Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nis národná rada sr

703 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nis národná rada sr

 1. 1. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoNárodná rada SRZhrnutieNapriek tomu, že z hľadiska ústavného delenia moci je NR SR nezávislým, ústavodarným azákonodarným orgánom a v hierarchii ústavných inštitúcií je nadradená vláde (ktorá svoju legitimituodvodzuje od dôvery parlamentu), v skutočnosti, podobne ako v iných krajinách EÚ s parlamentnoudemokraciou, je ústavné postavenie NR SR v praxi čiastočne obmedzené v prospech vlády, najmä vlegislatívnom procese a záležitostiach EÚ.Informovanie o činnosti NR SR, jednotlivých poslancoch a legislatívnych procesoch je komplexné aprístupné v rôznych formách a ide nad požiadavky kladené zákonom. Vo vzťahu k implementáciimechanizmov integrity a zodpovedania sa za svoju činnosť sú najproblematickejšie poslaneckáimunita (ktorá je všeobecne považovaná za neprimerane širokú), kontrola majetkových priznaní čifinancovania politických strán (kde je kontrola spravidla len formálna a neúčinná). Tieto nedostatky súčasto v centre záujmu médií a mimovládnych organizácií. Zákonodarná moc Celkové skóre: 71/ 100 Indikátor Legislatíva prax Zdroje 100 75 Kapacity 88/ 100 Nezávislosť 100 75 Transparentnosť 100 100 Systém spravovania Zodpovedanie sa 50 50 63/ 100 Mechanizmy integrity 50 25 Dohľad nad výkonnou 50 Prínos mocou 63/ 100 Legislatívne zmeny 50Štruktúra a organizáciaNR SR má formu jednokomorového parlamentu, pozostávajúceho zo 150 poslancov, zvolených naústavou predpokladané štvorročné funkčné obdobie. Občania vo voľbách volia stranu, prípadnekoalíciu, pričom môžu použiť preferenčné hlasy pre maximálne 4 kandidátov. Poslanci NR SR súvolení vo všeobecných, priamych a tajných voľbách pomerným volebným systémom, v rámci jednéhovolebného obvodu.HodnotenieZdroje (legislatíva) 1
 2. 2. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoSkóre: 100Do akej miery sú zavedené opatrenia, ktoré zákonodarnej moci zabezpečujú adekvátne finančné,ľudské a infraštruktúrne zdroje potrebné na efektívne plnenie povinností?NR SR má samostatnú rozpočtovú kapitolu, spravovanú Kanceláriou NR SR, ktorá podliehapredsedovi NR SR. Podľa zákona o štátnom rozpočte pripravuje rozpočet Ministerstvo financií SR, NRSR a parlamentný výbor pre financie a rozpočet. V prípravnej fáze je návrh rozpočtu predmetomspoločných diskusií.V súlade s Rokovacím poriadkom NR SR je návrh štátneho rozpočtu najskôr prerokovaný vparlamentných výboroch. Poslanci majú právo navrhnúť zmeny, ktoré si vyžadujú súhlas parlamentnejväčšiny. Štátny rozpočet schvaľuje NR SR zákonom (článok 86 Ústavy) o štátnom rozpočte. NR SRtaktiež dohliada na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a schvaľuje návrh štátneho záverečného účtu,ktorý mu predkladá vláda.Výška platov poslancov, ako aj iných verejných činiteľov, je stanovená zákonom. Plat poslancapredstavuje trojnásobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 1predchádzajúci rok. Od januára 2011 však vstúpila do platnosti novela ovplyvňujúca výšku platuposlancov v závislosti od hospodárenia štátu, teda výšky deficitu. Ak je štátny deficit vyšší ako 3%HDP, platy poslancov klesnú o 5 až 15%.Maximálny počet zamestnancov v štátnej správe je stanovený vládnym nariadením a vzťahuje sa ajna Kanceláriu NR SR. Uzatváranie pracovných zmlúv so zamestnancami a ich rozviazanie je všakvýlučne v právomoci vedúceho Kancelárie NR SR.Zdroje (prax)Skóre: 75Do akej miery zákonodarná moc v praxi disponuje adekvátnymi zdrojmi na vykonávanie