Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lap trinhmangvoic sharp

738 views

Published on

cơ bản về lập trình mạng...

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lap trinhmangvoic sharp

 1. 1. CHƯƠNG 1: CÁC KI N TH C CƠ B N V M NG MÁY TÍNH.......................................3 1.1. Mô hình tham kh o 7 t ng OSI........................................................................................3 1.2. H giao th c TCP/IP........................................................................................................5 1.3. So sánh gi a hai giao th c TCP và UDP .........................................................................6 1.4. C ng giao th c.................................................................................................................7 1.5. ð a ch IP, các ñ a ch IP dành riêng................................................................................7 1.6. ð a ch tên mi n: lo i A, lo i MX.. .................................................................................8 1.7. M t s giao th c t ng ng d ng: HTTP, SMTP, POP3, FTP... ...................................8CHƯƠNG 2: L P TRÌNH M NG TRONG .NET FRAMEWORK ........................................9 2.1. Socket hư ng k t n i (TCP Socket) ................................................................................9 2.1.1. Gi i thi u v NameSpace System.Net và System.Net.Sockets ..............................10 2.1.2. Vi t chương trình cho phía máy ch .......................................................................11 2.1.3. Vi t chương trình cho phía máy khách...................................................................13 2.1.4. S d ng các lu ng nh p xu t v i Socket................................................................14 2.2. Socket không hư ng k t n i (UDP Socket)...................................................................17 2.2.1. Vi t chương trình cho phía máy ch .......................................................................17 2.2.2. Vi t chương trình cho phía máy khách...................................................................18 2.2.3. S d ng l p System.IO.MemoryStream ñ t o vùng ñ m nh p xu t.....................20 2.3. S d ng các l p h tr ñư c xây d ng t l p Soket .....................................................20 2.3.1. L p TCPClient........................................................................................................21 2.3.2. L p TCPListener ....................................................................................................22 2.3.3. L p UDPClient .......................................................................................................24 2.4. Socket không ñ ng b ....................................................................................................26 2.4.1. Mô hình x lý s ki n c a windows .......................................................................26 2.4.2. S d ng Socket không ñ ng b ..............................................................................27 2.4.3. Ví d v Socket không ñ ng b ..............................................................................28 2.4.4. S d ng các phương th c Non-blocking ................................................................35 2.5. S d ng Thread trong các ng d ng m ng ....................................................................39 2.5.1. S d ng Thread trong chương trình .Net ................................................................40 2.5.2. S d ng Thread trong các chương trình Server ......................................................41 2.5.3. S d ng Thread ñ g i/nh n d li u.......................................................................41 2.5.4. S d ng ThreadPool trong các chương trình .Net ..................................................43 2.5.5. S d ng ThreadPool trong các chương trình Server...............................................47 2.6. K thu t IP Multicasting................................................................................................48 2.6.1. Broadcasting là gì?..................................................................................................48 2.6.2. S d ng Broadcasting ñ g i d li u ñ n nhi u máy trong m ng c c b ..............48 2.6.3. Multicasting là gì? ..................................................................................................49 2.6.4. Socket Multicasting trong .Net ...............................................................................50 2.7 Bài t p áp d ng ...............................................................................................................53CHƯƠNG 3: XÂY D NG NG D NG M NG ...................................................................55 3.1. Giao th c ICMP.............................................................................................................55 3.1.1. S d ng Raw Socket...............................................................................................55 3.1.2. S d ng giao th c ICMP và Raw Socket ñ xây d ng chương trình Ping.............57 3.1.3. S d ng giao th c ICMP và Raw Socket ñ xây d ng chương trình TraceRoute .58 3.2. Giao th c SMTP, POP3.................................................................................................60 3.2.1. Cơ b n v h th ng Mail và giao th c SMTP, POP3 .............................................60 3.2.2. Cài ñ t SMTP, POP3 Client/Server ........................................................................60 3.3. Giao th c HTTP.............................................................................................................67 3.3.1. Cơ b n v giao th c HTTP .....................................................................................67 3.3.2. Cài ñ t HTTP Client/Server....................................................................................68 3.4. Giao th c FTP................................................................................................................74 3.4.1. Cơ b n v giao th c FTP ........................................................................................74 3.4.2. Cài ñ t FTP Client/Server.......................................................................................84 1
 2. 2. 3.5. DNS (Domain Name Server) .........................................................................................88 3.5.1. V n ñ phân gi i tên mi n ......................................................................................88 3.5.2. Tri n khai DNS MX (Mail Exchange) ...................................................................89 3.6 Th o lu n v các ng d ng khác thư ng g p .................................................................93 3.7 Bài t p áp d ng ...............................................................................................................93CHƯƠNG 4: XÂY D NG NG D NG NHI U L P ..........................................................94 4.1. Mô hình 2 l p (two tier), 3 l p (three tier) và n l p. .....................................................94 4.2. Remoting........................................................................................................................98 4.2.1. Gi i thi u v Remoting.........................................................................................102 4.2.2. Khai báo, cài ñ t và ñăng ký giao di n t xa ........................................................102 4.2.3. Tri u g i phương th c t xa .................................................................................107 4.3. Web Serive...................................................................................................................107 4.3.1. Gi i thi u v Web Serives ....................................................................................107 4.3.2. Giao th c SOAP ...................................................................................................109 4.3.3. Xây d ng Web Services........................................................................................112 4.3.4. Tri u g i Web Services t ng d ng .NET, Java và các ngôn ng khác .............114 4.4 Th o lu n v các ng d ng phân tán ............................................................................116 4.5. Bài t p áp d ng ............................................................................................................116 2
