Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Paper size 280x453

63KVBG V1 HVN

5000906

ANC110 BDV/ BSV/ BCV
Ñoâi lôøi veà vaán ñeà an toaøn
Thoâng tin baûo döôõng

Nhöõng thoâng tin veà baûo döôõng vaø söûa chöõa trong taøi lieäu ...
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU
Taøi lieäu naøy moâ taû quaù trình baûo döôõng xe ANC110.
Thöïc hieän theo nhöõng höôùng ...
Khi baïn ñoïc taøi lieäu naøy baïn seõ thaáy nhöõng thoâng tin ñöôïc
ñaùnh daáu bôûi daáu hieäu
. Muïc ñích cuûa nhöõng th...
CAÙC KYÙ HIEÄU
Caùc kyù hieäu ñöôïc söû duïng trong taøi lieäu naøy ñeå chæ nhöõng quy trình dòch vuï ñaëc bieät. Nhöõng t...
1.THOÂNG TIN CHUNG

NGUYEÂN TAÉC BAÛO DÖÔÕNG ......................1-2

BAÙNH SAU/ GIAÛM XOÙC SAU ......................1-...
THOÂNG TIN CHUNG

NGUYEÂN TAÉC BAÛO DÖÔÕNG
1. Chæ söû duïng caùc chi tieát, phuï tuøng, daàu nhôùt chính haõng cuûa Honda ...
THOÂNG TIN CHUNG
Soá khung ñöôïc ñoùng ôû phía döôùi yeân (nhö hình veõ).

SOÁ KHUNG

Soá maùy ñöôïc ñoùng ôû phía döôùi b...
THOÂNG TIN CHUNG

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CHUNG
THOÂNG TIN CHUNG

MUÏC
CAÙC KÍCH
THÖÔÙC

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

Chieàu daøi ...
THOÂNG TIN CHUNG

THOÂNG TIN CHUNG (tieáp)
MUÏC
TRUYEÀN
ÑOÄNG

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT
Khoâ, ly hôïp taâm töï ñoäng

Tyû soá...
THOÂNG TIN CHUNG

ÑAÀU QUY LAÙT / XU PAÙP

Ñôn vò: mm (in)

MUÏC

TIEÂU CHUAÅN

GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA

AÙp suaát neùn xy l...
THOÂNG TIN CHUNG

CAÀN KHÔÛI ÑOÄNG/ PULY CHUÛ ÑOÄNG/ PULY BÒ ÑOÄNG/ LY HÔÏP
MUÏC

Ñôn vò: mm (in)

TIEÂU CHUAÅN

GIÔÙI HAÏ...
THOÂNG TIN CHUNG

BAÙNH TRÖÔÙC/ GIAÛM XOÙC TRÖÔÙC/ COÅ LAÙI

Ñôn vò: mm (in)

MUÏC

TIEÂU CHUAÅN

GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA

–...
THOÂNG TIN CHUNG

BÌNH ÑIEÄN/ HEÄ THOÁNG SAÏC
MUÏC

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

Dung löôïng
Doøng ñieän roø
Bình ñieän

12 V – ...
THOÂNG TIN CHUNG

MOÂMEN LÖÏC XIEÁT
LOAÏI OÁC BULOÂNG

MOÂMEN LÖÏC XIEÁT
N·m (kgf·m, lbf·ft)

LOAÏI OÁC BULOÂNG

MOÂMEN LÖ...
THOÂNG TIN CHUNG

ÑOÄNG CÔ (tieáp)
SOÁ LÖÔÏNG

ÑÖÔØNG KÍNH REN
(MM)

MOÂMEN LÖÏC XIEÁT
N·m (kgf·m, lbf·ft)

Buloâng xaû bo...
THOÂNG TIN CHUNG

KHUNG
MUÏC

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÖÔØNG KÍNH REN
(MM)

MOÂMEN LÖÏC XIEÁT
N·m (kgf·m, lbf·ft)

CHUÙ YÙ

KHUNG/ OÁP...
THOÂNG TIN CHUNG

KHUNG (tieáp)
SOÁ LÖÔÏNG

ÑÖÔØNG KÍNH REN
(MM)

MOÂMEN LÖÏC XIEÁT
N·m (kgf·m, lbf·ft)

Vít tay phanh sau...
THOÂNG TIN CHUNG

CAÙC ÑIEÅM BOÂI TRÔN VAØ BÒT KÍN
ÑOÄNG CÔ
VÒ TRÍ

VAÄT LIEÄU

GHI CHUÙ

Beà maët laép raùp loác maùy pha...
THOÂNG TIN CHUNG

KHUNG
VÒ TRÍ

VAÄT LIEÄU

GHI CHUÙ

Bi vaø voøng bi coå laùi
Mieäng phôùt chaén buïi coå laùi

Ít nhaát ...
THOÂNG TIN CHUNG

KHUNG (tieáp theo)
VÒ TRÍ

VAÄT LIEÄU

Khu vöïc tröôït vaø beân trong xy lanh chính
(chæ loaïi phanh ñóa...
THOÂNG TIN CHUNG

CAÙC BOÙ DAÂY VAØ CAÙP
LOAÏI PHANH ÑUØM

ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG
TAÉC ÑEØN TRÖÔÙC

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN

ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG
TAÉC ÑEØN TRÖÔÙC

OÁNG DAÀU
PHANH TRÖÔÙC

ÑAÀU NOÁI 3P
...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA CBS

ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG
TAÉC ÑEØN TRÖÔÙC

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH SAU
OÁNG DAÀU
PHANH...
THOÂNG TIN CHUNG

DAÂY ÑEØN XI NHAN
TRÖÔÙC BEÂN TRAÙI

DAÂY ÑEØN TRÖÔÙC DAÂY ÑEØN XI NHAN
TRÖÔÙC BEÂN PHAÛI

BOÙ DAÂY BOÄ ...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑUØM

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH SAU
DAÂY PHANH TRÖÔÙC
DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH TRÖÔÙC

DA...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH SAU

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH TRÖÔÙC

OÁNG DA...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA CBS

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH SAU
DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH TRÖÔÙC

COÂNG TAÉC MAÙY

...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑUØM

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH TRÖÔÙC
DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH SAU

BOÙ DAÂY ÑOÀNG HOÀ V...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH TRÖÔÙC

BOÙ DAÂY ÑOÀNG HOÀ VAØ
COÂNG TAÉC TAY L...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA CBS

DAÂY COÂNG TAÉC
ÑEØN PHANH TRÖÔÙC

BOÙ DAÂY ÑOÀNG HOÀ VAØ
COÂNG TAÉC TAY LAÙI

DAÂY...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑUØM

DAÂY PHANH TRÖÔÙC
DAÂY COÂNG
TÔ MEÙT

PHÍA TRÖÔÙC

DAÂY PHANH
SAU
DAÂY RÔ LE
KHÔÛI ÑOÄ...
THOÂNG TIN CHUNG

LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN

DAÂY COÂNG TÔ MEÙT
OÁNG DAÀU
PHANH TRÖÔÙC PHÍA
TRÖÔÙC

DAÂY RÔ LE
KHÔÛI ÑO...
THOÂNG TIN CHUNG
DAÂY CAÛM BIEÁN BAÙO XAÊNG

OÁNG NHIEÂN LIEÄU

DAÂY GA

OÁNG XAÛ XAÊNG
KHAY BÌNH XAÊNG

OÁNG TRAØN DUNG
D...
THOÂNG TIN CHUNG

DAÂY NOÁI MAÙT

DAÂY MOÂ TÔ
KHÔÛI ÑOÄNG

DAÂY CAÙP MOÂ TÔ
KHÔÛI ÑOÄNG

DAÂY NOÁI MAÙT

DAÂY VAN NHIEÄT
K...
THOÂNG TIN CHUNG

ÑAI BOÙ DAÂY

DAÂY MOÂ TÔ
KHÔÛI ÑOÄNG
DAÂY CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ DUNG
DÒCH LAØM MAÙT ÑOÄNG CÔ (ECT)

DAÂ...
THOÂNG TIN CHUNG

HÖÔÙNG KEÏP / OÁNG
OÁNG THOÂNG
HÔI MAÙY

DAÁU SÔN

DAÁU SÔN

OÁNG CHAÂN KHOÂNG
CHEÁ HOØA KHÍ

OÁNG HUÙT
...
THOÂNG TIN CHUNG

OÁNG TRAØN DUNG DÒCH LAØM MAÙT

OÁNG DAÃN DUNG DÒCH TAÛN NHIEÄT

DAÁU SÔN

DAÁU SÔN

DAÁU SÔN

OÁNG DUNG...
THOÂNG TIN CHUNG

HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ
NGUOÀN KHÍ XAÛ
Nhöõng saûn phaåm cuûa quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu ...
THOÂNG TIN CHUNG

HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ (HEÄ THOÁNG PHUN KHÍ PHUÏ DAÏNG XUNG)
Heä thoáng kieåm soaùt khí xaû laø ...
GHI CHUÙ
2. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

HEÄ THOÁNG DAÂY ÑAI - V ............................2-2

HEÄ THOÁNG PHANH PHOÁI HÔÏP (CBS) ....2-...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

HEÄ THOÁNG DAÂY ÑAI - V
PHAÙC THAÛO
Heä thoáng daây ñai V töï ñoäng thay ñoåi tyû soá truyeàn baèng ...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ THOÁNG
PULY CHUÛ ÑOÄNG
Puly chuû ñoäng ñöôïc laép vôùi truïc cô bao goàm maù p...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

QUAÙ TRÌNH THAY ÑOÅI LÖÏC TRUYEÀN VAØ TYÛ SOÁ TRUYEÀN LÖÏC
KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ THAÁP

ÑÓA...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ CAO

ÑÓA VEÂNH

BI VAÊNG

MAÙ PULY COÁ ÑÒNH

MAÙ PULY ÑOÄNG

DAÂY ÑAI...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

LY HÔÏP LY TAÂM TÖÏ ÑOÄNG
Ly hôïp ly taâm ñöôïc laép cuøng vôùi maù ñoäng cuûa puly bò ñoäng, noù go...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

HEÄ THOÁNG VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG (SE)
THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ THOÁNG
Heä thoáng van nhieät laøm giaøu...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HEÄ THOÁNG VAN NHIEÄT SE
TRONG KHI KHÔÛI ÑOÄNG :
Khi baét ñaàu khôûi ñoäng ñoäng cô...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
SAU KHI KHÔÛI ÑOÄNG :
Khi boä caûm bieán baùo nhieät ñoä cuûa dung dòch laøm maùt vöôït quaù 40OC vaø...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

HEÄ THOÁNG PHANH PHOÁI HÔÏP (CBS)
Heä thoáng phanh phoái hôïp ñöôïc thieát keá ñeå keát hôïp hoaït ñ...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

KHI CHÆ TAÙC ÑOÄNG VAØO TAY ÑIEÀU KHIEÅN PHANH TRÖÔÙC:
Vôùi xe trang bò heä thoáng phanh CBS khi chæ...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

KHI CAÀN KHOAÙ PHANH HOAÏT ÑOÄNG
1.
2.
3.
4.

Boùp caàn phanh sau.
Caàn caân baèng seõ tröôït theo h...
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

HEÄ THOÁNG GIAÛM AÙP TÖÏ ÑOÄNG
COØ MOÅ XUPAÙP XAÛ

XUPAÙP XAÛ

ÑOÁI TROÏNG GIAÛM AÙP

KHI KHÔÛI ÑOÄN...
GHI CHUÙ
3. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

VÒ TRÍ THAÂN VOÛ .........................................3-2

YEÂN XE .............
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

VÒ TRÍ THAÂN VOÛ
(5)

(4)

(6)

(10)
(9)

(2)

(11)

(3)
(16)
(1)
(17)

(8)

(14)

(...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

THOÂNG TIN DÒCH VUÏ
GIÔÙI THIEÄU CHUNG
°
°
°
°
°

Phaàn naøy bao goàm thaùo vaø raùp...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

CHAÉN BUØN TRÖÔÙC
THAÙO/ RAÙP

CHAÉN BUØN TRÖÔÙC

Thaùo ba buloâng töø chaén buøn tr...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

GÖÔNG CHIEÁU HAÄU
THAÙO/ RAÙP

GÖÔNG CHIEÁU HAÄU

Thaùo hai göông chieáu haäu.
Raùp ...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

Vò trí ñi daây ñuùng
(Trang 1-17).

Thaùo caùc ñaàu noái nhö sau:
– Ñaàu noái 3P/9P ...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

OÁP DÖÔÙI
THAÙO /RAÙP

Raùp ñaàu noái oáng
traøn bình xaêng
ñuùng vò trí (trang
1-17...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

HOÄP CHÖÙA ÑOÀ
THAÙO/ RAÙP
Duøng khoaù môû khoaù yeân.
Môû yeân xe.
Thaùo naép bình ...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

OÁP THAÂN

OÁP THAÂN GIÖÕA
PHÍA SAU

VÍT

THAÙO/ RAÙP
Thaùo theo trình töï sau;
– Ta...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

THAÙO RAÕ/ LAÉP RAÙP
OÁP THAÂN SAU PHÍA DÖÔÙI
Thaùo boán vít.
Tröôït nheï oáp thaân ...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

OÁP SAØN XE
THAÙO/ RAÙP
Thaùo nhö sau:
– OÁp thaân (trang 3-9).
– Thaùo oáp beân saø...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

CHAÉN BUØN SAU
THAÙO/ RAÙP
Thaùo oáp thaân (trang 3-9).
Thaùo vít töø naép hoäp loïc...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

OÁP ÑIEÀU KHIEÅN GIOÙ

OÁP ÑIEÀU KHIEÅN GIOÙ

Thaùo ba buloâng giaùc chìm vaø oáp ñi...
KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ

OÁNG XAÛ (POÂ)
THAÙO
Caån thaän khoâng
laøm hoûng oáp boä
taûn nhieät.

Thaùo oác co...
4. BAÛO DÖÔÕNG

THOÂNG TIN DÒCH VUÏ ................................4-2

DAÂY ÑAI ...........................................
BAÛO DÖÔÕNG

THOÂNG TIN DÒCH VUÏ
CHUNG
° Ñeå xe ôû nôi baèng phaúng tröôùc khi tieán haønh baát cöù coâng vieäc gì.
° Khí ...
BAÛO DÖÔÕNG

MOÂMEN LÖÏC XIEÁT
Bugi
Vít baàu loïc gioù
OÁc khoùa vít chænh xupaùp
Buloâng xaû daàu maùy
Naép loïc daàu maù...
BAÛO DÖÔÕNG

LÒCH BAÛO DÖÔÕNG
Thöïc hieän kieåm tra tröôùc khi laùi theo nhö saùch höôùng daãn söû duïng ôû moãi thôøi haï...
BAÛO DÖÔÕNG

OÁNG NHIEÂN LIEÄU
Thaùo oáp thaân (trang 3-9).
Kieåm tra söï hö hoûng hay roø ræ cuûa ñöôøng
oáng.
Thay môùi ...
BAÛO DÖÔÕNG
Haønh trình töï do cuûa tay ga coù theå ñieàu chænh
baèng oác ñieàu chænh gaàn oáng tay ga.
Ñoái vôùi ñieàu ch...
BAÛO DÖÔÕNG
Kieåm tra loïc gioù xem coù hö hoûng gì khoâng.
Khoâng thöïc hieän baûo döôõng phaàn töû loïc gioù
maø thay th...
BAÛO DÖÔÕNG
Thaùo hoäp chöùa ñoà (trang 3-8).
Kieåm tra oáng thoâng hôi maùy xem coù gaõy, hö
hoûng, hay roø ræ khoâng.

O...
BAÛO DÖÔÕNG
Ño khe hôû ñieän cöïc bugi giöõa ñieän cöïc giöõa
vaø ñieän cöïc beân baèng thöôùc ño khe hôû bugi.
Neáu caàn ...
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com

