Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MDPaT_odpovede

392 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MDPaT_odpovede

  1. 1. MINISTERSTVODOPRAVY,POSTA TBLBKOVTUXTTACfi REPUBLIKY SLOVENSKEJ N6mestieslobodv6, P. O. BOX 100,810 05 Bratislava L5 E.: l2Al0/ 05041 OK-4447 dopravy, a telekomunik6cii akopovinn6 Ministerstvo p6$t SR, osobapodl'a 2 ods. $ 1 z6kona 21112000 o slobodnom e. Z.z. pristupe inform6ci6m o zmenea doplneni k a niektonich zdkonov o .(z6kon slobode (d'alej ,,zdkon slobode inform6cii) len o inform6cii"), podla 18;ods. zfukona slobode $ 2 o a inform6cil podl'a 46 a 47 zflRona SS e.7111967 o Zb. spr6vnomkonani (spr6vnyporiadok)zneni v neskor5ichpredpisov MichalaLehutu,B skd 25,827 18 Br atislava je Ziadost registrovani odbore na pod komunik6cie d.:0504112Q10/OK. Oddvodnenie: o,:UF-t! Dovodom nevyh ie Ziadosli na oven g19'1gglgffi ze u>(clllvvslllq | | vwe' ' . 2 . ) er - ' - " " - ' P l l L i 9 ll l v z . l l l y ) l Y v l"'-"" osoba obmedzif opr6vnen6 alebo inform6cie spristupnenie informdrciu ak nespristupnit, tli'mmoZnoporusit ochranuduSevn6ho Nadvdzuj0c uveden6, vlastnictva. na zhotovitel' nesghlasi analyzy s uverejnenlmpredmetn6ho dokumentu v d6sledku a uvedenfch -Spristupnit Vdm nemOZeme skutd6nosti Analfzuvfhodnosti v5etkfch3 balikovPPP projektovporovnani klasickfm v s verejnlmobstar6vanim' Vzhl'adom uveden6 na skuto6nosti potrebnO bolo tak,akoje uveden6 rozhodn{t vo ufrokovej tohtorozhodnutia. 6asti Poudenie: protitomutorozhodnutiumoZno 15 dni odo dfiajeho dorudenia do podafrozklad orgdnu, cestou vydal. ktonitotorozhodnutie nie Totorozhodnutie je presk0matel'n6 sudom, , .Tb-4-r-{:, ,r:>- 6..- - Ing.EvaBene5ov6 odborukomunik6cii riaditel'ka '!'.,a
  2. 2. 52/z o.ro Ministerstvodopravy, p65ta telekomunikicii Slovenskejrepublilcy N6mestie slobody6,810 05 Bratislava15,P. O. BOX 100 l<omunik6cie odbor lnternational lovensko Transparenty S IvanMjartan,Pr6vnaprotikorupdn6poradfia Bajkalsk6 25 82718 A B V65listdislo/zo dfra NaSedfslo Vybavujeilinka 10574 07103/20101oK- 0252499644 ( Z.z. informicie v zmy$e zikona 21112000 Vec: Spristupnenie Na z6klade Va5ej Ziadosti prijatej dila 5. marca 2010 na odbor komunik6cie Ministerstvadopravy, p65t a telekomunik6ciiSR v zmysle zttkona 21112000Z.z. o slobodnompristupe k inform6ci6m a o zmene a doplnenI rriektorych z6konov V6m spristupiiujeme vyjadrenie projektov sekc.ie verejno-sirkromndho partnerstva sekcie a cestnej dopravy pozemnych a kornunil<6cii: k bodu l: ,rZnenie analyz vytvorenych pre Ministersfvo dopravy, p65t a telekomunikfcii Slovenskejrepubliky, ktor6 boli vytvoren6,za riielom konrpar6cie nikladov n:aqfstavbu troch dial'nidnychprojektov fbrmou public-private-partnership a formouverein6ho obstardvaniao' Ciiprojektovverej