 3. 3. CHƯƠNG 1: CÁC KI N TH C CƠ B N V M NG MÁY TÍNH1.1. Mô hình tham kh o 7 t ng OSI Mô hình k t n i h th ng m ñư c T ch c qu c t v tiêu chu n hoá ISO(International Organizaiton for Standardization) ñưa ra nh m cung c p m t mô hìnhchu n cho các nhà s n xu t và cung c p s n ph m vi n thông áp d ng theo ñ pháttri n các s n ph m vi n thông. Ý tư ng mô hình hoá ñư c t o ra còn nh m h tr chovi c k t n i gi a các h th ng và modun hoá các thành ph n ph c v m ng vi n thông.a. Ch c năng c a mô hình OSI:- Cung c p ki n th c v ho t ñ ng c a k t n i liên m ng- ðưa ra trình t công vi c ñ thi t l p và th c hi n m t giao th c cho k t n i các thi tb trên m ng.Mô hình OSI còn có m t s thu n l i sau :- Chia nh các ho t ñ ng ph c t p c a m ng thành các ph n công vi c ñơn gi n.- Cho phép các nhà thi t k có kh năng phát tri n trên t ng modun ch c năng.- Cung c p các kh năng ñ nh nghĩa các chu n giao ti p có tính tương thích cao“plug and play” và tích h p nhi u nhà cung c p s n ph m.b. C u trúc mô hình OSI:Mô hình OSI g m 7 l p (level), m i l p th c hi n các ch c năng riêng cho ho t ñ ngk t n i m ng.Hình 1-1 Mô t b y l p OSI. 4 l p ñ u ñ nh nghĩa cách th c cho ñ u cu i thi t l p k tn i v i nhau ñ trao ñ i d li u. 3 l p trên dùng ñ phát tri n các ng d ng ñ ñ ucu i k t n i v i nhau và ngư i dùng. Aplication Application Presentation (Upper Layer) Session Transport Layer Network Layer Data Lower Layer Data Link PhysicalCác l p trên3 l p trên cùng c a mô hình OSI thư ng ñư c g i là các l p ng d ng (Applicationlayers) hay còn g i là các l p cao. Các l p này thư ng liên quan t i giao ti p v ingư i dùng, ñ nh d ng c a d li u và phương th c truy nh p các ng d ng ñó.Hình 1-2 Mô t các l p trên và cung c p thông tin v i các ch c năng c a nó qua víd : - L p ng d ng: ch c năng giao Telnet, HTTP 3
 4. 4. Application ti p gi a ngư i s d ng và các chương trình ng d ng - L p trình bày: cách th c chu n ASSCII hoá d li u và trình bày s li u Presentation EBCDIC - Có ch c năng ñ c bi t là mã hoá JPEC d li u ngư i s dung - L p phiên: thi t l p, duy trì và NFS, SQL hu b m t phiên làm vi c Session Transport Layer Network Layer Data Link Physical- Application layer : ñây là l p cao nh t trong mô hình. Nó là nơi mà ngư i sd ng ho c k t n i các chương trình ng d ng v i các th t c cho phép truy nh p vàom ng.- Presentation layer : L p presentation cung c p các mã và ch c năng ñ chuy nñ i mà ñư c cung c p b i l p ng d ng. Các ch c năng ñó ñ m b o r ng d li u tl p ng d ng trong m t h th ng có th ñư c ñ c b i l p ng d ng c a m t h th ngkhác. VD : dùng ñ mã hoá d li u t l p ng d ng : như mã hoá nh jpeg , gif. Mã ñócho phép ta có th hi n lên trang web .- Session layer : ñư c s d ng ñ thi t l p, duy trì và k t thúc phiên làm vi cgi a các l p presentation. Vi c trao ñ i thông tin l p này bao g m yêu c u d ch vvà ñáp ng yêu c u c a các ng d ng trên thi t b khác.Các l p dư i. 4 l p dư i c a mô hình OSI s d ng ñ ñ nh nghĩa làm th nào ñ d li u ñư ctruy n ñi trong các dây n i v t lý, các thi t b m ng và ñi ñ n tr m ñ u cu i cu i cùnglà ñ n các l p ng d ng. Qu n sách này ta ch quan tâm ñ n 4 l p cu i. Và s xem xétt ng l p m t cách chi ti t giao thi p gi a các l p trong mô hình OSI:S d ng phương pháp protocal stack ñ k t n i gi a hai thi t b trong m ng. Protocalstack là m t t p h p các quy ñ nh dùng ñ ñ nh nghĩa làm th nào ñ d li u truy nqua m ng.Ví d v i : TCP/IP m i Layer cho phép d li u truy n qua. Các l p ñó trao ñ i cácthông tin ñ cung c p cu c liên l c gi a hai thi t b trong m ng. Các l p giao ti p v inhau s d ng Protocal Data Unit (PDU). Thông tin ñi u khi n c a PDU ñư c thêm 4
 5. 5. vào v i d li u l p trên. Và thông tin ñi u khi n này n m trong trư ng g i là trư ngheader và trailer.Hình 1-3 Data encapsulation Application Presentation Upper Layer Data SessionTCP Header Upper Layer Data Transport SegmentIP Header Data Network PacketLLC Header Data FCS Data Link FrameMAC Header Data FCS Physical Bits01011101010010000101.2. H giao th c TCP/IP Các t ng c a giao th c TCP/IP so v i c c t ng c a mô hình OSIApplication: Xác nh n quy n, nén d li u và các d ch v cho ngư i dùngTransport: X lý d li u gi a các h th ng va cung c p vi c truy c p m ng cho các ng d ngNetwork: Tìm ñư ng cho các packet 5
 6. 6. Link: M c OS ho c các thi t b giao ti p m ng trên m t máy tínhM t s ñi m khác nhau c a TCP/IP và mô hình OSI+ L p ng d ng trong TCP/IP x lý ch c năng c a l p 5,6,7 trong mô hình OSI+ L p transport trong TCP/IP cung c p c ch UDP truy n không tin c y, transporttrong OSI luôn ñ m b o truy n tin c y+ TCP/IP là m t t p c a các protocols (m t b giao th c)+ TCP/IP xây d ng trư c OSIQuy trình ñóng gói d li u trong mô hình TCP/IP như sau:1.3. So sánh gi a hai giao th c TCP và UDP 6
 7. 7. 1.4. C ng giao th c Là m t s năm trong kho ng 1..65535 dùng ñ phân bi t gi a 2 ng d ng m ngv i nhau g n v i ñ a ch IP và Socket M t s c ng và các giao th c thông d ng:+ FTP: 21+ Telnet: 23+ SMTP: 25+ POP3: 110+ HTTP:801.5. ð a ch IP, các ñ a ch IP dành riêng 0 1 2 3 4 8 16 24 Class A 0 Netid Hostid Class B 1 0 Netid Hostid Class C 1 1 0 Netid Hostid Class D 1 1 1 0 Multicast address Class E 1 1 1 1 0 Reverved for future use 7
 8. 8. 1.6. ð a ch tên mi n: lo i A, lo i MX..1.7. M t s giao th c t ng ng d ng: HTTP, SMTP, POP3, FTP... - Chúng ta s nghiên c u chi ti t các giao th c này chương 3 8
 9. 9. CHƯƠNG 2: L P TRÌNH M NG TRONG .NET FRAMEWORK2.1. Socket hư ng k t n i (TCP Socket)Socket là m t giao di n l p trình ng d ng (API) m ngThông qua giao di n này chúng ta có th l p trình ñi u khi n vi c truy n thông gi ahai máy s d ng các giao th c m c th p là TCP, UDP…Socket là s tr u tư ng hoá m c cao, có th tư ng tư ng nó như là thi t b truy nthông hai chi u g i – nh n d li u gi a hai máy tính v i nhau. Các lo i Socket Socket hư ng k t n i (TCP Socket) Socket không hư ng k t n i (UDP Socket) Raw Socket ð c ñi m c a Socket hư ng k t n i Có 1 ñư ng k t n i o gi a 2 ti n trình M t trong 2 ti n trình ph i ñ i ti n trình kia yêu c u k t n i. Có th s d ng ñ liên l c theo mô hình Client/Server Trong mô hình Client/Server thì Server l ng nghe và ch p nh n m t yêu c uk tn i M i thông ñi p g i ñ u có xác nh n tr v Các gói tin chuy n ñi tu n t ð c ñi m c a Socket không hư ng k t n i Hai ti n trình liên l c v i nhau không k t n i tr c ti p Thông ñi p g i ñi ph i kèm theo ñ a ch c a ngư i nh n Thông ñi p có th g i nhi u l n Ngư i g i không ch c ch n thông ñi p t i tay ngư i nh n Thông ñi p g i sau có th ñ n ñích trư c thông ñi p g i trư c ñó. S hi u c ng c a Socket 9
 10. 10. ð có th th c hi n các cu c giao ti p, m t trong hai quá trình ph i công b s hi u c ng c a socket mà mình s d ng. M i c ng giao ti p th hi n m t ñ a ch xác ñ nh trong h th ng. Khi quá trình ñư c gán m t s hi u c ng, nó có th nh n d li u g i ñ n c ng này t các quá trình khác. Quá trình còn l i cũng yêu c u t o ra m t socket.2.1.1. Gi i thi u v NameSpace System.Net và System.Net.Sockets Cung c p m t giao di n l p trình ñơn gi n cho r t nhi u các giao th c m ng. Có r t nhi u l p ñ l p trình Ta quan tâm l p IPAdress, IPEndPoint, DNS, … L p IPAdress M t s Field c n chú ý: Any: Cung c p m t ñ a ch IP ñ ch ra r ng Server ph i l ng nghe trên t t c các Card m ng Broadcast: Cung c p m t ñ a ch IP qu ng bá Loopback: Tr v m t ñ a ch IP l p AdressFamily: Tr v h ñ a ch c a IP hi n hành L p IPAddress M t s phương th c c n chú ý: Phương th c kh i t o IPAddress(Byte[]) IPAddress(Int64) IsLoopback: Cho bi t ñ a ch có ph i ñ a ch l p không Parse: Chuy n IP d ng xâu v IP chu n ToString: Tr ñ a ch IP v d ng xâu TryParse: Ki m tra IP d ng xâu có h p l không? L p IPEndPoint M t s phương th c c n chú ý: Phương th c kh i t o IPEndPoint (Int64, Int32) IPEndPoint (IPAddress, Int32) Create: T o m t EndPoint t m t ñ a ch Socket ToString : Tr v ñ a ch IP và s hi u c ng theo khuôn d ng ð aCh : C ng, ví d : 192.168.1.1:8080 L p DNS M t s thành ph n c a l p: HostName: Cho bi t tên c a máy ñư c phân gi i GetHostAddress: Tr v t t c IP c a m t tr m GetHostEntry: Gi i ñáp tên ho c ñ a ch truy n vào và tr v ñ i tư ng IPHostEntry 10
 11. 11. GetHostName: L y v tên c a máy tính c c b NameSpace System.Net.Sockets M t s l p hay dùng: TcpClient, UdpClient, TcpListener, Socket, NetworkStream, … ð t o ra Socket Socket(AddressFamily af, SocketType st, ProtocolType pt) SocketType Protocoltype Description Dgram Udp Connectionless communication Stream Tcp Connection-oriented communication Raw Icmp Internet Control Message Protocol Raw Raw Plain IP packet communicationusing System.Net;using System.Net.Sockets; class SockProp { public static void Main() { IPAddress ia = IPAddress.Parse("127.0.0.1"); IPEndPoint ie = new IPEndPoint(ia, 8000); Socket test = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); Console.WriteLine("AddressFamily: {0}", test.AddressFamily); Console.WriteLine("SocketType: {0}", test.SocketType); Console.WriteLine("ProtocolType: {0}", test.ProtocolType); Console.WriteLine("Blocking: {0}", test.Blocking); test.Blocking = false; Console.WriteLine("new Blocking: {0}", test.Blocking); Console.WriteLine("Connected: {0}", test.Connected); test.Bind(ie); IPEndPoint iep = (IPEndPoint)test.LocalEndPoint; Console.WriteLine("Local EndPoint: {0}", iep.ToString()); test.Close(); Console.ReadKey(); } }2.1.2. Vi t chương trình cho phía máy ch Vi t chương trình cho phía máy ch T o m t Socket Liên k t v i m t IPEndPoint c c b L ng nghe k t n i Ch p nh n k t n i G i nh n d li u theo giao th c ñã thi t k 11
