Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THúNG B<O QUAN TRõNG Vé AN TO>N 
[◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n.
CÑN TH...
21. PH¨ L¨C (2)

NHÜN BIçT KIèU XE

Sù KHUNG

Sù M<Y
Sù KHUNG
SÂ khung {ıÔc {flng Ì ph⁄a b–n ph∫i cÚa cÁ l∏i.

Sù M<Y
SÂ m∏...
21. PH¨ L¨C (2)

C<C THúNG Sù K∂ THUÜT CHUNG
CHUNG
M¨C
C<C KíCH
TH≠£C CHUNG

KHUNG

[°NG C¢

Chi÷u dπi
Chi÷u rÈng xe
Chi÷u...
21. PH¨ L¨C (2)

[àN [ûNG Hû CúNG T_C
C<C THúNG Sù K∂ THUÜT
THúNG Sù K∂ THUÜT

M¨C
Bflng {Ãn

[Ãn trıÎc (pha, cÂt)

12 V - ...
21. PH¨ L¨C (2)
R<P
R∏p c∏c chi ti—t ngıÔc vÎi lc th∏o.
CH® ≥
Ki◊m tra {i÷u ch‹nh {È r„i cÚa {Ãn pha.

C<C VíT

21-4

BU ...
21. PH¨ L¨C (2)

S¢ [û DÅY [IëN

21-5
00-2
00-3
Th‰ng b∏o quan tr„ng v÷ an toπn 
[◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n.
C∆n th...
c∏ch s¯ dÙng tπi liŸu nπy

MÙC LÙC

Tπi liŸu dfich vÙ nπy m‰ t∫ c∏c qui tr¤nh dfich vÙ cho xe
C100M.

hıÎng d«n CHUNG

Theo ...
c∏c k˚ hiŸu
C∏c k˚ hiŸu {ıÔc s¯ dÙng trong tπi liŸu nπy {◊ ch‹ nh˘ng qui tr¤nh dfich vÙ {¬c biŸt. N—u nh˘ng th‰ng tin bÁ su...
1. HıÎng d«n chung
an toπn chung

1-1

c∏c dÙng cÙ

1-14

c∏c nguy–n tæc dfich vÙ

1-2

c∏c {i◊m b‰i trÍn & bfit k⁄n

1-15

...
hıÎng d«n chung

c∏c nguy–n tæc dfich vÙ
1. S¯ dÙng phÙ tÒng vπ d≈u nhÎt HONDA ch⁄nh hiŸu ho¬c do HONDA {ª hıÎng d«n ho¬c l...
hıÎng d«n chung

nh»n bi—t ki◊u xe

s khung

SÂ m∏y
s khung
SÂ khung {ıÔc {flng b–n ph∫i cÚa cÁ l∏i.

s m∏y
SÂ m∏y {ıÔc ...
hıÎng d«n chung

th‰ng s k˛ thu»t
chung

mÙc

th‰ng s k˛ thu»t

c∏c k⁄ch
thıÎc

Chi÷u dπi xe
Chi÷u ngang xe
Chi÷u cao xe...
hıÎng d«n chung

chung (Ti—p theo)

mÙc

th‰ng s k˛ thu»t

bÈ ch— h‡a
kh⁄

Loºi ch— h‡a kh⁄
[ıÏng k⁄nh Venturi

Loºi trÙ ...
hıÎng d«n chung
[Ín vfi: mm (in)

hŸ thÂng b‰i trÍn
mÙc
Dung t⁄ch d≈u nhÎt m∏y

ti–u chu∆n

giÎi hºn s¯a ch˘a

Lc x∫

0,7 ...
hıÎng d«n chung

xy lanh/ PISTON
mÙc
Xy lanh

ti–u chu∆n

[ıÏng k⁄nh

50,005 - 50,015 (1,9687 - 1,9691)

giÎi hºn s¯a ch˘a...
hıÎng d«n chung
[Ín vfi: mm (in)

CÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng
mÙc

ti–u chu∆n

giÎi hºn s¯a ch˘a

Khe hÌ b–n cÚa thanh t...
hıÎng d«n chung
[Ín vfi: mm (in)

b∏nh trıÎc, Phanh, nhn cÁ l∏i
mÙc

ti–u chu∆n
—

[È s√u tÂi thi◊u cÚa gai lÂp xe
∏p suƒt...
hıÎng d«n chung

B¤nh {iŸn, hŸ thÂng sºc b¤nh
mÙc
B¤nh {iŸn

th‰ng s k˛ thu»t

Dung lıÔng

12 V - 5 Ah

D‡ng {iŸn r‡
T˝ t...
hıÎng d«n chung

{Ãn, {Êng hÊ, c‰ng tæc
mÙc
Bflng {Ãn

[Ãn trıÎc (Pha, cÂt)
Phanh, sau
[Ãn chÎp rŒ trıÎc

th‰ng s k˛ thu»t...
hıÎng d«n chung

m‰ men l˙c si—t
loºi Âc bu l‰ng
Bu
Bu
Bu
Bu
Bu

l‰ng
l‰ng
l‰ng
l‰ng
l‰ng

m‰ men l˙c si—t
N·m (kgf·m, lbf...
hıÎng d«n chung

m∏y (Ti—p theo)
mÙc
cÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng:
Bu l‰ng heo sÂ
{Ãn, {Êng hÊ, c‰ng tæc:
Bu l‰ng c‰ng t...
hıÎng d«n chung

dÙng cÙ
ch ˚: 1. Loºi tıÍng {ıÍng cfl tr–n thfi trıÏng.
2. DÙng cÙ l˙a ch„n.
M‰ t∫
ThıÎc {o m˙c phao bÈ ch...
hıÎng d«n chung

nh˘ng {i◊m b‰i trÍn vπ bfit k⁄n
m∏y

vfi tr⁄

Ren næp lË thÏi {i◊m {∏nh l¯a
Ren næp lË cÂt m∏y
Ren næp lË {...
hıÎng d«n chung

khung

vfi tr⁄

v»t liŸu

B÷ m¬t trıÔt bi cÁ l∏i
PhÎt che bÙi b∏nh trıÎc
PhÎt che bÙi m¬t b⁄ch bfi d«n b∏nh...
hıÎng d«n chung

c∏c bfl d√y vπ c∏p

[Éu nÂi c‰ng tæc ch⁄nh

d√y c‰ng tÍ mÀt
d√y ga

D√y phanh trıÎc

1-17
hıÎng d«n chung

d√y bıÎm gifl

DÅY GA

1-18
hıÎng d«n chung

D√y phanh trıÎc

DÅY B≠£M GIó
d√y GA
Âng th‰ng hÍi
ch— h‡a kh⁄

d√y c‰ng tÍ mÀt

ùNG X@ CHç
HòA KHí

Âng ...
hıÎng d«n chung

b¤nh {iŸn

cuÈn {∏nh l¯a
ti—t ch— ch‹nh lıu

bfl d√y ch⁄nh

c‡i

d√y bugi
c‰ng tæc {Ãn phanh sau

RÍ le {Ã...
hıÎng d«n chung

{Éu nÂi dÅy b∏o xΩng

bfl d√y ch⁄nh

1-21
hıÎng d«n chung

hŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ x@
TH>nh phÉn kh⁄ x@
Qu∏ tr¤nh ch∏y trong {Èng cÍ tºo ra kh⁄ monoxide carbon vπ hy...
ghi chÀp

1-23
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

vfi tr⁄ th√n v·

Âp tr–n tay l∏i
y–n xe

TAY n_m sau
gi· trıÎc / baga trıÎc

Âp sau
b¯ng xe / ...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

vfi tr⁄ th√n v·

Âp tr–n tay l∏i
y–n xe

TAY n_m sau
gi· trıÎc / baga trıÎc

Âp sau
b¯ng xe / ...
2. Khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫
vfi tr⁄ th√n v·

2-0

y–n xe

2-3

th‰ng tin dfich vÙ

2-1

b¯ng xe/ cùp xe

2-4

t¤m ki—m hı...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

gi· trıÎc, baga trıÎc
gi· trıÎc

th∏o, r∏p

c∏c tƒm ph∫n quang

Th∏o c∏c v⁄t, c∏c v‡ng c∏ch v...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

VÃ trıÎc

và trıÎc

th∏o, r∏p
Th∏o nhı sau:
— Gi· trıÎc, baga trıÎc (trang 2-2).
— ùp trıÎc (...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

B¯ng xe vπ cÂp xe

Âp cao su

th∏o, r∏p
Th∏o v⁄t, v‡ng {Ÿm ra kh·i Âp cao su.
KÀo nhœ cÂp ra ...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

Âp sau
th∏o, r∏p
hÈp dÙng cÙ

Âp sau

Th∏o bu l‰ng vπ hÈp dÙng cÙ.
Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng c∏c...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

Âp g≈m xe, thanh g∏c ch√n
thanh g∏c ch√n

th∏o, r∏p
Th∏o b¯ng xe (trang 2-3).
Th∏o c∏c bu l‰n...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

Âng b‰
th∏o

[˜ng b∫o dıÓng hŸ thÂng x∫ khi nfl v«n c‡n nflng.
Th∏o c∏c Âc nÂi Âng x∫.

c∏c Âc ...
khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫

r∏p
R∏p ron {Ÿm mÎi vπo lË bæt Âng b‰

thanh gi˘ g∏c
ch√n sau

CH® ≥
Lu‰n thay mÎi c∏c ron {Ÿ...
3. B∫o dıÓng
hıÎng d«n dfich vÙ

3-1

tÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y

3-12

lfich b∫o dıÓng

3-3

x⁄ch t∫i

3-13

{ıÏng Âng nhi–n ...
b∫o dıÓng
mÙc
Dung lıÔng
d≈u nhÎt m∏y

th‰ng s k˛ thu»t

Khi x∫

0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt)

Khi rª m∏y

0,9 l⁄t (...
b∫o dıÓng

lfich b∫o dıÓng
Th˙c hiŸn ki◊m tra trıÎc khi l∏i theo s∏ch hıÎng d«n s¯ dÙng mËi khi b∫o dıÓng theo lfich b∫o dıÓ...
b∫o dıÓng

{ıÏng Âng xΩng
Ki◊m tra s˙ hı h·ng, r‡ r‹ cÚa {ıÏng Âng xΩng.
Thay Âng d«n xΩng mÎi n—u c≈n thi—t.

Âng xΩng

l...
b∫o dıÓng
[È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay ga cfl th◊ {i÷u ch‹nh Ì Âc {i÷u
ch‹nh ga.
Cfl th◊ {i÷u ch‹nh nh· bøng Âc {i÷u ch‹nh.
...
b∫o dıÓng

th‰ng hÍi m∏y
Th∏o Âng th‰ng hÍi m∏y kh·i b≈u l„c gifl vπ x∫ c¬n b∫ ra, sau
{fl r∏p Âng vπo b≈u l„c gifl.
Ch ˚
B∫...
b∫o dıÓng

s¯ dÙng lºi bu gi
Lπm sºch {iŸn c˙c bu gi bøng chÁi sæt ho¬c m∏y chÒi bu gi.
Ki◊m tra khe hÌ gi˘a {iŸn c˙c gi˘a...
b∫o dıÓng

khe hÌ x p∏p

næp lË
{i÷u ch‹nh
x p∏p

ki◊m tra
ch ˚
Ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh khe hÌ bu gi khi m∏y nguÈi (dıÎi...
b∫o dıÓng

{i÷u ch‹nh

Khfla {i÷u ch‹nh x p∏p

[i÷u ch‹nh bøng c∏ch nÎi l·ng Âc khfla vπ v¬n v⁄t {i÷u ch‹nh
cho {—n khi c∫m...
b∫o dıÓng

d≈u nhÎt m∏y
Mˆc tr–n

ki◊m tra mˆc d≈u
D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng Ì nÍi bøng ph¿ng.
Th∏o que næp thΩm d≈u vπ lau ...
b∫o dıÓng
Ch√m loºi d≈u {ª {ıÔc hıÎng d«n vπo cºc te m∏y.
Dung lıÔng d≈u:
0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) khi x∫

Mˆc tr...
b∫o dıÓng
R∏p ron {Ÿm mÎi vπo næp l„c d≈u.
R∏p næp l„c d≈u vπo lºi.

ron {Ÿm

næp l„c d≈u

R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t theo {...
b∫o dıÓng

x⁄ch t∫i
ki◊m tra {È chÒng x⁄ch t∫i

[˜ng bao giÏ ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh x⁄ch t∫i trong khi m∏y nÁ.
Tæt m∏y, d˙...
b∫o dıÓng

ki◊m tra lπm sºch vπ b‰i trÍn
HÈp
che
x⁄ch
t∫i

Th∏o c∏c bu l‰ng vπ hÈp che x⁄ch t∫i.
B‰i trÍn x⁄ch t∫i bøng d≈...
b∫o dıÓng

ki◊m tra nh‰ng {›a x⁄ch
R∏p x⁄ch mÎi vÎi nh‰ng {›a m‡n sŒ d«n {—n x⁄ch mÎi nhanh bfi
m‡n.
Ki◊m tra s˙ m‡n vπ hı ...
b∫o dıÓng
Ki◊m tra mˆc nıÎc b¤nh {iŸn.
Khi mˆc nıÎc b¤nh g≈n vÎi mˆc dıÎi, th∏o c∏c næp b¤nh vπ
cho th–m nıÎc cƒt vπo cho ...
b∫o dıÓng

hŸ thÂng phanh
{È dfich t˙ do cÚa tay phanh
[o {È dfich t˙ do cÚa tay phanh trıÎc Ì {≈u tay phanh.
{È dfich t˙ do:...
b∫o dıÓng

c‰ng tæc {Ãn phanh
ch ˚
C‰ng tæc {Ãn phanh trıÎc kh‰ng c≈n {i÷u ch‹nh.
[i÷u ch‹nh c‰ng tæc {Ãn phanh sao cho {...
b∫o dıÓng

nhn
C∏c chi ti—t cÚa nhn l·ng, m‡n ho¬c hı h·ng sŒ lπm xe mƒt
Án {finh vπ kh‰ng th◊ {i÷u khi◊n. S¯a vπ thay mÎ...
b∫o dıÓng

Âc, bu l‰ng, mflc kœp
Ki◊m tra tƒt c∫ c∏c Âc bu l‰ng xem cfl {ıÔc si—t ch¬t theo
{ng l˙c si—t chıa (trang 1-12)....
ghi chÀp

3-21
hŸ thÂng b‰i trÍn

sÍ {Ê hŸ thÂng b‰i trÍn
c‡ mÁ

trÙc c‡ mÁ

p⁄t t‰ng

trÙc cam

bÍm d≈u

cÂt m∏y

trÙc ch⁄nh

r‰ to
l„c ...
4. HŸ thÂng b‰i trÍn
sÍ {Ê hŸ thÂng b‰i trÍn

4-0

t¤m ki—m hı h·ng

4-1

th‰ng tin dfich vÙ

4-1

bÍm d≈u

4-2

th‰ng tin ...
hŸ thÂng b‰i trÍn

bÍm d≈u

c∏c v⁄t

th∏o
X∫ d≈u m∏y (trang 3-10).
Th∏o nhı sau:
— V· m∏y b–n ph∫i (trang 9-3)
— BÈ ly hÔp...
hŸ thÂng b‰i trÍn
[o khe hÌ gi˘a r‰ to ngoπi vπ th√n bÍm.
GiÎi hºn s¯a ch˘a: 0,20 mm (0,008 in)

DÒng thıÎc th¿ng vπ thıÎc...
hŸ thÂng b‰i trÍn
R∏p r‰ to trong vπ ngoπi vπo th√n bÍm d≈u.

trÙc bÍm d≈u

r‰ to ngoπi
R∏p trÙc bÍm d≈u vπo th√n bÍm d≈u ...
hŸ thÂng b‰i trÍn
R∏p vπ si—t ch¬t 3 v⁄t theo {ng l˙c si—t.

c∏c v⁄t

M‰ men l˙c si—t: 8 N·m (0,8 kgf·m, 5,8 lgf·ft)
Lπm ...
hŸ thÂng nhi–n liŸu

5-0
5-2
5. HŸ thÂng nhi–n liŸu
th‰ng tin dfich vÙ

5-1

bÈ ch— h‡a kh⁄

5-5

t¤m ki—m hı h·ng

5-2

r∏p bÈ ch— h‡a kh⁄

5-7

b≈u l„...
hŸ thÂng nhi–n liŸu

t¤m ki—m hı h·ng
M∏y kh‰ng th◊ khÌi {Èng
• Qu∏ nhi÷u xΩng vπo m∏y
— L„c gifl bfi nghœt
— Ch— h‡a kh⁄ bfi...
hŸ thÂng nhi–n liŸu

b≈u l„c gifl
th∏o
ch ˚
Xem trang 3-5 {◊ b∫o dıÓng tƒm l„c gifl.
Th∏o b¯ng (trang 2-4).
Th∏o c∏c Âng th...
hŸ thÂng nhi–n liŸu

th√n ch— h‡a kh⁄

XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ Ì {i÷u kiŸn thıÏng. B∫o dıÓng Ì nÍi th‰ng
tho∏ng. Ht thuÂc ho¬...
hŸ thÂng nhi–n liŸu
Th∏o nhı sau:
— J⁄ch lÍ ch⁄nh
— Phe cπi kim phun
— J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng
— V⁄t, l‡ xo ch‹nh ga

j⁄ch lÍ ch...
hŸ thÂng nhi–n liŸu
R∏p nhı sau:
— V⁄t vπ l‡ xo v⁄t {i÷u ch‹nh
— J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng
— Phe cπi Kim phun
— J⁄ch lÍ ch⁄nh
c∆n ...
hŸ thÂng nhi–n liŸu
R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t buÊng phao.

buÊng phao

v⁄t

læp bÈ ch— h‡a kh⁄ vπo
th√n bÈ ch— h‡a kh⁄

v⁄t...
hŸ thÂng nhi–n liŸu
R∏p l‡ xo trÙ ga vπo d√y ga.

m¬t cæt

næp tr–n ch— h‡a kh⁄

NÂi d√y ga vπo trÙ ga trong khi nhƒn l‡ x...
hŸ thÂng nhi–n liŸu

thÒng xΩng
hÈp dÙng cÙ

th∏o, r∏p

{≈u nÂi bÈ b∏o xΩng

XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Tr...
th∏o, r∏p m∏y

34 N·m
(3,5 kgf·m, 25 lbf·ft)
12 N·m (1,2 kgf·m, 9 lbf·ft)

6-0
6-2
6. Th∏o, r∏p m∏y
th‰ng tin dfich vÙ

6-1

th∏o m∏y

r∏p m∏y

6-3

6-2

th‰ng tin dfich vÙ
chung
• Trong khi th∏o r∏p m∏y, dÒ...
th∏o, r∏p m∏y

Th∏o m∏y

mflc kœp

D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng.
X∫ h—t d≈u m∏y ra (trang 3-10).
Th∏o nhı sau:
— B¯ng xe (trang ...
th∏o, r∏p m∏y
Th∏o c∏c bu l‰ng {›a {finh vfi, {›a {finh vfi vπ nh‰ng x⁄ch.

bu l‰ng

nh‰ng x⁄ch

{›a {finh vfi

Th∏o l‡ xo bπn {...
th∏o, r∏p m∏y
R∏p nh‰ng t∫i vπo trÙc truy÷n.
R∏p {›a {finh vfi vπ khfla {›a bøng c∏ch si—t ch¬t.

nh‰ng t∫i

bu l‰ng

R∏p {›a...
th∏o, r∏p m∏y
R∏p bÈ ch— h‡a kh⁄ (trang 5-7).

mflc kœp

R∏p ron {Ÿm mÎi vπo rªnh Âng nºp vπ r∏p Âng nºp lºi vπ si—t
ch¬t c...
{≈u quy l∏t, x p∏p