svojichpovinností?Plánovaný rozpočet pre Kanceláriu NR SR na rok 2011 predstavoval 26 759 302 EUR. Táto suma je 2porovnateľná s predchádzajúcim fiškálnym rokom , zatiaľ čo počet zamestnancov Kancelárie NR SR 3mierne klesol v súvislosti s úspornými opatreniami vlády I. Radičovej v roku 2010.Každá parlamentná strana (frakcia) má nárok na kanceláriu, na činnosť ktorej môže každoročnečerpať príplatok na administratívnu prevádzku. Všetci poslanci majú tiež v areáli Kancelárie NR SR kdispozícii plne zariadenú kanceláriu, vrátane telefónu a internetu. Od roku 2001 majú poslanci okremtoho nárok na paušálne náhrady, ako aj na príspevok pre asistenta.Paušálne náhrady a príspevky na činnosť poslaneckých kancelárií boli často tŕňom v oku médií awatchdogových organizácií, keďže tieto peniaze v mnohých prípadoch slúžili na finančnú podporumaterských politických strán. Napríklad v roku 2009 mimovládna organizácia Aliancia Fair-Playuskutočnila prieskum o nakladaní s týmito zdrojmi a z prieskumu vyplynulo, že viacerí poslanci si1 V dôsledku finančnej krízy boli platy verejných činiteľov na roky 2009 a 2010, vrátane poslancov zmrazené a zostali na úrovniz roku 2008. Podobne boli platy zmrazené aj na konci roka 2011 s platnosťou na rok 2012.2 V roku 2010 disponovala NR SR rozpočtom vo výške 57 795 000 EUR, z čoho 29 873 000 EUR bolo použitých ako kapitálovývýdavok na rekonštrukciu budovy parlamentu.www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=7803&documentId=5361 (naposledynavštívené: 17.11.2011).3 Maximálny počet zamestnancov Kancelárie NR SR v roku 2009 bol stanovený na 609 miest, v skutočnosti však Kancelária NRSR zamestnávala len 555 pracovníkov. Maximálny počet zamestnaneckých miest na rok 2011 je 601. 2
 3. 3. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskoprenajímali kancelárske priestory v centrálach svojich strán, alebo platili premrštené nájomné firmám 4patriacim rodinným príslušníkom či strane.Nezávislosť (legislatíva)Skóre: 100Do akej miery je podľa zákona zákonodarná moc nezávislá a nepodriadená externým aktérom? 5 6Postavenie a pôsobnosť NR SR sú stanovené Ústavou SR a Rokovacím poriadkom NR SR .Ustanovujúcu schôdzu NR SR zvoláva prezident republiky do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkovvolieb do NR SR. Ak prezident republiky nezvolá ustanovujúcu schôdzu, NR SR sa zíde 30. deň povyhlásení výsledkov volieb. Prezident má zároveň právomoc parlament rozpustiť, a to za jasnedefinovaných podmienok (čl. 102 Ústavy SR), napríklad v prípade, že programové vyhlásenie vládynie je schválené parlamentom do 30 dní odo dňa jej vymenovania.Predsedu a podpredsedu NR SR volia poslanci v tajnom hlasovaní, taktiež volia a odvolávajú členov apredsedov parlamentných výborov.Kreačná pôsobnosť NR SR je pomerne rozsiahla. NR SR má právo vytvárať vlastné orgány (napríkladparlamentné výbory) a štátne orgány (napríklad ministerstvá) a spolupôsobiť pri tvorbe iných štátnychorgánov. Kancelária NR SR plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovanímčinnosti NR SR a jej výborov. Vedúceho Kancelárie vymenováva a odvoláva predseda parlamentu.Poslancom je garantovaná plná trestnoprávna imunita pri hlasovaní v parlamente. Trestnoprávnaimunita sa vzťahuje na výroky poslancov na pôde parlamentu, i keď sa za ne môžu zodpovedaťMandátovému a imunitnému výboru NR SR. Poslanec má právo odmietnuť vypovedať vo veciach,o ktorých sa dozvedel na pôde parlamentu, dokonca aj po uplynutí poslaneckého mandátu. Voči 7poslancovi nie je možné začať trestné stíhanie, disciplinárne stíhanie alebo vziať ho do väzby bezsúhlasu