 12. 12. ðóng k t n i sau khi ñã hoàn thành và tr l i tr ng thái l ng nghe ch k tn im i Vi t chương trình cho phía máy ch IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); Socket newsock = Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); newsock.Bind(ipep); newsock.Listen(10); Socket client = newsock.Accept(); //G i nh n d li u theo giao th c ñã thi t k ………. newsock.Close();Chương trình Server:using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;class Server{ static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008); Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); server.Bind(iep); server.Listen(10); Console.WriteLine("Cho ket noi tu client"); Socket client = server.Accept(); Console.WriteLine("Chap nhan ket noi tu:{0}",client.RemoteEndPoint.ToString()); string s = "Chao ban den voi Server"; //Chuyen chuoi s thanh mang byte byte[] data = new byte[1024]; data = Encoding.ASCII.GetBytes(s); //gui nhan du lieu theo giao thuc da thiet ke client.Send(data,data.Length,SocketFlags.None); while (true) { data = new byte[1024]; int recv = client.Receive(data); if (recv == 0) break; //Chuyen mang byte Data thanh chuoi va in ra man hinh s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Clien gui len:{0}", s); //Neu chuoi nhan duoc la Quit thi thoat if (s.ToUpper().Equals("QUIT")) break; //Gui tra lai cho client chuoi s s = s.ToUpper(); data = new byte[1024]; 12
 13. 13. data = Encoding.ASCII.GetBytes(s); client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None); } client.Shutdown(SocketShutdown.Both); client.Close(); server.Close(); }}2.1.3. Vi t chương trình cho phía máy khách Vi t chương trình cho phía máy khách Xác ñ nh ñ a ch c a Server T o Socket K t n i ñ n Server G i nh n d li u theo giao th c ñã thi t k ðóng Socket Vi t chương trình cho phía máy kháchIPEndPoint ipep = new IPEndPoint(Ipaddress.Parse("192.168.1.6"), 9050);Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);server.Connect(ipep);Chương trình Client:using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;class Client { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008); Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); client.Connect(iep); byte[] data = new byte[1024]; int recv = client.Receive(data); string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Server gui:{0}", s); string input; while (true) { input = Console.ReadLine(); //Chuyen input thanh mang byte gui len cho server data = new byte[1024]; data = Encoding.ASCII.GetBytes(input); client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None); if (input.ToUpper().Equals("QUIT")) break; data = new byte[1024]; recv = client.Receive(data); 13
 14. 14. s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Server gui:{0}", s); } client.Disconnect(true); client.Close(); }}2.1.4. S d ng các lu ng nh p xu t v i Socket T Socket ta có th t o ra lu ng ñ nh p xu t v i Socket ñó là s d ng l pNetworkStreamProperty DescriptionCanRead Is true if the NetworkStream supports readingCanSeek Is always false for NetworkStreamsCanWrite Is true if the NetworkStream supports writingDataAvailable Is true if there is data available to be readVí d chương trình Client/Server s d ng NetworkStream ñ g i và nh n d li uChương trình Client s d ng NetworkStream:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets; 14
 15. 15. class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2009); Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); client.Connect(iep); NetworkStream ns = new NetworkStream(client); byte[] data = new byte[1024]; while (true) { string input = Console.ReadLine(); data = Encoding.ASCII.GetBytes(input); ns.Write(data, 0, data.Length); if (input.ToUpper().Equals("QUIT")) break; data = new byte[1024]; int rec = ns.Read(data, 0, data.Length); string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, rec); Console.WriteLine(s); } client.Close(); }}Chương trình Server s d ng NetworkStream:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep=new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"),2009); Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); server.Bind(iep); server.Listen(10); Socket client = server.Accept(); byte[] data; NetworkStream ns = new NetworkStream(client); while (true) { data = new byte[1024]; int rec = ns.Read(data, 0, data.Length); string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, rec); Console.WriteLine(s); data = new byte[1024]; s = s.ToUpper(); if (s.Equals("QUIT")) break; data = Encoding.ASCII.GetBytes(s); ns.Write(data, 0, data.Length); } 15
 16. 16. client.Close(); server.Close(); }}Trên c s c a NetworkStream ta có th n i thêm các lu ng ñ nh p xu t theo hư ngký t như StreamReader, StreamWriterSau ñây là m t ví d v chương trình Client/Server s d ng lu ng nh p xu t, chươngtrình Server chép phép Client g i lên yêu c u, n u yêu c u là GetDate không phân bi tch hoa ch thư ng thì Server tr v cho Client ngày hi n t i, n u yêu c u là GetTimekhông phan bi t hoa thư ng thì Server tr v gi hi n t i, n u là Quit thì Server ng tk t n i v i Client, không ph i các trư ng h p trên thì thông báo không hi u lênh.Chương trình phía Client:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.IO;using System.Threading;class DateTimeClient { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9999); Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); client.Connect(iep); NetworkStream ns = new NetworkStream(client); StreamReader sr = new StreamReader(ns); StreamWriter sw = new StreamWriter(ns); while (true) { string input = Console.ReadLine(); sw.WriteLine(input); sw.Flush(); if (input.ToUpper().Equals("QUIT")) break; string kq = sr.ReadLine(); Console.WriteLine(kq); } sr.Close(); sw.Close(); ns.Close(); client.Close(); }}Chương trình phía Server:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net; 16
 17. 17. using System.Net.Sockets;using System.IO;class DateTimeServer{ static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2009); Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); server.Bind(iep); server.Listen(10); Socket client = server.Accept(); NetworkStream ns = new NetworkStream(client); StreamReader sr = new StreamReader(ns StreamWriter sw = new StreamWriter(ns); string kq=""; while (true) { string s = sr.ReadLine(); s=s.ToUpper(); if (s.Equals("QUIT")) break; if (s.Equals("GETDATE")) kq = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); else if (s.Equals("GETTIME")) kq = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss"); else kq = "Khong hieu lenh"; sw.WriteLine(kq); sw.Flush(); } sr.Close(); sw.Close(); client.Close(); }}2.2. Socket không hư ng k t n i (UDP Socket) Chương trình phía máy ch T o m t Socket Liên k t v i m t IPEndPoint c c b G i nh n d li u theo giao th c ñã thi t k ðóng Socket Chương trình phía máy khách Xác ñ nh ñ a ch Server T o Socket G i nh n d li u theo giao th c ñã thi t k ðóng Socket2.2.1. Vi t chương trình cho phía máy chusing System; 17
 18. 18. using System.Collections.Generic;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008); Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram,ProtocolType.Udp); server.Bind(iep); //tao ra mot Endpot tu xa de nhan du lieu ve IPEndPoint RemoteEp = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); EndPoint remote=(EndPoint)RemoteEp; byte[] data = new byte[1024]; int recv = server.ReceiveFrom(data, ref remote); string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("nhan ve tu Client:{0}", s); data = Encoding.ASCII.GetBytes("Chao client"); server.SendTo(data, remote); while (true) { data=new byte[1024]; recv = server.ReceiveFrom(data, ref remote); s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); if (s.ToUpper().Equals("QUIT")) break; Console.WriteLine(s); data=new byte[1024]; data=Encoding.ASCII.GetBytes(s); server.SendTo(data,0,data.Length,SocketFlags.None,remote); } server.Close(); }}2.2.2. Vi t chương trình cho phía máy kháchusing System;using System.Collections.Generic;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008); Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram,ProtocolType.Udp); String s = "Chao server"; byte[] data = new byte[1024]; data = Encoding.ASCII.GetBytes(s); client.SendTo(data, iep); EndPoint remote = (EndPoint)iep; 18
 19. 19. data = new byte[1024]; int recv = client.ReceiveFrom(data, ref remote); s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Nhan ve tu Server{0}",s); while (true) { s = Console.ReadLine(); data=new byte[1024]; data = Encoding.ASCII.GetBytes(s); client.SendTo(data, remote); if (s.ToUpper().Equals("QUIT")) break; data = new byte[1024]; recv = client.ReceiveFrom(data, ref remote); s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine(s); } client.Close(); }} S d ng Socket không hư ng k t n i vi t chương trình chat giưa 2 máy nhưsau: (Sau này chúng ta có th s d ng l p UdpClient)using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Text;using System.Windows.Forms;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Threading;public partial class Form1 : Form { private Socket udp1; private IPEndPoint ipremote, iplocal; public Form1() { InitializeComponent(); CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; } private void btStart_Click(object sender, EventArgs e) { udp1 = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram,ProtocolType.Udp); iplocal = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"),int.Parse(txtLocalPort.Text)); udp1.Bind(iplocal); ipremote = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(txtIp.Text),int.Parse(txtRemotePort.Text)); Thread tuyen = new Thread(new ThreadStart(NhanDL)); tuyen.Start(); 19