10 N·m (1,0 kgf·m, 7 lbf·ft)

14 N·m (1,4 kgf·m, 10 lbf·ft)
9 N·m (0,9 kgf·m, 6,5 lbf·ft)
10 N·m (1,0...
7. {≈u quy l∏t, x p∏p
th‰ng tin dfich vÙ

7-1

ki◊m tra {≈u quy l∏t

7-6

t¤m ki—m hı h·ng

7-2

thay Âng k÷m x p∏p

7-9
...
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com

707 views

Published on

 • Be the first to like this

Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com

 1. 1. THúNG B<O QUAN TRõNG Vé AN TO>N  [◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n. CÑN THÜN: [◊ cho bi—t cfl th◊ lπm hı h·ng thi—t bfi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n nπy. CH® ≥: [ıa ra nh˘ng th‰ng tin h˘u ⁄ch. Tπi liŸu nπy kh‰ng m‰ t∫ chi ti—t nh˘ng quy tr¤nh chu∆n tºi c¯a hπng hay nh˘ng nguy–n tæc v÷ an toπn vπ viŸc th˙c hiŸn b∫o dıÓng. C≈n ph∫i ch ˚ røng, tπi liŸu nπy cfl mÈt s c∫nh b∏o vπ lıu ˚ hÍi ngıÔc vÎi nh˘ng phıÍng ph∏p b∫o dıÓng cfl th◊ lπm bfi TH≠¢NG TíCH CHO NG≠§I th˙c hiŸn b∫o dıÓng, lπm h·ng phıÍng tiŸn, ho¬c kh‰ng an toπn. Xin hi◊u røng nh˘ng khuy—n c∏o nπy kh‰ng th◊ {÷ c»p {ıÔc h—t tƒt c∫ nh˘ng nguy hi◊m cfl th◊ x∫y ra {Âi vÎi viŸc th˙c hiŸn b∫o dıÓng dÒ cfl ph∫i {ıÔc Honda khuy—n c∏o hay kh‰ng v¤ Honda kh‰ng th◊ ki◊m tra {ıÔc h—t nh˘ng trıÏng hÔp cfl th◊ x∫y ra. Bƒt cˆ ngıÏi nπo th˙c hiŸn b∫o dıÓng ho¬c s¯ dÙng nh˘ng dÙng cÙ dÒ cfl ph∫i do Honda khuy—n c∏o s¯ dÙng hay kh‰ng th¤ ph∫i {∫m b∫o røng h„ kh‰ng th◊ bfi nguy hi◊m g¤ t˜ viŸc s¯ dÙng dÙng cÙ ho¬c l˙a ch„n phıÍng ph∏p th˙c hiŸn b∫o dıÓng. H≠£NG DÖN PhÙ lÙc nπy bao gÊm th‰ng tin dÒng cho xe SUPER DREAM (KFVZ). Xem s∏ch "HıÎng d«n b∫o tr¤" cÚa xe C100M1-KFVN {◊ th˙c hiŸn c∏c quy tr¤nh dfich vÙ mπ tπi liŸu nπy kh‰ng {÷ c»p {—n. TÇT C@ NH±NG THúNG TIN, HìNH @NH MINH HõA, H≠£NG DÖN V> C<C THúNG Sù K∂ THUÜT TRONG T>I LIëU N>Y D≤A TRåN THúNG TIN Vé S@N PHÑM M£I NHÇT Có [≠ßC T]I TH§I [IèM IN T>I LIëU. C‰ng ty Honda Motor Có QUYéN THAY [üI BÇT CÆ L®C N>O, KHúNG CÉN THúNG B<O TR≠£C V> KHúNG CHñU BÇT CÆ NGHïA V¨ N>O. KHúNG [≠ßC T<I B@N BÇT CÆ PHÉN N>O C™A T>I LIëU NçU KHúNG Có S≤ CHO PHáP C™A T<C GI@ T>I LIëU. T>I LIëU N>Y [≠ßC VIçT CHO NH±NG NG≠§I Có KIçN THÆC C¢ B@N Vé B@O D≠¶NG XE M<Y C™A Honda, XE XC®T¢ HOÄC ATVS. Honda Motor Co., Ltd. V^N PHòNG XUÇT B@N T>I LIëU M¨C L¨C NHÜN BIçT KIèU XE 21-1 THúNG Sù K∂ THUÜT 21-2 [àN [ûNG Hû CúNG T_C 21- S¢ [û DÅY [IëN 21-5
 2. 2. 21. PH¨ L¨C (2) NHÜN BIçT KIèU XE Sù KHUNG Sù M<Y Sù KHUNG SÂ khung {ıÔc {flng Ì ph⁄a b–n ph∫i cÚa cÁ l∏i. Sù M<Y SÂ m∏y {ıÔc {flng b–n tr∏i ph⁄a dıÎi cÚa lÂc m∏y. Sù B° CHç HòA KHí Sù B° CHç HòA KHí SÂ bÈ ch— h‡a kh⁄ {ıÔc {flng tr–n th√n b–n ph∫i cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄. 21-1
 3. 3. 21. PH¨ L¨C (2) C<C THúNG Sù K∂ THUÜT CHUNG CHUNG M¨C C<C KíCH TH≠£C CHUNG KHUNG [°NG C¢ Chi÷u dπi Chi÷u rÈng xe Chi÷u cao xe Kho∫ng c∏ch 2 b∏nh xe Chi÷u cao y–n xe Chi÷u cao g∏c ch√n Kho∫ng c∏ch g≈m xe Tr„ng lıÔng b∫n th√n 1.860 mm (73,2 in.) 655 mm (25,8 in.) 1.040 mm (40,9 in.) 1.175 mm (46,3 in) 772 mm (30,4 in.) 260 mm (10,4 in.) 130 mm (5,1 in.) 95 kg (209,5 lbs) Ki◊u khung Gi∫m xflc trıÎc Hπnh tr¤nh gi∫m xflc trıÎc Gi∫m xflc sau Hπnh tr¤nh gi∫m xflc sau Gi∫m chƒn sau K⁄ch cÓ lÂp trıÎc K⁄ch cÓ lÂp sau Phanh trıÎc Phanh sau Gflc nghi–ng trÙc quay l∏i Chi÷u dπi v—t quÀt Dung t⁄ch b¤nh xΩng Loºi sÂng lıng Gi∫m xflc Âng lÊng 80,5 mm (3,17 in.) Dºng gæp 63 mm (2,48 in.) Loºi Âng hoºt {Èng mÈt chi÷u 2,25 - 17 33L 2,50 - 17 38L GuÂc phanh giªn trong GuÂc phanh giªn trong 26o30' 75 mm (2,95 in.) 3,5 l⁄t (0,92 US gal, 0,77 lmp gal) [ıÏng k⁄nh xy lanh vπ hπnh tr¤nh cÚa p⁄tt‰ng Dung t⁄ch lπm viŸc T˝ s nÀn Truy÷n {Èng x p∏p X p∏p ht MÌ khi n√ng 1 mm (0,04 in.) [flng khi n√ng 1 mm (0,04 in.) X p∏p x∫ MÌ khi n√ng 1 mm (0,04 in.) [flng khi n√ng 1 mm (0,04 in.) HŸ thÂng b‰i trÍn Ki◊u bÍm d≈u HŸ thÂng lπm m∏t L„c gifl Loºi cÂt m∏y B tr⁄ xy lanh 50,0 x 49,5 mm (2,0 x 2,0 in.) 97,1 cm3 (5,92 cu-in.) 9,0 : 1 D«n {Èng x⁄ch t∫i vπ trÙc cam cÒng c‡ mÁ 2o trıÎc {i◊m ch—t tr–n 25o sau {i◊m ch—t dıÎi 33o trıÎc {i◊m ch—t dıÎi 0o tºi {i◊m ch—t tr–n <p suƒt cıÓng bˆc vπ c∏c te ∆m BÍm b∏nh rΩng Lπm m∏t bøng kh‰ng kh⁄ BÈt nh˙a tÁng hÔp t∆m d≈u Loºi læp r∏p Xy lanh {Ín nghi–ng 80o so vÎi phıÍng th¿ng {ˆng B° CHç HòA KHí Loºi ch— h‡a kh⁄ [ıÏng k⁄nh Âng Venturi TRUYéN [°NG [IëN 21-2 THúNG Sù K∂ THUÜT Loºi trÙ ga 16 mm (0,6 in) ho¬c tıÍng {ıÍng HŸ thÂng ly hÔp HŸ thÂng hoºt {Èng ly hÔp HÈp s Gi∫m tÂc sÍ cƒp Gi∫m tÂc sau cÒng T˝ s rΩng S 1 S 2 S 3 S 4 Ki◊u sang s Nhi÷u {›a, ıÎt Loºi ly t√m t˙ {Èng 4 sÂ, tÂc {È kh‰ng {Ái 4,058 (69/17) 2,571 (36/14) HŸ thÂng {∏nh l¯a HŸ thÂng khÌi {Èng HŸ thÂng sºc {iŸn Ti—t ch— ch‹nh lıu HŸ thÂng chi—u s∏ng [∏nh l¯a bøng tÙ {iŸn (CDI) C≈n khÌi {Èng vÎi m‰ tÍ khÌi {Èng {iŸn Ph∏t {iŸn xoay chi÷u mÈt pha Ch‹nh lıu n¯a sflng/ mÈt pha/ bøng thyristo Ph∏t {iŸn xoay chi÷u 2,833 (34/12) 1,705 (29/17) 1,238 (26/21) 0,958 (23/24) HŸ thÂng tr∫ s v»n hπnh bøng ch√n tr∏i (hŸ thÂng s v‡ng; ch‹ khi xe d˜ng) -N-1-2-3-4(-N: kh‰ng sÂ)
 4. 4. 21. PH¨ L¨C (2) [àN [ûNG Hû CúNG T_C C<C THúNG Sù K∂ THUÜT THúNG Sù K∂ THUÜT M¨C Bflng {Ãn [Ãn trıÎc (pha, cÂt) 12 V - 35/35 W [Ãn phanh/ {Ãn sau 12 V - 18/5 W [Ãn b∏o rŒ trıÎc 12 V - 10 W x 2 [Ãn b∏o rŒ sau 12 V - 10 W x 2 [Ãn {Êng hÊ c‰ng tÍ mÀt 12 V - 1,7 W x 2 [Ãn t⁄n hiŸu b∏o rŒ 12 V - 3,4 W x 2 [Ãn b∏o kh‰ng s 12 V - 3,4 W [Ãn b∏o vfi tr⁄ s cao nhæt 12 V - 1,7 W [Ãn b∏o pha 12 V - 1,7 W 10 A C≈u ch¤ [àN PHA TH<O [àN TR≠¢C Th∏o c∏c v⁄t, bu l‰ng vπ hÈp {Ãn trıÎc. C<C VíT BU LúNG THAY BóNG [àN Th∏o {≈u nÂi {ui {Ãn ra kh·i bflng {Ãn. Th∏o chÙp che bÙi. Th∏o bflng {Ãn pha bøng c∏ch nhƒn nhœ l«y cπi ra kh·i vƒu gi˘. R∏p bflng {Ãn mÎi sao cho vƒu cÚa nfl trÒng vÎi rªnh cÚa bÈ {Ãn trıÎc. CH¨P [ÉU NùI [UI [àN CHE B¨I BóNG [àN TR≠£C 21-3
 5. 5. 21. PH¨ L¨C (2) R<P R∏p c∏c chi ti—t ngıÔc vÎi lc th∏o. CH® ≥ Ki◊m tra {i÷u ch‹nh {È r„i cÚa {Ãn pha. C<C VíT 21-4 BU LúNG
 6. 6. 21. PH¨ L¨C (2) S¢ [û DÅY [IëN 21-5
 7. 7. 00-2
 8. 8. 00-3
 9. 9. Th‰ng b∏o quan tr„ng v÷ an toπn  [◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n. C∆n th»n: [◊ ch‹ cfl th◊ lπm hı h·ng thi—t bfi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n. ch ˚: [ıa ra c∏c th‰ng tin h˘u ⁄ch. Kh‰ng bao gÊm nh˘ng m‰ t∫ chi ti—t cÚa c∏c qui tr¤nh thao t∏c ti–u chu∆n, nguy–n tæc an toπn vπ c∏c hoºt {Èng dfich vÙ. [i÷u quan tr„ng {∏ng ch ˚ lπ tπi liŸu nπy bao gÊm vπi khuy—n c∏o vπ lıu ˚ ngıÔc vÎi vπi phıÍng ph∏p dfich vÙ {¬c biŸt mπ nfl cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch cho ngıÏi th˙c hiŸn ho¬c cfl th◊ lπm hı h·ng xe ho¬c kh‰ng an toπn. Hªy hi◊u røng c∏c khuy—n c∏o nπy cfl th◊ kh‰ng bao gÊm tƒt c∫ c∏c quan niŸm dfich vÙ, dÒ cfl ho¬c kh‰ng cfl lÏi khuy–n cÚa Honda, {ıÔc th˙c hiŸn vÎi h»u qu∫ cfl th◊ nguy hi◊m cÚa mËi c∏ch quan niŸm mπ Honda kh‰ng th◊ {i÷u tra h—t {ıÔc. M„i ngıÏi s¯ dÙng qui tr¤nh dfich vÙ ho¬c dÙng cÙ, dÒ cfl hay kh‰ng cfl lÏi khuy–n cÚa Honda, ph∫i t˙ bi—t røng kh‰ng an toπn cho ngıÏi ho¬c kh‰ng an toπn cho xe th¤ sŒ bfi {e d„a bÌi phıÍng ph∏p dfich vÙ ho¬c dÙng cÙ {ª ch„n. 00-4
 10. 10. c∏ch s¯ dÙng tπi liŸu nπy MÙC LÙC Tπi liŸu dfich vÙ nπy m‰ t∫ c∏c qui tr¤nh dfich vÙ cho xe C100M. hıÎng d«n CHUNG Theo lfich b∫o dıÓng (ph≈n 3) hıÎng d«n {◊ {∫m b∫o xe Ì t¤nh trºng hoºt {Èng tÂt nhƒt vπ thπnh ph≈n kh⁄ x∫ trong ti–u chu∆n cho phÀp. H≈u h—t c∏c ph≈n bæt {≈u bøng mÈt b∫ng vŒ læp r∏p ho¬c hŸ thÂng, th‰ng tin dfich vÙ vπ t¤m ki—m hı h·ng cho c∏c ph≈n. C∏c trang sau {fl {ıa ra qui tr¤nh chi ti—t. N—u bºn kh‰ng bi—t nguÊn gÂc cÚa hı h·ng, hªy xem ph≈n 19 T¤M KI—M H≠ H·NG. TƒT C∫ NH˘NG THúNG TIN, H¤NH MINH H„A, H≠ÎNG D«N Vπ NH˘NG THúNG S K˛ THU»T TRONG TπI LIŸU NπY D˙A TRåN THúNG TIN CÚA S∫N PH∆M MÎI NHƒT Cfl [≠ÔC TRONG THÏI GIAN IN. HONDA MOTOR Cfl QUY÷N THAY [ÁI BƒT Cˆ LC NπO KHúNG C≈N THúNG B∏O Vπ KHúNG CHfiU BƒT Cˆ NGH›A VÙ NπO. KHúNG [≠ÔC T∏I B∫N BƒT Cˆ PH≈N NπO KHI KHúNG Cfl S˙ CHO PHÀP CÚA T∏C GI∫. TπI LIŸU NπY [≠ÔC VI—T CHO NH˘NG NG≠ÏI Cfl KI—N THˆC C¢ B∫N V÷ B∫O D≠ÓNG XE M∏Y HONDA, XE XCT¢ HO¬C ATVS. [ÈNG C¢ Vπ truy÷n {Èng T¤m ph≈n mπ bºn c≈n Ì trang nπy, sau {fl mÌ b∫ng nÈi dung Ì trang {≈u cÚa mËi ph≈n. HŸ THÂNG BúI TR¢N HŸ THÂNG NHIåN LIŸU TH∏O R∏P M∏Y [≈U QUY L∏T/ X P∏P XY LANH/ P⁄T TúNG LY HÔP/ C¢ CƒU SANG S PH∏T [IŸN/ LY HÔP KHÌI [ÈNG/ C^NG X⁄CH CAM CÂT M∏Y/ HÈP SÂ/ C≈N KHÌI [ÈNG KHUNG Ph≈n 1 vπ 3 ∏p dÙng cho toπn xe. Ph≈n 2 minh h„a c∏c qui tr¤nh {◊ th∏o r∏p c∏c chi ti—t {ıÔc y–u c≈n th˙c hiŸn dfich vÙ m‰ t∫ trong c∏c ph≈n sau. Ph≈n 4 {—n ph≈n 17 m‰ t∫ nh˘ng bÈ ph»n cÚa xe theo nhflm vfi tr⁄. B∫O D≠ÓNG B∏NH TR≠ÎC/ PHANH/ NHN/ CÁ L∏I B∏NH SAU/ PHANH/ NHN B¤NH [IŸN/ HŸ THÂNG SºC B¤NH [IŸN Th˙c hiŸn b∫o dıÓng {finh k¸ l≈n {≈u th¤ rƒt quan tr„ng. Nfl bÒ tr˜ cho s˙ hao m‡n ban {≈u x∫y ra trong thÏi k¸ chºy rπ. KHUNG/ THÅN V·/ HŸ THÂNG X∫ HŸ THÂNG [∏NH L¯A KHÌI [ÈNG [IŸN [ÃN/ [ÊNG HÊ/ CúNG TæC S¢ [Ê [IŸN Honda Motor Co., Ltd. VΩn ph‡ng xuƒt b∫n tπi liŸu dfich vÙ T¤M KI—M H≠ H·NG mÙc lÙc Ngπy ph∏t hπnh: th∏ng 2, 2001 © Honda Motor Co., Ltd. 00-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 11. 11. c∏c k˚ hiŸu C∏c k˚ hiŸu {ıÔc s¯ dÙng trong tπi liŸu nπy {◊ ch‹ nh˘ng qui tr¤nh dfich vÙ {¬c biŸt. N—u nh˘ng th‰ng tin bÁ sung c≈n thi—t {i kÃm theo nh˘ng k˚ hiŸu nπy lπ {◊ gi∫i th⁄ch r‚ cho c∏c ph≈n kh‰ng s¯ dÙng c∏c k˚ hiŸu. Thay phÙ tÒng mÎi trıÎc khi r∏p. DÒng d≈u nhÎt m∏y {ª {ıÔc hıÎng d«n, tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. DÒng hËn hÔp d≈u m‰lyb{en (TrÈn hËn hÔp d≈u nhÎt m∏y vÎi mÓ m‰lyb{en theo t˝ lŸ 1:1). DÒng mÓ {a dÙng (MÓ lithium {a dÙng NLGI #2 ho¬c loºi tıÍng {ıÍng). DÒng mÓ m‰lyb{en disunfide (Chˆa hÍn 3% m‰lyb{en disulfide, NLGI #2 ho¬c loºi tıÍng {ıÍng). V⁄ dÙ: M‰lykote® BR-2 plus do Dow Corning M˛ s∫n xuƒt MÓ {a dÙng M-2 do Mitsubishi Oil, Nh»t s∫n xuƒt DÒng m‰lyb{en disulfide paste (Chˆa hÍn 40% m‰lyb{en disulfide, NLGI #2 ho¬c loºi tıÍng {ıÍng). V⁄ dÙ: M‰lykote® G-n Paste do Dow Corning M˛ s∫n xuƒt Honda Moly 60 (Ch‹ cÚa M˛) Rocol ASP do Rocol Limited, Anh s∫n xuƒt Rocol Paste do Sumico Lubricant, Nh»t s∫n xuƒt DÒng mÓ silicone. B‰i keo d∏n. DÒng keo d∏n chfiu l˙c trung b¤nh tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. Bfit k⁄n. DÒng d≈u phanh DOT 4. DÒng d≈u phanh {ª hıÎng d«n tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. DÒng d≈u phuÈc nhn. 00-6
 12. 12. 1. HıÎng d«n chung an toπn chung 1-1 c∏c dÙng cÙ 1-14 c∏c nguy–n tæc dfich vÙ 1-2 c∏c {i◊m b‰i trÍn & bfit k⁄n 1-15 nh»n bi—t ki◊u xe 1-3 {I d√y {iŸn vπ c∏p 1-17 c∏c th‰ng s k˛ thu»t 1-4 hŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ X@ 1-22 gi∏ trfi l˙c si—t 1-12 an toπn chung CARBON MONOXIDE N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ th˙c hiŸn c‰ng viŸc, ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng tÂt. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ {Èc carbon monoxide, nfl cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi th‰ng tho∏ng ho¬c Ì nÍi cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi {≈y {Ú. XΩng Th˙c hiŸn Ì nÍi th‰ng hÍi tÂt. Tr∏nh xa khu v˙c ht thuÂc, cfl tia l¯a {iŸn ho¬c ng„n l¯a vÎi nÍi b∫o tr¤ ho¬c nÍi cfl chˆa xΩng. XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Tr∏nh xA trÕ em. NH˘ng bÈ ph»n nflng HŸ thÂng x∫ cÚa m∏y trÌ n–n rƒt nflng vπ c‡n nflng mÈt thÏi gian sau khi nÁ m∏y. Mang gΩng tay ho¬c chÏ cho {—n khi m∏y nguÈi trıÎc khi chºm vπo nh˘ng ph≈n nπy. BÙi bù phanh [˜ng bao giÏ dÒng v‡i hÍi ho¬c bπn ch∫i kh‰ {◊ lπm sºch bÙi b phanh. DÒng m∏y ht ch√n kh‰ng {◊ {∫m b∫o an toπn sˆc kh·e ho¬c phıÍng ph∏p an toπn sˆc kh·e {◊ lπm sºch, {ıÔc thi—t k— {◊ gi∫m thi◊u t∏c hºi do bÙi amiΩng bay vπo kh‰ng kh⁄. • H⁄t ph∫i bÙi amiΩng g√y bŸnh v÷ h‰ hƒp vπ ung thı. kh⁄ hy[r‰ vπ nıÎc BìNH {iŸn • B¤nh {iŸn rƒt dÿ nÁ, tr∏nh xa tia l¯a, ng„n l¯a vπ thuÂc l∏. Th‰ng hÍi {≈y {Ú khi sºc b¤nh. • B¤nh {iŸn chˆa acid sulfuric (nıÎc b¤nh {iŸn), cfl th◊ g√y b·ng n¬ng khi ti—p xc vÎi da ho¬c mæt, M¬c trang phÙc vπ mang k⁄nh b∫o hÈ. — N—u nıÎc b¤nh vΩng l–n da th¤ r¯a bøng nıÎc. — N—u nıÎc b¤nh vΩng vπo mæt, r¯a bøng nıÎc trong v‡ng ⁄t nhƒt lπ 15 pht vπ g„i b∏c s› ngay tˆc khæc. • NıÎc b¤nh {iŸn rƒt {Èc hºi. — N—u nuÂt ph∫i nıÎc b¤nh th¤ uÂng th»t nhi÷u nıÎc ho¬c s˘a, sau {fl uÂng s˘a magnesia ho¬c d≈u th˙c v»t vπ g„i b∏c s›. Tr∏nh xa trÕ em. D≈u nhÎt m∏y {ª s¯ dÙng D≈u nhÎt m∏y {ª qua s¯ dÙng cfl th◊ g√y ung thı da n—u ti—p xc vÎi da l¬p {i l¬p lºi trong thÏi gian dπi. Tuy nhi–n bƒt {æc d› bºn ph∫i ti—p xc vÎi d≈u nhÎt hπng ngπy th¤ cfl th◊ c∫i thiŸn bøng c∏ch r¯a tay bøng xπ ph‡ng vπ nıÎc ngay sau khi ti—p xc vÎi d≈u. Tr∏nh xa trÕ em. 1-1 1