924 views

Published on

Ky thuat sua chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.com

 1. 1. Paper size 280x453 63KVBG V1 HVN 5000906 ANC110 BDV/ BSV/ BCV
 2. 2. Ñoâi lôøi veà vaán ñeà an toaøn Thoâng tin baûo döôõng Nhöõng thoâng tin veà baûo döôõng vaø söûa chöõa trong taøi lieäu naøy ñöôïc söû duïng cho nhöõng kyõ thuaät vieân coù tay ngheà vaø trình ñoä kyõ thuaät. Neáu coá gaéng thöïc hieän coâng vieäc söûa chöõa maø khoâng coù kieán thöùc, duïng cuï vaø thieát bò ñuùng seõ coù theå gaây toån thöông cho baïn hoaëc cho ngöôøi khaùc. Ngoaøi ra, noù coøn coù theå gaây hö hoûng cho xe hoaëc daãn ñeán vieäc khoâng an toaøn cho ñieàu khieån xe. Trong höôùng daãn baûo trì naøy, chuùng toâi moâ taû caùc phöông phaùp vaø quy trình thöïc hieän coâng vieäc, baûo döôõng vaø söûa chöõa. Trong soá ñoù, coù moät soá haïng muïc yeâu caàu phaûi söû duïng ñuùng caùc thieát bò, duïng cuï. Nhöõng ngöôøi coù yù ñònh thöïc hieän coâng vieäc thay theá chi tieát, phuï tuøng hoaëc söû duïng caùc thieát bò, duïng cuï khoâng ñöôïc Honda khuyeán caùo seõ phaûi töï chòu traùch nhieäm veà nhöõng nguy hieåm coù theå xaûy ra ñoái vôùi an toaøn cuûa caù nhaân vaø an toaøn ñieàu khieån xe. Neáu caàn thieát phaûi thay theá moät phuï tuøng, chi tieát naøo ñoù neân söû duïng saûn phaåm chính hieäu cuûa Honda vôùi ñuùng soá phuï tuøng hoaëc loaïi phuï tuøng töông ñöông. Chuùng toâi ñaëc bieät khuyeán caùo caùc baïn khoâng neân söû duïng caùc chi tieát phuï tuøng keùm chaát löôïng ñeå thay theá. Vì an toaøn cuûa khaùch haøng Vieäc thöïc hieän ñuùng coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa laø raát quan troïng ñeán an toaøn cuûa ngöôøi ñieàu khieån vaø ñoä tin caäy ñoái vôùi xe. Baát cöù loãi hoaëc thieáu soùt naøo xaûy ra trong quaù trình baûo döôõng, söûa chöõa xe coù theå daãn ñeán khoù khaên khi vaän haønh, laøm hö hoûng xe, hoaëc gaây toån thöông ñeán ngöôøi khaùc. Vì an toaøn cuûa baïn Ñoái töôïng cuûa taøi lieäu naøy laø nhöõng kyõ thuaät vieân thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng coù tay ngheà, chuyeân moân. Vì vaäy chuùng toâi khoâng ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà veà an toaøn cô baûn (ví duï nhö caùc vaán ñeà veà caùc chi tieát noùng, mang gaêng tay khi thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng...). Neáu baïn khoâng ñöôïc ñaøo taïo veà vaán ñeà baûo döôõng hoaëc neáu thaáy chöa töï tin veà kieán thöùc, tay ngheà cuûa mình khi thöïc hieän coâng vieäc, haõy coá gaéng khoâng thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc moâ taû trong taøi lieäu naøy. Chuùng toâi chæ ñöa ra moät soá löu yù quan troïng sau ñaây. Tuy nhieân, chuùng toâi khoâng theå khuyeán caùo heát taát caû nguy hieåm coù theå phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän baûo döôõng. Chæ coù baïn môùi coù theå quyeát ñònh ñöôïc coù neân töï thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng hay khoâng. Neáu thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng hoaëc söûa chöõa khoâng ñuùng coù theå gaây thöông tích hoaëc töû vong cho khaùch haøng vaø nhöõng ngöôøi khaùc. Thöïc hieän theo quy trình vaø nhöõng löu yù ñöôïc moâ taû trong höôùng daãn naøy vaø söû duïng caùc duïng cuï khaùc moät caùch caån thaän. Vieäc thöïc hieän khoâng ñuùng theo höôùng daãn vaø nhöõng chuù yù coù theå gaây thöông tích, nguy hieåm cho baïn. Haõy thöïc hieän theo nhöõng höôùng daãn vaø löu yù trong taøi lieäu naøy moät caùch caån thaän. Moät soá chuù yù quan troïng veà an toaøn Haõy chaéc chaén laø baïn coù kieán thöùc cô baûn veà nhöõng vaán ñeà an toaøn trong baûo döôõng vaø chaéc chaén baïn maëc ñuùng loaïi trang phuïc vaø söû duïng ñuùng thieát bò an toaøn. Khi thöïc hieän baát cöù coâng vieäc baûo döôõng naøo caàn ñaëc bieät chuù yù nhöõng vaán ñeà sau: ° Ñoïc kyõ caùc höôùng daãn tröôùc khi thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng, chaéc chaén laø baïn coù ñaày ñuû duïng cuï, thieát bò hoaëc chi tieát, phuï tuøng thay theá vaø coù ñuû tay ngheà caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng vieäc ñoù moät caùch an toaøn vaø hoaøn chænh. ° Baûo veä maét cuûa baïn baèng loaïi kính baûo hoä, kính an toaøn moãi khi baïn thöïc hieän coâng vieäc khoan, maøi hoaëc ôû khu vöïc coù khí / chaát loûng neùn vaø caùc thaønh phaàn coù chöùa loø xo, hoaëc thieát bò tích naêng löôïng khaùc. Neáu coù haõy baûo veä maét cuûa baïn baèng loaïi trang bò thích hôïp. ° Söû duïng caùc trang bò baûo hoä khaùc khi caàn nhö giaøy, gaêng tay v.v. Khi laøm vieäc vôùi caùc chi tieát noùng, hoaëc chi tieát saéc, nhoïn, coù theå gaây boûng hoaëc toån thöông ñeán baïn. Vì vaäy, tröôùc khi thöïc hieän coâng vieäc lieân quan ñeán chi tieát coù nguy cô laøm toån thöông ñeán baïn, xin vui loøng ñeo gaêng tay baûo hoä. ° Töï baûo veä baûn thaân vaø ngöôøi khaùc moãi khi naâng xe. Moãi khi baïn naâng xe baèng baát cöù phöông tieän, thieát bò naøo cuõng caàn ñaûm baûo thieát bò, phöông tieän ñoù coù thieát bò naâng. Haõy söû duïng kích ñôõ. Chaéc chaén laø baïn ñaõ taét maùy tröôùc khi thöïc hieän baát cöù coâng vieäc baûo döôõng naøo. Chæ môû maùy khi coâng vieäc baûo döôõng yeâu caàu. Ñieàu naøy seõ giuùp baïn haïn cheá ñöôïc nhöõng nguy cô tieàm aån sau: ° Nhieãm khí ñoäc CO töø khí xaû cuûa ñoäng cô. Haõy ñaûm baûo ñuû ñoä thoaùng taïi khu vöïc baïn thöïc hieän coâng vieäc khi vaän haønh ñoäng cô. ° Boûng do caùc chi tieát noùng hoaëc do dung dòch laøm maùt. Tröôùc khi thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng haõy chaéc chaén laø ñoäng cô, heä thoáng khí xaû ñaõ nguoäi. ° Toån thöông do caùc chi tieát chuyeån ñoäng. Neáu yeâu caàu coâng vieäc caàn vaän haønh ñoäng cô haõy ñaûm baûo raèng caùnh tay, ngoùn tay, quaàn aùo cuûa baïn khoâng bò vöôùng vaøo ñoäng cô hoaëc caùc chi tieát khaùc. Hôi xaêng, daàu vaø khí Hyñro töø bình ñieän laø caùc chaát coù theå gaây noå. Ñeå giaûm thieåu khaû naêng gaây noå haõy caån thaän khi thöïc hieän caùc coâng vieäc lieân quan ñeán bình ñieän hoaëc nhieân lieäu. ° Chæ söû duïng caùc dung moâi khoâng chaùy, khoâng söû duïng xaêng ñeå röûa caùc chi tieát. ° Khoâng xaû hoaëc chöùa xaêng vaøo bình chöùa khoâng naép. ° Khoâng ñeå bình ñieän, caùc chi tieát lieân quan ñeán heä thoáng nhieân lieäu ôû gaàn khu vöïc coù tia löûa, thuoác laù.
 3. 3. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU Taøi lieäu naøy moâ taû quaù trình baûo döôõng xe ANC110. Thöïc hieän theo nhöõng höôùng daãn ôû lòch baûo döôõng (phaàn 4) ñeå ñaûm baûo xe luoân hoaït ñoäng ôû ñieàu kieän toát. Thöïc hieän laàn baûo döôõng ñaàu tieân laø raát quan troïng. Laàn baûo döôõng ñaàu tieân giuùp baïn phaùt hieän ra nhöõng chi tieát coù theå bò moøn trong quaù trình chaïy roâ-ña. Phaàn 1 vaø phaàn 4 ñöôïc aùp duïng cho toaøn boä xe. Phaàn 3 laø phaàn moâ taû quaù trình thaùo/raùp caùc chi tieát, phuï tuøng caàn thieát phaûi thöïc hieän baûo döôõng nhö ñöôïc moâ taû ôû caùc phaàn sau. Phaàn 5 ñeán 21 moâ taû caùc chi tieát, thaønh phaàn cuûa xe, ñöôïc nhoùm vaøo theo vò trí cuûa chuùng ôû treân xe. Tìm phaàn baïn caàn ôû phaàn beân, sau ñoù chuyeån ñeán trang giôùi thieäu cuûa phaàn ñoù. Haàu heát caùc phaàn seõ ñöôïc baét ñaàu baèng hình moâ taû toaøn boä heä thoáng hoaëc cuïm chi tieát, caùc thoâng tin veà baûo döôõng vaø caùch xaùc ñònh nguyeân nhaân hö hoûng coù theå cuûa caùc chi tieát coù trong phaàn ñoù. Phaàn tieáp theo cuûa chöông ñoù seõ moâ taû chi tieát quaù trình thöïc hieän coâng vieäc. MUÏC LUÏC THOÂNG TIN CHUNG CAÙC ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT KHUNG/ OÁP THAÂN/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ BAÛO DÖÔÕNG HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT THAÙO/ RAÙP ÑOÄNG CÔ ÑAÀU QUY LAÙT/ XU PAÙP PISTON/ XY LANH Neáu baïn chöa quen laøm vieäc vôùi xe scuttô thì haõy tham khaûo theâm phaàn ñaëc tính kyõ thuaät ôû phaàn 2. CAÀN KHÔÛI ÑOÄNG/ PULY CHUÛ ÑOÄNG/ LY HÔÏP/ PULY BÒ ÑOÄNG Neáu baïn khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà phaùt sinh, haõy tham khaûo phaàn 23. GIAÛM TOÁC CUOÁI CUØNG Vì an toaøn cuûa baïn vaø cuûa nhöõng ngöôøi khaùc laø raát quan troïng, trong taøi lieäu naøy chuùng toâi ñaõ ñöa ra moät soá löu yù veà an toaøn vaø nhöõng thoâng tin khaùc giuùp baïn coù theå ñöa ra ñöôïc nhöõng quyeát ñònh saùng suoát. Dó nhieân, chuùng toâi khoâng theå naøo khuyeán caùo cho caùc baïn taát caû nhöõng nguy hieåm tieàm aån coù theå lieân quan ñeán coâng vieäc baûo döôõng xe naøy. Vì vaäy baïn phaûi söû duïng kieán thöùc cuûa mình ñeå töï quyeát ñònh caùc coâng vieäc, coù theå aûnh höôûng ñeán an toaøn cuûa baïn vaø cuûa ngöôøi khaùc. Baïn coù theå tìm thaáy caùc thoâng tin veà an toaøn döôùi caùc daïng sau: ° Nhaõn an toaøn - daùn treân xe. ° Thoâng baùo veà an toaøn - coù bieåu töôïng caûnh baùo vaø moät trong ba töø caûnh baùo sau KHUYEÁN CAÙO, NGUY HIEÅM, CAÅN THAÄN. Nhöõng thoâng tin naøy coù yù nghóa nhö sau: Baïn coù theå bò thöông tích nghieâm troïng hoaëc nguy hieåm ñeán tính maïng neáu khoâng tuaân theo chæ daãn naøy. Baïn coù theå bò nguy hieåm hoaëc bò thöông neáu khoâng theo chæ daãn. Baïn coù theå bò thöông neáu khoâng theo chæ daãn naøy. ° Caùc höôùng daãn - Caùch baûo döôõng xe ñuùng vaø an toaøn. MAÙY PHAÙT ÑIEÄN VAÙCH MAÙY/ TRUÏC KHUYÛU BAÙNH TRÖÔÙC/GIAÛM XOÙC TRÖÔÙC/COÅ LAÙI BAÙNH SAU/ GIAÛM XOÙC SAU HEÄ THOÁNG PHANH BÌNH ÑIEÄN/ HEÄ THOÁNG SAÏC HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA KHÔÛI ÑOÄNG ÑIEÄN ÑEØN/ ÑOÀNG HOÀ/ COÂNG TAÉC SÔ ÑOÀ ÑIEÄN TÌM KIEÁM HÖ HOÛNG PHUÏ LUÏC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 4. 4. Khi baïn ñoïc taøi lieäu naøy baïn seõ thaáy nhöõng thoâng tin ñöôïc ñaùnh daáu bôûi daáu hieäu . Muïc ñích cuûa nhöõng thoâng tin trong phaàn naøy laø giuùp traùnh ñöôïc nhöõng hö hoûng ñeán xe cuûa baïn hoaëc caùc taøi saûn khaùc vaø coù theå aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. TAÁT CAÛ NHÖÕNG THOÂNG TIN, HÌNH AÛNH MINH HOÏA, HÖÔÙNG DAÃN VAØ CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT TRONG TAØI LIEÄU NAØY DÖÏA TREÂN THOÂNG TIN VEÀ SAÛN PHAÅM MÔÙI NHAÁT COÙ ÑÖÔÏC TAÏI THÔØI ÑIEÅM IN TAØI LIEÄU. Coâng ty Honda Motor COÙ QUYEÀN THAY ÑOÅI BAÁT CÖÙ LUÙC NAØO MAØ KHOÂNG CAÀN THOÂNG BAÙO TRÖÔÙC VAØ KHOÂNG CHÒU BAÁT CÖÙ NGHÓA VUÏ NAØO. KHOÂNG ÑÖÔÏC TAÙI BAÛN BAÁT CÖÙ PHAÀN NAØO CUÛA TAØI LIEÄU NEÁU KHOÂNG COÙ SÖÏ CHO PHEÙP BAÈNG VAÊN BAÛN CUÛA Coâng ty Honda Motor. TAØI LIEÄU NAØY ÑÖÔÏC VIEÁT CHO NHÖÕNG NGÖÔØI COÙ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ BAÛO DÖÔÕNG XE MAÙY CUÛA Honda, XE SCUTTÔ, HOAËC XE ATVS. Coâng ty Honda Motor Vaên phoøng xuaát baûn taøi lieäu dòch vuï
 5. 5. CAÙC KYÙ HIEÄU Caùc kyù hieäu ñöôïc söû duïng trong taøi lieäu naøy ñeå chæ nhöõng quy trình dòch vuï ñaëc bieät. Nhöõng thoâng tin ñi keøm duøng ñeå giaûi thích cho nhöõng hình aûnh ñöôïc söû duïng trong taøi lieäu maø khoâng coù chuù giaûi keøm theo. Thay phuï tuøng môùi tröôùc khi raùp vaøo. Söû duïng loaïi daàu ñoäng cô ñöôïc khuyeán caùo hoaëc loaïi töông ñöông. Söû duïng daàu laø hoãn hôïp giöõa daàu ñoäng cô vaø môõ moâlybñen theo tyû leä 1:1. Duøng môõ ña duïng (Môõ lithi ña duïng NLGI #2 hoaëc loaïi töông ñöông). Duøng môõ moâlybñen ñisunfide (Chöùa hôn 3% moâlybñen ñisunfide, NLGI #2 hoaëc loaïi töông ñöông). Ví duï: Molykote ® BR-2 plus do Dow Corning Myõ saûn xuaát Môõ ña duïng M-2 do Mitsubishi Oil, Nhaät saûn xuaát Duøng keo moâlybñen ñisunfide (Chöùa hôn 40% moâlybñen ñisunfide, NLGI #2 hoaëc loaïi töông ñöông). Ví duï: Molykote ® G-n Paste do Dow Corning Myõ saûn xuaát Honda Moly 60 (Chæ cuûa Myõ) Rocol ASP do Rocol Limited, Anh saûn xuaát Rocol Paste do Sumico Lubricant, Nhaät saûn xuaát Duøng môõ silicon. Boâi keo khoùa. Duøng keo khoùa chòu löïc trung bình neáu khoâng coù chæ ñònh khaùc. Duøng chaát bòt kín. Duøng daàu phanh DOT3 hoaëc DOT4. Duøng daàu phanh ñaõ höôùng daãn neáu khoâng coù chæ ñònh khaùc. Duøng daàu giaûm xoùc.