 20. 20. } private void btSend_Click(object sender, EventArgs e) { byte[] data = new byte[1024]; data = Encoding.ASCII.GetBytes(txtSend.Text); udp1.SendTo(data, ipremote); } private void NhanDL() { while (true) { byte[] data = new byte[1024]; IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); EndPoint remote = (EndPoint)ipe; int rec = udp1.ReceiveFrom(data, ref remote); string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, rec); txtNoidung.Text += s + "rn"; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(txtSend.Text.Substring(0, txtSend.Text.IndexOf(" "))); }}2.2.3. S d ng l p System.IO.MemoryStream ñ t o vùng ñ m nh p xu t2.3. S d ng các l p h tr ñư c xây d ng t l p Soket 20
 21. 21. 2.3.1. L p TCPClient M c ñích c a l p UDPClient trên là dùng cho l p trình v i giao th c UDP,v i giao th c này thì hai bên không c n ph i thi t l p k t n i trư c khi g i do v y m cñ tin c y không cao. ð ñ m b o ñ tin c y trong các ng d ng m ng, ngư i ta còndùng m t giao th c khác, g i là giao th c có k t n i : TCP (Transport ControlProtocol). Trên Internet ch y u là dùng lo i giao th c này, ví d như Telnet, HTTP,SMTP, POP3… ð l p trình theo giao th c TCP, MS.NET cung c p hai l p có tên làTCPClient và TCPListener.- Các thành ph n c a l p TcpClient+ Phương th c kh i t o:Constructor MethodName DescriptionTcpClient () T o m t ñ i tư ng TcpClient. Chưa ñ t thông s gì.TcpClient T o m t TcpClient và g n cho nó m t EndPoint c c b .(IPEndPoint) (Gán ñ a ch máy c c b và s hi u c ng ñ s d ng trao ñ i thông tin v sau)TcpClient T o m t ñ i tư ng TcpClient và k t n i ñ n m t máy có(RemoteHost: String, ñ a ch và s hi u c ng ñư c truy n vào.. RemoteHost cóInt32) th là ñ a ch IP chu n ho c tên máy.+ M t s thu c tính: Name Description Available Cho bi t s byte ñã nh n v t m ng và có s n ñ ñ c. Client Tr v Socket ng v i TCPClient hi n hành. Connected Tr ng thái cho bi t ñã k t n i ñư c ñ n Server hay chưa ?+ M t s phương th c: Name Description Close Gi i phóng ñ i tư ng TcpClient nhưng không ñóng k t n i. Connect K t n i ñ n m t máy TCP khác có Tên và (RemoteHost, s hi u c ng. Port) 21
 22. 22. GetStream Tr v NetworkStream ñ t ñó giúp ta g i hay nh n d li u. (Thư ng làm tham s khi t o StreamReader và StreamWriter) . Khi ñã g n vào StreamReader và StreamWriter r i thì ta có th g i và nh n d li u thông qua các phương th c Readln, writeline tương ng c a các l p này.Ta s d ng l p TcpClient vi t l i chương trình DateTimeClient như sau:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.IO;using System.Threading;class DateTimeClient { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9999); TcpClient client = new TcpClient(); client.Connect(iep); StreamReader sr = new StreamReader(client.GetStream()); StreamWriter sw = new StreamWriter(client.GetStream()); while (true) { string input = Console.ReadLine(); sw.WriteLine(input); sw.Flush(); if (input.ToUpper().Equals("QUIT")) break; string kq = sr.ReadLine(); Console.WriteLine(kq); } sr.Close(); sw.Close(); client.Close(); }}2.3.2. L p TCPListener TCPListerner là m t l p cho phép ngư i l p trình có th xây d ng các ngd ng Server (Ví d như SMTP Server, FTP Server, DNS Server, POP3 Server hayserver t ñ nh nghĩa ….). ng d ng server khác v i ng d ng Client ch nó luônluôn th c hi n l ng nghe và ch p nh n các k t n i ñ n t Client. 22
 23. 23. Các thành ph n c a l p TcpListener:+ Phương th c kh i t o:Constructor methodName DescriptionTcpListener (Port: T o m t TcpListener và l ng nghe t i c ng ch ñ nh.Int32)TcpListener T o m t TcpListener v i giá tr Endpoint truy n vào.(IPEndPoint)TcpListener T o m t TcpListener và l ng nghe các k t n i ñ n t i(IPAddress, Int32) ñ a ch IP và c ng ch ñ nh.+ Các phương th c khác Name Description AcceptSocket Ch p nh n m t yêu c u k t n i ñang ch . AcceptTcpClient Ch p nh n m t yêu c u k t n i ñang ch . ( ng d ng s d ng t i l nh này cho ñ n khi nào có m t k t n i ñ n) Pending Cho bi t li u có k t n i nào ñang ch ñ i không ? (True = có). Start B t ñ u l ng nghe các yêu c u k t n i. Stop D ng vi c nghe.S d ng l p TcpListener ta vi t l i chương trình DateTime Server như sau:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.IO;class DateTimeServer{ static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2009); TcpListener server = new TcpListener(iep); server.Start(); TcpClient client = server.AcceptTcpClient(); StreamReader sr = new StreamReader(client.GetStream()); StreamWriter sw = new StreamWriter(client.GetStream()); string kq=""; while (true) { 23
 24. 24. string s = sr.ReadLine(); s=s.ToUpper(); if (s.Equals("QUIT")) break; if (s.Equals("GETDATE")) kq = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); else if (s.Equals("GETTIME")) kq = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss"); else kq = "Khong hieu lenh"; sw.WriteLine(kq); sw.Flush(); } sr.Close(); sw.Close(); client.Close(); }}2.3.3. L p UDPClient Giao thøc UDP (User Datagram Protocol hay User Define Protocol) l mét giao thøcphi kÕt nèi (Connectionless) cã nghÜa l mét bªn cã thÓ göi d÷ liÖu cho bªn kia m kh«ng cÇnbiÕt l bªn ®ã ® s½n s ng hay ch−a ? (Nãi c¸ch kh¸c l kh«ng cÇn thiÕt lËp kÕt nèi gi÷a haibªn khi tiÕn h nh trao ®æi th«ng tin). Giao thøc n y kh«ng tin cËy b»ng giao thøc TCP nh−ngtèc ®é l¹i nhanh v dÔ c i ®Æt. Ngo i ra, víi giao thøc UDP ta cßn cã thÓ göi c¸c gãi tin qu¶ngb¸ (Broadcast) cho ®ång thêi nhiÒu m¸y.Trong .NET, líp UDPClient (n»m trong System.Net.Sockets) ®ãng gãi c¸c chøc n¨ngcña giao thøc UDP.Constructor methosd DescriptionUdpClient () T¹o mét ®èi t−îng (thÓ hiÖn) míi cña líp UDPClient.UdpClient (AddressFamily) T¹o mét ®èi t−îng (thÓ hiÖn) míi cña líp UDPClient. Thuéc mét dßng ®Þa chØ (AddressFamily) ®−îc chØ ®Þnh.UdpClient (Int32) T¹o mét UdpClient v g¾n (bind) mét cæng cho nã.UdpClient (IPEndPoint) T¹o mét UdpClient v g¾n (bind) mét IPEndpoint (g¸n ®Þa chØ IP v cæng) cho nã.UdpClient (Int32, AddressFamily) T¹o mét UdpClient v g¸n sè hiÖu cæng, AddressFamily 24
 25. 25. UdpClient (String, Int32) T¹o mét UdpClient v thiÕt lËp víi mét tr¹m tõ xa mÆc ®Þnh.PUBLIC Method Name Description BeginReceive NhËn d÷ liÖu Kh«ng ®ång bé tõ m¸y ë xa. BeginSend Göi kh«ng ®ång bé d÷ liÖu tíi m¸y ë xa Close §ãng kÕt nèi. Connect ThiÕt lËp mét Default remote host. EndReceive KÕt thóc nhËn d÷ liÖu kh«ng ®ång bé ë trªn EndSend KÕt thóc viÖc göi d÷ liÖu kh«ng ®ång bé ë trªn Receive NhËn d÷ liÖu (®ång bé) do m¸y ë xa göi. (§ång bé cã nghÜa l c¸c lÖnh ngay sau lÖnh Receive chØ ®−îc thùc thi nÕu Receive ® nhËn ®−îc d÷ liÖu vÒ . Cßn nÕu nã ch−a nhËn ®−îc – dï chØ mét chót – th× nã vÉn cø chê (blocking)) Send Göi d÷ liÖu (®ång bé) cho m¸y ë xa.Ví d s d ng UdpClient vi t chương trình Chat gi a 2 máy:Do chương trình 2 máy là như nhau ta ch c n vi t m t chương trình copy ra ñ sd ng.Hình nh c a nó như sau:using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing; 25
 26. 26. using System.Text;using System.Windows.Forms;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Threading;namespace UdpChat { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; } private void btSend_Click(object sender, EventArgs e) { UdpClient send = new UdpClient(); IPEndPoint iepRemote = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(txtIp.Text),int.Parse(txtRemotePort.Text)); byte[] data = new byte[1024]; data = Encoding.UTF8.GetBytes(txtSend.Text); send.Send(data, data.Length, iepRemote); txtReceive.Text += "Sender: "+txtSend.Text + "rn"; txtSend.Clear(); if (txtSend.Text.ToUpper().Equals("QUIT")) this.Dispose(); } private void btConnect_Click(object sender, EventArgs e) { Thread tuyen = new Thread(new ThreadStart(NhanDl)); tuyen.Start(); } private void NhanDl() { UdpClient receiver = new UdpClient(int.Parse(txtLocalPort.Text)); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); while (true) { byte[] data = new byte[1024]; data = receiver.Receive(ref iep); string s = Encoding.UTF8.GetString(data); if (s.Trim().ToUpper().Equals("QUIT")) break; txtReceive.Text += "Receiver: "+ s + "rn"; } } }}2.4. Socket không ñ ng b2.4.1. Mô hình x lý s ki n c a windows 26
 27. 27. Mô hình x lý s ki n c a Windows ñư c th hi n qua hình sau: Như v y thông qua mô hình này ta có th y nhi m cho m t th t c nào ñó th chi n khi s ki n s y ra trên các ControlVí d :using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace EventDemo { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); button1.Click += new EventHandler(NhanTiep); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Bac da nhan em"); } private void NhanTiep(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Bac lai nhan em roi"); } }} ví d trên chúng ta ngoài s ki n Click c a button 1 chúng ta thêm m t xki n khi button1 ñư c nh n ñó là s ki n NhanTiep.2.4.2. S d ng Socket không ñ ng b ð l p trình không ñ ng b v i Socket chúng ta s d ng các phương th c chovi c s d ng b t ñ ng b 27