 13. 13. hıÎng d«n chung c∏c nguy–n tæc dfich vÙ 1. S¯ dÙng phÙ tÒng vπ d≈u nhÎt HONDA ch⁄nh hiŸu ho¬c do HONDA {ª hıÎng d«n ho¬c loºi tıÍng {ıÍng. Nh˘ng phÙ tÒng kh‰ng phÒ hÔp vÎi c∏c th‰ng s thi—t k— cÚa HONDA cfl th◊ g√y hı h·ng xe. 2. DÒng nh˘ng dÙng cÙ chuy–n dÒng {ıÔc thi—t k— cho s∫n ph∆m nπy {◊ tr∏nh hı h·ng vπ læp r∏p sai. 3. Ch‹ dÒng dÙng cÙ hŸ mÀt khi b∫o dıÓng xe. Bul‰ng Âc v⁄t hŸ mÀt th¤ kh‰ng th◊ thay {Ái vÎi hŸ in cÚa Anh. 4. R∏p c∏c ron {Ÿm, v‡ng phÎt O, chÂt chÕ vπ {Ÿm khfla mÎi khi læp lºi. 5. Khi si—t ch¬t c∏c bul‰ng Âc v⁄t th¤ bæt {≈u si—t bu l‰ng lÎn ho¬c bu l‰ng b–n trong trıÎc. Sau {fl si—t chÀo gflc t˜ng bıÎc tΩng d≈n cho {—n khi {ng l˙c si—t qui {finh tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. 6. R¯a sºch c∏c bÈ ph»n trong dung m‰i trıÎc khi th∏o rª. B‰i trÍn c∏c b÷ m¬t trıÔt trıÎc khi r∏p lºi. 7. Sau khi r∏p lºi, ki◊m tra tƒt c∫ c∏c bÈ ph»n xem s˙ læp r∏p vπ hoºt {Èng cfl b¤nh thıÏng kh‰ng. 8. [ıÏng {i cÚa tƒt c∫ d√y {iŸn {ıÔc ch‹ r‚ Ì trang 1-17 {—n trang 1-21, [ıÏng [i C∏c Bfl D√y vπ C∏p. 1-2
 14. 14. hıÎng d«n chung nh»n bi—t ki◊u xe s khung S m∏y s khung S khung {ıÔc {flng b–n ph∫i cÚa cÁ l∏i. s m∏y S m∏y {ıÔc {flng b–n tr∏i ph⁄a dıÎi cÚa lÂc m∏y. S bÈ ch— h‡a kh⁄ s bÈ ch— h‡a kh⁄ S bÈ ch— h‡a kh⁄ {ıÔc {flng tr–n th√n ph⁄a ph∫i cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄ nhı trong h¤nh. 1-3
 15. 15. hıÎng d«n chung th‰ng s k˛ thu»t chung mÙc th‰ng s k˛ thu»t c∏c k⁄ch thıÎc Chi÷u dπi xe Chi÷u ngang xe Chi÷u cao xe Kho∫ng c∏ch 2 b∏nh xe Chi÷u cao y–n xe Chi÷u cao g∏c ch√n Kho∫ng c∏ch g≈m xe vÎi m¬t {ƒt Tr„ng lıÔng kh‰ Tr„ng lıÔng toπn xe 1.860 mm (73,2 in) 655 mm (25,8 in) 1.040 mm (40,9 in) 1.175 mm (46,3 in) 772 mm (30,4 in) 260 mm (10,2 in) 130 mm (5,1 in) 90 kg (198,0 lbs) 95 kg (209,5 lbs) KHUNG Loºi khung Nhn trıÎc Hπnh tr¤nh b∏nh trıÎc Hπnh tr¤nh trÙc trıÎc Nhn sau Hπnh tr¤nh b∏nh sau Gi∫m chƒn sau K⁄ch cÓ lÂp trıÎc K⁄ch cÓ lÂp sau Nhªn hiŸu lÂp xe Loºi sÂng lıng PhuÈc Âng lÊng 80,5 mm (3,17 in) 89 mm (3,5 in) Dºng gæp 63 mm (2,48 in) Loºi Âng t∏c dÙng {Ín 2.25 – 17 33L 2.50 – 17 38L TrıÎc/ sau: NF55/NR70 TrıÎc/ sau: D104F/D104 GuÂc phanh giªn trong GuÂc phanh giªn trong 26° 30' 75 mm (2,95 in) 3,5 l⁄t (0,92 US gal, 0,77 lmp gal) IRC DUNLOP Phanh trıÎc Phanh sau Gflc nghi–ng trÙc quay l∏i Chi÷u dπi v—t quÀt Dung t⁄ch b¤nh xΩng {Èng cÍ [ıÏng k⁄nh xy lanh vπ Kho∫ng chºy piston Dung t⁄ch lπm viŸc T˝ s nÀn Truy÷n {Èng x p∏p X p∏p ht X p∏p tho∏t mÌ {flng mÌ {flng HŸ thÂng b‰i trÍn Loºi bÍm d≈u HŸ thÂng lπm m∏t L„c kh‰ng kh⁄ Loºi cÂt m∏y Tr„ng lıÔng m∏y kh‰ B tr⁄ xy lanh 1-4 khi n√ng l–n 1mm 50,0 × 49,5 mm (1,97 × 1,95 in) 97,1 cm3 (5,92 cu-in) 9,0 : 1 D«n {Èng x⁄ch vπ trÙc cam b tr⁄ tr–n {≈u quy l∏t cÒng vÎi c‡ x p∏p 2° TrıÎc {i◊m ch—t tr–n 25° Sau {i◊m ch—t dıÎi 33° TrıÎc {i◊m ch—t dıÎi 0° TrıÎc {i◊m ch—t tr–n B‰i trÍn cıÓng bˆc, cºc te ıÎt BÍm b∏nh rΩng Lπm m∏t bøng kh‰ng kh⁄ B„t nh˙a tÁng hÔp t∆m d≈u Loºi læp r∏p 22,6 kg (49,8 lbs) Xy lanh {Ín nghi–ng 80° so vÎi phıÍng {ˆng
 16. 16. hıÎng d«n chung chung (Ti—p theo) mÙc th‰ng s k˛ thu»t bÈ ch— h‡a kh⁄ Loºi ch— h‡a kh⁄ [ıÏng k⁄nh Venturi Loºi trÙ ga 16 mm (0,63 in) ho¬c tıÍng {ıÍng truy÷n {Èng HŸ thÂng ly hÔp HŸ thÂng hoºt {Èng cÚa ly hÔp HÈp s Gi∫m tÂc sÍ cƒp Gi∫m tÂc sau cÒng T˝ s rΩng Nhi÷u {›a, ıÎt Loºi ly t√m t˙ {Èng 4 sÂ, Ωn khÎp kh‰ng {Ái 4,058 (69/17) 2,571 (36/14) 2,833 (34/12) 1,705 (29/17) 1,238 (26/21) 0,958 (23/24) HŸ thÂng tr∫ s v»n hπnh bøng ch√n tr∏i (HŸ thÂng s v‡ng, ch‹ khi xe d˜ng) N-1-2-3-4 (-N) (N: kh‰ng sÂ) Ki◊u sang s [IŸN HŸ thÂng {∏nh l¯a HŸ thÂng khÌi {Èng HŸ thÂng sºc b¤nh Ti—t ch—/ ch‹nh lıu HŸ thÂng chi—u s∏ng s s s s 1 2 3 4 [∏nh l¯a bøng tÙ {iŸn (CDI) Gi‡ {ºp khÌi {Èng vπ m‰ tÍ khÌi {Èng {iŸn Ph∏t {iŸn xoay chi÷u mÈt pha Ch‹nh lıu n¯a sflng bøng thyristo/ mÈt pha Ph∏t {iŸn xoay chi÷u 1-5
 17. 17. hıÎng d«n chung [Ín vfi: mm (in) hŸ thÂng b‰i trÍn mÙc Dung t⁄ch d≈u nhÎt m∏y ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a Lc x∫ 0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) — Lc rª m∏y 0,9 l⁄t (0,95 US qt, 0,79 lmp qt) — D≈u HONDA 4 th¤ ho¬c loºi d≈u {Èng cÍ tıÍng {ıÍng [ıÔc ph√n loºi theo API lπ SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W-30 — D≈u nhÎt hÈp s {ıÔc ch‹ {finh R‰ to bÍm d≈u Khe hÌ {‹nh 0,20 (0,008) — Khe hÌ th√n 0,10 - 0,15 (0,004 - 0,006) 0,20 (0,008) Khe hÌ b–n 0,02 - 0,07 (0,008 - 0,003) 0,15 (0,005) hŸ thÂng nhi–n liŸu mÙc th‰ng s k˛ thu»t S nh»n bi—t cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄ PB5NA J⁄ch lÍ ch⁄nh #72 J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng #38 x #38 V⁄t gifl mÌ 1-1/2 v‡ng M˙c phao xΩng 10,7 mm (0,42 in) TÂc {È c≈m ch˜ng 1.400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) [È dfich t˙ do tay ga 2 - 6 mm (1/12 - 1/4 in) [Ín vfi: mm (in) {≈u quy l∏t, x p∏p mÙc ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a 2 Sˆc nÀn xy lanh 1.225 kPa (12 kgf/ cm , 178 psi) Ì 600 v‡ng/ pht [È v–nh m¬t {≈u quy l∏t — — 0,05 (0,002) Ht 0,05 ± 0,02 (0,002 ± 0,001) — Tho∏t 0,05 ± 0,02 (0,002 ± 0,001) — Ht 4,970 - 4,985 (0,1957 - 0,1963) 4,92 (0,194) Tho∏t 4,955 - 4,970 (0,1951 - 0,1957) 4,92 (0,194) Ht 5,000 - 5,012 (0,1969 - 0,1973) 5,03 (0,198) Tho∏t 5,000 - 5,012 (0,1969 - 0,1973) 5,03 (0,198) Khe hÌ th√n x p∏p vÎi Âng k÷m Ht 0,015 - 0,042 (0,0006 - 0,0017) 0,08 (0,003) Tho∏t 0,030 - 0,057 (0,0011 - 0,0014) 0,10 (0,004) Chi÷u rÈng {— x p∏p Ht/Tho∏t 1,0 (0,04) 1,6 (0,06) Chi÷u dπi l‡ xo x p∏p Trong Ht/Tho∏t 32,41 (1,276) 30,9 (1,22) Ngoπi Ht/Tho∏t 35,25 (1,388) 34,0 (1,34) C‡ mÁ, trÙc c‡ mÁ LË c‡ mÁ Ht/Tho∏t 10,000 - 10,015 (0,3937 - 0,3932) 10,10 (0,398) TrÙc c‡ mÁ Ht/Tho∏t 9,978 - 9,987 (0,3928 - 0,3925) 9,91 (0,390) TrÙc cam Chi÷u cao gÂi cam Ht 26,503 - 26,623 (1,0434 - 1,0481) 26,26 (1,085) Tho∏t 26,318 - 26,438 (1,0361 - 1,0409) 26,00 (1,024) X p∏p, Âng k÷m x p∏p Khe hÌ x p∏p Th√n x p∏p LË Âng k÷m 1-6
 18. 18. hıÎng d«n chung xy lanh/ PISTON mÙc Xy lanh ti–u chu∆n [ıÏng k⁄nh 50,005 - 50,015 (1,9687 - 1,9691) giÎi hºn s¯a ch˘a 50,05 (1,970) [È c‰n — 0,10 (0,004) [È ‰ van — 0,10 (0,004) — 0,05 (0,002) [È v–nh m¬t {≈u HıÎng dƒu cÚa p⁄t t‰ng Dƒu IN quay v÷ ph⁄a lË ht [ıÏng k⁄nh p⁄t t‰ng 49,980 - 49,995 (1,9677 - 1,9683) [i◊m {o {ıÏng k⁄nh p⁄t t‰ng 15 mm (0,6 in) t˜ {∏y v∏t LË chÂt p⁄t t‰ng 13,002 - 13,008 (0,5119 - 0,5121) 13,055 (0,5140) ChÂt p⁄t t‰ng 12,994 - 13,000 (0,5116 - 0,5118) 12,98 (0,511) Khe hÌ chÂt p⁄t t‰ng vπ p⁄t t‰ng 0,002 - 0,014 (0,0001 - 0,0006) 0,020 (0,0008) Khe hÌ gi˘a xÀc mΩng vπ rªnh xÀc mΩng [‹nh 0,015 - 0,050 (0,0006 - 0,002) 0,12 (0,005) Thˆ 2 0,015 - 0,050 (0,0006 - 0,002) 0,12 (0,005) Khe hÌ miŸng xÀc mΩng [‹nh 0,10 - 0,25 (0,004 - 0,010) 0,5 (0,02) Thˆ 2 0,10 - 0,25 (0,004 - 0,010) 0,5 (0,02) D≈u (v‡ng b–n) 0,20 - 0,70 (0,008 - 0,028) 1,1 (0,04) Khe hÌ gi˘a xy lanh vπ p⁄t t‰ng 0,010 - 0,040 (0,0004 - 0,0016) 0,15 (0,006) LË {≈u nh· thanh truy÷n 13,016 - 13,034 (0,5124 - 0,5131) 13,10 (0,516) Khe hÌ gi˘a thanh truy÷n vπ chÂt p⁄t t‰ng 0,016 - 0,040 (0,0006 - 0,0016) 0,08 (0,003) P⁄t t‰ng, xÀc mΩng mÙc ti–u chu∆n [È dπy {›a 49,90 (1,965) — [Ín vfi: mm (in) ly hÔp, cÍ cƒu sang s Ly hÔp {i÷u khi◊n — 2,92 - 3,08 (0,115 - 0,121) [È v–nh {›a sæt — giÎi hºn s¯a ch˘a 2,6 (0,10) 0,20 (0,008) [È dπi t˙ do cÚa l‡ xo ly hÔp 35,8 (1,41) [ıÏng k⁄nh d«n hıÎng ly hÔp ngoπi 20,959 - 20,980 (0,8252 - 0,8260) 20,91 (0,823) LË ly hÔp ngoπi 21,020 - 21,041 (0,8276 - 0,8284) 21,09 (0,830) LË trÂng ly hÔp 104,0 - 104,2 (4,09 - 4,10) 104,3 (4,11) [È dπy b ly hÔp 1,5 (0,06) 1,0 (0,04) LË trÂng ly hÔp mÈt chi÷u 42,00 - 42,02 (1,653 - 1,654) 42,04 (1,655) Con lΩn ly hÔp mÈt chi÷u 5,00 (0,197) 4,97 (0,196) LË b∏nh rΩng d«n {Èng ch⁄nh 19,030 - 19,058 (0,7492 - 0,7503) 19,11 (0,752) [ıÏng k⁄nh cÂt m∏y Ì b∏nh rΩng d«n {Èng ch⁄nh Ly hÔp ly t√m 36,5 (1,44) 18,967 - 18,980 (0,7464 - 0,7472) 18,92 (0,745) 5,45 (0,215) 4,0 (0,16) [È dπy b phanh ly hÔp [Ín vfi: mm (in) ph∏t {iŸn, cΩng x⁄ch cam mÙc CΩng x⁄ch cam ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a [ıÏng k⁄nh c≈n {∆y 11,985 - 12,000 (0,4718 - 0,4724) 11,94 (0,470) Chi÷u dπi t˙ do cÚa l‡ xo 111,7 (4,40) 100 (3,9) 1-7
 19. 19. hıÎng d«n chung [Ín vfi: mm (in) CÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng mÙc ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a Khe hÌ b–n cÚa thanh truy÷n 0,10 - 0,35 (0,004 - 0,014) 0,60 (0,024) Khe hÌ hıÎng k⁄nh cÚa thanh truy÷n CÂt m∏y 0 - 0,012 (0 - 0,0005) 0,05 (0,002) — 0,10 (0,004) [È {∫o M2 17,032 - 17,059 (0,6705 - 0,6716) 17,10 (0,673) M4 17,016 - 17,043 (0,6699 - 0,6710) 17,10 (0,673) C1 23,020 - 23,053 (0,9063 - 0,9076) 23,10 (0,909) C3 20,020 - 20,053 (0,7882 - 0,7895) 20,10 (0,791) C1 22,979 - 23,000 (0,9047 - 0,9055) 22,93 (0,903) LË bºc thau C1 20,000 - 20,021 (0,7874 - 0,7882) 20,08 (0,791) Khe hÌ b∏nh rΩng vÎi bºc thau C1 0,020 - 0,074 (0,0008 - 0,0028) 0,10 (0,004) TrÙc ch⁄nh M2, 4 16,966 - 16,984 (0,6680 - 0,6687) 16,95 (0,667) TrÙc thˆ cƒp C1, 3 19,959 - 19,980 (0,7858 - 0,7866) 19,94 (0,785) M2 0,048 - 0,093 (0,0019 - 0,0037) 0,10 (0,004) M4 0,032 - 0,087 (0,0013 - 0,0034) 0,10 (0,004) C3 0,040 - 0,094 (0,0016 - 0,0037) 0,10 (0,004) C1 0,020 - 0,062 (0,0008 - 0,0024) 0,10 (0,004) [ıÏng k⁄nh lË 34,075 - 34,100 (1,3415 - 1,3425) 34,14 (1,344) [È dπy cπng 4,86 - 4,94 (0,191 - 0,194) 4,60 (0,181) Th√n heo s HÈp s 33,950 - 33,975 (1,3366 - 1,3376) 33,93 (1,336) LË b∏nh rΩng Th√n bºc thau Khe hÌ trÙc vÎi b∏nh rΩng Khe hÌ trÙc vÎi bºc thau Cπng sang s 1-8
 20. 20. hıÎng d«n chung [Ín vfi: mm (in) b∏nh trıÎc, Phanh, nhn cÁ l∏i mÙc ti–u chu∆n — [È s√u tÂi thi◊u cÚa gai lÂp xe ∏p suƒt lÂp nguÈi Ch‹ ngıÏi {i÷u khi◊n NgıÏi {i÷u khi◊n vπ ngıÏi ngÊi sau giÎi hºn s¯a ch˘a [—n dƒu ch‹ 2 — 2 — 200 kPa (2,00 kgf/cm , 29 psi) 200 kPa (2,00 kgf/cm , 29 psi) — 0,20 (0,008) HıÎng k⁄nh — 2,0 (0,08) D„c trÙc — 2,0 (0,08) [È {∫o trÙc b∏nh xe [È {∫o vπnh b∏nh xe Kho∫ng c∏ch t˜ may Í {—n vπnh xe Phanh [ıÏng k⁄nh lË trÂng phanh PhuÈc 13,8 ± 1 (0,54 ± 0,04) 109,8 - 110,2 (4,32 - 4,34) Chi÷u dπi t˙ do cÚa l‡ xo HıÎng cÚa l‡ xo — VÎi {≈u c‰n hıÎng xuÂng — [È {∫o Âng phuÈc — 111,0 (4,37) 313 (12,3) — 0,20 (0,008) D≈u phuÈc n–n dÒng D≈u phuÈc — Mˆc d≈u 93 (3,66) — Dung lıÔng d≈u 56,0 cm3 (1,89 US oz, 1,97 lmp oz) — [Ín vfi: mm (in) b∏nh sau, phanh, nhn mÙc ti–u chu∆n [È s√u tÂi thi◊u cÚa gai lÂp xe — 2 giÎi hºn s¯a ch˘a [—n dƒu ch‹ Ch‹ ngıÏi {i÷u khi◊n 225 kPa (2,25 kgf/cm , 33 psi) — NgıÏi {i÷u khi◊n vπ 1 ngıÏi ngÊi sau ∏p suƒt lÂp nguÈi 225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi) — [È {∫o trÙc b∏nh xe [È {∫o vπnh b∏nh xe — — D„c trÙc Kho∫ng c∏ch t˜ may Í {—n vπnh xe 2,0 (0,08) — HıÎng k⁄nh 0,20 (0,008) 2,0 (0,08) Phanh — CÓ, s mæt 428/96 — [È chÒng X⁄ch t∫i 10,0 ± 1 (0,39 ± 0,04) 25 - 35 (1,0 - 1,4) — LË trÂng phanh 109,8 - 110,2 (4,32 - 4,34) 111,0 (4,37) 1-9
 21. 21. hıÎng d«n chung B¤nh {iŸn, hŸ thÂng sºc b¤nh mÙc B¤nh {iŸn th‰ng s k˛ thu»t Dung lıÔng 12 V - 5 Ah D‡ng {iŸn r‡ T˝ tr„ng ri–ng LÎn nhƒt 0,1 mA Sºc {≈y 1,270 - 1,290 C≈n sºc D‡ng {iŸn sºc DıÎi 1,260 B¤nh thıÏng 0,9 A/5 - 10 giÏ Nhanh Ph∏t {iŸn 4,0 A/0,5 giÏ C‰ng suƒt 95 W/ 5.000 v‡ng/pht [iŸn trÌ cuÈn sºc (20°C/68°F) 0,2 - 1,0 Ω [iŸn trÌ cuÈn chi—u s∏ng (20°C/68°F) 0,1 - 0,8 Ω [iŸn th— ti—t ch— ch‹nh lıu 14,0 - 15,0 V/5000 v‡ng/pht 12,6 - 13,6 V/5000 v‡ng/pht [≈u ra sºc b¤nh [≈u ra {Ãn hŸ thÂng {∏nh l¯a mÙc th‰ng s k˛ thu»t NGK Ti–u chu∆n DENSO C6HSA Bugi U20FS-U 0,60 - 0,70 mm (0,024 - 0,028 in) Khe hÌ miŸng bugi Thƒp nhƒt 75 V [iŸn th— {‹nh cuÈn {∏nh l¯a [iŸn th— {‹nh cÚa cuÈn ph∏t xung Thƒp nhƒt 0,7 V [iŸn th— {‹nh cuÈn k⁄ch Thƒp nhƒt 100 V 15° TrıÎc {i◊m ch—t tr–n Ì tÂc {È c≈m ch˜ng ThÏi {i◊m {∏nh l¯a [Ín vfi: mm (in) khÌi {Èng {iŸn mÙc [È dπi chÁi than cÚa m‰ tÍ khÌi {Èng 1-10 ti–u chu∆n 12,0 (0,47) giÎi hºn s¯a ch˘a 4,0 (0,16)