NR SR. Ak parlament nedá súhlasné stanovisko k stíhaniu poslanca, stíhanie je prerušené do 8uplynutia funkčného mandátu. Ak je poslanec zadržaný pri trestnom čine, polícia alebo prokurátormajú povinnosť okamžite nahlásiť danú skutočnosť predsedovi NR SR. V prípade, že mandátový aimunitný výbor NR SR nedá súhlas k zadržaniu poslanca, musí byť ihneď prepustený.Nezávislosť (prax)Skóre: 75Do akej miery je zákonodarná moc v praxi nezávislá a nepodriadená externým aktérom?Podľa Ústavy je Slovenská republika parlamentnou demokraciou, v ktorej sa vláda zodpovedá NR SR.Fungovanie politického systému na Slovensku je však do veľkej miery ovplyvnené pomernýmvolebným systémom, ktorý vytvára koaličné vládne zoskupenia, a tiež schopnosťou politických stránudržiavať stranícku disciplínu v parlamente. V novodobej histórii Slovenska sa opakovane vyskytlasituácia odchodu poslancov z politických strán, za ktoré boli zvolení do parlamentu, a následnápotreba vlády zabezpečovať podporu svojim návrhom dohodami s tzv. nezávislými poslancami.Najvypuklejšie sa to dialo v rokoch 2004-2006, keď vlády M. Dzurindu stratila po odchode častikoaličných poslancov z ich materských strán väčšinu a moc až do volieb vykonávala menšinová vláda4 Prieskum čerpal informácií z databázy NR SR, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a iných verejne dostupnýchúdajov: http://kancelarie.fair-play.sk/ (naposledy navštívené: 17.11.2011).5 Ústava SR www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=124 (naposledy navštívené: 17.11.2011).6 Rokovací poriadok NR SR www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=124 (naposledy navštívené: 17.11.2011).7 Napr. dopravný priestupok.8 Nevzťahuje sa na ňu doba premlčania. 3
 4. 4. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskos ad hoc podporou „nezávislých“. Napriek tomu sa vládam spravidla darí svoje návrhy presadzovať – 9údaje z rokov 1994-2010 ukazujú, že približne 80% schválenej legislatívy vyšlo z vládnych návrhov.Nie sú známe príklady neprimeraného zasahovania zo strany iných ústavných orgánov.Transparentnosť (legislatíva)Počet bodov: 100Do akej miery sú zavedené opatrenia, ktoré verejnosti zaručujú získavanie relevantných a aktuálnychinformácií o činnosti a rozhodovacích procesoch zákonodarnej moci?Informovanie o činnostiach a rozhodnutiach parlamentu je upravené zákonom o slobodnom prístupek informáciám (z roku 2001) a internými uzneseniami parlamentu. Zákon o slobodnom prístupe kinformáciám (§ 5) nariaďuje NR SR poskytovať informácie o jej činnosti, a to najmä: termíny aprogram jej schôdzí a zasadaní výborov, zápisnice z verejných schôdzí, návrhy zákonov a schválenétexty zákonov, výpisy o hlasovaní, ako aj údaje o dochádzke poslancov.V roku 2002 vznikol na základe iniciatívy vtedajšieho predsedu parlamentu P. Hrušovského projektpod názvom „Otvorený parlament“, ktorého cieľom bolo rozšíriť mechanizmy transparentnosti nadrámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V rámci tejto iniciatívy sa následne rozbehliaktivity na zriadenie a inštaláciu kamerového a archivačného systému a zabezpečenie on-linevysielania zo schôdzí NR SR. Napriek tomu, že schôdze parlamentu a zasadnutia výborov sú verejné,žiaden zákon bližšie nedefinuje prístup verejnosti k informáciám z NR SR. V rámci vyššie uvedenejiniciatívy majú občania možnosť navštíviť parlament (individuálne alebo skupinovo), každý pracovnýdeň od 8.00 do 16.00, nevynímajúc schôdze NR SR. 10Ústavný zákon o „konflikte záujmov“ nariaďuje, aby parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkciíkaždoročne zverejňoval majetkové priznania poslancov na webovej stránke parlamentu. Majetkovépriznanie musí obsahovať informácie o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a majetkovýchpomeroch poslanca/poslankyne, vrátane majetkových pomerov manžela/manželky a neplnoletých detížijúcich v spoločnej domácnosti. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám (z roku 2010)nariaďuje všetkým orgánom štátnej správy, vrátane Kancelárie NR SR, uverejňovať všetky zmluvy, 11faktúry a objednávky, v ktorých sa nakladá s verejným majetkom či prostriedkami.Transparentnosť (prax)Počet bodov: 100Do akej miery môže verejnosť v praxi získať relevantné a aktuálne informácie o činnostia rozhodovacích procesoch zákonodarnej moci?Informácie o organizačnej štruktúre a aktivitách NR SR, ktoré sú verejne dostupné na webovej stránkeparlamentu, sú komplexné a idú nad požiadavky kladené zákonom o slobodnom prístupek informáciám. Súčasný rozsah poskytovania informácií pretrváva od roku 2002, bez ohľadu napersonálne zmeny vo funkcii predsedu parlamentu. Webová stránka NR SR rozsiahlo informujeo legislatívnej činnosti parlamentu, pričom poskytuje prehľad o jednotlivých návrhoch zákonov,9 Pozri štatistiky: www.nrsr.sk/default.aspx?SectionId=89 (naposledy navštívené: 17.11.2011), taktiež Láštic, E. (2010). Parties,Parliament and Cabinet: Delegation Chain in Slovakia 1994-2008 In: Pracovné zošity Katedry politológie FiF UK. Ročník I, číslo3/2010, ISSN 1338-1784,www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kpol/pracovne_zosity_kpol/2010/Pracovne_zosity_Katedry_politologie_FiF_UK_03-2010_-_Erik_Lastic.pdf (naposledy navštívené: 17.11.2011).10 Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.11 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zaviedol opatrenia pre transparentnejšie a hospodárnejšienakladanie verejného majetku, stanovením povinnosti zverejňovať zmluvy uzatvorené so štátom. 4
 5. 5. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskohlasovaniach poslancov a novelizácii zákonov. Na stránke sú zároveň dostupné rôzne iné údaje, akonapríklad programy schôdzí parlamentu, kompletný prehľad hlasovaní či kontakty na poslancov.Webová stránka NR SR umožňuje verejnosti priamo sledovať prebiehajúce schôdze parlamentu (v 12audio a video forme) alebo použiť archív, obsahujúci prepisy zasadnutí NR SR od roku 1994.Stránka obsahuje aj prehľad návrhov zákonov, pomocou ktorého je možné získať informácie onávrhoch zákonov, hlasovaniach poslancov, ako aj o všetkých pozmeňovacích návrhoch pre danýzákon.Zodpovedanie sa (legislatíva)Skóre: 50Do akej miery sú zavedené opatrenia, ktoré zaisťujú povinnosť zákonodarnej moci podávať správy azodpovedať sa za svoju činnosť?Napriek tomu, že legislatívna úprava mechanizmov zodpovedania sa NR SR a poslancov za ichčinnosť je definovaná v niekoľkých zákonoch, nepokrýva všetky relevantné oblasti. Zatiaľ čozodpovedanie sa a zodpovednosť parlamentu za svoju činnosť z pohľadu ústavnoprávneho jekomplexne pokrytá Ústavou a zákonmi, mechanizmy zapojenia verejnosti (napríklad prostredníctvomkonzultácií) definované nie sú. Dohľad nad legislatívnou činnosťou NR SR vykonáva prezidentposudzovaním zákonov (s právom vrátiť ich parlamentu na opätovné prerokovanie) a Ústavný súdpreskúmavaním ústavnosti zákonov (v prípade, že relevantný aktér ich ústavnosť napadne). Prezidentmá právo vetovať akýkoľvek zákon, schválený NR SR. Právo veta nie je bližšie špecifikované, čoznamená, že prezident nemusí uviesť argumenty pre svoje rozhodnutie. Na prelomenieprezidentského veta musí NR SR opätovne schváliť návrh zákona absolútnou väčšinou, čiže hlasmi76 poslancov zo 150. V tomto prípade nestačia hlasy jednoduchej väčšiny (prítomných poslancov). 