Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BÀI 04: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

263 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BÀI 04: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

 1. 1. TIN HỌC 10TIN HỌC 10 BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁNBÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN 112/17/14
 2. 2. SBD Hä vµ tªn V¨n To¸n LÝ Anh Tæng KÕt qu¶ 105 Lª ThÞ Thu 8.5 10.0 7.0 9.0 102 Vò Ngäc S¬n 6.0 8.5 8.5 5.0 215 TrÇn Thuû 7.0 7.0 6.5 6.5 211 NguyÔn Anh 4.5 5.0 7.0 7.5 245 Phan V©n 5.0 2.0 3.5 4.5 VÝ dô 1: Qu¶n lÝ ®iÓm trong mét k× thi b»ng m¸y tÝnh. Yªu cÇu : H·y x¸c ®Þnh th«ng tin ®­a vµo (Input) vµ th«ng tin cÇn lÊy ra (Output) Input :Input : SBD, Hä vµ tªn, V¨n, To¸n, LÝ, Anh.  Output :Output : Tæng ®iÓm, KÕt qu¶ thi cña häc sinh. 53 §ç 42.5 §ç 41 §ç 33.5 §ç 22 12/17/14 2
 3. 3. VÝ dô 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt ax + b = 0. Yªu cÇu : H·y x¸c ®Þnh th«ng tin ®­a vµo (InputInput) vµ th«ng tin cÇn lÊy ra (OutputOutput) Input: C¸c hÖ sè a, b.  Output: NghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. Input: C¸c hÖ sè a, b.  Output: NghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. Víi a = 1, b = -5  Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm x = 5 12/17/14 3
 4. 4. 1. Kh¸i niÖm bµi to¸n Lµ viÖc nµo®ãtamuènm¸ythùc hiÖn®Ótõth«ngtin®­ avµo(INPUT) t×m®­îc th«ngtinra(OUTPUT). VÝ dô 3: T×m­íc sè chung lín nhÊt cña hai sè nguyªn d­¬ng Mva N. VÝ dô 4: Bµi to¸n xÕp lo¹i häc tËp cña mét líp. Bµi 4. Bµi to¸n vµ thuËt To¸n INPUTINPUT :: Hai sè nguyªn d­¬ng Mvµ N. OUTPUT :OUTPUT : ­íc sè chung lín nhÊt cña Mvµ N. INPUT : B¶ng ®iÓmcña häc sinh trong líp. OUTPUT :OUTPUT : B¶ng xÕp lo¹i häc lùc cña häc sinh. Input :Input : Là giả thiết, dữ kiện của bài bài to¸n, Output:Output: Là kết luận, là yªu cầu của bài to¸n, 12/17/14 4
 5. 5. 2. Kh¸i niÖm thuËt to¸n TõINPUTlµm thÕnµo ®Ót×m raOUTPUT? C¸c emcÇn t×m ra c¸ch gi¶i cña bµi to¸n. 12/17/14 5
 6. 6. ThuËt to¸n ®Ó gi¶i mét bµi to¸n lµ mét d·y h÷u h¹n c¸c thao t¸c ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù x¸c ®Þnh sao cho saukhi thùc hiÖnd·ythao t¸c Êy, tõ Input cña bµito¸n, tanhËn®­îc Output cÇnt×m. Cã hai c¸ch thÓ hiÖn mét thuËt to¸n:  C¸ch 1: LiÖt kª c¸c b­íc.  C¸ch 2: VÏ s¬ ®å khèi. 12/17/14 6
 7. 7. C¸ch 1: LiÖt kª c¸c b­íc. - Trình bài trình tự các bước để giải một bài toán - Từ InputInput của bài toán cho thực hiện các bước để giải bài toán để tìm OutputOutput tương ứng. 12/17/14 7
 8. 8. XÐt vÝ dô 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nh t ax + b = 0.ấ B1: X¸c ®Þnh hÖ sè a, b; B2: NÕu a=0 vµ b=0 => Ph­¬ng tr×nh v« sè nghiÖm =>B5; B3: NÕu a=0 vµ b≠0 => Ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm =>B5; B4: NÕu a≠0 => Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm x=-b/a =>B5; B5: KÕt thóc. ThuËt to ¸ n liÖ t kª 12/17/14 8