 6. 6. 1.THOÂNG TIN CHUNG NGUYEÂN TAÉC BAÛO DÖÔÕNG ......................1-2 BAÙNH SAU/ GIAÛM XOÙC SAU ......................1-8 NHAÄN BIEÁT KIEÅU XE ..................................1-2 HEÄ THOÁNG PHANH ....................................1-8 THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CHUNG ................1-4 BÌNH ÑIEÄN/ HEÄ THOÁNG SAÏC ....................1-9 HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN ...............................1-5 HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA ..............................1-9 HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ............................1-5 KHÔÛI ÑOÄNG ÑIEÄN ......................................1-9 HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT ................................1-5 ÑEØN/ ÑOÀNG HOÀ/ COÂNG TAÉC.....................1-9 ÑAÀU QUY LAÙT/ XUPAÙP ..............................1-6 MOÂMEN LÖÏC XIEÁT ...................................1-10 XY LANH/ PISTON ......................................1-6 MOÂMEN LÖÏC XIEÁT KHUNG CAÀN KHÔÛI ÑOÄNG/ PULY CHUÛ ÑOÄNG VAØ ÑOÄNG CÔ ...........................................1-10 PULY BÒ ÑOÄNG/ LY HÔÏP ............................1-7 CAÙC ÑIEÅM BOÂI TRÔN VAØ BÒT KÍN ...........1-14 GIAÛM TOÁC CUOÁI CUØNG .............................1-7 CAÙC BOÙ DAÂY VAØ CAÙP .............................1-17 VAÙCH MAÙY/ TRUÏC KHUYÛU ........................1-7 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ ..............1-34 BAÙNH TRÖÔÙC/ GIAÛM XOÙC TRÖÔÙC/ COÅ LAÙI.........................................................1-8 1-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 7. 7. THOÂNG TIN CHUNG NGUYEÂN TAÉC BAÛO DÖÔÕNG 1. Chæ söû duïng caùc chi tieát, phuï tuøng, daàu nhôùt chính haõng cuûa Honda hoaëc loaïi töông ñöông. Caùc chi tieát, phuï tuøng khoâng theo caùc thoâng soá kyõ thuaät Honda ñaõ thieát laäp seõ coù theå gaây hö hoûng cho xe cuûa baïn. 2. Söû duïng caùc duïng cuï chuyeân duïng ñöôïc thieát keá rieâng cho xe ñeå traùnh hö hoûng vaø laép raùp khoâng ñuùng. 3. Khi tieán haønh baûo döôõng chæ söû duïng caùch ño heä meùt. Caùc ñai oác, bu loâng, vít seõ khoâng theå thay theá baèng nhöõng oác xieát ño theo heä inch ñöôïc. 4. Raùp ron ñeäm, phôùt O, choát cheû vaø taám khoùa môùi khi laép laïi. 5. Khi xieát chaët caùc bu loâng, ñai oác, baét ñaàu xieát nhöõng bu loâng coù ñöôøng kính lôùn hôn hoaëc nhöõng bu loâng phía trong. Tieáp ñoù, xieát chaët chuùng theo löïc xieát quy ñònh, theo caùc böôùc tröø khi coù chæ ñònh khaùc. 6. Röûa saïch caùc chi tieát trong dung moâi tröôùc khi thaùo raõ. Boâi trôn caùc beà maët tröôït tröôùc khi raùp laïi. 7. Sau khi raùp laïi, kieåm tra caùc chi tieát xem ñaõ ñöôïc raùp ñuùng vaø hoaït ñoäng toát chöa. 8. Ñöôøng ñi daây ñieän, daây caùp vaø boù daây ñöôïc moâ taû töø phaàn 1-17 ñeán 1-33. NHAÄN BIEÁT KIEÅU XE 1-2
 8. 8. THOÂNG TIN CHUNG Soá khung ñöôïc ñoùng ôû phía döôùi yeân (nhö hình veõ). SOÁ KHUNG Soá maùy ñöôïc ñoùng ôû phía döôùi beân traùi vaùch maùy. SOÁ MAÙY Soá nhaän bieát cheá hoøa khí ñöôïc ñoùng treân beân traùi thaân boä cheá hoøa khí. SOÁ BOÄ CHEÁ HOØA KHÍ 1-3
 9. 9. THOÂNG TIN CHUNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CHUNG THOÂNG TIN CHUNG MUÏC CAÙC KÍCH THÖÔÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Chieàu daøi xe 1.890 mm (74,4 in) Chieàu roäng xe 680 mm (26,8 in). Chieàu cao xe 1.080 mm (42,6 in) Khoaûng caùch hai baùnh xe 1.270 mm (50 in) Chieàu cao yeân xe 751 mm (29,6 in) Chieàu cao gaùc chaân 250 mm (9,8 in) Khoaûng saùng gaàm xe 115 mm (4,6 in) Troïng löôïng baûn thaân 100 kg (220,4 lbs) Kieåu khung Soáng döôùi Giaûm xoùc tröôùc KHUNG Phuoäc oáng loàng Haønh trình giaûm xoùc tröôùc 80,5 mm (3,17 in) Giaûm xoùc sau Hoäp truyeàn ñoäng cuoái/ caàn nhuùn Haønh trình giaûm xoùc sau 75,1 mm (2,96 in) Kích côõ loáp tröôùc 80/90-14M/C 40P Kích côõ loáp sau 90/90-14M/C 46P Nhaõn hieäu loáp tröôùc/ sau NR73T(IRC) Phanh tröôùc (Loaïi phanh thöôøng) Guoác phanh giaõn trong (Loaïi phanh ñóa) Ñóa thuûy löïc ñôn Phanh sau Goùc nghieâng phuoäc tröôùc 26O30’ Chieàu daøi veát queùt 80,0mm (3,15 in) Dung tích bình xaêng ÑOÄNG CÔ Guoác phanh giaõn trong 3,6 lít (0,95 US gal, 0,79 lmp gal) Ñöôøng kính vaø khoaûng chaïy 50 x 55 mm (1,97 x 2,17 in) Dung tích xy lanh 108,0 cm3 (6,59 cu-in) Tyû soá neùn 11,0 : 1 Truyeàn ñoäng xu paùp 2 xupaùp, daãn ñoäng xích ñôn SOHC Xu paùp huùt Môû khi naâng 1 mm (0,04 in) 5O Tröôùc ñieåm cheát treân (luùc naâng leân 1mm) Ñoùng khi naâng 1 mm (0,04 in) 30O Sau ñieåm cheát döôùi (luùc naâng leân 1mm) Môû khi naâng 1 mm (0,04 in) 30O Tröôùc ñieåm cheát döôùi (luùc naâng leân 1mm) Ñoùng khi naâng 1 mm (0,04 in) 0O Sau ñieåm cheát treân (luùc naâng leân 1mm) Xu paùp xaû Heä thoáng boâi trôn Kieåu bôm daàu Dung dòch laøm maùt Loïc gioù Loïc giaáy nhôøn Troïng löôïng maùy khoâ 1-4 Baùnh raêng Heä thoáng laøm maùt BOÄ CHEÁ HOØA KHÍ Boâi trôn cöôõng böùc, caïc te öôùt 27,4 kg (60, 4 lbs) Loaïi cheá hoøa khí Toác ñoä khoâng ñoåi (CV) Truï ga 22mm (0,9 in) hoaëc loaïi töông ñöông
 10. 10. THOÂNG TIN CHUNG THOÂNG TIN CHUNG (tieáp) MUÏC TRUYEÀN ÑOÄNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Khoâ, ly hôïp taâm töï ñoäng Tyû soá truyeàn 2,53:1 – 0,85:1 Giaûm toác cuoái cuøng ÑIEÄN Heä thoáng ly hôïp 51/18 x 45/12 (10,625) Heä thoáng ñaùnh löûa DC-CDI Heä thoáng khôûi ñoäng Caàn khôûi ñoäng vaø moâ tô khôûi ñoäng ñieän Heä thoáng saïc Maùy phaùt ñieän xoay chieàu ñaàu ra 1 pha Tieát cheá/ Chænh löu Chænh löu nöûa soùng; 1 pha/ SCR Heä thoáng chieáu saùng Maùy phaùt ñieän HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN Ñôn vò: mm (in) MUÏC GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA 0,7lít (0,7 US qt; 0,6lmp qt) – Khi raõ maùy 0,8 lít (0,8 US qt; 0,7 lmp qt) – Daàu Honda 4 kyø hoaëc daàu töông ñöông ñöôïc phaân loaïi theo API: daàu SG hoaëc loaïi cao hôn (ngoaïi tröø loaïi daàu coù nhaõn laø baûo toaøn naêng löôïng ôû voøng troøn nhaõn daàu cuûa API) Tieâu chuaån : JASO T903: MB Ñoä nhôùt: SAE 10 W-30 – Khe hôû ñænh 0,15 (0,006) 0,20 (0,008) Khe hôû thaân 0,15 – 0,21 (0,006 – 0,008) 0,35 (0,014) Khe hôû beân Dung tích daàu maùy TIEÂU CHUAÅN Khi xaû maùy 0,05 – 0,10 (0,002 – 0,004) 0,12 (0,005) Daàu maùy khuyeân duøng Bôm daàu HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU MUÏC Soá nhaän bieát cheá hoøa khí THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT AVK2CD A Jíchlô chính #102 Jíchlô caàm chöøng #35 Ñieän trôû van nhieät SE 3,2 – 5,6Ω (20OC/68OF) Möùc phao xaêng 13,0 mm (0,51 in) Môû ban ñaàu vít ñieàu chænh caàm chöøng Toác ñoä caàm chöøng Xem trang 6-23 1,700±100 voøng/phuùt (rpm) Ñoä chaân khoâng van ñieàu khieån khí phuï PAIR Haønh trình töï do tay ga 60kPa (450mmHg) 2 – 6 mm (0,1 – 0,2 in) HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT MUÏC Dung tích dung dòch laøm maùt Boä taûn nhieät vaø ñoäng cô Bình döï tröõ Baét ñaàu môû Môû hoaøn toaøn Naâng van Dung dòch laøm maùt tieâu chuaån 0,49 lít (0,52 US qt, 0,43 lmp qt) 0,20 lít (0,21 US qt, 0,18 lmp qt) 108 – 137 kPa (1,1 – 1,4 kgf/cm2, 16 – 20 psi) AÙp suaát ôû naép boä taûn nhieät Boä oån nhieät THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 74 – 78OC (165 – 162OF) 100OC (212OF) Toái thieåu 8 mm (0,3 in) Dung dòch laøm maùt Pre-Mix Honda 1-5
 11. 11. THOÂNG TIN CHUNG ÑAÀU QUY LAÙT / XU PAÙP Ñôn vò: mm (in) MUÏC TIEÂU CHUAÅN GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA AÙp suaát neùn xy lanh 941 kPa (9,6 kgf/cm2, 137 psi) ôû 550 voøng/phuùt (rpm) – Ñoä veânh ñaàu quy laùt – 0,05 (0,002) Ñöôøng kính trong HUÙT/XAÛ 10,000 – 10,015 (0,3937 – 0,3943) 10,04 (0,395) Ñöôøng kính ngoaøi truïc coø moå HUÙT/XAÛ 9,972 – 9,987 (0,3926 – 0,3932) 9,91 (0,390) Khe hôû giöõa coø moå vaø truïc coø moå Coø moå HUÙT/XAÛ 0,013 – 0,043 (0,0005 – 0,0017) 0,08 (0,003) 32,542 – 32,782 (1,2812 – 1,2906) 32,52 (1,280) XAÛ 32,263 – 32,503 (1,2702 – 1,2796) 32,24 ( 1,269) HUÙT 0,16 ±0,02 (0,006 ±0,001) – XAÛ 0,25 ±0,02 (0,010 ±0,001) – Ñöôøng kính ngoaøi xupaùp HUÙT 4,975 – 4,990 (0,1959 – 0,1965) 4,90 (0,193) XAÛ 4,955 – 4,970 (0,1951 – 0,1957) 4,90 (0,193) HUÙT/XAÛ 5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973) 5,03 (0,198) Khe hôû giöõa thaân xupaùp vaø daãn höôùng xupaùp HUÙT 0,010 – 0,037 (0,0004 – 0,0015) 0,08 (0,003) XAÛ 0,030 – 0,057 (0,0012 – 0,0022) 0,10 (0,004) Phaànï nhoâ ra cuûa phaàn daãn höôùng xupaùp treân ñaàu quy laùt HUÙT/XAÛ 9,1 – 9,3 (0,36 – 0,37) – Chieàu roäng ñeá xupaùp Xupaùp, oáng daãn höôùng xupaùp HUÙT Khe hôû xupaùp Truïc cam Chieàu cao goái cam HUÙT/XAÛ 0,7 – 0,9 (0,03 – 0,04) 1,5 (0,06) Beân trong 31,53 (1,241) 30,66 (1,207) Beân ngoaøi 38,33 (1,509) 37,04 (1,458) Ñöôøng kính trong daãn höôùng xupaùp Chieàu daøi töï do loø xo xupaùp HUÙT/XAÛ XY LANH / PISTON Ñôn vò: mm (in) MUÏC TIEÂU CHUAÅN 50,000 – 50,010 (1,9685 – 1,9689) Ñöôøng kính trong xy lanh GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA 50,10 (1,972) Ñoä oâvan – 0,05 (0,002) Ñoä coân – 0,05 (0,002) Ñoä veânh maët ñaàu – 0,05 (0,002) 49,975 – 49,995 (1,9675 – 1,9683) 49,95 (1,967) 10 (0,39) tính töø meùp vaùy piston – Ñöôøng kính trong loã choát piston Xy lanh 13,002 – 13,008 (0,5119 – 0,5121) 13,04 (0,513) Ñöôøng kính ngoaøi choát piston 12,994 – 13,000 (0,5116 – 0,5118) 12,96 (0,510) Khe hôû piston vaø choát piston 0,002 – 0,014 (0,0001 – 0,0006) 0,02 (0,001) Khe hôû giöõa xeùc-maêng vaø Voøng ñaàu raõnh Voøng thöù 2 0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018) 0,08 (0,003) 0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018) 0,08 (0,003) Ñöôøng kính ngoaøi piston Vò trí ño ñöôøng kính piston Piston, xeùc maêng, choát piston Voøng ñaàu Khe hôû mieäng xeùc-maêng Khe hôû giöõa xi lanh vaø piston Ñöôøng kính loã ñaàu nhoû thanh truyeàn Khe hôû giöõa loã ñaàu nhoû vaø choát piston 1-6 0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010) 0,45 (0,018) Voøng thöù 2 0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010) 0,45 (0,018) Voøng daàu (voøng beân) 0,20 – 0,70 (0,008 – 0,028) – 0,005 – 0,035 (0,0002 – 0,0014) 0,09 (0,004) 13,010 – 13,028 (0,5122 – 0,5129) 13,05 (0,514) 0,010 – 0,034 (0,0004 – 0,0013) 0,05 (0,002)
 12. 12. THOÂNG TIN CHUNG CAÀN KHÔÛI ÑOÄNG/ PULY CHUÛ ÑOÄNG/ PULY BÒ ÑOÄNG/ LY HÔÏP MUÏC Ñôn vò: mm (in) TIEÂU CHUAÅN GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA 19,0 (0,75) 18,0 (0,71) Ñöôøng kính loã ñóa naâng sô caáp 22,035 – 22,085 (0,8675 – 0,8695) 22,11 (0,871) Ñöôøng kính ngoaøi vaáu tröôït Chieàu roäng daây ñai Puly chuû ñoäng 21,98 (0,865) 17,92 – 18,08 ( 0,706 – 0,712) 17,5 (0,69) Ñoä daøy cuûa lôùp boá guoác vaêng – 2,0 (0,08) 125,0 – 125,2 (4,92 – 4,93) 125,5 (4,94) 111,4 (4,39) 108,0 (4,25) Ñöôøng kính ngoaøi oáng maù puly bò ñoäng 33,965 – 33,985 (1,3372 – 1,3380) 33,94 (1,376) Ñöôøng kính trong maù puly bò ñoäng Ly hôïp 22,010 – 22,025 (0,8665 – 0,8671) Ñöôøng kính ngoaøi bi vaêng ly taâm 34,000 – 34,025 (1,3386 – 1,3396) 34,06 (1,341) Ñöôøng kính trong voû ly hôïp Chieàu daøi töï do cuûa loø xo Puly bò ñoäng GIAÛM TOÁC CUOÁI CUØNG MUÏC Dung tích daàu maùy THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Khi xaû 0,10 lít (0,11 US qt; 0,09 lmp qt) Khi raõ maùy Daàu ñöôïc chæ ñònh 0,12 lít (0,13 US qt; 0,11 lmp qt) Daàu nhôùt xe maùy 4 kyø cuûa Honda hoaëc loaïi daàu töông ñöông vôùi möùc phaân loaïi cuûa API: loaïi SG hoaëc cao hôn, ngoaïi tröø nhöõng loaïi daàu nhôùt coù doøng chöõ baûo toaøn naêng löôïng ôû voøng troøn cuûa nhaõn API Tieâu chuaån: JASO T 903 : MB Ñoä nhôùt: SAE 10W-30 VAÙCH MAÙY/ TRUÏC KHUYÛU MUÏC Truïc cô Khe hôû beân ñaàu lôùn thanh truyeàn Khe hôû höôùng kính ñaàu lôùn thanh truyeàn Ñoä ñaûo Ñôn vò: mm (in) TIEÂU CHUAÅN GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA 0,10 – 0,35 (0,004 – 0,014) 0,55 (0,022) 0,004– 0,016 (0,0002 – 0,0006) 0,05 (0,002) – 0,10 (0,004) 1-7
 13. 13. THOÂNG TIN CHUNG BAÙNH TRÖÔÙC/ GIAÛM XOÙC TRÖÔÙC/ COÅ LAÙI Ñôn vò: mm (in) MUÏC TIEÂU CHUAÅN GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA – Ñoä saâu toái thieåu cuûa gai loáp Ñeán daáu chæ thò Chæ coù ngöôøi ñieàu khieån AÙp suaát loáp nguoäi 175 kPa (1,75 kgf/cm ; 25 psi) Ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi ngoài sau 175 kPa (1,75 kgf/cm ; 25 psi) 2 2 Ñoä ñaûo truïc tröôùc Ñoä ñaûo vaønh tröôùc Khoaûng caùch töø moay ô ñeán vaønh 0,2 (0,01) Höôùng kính – 2,0 (0,08) Doïc truïc – 2,0 (0,08) Loaïi phanh thöôøng 7,0 ± 1,0 (0,28 ±,0,04) – Loaïi phanh ñóa chuaån 4,0 ± 1,0 (0,16,±,0,04) – 311,3 (12,26) 305,1 (12,01) – 0,2 (0,01) Daàu giaûm xoùc – 50 (2,0) – 75 ±1 cm (2,5 ± 0,03 US oz 2,6 ± 0,04 lmp oz) – Ñoä ñaûo oáng giaûm xoùc Daàu giaûm xoùc khuyeân duøng Möùc daàu giaûm xoùc Dung tích daàu giaûm xoùc 3 BAÙNH SAU/ GIAÛM XOÙC SAU MUÏC Ñoä saâu toái thieåu cuûa gai loáp Ñôn vò: mm (in) TIEÂU CHUAÅN GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA – Ñeán daáu chæ thò Chæ coù ngöôøi ñieàu khieån AÙp suaát loáp nguoäi – – Chieàu daøi töï do loø xo giaûm xoùc tröôùc Giaûm xoùc tröôùc – 200 kPa (2,00 kgf/cm ; 29 psi) Ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi ngoài sau 250 kPa (2,50 kgf/cm ; 36 psi) 2 2 – – Höôùng kính – 2,0 (0,08) Doïc truïc – 2,0 (0,08) Khoaûng caùch töø Moay ô ñeán vaønh (phanh thöôøng/ phanh ñóa chuaån) 1,5 ± 1,0 (0,06 ± 0,04) – Ñoä ñaûo vaønh sau HEÄ THOÁNG PHANH Ñôn vò: mm (in) MUÏC TIEÂU CHUAÅN GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA Haønh trình töï do Phanh tröôùc (Loaïi phanh thöôøng) tay phanh Phanh sau 10 – 20 (0,4 – 0,8) – Ñöôøng kính trong Phanh tröôùc (Loaïi phanh thöôøng) cuûa troáng phanh Phanh sau Daàu phanh (Ñoái vôùi loaïi phanh ñóa) 10 – 20 (0,4 – 0,8) – 110,0 (4,33) 110,0 (4,37) 130,0 (5,12) 131,0 (5,16) DOT3 hoaëc DOT4 – Ñóa phanh (Ñoái vôùi loaïi phanh ñóa) Ñoä daøy 3,3 – 3,7 (0,13 – 0,15) 3,0 (0,12) Ñoä veânh – 0,10 (0,004) Xy lanh chính (Ñoái vôùi loaïi phanh ñóa) Ñöôøng kính trong cuûa xy lanh 12,700 – 12,743 (0,5000 – 0,5017) 12,755 (0,5022 ) Ñöôøng kính ngoaøi cuûa piston 12,657 – 12,684 (0,4983 – 0,4994) 12,645 (0,4987) Ngaøm phanh (Ñoái vôùi phanh ñóa) Ñöôøng kính trong cuûa xy lanh 25,400 – 25,450 (1,0000 – 1,0020) 25,460 (1,0024) Ñöôøng kính ngoaøi cuûa piston 25,318 – 25,368 (0,9968 – 0,9987) 25,31 (0,996) 1-8