 28. 28. Các phương th c cho vi c l p trình b t ñ ng b ñư c chia làm 2 l i thư ng b tñ u b ng Begin và End: Phương th c b t ñ u b ng Begin, b t ñ u m t ch c năng và ñư c ñăng ký v i phương th c AsyncCallback B t ñ u b ng End ch ch c năng hoàn thành khi AsyncCallback ñư c g i.Requests Started By… Description of Request Requests Ended BY…BeginAccept() To accept an incoming EndAccept() connectionBeginConnect() To connect to a remote EndConnect() hostBeginReceive() To retrieve data from a EndReceive() socketBeginReceiveFrom() To retrieve data from a EndReceiveFrom() specific remote hostBeginSend() To send data from a EndSend() socketBeginSendTo() To send data to a EndSendTo() specific remote host - ð ch p nh n k t n i b t ñ ng b ta s d ng phương th c BeginAccept() vàEndAccept() như sau: Phương th c BeginAccept() và EndAccept() IAsyncResult BeginAccept(AsyncCallback callback, object state) Socket EndAccept(IAsyncResult iar); Thư ng ñư c dùng như sau:Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050);sock.Bind(iep);sock.Listen(5);sock.BeginAccept(new AsyncCallback(CallAccept), sock);Trong ñó phương th c CallAccept thư ng ñư c vi t như sau: private static void CallAccept(IAsyncResult iar) { Socket server = (Socket)iar.AsyncState; Socket client = server.EndAccept(iar); ... } - ð thi t l p k t n i theo cách b t ñ ng b chúng ta s d ng phương th cBeginConnect() và EndConnect() như sau: Phương th c BeginConnect() và EndConnect() 28
 29. 29. Socket newsock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); IPEndPoint iep =new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9050); newsock.BeginConnect(iep, new AsyncCallback(Connected), newsock); Trong ñó phương th c Connected thư ng ñư c vi t như sau:public static void Connected(IAsyncResult iar) { Socket sock = (Socket)iar.AsyncState; try { sock.EndConnect(iar); } catch (SocketException) { Console.WriteLine("Unable to connect to host"); } } - ð g i d li u b t ñ ng b chúng ta làm như sau:+ Phương th c BeginSend() và EndSend()+ BeginSend()IAsyncResult BeginSend(byte[] buffer, int offset, int size, SocketFlags sockflag,AsyncCallback callback, object state)Ví d : sock.BeginSend(data, 0, data.Length, SocketFlags.None, newAsyncCallback(SendData), sock);+ EndSend() int EndSend(IAsyncResult iar) Trong ñó phương th c SendData thư ng ñư c vi t như sau:private static void SendData(IAsyncResult iar) { Socket server = (Socket)iar.AsyncState; int sent = server.EndSend(iar); } Tương t như giao th c hư ng k t n i n u ta s d ng g i d li u theo giao th ckhông hư ng k t n i chúng ta cũng th c hi n tương t như sau: Phương th c BeginSendTo() và EndSendTo() IAsyncResult BeginSendTo(byte[] buffer, int offset, int size, SocketFlagssockflag, EndPoint ep, AsyncCallback callback, object state)Ví d : IPEndPoint iep = new EndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.6"), 9050); sock.BeginSendTo(data, 0, data.Length, SocketFlags.None, iep, newAsynCallback(SendDataTo), sock); int EndSendTo(IAsyncResult iar) - ð nh n d li u b t ñ ng b ta th c hi n như sau:+ Nh n d li u v i giao th c hư ng k t n i: Phương th c BeginReceive và EndReceive() 29
 30. 30. sock.BeginReceive(data, 0, data.Length, SocketFlags.None, newAsyncCallback(ReceivedData), sock);V i ReceivedData ñư c ñ nh nghĩa như sau: void ReceivedData(IAsyncResult iar) { Socket remote = (Socket)iar.AsyncState; int recv = remote.EndReceive(iar); string receivedData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine(receivedData);}+ Nh n d li u b t ñ ng b v i giao th c không hư ng k t n i. Phương th c BeginReceiveFrom() and EndReceiveFrom() sock.BeginReceive(data, 0, data.Length, SocketFlags.None, ref iep, newAsyncCallback(ReceiveData), sock); void ReceiveData(IasyncResult iar){ Socket remote = (Socket)iar.AsyncState; int recv = remote.EndReceiveFrom(iar); string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine(stringData); }2.4.3. Ví d v Socket không ñ ng b Sau ñây chúng ta s s d ng các phương th c không ñ ng b vi t chương trìnhClient/Server theo Socket b t ñ ng b , m i khi Client g i d li u lên Server, nó s inra và g i tr l i cho Client. Mô hình c a client/server s d ng các phương th c b tñ ng b như sau: 30
 31. 31. Chương trình phía Client:using System;using System.Drawing;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;using System.Windows.Forms;class AsyncTcpClient:Form{ private TextBox newText; private TextBox conStatus; private ListBox results; private Socket client; private byte[] data = new byte[1024]; private int size = 1024; public AsyncTcpClient() { Text = "Asynchronous TCP Client"; Size = new Size(400, 380); Label label1 = new Label(); label1.Parent = this; label1.Text = "Enter text string:"; label1.AutoSize = true; label1.Location = new Point(10, 30); newText = new TextBox(); newText.Parent = this; newText.Size = new Size(200, 2 * Font.Height); newText.Location = new Point(10, 55); results = new ListBox(); results.Parent = this; results.Location = new Point(10, 85); results.Size = new Size(360, 18 * Font.Height); Label label2 = new Label(); label2.Parent = this; 31
 32. 32. label2.Text = "Connection Status:"; label2.AutoSize = true; label2.Location = new Point(10, 330); conStatus = new TextBox(); conStatus.Parent = this; conStatus.Text = "Disconnected"; conStatus.Size = new Size(200, 2 * Font.Height); conStatus.Location = new Point(110, 325); Button sendit = new Button(); sendit.Parent = this; sendit.Text = "Send"; sendit.Location = new Point(220,52); sendit.Size = new Size(5 * Font.Height, 2 * Font.Height); sendit.Click += new EventHandler(ButtonSendOnClick); Button connect = new Button(); connect.Parent = this; connect.Text = "Connect"; connect.Location = new Point(295, 20); connect.Size = new Size(6 * Font.Height, 2 * Font.Height); connect.Click += new EventHandler(ButtonConnectOnClick); Button discon = new Button(); discon.Parent = this; discon.Text = "Disconnect"; discon.Location = new Point(295,52); discon.Size = new Size(6 * Font.Height, 2 * Font.Height); discon.Click += new EventHandler(ButtonDisconOnClick);}void ButtonConnectOnClick(object obj, EventArgs ea){ conStatus.Text = "Connecting..."; Socket newsock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9050); newsock.BeginConnect(iep, new AsyncCallback(Connected), newsock);}void ButtonSendOnClick(object obj, EventArgs ea){ byte[] message = Encoding.ASCII.GetBytes(newText.Text); newText.Clear(); client.BeginSend(message, 0, message.Length, SocketFlags.None, new AsyncCallback(SendData), client);}void ButtonDisconOnClick(object obj, EventArgs ea){ client.Close(); conStatus.Text = "Disconnected";}void Connected(IAsyncResult iar){ 32
 33. 33. client = (Socket)iar.AsyncState; try { client.EndConnect(iar); conStatus.Text = "Connected to: " + client.RemoteEndPoint.ToString(); client.BeginReceive(data, 0, size, SocketFlags.None, new AsyncCallback(ReceiveData), client); } catch (SocketException) { conStatus.Text = "Error connecting"; } } void ReceiveData(IAsyncResult iar) { Socket remote = (Socket)iar.AsyncState; int recv = remote.EndReceive(iar); string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); results.Items.Add(stringData); } void SendData(IAsyncResult iar) { Socket remote = (Socket)iar.AsyncState; int sent = remote.EndSend(iar); remote.BeginReceive(data, 0, size, SocketFlags.None, new AsyncCallback(ReceiveData), remote); } public static void Main() { Application.Run(new AsyncTcpClient()); }}Chương trình phía Server:using System;using System.Drawing;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;using System.Windows.Forms;class AsyncTcpSrvr :Form{ private TextBox conStatus; private ListBox results; private byte[] data = new byte[1024]; private int size = 1024; private Socket server; public AsyncTcpSrvr() { Text = "Asynchronous TCP Server"; Size = new Size(400, 380); 33
 34. 34. results = new ListBox(); results.Parent = this; results.Location = new Point(10, 65); results.Size = new Size(350, 20 * Font.Height); Label label1 = new Label(); label1.Parent = this; label1.Text = "Text received from client:"; label1.AutoSize = true; label1.Location = new Point(10, 45); Label label2 = new Label(); label2.Parent = this; label2.Text = "Connection Status:"; label2.AutoSize = true; label2.Location = new Point(10, 330); conStatus = new TextBox(); conStatus.Parent = this; conStatus.Text = "Waiting for client..."; conStatus.Size = new Size(200, 2 * Font.Height); conStatus.Location = new Point(110, 325); Button stopServer = new Button(); stopServer.Parent = this; stopServer.Text = "Stop Server"; stopServer.Location = new Point(260,32); stopServer.Size = new Size(7 * Font.Height, 2 * Font.Height); stopServer.Click += new EventHandler(ButtonStopOnClick); server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); server.Bind(iep); server.Listen(5); server.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptConn), server);}void ButtonStopOnClick(object obj, EventArgs ea){ Close();}void AcceptConn(IAsyncResult iar){ Socket oldserver = (Socket)iar.AsyncState; Socket client = oldserver.EndAccept(iar); conStatus.Text = "Connected to: " + client.RemoteEndPoint.ToString(); string stringData = "Welcome to my server"; byte[] message1 = Encoding.ASCII.GetBytes(stringData); client.BeginSend(message1, 0, message1.Length, SocketFlags.None, new AsyncCallback(SendData), client);}void SendData(IAsyncResult iar){ Socket client = (Socket)iar.AsyncState; 34