 9. 9. B7: KÕt thóc. B1: B¾t ®Çu; B2: NhËp a, b, c; B3: TÝnh ∆ = b2 – 4ac; B4: NÕu ∆ < 0 => PT v« nghiÖm => B7; B5: NÕu ∆ = 0 => PT cã nghiÖm kÐp x = -b/2a => B7; B6: NÕu ∆ > 0 => PT cã hai nghiÖm x1, x2 = (-b ± √∆)/2a => B7; 3. Mét sè vÝ dô vÒ thuËt to¸n ThuËt to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai (a ≠ 0). C¸ch 1: LiÖt kª c¸c b­íc 12/17/14 9
 10. 10. Quy ­íc c¸c khèi trong s¬ ®å thuËt to¸n KÕt thóc thuËt to¸n. B§ §K ® S KT C¸ch 2: VÏ s¬ ®å khèi B¾t ®Çu thuËt to¸n. Dïng ®Ó nhËp vµ xuÊt d÷ liÖu. Dïng ®Ó g¸n gi¸ trÞvµ tÝnh to¸n. XÐt ®iÒu kiÖn rÏ nh¸nh theo mét trong hai ®iÒu kiÖn ®óng, sai. Quy ®Þnh tr×nh tù c¸c thao t¸c thøc hiÖn 12/17/14 10
 11. 11. NhËp vµo a, b, c ∆ = b - 4ac ∆ < 0 PT v«nghiÖm ∆ = 0 PT cã nghiÖmx= - b/2a KT BD ® s S¬ ®å thuËt to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai 2 PT cã 2 nghiÖm x1,x2= ( -b±√∆ )/2a B1 B2 B3 B4 B5 B6 s ® B7 12/17/14 11
 12. 12. a,b,c= 1 3 5 ∆ = 3∗3 − 4∗5 = − 11 −11 < 0 PT v«nghiÖm ∆ = 0 PT cã nghiÖmx = -b/2a KT BD -11 ∆ 531 cba S PT cã 2 nghiÖm x1, x2 = (-b ±√∆ )/2a § S ∆ = b* b − 4* a* c nhËp vµo a,b,c ∆ < 0 M« pháng thuËt to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Bé TEST 1: 12/17/14 12
 13. 13. a,b,c= 1 2 1 ∆ = 2∗2 − 4∗1∗1 = 0 PT v«nghiÖm PT cã nghiÖmx=-b/2a KT BD 0 ∆ 121 cba S PT cã 2 nghiÖm x1, x2 = (-b ±√∆ )/2a § S ∆ = b* b − 4* a* c nhËp vµo a,b,c ∆ < 0 M« pháng thuËt to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Bé TEST 2: § ∆ = 0 PT cã nghiÖm kÐp x=-1 12/17/14 13
 14. 14. a,b,c= 1 -5 6 ∆ = 25 − 24 = 1 PT v«nghiÖm PT cã nghiÖmx=-b/2a KT BD 1 ∆ 6-51 cba S PT cã 2 nghiÖm x1, x2 = (-b ±√∆ )/2a § S ∆ = b* b − 4* a* c nhËp vµo a,b,c ∆ < 0 M« pháng thuËt to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Bé TEST 3: § ∆ = 0 PT cã nghiÖmx1 = 3 x2 = 212/17/14 14
 15. 15. Mét sè tÝnh chÊt cña ThuËt To¸nThuËt To¸n TÝnh dõng: ThuËt to¸n ph¶i kÕt thóc sau mét h÷u h¹n lÇn thùc hiÖn c¸c thao t¸c; TÝnh dõng: ThuËt to¸n ph¶i kÕt thóc sau mét h÷u h¹n lÇn thùc hiÖn c¸c thao t¸c; TÝnh x¸c ®Þnh: Sau khi thùc hiÖn mét thao t¸c th× hoÆc lµ thuËt to¸n kÕt thóc hoÆc cã ®óng mét thao t¸c x¸c ®Þnh ®Ó thùc hiÖn b­íc kÕ tiÕp; TÝnh x¸c ®Þnh: Sau khi thùc hiÖn mét thao t¸c th× hoÆc lµ thuËt to¸n kÕt thóc hoÆc cã ®óng mét thao t¸c x¸c ®Þnh ®Ó thùc hiÖn b­íc kÕ tiÕp; TÝnh ®óng ®¾n: Sau khi thuËt to¸n kÕt thóc ta nhËn ®­îc Output cÇn t×m. TÝnh ®óng ®¾n: Sau khi thuËt to¸n kÕt thóc ta nhËn ®­îc Output cÇn t×m. 12/17/14 15
 16. 16. H·y nhí! ThuËt to¸n LiÖt kª ThuËt to¸n s¬ ®å khèi  Bµ i to ¸ n: Lµ viÖc nµo ®ã ta muèn m¸y thùc hiÖn ®Ó tõ th«ngtin ®­avµo (INPUT) t×m ®­îc th«ngtinra(OUTPUT). – ThuËt to¸n ®Ó gi¶i mét bµi to¸n lµ mét d·y h÷u h¹n c¸c thao t¸c ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nhtùx¸c ®Þnh sao cho sau khi thùc hiÖn d·y thao t¸c Êy, tõ Input cña bµi to¸n, ta nhËn®­îc Output cÇnt×m. -Bµi to¸n -ThuËt to¸n 12/17/14 16
 17. 17. 12/17/14 17

×