13Ak je zákon uverejnený v Zbierke zákonov, podnet na preskúmanie jeho ústavnosti môže podaťnajmenej pätina poslancov, prezident, vláda, súd, generálny prokurátor alebo ombudsman. AkÚstavný súd akceptuje podnet na preskúmanie, môže pozastaviť účinnosť tohto zákona až dozáverečného rozhodnutia. Ak nález Ústavného súdu vysloví nesúlad medzi zákonom (či jehoustanoveniami) s Ústavou, príslušný zákon alebo jeho časť strácajú platnosť.Súčasný právny rámec činnosti NR SR negarantuje explicitne prístup verejnosti, či už v podobeverejných vypočúvaní alebo vstupu verejnosti do legislatívneho procesu parlamentu, a to aj napriekskutočnosti, že schôdze parlamentu a zasadnutia výborov sú verejné. Istú pasívnu formu predstavujezákon o petíciách, ktorý predpokladá, že sa petíciou, ktorá bola adresovaná NR SR bude zaoberaťpríslušný výbor alebo NR SR ako celok. Ak petíciu podpísalo viac ako stotisíc signatárov, musí byťpetícia uznaná oficiálnym prehlásením a zároveň musí byť zaradená do programu schôdzeparlamentu.Obmedzená je aj možnosť občanov dožadovať sa nápravy v dôsledku ujmy spôsobenej poslancamiNR SR. Táto existovala v rokoch 2001-2004, ale v roku 2004 bola zrušená. Parlament však môžeiniciovať vlastné disciplinárne stíhanie poslanca alebo nariadiť zníženie jeho platu. Všetky rozhodnutiavydané štátnymi orgánmi, vrátane NR SR, sa môžu stať predmetom ústavnej sťažnosti. Túto sťažnosťmôžu podať právnické a fyzické osoby, ak došlo k potlačeniu ich základných ľudských práv a slobôd.V prípade, že Ústavný súd rozhodne v prospech sťažnosti, sporné rozhodnutie môže byť zrušené.12 Digitálna knižnica vznikla ako súčasť spolupráce medzi parlamentom SR a Poslaneckou snemovňou ČR. Knižnica jedostupná na www.nrsr.sk/dk/ a zahŕňa elektronické verzie existujúcich parlamentných dokumentov od roku 1848. Obsahujeprepisy schôdzí, programy schôdzí, návrhy zákonov a uznesenia Národnej rady.13 NR SR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Minimálne kvórum na schválenie zákona jepreto 39 poslancov (z min. 76 prítomných). 5
 6. 6. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoZodpovedanie sa (prax)Skóre: 50Do akej miery zákonodarná moc a jej členovia podávajú správy o svojej činnosti a zodpovedajú za ňuv skutočnosti?Hoci legislatívny proces oprávňuje poslancov predkladať pozmeňujúce návrhy na schôdzachparlamentu a zasadnutiach výborov a oprávňuje verejnosť a záujmové skupiny predkladať svojenávrhy cez poslancov, neexistuje právny rámec, ktorý by upravoval konzultáciu s verejnosťou.Neexistencia takýchto formálnych mechanizmov sťažuje vstup verejnosti do rozhodovania NR SR, jeale vyvažovaná rozsahom sprístupňovaných informácií, ktoré idú nad rámec zákona (pozri indikátorytransparentnosti).Dlhodobým terčom kritiky médií, mimovládnych organizácií a verejnosti je momentálny rozsahposlaneckej imunity, najmä priestupkovej. Média zverejnili niekoľko prípadov, v ktorých poslancišoférovali údajne pod vplyvom alkoholu, ale pomocou imunity sa vyhli trestu. Hoci v skutočnosti došlok niekoľkým pokusom o zmenu ústavných ustanovení, týkajúcich sa poslaneckej imunity, väčšina z 14nich neuspela. Poslanecká imunita a iné politické privilégiá sa stali predmetom referendainiciovaného stranou SaS, ktorého vypísanie podporilo 400 000 občanov. Referendum však boloneplatné kvôli nízkej účasti obyvateľstva, pričom treba podotknúť, že prevažná väčšina hlasujúcich savyslovila za zrušenie priestupkovej imunity. V máji 2011 prešiel návrh na zrušenie