 22. 22. hıÎng d«n chung {Ãn, {Êng hÊ, c‰ng tæc mÙc Bflng {Ãn [Ãn trıÎc (Pha, cÂt) Phanh, sau [Ãn chÎp rŒ trıÎc th‰ng s k˛ thu»t 12 V - 30W/ 30 W 12 V - 18/5 W 12 V - 10 W × 2 [Ãn chÎp rŒ sau 12 V - 10 W × 2 [Ãn c‰ng tÍ mÀt 12 V - 1,7 W × 2 [Ãn b∏o chÎp rŒ 12 V - 3,4 W × 2 [Ãn b∏o kh‰ng s [Ãn b∏o s cao nhƒt 12 V - 1,7 W [Ãn b∏o pha C≈u ch¤ 12 V - 3,4 W 12 V - 1,7 W 10 A 1-11
 23. 23. hıÎng d«n chung m‰ men l˙c si—t loºi Âc bu l‰ng Bu Bu Bu Bu Bu l‰ng l‰ng l‰ng l‰ng l‰ng m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) vπ vπ vπ vπ vπ 5 (0,5; 3,6) 10 (1,0; 7) 22 (2,2; 16) 34 (3,5 ; 25) 54 (5,5; 40) Âc Âc Âc Âc Âc lÙc lÙc lÙc lÙc lÙc gi∏c gi∏c gi∏c gi∏c gi∏c 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) loºi Âc bu l‰ng V⁄t 5 mm V⁄t 6 mm Bu l‰ng bæt Bu l‰ng bæt 10 mm) Bu l‰ng bæt Bu l‰ng bæt b⁄ch 6 mm ({≈u 8 mm) b⁄ch vπ Âc 6 mm ({≈u 4 9 10 12 (0,4; (0,9; (1,0; (1,2; 2,9) 6,5) 7) 9) b⁄ch vπ Âc 8 mm b⁄ch vπ Âc 10 mm 26 (2,7; 20) 39 (4,0; 29) • Th‰ng s m‰ men l˙c si—t {ıÔc liŸt k– ph⁄a dıÎi cho nh˘ng Âc bu l‰ng quan tr„ng. • Nh˘ng Âc bu l‰ng kh∏c {ıÔc si—t theo ti–u chu∆n m‰ men l˙c si—t {ıÔc liŸt k– ph⁄a tr–n. Ch ˚: 1. B‰i keo khfla vπo c∏c ren. 2. B‰i d≈u vπo c∏c ren vπ c∏c b÷ m¬t t˙a. 3. Âc U. M∏y mÙc b∫o dıÓng: Bu l‰ng x∫ nhÎt Næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p Âc khfla {i÷u ch‹nh x p∏p V⁄t næp l„c d≈u ly t√m Âc khfla {i÷u ch‹nh ly hÔp Bugi hŸ thÂng BúI TR¢N: V⁄t bæt bÍm d≈u V⁄t næp bÍm d≈u hŸ thÂng nhi–n liŸu: ChÀn l„c bÈ ch— h‡a kh⁄ th∏o r∏p m∏y: Bu l‰ng tƒm {finh vfi nh‰ng x⁄ch {≈u quy l∏t, x p∏p: Âc næp {≈u quy l∏t Bu l‰ng næp b–n ph∫i {≈u quy l∏t Bu l‰ng {≈u quy l∏t Bu l‰ng nh‰ng cam Xy lanh, P⁄t t‰ng: Bu l‰ng chÂt b∏nh {Ó x⁄ch cam Bu l‰ng bæt xy lanh ly hÔp, cÍ cƒu sang sÂ: Bu l‰ng c≈n hªm heo s ChÂt l‡ xo tr∫ s Bu l‰ng tƒm hªm heo s Âc khfla ly hÔp ly t√m Bu l‰ng bæt tƒm n√ng ly hÔp Âc kho∏ ly hÔp {i÷u khi◊n ph∏t {iŸn, ly hÔp khÌi [Èng, cΩng x⁄ch cam: Næp lË cÂt m∏y Næp lË thÏi {i◊m Bu l‰ng bfit k⁄n cΩng x⁄ch cam Bu l‰ng chÂt cΩng x⁄ch cam Âc b⁄ch v‰ lΩng V⁄t bæt ngoπi ly hÔp khÌi {Èng 1-12 s L"G {ıÏng k⁄nh m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) ren (mm) 1 2 2 3 1 1 12 30 5 5 8 10 3 3 6 5 8 (0,8; 5,8) 5 (0,5; 3,6) 1 24 0,4 (0,04; 0,29) 2 6 12 (1,2; 9) 4 2 1 2 7 6 6 5 14 10 10 9 1 1 8 6 10 (1,0; 7) 10 (1,0; 7) 1 1 1 1 4 1 6 8 6 14 6 14 10 30 17 54 12 54 1 1 1 1 1 3 30 14 14 8 10 6 3 1,5 22 16 40 10 ch ˚ 24 12 9 5 12 12 (2,4; (1,2; (0,9; (0,5; (1,2; (1,2; (1,4; (1,0; (1,0; (0,9; (1,0; (3,1; (1,7; (5,5; (1,2; (5,5; 17) 9) 6,5) 3,6) 9) 9) 10) 7) 7) 6,5) 7) 22) 12) 40) 9) 40) (0,3; 2,2) (0,15; 1,1) (2,2; 16) (1,6; 12) (4,1; 30) (1,0; 7) ch ˚ 2 ch ˚ 2
 24. 24. hıÎng d«n chung m∏y (Ti—p theo) mÙc cÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng: Bu l‰ng heo s {Ãn, {Êng hÊ, c‰ng tæc: Bu l‰ng c‰ng tæc vfi tr⁄ s khung mÙc bæt m∏y: Bu l‰ng treo m∏y Tr–n: DıÎi: Bu l‰ng, v‡ng {Ÿm bæt thanh g∏c ch√n ch⁄nh b∏nh trıÎc, phanh, nhn, cÁ l∏i: Âc cÁ phuÈc Ren tr–n cÁ phuÈc Bu l‰ng kœp dıÎi cÁ phuÈc Âc gi˘ tay l∏i Bu l‰ng bæt tay l∏i Âc trÙc trıÎc Nan hoa b∏nh trıÎc Bu l‰ng, Âc chÂt tay phanh Bu l‰ng c≈n phanh trıÎc Bu l‰ng phuÈc b∏nh sau, phanh, nhn: Âc trÙc b∏nh sau Âc Âng ch‹ trÙc sau Nan hoa b∏nh sau Âc {›a x⁄ch Bu l‰ng {›a x⁄ch Bu l‰ng c≈n phanh sau Bu l‰ng c≈n hªm phanh sau ùc bæt gi∫m xflc Tr–n: DıÎi: Âc chÂt gæp Bu l‰ng bæt hÈp x⁄ch t∫i s l"g {ıÏng k⁄nh m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) ren (mm) 1 6 10 (1,0; 7) 1 6 ghi ch® 10 (1,0; 7) s l"g {ıÏng k⁄nh m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) ren (mm) 1 1 4 8 8 8 34 (3,5; 25) 29 (3,0; 22) 22 (2,2; 16) 1 1 4 1 3 1 36 1 1 2 26 26 10 10 8 12 BC 2,6 5 6 20 Xem trang 12 -24 Xem trang 12 -23 74 (7,5; 54) 59 (6,0; 43) 25 (2,5; 18) 49 (5,0; 36) 2,5 (0,25; 1,8) 5,9 (6,0; 4,3) 10 (1,0; 7) 22 (2,2; 16) 1 1 36 4 4 1 1 2 2 1 2 12 17 BC 3,2 8 8 6 8 10 10 10 6 ghi ch® 59 (6,0; 43) 44 (4,5; 33) 3,7 (0,38; 2,7) 32 (3,3; 24) 20 (2,0; 14) 10 (1,0; 7) 16(1,6; 12) 24 (2,4; 17) 24 (2,4; 17) 39 (4,0; 29) 10 (1,0; 7) ch ˚ 3 ch ˚ 3 ch ˚ 3 ch ˚ 2 ch ˚ 3 1-13
 25. 25. hıÎng d«n chung dÙng cÙ ch ˚: 1. Loºi tıÍng {ıÍng cfl tr–n thfi trıÏng. 2. DÙng cÙ l˙a ch„n. M‰ t∫ ThıÎc {o m˙c phao bÈ ch— h‡a kh⁄ Khfla si—t nan hoa, 4,5 x 5,1 mm Khfla si—t nan hoa, 5,8 x 6,1 mm K÷m gi˘ Khfla {i÷u ch‹nh xu p∏p, 8 x 9 mm MÌ næp thÏi {i◊m Khfla mÌ Âc khfla, 20 x 24 mm DÙng cÙ gi˘ b∏nh rΩng DÙng cÙ gi˘ {a nΩng DÙng cÙ gi˘ v‰ lΩng Qu∫ tº mÌ Á bi [≈u {flng, 32 x 35 mm [≈u {flng, 37 x 40 mm [≈u {flng, 52 x 55 mm [≈u {flng, 22 x 24 mm D«n hıÎng, 12 mm D«n hıÎng, 17 mm D«n hıÎng {flng, 20 mm TrÙc th∏o Á bi [≈u th∏o Á bi, 12 mm DÙng cÙ {flng phÎt phuÈc [≈u {flng phÎt phuÈc DÙng cÙ {flng A DÙng cÙ Àp l‡ xo x p∏p C≈n cæt, 5 mm Cæt {— x p∏p, 24,5 mm (45° Ht) Cæt {— x p∏p, 24 mm (45° Tho∏t) Cæt m¬t ph¿ng, 25 mm (32° Ht) Cæt b–n trong, 22 mm (60° Tho∏t) Khfla ch‹nh x p∏p Khfla mÌ Âc khfla Khfla tu˚p mÌ vai phuÈc DÙng cÙ mÌ v‰ lΩng BÈ mÌ Á bi, 12mm [flng Âng k÷m x p∏p [≈u {flng, 28 x 30 mm C∏n {flng [flng cÁ phuÈc [flng cÁ phuÈc DÙng cÙ mÌ v‡ng bi [≈u Àp l‡ xo x p∏p Doa Âng k÷m x p∏p [o {iŸn ∏p {‹nh Khfla mÌ Âc khfla, 18 mm 1-14 M Sù dÙng cÙ 07401 – 0010000 07701 – 0020200 07701 – 0020300 07702 – 0020001 07708 – 0030100 07709 – 0010001 07716 – 0020100 07724 – 0010200 07725 – 0030000 07725 – 0040000 07741 – 0010201 07746 – 0010100 07746 – 0010200 07746 – 0010400 07746 – 0010800 07746 – 0040200 07746 – 0040400 07746 – 0040500 07746 – 0050100 07746 – 0050300 07747 – 0010100 07747 – 0010300 07749 – 0010000 07757 – 0010000 07781 – 0010400 07780 – 0010100 07780 – 0010600 07780 – 0012000 07780 – 0014202 07908 – KE90000 07916 – KM10000 07916 – 3710101 07933 – KG20000 07936 – 1660001 07942 – MA60000 07946 – 1870100 07946 – 3290000 07946 – 3710701 07946 – MB00000 07953 – 4250002 07959 – KM30101 07984 – MA60001 07HGJ – 0020100 07HMA – GN80101 ghi ch xem ph≈n 5 3, 13 3, 12 12 3, 7 3, 7, 15 9 9 9 10 11 11, 12, 13 11, 13 11 13 11, 12, 13 11 11 12, 13 12, 13 12 12 11, 12, 13 7 7 7 7 7 7 3, 7 12 12 10 11 7 11 12 12 12 12 7 7 15 9
 26. 26. hıÎng d«n chung nh˘ng {i◊m b‰i trÍn vπ bfit k⁄n m∏y vfi tr⁄ Ren næp lË thÏi {i◊m {∏nh l¯a Ren næp lË cÂt m∏y Ren næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p B÷ m¬t trıÔt gi˘a p⁄t t‰ng vπ xy lanh LË chÂt p⁄t t‰ng vπ chÂt p⁄t t‰ng Rªnh xÀc mΩng vπ m¬t ngoπi cÚa xÀc mΩng LË {≈u nh· thanh truy÷n Á bi {Ûa {≈u lÎn thanh truy÷n B÷ m¬t trıÔt th√n x p∏p tho∏t vπ ht B÷ m¬t cam cÚa trÙc cam B÷ m¬t x⁄ch cam B÷ m¬t trong con lΩn d«n hıÎng x⁄ch cam B÷ m¬t trıÔt c‡ cam B÷ m¬t trÙc c‡ cam B–n trong c≈n cΩng x⁄ch cam B÷ m¬t trıÔt r‰ to bÍm d≈u B÷ m¬t ngoπi con lΩn ly hÔp gi˘a B÷ m¬t ngoπi guÂc ly hÔp ly t√m ChÂt guÂc ly hÔp ly t√m B÷ m¬t trıÔt ly hÔp mÈt chi÷u RΩng cÚa b∏nh rΩng {ıÔc d«n {Èng ch⁄nh B÷ m¬t {›a ly hÔp LË b∏nh rΩng {ıÔc d«n khÌi {Èng vπ rΩng cÚa b∏nh rΩng VÒng quay vπ trıÔt gi˘a trÙc ch⁄nh vπ trÙc thˆ cƒp B÷ m¬t ngoπi heo s vπ b÷ m¬t trıÔt B÷ m¬t trıÔt cam heo s B÷ m¬t trıÔt b∏nh rΩng trÙc c≈n khÌi {Èng B÷ m¬t trıÔt vπ rΩng cÚa m„i b∏nh rΩng M„i Á bi M„i phÎt d≈u vπ phÎt O v»t liŸu ghi ch D≈u nhÎt Honda 4 th¤ ho¬c loºi tıÍng {ıÍng 1-15
 27. 27. hıÎng d«n chung khung vfi tr⁄ v»t liŸu B÷ m¬t trıÔt bi cÁ l∏i PhÎt che bÙi b∏nh trıÎc PhÎt che bÙi m¬t b⁄ch bfi d«n b∏nh sau ChÂt neo {Òm phanh Cam phanh vπ trÙc B∏nh rΩng c‰ng tÍ mÀt B∏nh rΩng nh· c‰ng tÍ mÀt B÷ m¬t trıÔt chÂt tay phanh trıÎc PhÎt che bÙi {Òm phanh trıÎc B÷ m¬t chÂt chÂng nghi–ng B÷ m¬t trıÔt c≈n khÌi {Èng vπ bi thÀp V· b„c vπ c∏c b÷ m¬t trıÔt tay ga B÷ m¬t chÂt bπn {ºp phanh B÷ m¬t trıÔt khfla cÁ l∏i MÓ {a dÙng B–n trong d√y c‰ng tÍ mÀt D≈u b‰i trÍn c∏p B–n trong d√y ga MÓ silicone Ren Âc {›a x⁄ch PhÎt che bÙi cam {Òm phanh D≈u m∏y Ren bu l‰ng cƒy b⁄ch bfi d«n sau cÒng Ren bu l‰ng lË phuÈc Keo khfla B–n trong cao su tay l∏i Keo Honda A V‡ng phÎt O næp phuÈc PhÎt bfit k⁄nh d≈u vπ che bÙi phuÈc D≈u phuÈc X⁄ch t∫i D≈u hÈp s SAE #80 ho¬c 90 ghi ch 1-16 3g
 28. 28. hıÎng d«n chung c∏c bfl d√y vπ c∏p [Éu nÂi c‰ng tæc ch⁄nh d√y c‰ng tÍ mÀt d√y ga D√y phanh trıÎc 1-17
 29. 29. hıÎng d«n chung d√y bıÎm gifl DÅY GA 1-18
 30. 30. hıÎng d«n chung D√y phanh trıÎc DÅY B≠£M GIó d√y GA Âng th‰ng hÍi ch— h‡a kh⁄ d√y c‰ng tÍ mÀt ùNG X@ CHç HòA KHí Âng xΩng 1-19
 31. 31. hıÎng d«n chung b¤nh {iŸn cuÈn {∏nh l¯a ti—t ch— ch‹nh lıu bfl d√y ch⁄nh c‡i d√y bugi c‰ng tæc {Ãn phanh sau RÍ le {Ãn chÎp d√y ph∏t {iŸn d√y c‰ng tæc kh‰ng s ùNG x∫ ch— h‡a kh⁄ cÙc {i÷u khi◊n {∏nh l¯a d√y m‰ tÍ khÌi {Èng 1-20
 32. 32. hıÎng d«n chung {Éu nÂi dÅy b∏o xΩng bfl d√y ch⁄nh 1-21
 33. 33. hıÎng d«n chung hŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ x@ TH>nh phÉn kh⁄ x@ Qu∏ tr¤nh ch∏y trong {Èng cÍ tºo ra kh⁄ monoxide carbon vπ hydrocarbon. Ki◊m so∏t hπm lıÔng hydrocarbon lπ rƒt quan tr„ng, v¤ Ì {i÷u kiŸn b¤nh thıÏng dıÎi t∏c dÙng cÚa ∏nh s∏ng m¬t trÏi chng sŒ tºo thπnh dºng khfli mÒ quang hfla. Kh⁄ monoxide carbon th¤ kh‰ng nhı v»y nhıng nfl rƒt {Èc hºi. Hªng Honda læp {¬t bÈ ch— h‡a kh⁄ nghÃo nhi–n liŸu ho¬c s¯ dÙng nh˘ng hŸ thÂng kh∏c {◊ gi∫m thi◊u kh⁄ monoxide carbon vπ hydrocarbon. HŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ cºc te m∏y [Èng cÍ {ıÔc læp hŸ thÂng cºc te k⁄n {◊ tr∏nh viŸc phflng kh⁄ trong cºc te vπo kh⁄ quy◊n. Kh⁄ tho∏t ra {ıÔc {ıa quay lºi buÊng ch∏y qua l„c gifl vπ bÈ ch— h‡a kh⁄. bÉu l„c gifl bÈ ch— hòa kh⁄ khúng kh⁄ sºch kh⁄ cºc te 1-22
 34. 34. ghi chÀp 1-23
 35. 35. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ vfi tr⁄ th√n v· Âp tr–n tay l∏i y–n xe TAY n_m sau gi· trıÎc / baga trıÎc Âp sau b¯ng xe / cÂp xe Âp trıÎc Âp phuÈc và trıÎc Âp gÉm 2-0 00-2
 36. 36. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ vfi tr⁄ th√n v· Âp tr–n tay l∏i y–n xe TAY n_m sau gi· trıÎc / baga trıÎc Âp sau b¯ng xe / cÂp xe Âp trıÎc Âp phuÈc và trıÎc Âp gÉm 2-0 00-2
 37. 37. 2. Khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ vfi tr⁄ th√n v· 2-0 y–n xe 2-3 th‰ng tin dfich vÙ 2-1 b¯ng xe/ cùp xe 2-4 t¤m ki—m hı h·ng 2-1 Âp sau 2-5 gi· trıÎc, baga trıÎc 2-2 tay n_m sau 2-5 Âp trıÎc 2-2 và sau 2-5 Âp phuÈc 2-2 Âp g≈m xe / g∏c ch√n 2-6 và trıÎc 2-3 Âp tr–n tay l∏i 2-6 Âng b‰ 2-7 th‰ng tin dfich vÙ tÁng qu∏t Cfl th◊ bfi b·ng n¬ng n—u kh‰ng {◊ cho hŸ thÂng x∫ nguÈi trıÎc khi th∏o c∏c chi ti—t {◊ b∫o dıÓng. • Ph≈n nπy hıÎng d«n th∏o r∏p th√n v· vπ hŸ thÂng x∫. • Lu‰n thay mÎi ron Âng b‰ sau khi th∏o Âng b‰ kh·i m∏y. • Khi r∏p hŸ thÂng x∫, r∏p l·ng tƒt c∫ c∏c Âc. Lu‰n si—t ch¬t Âc cÁ b‰ trıÎc sau {fl si—t ch¬t c∏c Âc gi˘ b‰ sau. N—u si—t Âc gi˘ b‰ trıÎc th¤ Âng b‰ cfl th◊ kh‰ng vπo {ng khÎp. • Lu‰n ki◊m tra s˙ r‡ r‹ sau khi r∏p hŸ thÂng x∫. M‰ men l˙c si—t Bu l‰ng, v‡ng {Ÿm bæt thanh g∏c ch√n ch⁄nh Âc tr–n gi∫m xflc 22 N·m (2,2 kgf·m, 16 lbf·ft) 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 lbf·ft) t¤m ki—m hı h·ng Ti—ng b‰ qu∏ Ên • Âng b‰ h·ng • R‡ kh⁄ x∫ T⁄nh nΩng xƒu • Âng b‰ bfi bi—n dºng • R‡ kh⁄ x∫ • Nghœt Âng b‰ 2-1 2
 38. 38. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ gi· trıÎc, baga trıÎc gi· trıÎc th∏o, r∏p c∏c tƒm ph∫n quang Th∏o c∏c v⁄t, c∏c v‡ng c∏ch vπ th∏o gi· trıÎc ra. Th∏o c∏c v⁄t vπ c∏c tƒm ph∫n quang ra Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng {Ÿm, v‡ng c∏ch vπ baga trıÎc ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. baga trıÎc tƒm gi˘ Âp trıÎc m¬t nº trıÎc th∏o, r∏p Th∏o v⁄t vπ Âp trıÎc. Th∏o c∏c v⁄t vπ m¬t nº trıÎc. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c v⁄t Âp PHUÈc th∏o, r∏p Th∏o gi· trıÎc vπ baga trıÎc. Th∏o Âp trıÎc. Th∏o c∏c Âp phuÈc trıÎc. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. Âp phuÈc 2-2 Âp trıÎc