 14. 14. THOÂNG TIN CHUNG BÌNH ÑIEÄN/ HEÄ THOÁNG SAÏC MUÏC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Dung löôïng Doøng ñieän roø Bình ñieän 12 V – 3,5 Ah Toái ña 0,5mA Saïc ñaày Thaáp nhaát 12,8 V Caàn saïc Ñieän aùp Döôùi 12,3 V Saïc bình thöôøng Doøng saïc 0,4A/5 – 10 h Saïc nhanh Coâng suaát 3,0A / 0,5 h 0,140 kW / 5.000 voøng/phuùt (rpm) Ñieän trôû cuoän saïc 0,2 – 1,0 Ω (20OC/68OF) Ñieän trôû cuoän ñeøn 0,1 – 0,8 Ω (20OC/68OF) Ñieän aùp ñöôïc chænh löu (ñaàu ra tôùi thieát bò chieáu saùng) 12,6 – 13,6V / 5.000 voøng/phuùt Maùy phaùt HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA MUÏC Bugi Tieâu chuaån THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CR7EH – 9 (NGK); U22FER9 (DENSO) Khe hôû bugi 0,80 – 0,90 mm (0,031 – 0,035 in) Ñieän aùp ñænh cuoän kích cuûa maùy phaùt Thaáp nhaát 100 V Ñieän aùp ñænh cuoän phaùt xung Thaáp nhaát 0,7 V Thôøi ñieåm ñaùnh löûa 14O tröôùc ñieåm cheát treân taïi toác ñoä caàm chöøng KHÔÛI ÑOÄNG ÑIEÄN Ñôn vò: mm (in) MUÏC TIEÂU CHUAÅN Chieàu daøi choåi than cuûa moâtô khôûi ñoäng GIÔÙI HAÏN SÖÛA CHÖÕA 7,0 (0,28) 3,5 (0,14) ÑEØN/ ÑOÀNG HOÀ/ COÂNG TAÉC MUÏC Ñeøn tröôùc (pha / coát) Ñeøn sau THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 12V – 35 / 35W 12V – 5W Ñeøn phanh 12V – 10W x 2 Ñeøn tín hieäu baùo reõ phía sau 12V – 10W x 2 Ñeøn ñoàng hoà coâng tô meùt Boùng ñeøn 12V – 10W x 2 Ñeøn tín hieäu baùo reõ phía tröôùc 12V – 1,7W x 2 Ñeøn baùo pha 12V – 1,7W Ñeøn chæ thò baùo reõ Ñeøn baùo nhieät ñoä dung dòch laøm maùt Caàu chì Ñieän trôû caûm bieán ECT 12V – 3,4W x 2 LED Caàu chì chính 15A x 1 Caàu chì phuï 10A x 1 ôû 40OC (104OF) 1,0 – 1,3 kΩ ôû 100 C (212 F) 0,1 – 0,2 kΩ O O 1-9
 15. 15. THOÂNG TIN CHUNG MOÂMEN LÖÏC XIEÁT LOAÏI OÁC BULOÂNG MOÂMEN LÖÏC XIEÁT N·m (kgf·m, lbf·ft) LOAÏI OÁC BULOÂNG MOÂMEN LÖÏC XIEÁT N·m (kgf·m, lbf·ft) Buloâng vaø oác luïc giaùc 5mm 5,2 (0,5, 3,8) Vít 5mm 4,2 (0,4, 3,1) Buloâng vaø oác luïc giaùc 6mm (Keå caû loaïi buloâng cuûa SH) 10 (1,0, 7) Vít 6mm 9 (0,9, 6,6) Buloâng vaø oác luïc giaùc 8mm 22 (2,2, 16) Buloâng baét bích vaø oác 6mm (keå caû NSHF) 10 (1,0, 7) Buloâng vaø oác luïc giaùc 10mm 34 (3,5, 25) Buloâng baét bích vaø oác 8mm 27 (2,8, 20) Buloâng vaø oác luïc giaùc 12mm 54 (5,5, 40) Buloâng baét bích vaø oác 10mm 39 (4,0, 29) MOÂMEN LÖÏC XIEÁT KHUNG VAØ ÑOÄNG CÔ Thoâng soá löïc xieát ñöôïc lieät keâ phía döôùi cho caùc buloâng ñöôïc xaùc ñònh ôû döôùi ñaây. Nhöõng oác, buloâng khaùc ñöôïc xieát theo tieâu chuaån cuûa baûng phía treân: CHUÙ YÙ: 1. 2. 3. 4. Boâi keo khoùa vaøo ren. Tra daàu vaøo ren vaø maët töïa. OÁc U. Buloâng ALOC: thay môùi. ÑOÄNG CÔ SOÁ LÖÔÏNG ÑÖÔØNG KÍNH REN (MM) MOÂMEN LÖÏC XIEÁT N·m (kgf·m, lbf·ft) Bugi 1 10 16 (1,6, 12) OÁc khoùa vít ñieàu chænh xupaùp 2 5 10 (1,0, 7) Buloâng xaû nhôùt maùy 1 12 24 (2,4, 18) Naép maøng loïc daàu ñoäng cô 1 30 20 (2,0, 15) Buloâng kieåm tra daàu truyeàn löïc cuoái 1 8 13 (1,3, 10) MUÏC CHUÙ YÙ BAÛO DÖÔÕNG Buloâng xaû daàu truyeàn löïc cuoái 1 8 13 (1,3, 10) Vít naép loïc gioù PAIR 1 5 1 (0,1, 0,7 ) HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN Vít naép bôm daàu 1 4 3 (0,3, 2,2) Vít baét bôm daàu 2 6 10 (1,0, 7) HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU Buloâng baét coå huùt 1 5 2 (0,2, 1,5) Vít thaân van nhieät SE 2 5 3,4 (0,4, 2,5) Vít taám baét van nhieät SE 1 4 2,1 (0,2, 1,5) Vít naép van ngaét khí 2 4 2,1 (0,2, 1,5) Vít naép buoàng chaân khoâng 2 4 2,1 (0,2, 1,5) Jíchlô caàm chöøng 1 - 1,5 (0,2 ,1,1) Jíchlô chính 1 - 2,1 (0,2, 1,5) Taám giöõ kim jíchlô 1 - 2,5 (0,3, 1,8) Vít buoàng phao 3 4 2,1 (0,2, 1,5) Vít xaû buoàng phao 1 - 1,5 (0,2, 1,1) Vít naép van kieåm tra khí phuï PAIR 2 4 2,1 (0,2, 1,5) Ñai oác khoùa van xaêng töï ñoäng 1 16 22,5 (2,3, 17) 1-10 CHUÙ YÙ 2
 16. 16. THOÂNG TIN CHUNG ÑOÄNG CÔ (tieáp) SOÁ LÖÔÏNG ÑÖÔØNG KÍNH REN (MM) MOÂMEN LÖÏC XIEÁT N·m (kgf·m, lbf·ft) Buloâng xaû boä taûn nhieät 1 10 1 (0,1, 0,7) Buloâng quaït laøm maùt 3 6 8 (0,8, 5,9) Caùnh quaït maùy bôm dung dòch laøm maùt 1 6 10 (1,0, 7) OÁc giöõ truïc cam 4 7 18 (1,8, 13) CHUÙ YÙ 2 Buloâng nhoâng xích cam 2 5 8 (0,8, 5,9) CHUÙ YÙ 2 Vít naâng taêng xích cam 1 6 4 (0,4, 3,0) Buloâng naép quy laùt 2 6 12 (1,2, 9) MUÏC CHUÙ YÙ HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT ÑAÀU QUY LAÙT/ XUPAÙP CAÀN KHÔÛI ÑOÄNG/ PULY CHUÛ ÑOÄNG/ PULY BÒ ÑOÄNG/ LY HÔÏP Vít baét naép maùy traùi 5 4 3 (0,3, 2,2) OÁc maët puly chuû ñoäng 1 14 108 (11,0, 80) OÁc puly bò ñoäng/ ly hôïp 1 28 54 (5,5, 40) OÁc ly hôïp ngoaøi 1 12 49 (5,0, 36) Ñai oác voâ laêng ñieän 1 12 59 (6,0, 44) Buloâng baét moâtô khôûi ñoäng 3 6 10 (1,0, 7) 3 4 2 (0,2, 1,5) 1 12 25 (2,5, 18) 2 5 3,4 (0,4, 2,5) CHUÙ YÙ 2 MAÙY PHAÙT KHÔÛI ÑOÄNG ÑIEÄN Vít baét naép moâtô khôûi ñoäng ÑEØN/ COÂNG TAÉC/ ÑOÀNG HOÀ Caûm bieán ECT KHAÙC Vít baét giöõ daây quaû ga boä cheá hoøa khí 1-11
 17. 17. THOÂNG TIN CHUNG KHUNG MUÏC SOÁ LÖÔÏNG ÑÖÔØNG KÍNH REN (MM) MOÂMEN LÖÏC XIEÁT N·m (kgf·m, lbf·ft) CHUÙ YÙ KHUNG/ OÁP THAÂN/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ Buloâng baét naép kieåm soaùt khí xaû 3 6 10 (1,0, 7) Ñai oác baét oáng xaû 2 10 59 (6,0, 44) Vít baét naép hoäp loïc gioù 4 5 1,1 (0,1, 0,8) OÁc khoùa daây boä caân baèng (Chæ coù ôû loaïi phanh ñóa CBS) 1 8 6,4 (0,7, 4,7) 1 10 69 (7,0, 51) Ñai oác truïc tröôùc 1 12 59 (6,0, 44) CHUÙ YÙ 3 Buloâng luïc giaùc chìm ñóa phanh tröôùc (loaïi phanh ñóa) 4 8 42 (4,3, 31) CHUÙ YÙ 4 Nan hoa tröôùc (phanh ñuøm, phanh ñóa) 36 BC 3,2 3,7 (0,4, 2,7) OÁc baét truï tay laùi 1 10 59 (6,0, 44) Buloâng choát tay phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) 1 5 1 (0,1, 0,7) Ñai oác choát tay phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) 1 5 4,5 (0,5, 3,3) Buloâng choát tay phanh sau (phanh ñuøm/ phanh ñóa tieâu chuaån) 1 5 1 (0,1, 0,7) Ñai oác choát phanh sau (phanh ñuøm/ phanh ñóa tieâu chuaån) 1 5 4,5 (0,5, 3,3) Buloâng keïp ñaàu giaûm xoùc (taïi coå laùi) 4 10 64 (6,5, 47) BAÛO DÖÔÕNG THAÙO/ LAÉP ÑOÄNG CÔ Ñai oác baét noái treo ñoäng cô (beân caïnh khung) BAÙNH TRÖÔÙC/ GIAÛM XOÙC TRÖÔÙC/ COÅ LAÙI Buloâng luïc giaùc chìm giaûm xoùc 2 8 20 (2,0, 15) Voøng ren treân coå laùi 1 26 Xem trang15-34 OÁc khoùa voøng ren treân coå laùi 1 26 Xem trang15-34 OÁc truïc sau 1 16 118 (12,0, 87) Nan hoa sau (phanh ñuøm/ phanh ñóa tieâu chuaån) 36 BC 3;5 3,7 (0,4, 2,7) Ñai oác lieân keát treo ñoäng cô (beân caïnh ñoäng cô) 1 10 49 (5,0, 36) OÁc caàn phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) 1 6 10 (1,0, 7) Buloâng caàn phanh sau 1 6 10 (1,0, 7) CHUÙ YÙ 1 BAÙNH SAU/ GIAÛM SOÙC SAU CHUÙ YÙ 2, 3 HEÄ THOÁNG PHANH Van xaû khí ngaøm phanh (chæ loaïi phanh ñóa) 1 8 6 (0,6, 4,4) Vít naép bình chöùa daàu phanh (chæ loaïi phanh ñóa) 2 4 2 (0,2, 1,5) Choát ngaøm phanh (Chæ loaïi phanh ñóa) 1 10 18 (1,8, 13) Buloâng tay phanh tröôùc (loaïi phanh ñóa) 1 6 1 (0,1, 0,7) Ñai oác tay phanh tröôùc (loaïi phanh ñóa) 1 6 6 (0,6, 4,4) Vít coâng taéc ñeøn phanh (loaïi phanh ñóa) 1 4 1 (0,1, 0,7) Buloâng oáng daàu phanh (loaïi phanh ñóa) 2 10 34 (3,5, 25) Buloâng baét ngaøm phanh (loaïi phanh ñóa) 2 8 30 (3,1, 22) CHUÙ YÙ 4 1-12 CHUÙ YÙ 4
 18. 18. THOÂNG TIN CHUNG KHUNG (tieáp) SOÁ LÖÔÏNG ÑÖÔØNG KÍNH REN (MM) MOÂMEN LÖÏC XIEÁT N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít tay phanh sau (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) 1 5 4,2 (0,4, 3,1) Ñai oác tay phanh sau (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) 1 5 5,2 (0,5, 3,8) Vít caàn caân baèng (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) 1 5 4,2 (0,4, 3,1) Ñai oác caàn caân baèng (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) 1 5 5,2 (0,5, 3,8) Vít voû hoäp moùc caàn phanh sau (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) 2 5 4,2 (0,4, 3,1) Vít ñaëc bieät voû hoäp moùc caàn phanh sau (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) 1 5 4,2 (0,4, 3,1) Buloâng baét gaùc chaân 4 10 44 (4,5, 32) Buloâng giaù baûo veä oáng xaû 2 6 10 (1,0, 7) Vít giaù baûo veä oáng xaû 3 5 1 (0,1, 0,7) Ñai oác chaân choáng caïnh 1 10 29 (3,0, 21) Buloâng chaân choáng caïnh 1 10 10 (1,0, 0,7) MUÏC CHUÙ YÙ CHUÙ YÙ 3 CHUÙ YÙ 3 KHAÙC 1-13
 19. 19. THOÂNG TIN CHUNG CAÙC ÑIEÅM BOÂI TRÔN VAØ BÒT KÍN ÑOÄNG CÔ VÒ TRÍ VAÄT LIEÄU GHI CHUÙ Beà maët laép raùp loác maùy phaûi Keo bòt kín (khuyeân duøng Three Bond Xem trang 14-10 1215 hoaëc töông ñöông) Maët ren cuûa buloâng taám chaën voøng bi Keo khoùa (khuyeân duøng Three Bond 2415 Xem trang 12-16 hoaëc 1322N hoaëc LOCKTITE 200 hoaëc loaïi töông ñöông) Khu vöïc maët tröôït cuûa truïc cam Maët tröôït ñoái troïng cam giaûm aùp Daàu Molybdenum hoøa tan (pha troän ½ daàu ñoäng cô ½ môõ molybdenum) Maët tröôït truïc caàn khôûi ñoäng Truïc baùnh raêng khôûi ñoäng Maët tröôït loø xo ma saùt baùnh raêng khôûi ñoäng Hoãn hôïp môõ Molybdenum Voøng bi kim maët puly bò ñoäng Voøng bi troøn maët puly bò ñoäng Meùp phôùt daàu maù ñoäng puly bò ñoäng Meùp phôùt chaén buïi truïc caàn khôûi ñoäng Môõ ña duïng Maët trong cuûa maët puly bò ñoäng Raõnh cam cuûa maù ñoäng puly bò ñoäng Truïc baùnh raêng khôûi ñoäng (caû hai ñaàu) Môõ (Shell ALVANIA R3 hoaëc IDEMITSU 7,0 – 8,0 g AUTOREX B hoaëc töông ñöông) 2,0 – 2,5 g 0,1 – 0,3 g 0,1 – 0,3 g 0,2 – 0,3 g Daàu maùy (khoâng hoøa troän vôùi molybdeRaêng baùnh raêng truyeàn ñoäng bôm daàu num) Beà maët roâto bôm daàu Truïc vaø raêng baùnh raêng bôm daàu Ren gudoâng quy laùt (beân taám giöõ truïc cam) Beà maët tröôït truïc coø moå Phaàn tröôït con laên coø moå Voøng bi truïc cam Toaøn boä beà maët xích cam Raêng nhoâng cam Raêng nhoâng thôøi ñieåm Maët tröôït cuûa xy lanh vaø piston Vuøng tröôït loã choát piston Xeùc maêng vaø raõnh xeùc maêng Maët ngoaøi choát piston Maët trong ñaàu nhoû thanh truyeàn Ít nhaát 2cc Voøng bi truïc cô Ít nhaát 3cc Voøng bi ñaàu to thanh truyeàn Thaân xupaùp (khu vöïc tröôït trong oáng daãn höôùng) Maët trong phôùt xupaùp Khu vöïc voøng bi truïc chính vaø truïc truyeàn Baùnh raêng truïc chính vaø truïc truyeàn Toaøn boä xích bôm dung dòch laøm maùt Raêng nhoâng daãn ñoäng bôm dung dòch laøm maùt Maët tröôït voøng bi kim/ bi caàu Beà maët voøng phôùt O (ngoaïi tröø phaàn laøm maùt baèng dung dòch laøm maùt) Meùp cuûa phôùt daàu vaø beà maët Voøng phôùt O oáng dung dòch Voøng phôùt O boä oån nhieät Voøng phôùt O caûm öùng nhieät ETC Dung dòch (khuyeân duøng: Dung dòch laøm maùt Honda Pre-Mix) Khu vöïc coân beân phaûi cuûa truïc cô Puly chuû ñoäng/ bò ñoäng vaø beà maët tröôït daây ñai Chaát taåy nhôøn 1-14
 20. 20. THOÂNG TIN CHUNG KHUNG VÒ TRÍ VAÄT LIEÄU GHI CHUÙ Bi vaø voøng bi coå laùi Mieäng phôùt chaén buïi coå laùi Ít nhaát 3g Môõ ña duïng chòu aùp löïc cao (khuyeân duøng: EXCELIGHT EP2 saûn xuaát bôûi KYODO YUSHI, Nhaät Baûn. Hoaëc Shell ALVANIA EP2 hoaëc töông ñöông) Baùnh raêng coâng tô meùt (chæ loaïi phanh ñuøm) Khu vöïc noái baùnh raêng coâng tô meùt (chæ loaïi phanh ñuøm) Beân trong hoäp baùnh raêng coâng tô meùt (loaïi phanh ñóa) Meùp phôùt chaén buïi baùt phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) Môõ Cho vaøo 1,5g (Shell BEARING GREASE HD hoaëc töông Cho vaøo 0,5 – 1,0g ñöông) Meùp phôùt chaén buïi baùnh tröôùc Beà maët tröôït truïc baùnh tröôùc Beà maët tröôït baïc caùch baùnh tröôùc Beà maët tröôït cuûa oå bi baùnh tröôùc Maët phôùt hoäp baùnh raêng coâng tô meùt (chæ loaïi phanh ñóa) Vuøng laên vaø choát cam phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) Khu vöïc tröôït cuûa choát neo phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) Beà maët laên vaø choát cam phanh sau Khu vöïc tröôït cuûa choát neo phanh Mieäng phôùt chaén buïi phanh sau Beà maët tröôït cuûa choát tay phanh (chæ loaïi phanh ñuøm) Beà maët tröôït cuûa buloâng choát tay phanh sau (Phanh ñuøm, phanh ñóa loaïi tieâu chuaån) Beà maët tröôït cuûa buloâng choát tay phanh (chæ loaïi phanh ñóa CBS) Maët tröôït cuûa buloâng choát caàn caân baèng (chæ loaïi phanh ñóa CBS) Vuøng tröôït cuûa daây ga vaø khu vöïc oáng tay ga Khu vöïc tröôït cuûa boä caân baèng (chæ loaïi phanh ñóa CBS) Khu vöïc khoùa yeân Choát chaân choáng ñöùng Choát chaân choáng caïnh Môõ ña duïng Cho vaøo 0,5 – 1,0g Môõ Silicone Beân trong daây caùp phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) Beân trong daây caùp phanh sau Khu vöïc tieáp noái giöõa tay phanh vaø piston xy lanh chính (chæ loaïi phanh ñóa) Maët tröôït cuûa choát tay phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñóa) Khu vöïc tröôït choát caàn phanh tröôùc Khu vöïc tröôït choát ngaøm phanh (Chæ loaïi phanh ñóa) Voøng chaën piston ngaøm phanh (chæ loaïi phanh ñóa) Khu vöïc phôùt chaén buïi ngaøm phanh Maët trong choát caân baèng phanh (chæ loaïi phanh-CBS) Daây caùp coâng tô meùt Maët trong oáng tay ga Maët trong daây ga Cho vaøo 0,5 – 1,0g Cho vaøo 0,5 – 1,0g Cho vaøo 0,1 – 0,2g Cho vaøo ít nhaát 2,2g Cho vaøo 0,1g Cho vaøo 0,4g Cho vaøo 0,1g Cho vaøo ít nhaát 0,2g 1-15