nehopaftnerstva v v pracovnych d I6ods i',if#iii;,i3ii!ii21.T ;::i::'s$ k bodu 2: ,,Znenie analyz rytvorenych pre Ministerstvo dopravy, p65t a telekomunik6cifSlovenskejrepubliky, ktor6 boli vytvorenf za riielom komparfcie nfkladov na syst6melektronick6homyta formou public-private-partnership formou a verejn6hoobstarAvania". SR nevlastniZiadne analyzy kompar6cie Ministerstvodopravy, p05t a telekomunik6cii ndkladov systdm na elektronicl<dho forrnou mlta PPPa formouverejndho obstar6vania. S pozdravorn '--) 'b--rr"r.c-r---zc--.' Ing.Eva BeneSovA riaditel'ka l<omunikdcie odbonr
  3. 3. Ministerstvo dopravy, p65t a telekomunikricii Slovenskejrepublilry N6mestieslobody6,810 05 Bratislava15,P. O. BOX 100 odbor komunikicie TIS - TransparencyInternational Slovensko Gabriel SIPO5. riaditel' Bajkalskd 25 82718 Bratislava V65 list dislo/zo dia NaSedislo Vybavuje/linka Bratislav$ 07l03l20l0l}K-16756 Mgr.Pajdlhauserov|1296 22.4'2010ii Vec: Spristupnenieinformicie v zmysle zirkona2lll2000 Z.z. YdLenyp6n riaditel', na zhkladen65hotelefonick6horozhovoru dia 21. 4. 2010 ana zilkladeVa5ej Ziadosti v zmysle z1kona21112000 Z.z. o slobodnompristupe k inform6ci6m V6m spristupilujemep dokumenty, o kopirovanie ktorych ste mali zftqem pri osobnej n6v5teve pri nazetani na sekcii projektov verejno-srikromn6hopartnerstva. Ked'Ze nazeranie do dokumentov sa realizovalo vo vel'mi kr6tkom dase - ihned' po Va5ej telefonickej dohode so sekciou projektov verejno-srikromndho partnerstva,bez vedomia pracovnikov odboru komunikdcie, nebolo v na$ich sil6ch odstr6nit' nedostatky, s ktoqfmi ste sa pri nazetani stretli. Ospravedliujeme sa estetaz za toto nedorozumenie. SpiistupnujerneV6m teda nasledovn6 dokumenty: p 1. Vyhodnotenieqihodnosti ponuky vft'azn6houchidzada - PPP balik Dl' 1. balik dftum zhotovenia8. aPrfl 2009 Z. Vyhodnotenieqihodnosti ponuky vifaznfiho uch6dzaia - PPP balik Rl' 2. balik d6tum zhotovenia9. februir 2009 3. Vyiislenie niektorfch parametrov koncesnej zmluvy a jej dodatku pre PPP projekt Dln 3. balik ddtum zhotovenia janufr 2010 20. 4. Vyhodnotenie vyhodnosti ponuky vifazn6ho uchfdzaia na PPP projekte Dl' 1. balik ditum zhotoveniamarec 2010 Autorom qfhodnosti ponfk kI.,2, a3. baliku PPP je MDPT S$,_ktor6 na priprave spolupracovalo rl'oji*i poradcamiadal5imi tretfmi stranami.Sli to fin6lne verzie,ktor6 so ministerstvopredkladalona MF SR.
  4. 4. po5tou tak, ako ste Vzhl'adom na skutoinosto, Ze uvedenf syst6m nie je beZne pouZivan;fm syst6mom spristupilovania informfcif, dovol'ujeme si Vis poZiadat',aby ste nrim dali vediet' na info@telecom.gov.sk, ii sa Vim podarilo sribory otvorit', preiitat' a vytlaiit'. Vopred V6m dakujemeza spiitnf odozvu. S pozdravom Ing. Eva Bene5ov6 riaditellkaodboru komunik6cie

×