 39. 39. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Và trıÎc và trıÎc th∏o, r∏p Th∏o nhı sau: — Gi· trıÎc, baga trıÎc (trang 2-2). — ùp trıÎc (trang 2-2). — ùp phuÈc (trang 2-2). Th∏o c∏c bu l‰ng vπ th∏o và trıÎc R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c bu l‰ng y–n xe th∏o, r∏p DÒng ch¤a khfla xe {◊ mÌ y–n xe. Th∏o c∏c bu l‰ng vπ th∏o y–n xe. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. y–n xe c∏c bu l‰ng 2-3
 40. 40. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ B¯ng xe vπ cÂp xe Âp cao su th∏o, r∏p Th∏o v⁄t, v‡ng {Ÿm ra kh·i Âp cao su. KÀo nhœ cÂp ra vπ t∏ch vƒu tr–n cÂp kh·i mflc tr–n khung xe. mflc Ch ˚ C∆n th»n {◊ kh‰ng lπm hı h·ng mflc khi r∏p vπo khung xe. cÂp xe v⁄t/v‡ng {Ÿm Th∏o c∏c v⁄t, v‡ng {Ÿm kh·i b¯ng xe. KÀo nhœ b¯ng xe ra. lË R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c v⁄t vπ v‡ng {Ÿm Âp cao su cÂp xe 2-4 b¯ng xe
 41. 41. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Âp sau th∏o, r∏p hÈp dÙng cÙ Âp sau Th∏o bu l‰ng vπ hÈp dÙng cÙ. Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng c∏ch, v‡ng {Ÿm vπ Âc cÂp b–n ph∫i vπ b–n tr∏i. Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng c∏ch, v‡ng {Ÿm vπ Âc ph⁄a sau. KÀo Âp sau ra kh·i khung xe. Th∏o {≈u nÂi rÍ le {Ãn chÎp, {Ãn phanh vπ {Ãn sau. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. tay næm sau tay næm sau th∏o, r∏p Th∏o Âp sau. Th∏o c∏c Âc, v‡ng {Ÿm kh·i tay næm sau vπ th∏o c∏c Âc tr–n cÚa gi∫m xflc sau. Th∏o c∏c bu l‰ng vπ c∏c Âc kh·i tay næm sau. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. l˙c si—t: ùc tr–n gi∫m xflc: 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 Ibf·ft) và sau th∏o, r∏p Th∏o Th∏o Th∏o Th∏o Âp sau. c∏c bu l‰ng b–n tr∏i vπ b–n ph∫i kh·i và sau. bu l‰ng ph⁄a sau kh·i và sau. và sau ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. và sau 2-5
 42. 42. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Âp g≈m xe, thanh g∏c ch√n thanh g∏c ch√n th∏o, r∏p Th∏o b¯ng xe (trang 2-3). Th∏o c∏c bu l‰ng vπ thanh g∏c ch√n. Th∏o Âp g≈m xe ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c bu l‰ng Âp g≈m xe ùp trån tay l∏i c∏c k⁄nh chi—u h»u th∏o, r∏p Th∏o k⁄nh chi—u h»u. Th∏o c∏c v⁄t dıÎi kh·i Âp dıÎi tay l∏i. Th∏o c∏c v⁄t sau kh·i Âp dıÎi tay l∏i. Th∏o c∏c v⁄t trong kh·i tay l∏i. Th∏o {≈u nÂi c‰ng tÍ mÀt vπ d√y c‰ng tÍ mÀt Th∏o c∏c chu‰i bflng {Ãn ra kh·i {Ãn chÎp trıÎc bøng c∏ch v¬n nfl ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ. Th∏o chu‰i bflng {Ãn kh·i {Ãn vfi tr⁄ trıÎc. Th∏o Âp tr–n tay l∏i. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. Âp tr–n tay c∏c v⁄t trong v⁄t sau Âp dıÎi tay l∏i c∏c v⁄t dıÎi 2-6
 43. 43. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Âng b‰ th∏o [˜ng b∫o dıÓng hŸ thÂng x∫ khi nfl v«n c‡n nflng. Th∏o c∏c Âc nÂi Âng x∫. c∏c Âc nÂi Th∏o c∏c bu l‰ng, Âc vπ thanh gi˘ g∏c ch√n sau b–n ph∫i ra. Th∏o Âng b‰ trong lc {ºp bπn {ºp phanh sau xuÂng. thanh gi˘ g∏c ch√n sau Âc c∏c bu l‰ng Âng b‰ ron {Ÿm Âc Âc nÂi v‡ng {Ÿm G∏c ch√n sau c∏c bu l‰ng 2-7
 44. 44. khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ r∏p R∏p ron {Ÿm mÎi vπo lË bæt Âng b‰ thanh gi˘ g∏c ch√n sau CH® ≥ Lu‰n thay mÎi c∏c ron {Ÿm Âng b‰. R∏p Âng b‰ vπ thanh gi˘ g∏c ch√n sau b–n ph∫i sau {fl r∏p tºm c∏c bu l‰ng vπ Âc nÂi vπo. Si—t c∏c Âc nÂi Âng x∫ trıÎc. Si—t c∏c bu l‰ng bæt Âng b‰ vπ Âc gi˘ thanh g∏c ch√n sau. c∏c bu l‰ng c∏c Âc nÂi 2-8 Âc
 45. 45. 3. B∫o dıÓng hıÎng d«n dfich vÙ 3-1 tÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y 3-12 lfich b∫o dıÓng 3-3 x⁄ch t∫i 3-13 {ıÏng Âng nhi–n liŸu 3-4 b¤nh {iŸn 3-15 l„c nhi–n liŸu 3-4 m‡n b phanh 3-16 v»n hπnh tay ga 3-4 hŸ thÂng phanh 3-17 bıÎm gifl cÚa ch— h‡a kh⁄ 3-5 c‰ng tæc {Ãn phanh 3-18 l„c gifl 3-5 {i◊m r„i cÚa {Ãn trıÎc 3-18 th‰ng hÍi m∏y 3-6 hŸ thÂng ly hÔp 3-18 bu gi 3-6 chÂng nghi–ng 3-18 khe hÌ x p∏p 3-8 nhn 3-19 d≈u nhÎt m∏y 3-10 Âc, bu l‰ng, mflc kœp 3-20 l„c d≈u m∏y 3-11 b∏nh xe, lÂp xe 3-20 l„c d≈u ly t√m 3-11 Á bi cÁ l∏i 3-20 hıÎng d«n dfich v¨ tÁng qu∏t • XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Th˙c hiŸn Ì nÍi th‰ng tho∏ng. Ht thuÂc, l¯a ho¬c tia l¯a {iŸn Ì nÍi lπm viŸc ho¬c nÍi cfl chˆa xΩng cfl th◊ d«n {—n ch∏y nÁ. • N—u ph∫i nÁ m∏y Ì nÍi lπm viŸc, th¤ ph∫i {∫m b∫o th‰ng hÍi tÂt. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y ra bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì khu v˙c th‰ng tho∏ng ho¬c khu v˙c k⁄n cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi tÂt. • D˙ng xe tr–n b÷ m¬t bøng ph¿ng trıÎc khi bæt {≈u c‰ng viŸc. Th‰ng s k˛ thu»t mÙc [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay ga Bu gi 2 – 6 mm (0,08 – 0,24 in) NGK Ti–u chu∆n Khe hÌ bu gi th‰ng s k˛ thu»t DENSO C6HSA U20FS-U 0,60 – 0,70 mm (0,024 – 0,028 in) 3-1 3
 46. 46. b∫o dıÓng mÙc Dung lıÔng d≈u nhÎt m∏y th‰ng s k˛ thu»t Khi x∫ 0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) Khi rª m∏y 0,9 l⁄t (0,95 US qt, 0,79 lmp qt) N–n s¯ dÙng d≈u m∏y D≈u HONDA 4 k¸ ho¬c loºi d≈u tıÍng {ıÍng cfl mˆc ph√n loºi API lπ SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W - 30 TÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y 1400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) Khe hÌ x p∏p Ht 0,05 ± 0,02 mm (0,002 ± 0,001 in) Tho∏t 0,05 ± 0,02 mm (0,002 ± 0,001 in) [È chÒng x⁄ch t∫i 25 – 35 mm (1,0 – 1,4 in) [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay phanh 10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in) [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa ch√n phanh 20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in) TrıÎc Ch‹ ngıÏi l∏i NgıÏi l∏i vπ ngıÏi ngÊi sau [È s√u tÂi thi◊u gai lÂp xe 2.50-17-38L TrıÎc 200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi) Sau ∏p suƒt hÍi lÂp xe 2.25-17-33L Sau K⁄ch cÓ lÂp xe 225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi) TrıÎc 200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi) Sau 225 kPa (2,25 kg/cm2, 33 psi) TrıÎc [—n dƒu ch‹ Sau [—n dƒu ch‹ m‰ men l˙c si—t Bu l‰ng x∫ d≈u m∏y Næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p Âc khfla {i÷u ch‹nh x p∏p ChÀn l„c xΩng V⁄t næp l„c d≈u ly t√m Âc khfla {i÷u ch‹nh ly hÔp Bu gi Nan hoa trıÎc Nan hoa sau Âc trÙc b∏nh sau Bu l‰ng hÈp che x⁄ch t∫i Næp lË cÂt m∏y Næp lË thÏi {i◊m 24 N·m (2,4 kgf·m; 17 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) 9 N·m (0,9 kgf·m; 6,5 lbf·ft) 0,4 N·m (0,04 kgf·m; 0,29 lbf·ft) 5 N·m (0,5 kgf·m; 3,6 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) 2,5 N·m (0,25 kgf·m; 1,8 lbf·ft) 3,2 N·m (0,33 kgf·m; 2,4 lbf·ft) 59 N·m (6,0 kgf·m; 43 lbf·ft) 7 N·m (0,7 kgf·m; 5,1 lbf·ft) 3 N·m (0,3 kgf·m; 2,2 lbf·ft) 1,5 N·m (0,15 kgf·m; 1,1 lbf·ft) dÙng cÙ Khfla Khfla Khfla Khfla Khfla si—t nan hoa, 4,5 x 5,1 mm si—t nan hoa, 5,8 x 6,1 mm 8 x 9 mm mÌ næp lË thÏi {i◊m {i÷u ch‹nh x p∏p 3-2 07701 07701 07708 07709 07908 - 0020200 0020300 0030100 0010001 KE90000
 47. 47. b∫o dıÓng lfich b∫o dıÓng Th˙c hiŸn ki◊m tra trıÎc khi l∏i theo s∏ch hıÎng d«n s¯ dÙng mËi khi b∫o dıÓng theo lfich b∫o dıÓng {finh k¸. I: Ki◊m tra vπ lπm sºch, [i÷u ch‹nh, B‰i trÍn ho¬c Thay mÎi n—u c≈n. C: Lπm sºch. R: Thay mÎi. A: [i÷u ch‹nh. L: B‰i trÍn. Nh˘ng mÙc sau c≈n ph∫i hi◊u bi—t v÷ m∏y mflc. Nh˘ng mÙc {¬c biŸt ( cfl {∏nh dƒu * vπ **) c≈n ph∫i cfl {≈y {Ú th‰ng tin k˛ thu»t vπ dÙng cÙ. Li–n hŸ vÎi c¯a hπng do Honda Úy nhiŸm. ThÏi hºn mÙc t⁄nh theo {„c tr–n c‰ng tÍ mÀt (ch trıÏng X1.000 km 1 4 8 hÔp {—n X1.000 mi 0,6 2,5 5 trıÎc th∏ng 6 12 ˚ 1) 12 7,5 xem trang 18 * {ıÏng Âng xΩng I I I 3-4 * lıÎi l„c xΩng C C C 3-4 * hoºt {Èng tay ga I I I 3-4 * bıÎm gifl I I I 3-5 l„c gifl ch ˚ 2 C C C 3-5 th‰ng hÍi m∏y ch ˚ 3 C C C 3-6 I R I 3-6 bu gi * khe hÌ x p∏p I I I I 3-8 d≈u m∏y R R R R 3-10 ** lıÎi l„c d≈u m∏y C 3-11 ** l„c ly t√m d≈u m∏y C 3-11 I 3-12 * tÂc {È c≈m ch˜ng I I I mËi 1000 KM: I, L x⁄ch t∫i 3-13 b¤nh {iŸn I I I 3-15 m‡n b phanh I I I 3-17 hŸ thÂng phanh I I I I 3-18 * c‰ng tæc {Ãn phanh I I I 3-18 * {i◊m r„i {Ãn trıÎc I I I 3-18 I I I 3-18 hŸ thÂng ly hÔp I chÂng nghi–ng I I I 3-18 * nhn I I I 3-19 * Âc, v⁄t, mflc kœp I ** b∏nh xe, lÂp xe I ** I Á bi cÁ l∏i I I I 3-20 I 3-20 I 3-20 * N–n giao cho c¯a hπng do HONDA Úy nhiŸm th˙c hiŸn, tr˜ khi cfl {≈y {Ú dÙng cÙ, s liŸu dfich vÙ vπ tay ngh÷. ** [◊ an toπn, chng t‰i khuy–n nh˘ng mÙc nπy ch‹ n–n giao cho c∏c c¯a hπng do HONDA Úy nhiŸm th˙c hiŸn. Ch ˚: 1. [Âi vÎi s km {„c {ıÔc tr–n c‰ng tÍ mÀt cao hÍn, th¤ l¬p lºi lfich b∫o dıÓng nhı tr–n. 2. B∫o dıÓng thıÏng xuy–n hÍn khi chºy Ì nÍi ∆m ıÎt vπ dÍ b∆n. 3. B∫o dıÓng thıÏng xuy–n hÍn khi chºy trong mıa ho¬c kÀo h—t ga. 3-3
 48. 48. b∫o dıÓng {ıÏng Âng xΩng Ki◊m tra s˙ hı h·ng, r‡ r‹ cÚa {ıÏng Âng xΩng. Thay Âng d«n xΩng mÎi n—u c≈n thi—t. Âng xΩng l„c xΩng PhÎt o • XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Th˙c hiŸn c∏c viŸc nπy Ì nÍi th‰ng tho∏ng vÎi m∏y tæt. [˜ng ht thuÂc l∏ ho¬c {◊ l¯a ho¬c {◊ l¯a {iŸn Ì khu v˙c cfl xΩng. • Lau sºch xΩng bfi {Á ngay. V¬n khfla xΩng qua vfi tr⁄ OFF. [¬t mÈt thÒng x∫ dıÎi van xΩng, sau {fl th∏o chÀn l„c ra. Th∏o lıÎi l„c xΩng ra. ChÀn l„c xΩng R¯a lıÎi l„c xΩng bøng dung m‰i khfl ch∏y. Thay mÎi phÎt O, r∏p lıÎi l„c vπ chÀn l„c lºi. Si—t ch¬t chÀn l„c theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 0,4 N·m (0,04 kgf·m; 0,29 lbf·ft) Sau khi r∏p, v¬n khfla xΩng qua vfi tr⁄ ON vπ chæc chæn røng kh‰ng cfl xΩng r‡ r‹. Hoºt {Èng tay ga Ki◊m tra s˙ nhœ nhπng cÚa tay ga, mÌ h—t ga vπ t˙ {Èng tr∫ v÷ h—t Ì m„i vfi tr⁄ cÚa cÁ l∏i. Ki◊m tra d√y ga, thay mÎi n—u bfi kœt, bfi g«y hay hı h·ng. B‰i trÍn d√y ga, n—u v»n hπnh kh‰ng trÍn. [o {È dfich chuy◊n t˙ do Ì vπnh tay ga. {È dfich chuy◊n t˙ do: 2 – 6 mm (1/12 – 1/4 in) Thay c∏c chi ti—t bfi h·ng n—u c≈n thi—t. 3-4 2 – 6 mm (1/12 – 1/4 in) LıÎi l„c xΩng
 49. 49. b∫o dıÓng [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay ga cfl th◊ {i÷u ch‹nh Ì Âc {i÷u ch‹nh ga. Cfl th◊ {i÷u ch‹nh nh· bøng Âc {i÷u ch‹nh. [i÷u ch‹nh {È dfich t˙ do bøng c∏ch nÎi l·ng Âc khfla vπ v¬n {i÷u ch‹nh. Âc {i÷u ch‹nh Âc khfla bıÎm gifl Ki◊m tra xem bıÎm gifl cfl hoºt {Èng trÍn tru kh‰ng, b‰i trÍn d√y bıÎm gifl n—u c≈n. Ki◊m tra d√y xem cfl bfi nˆt kh‰ng, hÍi ∆m cfl th◊ vπo. Thay d√y mÎi n—u c≈n thi—t. c≈n bıÎm gifl l„c gifl næp b≈u l„c gifl Th∏o b¯ng xe (trang 2-2). Th∏o c∏c v⁄t vπ næp b≈u l„c gifl. Th∏o tƒm mt l„c kh·i b≈u l„c. R¯a sºch tƒm mt bøng dung m‰i khfl ch∏y vπ {◊ cho nfl kh‰. Thƒm d≈u {Èng cÍ 4 th¤ l–n m¬t tƒm mt l„c. DÒng c∫ hai tay {◊ b‰i d≈u vπo mt l„c. Væt nhœ d≈u dı ra. ([◊ gi˘ cho tay kh‰ th¤ {¬t mt l„c vπo bao nh˙a trıÎc khi cho d≈u vπo mt l„c.) c∏c v⁄t R∏p mt l„c vπ næp b≈u l„c lºi. R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t næp b≈u l„c. R∏p b¯ng xe lºi (trang 2-2). R¯a trong dung m‰i Væt dung m‰i ra thƒm d≈u vπo væt d≈u dı ra 3-5
 50. 50. b∫o dıÓng th‰ng hÍi m∏y Th∏o Âng th‰ng hÍi m∏y kh·i b≈u l„c gifl vπ x∫ c¬n b∫ ra, sau {fl r∏p Âng vπo b≈u l„c gifl. Ch ˚ B∫o dıÓng thıÏng xuy–n hÍn khi chºy trong mıa, chºy h—t ga ho¬c sau khi r¯a xe hay {Á xe. B∫o dıÓng n—u nh¤n thƒy c¬n b∫ trong ph≈n trong suÂt cÚa Âng th‰ng hÍi. Âng th‰ng hÍi bu gi Th∏o næp chÙp bu gi. chÙp bu gi CH® ≥ Lπm sºch xung quanh bŸ lË bu gi bøng v‡i hÍi trıÎc khi th∏o, {∫m b∫o røng kh‰ng cfl m∫nh vÙn nπo l„t vπo buÊng ch∏y. DÒng khfla tu˚p {◊ th∏o bu gi. Ki◊m tra ho¬c thay bu gi mÎi theo lfich ki◊m tra b∫o dıÓng {finh k¸ (trang 3-3). bu gi ki◊m tra bu gi Ki◊m tra nhı sau vπ thay mÎi n—u c≈n thi—t (n–n dÒng bu gi theo trang 3-1) • Sˆ c∏ch {iŸn cfl bfi hı h·ng kh‰ng. • [iŸn c˙c cfl bfi m‡n kh‰ng. • T¤nh trºng ch∏y vπ mπu; — mπu tÂi {—n n√u nhºt cho thƒy t¤nh trºng tÂt. — mπu qu∏ nhºt cho thƒy hŸ thÂng {∏nh l¯a bfi h·ng ho¬c hËn hÔp h‡a kh⁄ thi—u xΩng. — ıÎt ho¬c {flng muÈi {en cho thƒy hËn hÔp h‡a kh⁄ qu∏ dı xΩng. Sˆ c∏ch {iŸn [iŸn c˙c b–n 3-6