 21. 21. THOÂNG TIN CHUNG KHUNG (tieáp theo) VÒ TRÍ VAÄT LIEÄU Khu vöïc tröôït vaø beân trong xy lanh chính (chæ loaïi phanh ñóa) Beà maët phôùt piston ngaøm phanh (chæ loaïi phanh ñóa) Cuùp-ben piston xi lanh phanh chính (chæ loaïi phanh ñóa) Daàu phanh (DOT 3 hoaëc DOT 4) Mieäng phôùt daàu vaø phôùt chaén buïi giaûm xoùc Beà maët caùc phôùt cuûa giaûm xoùc Daàu giaûm xoùc Beân trong cao su tay laùi Caùc ñaàu noái oáng loïc gioù Keo dính (Honda bond A hoaëc loaïi töông töï) Phôùt daï chaén cam phanh tröôùc (chæ loaïi phanh ñuøm) Daàu hoäp soá 1-16 GHI CHUÙ
 22. 22. THOÂNG TIN CHUNG CAÙC BOÙ DAÂY VAØ CAÙP LOAÏI PHANH ÑUØM ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN TRÖÔÙC DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC ÑAÀU NOÁI 3P DAÂY COÂNG TAÉC COÂNG TAÉC ÑEØN PHA/ COÁT ÑEØN PHANH SAU RÔ LE XI NHAN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN XI NHAN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC COØI ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY CAÙP PHANH TRÖÔÙC DAÂY CAÙP PHANH SAU DAÂY ÑOÀNG HOÀ/ BOÙ DAÂY TAY LAÙI DAÂY GA DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY GA ÑAÀU NOÁI 6P ÑEØN TRÖÔÙC, XI NHAN BAÙO REÕ TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY COØI DAÂY NOÁI CÖÏC AÂM BÌNH ÑIEÄN DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY NOÁI CÖÏC DÖÔNG BÌNH ÑIEÄN DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC BEÂN TRAÙI DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC BEÂN PHAÛI 1-17
 23. 23. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN TRÖÔÙC OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC ÑAÀU NOÁI 3P DAÂY COÂNG TAÉC COÂNG TAÉC ÑEØN PHA/ COÁT ÑEØN PHANH SAU RÔ LE XI NHAN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN XI NHAN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC COØI ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY GA DAÂY ÑOÀNG HOÀ/ BOÙ DAÂY TAY LAÙI DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY GA ÑAÀU NOÁI 6P ÑEØN TRÖÔÙC, XI NHAN BAÙO REÕ TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY COØI OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC DAÂY NOÁI CÖÏC AÂM BÌNH ÑIEÄN DAÂY NOÁI CÖÏC DÖÔNG BÌNH ÑIEÄN DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC BEÂN TRAÙI 1-18 DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC BEÂN PHAÛI
 24. 24. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA CBS ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN TRÖÔÙC DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN PHA/ COÁT RÔ LE XI NHAN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN XI NHAN ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC COØI ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY CAÙP PHANH SAU DAÂY CAÙP LIEÂN KEÁT PHANH DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY ÑOÀNG HOÀ/ BOÙ DAÂY TAY LAÙI DAÂY GA DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY GA ÑAÀU NOÁI 6P ÑEØN TRÖÔÙC, XI NHAN BAÙO REÕ TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY COØI DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY NOÁI CÖÏC AÂM BÌNH ÑIEÄN DAÂY NOÁI CÖÏC DÖÔNG BÌNH ÑIEÄN DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC BEÂN TRAÙI DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC BEÂN PHAÛI 1-19
 25. 25. THOÂNG TIN CHUNG DAÂY ÑEØN XI NHAN TRÖÔÙC BEÂN TRAÙI DAÂY ÑEØN TRÖÔÙC DAÂY ÑEØN XI NHAN TRÖÔÙC BEÂN PHAÛI BOÙ DAÂY BOÄ ÑEØN SAU 1-20
 26. 26. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑUØM DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU COÂNG TAÉC MAÙY DAÂY GA DAÂY COØI DAÂY GA BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY NOÁI CÖÏC AÂM BÌNH ÑIEÄN DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TAÉC MAÙY DAÂY TIEÁT CHEÁ/ CHÆNH LÖU 1-21
 27. 27. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU COÂNG TAÉC MAÙY DAÂY GA DAÂY COØI DAÂY GA BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY COÂNG TÔ MEÙT OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY COÂNG TAÉC MAÙY DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TÔ MEÙT 1-22 DAÂY NOÁI CÖÏC AÂM BÌNH ÑIEÄN DAÂY TIEÁT CHEÁ/ CHÆNH LÖU
 28. 28. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA CBS DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC COÂNG TAÉC MAÙY DAÂY GA DAÂY GA BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY PHANH SAU DAÂY CAÙP LIEÂN KEÁT PHANH OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC DAÂY COØI DAÂY COÂNG TÔ MEÙT OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY COÂNG TAÉC MAÙY DAÂY NOÁI CÖÏC AÂM BÌNH ÑIEÄN DAÂY TIEÁT CHEÁ/ CHÆNH LÖU DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TÔ MEÙT 1-23
 29. 29. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑUØM DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU BOÙ DAÂY ÑOÀNG HOÀ VAØ DAÂY GA COÂNG TAÉC TAY LAÙI DAÂY PHANH SAU DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COØI BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY PHANH SAU DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY PHANH TRÖÔÙC 1-24 DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY GA
 30. 30. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC BOÙ DAÂY ÑOÀNG HOÀ VAØ COÂNG TAÉC TAY LAÙI DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU DAÂY GA DAÂY PHANH SAU DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COØI BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY PHANH SAU DAÂY GA OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC 1-25
 31. 31. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA CBS DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC BOÙ DAÂY ÑOÀNG HOÀ VAØ COÂNG TAÉC TAY LAÙI DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH SAU DAÂY PHANH SAU DAÂY GA DAÂY CAÙP LIEÂN KEÁT PHANH DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY COØI BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY PHANH SAU OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC 1-26 DAÂY GA
 32. 32. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑUØM DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY COÂNG TÔ MEÙT PHÍA TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY RÔ LE KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY GA DAÂY PHANH SAU DAÂY CAÀU CHÌ CHÍNH/ PHUÏ BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY GA DAÂY COÂNG TÔ MEÙT DAÂY PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY GA 1-27
 33. 33. THOÂNG TIN CHUNG LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN DAÂY COÂNG TÔ MEÙT OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC PHÍA TRÖÔÙC DAÂY RÔ LE KHÔÛI ÑOÄNG OÁNG DAÀU PHANH SAU DAÂY GA DAÂY PHANH SAU DAÂY CAÀU CHÌ CHÍNH/ PHUÏ OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC DAÂY PHANH SAU DAÂY GA 1-28 BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY GA
 34. 34. THOÂNG TIN CHUNG DAÂY CAÛM BIEÁN BAÙO XAÊNG OÁNG NHIEÂN LIEÄU DAÂY GA OÁNG XAÛ XAÊNG KHAY BÌNH XAÊNG OÁNG TRAØN DUNG DÒCH LAØM MAÙT BOÙ DAÂY CHÍNH DAÂY BUGI BOÙ DAÂY COÂNG TAÉC CHOÁNG BEÂN DAÂY CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ DUNG DÒCH LAØM MAÙT ÑOÄNG CÔ (ECT) DAÂY MAÙY PHAÙT OÁNG TRAØN DUNG DÒCH LAØM MAÙT DAÂY NOÁI MAÙT LOÏC GIOÙ PHUÏ VAØ HOÄP LOÏC GIOÙ DAÂY VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY CAÛM BIEÁN BAÙO XAÊNG DAÂY BUGI OÁNG DUNG DÒCH LAØM MAÙT DAÂY CUOÄN ÑAÙNH LÖÛA 1-29
 35. 35. THOÂNG TIN CHUNG DAÂY NOÁI MAÙT DAÂY MOÂ TÔ KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY CAÙP MOÂ TÔ KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY NOÁI MAÙT DAÂY VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY CAÙP MOÂ TÔ KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY MAÙY PHAÙT DAÂY MAÙY PHAÙT DAÂY CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ DUNG DAÂY MAÙY PHAÙT DÒCH LAØM MAÙT ÑOÄNG CÔ (ECT) DAÂY VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG BOÙ DAÂY MAÙY PHAÙT VAØ PHAÙT XUNG DAÂY CUOÄN PHAÙT XUNG 1-30
 36. 36. THOÂNG TIN CHUNG ÑAI BOÙ DAÂY DAÂY MOÂ TÔ KHÔÛI ÑOÄNG DAÂY CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ DUNG DÒCH LAØM MAÙT ÑOÄNG CÔ (ECT) DAÂY COÂNG TAÉC CHOÁNG CAÏNH BOÙ DAÂY CHÍNH OÁNG THOÂNG HÔI GIAÛM TOÁC CUOÁI DAÂY PHAÙT ÑIEÄN DAÂY VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG OÁNG KHÍ PHUÏ OÁNG CHAÂN KHOÂNG VAN KIEÅM SOAÙT KHÍ PHUÏ OÁNG PISTON CHAÂN KHOÂNG CHEÁ HOØA KHÍ OÁNG NHIEÂN OÁNG XAÛ TRAØN KHAY XAÊNG LIEÄU OÁNG THOÂNG HÔI MAÙY ÑAI BOÙ DAÂY (xem beân treân) OÁNG CHAÂN KHOÂNG VAN XAÊNG TÖÏ ÑOÄNG DAÃN HÖÔÙNG OÁNG B (xem beân döôùi) DAÃN HÖÔÙNG OÁNG A (xem beân döôùi) DAÂY COÂNG TAÉC CHOÁNG CAÏNH DAÂY PHANH SAU DAÃN HÖÔÙNG OÁNG A: OÁNG THOÂNG HÔI GIAÛM TOÁC CUOÁI OÁNG XAÊNG TRAØN CHEÁ HOØA KHÍ XAÛ CAËN THOÂNG HÔI MAÙY OÁNG XAÊNG DAÃN HÖÔÙNG OÁNG B: OÁNG CHAÂN KHOÂNG VAN KIEÅM SOAÙT KHÍ PHUÏ PAIR OÁNG CHAÂN KHOÂNG KHOÙA XAÊNG TÖÏ ÑOÄNG OÁNG TRAØN XAÊNG OÁNG CHAÂN KHOÂNG VAN KIEÅM SOAÙT KHÍ PHUÏ PAIR OÁNG VAN XAÊNG TÖÏ ÑOÄNG OÁNG KHÍ PHUÏ OÁNG XAÛ TRAØN KHAY XAÊNG OÁNG NHIEÂN LIEÄU OÁNG CAÁP KHÍ 1-31
 37. 37. THOÂNG TIN CHUNG HÖÔÙNG KEÏP / OÁNG OÁNG THOÂNG HÔI MAÙY DAÁU SÔN DAÁU SÔN OÁNG CHAÂN KHOÂNG CHEÁ HOØA KHÍ OÁNG HUÙT KHÍ PHUÏ OÁNG XAÛ OÁNG THOÂNG HÔI MAÙY DAÁU SÔN OÁNG CHAÂN KHOÂNG VAN KIEÅM SOAÙT KHÍ PHUÏ OÁNG KHÍ PHUÏ OÁNG DAÃN KHÍ TRÖÔÙC Daáu sôn truøng vôùi ñieåm daáu treân oáng 70O ± 5 9,0 ± 1,0mm(0,35 ± 0,04in) 1-32 OÁNG LOÏC GIOÙ PHUÏ Daáu sôn truøng vôùi daãn höôùng oáng
 38. 38. THOÂNG TIN CHUNG OÁNG TRAØN DUNG DÒCH LAØM MAÙT OÁNG DAÃN DUNG DÒCH TAÛN NHIEÄT DAÁU SÔN DAÁU SÔN DAÁU SÔN OÁNG DUNG DÒCH LAØM MAÙT DAÁU SÔN 1-33
 39. 39. THOÂNG TIN CHUNG HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ NGUOÀN KHÍ XAÛ Nhöõng saûn phaåm cuûa quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu laø khí CO vaø caùc hyñroâcaùcbon. Vieäc kieåm soaùt khí thaûi hyñroâcaùcbon laø raát quan troïng bôûi vì döôùi ñieàu kieän naøo ñoù chuùng seõ phaûn öùng taïo thaønh khoùi söông quang hoùa döôùi taùc ñoäng cuûa aùnh naéng maët trôøi. Ñoái vôùi khí CO thì seõ khoâng phaûn öùng nhö vaäy nhöng laïi raát ñoäc. Coâng ty Honda ñaõ taän duïng caùch laép ñaët cheá hoøa khí vaø caùc heä thoáng khaùc nhaèm giaûm thieåu löôïng phaùt thaûi khí CO, hyñroâcaùcbon vaø caùc oâxít cuûa nitô. HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ LOÏT XUOÁNG CAÙC TE Ñoäng cô coù trang bò theâm moät heä thoáng naép maùy kheùp kín ñeå ngaên chaën bôùt khí xaû thoaùt ra ngoaøi khí quyeån. Hôi maùy ñöôïc daãn quay trôû laïi buoàng ñoát thoâng qua oáng loïc gioù vaø cheá hoøa khí. CHEÁ HOØA KHÍ OÁNG THOÂNG HÔI MAÙY LOÏC GIOÙ KHOÂNG KHÍ HÔI MAÙY 1-34