 35. 35. int sent = client.EndSend(iar); client.BeginReceive(data, 0, size, SocketFlags.None, new AsyncCallback(ReceiveData), client); } void ReceiveData(IAsyncResult iar) { Socket client = (Socket)iar.AsyncState; int recv = client.EndReceive(iar); if (recv == 0) { client.Close(); conStatus.Text = "Waiting for client..."; server.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptConn), server); return; } string receivedData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); results.Items.Add(receivedData); byte[] message2 = Encoding.ASCII.GetBytes(receivedData); client.BeginSend(message2, 0, message2.Length, SocketFlags.None, new AsyncCallback(SendData), client); } public static void Main() { Application.Run(new AsyncTcpSrvr()); }}2.4.4. S d ng các phương th c Non-blocking ð l p trình b t ñ ng b chúng ta có th s d ng các phương th c Non –bloking như phương th c Poll() và phương th c Select:+ Phương th c Poll() bool Poll(int microseconds, SelectMode mode); SelectRead: Poll() tr v true n u m t trong nh ng ñi u ki n sau ñư c tho : N u phương th c Accept() thành công N u có d li u trên Socket N u k t n i ñã ñóng SelectWrite: Poll() tr v true n u tho m t trong nh ng ñi u ki n sau: Phương th c Connect() thành công N u có d li u trên Socket ñ g i SelectError: Poll() tr v true n u m t trong nh ng ñi u ki n sau ñư c tho : N u phương th c Connect() th t b i N u có d li u ngoài băng thông chu n g i ñ n nhưng thu c tính OutOfBandInline không ñư c thi t l p là true.+ Phương th c Select(): 35
 36. 36. Socket.Select(IList checkRead, IList checkWrite, IList checkError, intmicroseconds) • checkRead monitors the specified sockets for the ability to read data from thesocket. • checkWrite monitors the specified sockets for the ability to write data to thesocket. • checkError monitors the specified sockets for error conditions.Ví d ng d ng Server s d ng phương th c Poll()using System;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;class TcpPollSrvr{ public static void Main() { int recv; byte[] data = new byte[1024]; IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); Socket newsock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); newsock.Bind(ipep); newsock.Listen(10); Console.WriteLine("Waiting for a client..."); bool result; int i = 0; while (true) { i++; Console.WriteLine("polling for accept#{0}...", i); result = newsock.Poll(1000000, SelectMode.SelectRead); if (result) { break; } } Socket client = newsock.Accept(); IPEndPoint newclient = (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint; Console.WriteLine("Connected with {0} at port {1}", newclient.Address, newclient.Port); string welcome = "Welcome to my test server"; data = Encoding.ASCII.GetBytes(welcome); client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None); 36
 37. 37. i = 0; while (true) { Console.WriteLine("polling for receive #{0}...", i); i++; result = client.Poll(3000000, SelectMode.SelectRead); if (result) { data = new byte[1024]; i = 0; recv = client.Receive(data); if (recv == 0) break; Console.WriteLine( Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv)); client.Send(data, recv, 0); } } Console.WriteLine("Disconnected from {0}", newclient.Address); client.Close(); newsock.Close(); }} Sau ñây chúng ta s vi t m t chương trình Server s d ng phương th c Select()ñ ch p nh n 2 k t n i ñ n t client và x lý t ng k t n i.Chương trình Select Server:using System;using System.Collections;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;class SelectTcpSrvr{ public static void Main() { ArrayList sockList = new ArrayList(2); ArrayList copyList = new ArrayList(2); Socket main = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); byte[] data = new byte[1024]; string stringData; 37
 38. 38. int recv;main.Bind(iep);main.Listen(2);Console.WriteLine("Waiting for 2 clients...");Socket client1 = main.Accept();IPEndPoint iep1 = (IPEndPoint)client1.RemoteEndPoint;client1.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Welcome to my server"));Console.WriteLine("Connected to {0}", iep1.ToString());sockList.Add(client1);Console.WriteLine("Waiting for 1 more client...");Socket client2 = main.Accept();IPEndPoint iep2 = (IPEndPoint)client2.RemoteEndPoint;client2.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Welcome to my server"));Console.WriteLine("Connected to {0}", iep2.ToString());sockList.Add(client2);main.Close();while (true){ copyList = new ArrayList(sockList); Console.WriteLine("Monitoring {0} sockets...", copyList.Count); Socket.Select(copyList, null, null, 10000000); foreach (Socket client in copyList) { data = new byte[1024]; recv = client.Receive(data); stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Received: {0}", stringData); if (recv == 0) { iep = (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint; Console.WriteLine("Client {0} disconnected.", iep.ToString()); client.Close(); sockList.Remove(client); if (sockList.Count == 0) { Console.WriteLine("Last client disconnected, bye"); return; } } else client.Send(data, recv, SocketFlags.None); 38
 39. 39. } } }}Chương trình Client:using System;using System.Collections;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;class SelectTcpClient{ public static void Main() { Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9050); byte[] data = new byte[1024]; string stringData; int recv; sock.Connect(iep); Console.WriteLine("Connected to server"); recv = sock.Receive(data); stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Received: {0}", stringData); while (true) { stringData = Console.ReadLine(); if (stringData == "exit") break; data = Encoding.ASCII.GetBytes(stringData); sock.Send(data, data.Length, SocketFlags.None); data = new byte[1024]; recv = sock.Receive(data); stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("Received: {0}", stringData); } sock.Close(); }}2.5. S d ng Thread trong các ng d ng m ng 39
 40. 40. M t s khái ni m- ða nhi m (Multitasking): Là kh năng h ñiêu hành làm nhi u công vi c t i m t th iñi m- Ti n trình (Process): Khi ch y m t ng d ng, h ñi u hành s c p phát riêng cho ngd ng ñó b nh và các tài nguyên khác. B nh và tài nguyên v t lý riêng bi t nàyñư c g i là m t ti n trình. Các tài nguyên và b nh c a m t ti n trình thì ch ti ntrình ñó ñư c phép truy c p.- Tuy n (Thread): Trong h th ng, m t ti n trình có th có m t ho c nhi u chu i th chi n tách bi t nhau và có th ch y ñ ng th i. M i chu i th c hi n này ñư c g i là m ttuy n (Thread). Trong m t ng d ng, Thread kh i t o ñ u tiên g i là Thread sơ c phay Thread chính.2.5.1. S d ng Thread trong chương trình .Net ð s d ng Thread trong .Net ta s d ng NameSpace System.Threading- M t s phương th c thư ng dùngPublic Method Mô tNameAbort() K t thúc ThreadJoin() Bu c chương trình ph i ch cho thread k t thúc (Block) thì m i th c hi n ti p (các câu l nh ñ ng sau Join).Resume() Ti p t c ch y thread ñã b t m ngưng - suspended.Sleep() Static method : T m d ng thread trong m t kho ng th i gian.Start() B t ñ u ch y (kh i ñ ng) m t thread. Sau khi g i phương th c này, tr ng thái c a thread chuy n t tr ng thái hi n hành sang Running.Suspend() T m ngưng (ngh ) thread. (Phương th c này ñã b lo i kh i phiên b n VS.NET 2005)- M t s thu c tính thư ng dùng:Public Property Mô tNameCurrentThread This static property: Tr v thread hi n hành ñang ch y.IsAlive Tr v giá tr cho bi t tr ng thái th c thi c a thread hi n hành.IsBackground Sets or gets giá tr cho bi t là thread là background hay foreground thread.IsThreadPoolThread Gets a value indicating whether a thread is part of a thread pool.Priority Sets or gets giá tr ñ ch ñ nh ñ ưu tiên (dành nhi u hay ít CPU cho thread). Cao nh t là 4, th p nh t là 0. 40
 41. 41. Public Property Mô tNameThreadState L y v tr ng thái c a thread (ñang d ng, hay ñang ch y…)- T o m t tuy n trong C# …… Thread newThread=newThread(new ThreadStart(newMethod)); ……. } void newMethod() { ... }2.5.2. S d ng Thread trong các chương trình Server - ða tuyên hay ñư c ng d ng trong các chương trình Server, các chương trìnhñòi h i t i m t th i ñi m ch p nh n nhi u k t n i ñ n t các Client. - ð các chương trình Server có th x lý nhi u Client t i m t th i ñi m ta cómô hình ng d ng ña tuy n như sau:Sau ñây chúng ta vi t l i chương trình DateTimeServer có s d ng Thread như sau:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Threading;using System.IO;class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2009); TcpListener server = new TcpListener(iep); server.Start(); while (true) { 41