priestupkovejimunity do druhého čítania, NR SR sa ním však vzhľadom na vyhlásenie predčasných parlamentnýchvolieb v marci 2012 v tomto volebnom období už zaoberať nebude.Mechanizmy integrity (legislatíva)Skóre: 50Do akej miery sú zavedené opatrenia, ktoré zaisťujú integritu členov zákonodarnej moci?Právny rámec, upravujúci mechanizmy integrity poslancov, tvorí Ústava SR (1992), Ústavný zákon oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2004) a Rokovací poriadok NRSR (1996). Zatiaľ čo úprava integrity poslancov je rozpracovaná pomerne komplexne, niektoré oblastisú pokryté nedostatočne, respektíve vôbec (napríklad post-zamestnanecké obmedzenia či lobing).Absentuje aj ucelený etický kódex pre poslancov.Kým Ústava SR definuje pravidlá pre nezlučiteľnosť funkcií výlučne vo vzťahu k poslancom NR SR,ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vzťahuje navšetky orgány verejnej správy, vrátane poslancov NR SR. Pokrýva aj problematiku konfliktu záujmov adefinuje všeobecné požiadavky na správanie sa poslanca pri výkone funkcie, najmä v súvislosti sochranou verejného záujmu. Inými slovami, poslanec NR SR nesmie využívať svoju funkciu aprávomoci z nej vyplývajúce na získavanie výhod vo svoj prospech či v prospech jemu blízkych osôb,ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Rovnako nesmie žiadať a prijímať dary, alebozískavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej poslaneckej funkcie. Taktiež nesmie nadobúdaťmajetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe a uzatvoriť zmluvu o tichomspoločenstve, alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením.Do 30 dní od nastúpenia do funkcie sú poslanci povinní nahlásiť prípadný konflikt záujmov a predložiťmajetkové priznanie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý je zložený z koaličných a14 Ústavný zákon č. 210/2006 Z.z. (naposledy navštívené: 17.11.2011). 6
 7. 7. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskoopozičných poslancov v súlade s pomerným zastúpením politických strán v parlamente. Výborzahajuje a vykonáva konanie voči poslancovi v prípade podozrenia z konfliktu záujmov či inýchpriestupkov. Ak voči poslancovi existujú dôkazy, výbor je povinný iniciovať konanie, získať ďalšiedôkazy a do 60 dní rozhodnúť. Ústavný zákon taktiež definuje opatrenia pri porušeniach povinnostíposlanca, ktoré zahŕňajú rôzne sankcie od finančných až po odňatie poslaneckého mandátu.Mechanizmy integrity (prax)Skóre: 25Do akej miery je integrita zákonodarcov zaistená v praxi?Napriek tomu, že ústavný zákon nariaďuje poslancom každoročne zverejňovať majetkové priznania,médiá a mimovládne organizácie opakovane spochybňujú efektívnosť tohto mechanizmu. Výbor prenezlučiteľnosť funkcií totiž od poslancov dlhodobo nevyžaduje bližšiu špecifikáciu ich majetkovýchpomerov. V praxi to znamená, že poslancom stačí uviesť, že vlastnia nehnuteľnosť, pričom nemusia 15uviesť jej hodnotu.Rozhodovacia činnosť parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií v prípadoch konfliktovzáujmov je často kritizovaná. TIS podala výboru sťažnosť na prešetrenie prípadu poslanca Jána Slotu,ktorý na základe obvinení médií letel do Chorvátska v súkromnom prúdovom lietadle a v inom prípadesám pilotoval súkromné, bojové stíhacie lietadlo. V oboch prípadoch nebol výbor schopný prijať 16uznesenie a akceptoval nedostatočné vysvetlenie poslanca napriek skutočnosti, že zákon zakazujeposlancovi prijímať dary a iné služby.Rovnako neúčinná sa javí byť kontrola financovania politických strán. Hoci súčasné predsedníctvoparlamentu zlepšilo prístup k údajom v majetkových priznaniach, neochota prekontrolovať informácieuvedené v priznaniach zostáva.Dohľad nad výkonnou mocouSkóre: 50Do akej miery zabezpečuje zákonodarná moc efektívny dohľad nad výkonnou mocou?Americká organizácia Freedom House vo svojej správe hodnotí NR SR ako „nezávislý orgán,autonómny od výkonnej moci, ktorý má dostatočné zdroje na tvorbu a schvaľovanie zákonov aprimeranú kontrolnú právomoc. Poslanci často žiadajú vysvetlenia od vládny a dozerajú na štátnea verejné inštitúcie.