 51. 51. b∫o dıÓng s¯ dÙng lºi bu gi Lπm sºch {iŸn c˙c bu gi bøng chÁi sæt ho¬c m∏y chÒi bu gi. Ki◊m tra khe hÌ gi˘a {iŸn c˙c gi˘a vπ {iŸn c˙c b–n bøng thıÎc mflc. N—u c≈n thi—t th¤ {i÷u ch‹nh khe hÌ bøng c∏ch bÕ {iŸn c˙c b–n mÈt c∏ch c∆n th»n. 0,8 – 0,9 mm (0,031 – 0,035 in) Khe hÌ bu gi: 0,6 – 0,7 mm (0,024 – 0,028 in) c∆n th»n Tr∏nh lπm hı h·ng {≈u quy l∏t, si—t ch¬t bu gi bøng tay trıÎc khi dÒng khfla si—t ch¬t theo {ng l˙c si—t. R∏p bu gi vπo {≈u quy l∏t vπ si—t ch¬t bøng tay, sau {fl dÒng khfla tu˚p {◊ si—t ch¬t theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 18 N·m (1,8 kgf·m; 13 lbf·ft) bu gi thay bu gi mÎi C∆n th»n [˜ng si—t bu gi qu∏ l˙c si—t ch‹ {finh. R∏p vπ si—t ch¬t bøng tay bu gi mÎi, sau {fl si—t th–m 1/2 v‡ng sau khi v‡ng {Ÿm tr–n bu gi chºm bŸ tr–n lË bu gi. næp chÙp bu gi 3-7
 52. 52. b∫o dıÓng khe hÌ x p∏p næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p ki◊m tra ch ˚ Ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh khe hÌ bu gi khi m∏y nguÈi (dıÎi 35°C/ 95°F). Th∏o c∏c næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p. Th∏o næp lË cÂt m∏y. DÙng cÙ: Khfla mÌ næp thÏi {i◊m 07709 – 0010001 næp lË cÂt m∏y Th∏o næp lË thÏi {i◊m. Quay cÂt m∏y ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ 2 v‡ng (720˚) ho¬c hÍn, {i÷u ch‹nh dƒu vºch tr–n v· m∏y tr∏i Ì gi˘a dƒu T vπ dƒu vºch (vÒng {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p) tr–n v‰ lΩng. næp lË thÏi {i◊m dƒu INDEX Chæc røng p⁄t t‰ng Ì {i◊m ch—t tr–n cÚa th¤ nÀn. c∆n th»n [˜ng quay cÂt m∏y cÒng chi÷u kim {Êng hÊ khi dƒu vºch tr–n v· m∏y Ì gi˘a {i◊m T vπ dƒu vºch (vÒng {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p) tr–n v‰ lΩng. Nfl cfl th◊ lπm cho khe hÌ kh‰ng {ng do chˆc nΩng cÚa cam gi∫m ∏p. N—u {ª quay cÂt m∏y theo chi÷u kim {Êng hÊ th¤ quay cÂt m∏y lºi 2 v‡ng ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ (720˚) ho¬c hÍn vπ {i÷u ch‹nh dƒu vºch tr–n v· m∏y tr∏i Ì gi˘a {i◊m T vπ dƒu vºch (vÒng {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p) tr–n v‰ lΩng. Sau {fl {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p. dƒu “T” Ki◊m tra khe hÌ x p∏p bøng c∏ch chÃn thıÎc l∏ vπo gi˘a v⁄t {i÷u ch‹nh x p∏p vπ th√n x p∏p. Khe hÌ x p∏p: ht/x∫: 0,05 ± 0,02 mm (0,002 ± 0,001 in) thıÎc l∏ 3-8
 53. 53. b∫o dıÓng {i÷u ch‹nh Khfla {i÷u ch‹nh x p∏p [i÷u ch‹nh bøng c∏ch nÎi l·ng Âc khfla vπ v¬n v⁄t {i÷u ch‹nh cho {—n khi c∫m thƒy cfl trÌ l˙c l–n thıÎc l∏. Gi˘ v⁄t {i÷u ch‹nh vπ si—t ch¬t Âc khfla theo {ng l˙c si—t. DÙng cÙ: Khfla Khfla {i÷u ch‹nh x p∏p 07708 - 0030100 07908 - KE90000 l˙c si—t: 9 N·m (0,9 kgf·m; 6,5 lbf·ft) Khfla Ki◊m tra lºi khe hÌ x p∏p. Ki◊m tra v‡ng phÎt O cÚa næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p, thay mÎi n—u c≈n thi—t. B‰i d≈u m∏y sºch l–n v‡ng phÎt O vπ r∏p vπo næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p. phÎt O B‰i d≈u m∏y sºch vπo ren, r∏p lºi vπ si—t ch¬t næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p Ki◊m tra v‡ng phÎt O næp lË thÏi {i◊m vπ v‡ng phÎt O næp lË cÂt m∏y cfl c‡n tÂt kh‰ng, thay mÎi n—u c≈n thi—t. næp lË thÏi {i◊m, phÎt O B‰i d≈u vπo ren vπ v‡ng phÎt O cÚa næp lË thÏi {i◊m vπ næp lË cÂt m∏y. R∏p vπ si—t ch¬t næp lË thÏi {i◊m theo {ng l˙c si—t. m‰ men l˙c si—t: 1,5 N·m (0,15 kgf·m; 1,1 lbf·ft) R∏p vπ si—t ch¬t næp lË cÂt m∏y theo {ng l˙c si—t. m‰ men L˙c si—t: 3 N·m (0,3 kgf·m, 2,2 lbf·ft) næp lË cÂt m∏y, phÎt O 3-9
 54. 54. b∫o dıÓng d≈u nhÎt m∏y Mˆc tr–n ki◊m tra mˆc d≈u D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng Ì nÍi bøng ph¿ng. Th∏o que næp thΩm d≈u vπ lau sºch. R∏p que næp thΩm d≈u lºi nhıng {˜ng v¬n vπo. que næp thΩm d≈u Th∏o que næp thΩm d≈u vπ ki◊m tra mˆc d≈u. N—u mˆc d≈u dıÎi mˆc dıÎi tr–n que thΩm d≈u th¤ cho th–m loºi d≈u {ıÔc hıÎng d«n vπo cºc te m∏y. Loºi d≈u {ıÔc dÒng: D≈u HONDA 4 th¤ ho¬c loºi d≈u m∏y tıÍng {ıÍng Ph√n loºi API: SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W-30 mˆc dıÎi {° nhÎt cÚa d≈u ch ˚ D≈u cfl {È nhÎt kh∏c {ıÔc ch‹ ra trong sÍ {Ê nπy cfl th◊ s¯ dÙng khi nhiŸt {È trung b¤nh Ì nÍi s¯ dÙng xe trong phºm vi nhı {ıÔc ch‹ ra tr–n sÍ {Ê. R∏p que/ næp thΩm d≈u lºi. thay d≈u m∏y N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ th˙c hiŸn b∫o dıÓng th¤ ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi tho∏ng ho¬c nÍi cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi {≈y {Ú. NÁ cho m∏y nflng l–n. Tæt m∏y th∏o que thΩm d≈u, Âc x∫ d≈u vπ v‡ng {Ÿm. X∫ h—t d≈u ra. D≈u m∏y {ª s¯ dÙng cfl th◊ g√y ung thı da n—u ti—p xc vÎi da trong thÏi gian dπi l¬p {i l¬p lºi. Tuy nhi–n, bƒt {æc d› hπng ngπy ph∫i ti—p xc vÎi d≈u {ª s¯ dÙng th¤ c∫i thiŸn bøng c∏ch r¯a tay bøng xπ ph‡ng ngay sau khi dÒng d≈u nhÎt {ª s¯ dÙng. Tr∏nh xa trÕ em. Ki◊m tra røng {Ÿm k⁄n tr–n Âc x∫ nhÎt v«n c‡n tÂt, thay mÎi n—u c≈n. R∏p vπ si—t ch¬t Âc x∫. mú men l˙c si—t: 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 lbf·ft) 3-10 {Ÿm nhúm, ùc x∫ dÉu
 55. 55. b∫o dıÓng Ch√m loºi d≈u {ª {ıÔc hıÎng d«n vπo cºc te m∏y. Dung lıÔng d≈u: 0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) khi x∫ Mˆc tr–n R∏p que næp thΩm d≈u lºi. KhÌi {Èng m∏y vπ {◊ nÁ c≈m ch˜ng kho∫ng 2 ho¬c 3 pht. Tæt m∏y vπ ki◊m tra lºi mˆc d≈u. Ph∫i {∫m b∫o d≈u kh‰ng bfi r‡ r‹. que næp thΩm d≈u mˆc dıÎi lıÎi l„c d≈u m∏y Th∏o v· m∏y b–n ph∫i (trang 9-3). Th∏o lıÎi l„c d≈u vπ lπm sºch. R∏p lıÎi l„c d≈u vπ v· m∏y b–n ph∫i lºi ( trang 9-23). Ch√m loºi d≈u {ª {ıÔc hıÎng d«n vπo m∏y (xem ph⁄a tr–n). lıÎi l„c d≈u l„c d≈u ly t√m næp l„c d≈u lπm sºch Th∏o v· m∏y b–n ph∫i (trang 9-3). Th∏o ba v⁄t vπ næp l„c d≈u ra. c∏c v⁄t DÒng v∫i vÙn sºch {◊ lau sºch næp l„c d≈u ly t√m vπ b–n trong cÚa {›a d«n {Èng. C∆n th»n • [˜ng {◊ bÙi b∆n vπo {ıÏng d≈u trong cÂt m∏y. • [˜ng s¯ dÙng kh⁄ nÀn. 3-11
 56. 56. b∫o dıÓng R∏p ron {Ÿm mÎi vπo næp l„c d≈u. R∏p næp l„c d≈u vπo lºi. ron {Ÿm næp l„c d≈u R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t theo {ng l˙c si—t. næp l„c d≈u M‰ men l˙c si—t: 5 N·m (0,5 kgf·m, 3,6 lbf·ft) c∏c v⁄t tÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ thao t∏c th¤ ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh ho¬c d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi tho∏ng ho¬c cfl trang bfi hŸ thÂng th‰ng hÍi n—u Ì khu v˙c k⁄n. ch ˚ • Ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh tÂc {È c≈m ch˜ng {ng trfi s sau khi hoπn thπnh tƒt c∫ c∏c mÙc b∫o dıÓng kh∏c. • [◊ ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh tÂc {È c≈m ch˜ng {ıÔc ch⁄nh x∏c th¤ m∏y ph∫i Ì t¤nh trºng nflng. Chºy nflng m∏y trong v‡ng 10 pht. NÂi vÎi {Êng hÊ {o v‡ng tua cÚa m∏y. V¬n v⁄t {i÷u ch‹nh ga {◊ {ºt {ıÔc {ng trfi s cÚa tÂc {È c≈m ch˜ng. TÂc {È c≈m ch˜ng: 1.400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) 3-12 v⁄t ch‹nh ga
 57. 57. b∫o dıÓng x⁄ch t∫i ki◊m tra {È chÒng x⁄ch t∫i [˜ng bao giÏ ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh x⁄ch t∫i trong khi m∏y nÁ. Tæt m∏y, d˙ng xe tr–n chÂng {ˆng vπ tr∫ v÷ t¤nh trºng kh‰ng sÂ. Th∏o næp lË ki◊m tra {È chÒng x⁄ch. Næp lË ki◊m tra Ki◊m tra {È chÒng x⁄ch qua lË ki◊m tra. {È chÒng x⁄ch: 25 - 35 mm (1,0 - 1,4 in) c∆n th»n X⁄ch qu∏ chÒng cfl th◊ g√y hı h·ng khung xe. {i÷u ch‹nh Âc {i÷u ch‹nh NÎi l·ng Âc trÙc b∏nh sau vπ Âc Âng ch‹. NÎi l·ng c∏c Âc khfla c∫ hai b–n. V¬n c∏c Âc {i÷u ch‹nh c∫ hai b–n cho {—n khi {ºt {ıÔc {È chÒng th⁄ch hÔp. [∫m b∫o {≈u trıÎc cÚa tƒm {i÷u ch‹nh c∫ hai b–n Ì mˆc nhı nhau so vÎi dƒu vºch tr–n gæp sau. trÙc sau Âc khfla Si—t ch¬t Âc trÙc sau theo {ng m‰ men l˙c si—t. Âc {i÷u ch‹nh M‰ men l˙c si—t: 49 N·m (50 kgf·m, 36 lbf·ft) Si—t ch¬t Âc {i÷u ch‹nh c∫ hai b–n. Si—t ch¬t Âc khfla c∫ hai b–n. Ki◊m tra lºi {È chÒng x⁄ch vπ quay t˙ do cÚa b∏nh xe. Ki◊m tra {È dfich t˙ do cÚa bπn {ºp phanh sau (trang 3-15), {i÷u ch‹nh n—u c≈n. Âc khfla trÙc b∏nh sau 3-13
 58. 58. b∫o dıÓng ki◊m tra lπm sºch vπ b‰i trÍn HÈp che x⁄ch t∫i Th∏o c∏c bu l‰ng vπ hÈp che x⁄ch t∫i. B‰i trÍn x⁄ch t∫i bøng d≈u hÈp s 80 - 90. Lau sºch d≈u dı. c∏c bu l‰ng N—u x⁄ch t∫i trÌ n–n qu∏ b∆n th¤ n–n th∏o ra lπm sºch trıÎc khi b‰i trÍn. Khfla x⁄ch Th∏o næp m∏y sau b–n tr∏i (trang 10-2). Th∏o c∆n th»n khfla x⁄ch bøng k÷m th∏o phe. Th∏o mæt nÂi x⁄ch vπ th∏o x⁄ch ra. Lπm sºch x⁄ch bøng dung m‰i khfl ch∏y vπ {◊ kh‰. Chæc chæn lπ x⁄ch {ª kh‰ trıÎc khi b‰i trÍn. B‰i trÍn x⁄ch bøng d≈u hÈp s 80 - 90. Lau sºch d≈u dı. Dung m‰i khfl ch∏y lπm sºch lau kh‰ d≈u 80 - 90 b‰i trÍn Ki◊m tra s˙ hı h·ng vπ m‡n cÚa x⁄ch t∫i. Thay mÎi n—u con lΩn h·ng, mæt nÂi l·ng ho¬c c∏c hı h·ng kh∏c. [o chi÷u dπi x⁄ch vÎi c∏c mæt x⁄ch duËi th¿ng. Chi÷u dπi x⁄ch (41 chÂt/ 40 mÂi nÂi) Ti–u chu∆n: 508 mm (20,0 in) giÎi hºn thay mÎi: 511 mm (20,1 in) 3-14 41 chÂt/ 40 mÂi nÂi
 59. 59. b∫o dıÓng ki◊m tra nh‰ng {›a x⁄ch R∏p x⁄ch mÎi vÎi nh‰ng {›a m‡n sŒ d«n {—n x⁄ch mÎi nhanh bfi m‡n. Ki◊m tra s˙ m‡n vπ hı h·ng cÚa rΩng nh‰ng {›a x⁄ch, thay mÎi n—u c≈n thi—t. [˜ng bao giÏ dÒng x⁄ch mÎi tr–n nh‰ng {›a {ª m‡n. C∫ x⁄ch vπ nh‰ng {›a x⁄ch ph∫i c‡n tÂt, n—u ch‹ thay mÎi x⁄ch sŒ chÂng bfi m‡n. M‡n h·ng b¤nh thıÏng Ki◊m tra c∏c Âc, bu l‰ng tr–n {›a vπ nh‰ng x⁄ch. N—u bfi l·ng th¤ si—t lºi. R∏p x⁄ch t∫i vπo nh‰ng {›a. R∏p mæt nÂi vπ tƒm nÂi x⁄ch vπo. R∏p khfla x⁄ch vÎi miŸng ngıÔc vÎi chi÷u quay cÚa x⁄ch. Mæt nÂi khfla x⁄ch khfla x⁄ch tƒm nÂi R∏p hÈp che x⁄ch vπo. hÈp che x⁄ch Si—t ch¬t c∏c bu l‰ng hÈp x⁄ch theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 7 N·m (0,7 kgf·m, 5,1 lbf·ft) c∏c Bu l‰ng b¤nh {iŸn [˜ng {◊ nıÎc b¤nh {iŸn (acid sulfuric) d⁄nh vπo da, mæt ho¬c qu≈n ∏o, nfl sŒ g√y b·ng. N—u bfi acid vΩng vπo ngıÏi th¤ nhanh chflng r¯a th»t nhi÷u nıÎc. N—u nıÎc b¤nh vπo mæt, r¯a bøng nıÎc vπ g„i b∏c s›. Th∏o b¤nh {iŸn trang (trang 14-6). b¤nh {iŸn 3-15
 60. 60. b∫o dıÓng Ki◊m tra mˆc nıÎc b¤nh {iŸn. Khi mˆc nıÎc b¤nh g≈n vÎi mˆc dıÎi, th∏o c∏c næp b¤nh vπ cho th–m nıÎc cƒt vπo cho {—n mˆc tr–n. Ch ˚ Ch‹ cho th–m nıÎc cƒt. NıÎc m∏y cfl chˆa muÂi kho∏ng sŒ lπm gi∫m tuÁi th„ cÚa b¤nh {iŸn. Sau khi ch√m th–m, gæn c∏c næp b¤nh vπo vπ læp b¤nh {iŸn lºi theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. Sau {fl r∏p c„c b¤nh lºi, phÚ lÎp mÓ sºch m·ng l–n c„c b¤nh. Ch ˚ Chæc chæn Âng th‰ng hÍi Ì vfi tr⁄ {ng, kh‰ng bfi kœt tæt vπ th‰ng hÍi tÂt. C∆n th»n N—u Âng bfi nghœt, ∏p suƒt b–n trong b¤nh {iŸn kh‰ng tho∏t ra ngoπi {ıÔc, Âng th‰ng hÍi cfl th◊ bfi rÎt ra ho¬c bfi nˆt v· b¤nh. Li–n quan {—n sºc b¤nh vπ t˝ tr„ng nıÎc b¤nh (xem trang 14-7). m‡n m∏ phanh dƒu “ ” m∏ phanh trıÎc Ki◊m tra s˙ m‡n cÚa m∏ phanh vπ trÂng phanh n—u dƒu mÛi t–n tr–n tƒm ch‹ thfi th¿ng hπng vÎi dƒu “ ” tr–n b∫ng m∏ phanh khi phanh. Xem trang 12-2 {◊ thay m∏ phanh. m∏ phanh sau mÛi t–n Ki◊m tra s˙ m‡n cÚa m∏ phanh vπ trÂng phanh n—u dƒu mÛi t–n tr–n tƒm ch‹ thfi trÒng vÎi dƒu “ ” tr–n b∫ng m∏ phanh khi phanh. Xem trang 13-11 {◊ thay m∏ phanh. dƒu“ ” 3-16 mÛi t–n
 61. 61. b∫o dıÓng hŸ thÂng phanh {È dfich t˙ do cÚa tay phanh [o {È dfich t˙ do cÚa tay phanh trıÎc Ì {≈u tay phanh. {È dfich t˙ do: 10 - 20 mm (0,4 - 0,8 in) 10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in) N—u c≈n thi—t th¤ v¬n Âc {i÷u ch‹nh {◊ {ºt {ıÔc {È dfich t˙ do cho phÀp. Âc {i÷u ch‹nh Ch ˚ [∫m b∫o røng m¬t cong tr–n Âc {i÷u ch‹nh t˙a vπo chÂt nÂi c≈n phanh sau khi {i÷u ch‹nh {È dfich t˙ do. {È dfich t˙ do cÚa bπn {ºp phanh [o {È dfich t˙ do cÚa bπn {ºp phanh Ì {‹nh cÚa {≈u bπn {ºp phanh. 20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in) {È dfich t˙ do: 20 - 30 mm (0,8 - 1,2 in) N—u c≈n thi—t, v¬n Âc {i÷u ch‹nh phanh sau {◊ {ºt {ıÔc {È dfich t˙ do cho phÀp. Ch ˚ [∫m b∫o røng m¬t cong tr–n Âc {i÷u ch‹nh t˙a vπo chÂt nÂi c≈n phanh sau khi {i÷u ch‹nh {È dfich t˙ do. Âc {i÷u ch‹nh 3-17