 42. 42. //chap nhan ket noi TcpClient client= server.AcceptTcpClient(); //Tao ra tuyen moi de xu ly moi Client new ClientThread(client); } server.Stop(); }}class ClientThread { private Thread tuyen; private TcpClient client; public ClientThread(TcpClient client) { this.client = client; tuyen = new Thread(new ThreadStart(GuiNhanDL)); tuyen.Start(); } private void GuiNhanDL() { StreamReader sr = new StreamReader(client.GetStream()); StreamWriter sw= new StreamWriter(client.GetStream()); string kq=""; while(true) { string s=sr.ReadLine(); s=s.ToUpper(); if(s.Equals("QUIT")) break; if(s.Equals("GETDATE")) kq=DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); else if(s.Equals("GETTIME")) kq=DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss"); else kq="Khong hieu lenh"; sw.WriteLine(kq); sw.Flush(); } client.Close(); }}2.5.3. S d ng Thread ñ g i/nh n d li u ng d ng ña tuy n trong vi c g i nh n d li u chúng ta vi t chương trình Chattheo giao th c TCP như sau: 42
 43. 43. ng d ng mô hình x lý s ki n c a Windows và ña tuy n và Socket khôngñ ng b ta ch c n vi t m t chương trình sau ñó d ch ra, ta ch y ng d ng nh n Listennó s l ng nghe trong vai trò Server còn khi ta ch y và nh n Connect nó s ñóng vaitrò Client và k t n i t i Server.Văn b n chương trình như sau:using System;using System.Drawing;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;using System.Threading; 43
 44. 44. using System.Windows.Forms;class TcpChat:Form{ private static TextBox newText; private static ListBox results; private static Socket client; private static byte[] data = new byte[1024]; public TcpChat() { Text = "TCP Chat Program"; Size = new Size(400, 380); Label label1 = new Label(); label1.Parent = this; label1.Text = "Enter text string:"; label1.AutoSize = true; label1.Location = new Point(10, 30); newText = new TextBox(); newText.Parent = this; newText.Size = new Size(200, 2 * Font.Height); newText.Location = new Point(10, 55); results = new ListBox(); results.Parent = this; results.Location = new Point(10, 85); results.Size = new Size(360, 18 * Font.Height); Button sendit = new Button(); sendit.Parent = this; sendit.Text = "Send"; sendit.Location = new Point(220,52); sendit.Size = new Size(5 * Font.Height, 2 * Font.Height); sendit.Click += new EventHandler(ButtonSendOnClick); Button connect = new Button(); connect.Parent = this; connect.Text = "Connect"; connect.Location = new Point(295, 20); connect.Size = new Size(6 * Font.Height, 2 * Font.Height); connect.Click += new EventHandler(ButtonConnectOnClick); Button listen = new Button(); listen.Parent = this; listen.Text = "Listen"; listen.Location = new Point(295,52); listen.Size = new Size(6 * Font.Height, 2 * Font.Height); listen.Click += new EventHandler(ButtonListenOnClick); } void ButtonListenOnClick(object obj, EventArgs ea) { results.Items.Add("Listening for a client..."); Socket newsock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 44
 45. 45. IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); newsock.Bind(iep); newsock.Listen(5); newsock.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptConn), newsock);}void ButtonConnectOnClick(object obj, EventArgs ea){ results.Items.Add("Connecting..."); client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9050); client.BeginConnect(iep, new AsyncCallback(Connected), client);}void ButtonSendOnClick(object obj, EventArgs ea){ byte[] message = Encoding.ASCII.GetBytes(newText.Text); newText.Clear(); client.BeginSend(message, 0, message.Length, 0, new AsyncCallback(SendData), client);}void AcceptConn(IAsyncResult iar){ Socket oldserver = (Socket)iar.AsyncState; client = oldserver.EndAccept(iar); results.Items.Add("Connection from: " + client.RemoteEndPoint.ToString()); Thread receiver = new Thread(new ThreadStart(ReceiveData)); receiver.Start();}void Connected(IAsyncResult iar){ try { client.EndConnect(iar); results.Items.Add("Connected to: " + client.RemoteEndPoint.ToString()); Thread receiver = new Thread(new ThreadStart(ReceiveData)); receiver.Start(); } catch (SocketException) { results.Items.Add("Error connecting"); }}void SendData(IAsyncResult iar){ Socket remote = (Socket)iar.AsyncState; int sent = remote.EndSend(iar);}void ReceiveData(){ int recv; 45
 46. 46. string stringData; while (true) { recv = client.Receive(data); stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); if (stringData == "bye") break; results.Items.Add(stringData); } stringData = "bye"; byte[] message = Encoding.ASCII.GetBytes(stringData); client.Send(message); client.Close(); results.Items.Add("Connection stopped"); return; } public static void Main() { Application.Run(new TcpChat()); }}2.5.4. S d ng ThreadPool trong các chương trình .NetMethod DescriptionBindHandle() Binds an operating system handle to the thread poolGetAvailableThreads() Gets the number of worker threads available for use in the thread poolGetMaxThreads() Gets the maximum number of worker threads available in the thread poolQueueUserWorkItem() Queues a user delegate to the thread poolRegisterWaitForSingleObject() Registers a delegate waiting for a WaitHandle objectUnsafeQueueUserWorkItem() Queues an unsafe user delegate to the thread pool but does not propagate the calling stack onto the worker threadUnsafeRegisterWaitForSingleObject() Registers an unsafe delegate waiting for a WaitHandle objectusing System;using System.Threading;class ThreadPoolSample{ 46
 47. 47. public static void Main() { ThreadPoolSample tps = new ThreadPoolSample(); } public ThreadPoolSample() { int i; ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(Counter)); ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(Counter2)); for(i = 0; i < 10; i++) { Console.WriteLine("main: {0}", i); Thread.Sleep(1000); } } void Counter(object state) { int i; for (i = 0; i < 10; i++) { Console.WriteLine(" thread: {0}", i); Thread.Sleep(2000); } } void Counter2(object state) { int i; for (i = 0; i < 10; i++) { Console.WriteLine(" thread2: {0}", i); Thread.Sleep(3000); } }}2.5.5. S d ng ThreadPool trong các chương trình Serverusing System;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;using System.Threading;class ThreadPoolTcpSrvr{ private TcpListener client; public ThreadPoolTcpSrvr() { client = new TcpListener(9050); client.Start(); Console.WriteLine("Waiting for clients..."); while(true) { while (!client.Pending()) { Thread.Sleep(1000); } ConnectionThread newconnection = new ConnectionThread(); newconnection.threadListener = this.client; ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(newconnection.HandleConnection)); } } public static void Main() { ThreadPoolTcpSrvr tpts = new ThreadPoolTcpSrvr(); 47
 48. 48. }}class ConnectionThread{ public TcpListener threadListener; private static int connections = 0; public void HandleConnection(object state) { int recv; byte[] data = new byte[1024]; TcpClient client = threadListener.AcceptTcpClient(); NetworkStream ns = client.GetStream(); connections++; Console.WriteLine("New client accepted: {0} active connections", connections); string welcome = "Welcome to my test server"; data = Encoding.ASCII.GetBytes(welcome); ns.Write(data, 0, data.Length); while(true) { data = new byte[1024]; recv = ns.Read(data, 0, data.Length); if (recv == 0) break; ns.Write(data, 0, recv); } ns.Close(); client.Close(); connections—; Console.WriteLine("Client disconnected: {0} active connections", connections); }}2.6. K thu t IP Multicasting2.6.1. Broadcasting là gì?Broadcast, ti ng Vi t g i là qu ng bá. Trong h th ng m ng h u tuy n, qu ng bá làthu t ng dùng ñ ch vi c g i m t gói thông tin ñ n t t các nút m ng trong m ng. ðth c hi n hình th c qu ng bá, ñ a ch ñ n c a gói tin s là ñ a ch qu ng bá.Có hai lo i là: Local Broadcast và Global Broadcast2.6.2. S d ng Broadcasting ñ g i d li u ñ n nhi u máy trong m ng c c bG i gói d li u Broadcastusing System;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;class BadBroadcast { public static void Main() { Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, 9050); byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); sock.SendTo(data, iep); sock.Close(); } 48
 49. 49. }Chúng ta ph i thi t l p như sau:class Broadcst { public static void Main() { Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint iep1 = new IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, 9050); IPEndPoint iep2 = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.255"), 9050); string hostname = Dns.GetHostName(); byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(hostname); sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.Broadcast, 1); sock.SendTo(data, iep1); sock.SendTo(data, iep2); sock.Close(); }}Nh n gói d li u Broadcastclass RecvBroadcst { public static void Main() { Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); sock.Bind(iep); EndPoint ep = (EndPoint)iep; Console.WriteLine("Ready to receive…"); byte[] data = new byte[1024]; int recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("received: {0} from: {1}", stringData, ep.ToString()); data = new byte[1024]; recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("received: {0} from: {1}",stringData, ep.ToString()); sock.Close(); }}2.6.3. Multicasting là gì?M t ñ a ch multicast cho phép thi t b g i d li u t i m t t p xác ñ nh trư c các host,ñư c bi t ñ n như các nhóm multicast, trong các m ng con khác nhau.M t s ñ a ch Multicast ð a ch multicast Ch c năng 224.0.0.0 ð a ch cơ s 224.0.0.1 T t c các h th ng trên m ng con này 224.0.0.2 T t c các Router trên m ng con này 49