“Právny rámec, upravujúci kontrolu zákonodarnej moci nad výkonnou, tvorí Ústava SR (1992) aÚstavný zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky vzáležitostiach Európskej únie.Vláda sa za vykonávanie svojej činnosti zodpovedá Národnej rade, ktorá ma právo vysloviť vládenedôveru. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje NR SR vtedy, ak o to15 Napríklad v roku 2009 bol predseda SNS J. Slota médiami viacnásobne odfotografovaný pri riadení malého súkromnéholietadlo a luxusného auta Mercedes-Benz SLR McLaren 722 v hodnote viac ako 50.000 EUR. Vo svojom majetkovom priznaníuviedol ročný príjem vo výške Sk 726 000 (približne 24 000 EUR) vyplývajúci z funkcie verejného činiteľa a ďalších Sk 128 250(4 200 EUR) ako dodatočný príjem. Jeho majetok zahŕňal nešpecifikovaný byt, záhradu s chatkou, dve autá, motocykel, lietadloDiamond DA 42 a úspory. Pozri: www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=SlotaJan (naposledy navštívené:17.11.2011).16 Slovak Spectator, http://spectator.sme.sk/articles/view/36206/2/slota_flies_into_problems.html (anglicky, naposledynavštívené: 17.11.2011). 7
 8. 8. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskopožiada najmenej pätina jej poslancov. Poslanci môžu požiadať o mimoriadnu schôdzu zasadnutia NRSR do siedmych dní od podania návrhu. Ak takýto návrh nepodá žiaden z poslancov, je predsedaparlamentu povinný zvolať schôdzu s cieľom prerokovať podaný návrh najneskôr do 30 dní od dňapodania návrhu. Hlasovanie o vyslovení nedôvery môže byť iniciované voči jednotlivým členom vládyalebo voči premiérovi. V takom prípade je s odvolaním premiéra odvolaná aj celá vláda. Od vzniku SR(2003) poslanci len dvakrát v takomto hlasovaní vyslovili vláde nedôveru: v roku 1994 a v roku 2010.Ústava garantuje NR SR ďalšie tri kontrolné mechanizmy nad činnosťou vlády, medzi ktoré patriainterpelácie a otázky poslancov či povinnosť členov vlády dostaviť sa na požiadanie na schôdzu NR 17SR alebo rokovanie jej výboru. Všetky tieto nástroje umožňujú poslancom získať odpovede od vlády.Láštic (2010, str. 23) uvádza, že „niektoré informácie poskytnuté poslancom zo strany vlády môžu byťdôležité. Napríklad v prípade, keď vládny kabinet zamietne občanom prístup k informáciám, musíodpovedať na žiadosť poslanca“. Ako však dodáva, „celkový dopad týchto mechanizmov na kontroluvlády je obmedzený. Navyše, kontrolný aspekt týchto mechanizmov je používaním v praxi oslabený.Napríklad počas volebného obdobia 2006-2010 bol časový priestor počas parlamentnej „Hodinyotázok“, ktorá je na programe každého riadneho zasadnutia NR SR, venovaný prevažne poslancomstrán vládnej koalície, ktorí záplavou otázok znemožnili opozícii efektívne využívať tento kontrolnýmechanizmus”.