 62. 62. b∫o dıÓng c‰ng tæc {Ãn phanh ch ˚ C‰ng tæc {Ãn phanh trıÎc kh‰ng c≈n {i÷u ch‹nh. [i÷u ch‹nh c‰ng tæc {Ãn phanh sao cho {Ãn phanh s∏ng l–n ngay trıÎc khi phanh th˙c s˙ cfl t∏c dÙng. N—u {Ãn s∏ng l–n kh‰ng {ng lc th¤ {i÷u ch‹nh thÏi {i◊m {Ãn s∏ng cho hÔp l˚. Gi˘ th√n c‰ng tæc vπ v¬n {i÷u ch‹nh. [˜ng v¬n th√n c‰ng tæc. [i◊m r„i cÚa {Ãn trıÎc c‰ng tæc {Ãn phanh [i÷u ch‹nh {Ãn trıÎc kh‰ng hÔp l˚ cfl th◊ g√y lo∏ mæt ngıÏi l∏i ngıÔc chi÷u, ho¬c cfl th◊ kh‰ng r„i s∏ng {ıÔc kho∫ng c∏ch an toπn. Ch ˚ [i÷u ch‹nh kho∫ng s∏ng pha theo lu»t vπ c∏c quy {finh cÚa {fia phıÍng. D˙ng xe tr–n b÷ m¬t bøng ph¿ng. v⁄t {i÷u ch‹nh [i÷u ch‹nh {Ãn pha theo phıÍng {ˆng bøng c∏ch nÎi l·ng v⁄t vπ dfich chuy◊n hÈp {Ãn trıÎc. Âc khfla HŸ thÂng ly hÔp D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng. NÎi l·ng Âc khfla {i÷u ch‹nh ly hÔp vπ v¬n {ng mÈt v‡ng theo chi÷u kim {Êng hÊ, {˜ng v¬n qu∏. V¬n t˜ t˜ Âc {i÷u ch‹nh ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ cho {—n khi c∫m thƒy cfl trÌ l˙c nhœ. T˜ {i◊m nπy v¬n v⁄t {i÷u ch‹nh cÒng chi÷u kim {Êng hÊ 1/8 v‡ng, vπ si—t ch¬t Âc khfla. v⁄t {i÷u ch‹nh Ch ˚ • Gi˘ v⁄t {i÷u ch‹nh khi si—t ch¬t Âc kho∏. • Sau khi {i÷u ch‹nh, ki◊m tra hoºt {Èng cÚa ly hÔp. M‰ men l˙c si—t: 12 N·m (1,2 kgf·m, 9 lbf·ft) ChÂng nghi–ng D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng Ì nÍi bøng ph¿ng. Ki◊m tra s˙ hı h·ng ho¬c l·ng cÚa l‡ xo. Ki◊m tra cÍ cƒu chÂng nghi–ng xem cfl di chuy◊n t˙ do kh‰ng vπ b‰i trÍn chÂt chÂng nghi–ng n—u c≈n thi—t. 3-18 ChÂng nghi–ng
 63. 63. b∫o dıÓng nhn C∏c chi ti—t cÚa nhn l·ng, m‡n ho¬c hı h·ng sŒ lπm xe mƒt Án {finh vπ kh‰ng th◊ {i÷u khi◊n. S¯a vπ thay mÎi tƒt c∫ c∏c chi ti—t hı h·ng trıÎc khi chºy. Chºy xe vÎi hŸ thÂng nhn hı h·ng sŒ tΩng s˙ rÚi ro v÷ tai nºn vπ cfl th◊ bfi thıÍng t⁄ch. Ki◊m tra nhn trıÎc Ki◊m tra hoºt {Èng cÚa phuÈc trıÎc bøng c∏ch bflp phanh trıÎc vπ nhƒn nhn trıÎc xuÂng vπi l≈n. Ki◊m tra c∏c dƒu hiŸu r‡ r‹, hı h·ng ho¬c l·ng cÚa c∏c Âc v⁄t. Thay mÎi c∏c chi ti—t hı h·ng mπ kh‰ng th◊ s¯a ch˘a. Si—t ch¬t tƒt c∫ c∏c Âc v⁄t. Xem ph≈n 12 {◊ b∫o dıÓng phuÈc. Ki◊m tra nhn sau Ki◊m tra hoºt {Èng cÚa gi∫m xflc sau bøng c∏ch nhƒn nhn sau vπi l≈n. Ki◊m tra toπn bÈ gi∫m xflc sau xem cfl bfi r‡ r‹ ho¬c hı h·ng kh‰ng. Si—t ch¬t tƒt c∫ c∏c bu l‰ng Âc v⁄t. D˙ng xe chæc chæn vπ n√ng b∏nh sau l–n kh·i m¬t {ƒt. Ki◊m tra s˙ m‡n v‡ng {Ÿm bºc thau bøng c∏ch næm b∏nh sau læc v÷ hai ph⁄a. Thay gæp sau mÎi n—u cfl dƒu hiŸu l·ng. Ki◊m tra s˙ m‡n cÚa Á bi b∏nh xe bøng c∏ch næm b∏nh sau læc v÷ hai ph⁄a. Thay c∏c Á bi n—u cfl dƒu hiŸu l·ng. (trang 13-3) 3-19
 64. 64. b∫o dıÓng Âc, bu l‰ng, mflc kœp Ki◊m tra tƒt c∫ c∏c Âc bu l‰ng xem cfl {ıÔc si—t ch¬t theo {ng l˙c si—t chıa (trang 1-12). Ki◊m tra c∏c chÂt an toπn, kœp Âng vπ d√y c∏p xem cfl Ì {ng vfi tr⁄ vπ an toπn kh‰ng. b∏nh xe, lÂp b∏nh xe ch ˚ ∏p suƒt ph∫i {ıÔc ki◊m tra khi lÂp nguÈi. ∏P suƒt vπ k⁄ch cÓ lÂp xe {ıÔc dÒng: trıÎc ∏p suƒt lÂp kPa (kgf/cm2, psi) CÓ lÂp sau 200 (2,00; 29) 225 (2,25; 33) 2.25-17 33L 2.50-17 38L ∏p suƒt k— Ki◊m tra c∏c v—t cæt, v—t {inh, ho¬c hı h·ng cÚa lÂp xe. Ki◊m tra s˙ phÒ hÔp cÚa b∏nh trıÎc vπ b∏nh sau (Xem ph≈n 12 vπ 13). [o {È s√u gai Ì gi˘a lÂp. Thay lÂp khi {È s√u gai ti—n {—n giÎi hºn nhı sau: {È s√u tÂi thi◊u: [—n dƒu ch‹ thfi Si—t ch¬t lºi nan hoa theo {finh k¸. DÙng cÙ: TrıÎc: Khfla si—t nan hoa, 4,5 × 5,1 mm Sau: Khfla si—t nan hoa, 5,8 × 6,1 mm 07701 - 0020200 07701 - 0020300 m‰ men l˙c si—t: TrıÎc: 2,5 N·m (0,25 kgf·m, 1,8 lbf·ft) Sau: 3,2 N·m (0,33 kgf·m, 2,4 lbf·ft) Á bi cÁ l∏i ch ˚ Ki◊m tra c∏c d√y {i÷u khi◊n {◊ nfl kh‰ng lπm c∫n trÌ khi quay cÁ l∏i. D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng vπ n√ng b∏nh trıÎc l–n kh·i m¬t {ƒt. Ki◊m tra s˙ quay t˙ do cÚa cÁ l∏i v÷ hai ph⁄a. N—u cÁ l∏i quay kh‰ng b¤nh thıÏng, bfl ch¬t ho¬c bfi rÍ theo phıÍng {ˆng, ki◊m tra Á bi cÁ l∏i (ph≈n 12). 3-20 Khfla si—t nan hoa
 65. 65. ghi chÀp 3-21
 66. 66. hŸ thÂng b‰i trÍn sÍ {Ê hŸ thÂng b‰i trÍn c‡ mÁ trÙc c‡ mÁ p⁄t t‰ng trÙc cam bÍm d≈u cÂt m∏y trÙc ch⁄nh r‰ to l„c d≈u l¶Îi l„c d≈u trÙc truy÷n trÙc c≈n khÌi {Èng 4-0 4-2
 67. 67. 4. HŸ thÂng b‰i trÍn sÍ {Ê hŸ thÂng b‰i trÍn 4-0 t¤m ki—m hı h·ng 4-1 th‰ng tin dfich vÙ 4-1 bÍm d≈u 4-2 th‰ng tin dfich vÙ chung 4 • N—u c≈n thi—t ph∫i nÁ m∏y trong khi b∫o dıÓng th¤ ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ cfl th◊ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi tho∏ng ho¬c Ì nÍi k⁄n th¤ ph∫i cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi. • D≈u nhÎt m∏y {ª qua s¯ dÙng cfl th◊ g√y ung thı da n—u ti—p xc nhi÷u l≈n vÎi da trong thÏi gian dπi. M¬c dÒ th— nhıng kh‰ng cfl c∏ch nπo kh∏c ph∫i ti—p xc vÎi d≈u nhÎt {ª qua s¯ dÙng hπng ngπy th¤ khæc phÙc bøng c∏ch r¯a tay bøng xπ ph‡ng vπ nıÎc ngay sau khi ti—p xc vÎi d≈u {ª qua s¯ dÙng. Tr∏nh xa trÕ em. • • • • • Cfl th◊ b∫o dıÓng bÍm d≈u vÎi m∏y {ıÔc gæn tr–n khung xe. Quy tr¤nh dfich vÙ trong ph≈n nπy ph∫i {ıÔc th˙c hiŸn vÎi m∏y {ª {ıÔc x∫ d≈u. Khi th∏o ho¬c r∏p bÍm d≈u c∆n th»n kh‰ng {◊ cho bÙi {ƒt vπo m∏y. N—u bƒt cˆ ph≈n nπo cÚa bÍm bfi m‡n {—n giÎi hºn s¯a ch˘a th¤ thay mÎi bÍm theo bÈ. Sau khi {ª r∏p bÍm d≈u th¤ ki◊m tra xem cfl bfi r‡ r‹ d≈u kh‰ng. Th‰ng s k˛ thu»t ti–u chu∆n mÙc giÎi hºn s¯a ch˘a Lc x∫ 0,7 l⁄t (0,74 US qt; 0,62 lmp qt) — Lc rª m∏y Dung t⁄ch d≈u nhÎt m∏y 0,9 l⁄t (0,95 US qt; 0,79 lmp qt) — D≈u HONDA 4 th¤ ho¬c loºi d≈u {Èng cÍ tıÍng {ıÍng [ıÔc ph√n loºi theo API lπ SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W-30 — D≈u nhÎt hÈp s {ıÔc ch‹ {finh R‰ to bÍm d≈u — Khe hÌ {‹nh 0,20 (0,008) Khe hÌ th√n 0,10 – 0,15 (0,004 – 0,006) 0,20 (0,008) Khe hÌ b–n 0,02 – 0,07 (0,0008 – 0,003) 0,15 (0,005) m‰ men l˙c si—t Bu l‰ng x∫ d≈u V⁄t bæt bÍm d≈u V⁄t næp bÍm d≈u 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 lbf·ft) 8 N·m (0,8 kgf·m, 5,8lbf·ft) 5 N·m (0,5 kgf·m, 3,6 lbf·ft) t¤m ki—m hı h·ng Mˆc d≈u m∏y qu∏ thƒp • Ti–u hao d≈u th‰ng thıÏng • D≈u bfi r‡ r‹ ra ngoπi • XÀc mΩng m‡n ho¬c r∏p xÀc mΩng kh‰ng {ng • Âng k÷m ho¬c phÎt x p∏p bfi m‡n ∏p l˙c d≈u thƒp • BÍm d≈u m‡n ho¬c h·ng • Kh‰ng thay d≈u theo {ng {finh k¸ • B∏nh rΩng d«n {Èng bÍm d≈u h·ng D≈u bfi b∆n • D≈u bfi r‡ r‹ ra ngoπi • XÀc mΩng bfi m‡n ho¬c r∏p xÀc mΩng sai • Âng k÷m ho¬c phÎt x p∏p bfi m‡n • LıÎi l„c d≈u bfi nghœt 4-1
 68. 68. hŸ thÂng b‰i trÍn bÍm d≈u c∏c v⁄t th∏o X∫ d≈u m∏y (trang 3-10). Th∏o nhı sau: — V· m∏y b–n ph∫i (trang 9-3) — BÈ ly hÔp (trang 9-4) Th∏o 3 v⁄t vπ bÈ bÍm d≈u. bÈ bÍm d≈u Th∏o ron {Ÿm vπ chÂt g‰. ron {Ÿm chÂt g‰ th∏o Rª Th∏o 3 v⁄t vπ næp bÍm d≈u. Th∏o trÙc bÍm d≈u sau {fl th∏o r‰ to trong vπ ngoπi kh·i th√n bÍm d≈u. ki◊m tra R∏p tºm r‰ to ngoπi vπ trong vπo th√n bÍm d≈u. R∏p trÙc bÍm d≈u vπo. [o khe hÌ {‹nh rΩng gi˘a r‰ to trong vπ ngoπi. GiÎi hºn s¯a ch˘a: 0,20 mm (0,008 in) 4-2 bÍm d≈u c∏c v⁄t
 69. 69. hŸ thÂng b‰i trÍn [o khe hÌ gi˘a r‰ to ngoπi vπ th√n bÍm. GiÎi hºn s¯a ch˘a: 0,20 mm (0,008 in) DÒng thıÎc th¿ng vπ thıÎc l∏ {◊ {o khe hÌ b–n. GiÎi hºn s¯a ch˘a: 0,15 mm (0,005 in) r∏p r‰ to ngoπi trÙc bÍm d≈u 5 N·m (0,5 kgf·m, 3,6 lbf·ft) th√n bÍm d≈u r‰ to trong næp bÍm d≈u 4-3
 70. 70. hŸ thÂng b‰i trÍn R∏p r‰ to trong vπ ngoπi vπo th√n bÍm d≈u. trÙc bÍm d≈u r‰ to ngoπi R∏p trÙc bÍm d≈u vπo th√n bÍm d≈u sao cho m¬t ph¿ng gi˘a trÙc vπ r‰ to trong trÒng nhau. r‰ to trong Cho 0,5 cm3 - 1 cm3 d≈u m∏y vπo bÍm d≈u. R∏p næp bÍm d≈u vπo th√n bÍm d≈u. Si—t ch¬t c∏c v⁄t theo {ng l˙c si—t. næp bÍm d≈u bÍm d≈u c∏c v⁄t M‰ men l˙c si—t: 5 N·m (0,5 kgf·m, 3,6 lbf·ft) læp th¿ng hπng R∏p chÂt g‰ vπo lÂc m∏y. R∏p ron {Ÿm mÎi vπo th√n bÍm d≈u. R∏p bÍm d≈u vπo lÂc m∏y sao cho rªnh tr–n cÂt bÍm th¿ng vÎi chÂt g‰. ron {Ÿm 4-4 chÂt g‰
 71. 71. hŸ thÂng b‰i trÍn R∏p vπ si—t ch¬t 3 v⁄t theo {ng l˙c si—t. c∏c v⁄t M‰ men l˙c si—t: 8 N·m (0,8 kgf·m, 5,8 lgf·ft) Lπm sºch lıÎi l„c d≈u (trang 3-11). R∏p nhı sau: — BÈ ly hÔp (trang 9-16) — Næp m∏y ph∫i (trang 9-23) Sau khi læp r∏p, cho d≈u vπo m∏y theo {ng loºi {ª hıÎng d«n (trang 3-10) vπ ki◊m tra xem cfl bfi r‡ r‹ d≈u kh‰ng. bÈ bÍm d≈u 4-5
 72. 72. hŸ thÂng nhi–n liŸu 5-0 5-2
 73. 73. 5. HŸ thÂng nhi–n liŸu th‰ng tin dfich vÙ 5-1 bÈ ch— h‡a kh⁄ 5-5 t¤m ki—m hı h·ng 5-2 r∏p bÈ ch— h‡a kh⁄ 5-7 b≈u l„c gifl 5-3 {i÷u ch‹nh v⁄t gifl 5-8 th∏o bÈ ch— h‡a kh⁄ 5-3 thÒng xΩng 5-9 rª bÈ ch— h‡a kh⁄ 5-4 th‰ng tin dfich vÙ 5 chung • N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ th˙c hiŸn b∫o dıÓng, ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. • XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ Ì {i÷u kiŸn thıÏng. Tr∏nh xa trÕ em. • C∏c d√y {i÷u khi◊n bfi uÂn khc hay bfi xoæn sŒ kh‰ng hoºt {Èng nhœ nhπng vπ cfl th◊ d«n {—n bfi kœt d√y, k—t qu∫ lπ xe mƒt {i÷u khi◊n. • • • • • Lπm viŸc Ì nÍi th‰ng tho∏ng. Ht thuÂc, l¯a ho¬c tia l¯a {iŸn Ì nÍi cfl chˆa xΩng cfl th◊ g√y ch∏y nÁ. Xem ph≈n 3 {◊ {i÷u ch‹nh d√y ga vπ d√y bıÎm gifl. Khi th∏o rª c∏c ph≈n cÚa hŸ thÂng nhi–n liŸu, ch ˚ vfi tr⁄ cÚa c∏c v‡ng phÎt O. Thay mÎi phÎt O khi r∏p lºi. TrıÎc khi th∏o rª bÈ ch— h‡a kh⁄, {¬t dÙng cÙ chˆa dıÎi Âng x∫ cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄, nÎi l·ng v⁄t vπ x∫ bÈ ch— h‡a kh⁄. Sau khi th∏o bÈ ch— h‡a kh⁄, nt lË Âng ht bøng v∫i ho¬c che bøng bΩng d⁄nh {◊ tr∏nh v»t lº b–n ngoπi rÍi vπo m∏y. Ch ˚ N—u xe {ıÔc cƒt gi˘ hÍn mÈt th∏ng, x∫ h—t xΩng trong buÊng phao. XΩng c‡n lºi trong buÊng phao cfl th◊ g√y nghœt j⁄ch lÍ lπm khfl khÌi {Èng ho¬c chºy kh‰ng tÂt. Th‰ng s k˛ thu»t mÙc th‰ng s k˛ thu»t S nh»n bi—t bÈ ch— h‡a kh⁄ PB5NA J⁄ch lÍ ch⁄nh #72 J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng #38 x #38 V⁄t gifl mÌ 1-1/2 v‡ng Mˆc phao xΩng 10,7 mm (0,42 in) TÂc {È c≈m ch˜ng 1.400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) [È dfich t˙ do tay ga 2 - 6 mm (1/12 - 1/4 in) m‰ men l˙c si—t ChÀn l„c xΩng 0,4 N·m (0,04 kgf·m, 0,29 lbf·ft) dÙng cÙ ThıÎc {o m˙c phao ch— h‡a kh⁄ 07401 – 0010000 5-1
 74. 74. hŸ thÂng nhi–n liŸu t¤m ki—m hı h·ng M∏y kh‰ng th◊ khÌi {Èng • Qu∏ nhi÷u xΩng vπo m∏y — L„c gifl bfi nghœt — Ch— h‡a kh⁄ bfi ng»p xΩng • Âng ht gifl bfi hÌ • XΩng bfi b∆n ho¬c kh‰ng tÂt • Kh‰ng cfl xΩng vπo ch— h‡a kh⁄ — L„c xΩng bfi nghœt — Âng xΩng bfi nghœt — [i÷u ch‹nh m˙c phao xΩng sai — Âng th‰ng hÍi thÒng xΩng bfi nghœt Ch—t m∏y, khfl khÌi {Èng, tÂc {È c≈m ch˜ng kh‰ng Án {finh • [ıÏng Âng xΩng bfi nghœt • [∏nh l¯a h·ng • HËn hÔp h‡a kh⁄ thi—u/ dı xΩng • XΩng bfi b∆n ho¬c kh‰ng tÂt • Âng ht gifl bfi r‡ r‹ • [i÷u ch‹nh tÂc {È c≈m ch˜ng sai • [i÷u ch‹nh mˆc phao xΩng sai • Âng th‰ng hÍi thÒng xΩng bfi nghœt • [i÷u ch‹nh v⁄t gifl sai • Mºch c≈m ch˜ng nghœt HËn hÔp h‡a kh⁄ thi—u xΩng • Nghœt j⁄ch lÍ xΩng • Van phao h·ng • M˙c phao qu∏ thƒp • [ıÏng Âng xΩng bfi nghœt • Âng th‰ng ch— h‡a kh⁄ nghœt • Âng ht gifl bfi r‡ r‹ • TrÙ ga bfi h·ng Ch∏y muÈn khi m∏y phanh • HËn hÔp thi—u xΩng trong mºch c≈m ch˜ng HËn hÔp h‡a kh⁄ dı xΩng • C≈n bıÎm gifl Ì vfi tr⁄ {flng • Van phao xΩng h·ng • M˙c phao xΩng qu∏ cao • J⁄ch lÍ gifl nghœt • Tƒm l„c gifl bfi nghœt • Ch— h‡a kh⁄ bfi ngÈp xΩng 5-2 Ch∏y sau ho¬c ch∏y sai khi gia tÂc • HŸ thÂng {∏nh l¯a h·ng • HËn hÔp thi—u xΩng T⁄nh nΩng kÀm hao xΩng • HŸ thÂng nhi–n liŸu nghœt • HŸ thÂng {∏nh l¯a h·ng
 75. 75. hŸ thÂng nhi–n liŸu b≈u l„c gifl th∏o ch ˚ Xem trang 3-5 {◊ b∫o dıÓng tƒm l„c gifl. Th∏o b¯ng (trang 2-4). Th∏o c∏c Âng th‰ng hÍi ch— h‡a kh⁄ vπ Âng th‰ng hÍi m∏y kh·i b≈u l„c gifl. NÎi l·ng c∏c v⁄t cÚa c∏c {ai kœp Âng nÂi. Th∏o c∏c bu l‰ng vπ b≈u l„c gifl. Âng th‰ng hÍi m∏y Âng th‰ng hÍi ch— h‡a kh⁄ c∏c bu l‰ng r∏p næp b≈u l„c gifl næp tr–n ch— h‡a kh⁄ R∏p vπo theo th˙ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. th∏o bÈ ch— h‡a kh⁄ XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Tr∏nh xa trÕ em. TrÙ ga trÙ, l‡ xo, d√y ga NÎi l·ng næp tr–n cÚa ch— h‡a kh⁄. Th∏o næp tr–n cÚa ch— h‡a kh⁄ vπ trÙ ga kh·i ch— h‡a kh⁄. trÙ ga kim ga Th∏o d√y ga kh·i trÙ ga trong khi nhƒn l‡ xo ga vπo. Th∏o chi ti—t gi˘ kim ga bøng c∏ch v¬n nfl ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ. Th∏o l‡ xo vπ kim ga ra. Ki◊m tra trÙ ga vπ kim ga xem cfl bfi trπy xıÎc, m‡n ho¬c hı h·ng kh‰ng. gi˘ kim ga 5-3