 50. 50. 224.0.0.5 Các DR trong OSPF 224.0.1.9 Nhóm ñ a ch RIPv2 224.0.1.24 Nhóm ñ a ch WINS serverCó 2 k thu t Multicast ñư c s d ng+ Peer to Peer+ Central Server2.6.4. Socket Multicasting trong .Net S d ng phương th c SetSocketOption() 50
 51. 51. Socket option có th ñư c s d ng ñ Thêm m t Socket vào nhóm Multicast Lo i m t Socket kh i nhóm Multicast SetSocketOption(SocketOptionLevel,SocketOptionName, optionValue) SocketOptionName AddMembership DropMembership S d ng phương th c SetSocketOption() Socket option có th ñư c s d ng ñ optionValue là m t ñ i tư ng c a l p MulticastOption MulticastOption(IPAddress) MulticastOption(IPAddress,IPAddress) Ví d thêm m t Socket vào nhóm Multicast 224.100.0.1 sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, new MulticastOption(IPAddress.Parse("224.100.0.1"));G i d li u Multicastclass MultiSend{ public static void Main() { Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050); byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); server.SendTo(data, iep); server.Close(); }}Nh n d li u Multicastclass MultiRecv{ public static void Main() { Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram,ProtocolType.Udp); Console.WriteLine("Ready to receive…"); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); EndPoint ep = (EndPoint)iep; sock.Bind(iep); sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, new MulticastOption(IPAddress.Parse("224.100.0.1"))); byte[] data = new byte[1024]; int recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); Console.WriteLine("received: {0} from: {1}", stringData, ep.ToString()); sock.Close(); }} 51
 52. 52. G i d li u Multicast v i TTLclass NewMultiSend{ public static void Main() { Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9051); IPEndPoint iep2 = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050); server.Bind(iep); byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, new MulticastOption(IPAddress.Parse("224.100.0.1"))); server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.MulticastTimeToLive, 50); server.SendTo(data, iep2); server.Close(); }} Multicast v i l p UdpClient JoinMulticastGroup() DropMulticastGroup() JoinMulticastGroup() là phương th c overload JoinMulticastGroup(IPAddress) JoinMulticastGroup(IPAddress, int)class UdpClientMultiSend{ public static void Main() { UdpClient sock = new UdpClient(); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050); byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); sock.Send(data, data.Length, iep); sock.Close(); }}class UdpClientMultiRecv{ public static void Main() { UdpClient sock = new UdpClient(9050); Console.WriteLine("Ready to receive…"); sock.JoinMulticastGroup(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 50); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); byte[] data = sock.Receive(ref iep); string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, data.Length); Console.WriteLine("received: {0} from: {1}", stringData, iep.ToString()); sock.Close(); }} 52
 53. 53. 2.7 Bài t p áp d ngclass MulticastChat : Form{ TextBox newText; ListBox results; Socket sock; Thread receiver; IPEndPoint multiep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050); public MulticastChat() { Text = "Multicast Chat Program"; Size = new Size(400, 380); Label label1 = new Label(); label1.Parent = this; label1.Text = "Enter text string:"; label1.AutoSize = true; label1.Location = new Point(10, 30); newText = new TextBox(); newText.Parent = this; newText.Size = new Size(200, 2 * Font.Height); newText.Location = new Point(10, 55); results = new ListBox(); results.Parent = this; results.Location = new Point(10, 85); results.Size = new Size(360, 18 * Font.Height); Button sendit = new Button(); sendit.Parent = this; sendit.Text = "Send"; sendit.Location = new Point(220, 52); sendit.Size = new Size(5 * Font.Height, 2 * Font.Height); sendit.Click += new EventHandler(ButtonSendOnClick);Button closeit = new Button(); closeit.Parent = this; closeit.Text = "Close"; closeit.Location = new Point(290, 52); closeit.Size = new Size(5 * Font.Height, 2 * Font.Height); closeit.Click += new EventHandler(ButtonCloseOnClick); sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); sock.Bind(iep); sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, 53
 54. 54. new MulticastOption(IPAddress.Parse("224.100.0.1"))); receiver = new Thread(new ThreadStart(packetReceive)); receiver.IsBackground = true; receiver.Start(); } void ButtonSendOnClick(object obj, EventArgs ea) { byte[] message = Encoding.ASCII.GetBytes(newText.Text); newText.Clear(); sock.SendTo(message, SocketFlags.None, multiep); } void ButtonCloseOnClick(object obj, EventArgs ea) { receiver.Abort(); sock.Close(); Close(); }void packetReceive() { EndPoint ep = (EndPoint)multiep; byte[] data = new byte[1024]; string stringData; int recv; while (true) { recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); results.Items.Add("from " + ep.ToString() + ": " + stringData); } } public static void Main() { Application.Run(new MulticastChat()); }} 54
 55. 55. CHƯƠNG 3: XÂY D NG NG D NG M NG3.1. Giao th c ICMPGi i thi u giao th c ICMP (Internetwork Control Message Protocol)- Giao th c ICMP ho t ñ ng trên layer 2 - Internetwork trong mô hình TCP/IP ho clayer 3 - Network trong mô hình OSICho phép ki m tra và xác ñ nh l i c a Layer 3 Internetwork trong mô hình TCP/IPb ng cách ñ nh nghĩa ra các lo i thông ñi p có th s d ng ñ xác ñ nh xem m ng hi nt i có th truy n ñư c gói tin hay không.Trong th c t , ICMP c n các thành ph n c a m i gói tin IP ñ có th ho t ñ ng ñư c.C u trúc c a gói tin IP và ICMP + Type: có th là m t query hay m t l i + Code: Xác ñ nh ñây là lo i query hay thông ñi p l i + Checksum: Ki m tra và s a l i cho d li u ICMP + Message: Tuỳ thu c vào Type và Code3.1.1. S d ng Raw Socket Gói tin ICMP không s d ng TCP ho c UDP nên chúng ta không th s d ng các l pñư c h tr như TcpClient hay UdpClient mà ph i s d ng m t Raw Socket Mu n t o Raw Socket khi t o ra Socket b n s d ng SocketType.Raw, giao th cICMPT o Raw Socket như sau Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Raw,ProtocolType.Icmp); Raw Socket Format Value Description Ggp Gateway-to-Gateway Protocol Icmp Internet Control Message Protocol 55
 56. 56. Idp IDP Protocol Igmp Internet Group Management Protocol IP A raw IP packet Ipx Novell IPX Protocol ND Net Disk Protocol Pup Xerox PARC Universal Protocol (PUP) Raw A raw IP packet Spx Novell SPX Protocol SpxII Novell SPX Version 2 Protocol Unknown An unknown protocol Unspecified An unspecified protocol G i gói d li u Raw ICMP là giao th c không hư ng k t n i S d ng phương th c SendTo() c a l p Socket ñ g i C ng trong giao th c ICMP không quan tr ng IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.2"), 0); sock.SendTo(packet, iep); Nh n gói d li u Raw S d ng phương th c ReceiveForm c a l p Socket D li u nh n v là m t gói tin IP chúng ta ph i tách ra ñ l y gói tin ICMPRaw Socket không t ñ ng ñ nh d ng gói tin ICMP cho chúng ta. Chúng ta ph i t làmData Variable Size TypeType 1 byte ByteCode 1 byte ByteChecksum 2 bytes Unsigned 16-bit integerMessage multibyte Byte arrayð nh nghĩa l p và phương th c kh i t o m c ñ nhclass ICMP { public byte Type; public byte Code; public UInt16 Checksum; public int Messagesize; public byte[] Message = new byte[1024]; public ICMP() { }} T o ra gói tin ICMP ICMP packet = new ICMP(); 56
 57. 57. packet.Type = 0x08; packet.Code = 0x00; packet.Checksum = 0;public ICMP(byte[] data, int size) { Type = data[20]; Code = data[21]; Checksum = BitConverter.ToUInt16(data, 22); MessageSize = size - 24; Buffer.BlockCopy(data, 24, Message, 0, MessageSize); }public byte[] getBytes() { byte[] data = new byte[MessageSize + 9]; Buffer.BlockCopy(BitConverter.GetBytes(Type), 0, data, 0, 1); Buffer.BlockCopy(BitConverter.GetBytes(Code), 0, data, 1, 1); Buffer.BlockCopy(BitConverter.GetBytes(Checksum), 0, data, 2, 2); Buffer.BlockCopy(Message, 0, data, 4, MessageSize); return data; }public UInt16 getChecksum() { UInt32 chcksm = 0; byte[] data = getBytes(); int packetsize = MessageSize + 8; int index = 0; while (index < packetsize) { chcksm += Convert.ToUInt32(BitConverter.ToUInt16(data, index)); index += 2; } chcksm = (chcksm >> 16) + (chcksm & 0xffff); chcksm += (chcksm >> 16); return (UInt16)(~chcksm); }3.1.2. S d ng giao th c ICMP và Raw Socket ñ xây d ng chương trình Ping 57

×