 40. 40. THOÂNG TIN CHUNG HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ (HEÄ THOÁNG PHUN KHÍ PHUÏ DAÏNG XUNG) Heä thoáng kieåm soaùt khí xaû laø moät moät heä thoáng coù taùc duïng ñöa khí loïc hoøa troän vôùi khí xaû taïi coå xaû. Khí loïc ñöôïc ñöa vaøo coå xaû khi coù aùp suaát aâm trong heä thoáng khí xaû. Khí saïch ñöôïc ñöa vaøo ñeå thuùc ñaåy quaù trình ñoát chaùy khí xaû chöa chaùy heát vaø laøm thay ñoåi moät löôïng ñaùng keå thaønh phaàn hyñro caùc bon vaø CO thaønh CO2 vaø hôi nöôùc ít aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Ñôøi xe naøy coù van kieåm tra vaø kieåm soaùt phun khí phuï PAIR. Van kieåm tra khí phuï PAIR coù taùc duïng ngaên chaën doøng khí loïc chuyeån ngöôïc laïi heä thoáng. Coøn van kieåm soaùt PAIR thì bò taùc ñoäng bôûi ñoä chaân khoâng lôùn ôû coå huùt vaø seõ caét nguoàn khí saïch khi taêng toác ñoäng cô, do ñoù seõ traùnh ñöôïc ñoát sôùm ôû coå xaû. VAN KIEÅM SOAÙT KHÍ PHUÏ LOÏC KHÍ PHUÏ OÁNG CHAÂN KHOÂNG VAN KIEÅM SOAÙT KHÍ PHUÏ COÄNG HÖÔÛNG KHÍ PHUÏ KHOÂNG KHÍ CHAÂN KHOÂNG VAN KIEÅM TRA KHÍ PHUÏ Khoâng ñöôïc thöïc hieän baát cöù ñieàu chænh naøo ñoái vôùi heä thoáng caáp khí phuï, nhöng caàn phaûi kieåm tra ñònh kyø caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng. HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT ÑOÄ OÀN KHÍ XAÛ VIEÄC CAN THIEÄP VAØO HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT TIEÁNG OÀN BÒ NGAÊN CAÁM: Luaät ñòa phöông ngaên caám caùc haønh ñoäng hoaëc söï vieäc do nhöõng haønh ñoäng döôùi ñaây gaây neân: (1) Thaùo hoaëc thay theá caùc thieát bò, thaønh phaàn cuûa heä thoáng kieåm soaùt tieáng oàn khoâng ñuùng, khoâng phaûi ñeå thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa hoaëc thay môùi tröôùc khi baùn xe hoaëc giao xe cho khaùch haøng hoaëc xe ñang söû duïng. (2) Vieäc söû duïng xe ñaõ bò thaùo hoaëc thay theá khoâng ñuùng thaønh phaàn cuûa heä thoáng kieåm soaùt tieáng oàn. NHÖÕNG HAØNH ÑOÄNG ÑÖÔÏC COI LAØ PHAÏM LUAÄT: 1. Thaùo hoaëc laøm thuûng oáng xaû, vaùch ngaên, oáng daãn voøi phun hay baát kyø boä phaän caáu thaønh cuûa heä thoáng khí xaû. 2. Thaùo hay laøm thuûng baát kyø phaàn naøo cuûa heä thoáng hôi. 3. Khoâng ñuùng caùch baûo döôõng. 4. Thay baát kyø phuï tuøng naøo cuûa xe hoaëc cuûa heä thoáng daãn khí xaû hay hôi bôûi caùc phuï tuøng maø khaùc vôùi thoâng soá kyõ thuaät cuûa nhaø saûn xuaát. 1-35
 41. 41. GHI CHUÙ
 42. 42. 2. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG DAÂY ÑAI - V ............................2-2 HEÄ THOÁNG PHANH PHOÁI HÔÏP (CBS) ....2-10 HEÄ THOÁNG VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG HEÄ THOÁNG GIAÛM AÙP TÖÏ ÑOÄNG .............2-13 (SE) .............................................................2-7 2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 43. 43. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG DAÂY ÑAI - V PHAÙC THAÛO Heä thoáng daây ñai V töï ñoäng thay ñoåi tyû soá truyeàn baèng söï thay ñoåi ñöôøng kính lôùn hôn hay nhoû hôn taïi vò trí tieáp xuùc vôùi daây ñai cuûa puly phuø hôïp vôùi toác ñoä ñoäng cô. DAÂY ÑAI PULY CHUÛ ÑOÄNG PULY BÒ ÑOÄNG TRUÏC CÔ TRUÏC TRUYEÀN 2-2
 44. 44. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ THOÁNG PULY CHUÛ ÑOÄNG Puly chuû ñoäng ñöôïc laép vôùi truïc cô bao goàm maù puly coá ñònh, oáng loùt, maù puly ñoäng, bi vaêng ly taâm vaø ñóa veânh. Bi vaêng ly taâm naèm giöõa ñóa veânh vaø maù puly ñoäng vaø laép raùp vaøo truïc cô. Hoaït ñoäng ra vaøo cuûa bi vaêng thoâng qua löïc ly taâm khi truïc cô quay, khi bi vaêng hoaït ñoäng thì maù puly ñoäng seõ tröôït doïc theo chieàu doïc truïc cuûa truïc cô laøm thay ñoåi khoaûng caùch giöõa maët puly chuû ñoäng vaø maù puly ñoäng, keát quaû laø ñöôøng kính puly chuû ñoäng taïi vò trí tieáp xuùc vôùi daây ñai thay ñoåi. KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ THAÁP ÑÓA VEÂNH OÁNG LOÙT KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ CAO DAÂY ÑAI BI VAÊNG MAÙ PULY ÑOÄNG ÑÓA VEÂNH OÁNG LOÙT DAÂY ÑAI BI VAÊNG MAÙ PULY COÁ ÑÒNH MAÙ PULY ÑOÄNG MAÙ PULY COÁ ÑÒNH PULY BÒ ÑOÄNG Puly bò ñoäng ñöôïc gaén treân truïc truyeàn cuûa giaûm toác cuoái, bao goàm maù puly coá ñònh, maù Puly ñoäng vaø loø xo. Maù ñoäng cuûa puly hoaït ñoäng khi nhaän ñöôïc löïc keùo cuûa daây ñai vaø do ñoä daøi cuûa daây ñai khoâng thay ñoåi noù seõ di ñoäng doïc theo truïc truyeàn vaø laøm thay ñoåi khoaûng caùch giöõa maù ñoäng vaø maù coá ñònh cuûa puly, keát quaû laø ñöôøng kính cuûa puly taïi vò trí laøm vieäc cuûa daây ñai seõ thay ñoåi. KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ THAÁP DAÂY ÑAI MAÙ PULY COÁ ÑÒNH MAÙ PULY ÑOÄNG KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ CAO DAÂY ÑAI LOØ XO MAÙ PULY COÁ ÑÒNH LOØ XO MAÙ PULY ÑOÄNG 2-3
 45. 45. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT QUAÙ TRÌNH THAY ÑOÅI LÖÏC TRUYEÀN VAØ TYÛ SOÁ TRUYEÀN LÖÏC KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ THAÁP ÑÓA VEÂNH BI VAÊNG MAÙ PULY COÁ ÑÒNH MAÙ PULY ÑOÄNG DAÂY ÑAI-V MAÙ PULY ÑOÄNG MAÙ PULY COÁ ÑÒNH LY HÔÏP LY TAÂM DAÂY ÑAI-V PULY CHUÛ ÑOÄNG 2-4 PULY BÒ ÑOÄNG
 46. 46. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT KHI ÑOÄNG CÔ CHAÏY ÔÛ TOÁC ÑOÄ CAO ÑÓA VEÂNH BI VAÊNG MAÙ PULY COÁ ÑÒNH MAÙ PULY ÑOÄNG DAÂY ÑAI-V MAÙ PULY ÑOÄNG MAÙ PULY COÁ ÑÒNH LY HÔÏP LY TAÂM DAÂY ÑAI-V PULY CHUÛ ÑOÄNG PULY BÒ ÑOÄNG 2-5
 47. 47. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT LY HÔÏP LY TAÂM TÖÏ ÑOÄNG Ly hôïp ly taâm ñöôïc laép cuøng vôùi maù ñoäng cuûa puly bò ñoäng, noù goàm coù guoác vaêng, loø xo hoài vò vaø noài ly hôïp. Khi toác ñoä quay cuûa maù puly ñoäng taêng keùo theo löïc ly taâm taêng, do ñoù guoác vaêng ly hôïp vaêng ra baùm vaøo noái ly hôïp gaén vôùi truïc truyeàn. Truïc truyeàn truyeàn moâmen quay cho baùnh sau nhôø boä giaûm toác cuoái cuøng. KHI LY HÔÏP LY TAÂM NGAÉT BAÙNH RAÊNG GIAÛM TOÁC CUOÁI CUØNG khoâng keát noái: GUOÁC VAÊNG LY TAÂM TRUÏC TRUYEÀN MAÙ ÑOÄNG PULY BÒ ÑOÄNG NOÀI LY HÔÏP LOØ XO HOÀI VÒ NOÀI LY HÔÏP LY TAÂM KHI LY HÔÏP LY TAÂM NOÁI BAÙNH RAÊNG GIAÛM TOÁC CUOÁI CUØNG Ly hôïp noái: GUOÁC VAÊNG LY TAÂM MAÙ ÑOÄNG PULY BÒ ÑOÄNG 2-6 TRUÏC TRUYEÀN NOÀI LY HÔÏP LY TAÂM LOØ XO HOÀI VÒ NOÀI LY HÔÏP
 48. 48. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG VAN NHIEÄT KHÔÛI ÑOÄNG (SE) THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ THOÁNG Heä thoáng van nhieät laøm giaøu hoãp hôïp trong quaù trình khôûi ñoäng (SE) bao goàm: – Van nhieät SE. – Kim van (phaàn van nhieät SE). – Coång khôûi ñoäng. – Jích lô khôûi ñoäng. – Buoàng phao. – Boä caûm bieán nhieät ñoä dung dòch laøm maùt (ECT). – Maùy phaùt tín hieäu ñaùnh löûa baèng xung. – Boä ñieàu khieån ñaùnh löûa (ICM). THAØNH PHAÀN CUÛA VAN NHIEÄT SE Van nhieät SE bao goàm boä phaän söôûi, boä phaän saùp kích hoaït, loø xo, van maïch khôûi ñoäng, kim van. TAÙC DUÏNG CUÛA HEÄ THOÁNG VAN NHIEÄT SE Van nhieät khôûi ñoäng SE seõ töï ñoäng cung caáp moät tyû leä khoâng khí/ xaêng lyù töôûng cho quaù trình khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô. BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN ÑAÙNH LÖÛA (ICM) CAÀU CHÌ BOÄ PHAÄN NUNG SAÙP KÍCH HOAÏT LOØ XO VAN MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG VOÂ LAÊNG ÑIEÄN KIM VAN JÍCHLÔ MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG VAN NHIEÄT (SE) BOÄ CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ DUNG DÒCH LAØM MAÙT (ECT) MAÙY PHAÙT TÍN HIEÄU XUNG 2-7
 49. 49. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HEÄ THOÁNG VAN NHIEÄT SE TRONG KHI KHÔÛI ÑOÄNG : Khi baét ñaàu khôûi ñoäng ñoäng cô saùp kích hoaït chöa bò boä phaän söôûi nung noùng do ñoù co laïi vaø van cuûa maïch khôûi ñoâng co laïi. Thoâng qua nhieät ñoä beân ngoaøi coù taùc ñoäng nhaát ñònh ñeán söï giaõn nôû cuûa saùp vaø maïch xaêng khôûi ñoäng taïo ra moät tyû leä hoaø khí thích hôïp cho quaù trình khôûi ñoäng. CAÀU CHÌ 15A CAÀU CHÌ 10A BOÄ PHAÄN NUNG KHOÙA ÑIEÄN SAÙP KÍCH HOAÏT VOÂ LAÊNG ÑIEÄN BÌNH ÑIEÄN LOØ XO BOÄ CAÛM BIEÁN ECT ICM 5V VAN MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG MAÙY PHAÙT TÍN HIEÄU XUNG Löôïng xaêng thích hôïp ñöôïc cung caáp vaøo ñöôøng oáng töø buoàng phao cuûa cheá hoaø khí ñöôïc kieåm soaùt bôûi van maïch khôûi ñoäng qua jiclô maïch khôûi ñoäng vaø coång khôûi ñoäng cuûa cheá hoøa khí. COÅNG KHÔÛI ÑOÄNG VAN MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG KHOÂNG KHÍ COÅNG XAÊNG CHAÏY CHAÄM JÍCHLÔ MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG 2-8
 50. 50. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT SAU KHI KHÔÛI ÑOÄNG : Khi boä caûm bieán baùo nhieät ñoä cuûa dung dòch laøm maùt vöôït quaù 40OC vaø boä ñieàu khieån ñaùnh löûa baùo toác ñoä ñoäng cô vöôït quaù 700 voøng/phuùt qua boä phaùt tín hieäu xung. Luùc naøy seõ xuaát hieän doøng qua boä phaän nung, saùp seõ ñöôïc laøm noùng vaø giaûn nôû ñeå eùp van maïch khôûi ñoäng xuoáng. CAÀU CHÌ 15A CAÀU CHÌ 10A BOÄ PHAÄN NUNG KHOÙA ÑIEÄN SAÙP KÍCH HOAÏT VOÂ LAÊNG ÑIEÄN LOØ XO BOÄ CAÛM BIEÁN ECT ICM 5V BÌNH ÑIEÄN MAÙY PHAÙT TÍN HIEÄU XUNG VAN MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG Sau khi ñoäng cô khôûi ñoäng, van maïch khôûi ñoäng gaàn nhö ñoùng hoaøn toaøn laøm haïn cheá löôïng xaêng qua coång cuûa maïch khôûi ñoäng. Ñeán khi van ñoùng hoaøn toaøn thì seõ ngöøng caáp xaêng. COÅNG KHÔÛI ÑOÄNG VAN MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG KHOÂNG KHÍ COÅNG XAÊNG CHAÏY CHAÄM JÍCHLÔ MAÏCH KHÔÛI ÑOÄNG 2-9
 51. 51. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG PHANH PHOÁI HÔÏP (CBS) Heä thoáng phanh phoái hôïp ñöôïc thieát keá ñeå keát hôïp hoaït ñoäng cuûa caû phanh tröôùc vaø phanh sau khi söû duïng phanh sau. Phanh tröôùc laø phanh thuyû löïc vaø phanh sau laø phanh ñieàu khieån cô khí ñöôïc keát hôïp vôùi nhau thoâng qua caùp noái vaø caân baèng löïc phanh. KHI CHÆ TAÙC DUÏNG LÖÏC VAØO CAÀN ÑIEÀU KHIEÅN PHANH SAU: Ñoái vôùi xe trang bò heä thoáng phanh CBS khi chæ taùc ñoäng vaøo caàn ñieàu khieån phanh sau thì caû phanh tröôùc vaø phanh sau ñeàu hoaït ñoäng. CAÀN ÑIEÀU KHIEÅN PHANH SAU HOAÏT ÑOÄNG 1. Taùc ñoäng löïc vaøo caàn ñieàu khieån phanh sau. 2. Khi phanh sau hoaït ñoäng thì caàn caân baèng seõ keùo caùp keát noái vaø daây caùp phanh sau. Do vaäy phanh sau seõ coù taùc duïng. 3. Khi caùp keát noái bò keùo, caàn eùp piston seõ quay vaøo choát eùp piston xylanh chính. 4. Do vaäy, daàu phanh ñöôïc truyeàn sang piston ngaøm phanh. Luùc naøy, phanh tröôùc seõ coù taùc duïng. PISTON XY LANH CHÍNH XY LANH CHÍNH OÁNG DAÀU PHANH TRÖÔÙC CHOÁT DAÂY CAÙP PHANH SAU 3 CAÀN CAÂN BAÈNG 3 3 CAÀN TAÙC ÑOÄNG EÙP PISTON CAÙP KEÁT NOÁI 2-10 2 4 TAY ÑIEÀU KHIEÅN PHANH SAU 1 2 HOÄP CAÂN BAÈNG
 52. 52. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT KHI CHÆ TAÙC ÑOÄNG VAØO TAY ÑIEÀU KHIEÅN PHANH TRÖÔÙC: Vôùi xe trang bò heä thoáng phanh CBS khi chæ taùc ñoäng vaøo tay ñieàu khieån phanh tröôùc thì chæ coù phanh tröôùc hoaït ñoäng. TAY ÑIEÀU KHIEÅN PHANH TRÖÔÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Taùc ñoäng löïc vaøo tay ñieàu khieån phanh tröôùc. 2. Taùc ñoäng vaøo tay phanh tröôùc, caàn eùp piston seõ quay quanh choát vaø taùc ñoäng vaøo piston phanh cuûa xy lanh phanh chính vaø eùp daàu phanh taùc ñoäng vaøo piston ngaøm phanh, phanh tröôùc seõ hoaït ñoäng. 3. Choát cuûa caàn taùc ñoäng piston seõ tröôït trong raõnh vaø caùp keát noái khoâng ñöôïc keùo. Phanh sau khoâng hoaït ñoäng. CAÀN TAÙC CHOÁT ÑOÄNG EÙP PISTON TAY ÑIEÀU KHIEÅN PHANH TRÖÔÙC PISTON XY LANH CHÍNH 1 2 2 2 1 2 3 CAÀN KEÁT NOÁI 2 RAÕNH TRÖÔÏT CHOÁT KEÁT NOÁI 2-11
 53. 53. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT KHI CAÀN KHOAÙ PHANH HOAÏT ÑOÄNG 1. 2. 3. 4. Boùp caàn phanh sau. Caàn caân baèng seõ tröôït theo höôùng muõi teân. Giöõ caàn phanh sau vaø keùo khoùa caàn phanh. Luùc naøy, caàn caâng baèng cuõng bò khoùa vaø daây phanh sau seõ naèm ôû vò trí keùo phanh hoaøn toaøn. Do ñoù, phanh sau ñöôïc khoùa laïi. CAÙP PHANH SAU CAÀN KHOÙA PHANH CAÀN PHANH SAU CAÀN CAÂN BAÈNG 2-12
 54. 54. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG GIAÛM AÙP TÖÏ ÑOÄNG COØ MOÅ XUPAÙP XAÛ XUPAÙP XAÛ ÑOÁI TROÏNG GIAÛM AÙP KHI KHÔÛI ÑOÄNG (HOAËC KHI TAÉT MAÙY) COØ MOÅ XUPAÙP XAÛ Khi xoay khoùa ñieän tôùi vò trí OFF, piston döøng tröôùc ñieåm cheát treân cuoái kyø neùn, xupaùp xaû ñang ñoùng. Vôùi heä thoáng töï ñoäng giaûm aùp thì xupaùp xaû môû ra moät chuùt nhôø coø moå xupaùp xaû ñöôïc taùc ñoäng bôûi choát cuûa cam giaûm aùp vaø loø xo keùo ñoái troïng. Giaûm aùp höôùng vaøo trong khi ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng. Khi khôûi ñoäng ñoäng cô khí neùn seõ thoaùt ra ngoaøi qua van xaû vaø ñoäng cô khôûi ñoäng nheï nhaøng. CAM GIAÛM AÙP XUPAÙP XAÛ CAM GIAÛM AÙP COØ MOÅ XUPAÙP XAÛ SAU KHI KHÔÛI ÑOÄNG Khi ñoäng cô hoaït ñoäng thì ñoái troïng giaûm aùp höôùng ra ngoaøi nhôø löïc ly taâm lôùn hôn löïc keùo cuûa loø xo xupaùp xaû khoâng môû tröôùc ñieåm cheát treân vaø hoaït ñoäng bình thöôøng vì coø moå xupaùp xaû khoâng bò vaáu cam giaûm aùp taùc ñoäng vaøo. CAM GIAÛM AÙP XUPAÙP XAÛ CAM GIAÛM AÙP 2-13
 55. 55. GHI CHUÙ