Ústava výslovne neumožňuje NR SR zriaďovať vyšetrovacie komisie. NR SR v roku 1994 pretozaradila do Rokovacieho poriadku právo na zriadenie vyšetrovacích komisií, o rok neskôr všakÚstavný súd vyhlásil zákon za protiústavný. V jeho náleze sa uvádza, že NR SR môže zriaďovaťpomocné vnútroorganizačné útvary. Tieto útvary, bez ohľadu na ich pomenovanie, však nemajúkompetencie, ktoré by ich oprávňovali zastupovať NR SR navonok, vo vzťahu k iným štátnym 18orgánom alebo vo vzťahu k občanom.Vzťahy medzi NR SR a vládou v súvislosti so záležitosťami Európskej únie sú upravené ústavnýmzákonom. Hoci ústavný zákon zaručuje NR SR a jej Výboru pre záležitosti EÚ rovnaké postavenie akovláde, v praxi je úloha NR SR z politických a administratívnych dôvodov veľmi oklieštená (Bilčík, 2009,Láštic, 2009). Parlament volí kandidátov na funkciu ústavného sudcu, troch členov Súdnej rady,ombudsmana, predsedu NKÚ a generálneho prokurátora.Právne reformySkóre: 50Do akej miery stavia zákonodarná moc boj proti korupcii a dobre spravovanú spoločnosť (governance)ako prioritnú záležitosť pre štát?Keďže v roku 2010 došlo k úplnej výmene vládnej garnitúry, hodnotenie protikorupčnej legislatívy vsledovanom období zahŕňa dve funkčné obdobia Národnej rady – prvé, vedené premiérom RóbertomFicom (2006-2010) a druhé pod vedením Ivety Radičovej (2010-2012).Z analýzy TIS, ktorej predmetom bolo hodnotenie činnosti poslancov NR SR za predchádzajúcevolebné obdobie (2006-2010) v oblasti boja proti korupcii, vyplýva, že protikorupčné opatreniapodporovali hlavne poslanci opozície (SDKÚ, KDH, SMK), kým poslanci strán vládnej koalície (SMER-SD, SNS, HZDS) obsadili posledné priečky rebríčka hodnotenia poslancov. TIS taktiež uverejnila17 Údaje o hlasovniach o vyslovaní nedôvery a vysvetlenie jednotlivých mechanizmov. Pozri: Láštic, E. (2010). Parties,Parliament and Cabinet: Delegation Chain in Slovakia 1994-2008 Pracovné zošity Katedry politológie FiF UK. Ročník I, číslo3/2010, ISSN 1338-1784.www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kpol/pracovne_zosity_kpol/2010/Pracovne_zosity_Katedry_politologie_FiF_UK_03-2010_-_Erik_Lastic.pdf (naposledy navštívené: 17.11.2011).18 Nález Ústavného súdu SR, Ref. PL. ÚS 29/95 zo dňa 29. novembera 1995, uverejnený v Zbierke zákonov SR, pod č. 2/1996,www.concourt.sk/Zbierka/1995/8_95s.pdf (naposledy navštívené: 17.11.2011). 8
 9. 9. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskorebríček 25 protikorupčných zákonov a návrhov zákonov, ktoré boli ohodnotené nezávislými expertmi 19na základe dvoch kritérií – dôležitosti pri znižovaní korupcie a miery súhlasu odborníkov s opatrením.Vzhľadom k tomu, že poslanci strán bývalej vládnej koalície striktne dodržiavali stranícku disciplínu,možno konštatovať, že vyššie uvedené výsledky do veľkej miery odrážajú činnosť vlády R. Ficav oblasti boja proti korupcii. Slabá činnosť vlády R. Fica v oblasti transparentnosti bola kritizovaná aj vtretej hodnotiacej správe organizácie GRECO za rok 2010.Súčasná vláda Ivety Radičovej do svojho programového vyhlásenia zaradila niekoľko mechanizmovna posilnenie transparentnosti. Niektoré z nich boli implementované už počas prvého roku pôsobeniavlády. Napríklad novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám nariaďuje orgánom štátnejsprávy zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internete. S tým súvisiaca novelaobčianskeho zákonníka nariaďuje, že zmluvy nakladajúce s verejnými financiami nadobudnú platnosťaž po ich zverejnení na internete. Novela zákona o Súdnej rade sprístupnila verejnosti zasadnutiarady. Členovia súdnej rady sú okrem toho povinní odôvodniť rozhodnutia v súvislosti s disciplinárnymstíhaním sudcov.19 Gabriel Šípoš, Emília Sičáková-Beblavá, Tomáš Jacko: PROTIKORUPČN MINIMUM 2010, Hodnotenia, odporúčania a stavkorupcie na Slovensku, http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/Protikorup%C4%8Dn%C3%A9-minimum-2010.pdf(naposledy navštívené: 17.11.2011). 9

×