 76. 76. hŸ thÂng nhi–n liŸu th√n ch— h‡a kh⁄ XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ Ì {i÷u kiŸn thıÏng. B∫o dıÓng Ì nÍi th‰ng tho∏ng. Ht thuÂc ho¬c {◊ cho l¯a ho¬c tia l¯a {iŸn Ì khu v˙c lπm viŸc ho¬c nÍi cfl chˆa xΩng cfl th◊ g√y ch∏y nÁ. V¬n khfla xΩng sang vfi tr⁄ OFF. NÎi l·ng v⁄t x∫ vπ x∫ xΩng ra kh·i buÊng phao vπo dÙng cÙ chˆa. v⁄t kœp d√y bıÎm gifl v⁄t {ai d√y bıÎm gifl NÎi l·ng v⁄t kœp d√y bıÎm gifl, sau {fl th∏o d√y bıÎm gifl. Th∏o c∏c v⁄t vπ van xΩng ra. Th∏o Âng th‰ng hÍi ch— h‡a kh⁄ vπ Âng x∫ ra kh·i th√n ch— h‡a kh⁄. NÎi l·ng v⁄t {ai Âng nÂi ch— h‡a kh⁄. Th∏o c∏c bu l‰ng nÂi ch— h‡a kh⁄, th∏o ch— h‡a kh⁄ vπ Âng nÂi. c∏c bu l‰ng van xΩng v⁄t rª ch— h‡a kh⁄ buÊng phao Th∏o c∏c v⁄t vπ buÊng phao ra. v⁄t Th∏o chÂt phao, phao vπ van phao xΩng. van phao Ki◊m tra phao xem cfl bfi bi—n dºng ho¬c hı h·ng g¤ kh‰ng. Ki◊m tra {— van phao xΩng xem cfl bfi tr≈y xıÎc, nghœt ho¬c hı h·ng kh‰ng. Ki◊m tra {≈u cÚa van phao chË ti—p xc vÎi {— van xem cfl bfi m‡n hay b∆n kh‰ng. Thay mÎi van n—u {≈u bfi m‡n ho¬c b∆n. Ki◊m tra hoºt {È cÚa van phao xΩng. phao 5-4 chÂt phao
 77. 77. hŸ thÂng nhi–n liŸu Th∏o nhı sau: — J⁄ch lÍ ch⁄nh — Phe cπi kim phun — J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng — V⁄t, l‡ xo ch‹nh ga j⁄ch lÍ ch⁄nh/phe cπi Kim phun V⁄t chînh V¬n v⁄t gifl vπo vπ ghi lºi s v‡ng cho {—n khi nfl v˜a vπo h—t. Th∏o v⁄t gifl vπ l‡ xo ra. C∆n th»n N—u v¬n vπo qu∏ ch¬t sŒ lπm h·ng v⁄t gifl. Ki◊m tra m„i j⁄ch lÍ xem cfl bfi m‡n hay hı h·ng kh‰ng, thay mÎi n—u c≈n thi—t. v⁄t gifl J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng r∏p bÈ ch— h‡a kh⁄ v⁄t chînh ga l‡ xo Phe cπi kim phun van phao chÂt phao kim phun J⁄ch lÍ ch⁄nh trÙ ga phao phÎt o J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng J⁄ch lÍ khfla xΩng 0,4 N·m (0,04 kgf·m, 0,29 lbf·ft) lıÎi l„c Th‰ng m„i {ıÏng kh‰ng kh⁄ vπ xΩng trong th√n bÈ ch— h‡a kh⁄ bøng kh⁄ nÀn. 5-5
 78. 78. hŸ thÂng nhi–n liŸu R∏p nhı sau: — V⁄t vπ l‡ xo v⁄t {i÷u ch‹nh — J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng — Phe cπi Kim phun — J⁄ch lÍ ch⁄nh c∆n th»n Gi˘ c∆n th»n c∏c j⁄ch lÍ . Chng rƒt dÿ bfi trπy xıÎc. R∏p v⁄t gifl vπ v¬n nfl {—n vfi tr⁄ nhı cÛ giÂng nhı trıÎc khi th∏o. Th˙c hiŸn quy tr¤nh {i÷u ch‹nh v⁄t gifl n—u r∏p v⁄t gifl mÎi vπo (trang 5-8). R∏p phao vπ van phao vπo th√n ch— h‡a kh⁄, sau {fl r∏p chÂt phao qua th√n vπ phao. v⁄t gifl Kim phun/ J⁄ch lÍ ch⁄nh v⁄t ch‹nh ga J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng van phao chÂt phao phao ki◊m tra m˙c phao trıÎc {o m˙c phao VÎi van phao t˙a vπo vπ c≈n phao v˜a mÎi chºm vπo van, {o m˙c phao bøng dÙng cÙ chuy–n dÒng nhı h¤nh b–n. M˙c phao: 10,7 mm (0,42 in) dÙng cÙ: ThıÎc {o m˙c phao ch— h‡a kh⁄ 07401 - 0010000 Phao kh‰ng th◊ {i÷u ch‹nh. Thay bÈ phao mÎi n—u m˙c phao nøm ngoπi th‰ng s {ª cho. R∏p v‡ng phÎt O mÎi vπo buÊng phao. R∏p buÊng phao vπo. phÎt O buÊng phao 5-6
 79. 79. hŸ thÂng nhi–n liŸu R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t buÊng phao. buÊng phao v⁄t læp bÈ ch— h‡a kh⁄ vπo th√n bÈ ch— h‡a kh⁄ v⁄t kœp d√y bıÎm gifl v⁄t {ai gi˘ R∏p phÎt O mÎi vπo rªnh tr–n tƒm c∏ch vπ th√n ch— h‡a kh⁄. R∏p tƒm c∏ch vπ th√n ch— h‡a kh⁄ vπo Âng ht vπ si—t ch¬t bu l‰ng. Si—t ch¬t v⁄t {ai Âng nÂi. d√y bıÎm gifl Ki◊m tra phÎt O cÚa van xΩng xem cfl c‡n tÂt kh‰ng, thay mÎi n—u c≈n. R∏p khfla xΩng vπo th√n ch— h‡a kh⁄ vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t. R∏p Âng xΩng, Âng x∫ vπ Âng th‰ng hÍi ch— h‡a kh⁄. R∏p d√y bıÎm gifl vπo ch— h‡a kh⁄, sau {fl kœp d√y bıÎm gifl vπo. Si—t ch¬t v⁄t kœp d√y bıÎm gifl. c∏c bu l‰ng phÎt O v⁄t khfla xΩng trÙ ga trÙ ga R∏p kim phun vπo trÙ ga. R∏p l‡ xo vπo phe cπi kim phun. R∏p phe cπi kim phun vπo trÙ ga bøng c∏ch v¬n nfl theo chi÷u kim {Êng hÊ. phe cπi kim phun 5-7
 80. 80. hŸ thÂng nhi–n liŸu R∏p l‡ xo trÙ ga vπo d√y ga. m¬t cæt næp tr–n ch— h‡a kh⁄ NÂi d√y ga vπo trÙ ga trong khi nhƒn l‡ xo ga. R∏p trÙ ga vπo th√n ch— h‡a kh⁄ sao cho m¬t cæt cÚa nfl th¿ng vÎi v⁄t {i÷u ch‹nh ga. Si—t ch¬t næp tr–n cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄. Sau khi r∏p ch— h‡a kh⁄, ki◊m tra nhı sau: — [È dfich t˙ do cÚa tay ga (trang 3-4) — TÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y (trang 3-12) — [i÷u ch‹nh v⁄t gifl (xem b–n dıÎi) v⁄t ch‹nh ga trÙ, l‡ xo, d√y ga {i÷u ch‹nh v⁄t gifl N—u c≈n nÁ m∏y trong khi b∫o dıÓng xe, th¤ ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi tho∏ng ho¬c nÍi cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi n—u lπ nÍi k⁄n. Ch ˚ • V⁄t gifl {ıÔc nhπ m∏y læp r∏p trıÎc. S˙ {i÷u ch‹nh lπ kh‰ng c≈n thi—t tr˜ khi phÙc hÊi ch— h‡a kh⁄ ho¬c r∏p v⁄t gifl mÎi. • [◊ {i÷u ch‹nh ch⁄nh x∏c th¤ m∏y ph∫i nflng. NÁ m∏y tºi chË 10 pht lπ {Ú. • DÒng tÂc {È k— vÎi vºch {o 50 v‡ng/pht ho¬c nh· hÍn th¤ sŒ cfl {È ch⁄nh x∏c lπ 50 v‡ng/pht. v⁄t gifl 1. V¬n v⁄t gifl cÒng chi÷u kim {Êng hÊ cho {—n khi vπo h—t, vπ sau {fl v¬n ngıÔc lºi theo s v‡ng {ª cho. C∆n th»n V⁄t gifl cfl th◊ bfi h·ng n—u v¬n vπo qu∏ ch¬t. MÌ ban {≈u: 1-1/2 v‡ng v¬n ra 2. NÁ nflng m∏y l–n {—n nhiŸt {È hoºt {Èng. 3. Tæt m∏y vπ nÂi tÂc {È k— vπo theo hıÎng d«n cÚa nhπ s∫n xuƒt tÂc {È k—. 4. KhÌi {Èng m∏y vπ {i÷u ch‹nh tÂc {È c≈m ch˜ng bøng v⁄t {i÷u ch‹nh ga. TÂc {È c≈m ch˜ng: 1400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) 5. V¬n t˜ t˜ v⁄t gifl vπo ho¬c ra {◊ {ºt {ıÔc tÂc {È m∏y cao nhƒt. 6. [i÷u ch‹nh lºi tÂc {È c≈m ch˜ng bøng v⁄t ch‹nh ga. 7. V¬n v⁄t gifl vπo cho {—n khi tÂc {È m∏y gi∫m xuÂng 50 v‡ng/pht. 8. V¬n v⁄t gifl ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ {◊ mÌ sau cÒng t˜ vfi tr⁄ {ºt {ıÔc Ì bıÎc thˆ 7. MÌ sau cÒng: v¬n ra 9. [i÷u ch‹nh lºi tÂc {È c≈m ch˜ng bøng v⁄t ch‹nh ga. 5-8 v⁄t ch‹nh ga
 81. 81. hŸ thÂng nhi–n liŸu thÒng xΩng hÈp dÙng cÙ th∏o, r∏p {≈u nÂi bÈ b∏o xΩng XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Tr∏nh xa trÕ em. Th∏o b¯ng xe (trang 2-4). thÒng xΩng V¬n khfla xΩng sang vfi tr⁄ OFF. Th∏o Âng xΩng vπ r∏p nt vπo Âng xΩng. Th∏o hÈp dÙng cÙ {≈u nÂi bÈ b∏o xΩng. Th∏o c∏c bu l‰ng vπ lƒy thÒng xΩng ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. nt Âng xΩng Ch ˚ Sau khi r∏p v¬n khfla xΩng mÌ ON vπ chæc røng kh‰ng cfl xΩng r‡ r‹. Âng xΩng 5-9
 82. 82. th∏o, r∏p m∏y 34 N·m (3,5 kgf·m, 25 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m, 9 lbf·ft) 6-0 6-2
 83. 83. 6. Th∏o, r∏p m∏y th‰ng tin dfich vÙ 6-1 th∏o m∏y r∏p m∏y 6-3 6-2 th‰ng tin dfich vÙ chung • Trong khi th∏o r∏p m∏y, dÒng mÈt c∏i k⁄ch {◊ n√ng m∏y. • DÒng k⁄ch ho¬c dÙng cÙ n√ng m∏y cfl th◊ {i÷u ch‹nh {ıÔc {◊ dÿ th∏o c∏c bu l‰ng treo m∏y. • Nh˘ng bÈ ph»n sau cfl th◊ b∫o dıÓng vÎi m∏y gæn tr–n khung xe. — Ph∏t {iŸn (Ph≈n 10) — CΩng x⁄ch cam (Ph≈n 10) — Ly hÔp (Ph≈n 9) — Xy lanh, p⁄t t‰ng (Ph≈n 8) — [≈u quy l∏t, x p∏p (Ph≈n 7) — CÍ cƒu sang s (Ph≈n 9) — BÍm d≈u (Ph≈n 4) — Ly hÔp khÌi {Èng (Ph≈n 10) — M‰ tÍ khÌi {Èng (Ph≈n 16) 6 • Nh˘ng ph≈n sau y–u c≈u ph∫i th∏o m∏y ra {◊ b∫o dıÓng. — CÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng (Ph≈n 11) — Cπng sang sÂ, heo s (Ph≈n 11) m‰ men l˙c si—t Bu l‰ng tƒm {finh vfi nh‰ng x⁄ch Âc treo m∏y (Tr–n) (DıÎi) Bu l‰ng, {Ÿm bæt thanh g∏c ch√n Âc trÙc b∏nh sau Bu l‰ng hÈp x⁄ch 12 34 29 22 59 10 N·m N·m N·m N·m N·m N·m (1,2 (3,5 (3,0 (2,2 (6,0 (1,0 kgf·m, kgf·m, kgf·m, kgf·m, kgf·m, kgf·m, 9 lbf·ft) 25 lbf·ft) 22 lbf·ft) 16 lbf·ft) 43 lbf·ft) 7 lbf·ft) 6-1
 84. 84. th∏o, r∏p m∏y Th∏o m∏y mflc kœp D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng. X∫ h—t d≈u m∏y ra (trang 3-10). Th∏o nhı sau: — B¯ng xe (trang 2-4) — ùng b‰ (trang 2-7) Th∏o næp chÙp bugi vπ t∏ch d√y ra kh·i kœp. Th∏o ch— h‡a kh⁄ (trang 5-3) Th∏o c‰ng tæc vfi tr⁄ sÂ, c∏c {≈u nÂi ph∏t {iŸn vπ cuÈn k⁄ch. {≈u nÂi MOTOR khÌi {Èng {≈u nÂi ph∏t {iŸn Th∏o {≈u nÂi m‰ tÍ khÌi {Èng. {≈u nÂi c‰ng tæc vfi tr⁄ s {≈u nÂi cuÈn k⁄ch NÎi l·ng Âc trÙc b∏nh sau, Âc khfla vπ c∏c Âc {i÷u ch‹nh x⁄ch t∫i. [∆y b∏nh sau v÷ ph⁄a trıÎc vπ lπm chÒng x⁄ch t∫i. Âc khfla trÙc b∏nh xe Th∏o c≈n sang sÂ. Th∏o næp m∏y sau b–n tr∏i. næp m∏y sau b–n tr∏i c≈n sang s 6-2 Âc {i÷u ch‹nh
 85. 85. th∏o, r∏p m∏y Th∏o c∏c bu l‰ng {›a {finh vfi, {›a {finh vfi vπ nh‰ng x⁄ch. bu l‰ng nh‰ng x⁄ch {›a {finh vfi Th∏o l‡ xo bπn {ºp phanh. NÎi l·ng c∏c Âc bu l‰ng treo m∏y. DÒng k⁄ch ho¬c dÙng cÙ {i÷u ch‹nh {ıÔc {Ó m∏y {◊ dÿ dπng th∏o c∏c bu l‰ng treo m∏y. Th∏o c∏c bu l‰ng treo m∏y vπ m∏y kh·i khung xe. Âc bu l‰ng treo m∏y tr–n Âc bu l‰ng treo m∏y dıÎi r∏p m∏y ch ˚ • Ch ˚ hıÎng cÚa c∏c bu l‰ng treo m∏y. • DÒng mÈt c∏i k⁄ch ho¬c dÙng cÙ cfl th◊ {i÷u ch‹nh kh∏c {◊ {¬t m∏y vπo chË cÚa nfl. [¬t m∏y vπo khung, vπ r∏p c∏c bu l‰ng treo m∏y vπo t˜ b–n tr∏i. C∆n th»n C∆n th»n {◊ kh‰ng lπm h·ng khung xe. bu l‰ng Âc treo m∏y tr–n R∏p {Ÿm l‡ xo vπ c∏c Âc, sau {fl si—t ch¬t c∏c Âc theo {ng l˙c si—t. L˙c si—t: Tr–n: 34 N·m (3,5 kgf·m, 25 lbf·ft) DıÎi: 29 N·m (3,0 kgf·m, 22 lbf·ft) R∏p l‡ xo bπn {ºp phanh. bu l‰ng Âc treo m∏y dıÎi 6-3
 86. 86. th∏o, r∏p m∏y R∏p nh‰ng t∫i vπo trÙc truy÷n. R∏p {›a {finh vfi vπ khfla {›a bøng c∏ch si—t ch¬t. nh‰ng t∫i bu l‰ng R∏p {›a {finh vfi vπ si—t c∏c bu l‰ng theo khfla {ng l˙c si—t. L˙c si—t: 12 N·m (1,2 kgf·m, 9 lbf·ft) R∏p næp m∏y sau b–n tr∏i vπo (trang 10-11). R∏p c≈n sang sÂ. {›a {finh vfi næp m∏y sau b–n tr∏i c≈n sang s [i÷u ch‹nh {È chÒng x⁄ch t∫i (trang 3-13). Âc khfla Si—t ch¬t Âc trÙc sau theo {ng l˙c si—t. L˙c si—t: 59 N·m (6,0 kgf·m, 43 lbf·ft) Si—t ch¬t Âc khfla c∫ hai b–n. trÙc sau NÂi {≈u d√y c‰ng tæc vfi tr⁄ sÂ, ph∏t {iŸn vπ cuÈn k⁄ch. NÂi {≈u d√y m‰ tÍ khÌi {Èng. {≈u nÂi c‰ng tæc vfi tr⁄ s {≈u nÂi ph∏t {iŸn 6-4 Âc {i÷u ch‹nh {≈u nÂi M‰ tÍ khÌi {Èng {≈u nÂi cuÈn k⁄ch
 87. 87. th∏o, r∏p m∏y R∏p bÈ ch— h‡a kh⁄ (trang 5-7). mflc kœp R∏p ron {Ÿm mÎi vπo rªnh Âng nºp vπ r∏p Âng nºp lºi vπ si—t ch¬t c∏c bu l‰ng bæt Âng nºp. R∏p chÙp bugi vπo bu gi. R∏p nhı sau: — Âng b‰ (trang 2-7) — B¯ng xe (trang 2-4) Ch√m d≈u m∏y vπo {—n mˆc th⁄ch hÔp (trang 3-10). [i÷u ch‹nh {È dfich t˙ do cÚa bπn {ºp phanh (trang 3-17). 6-5
 88. 88. {≈u quy l∏t, x p∏p 10 N·m (1,0 kgf·m, 7 lbf·ft) 14 N·m (1,4 kgf·m, 10 lbf·ft) 9 N·m (0,9 kgf·m, 6,5 lbf·ft) 10 N·m (1,0 kgf·m, 7 lbf·ft) 7-0 7-2
 89. 89. 7. {≈u quy l∏t, x p∏p th‰ng tin dfich vÙ 7-1 ki◊m tra {≈u quy l∏t 7-6 t¤m ki—m hı h·ng 7-2 thay Âng k÷m x p∏p 7-9 ki◊m tra ∏p suƒt xy lanh 7-3 ki◊m tra mπi lºi {— x p∏p 7-9 th∏o {≈u quy l∏t 7-3 r∏p {≈u quy l∏t 7-12 rª {≈u quy l∏t 7-5 læp {≈u quy l∏t 7-15 th‰ng tin dfich vÙ chung • • • • • • Ph≈n nπy bao gÊm b∫o dıÓng {≈u quy l∏t, x p∏p vπ trÙc cam. ViŸc b∫o dıÓng {≈u quy l∏t, x p∏p vπ trÙc cam cfl th◊ th˙c hiŸn vÎi m∏y r∏p tr–n khung xe. Khi rª, lπm dƒu vπ gi˘ nh˘ng bÈ ph»n {ª rª {◊ {∫m b∫o chng {ıÔc r∏p lºi {ng vfi tr⁄ cÛ. Lπm sºch c∏c bÈ ph»n {ª th∏o ra bøng dung m‰i sºch vπ thÁi kh‰ chng bøng kh⁄ nÀn trıÎc khi ki◊m tra. D≈u b‰i trÍn trÙc cam {ıÔc d«n qua lË d≈u trong {≈u quy l∏t. Lπm sºch {ıÏng d≈u trıÎc khi r∏p {≈u quy l∏t lºi. C∆n th»n {◊ kh‰ng lπm h·ng b÷ m¬t ti—p xc khi th∏o næp {≈u quy l∏t vπ {≈u quy l∏t. 7 c∏c Th‰ng s k˛ thu»t mÙc ti–u chu∆n 2 Sˆc nÀn xy lanh 1.225 kPa (12 kgf/cm , 178 psi) Ì 600 v‡ng/pht [È v–nh m¬t {≈u quy l∏t — — 0,05 (0,002) Ht 0,05 ± 0,02 (0,002 ± 0,001) — Tho∏t 0,05 ± 0,02 (0,002 ± 0,001) — Ht 4,970 – 4,985 (0,1957 – 0,1963) 4,92 (0,194) Tho∏t 4,955 – 4,970 (0,1951 – 0,1957) 4,92 (0,194) Ht 5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973) 5,03 (0,198) Tho∏t 5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973) 5,03 (0,198) Khe hÌ th√n x p∏p vÎi Âng k÷m Ht 0,015 – 0,042 (0,0006 – 0,0017) 0,08 (0,003) Tho∏t 0,030 – 0,057 (0,0011 – 0,0014) 0,10 (0,004) Chi÷u rÈng {— x p∏p Ht/Tho∏t 1,0 (0,04) 1,6 (0,06) Chi÷u dπi l‡ xo x p∏p Trong Ht/Tho∏t 32,41 (1,276) 30,9 (1,22) Ngoπi Ht/Tho∏t 35,25 (1,388) 34,0 (1,34) C‡ mÁ, trÙc c‡ mÁ LË c‡ mÁ Ht/Tho∏t 10,000 – 10,015 (0,3937 – 0,3942) 10,10 (0,398) TrÙc c‡ mÁ Ht/Tho∏t 9,978 – 9,987 (0,3928 – 0,3925) 9,91 (0,390) Chi÷u cao gÂi cam Ht 26,503 – 26,623 (1,0434 – 1,0481) 26,26 (1,085) Tho∏t 26,318 – 26,438 (1,0361 – 1,0409) 26,00 (1,024) X p∏p, Âng k÷m x p∏p Khe hÌ x p∏p giÎi hºn s¯a ch˘a Th√n x p∏p LË Âng k÷m TrÙc cam 7-1

×