 56. 56. 3. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ VÒ TRÍ THAÂN VOÛ .........................................3-2 YEÂN XE .......................................................3-7 SÔ ÑOÀ THAÙO THAÂN VOÛ .............................3-2 TAY CAÀM SAU ............................................3-7 THOÂNG TIN DÒCH VUÏ .................................3-3 HOÄP CHÖÙA ÑOÀ ...........................................3-8 TÌM KIEÁM HÖ HOÛNG...................................3-3 OÁP THAÂN GIÖÕA PHÍA TRÖÔÙC....................3-8 CHAÉN BUØN TRÖÔÙC ....................................3-4 OÁP THAÂN ....................................................3-9 OÁP TREÂN PHÍA TRÖÔÙC .............................3-4 OÁP SAØN XE ...............................................3-11 OÁP TRÖÔÙC ..................................................3-4 OÁP TRÖÔÙC BEÂN TRONG .........................3-11 GÖÔNG CHIEÁU HAÄU ..................................3-5 CHAÉN BUØN SAU .......................................3-12 OÁP TRÖÔÙC TAY LAÙI ...................................3-5 OÁP ÑIEÀU KHIEÅN GIOÙ ................................3-13 OÁP SAU TAY LAÙI.........................................3-5 OÁP BOÄ TAÛN NHIEÄT ...................................3-13 OÁP BEÂN SAØN XE ........................................3-6 OÁNG XAÛ (POÂ) ............................................3-14 OÁP DÖÔÙI......................................................3-7 3-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 57. 57. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ VÒ TRÍ THAÂN VOÛ (5) (4) (6) (10) (9) (2) (11) (3) (16) (1) (17) (8) (14) (12) (13) (1) Chaén buøn tröôùc (trang 3-4) (2) OÁp tröôùc beân treân (trang 3-4) (3) OÁp tröôùc (trang 3-4) (4) Göông chieáu haäu (trang 3-5) (5) OÁp tröôùc tay laùi (trang 3-5) (6) OÁp sau tay laùi (trang 3-5) (7) OÁp beân saøn xe (trang 3-6) (8) OÁp döôùi (trang 3-7) (9) Yeân xe (trang 3-7) (10) Tay daét sau (trang 3-7) (11) Hoäp chöùa ñoà (trang 3-8) (12) OÁp thaân giöõa phía tröôùc (trang 3-8) (18) (7) (15) (13) OÁp thaân (trang 3-9) (14) OÁp saøn (trang 3-11) (15) OÁp tröôùc beân trong (trang 3-11) (16) Chaén buøn sau (trang 3-12) (17) OÁp ñieàu khieån khoâng khí (trang 3-13) (18) OÁp boä taûn nhieät (trang 3-13) SÔ ÑOÀ THAÙO THAÂN VOÛ Thöù töï thaùo thaân voû theo muõi teân treân sô ñoà. (4) Göông chieáu haäu (2) OÁp tröôùc beân treân (5) OÁp tröôùc tay laùi (6) OÁp sau tay laùi (1) Chaén buøn tröôùc (11) Hoäp chöùa ñoà (3) OÁp tröôùc (9) Yeân xe (10) Tay caàm sau (7) OÁp beân saøn xe (12) OÁp thaân giöõa phía tröôùc (17) OÁp ñieàu khieån khoâng khí (8) OÁp döôùi (13) OÁp thaân xe (14) OÁp saøn xe (15) OÁp tröôùc beân trong 3-2 (18) OÁp boä taûn nhieät (16) Chaén buøn sau
 58. 58. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ THOÂNG TIN DÒCH VUÏ GIÔÙI THIEÄU CHUNG ° ° ° ° ° Phaàn naøy bao goàm thaùo vaø raùp thaân voû vaø heä thoáng xaû. Khi raùp thaân voû xe chaéc chaén khu vöïc caùc vaáu ñaõ aên khôùp tröôùc khi xieát chaët. Luoân thay môùi moät ñeäm coå oáng xaû moãi khi thaùo oáng xaû ra khoûi ñoäng cô. Khi raùp heä thoáng xaû, raùp vaø gaù loûng taát caû caùc buloâng ñai oác cuûa heä thoáng. Luoân xieát chaët oác coå oáng xaû tröôùc sau ñoù xieát caùc oác coøn laïi. Neáu xieát caùc oác khaùc cuûa heä thoáng tröôùc thì coå oáng xaû coù theå khoâng naèm ñuùng vò trí vaø khoâng kín. ° Luoân kieåm tra roø ræ hay hôû cuûa heä thoáng xaû sau khi laép raùp. MOÂMEN LÖÏC XIEÁT Buloâng luïc giaùc chìm cuûa oáp ñieàu khieån khoâng khí 10 N·m (1,0 kgf·m, 7 lbf·ft) Buloâng treo oáng xaû 59 N·m (6,0 kgf·m, 44 lbf·ft) TÌM KIEÁM HÖ HOÛNG Heä thoáng xaû quaù oàn ° Heä thoáng xaû hoûng. ° Roø khí xaû. Hieäu suaát thaáp ° Heä thoáng xaû bò beïp meùo. ° Roø khí xaû. ° Taéc oáng xaû. 3-3
 59. 59. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ CHAÉN BUØN TRÖÔÙC THAÙO/ RAÙP CHAÉN BUØN TRÖÔÙC Thaùo ba buloâng töø chaén buøn tröôùc. Thaùo chaén buøn tröôùc. Raùp laïi ngöôïc vôùi khi thaùo. BULOÂNG OÁP TREÂN PHÍA TRÖÔÙC OÁP TREÂN PHÍA TRÖÔÙC VÍT THAÙO/ RAÙP Thaùo hai vít ôû phía sau. Tröôït nheï oáp treân phía tröôùc xuoáng phía döôùi ñeå taùch hai moùc vaø boán laãy caøi ra, roài thaùo oáp treân phía tröôùc ra. Raùp laïi ngöôïc vôùi khi thaùo ra. MOÙC TAI OÁP TRÖÔÙC VÍT THAÙO/ RAÙP Thaùo oáp treân phía tröôùc (xem beân treân). Thaùo ñaàu noái 3P cuûa ñeøn tröôùc vaø ñaàu noái 2P cuûa ñeøn xi nhan tröôùc. Thaùo hai vít töø phía treân oáp tröôùc. Thaùo 2 vít ôû phía caïnh döôùi oáp tröôùc. Thaùo taùm vít töø phía sau. Thaùo oáp tröôùc tröôït ra khoûi vaáu vaø voøng ñai cuûa khung xe. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. VÍT VAÁU VOØNG ÑAI ÑAÀU NOÁI VÍT OÁP TRÖÔÙC 3-4
 60. 60. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ GÖÔNG CHIEÁU HAÄU THAÙO/ RAÙP GÖÔNG CHIEÁU HAÄU Thaùo hai göông chieáu haäu. Raùp ngöôïc laïi vôùi luùc thaùo ra. OÁP TRÖÔÙC TAY LAÙI THAÙO/ RAÙP OÁP TRÖÔÙC TAY LAÙI CAÙC VÍT Thaùo hai göông chieáu haäu (xem beân treân). Thaùo hai vít töø phía tröôùc cuûa oáp. Thaùo boán vít töø phía sau oáp. Taùch caùc vaáu beân phaûi vaø traùi cuûa oáp tay laùi tröôùc ra khoûi hoác caøi baèng caùch caån thaän nhaác oáp leân phía treân. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. CAÙC VAÁU CAÙC VÍT OÁP SAU TAY LAÙI THAÙO/ RAÙP Thaùo nhö sau : – OÁp treân phía tröôùc (trang 3-4). – OÁp tröôùc tay laùi (xem phaàn treân). Thaùo ñaàu noái daây coâng taéc ñeøn phanh tröôùc nhö hình veõ. LOAÏI PHANH ÑUØM VÍT ÑAÀU NOÁI DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC LOAÏI PHANH ÑÓA TIEÂU CHUAÅN ÑAÀU NOÁI DAÂY COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC LOAÏI PHANH ÑÓA-CBS ÑAÀU NOÁI 3P COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH TRÖÔÙC 3-5
 61. 61. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ Vò trí ñi daây ñuùng (Trang 1-17). Thaùo caùc ñaàu noái nhö sau: – Ñaàu noái 3P/9P cuûa ñoàng hoà vaø coâng taéc treân tay laùi. – Thaùo ñaàu noái 3P cuûa ñeøn tröôùc vaø 2P cuûa ñeøn xi nhan. – Thaùo ñaàu noái daây coâng taéc ñeøn phanh sau. – Thaùo daây coâng tô meùt. Taùch daây cuûa ñoàng hoà vaø daây cuûa coâng taéc treân tay laùi ra khoûi vaáu treân khung. Thaùo hai vít töø phía tröôùc. Thaùo vít töø phía sau. Thaùo oáp sau tay laùi. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. OÁP SAU TAY LAÙI VAÁU CAØI DAÂY CAÙC VÍT CAÙC ÑAÀU NOÁI DAÂY DAÂY COÂNG TÔ MEÙT OÁP BEÂN SAØN XE THAÙO/ RAÙP Thaùo ba vít. Taùch caùc vaáu ôû phía treân phaàn sau oáp beân baèng caùch tröôït oáp veà phía sau, sau ñoù taùch ba vaáu phía döôùi baèng caùch keùo nheï oáp xuoáng döôùi. Thaùo vaáu döôùi phía tröôùc baèng caùch keùo phía tröôùc oáp xuoáng, sau ñoù thaùo boán moùc vaø vaáu tröôùc phía treân baèng caùch tröôït oáp veà phía sau. VAÁU PHÍA SAU CAÙC MOÙC CAØI Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo. OÁP BEÂN SAØN XE VAÁU TRÖÔÙC BEÂN TREÂN VAÁU PHÍA DÖÔÙI CAÙC VÍT 3-6 VAÁU TRÖÔÙC BEÂN DÖÔÙI
 62. 62. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ OÁP DÖÔÙI THAÙO /RAÙP Raùp ñaàu noái oáng traøn bình xaêng ñuùng vò trí (trang 1-17). Thaùo nhö sau: – OÁp tröôùc (trang 3-4). – OÁp beân saøn (trang 3-6). Thaùo hai vít töø phía tröôùc. Thaùo boán buloâng. Thaùo oáp döôùi vaø thaùo ñaàu noái oáng traøn bình xaêng. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. OÁNG TRAØN BÌNH XAÊNG CAÙC VÍT CAÙC BULOÂNG YEÂN XE OÁP DÖÔÙI YEÂN XE THAÙO/ RAÙP Duøng chìa khoaù môû khoaù yeân. Môû yeân xe. Giöõ yeân vaø thaùo hai ñai oác. Thaùo yeân xe. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. TAY CAÀM SAU ÑAI OÁC CAÙC BULOÂNG THAÙO/ RAÙP Duøng chìa khoaù môû khoaù yeân. Môû yeân xe. Thaùo boán buloâng vaø tay caàm sau. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. TAY CAÀM SAU 3-7
 63. 63. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ HOÄP CHÖÙA ÑOÀ THAÙO/ RAÙP Duøng khoaù môû khoaù yeân. Môû yeân xe. Thaùo naép bình chöùa dung dòch laøm maùt. Thaùo boán buloâng. Thaùo hai vít töø phía sau. Thaùo vít töø phía tröôùc. Thaùo hoäp chöùa ñoà. Raùp ngöôïc laïi vôùi khi thaùo ra. CAÙC BULOÂNG NAÉP BÌNH CHÖÙA DUNG DÒCH LAØM MAÙT CAÙC VÍT HOÄP CHÖÙA ÑOÀ VÍT OÁP THAÂN GIÖÕA PHÍA TRÖÔÙC THAÙO/ RAÙP Duøng chìa khoaù môû khoaù yeân. Môû yeân xe. Thaùo hai vít töø phía sau. Thaùo ba vít töø phía tröôùc. Thaùo boán tai vaø boán moùc ra khoûi raõnh, baèng caùch tröôït oáp thaân giöõa leân treân. Raùp vaøo ngöôïc vôùi luùc thaùo ra. CAÙC VÍT CAÙC TAI 3-8 CAÙC MOÙC OÁP THAÂN GIÖÕA PHÍA TRÖÔÙC
 64. 64. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ OÁP THAÂN OÁP THAÂN GIÖÕA PHÍA SAU VÍT THAÙO/ RAÙP Thaùo theo trình töï sau; – Tay caàm sau (trang 3-7). – OÁp thaân giöõa phía tröôùc (trang 3-8). – Hoäp chöùa ñoà (trang 3-8). Thaùo caùc vít. Tröôït nheï oáp thaân giöõa sau veà phía sau ñeå taùch hai moùc ra khoûi raõnh caøi. CAÙC MOÙC Thaùo caùp khoaù yeân ra khoûi oå khoùa vaø taám giöõ. Thaùo ñaàu noái 6P cuûa boä ñeøn sau. Thaùo hai vít töø phía tröôùc. Thaùo hai vít töø gaùc chaân sau. Thaùo boán vít töø phía döôùi. Thaùo hai buloâng phía sau beân treân. Keùo tröôït nheï oáp thaân veà phía tröôùc vaø taùch hai tai ra khoûi raõnh Raùp laïi ngöôïc vôùi khi thaùo ra. CAÙC BULOÂNG OÁP THAÂN TAÁM GIÖÕ OÅ KHOÙA ÑAÀU NOÁI CAÙP KHOÙA YEÂN CAÙC VÍT TAI CAÙC VÍT CAÙC VÍT 3-9
 65. 65. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ THAÙO RAÕ/ LAÉP RAÙP OÁP THAÂN SAU PHÍA DÖÔÙI Thaùo boán vít. Tröôït nheï oáp thaân sau phía döôùi veà phía sau vaø taùch hai tai ra khoûi raõnh caøi cuûa boä ñeøn sau. BOÄ ÑEØN SAU Thaùo hai vít vaø thaùo boä ñeøn sau. OÁP THAÂN BEÂN PHAÛI Thaùo baûy vít vaø oáp thaân phaûi beân trong khoûi oáp thaân phaûi. OÁP THAÂN BEÂN TRAÙI Thaùo baûy vít vaø oáp thaân beân traùi beân trong khoûi oáp thaân traùi. OÁP THAÂN SAU PHÍA DÖÔÙI CAÙC VÍT OÁP THAÂN PHAÛI BOÄ ÑEØN SAU OÁP THAÂN PHAÛI BEÂN TRONG OÁP THAÂN TRAÙI OÁP THAÂN TRAÙI BEÂN TRONG CAÙC VÍT Laép raùp ngöôïc vôùi luùc thaùo raõ. OÅ KHOÙA YEÂN Thaùo taám caøi ra khoûi oå khoùa. Thaùo oå khoùa yeân vaø taám giöõ. Raùp laïi ngöôïc vôùi khi thaùo ra. OÅ KHOÙA YEÂN 3-10 TAÁM GIÖÕ TAÁM CAØI
 66. 66. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ OÁP SAØN XE THAÙO/ RAÙP Thaùo nhö sau: – OÁp thaân (trang 3-9). – Thaùo oáp beân saøn (trang 3-6). Thaùo boán buloâng. Thaùo oáp saøn baèng caùch keùo noù veà phía sau vaø taùch caùc tai caøi ra khoûi oáp thaân beân trong. Raùp ngöôïc laïi vôùi luùc thaùo ra. CAÙC BULOÂNG OÁP SAØN TAI CAØI OÁP TRÖÔÙC BEÂN TRONG THAÙO/ RAÙP Thaùo nhö sau: – Thaùo oáp sau tay laùi (trang 3-5). – Thaùo oáp saøn xe (xem phaàn treân). Taùch boù daây ra khoûi ñai treân oáp tröôùc beân trong. Thaùo taùm vít töø phía sau cuûa oáp tröôùc beân trong. Thaùo hai vít töø phía oáp tröôùc. Thaùo buloâng vaø moùc treo. Tröôït nheï phía sau oáp tröôùc beân trong leân phía treân vaø taùch hai vaáu ra khoûi raõnh caøi sau ñoù caån thaän keùo veà phía sau. Raùp ngöôïc laïi vôùi luùc thaùo ra. OÁP TRÖÔÙC BEÂN TRONG ÑAI BOÙ DAÂY CAÙC VÍT BULOÂNG MOÙC TREO CAÙC VAÁU 3-11
 67. 67. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ CHAÉN BUØN SAU THAÙO/ RAÙP Thaùo oáp thaân (trang 3-9). Thaùo vít töø naép hoäp loïc gioù phuï (PAIR) vaø xoay nheï naép loïc gioù theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Thaùo buloâng vaø ñai oác cuûa van ñieàu khieån loïc gioù phuï. Thaùo oáng huùt gioù phuï ra khoûi hoäp loïc gioù phuï. Thaùo buloâng hoäp coäng höôûng gioù phuï. Thaùo ba buloâng töø chaén buøn sau. Taùch naêm vaáu töø raõnh caøi chaén buøn sau, sau ñoù keùo tröôït chaén buøn sau veà phía sau. Xoay nheï ñuoâi chaén buøn sau veà beân traùi vaø laáy noù ra khoûi khung xe. Raùp laïi ngöôïc vôùi luùc thaùo ra. BULOÂNG VAN ÑIEÀU KHIEÅN LOÏC GIOÙ PHUÏ ÑAI OÁC VAN ÑIEÀU KHIEÅN LOÏC GIOÙ PHUÏ OÁNG HUÙT GIOÙ PHUÏ BULOÂNG CHAÉN BUØN SAU VAÁU BULOÂNG COÄNG HÖÔÛNG GIOÙ PHUÏ HOÄP LOÏC GIOÙ PHUÏ 3-12 LOÃ VÍT HOÄP LOÏC GIOÙ PHUÏ
 68. 68. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ OÁP ÑIEÀU KHIEÅN GIOÙ OÁP ÑIEÀU KHIEÅN GIOÙ Thaùo ba buloâng giaùc chìm vaø oáp ñieàu khieån gioù. Raùp ngöôïc laïi vôùi luùc thaùo ra. MOÂMEN LÖÏC XIEÁT Buloâng giaùc chìm 10 N·m (1,0 kgf·m, 7 lbf·ft) BULOÂNG GIAÙC CHÌM OÁP BOÄ TAÛN NHIEÄT Khoâng ñöôïc laøm xöôùc caïnh beân khi thaùo oáp taûn nhieät. CAÙC BULOÂNG Thaùo ba buloâng vaø keùo oáp taûn nhieät ra. OÁP TAÛN NHIEÄT Khoâng ñöôïc laøm xöôùc caïnh beân khi thaùo oáp taûn nhieät. Thaùo ñai boù daây töø oáp taûn nhieät. Thaùo oáp taûn nhieät ra khoûi boä taûn nhieät. Raùp laïi ngöôïc vôùi luùc thaùo ra. ÑAI BOÙ DAÂY OÁP TAÛN NHIEÄT 3-13
 69. 69. KHUNG/ THAÂN VOÛ/ HEÄ THOÁNG KHÍ XAÛ OÁNG XAÛ (POÂ) THAÙO Caån thaän khoâng laøm hoûng oáp boä taûn nhieät. Thaùo oác coå oáng xaû. Thaùo buloâng giaù treo oáng xaû vaø oáng xaû ra. ÑEÄM KÍN RAÙP Caån thaän khoâng laøm hoûng oáp boä taûn nhieät. Thay moät ron ñeäm kín môùi coå oáng xaû. Ñaët maët bích baét coå xaû vaøo ñuùng vò trí cuûa gu doâng. Raùp ñai oác coå oáng xaû vaøo nhöng khoâng xieát chaët. Raùp buloâng giaù treo oáng xaû vaøo nhöng khoâng xieát chaët. Xieát chaët ñai oác coå oáng xaû. Xieát chaët buloâng giaù oáng xaû theo ñuùng löïc xieát. MOÂMEN LÖÏC XIEÁT 59 N·m (6,0 kgf·m, 44 lbf·ft) Sau khi laép raùp kieåm tra laïi xem coù bò hôû hay khoâng. 3-14 OÁNG XAÛ BULOÂNG GIAÙ TREO OÁNG XAÛ OÁC COÅ OÁNG XAÛ
 70. 70. 4. BAÛO DÖÔÕNG THOÂNG TIN DÒCH VUÏ ................................4-2 DAÂY ÑAI ...................................................4-15 LÒCH BAÛO DÖÔÕNG .....................................4-4 DAÀU TRUYEÀN LÖÏC CUOÁI ........................4-16 ÑÖÔØNG OÁNG NHIEÂN LIEÄU ........................4-5 DAÀU PHANH ............................................4-17 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TAY GA .......................4-5 MOØN BOÁ PHANH/ GUOÁC PHANH ...........4-17 LOÏC GIOÙ .....................................................4-6 HEÄ THOÁNG PHANH .................................4-18 THOÂNG HÔI MAÙY ......................................4-7 COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH ........................4-21 BUGI ...........................................................4-8 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA KHOÙA PHANH ..........4-22 KHE HÔÛ XUPAÙP ........................................4-9 ÑIEÅM ROÏI CUÛA ÑEØN TRÖÔÙC ...................4-22 DAÀU MAÙY .................................................4-10 MOØN GUOÁC LY HÔÏP ...............................4-23 LOÏC DAÀU MAÙY .........................................4-12 CHOÁNG CAÏNH .........................................4-23 TOÁC ÑOÄ CAÀM CHÖØNG ............................4-12 GIAÛM XOÙC ...............................................4-23 DUNG DÒCH LAØM MAÙT ............................4-13 BULOÂNG, ÑAI OÁC, MOÙC KHOÙA ...............4-24 HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT .............................4-13 BAÙNH XE/ LOÁP XE ...................................4-25 HEÄ THOÁNG CAÁP GIOÙ PHUÏ ......................4-14 VOØNG BI COÅ LAÙI ......................................4-26 4-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 71. 71. BAÛO DÖÔÕNG THOÂNG TIN DÒCH VUÏ CHUNG ° Ñeå xe ôû nôi baèng phaúng tröôùc khi tieán haønh baát cöù coâng vieäc gì. ° Khí xaû coù chöùa khí cacbon monoxide coù theå gaây baát tænh vaø daãn ñeán cheát ngöôøi. Noå maùy ôû nôi thoâng thoaùng hoaëc nôi coù heä thoáng huùt khí xaû. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT MUÏC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Haønh trình töï do cuûa tay ga Bugi 2 – 6 mm (0,1 – 0,2 in) Tieâu chuaån CR7EH-9 (NGK); U22FER9 (DENSO) Khe hôû ñieän cöïc bugi Khe hôû xupaùp 0,80 – 0,90 mm (0,031 – 0,035 in) HUÙT 0,16 ± 0,02 mm (0,006 ± 0,001 in) XAÛ 0,25 ± 0,02 mm (0,010 ± 0,001 in) Daàu ñoäng cô neân duøng Dung tích daàu Daàu xe maùy 4 thì cuûa Honda hoaëc loaïi töông ñöông coù chæ soá API : SG hoaëc cao hôn (ngoaïi tröø loaïi coù daùn nhaõn baûo toaøn naêng löôïng treân voøng troøn cuûa nhaõn) tieâu chuaån JASO T 903 : MB Ñoä nhôùt : 10W - 30 Khi xaû 0,7 lít (0,7 US qt; 0,6 Imp·qt) Khi thaùo raõ maùy 0,8 lít (0,8 US qt; 0,7 Imp·qt) Toác ñoä caàm chöøng cuûa ñoäng cô 1.700 ± 100 voøng/phuùt (rpm) Dung dòch laøm maùt khuyeân duøng Dung dòch laøm maùt Honda Pre-Mix Beà roäng daây ñai Giôùi haïn söûa chöõa: 18,0 mm (0,71 in) Daàu truyeàn löïc cuoái Dung tích daàu truyeàn löïc cuoái Daàu xe maùy 4 thì cuûa Honda hoaëc loaïi töông ñöông coù chæ soá API : SG hoaëc cao hôn (ngoaïi tröø loaïi coù daùn nhaõn baûo toaøn naêng löôïng treân voøng troøn cuûa nhaõn) tieâu chuaån JASO T 903 : MB Ñoä nhôùt : 10W - 30 Khi xaû 0,10 lít (0,11 US qt; 0,09 lmp·qt) Khi thaùo raõ maùy 0,12 lít (0,13 US qt; 0,11 lmp·qt) Haønh trình töï do cuûa phanh tröôùc (loaïi phanh ñuøm) 10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in) Haønh trình töï do cuûa phanh sau 10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in) Ñoä daøy cuûa guoác ly hôïp Giôùi haïn söûa chöõa: 2,0 mm (0,08 in) Chæ ngöôøi laùi Tröôùc 175 kPa (1,75 kgf/cm2; 25 psi) Sau AÙp suaát loáp nguoäi 200 kPa (2,00 kgf/cm2; 29 psi) Ngöôøi laùi vaø moät ngöôøi Tröôùc ngoài sau Sau Côõ loáp xe 175 kPa (1,75 kgf/cm2; 25 psi) 250 kPa (2,50 kgf/cm2; 36 psi) 90/90 – 14M/C 46P Tröôùc NR 73T Sau Ñoä moøn cuûa gai loáp IRC 80/90 – 14M/C 40P Sau Nhaõn hieäu loáp Tröôùc NR 73T Tôùi daáu chæ thò Sau 4-2 Tröôùc Tôùi daáu chæ thò
 72. 72. BAÛO DÖÔÕNG MOÂMEN LÖÏC XIEÁT Bugi Vít baàu loïc gioù OÁc khoùa vít chænh xupaùp Buloâng xaû daàu maùy Naép loïc daàu maùy Vít hoäp loïc gioù phuï PAIR Buloâng kieåm tra daàu truyeàn löïc Buloâng xaû daàu truyeàn löïc OÁc khoùa caùp keát noái caân baèng phanh (chæ loaïi phanh ñóa – CBS) Nan Hoa (phanh ñuøm vaø phanh ñóa tieâu chuaån) 16 N·m (1,6 kgf·m; 12 lbf·ft) 1,1 N·m (0,1 kgf·m; 0,8 lbf·ft) 10 N·m (1,0 kgf·m; 7 lbf·ft) 24 N·m (2,4 kgf·m; 18 lbf·ft) 20 N·m (2,0 kgf·m; 15 lbf·ft) 1 N·m (0,1 kgf·m; 0,7 lbf·ft) 13 N·m (1,3 kgf·m; 10 lbf·ft) 13 N·m (1,3 kgf·m; 10 lbf·ft) 6,4 N·m (0,7 kgf·m; 4,7 lbf·ft) cho daàu vaøo ren vaø maët töïa cuûa oác. 3,7 N.m (0,4 kgf.m; 2,7 lbf.ft) DUÏNG CUÏ Khoùa ñieàu chænh xupaùp Xieát nan hoa 5,8 x 6,1 mm 07908-KE90000 07701-0020300 4-3
 73. 73. BAÛO DÖÔÕNG LÒCH BAÛO DÖÔÕNG Thöïc hieän kieåm tra tröôùc khi laùi theo nhö saùch höôùng daãn söû duïng ôû moãi thôøi haïn baûo döôõng theo lòch. I: kieåm tra vaø laøm saïch, ñieàu chænh, boâi trôn hoaëc thay theá neáu caàn. C: laøm saïch. R: thay theá. A: ñieàu chænh. L: boâi trôn. Nhöõng muïc sau caàn coù moät vaøi hieåu bieát veà kyõ thuaät. Nhöõng muïc (coù ñaùnh daáu * vaø **) caàn phaûi coù ñaày ñuû thoâng tin kyõ thuaät vaø duïng cuï thích hôïp. Lieân heä vôùi caùc cöûa haøng Honda uûy nhieäm. THÔØI HAÏN TÍNH THEO TRÖÔØNG HÔÏP ÑEÁN TRÖÔÙC MUÏC * 1 4 8 12 X1,000 mi 0,6 2,5 5 6 12 18 I I I I I THAÙNG HOAÏT ÑOÄNG TAY GA LOÏC GIOÙ CHUÙ YÙ 2 THOÂNG HÔI MAÙY CHUÙ YÙ 4 MOÃI 16.000 km (10.000 mi):R 4-5 4-5 4-6 C C C 4-7 I BUGI * XEM TRANG 7,5 I CHUÙ YÙ X1,000 km OÁNG NHIEÂN LIEÄU * ÑOÏC TREÂN COÂNG TÔ MEÙT (CHUÙ YÙ 1) R I 4-8 KHE HÔÛ XUPAÙP I I I I 4-9 DAÀU MAÙY R R R R 4-10 C 4-12 I 4-12 * LOÏC DAÀU MAÙY * TOÁC ÑOÄ CAÅM CHÖØNG * HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT * HEÄ THOÁNG CAÁP KHÍ PHUÏ * DAÂY ÑAI * DAÀU TRUYEÀN LÖÏC CUOÁI CHUÙ YÙ 3 DAÀU PHANH CHUÙ YÙ 3 DUNG DÒCH LAØM MAÙT I CHUÙ YÙ 3 HEÄ THOÁNG PHANH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA KHOÙA PHANH * 4-13 I MOÃI 8.000 km (5.000 mi) I MOÃI 24.000 km (15.000 mi):R 4-14 4-15 4-16 I I I I 4-17 I I I 4-17 I I I 4-18 I I I 4-21 I I I 4-22 I ÑIEÅM ROÏI ÑEØN TRÖÔÙC ** 4-13 I COÂNG TAÉC ÑEØN PHANH * I I MOØN GUOÁC PHANH/ BOÁ PHANH * I I I 4-22 MOØN GUOÁC LYÙ HÔÏP I I 4-23 CHOÁNG CAÏNH I I I 4-23 * GIAÛM XOÙC I I I 4-23 * BULOÂNG, ÑAI OÁC, LÖÏC XIEÁT I ** BAÙNH XE/ LOÁP XE I ** OÅ BI COÅ LAÙI I I I I 4-24 I 4-25 I 4-26 * NEÂN GIAO CHO CÖÛA HAØNG HONDA UÛY NHIEÄM THÖÏC HIEÄN TRÖØ KHI COÙ DUÏNG CUÏ, SOÁ LIEÄU VAØ TAY NGHEÀ. ** ÑEÅ ÑAÛM BAÛO AN TOAØN, CHUÙNG TOÂI KHUYEÁN CAÙO CAÙC BAÏN NEÂN ÑEÅ CUÛA HAØNG HONDA UÛY NHIEÄM THÖÏC HIEÄN NHÖÕNG MUÏC NAØY. CHUÙ YÙ: 1. Laëp laïi coâng vieäc nhö treân, ñoái vôùi tröôøng hôïp chæ soá Km treân ñoàng hoà cao hôn. 2. Thay theá sau moãi 16.000 km (10.000 daëm), ruùt ngaén thôøi gian thay theá neáu xe chaïy trong vuøng aåm öôùt hoaëc buïi baån . Nghieâm caám veä sinh phaàn töû loïc gioù. 3. Thay môùi moãi 2 naêm. Vieäc thay theá caàn thôï coù tay ngheà. 4. Baûo döôõng thöôøng xuyeân hôn khi chaïy döôùi möa hoaëc chaïy heát ga. 4-4
 74. 74. BAÛO DÖÔÕNG OÁNG NHIEÂN LIEÄU Thaùo oáp thaân (trang 3-9). Kieåm tra söï hö hoûng hay roø ræ cuûa ñöôøng oáng. Thay môùi oáng nhieân lieäu neáu caàn thieát. Kieåm tra caùc keïp khoùa cuûa oáng. Raùp laïi oáp thaân (trang 3-9). OÁNG NHIEÂN LIEÄU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TAY GA Söû duïng laïi daây ga hoûng hoaëc daây ga khoâng bình thöôøng hoaëc daây bò xoaén coù theå laøm maát ñieàu khieån ga khi ñieàu khieån xe. Kieåm tra taát caû caùc hö hoûng cuûa daây vaø caùp ga. Kieåm tra söï hoaït ñoäng nheï nhaøng cuûa tay ga. Kieåm tra tay ga coù töï ñoäng traû veà hay khoâng khi quay coå laùi ôû caùc vò trí. Neáu daây ga khoâng traû veà nheï nhaøng thì boâi trôn daây caùp. Ñeå boâi trôn daây caùp, thaùo oáng tay ga vaø daây ga ra. Duøng daàu boâi trôn caùp hoaëc daàu nheï. Neáu daây ga sau khi boâi trôn vaãn khoâng traû veà nheï nhaøng thì thay môùi daây ga. Ñeå ñoäng cô chaïy caàm chöøng, quay tay laùi veà caùc phía beân traùi vaø phaûi thì toác ñoä ñoäng cô khoâng ñöôïc thay ñoåi. Neáu toác ñoä caàm chöøng bò thay ñoåi khi quay tay laùi, caàn kieåm tra laïi haønh trình töï do vaø vò trí ñi daây ga. Ño haønh trình töï do cuûa tay ga taïi meùp cuûa oáng tay ga. 2 – 6 mm (0,1 – 0,2 in) HAØNH TRÌNH TÖÏ DO: 2 – 6 mm (0,1 – 0,2 in) 4-5
 75. 75. BAÛO DÖÔÕNG Haønh trình töï do cuûa tay ga coù theå ñieàu chænh baèng oác ñieàu chænh gaàn oáng tay ga. Ñoái vôùi ñieàu chænh nhoû thì coù theå ñieàu chænh taïi vò trí treân. Thaùo chuïp cao su ra khoûi oác ñieàu chænh. Nôùi oác khoùa vaø vaën oác ñieàu chænh ñuùng yeâu caàu. Xieát chaët oác khoùa vaø keùo chuïp cao su laïi. CHUÏP OÁC ÑIEÀU CHÆNH OÁC KHOÙA Ñoái vôùi ñieàu chænh lôùn hôn thì phaûi ñieàu chænh ôû phía döôùi. Thaùo hoäp chöùa ñoà (trang 3-8). Nôùi loûng oác khoùa vaø vaën oác ñieàu chænh. Xieát chaët oác khoùa. Kieåm tra laïi hoaït ñoäng cuûa tay, daây ga. Raùp laïi hoäp chöùa ñoà (trang 3-8). OÁC ÑIEÀU CHÆNH OÁC KHOÙA LOÏC GIOÙ Thaùo caùc vít vaø thaùo naép chaén buïi. NAÉP CHAÉN BUÏI CAÙC VÍT Thaùo vít vaø thaùo naép loïc gioù ra töø beân phaûi. TAÁM LOÏC GIOÙ Thaùo taám loïc gioù ra ngoaøi. CAÙC VÍT 4-6 NAÉP
 76. 76. BAÛO DÖÔÕNG Kieåm tra loïc gioù xem coù hö hoûng gì khoâng. Khoâng thöïc hieän baûo döôõng phaàn töû loïc gioù maø thay theá loïc gioù theo ñònh kyø (trang 4-4). Chaéc chaén raèng oáng thoâng hôi truyeàn löïc cuoái cuøng naèm trong oáp oáng daãn khí (trang 1-17). Raùp caùc chi tieát vaøo theo thöù töï ngöôïc vôùi luùc thaùo. MOÂMEN LÖÏC XIEÁT : VÍT OÁP LOÏC GIOÙ 1,1 N·m (0,1 kgf·m, 0,8 lbf·ft) TAÁM LOÏC GIOÙ CHUÙ YÙ Phaàn töû loïc gioù laø loaïi loïc giaáy nhôøn. Khoâng thöïc hieän thoåi khí neùn hay chaûi baèng baøn chaûi vaøo phaàn töû loïc gioù vì laøm nhö theá seõ laøm hoûng phaàn töû loïc gioù. TAÁM LOÏC GIOÙ THOÂNG HÔI MAÙY KEÏP OÁNG ° Baûo döôõng thöôøng xuyeân hôn khi chaïy döôùi möa hoaëc chaïy heát ga, sau khi röûa xe hoaëc bò ñoå xe. Baûo döôõng ngay khi nhìn thaáy caën trong oáng xaû caën. Thaùo oáng xaû caën ra khoûi vò trí keïp oáng. Thaùo nuùt oáng xaû caën vaø xaû chuùng vaøo bình chöùa thích hôïp. Raùp nuùt oáng xaû caën laïi vaø caøi oáng vaøo vò trí keïp oáng. NUÙT OÁNG OÁNG XAÛ CAËN 4-7
 77. 77. BAÛO DÖÔÕNG Thaùo hoäp chöùa ñoà (trang 3-8). Kieåm tra oáng thoâng hôi maùy xem coù gaõy, hö hoûng, hay roø ræ khoâng. OÁNG THOÂNG HÔI MAÙY Thay môùi oáng thoâng hôi neáu caàn thieát. Ñoàng thôøi kieåm tra söï laép raùp cuûa caùc keïp ñaàu oáng. Raùp hoäp chöùa ñoà (trang 3-8). BU GI Laøm saïch khu vöïc xung quanh bugi baèng khí neùn tröôùc khi thaùo bugi, ngaên khoâng cho caùc buïi baån chui vaøo buoàng chaùy. BUGI Thaùo oáp thaân chính phía tröôùc (trang 3-8). Thaùo naép chuïp bugi vaø laøm saïch khu vöïc xung quanh. Thaùo bugi. CHUÏP BUGI Kieåm tra vaø thay theá bugi theo nhö lòch baûo döôõng (trang 4-4). Kieåm tra nhö sau vaø thay môùi neáu caàn thieát: ° Hö hoûng söù caùch ñieän. ° Moøn ñieän cöïc. ° Chaùy hoaëc chuyeån maøu. - Maøu gaïch cua laø tình traïng hoaït ñoäng toát. - Maøu traéng nhaït laø heä thoáng ñaùnh löûa coù vaán ñeà hoaëc hoãn hôïp ngheøo. - Maøu ñen vaø coù muoäi than laø hoãn hôïp quaù giaøu. Neáu ñieän cöïc bò baån do baùm muoäi than thì laøm saïch bugi baèng maùy laøm saïch. Luoân söû duïng bugi tieâu chuaån cho xe. THOÂNG SOÁ BUGI: TIEÂU CHUAÅN CR7EH-9 (NGK), U22FER9 (DENSO) 4-8 ÑIEÄN CÖÏC GIÖÕA SÖÙ CAÙCH ÑIEÄN ÑIEÄN CÖÏC BEÂN
 78. 78. BAÛO DÖÔÕNG Ño khe hôû ñieän cöïc bugi giöõa ñieän cöïc giöõa vaø ñieän cöïc beân baèng thöôùc ño khe hôû bugi. Neáu caàn thieát ñieàu chænh thì beû ñieän cöïc beân moät caùch caån thaän. KHE HÔÛ ÑIEÄN CÖÏC: 0,80 – 0,90 mm (0,031 – 0,035 in) Khoâng ñöôïc vaën bugi quaù chaët. Duøng tay vaën gaù bugi vaøo ñaàu quy laùt cho tôùi khi vaøo heát ren, sau ñoù duøng duïng cuï xieát chaët bugi theo ñuùng giaù trò löïc xieát. 0,80 – 0,90 mm (0,031 – 0,035 in) BUGI LÖÏC XIEÁT: 16 N.m (1,6 kgf.m, 12 lbf.ft) Raùp chuïp bugi vaøo. Raùp oáp thaân chính phía tröôùc vaøo (trang 38). NAÉP CHUÏP BUGI KHE HÔÛ XUPAÙP KIEÅM TRA ° Kieåm tra vaø ñieàu chænh khe hôû xupaùp khi nhieät ñoä ñoäng cô nguoäi (döôùi 35OC/ 95OF). Thaùo naép ñaàu quy laùt (trang 9-6). Quay truïc cô theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà baèng caùch aán caàn khôûi ñoäng nheï nhaøng cho ñeán khi daáu “T” treân voâ laêng truøng vôùi daáu “INDEX” treân loác maùy phaûi, vaøo thôøi ñieåm piston ôû TDC (ñieåm cheát treân) cuoái kyù neùn. CAÀN KHÔÛI ÑOÄNG Baèng caùch naøy kieåm tra khe hôû cuûa coø moå xupaùp. Neáu khoâng coù khe hôû cuûa coø moå thì coù theå laø cuoái kyø xaû vì vaäy quay truïc cô moät voøng nöõa baèng caàn khôûi ñoäng cho tôùi khi daáu ”T” truøng laïi vôùi daáu treân loác maùy. DAÁU “T” DAÁU INDEX 4-9

×