Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tư tưởng hồ chí minh

3,349 views

Published on

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhóm 4 K1A Đại học Kiểm Sát Hà Nội

Published in: Law
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tư tưởng hồ chí minh

 1. 1. Company LOGO Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhóm 4- lớp K1A
 2. 2. Danh sách thành viên 1 Phạm Minh Dũng 2 Nguyễn Thảo Yến 3 Trương Khánh Huyền 4 Lò Phương Thảo 5 Nguyễn Như Du 6 Trần Bích Ngọc 7 Hoàng Hải Nam 8 Đỗ Quang Khải 9 Phạm Văn Quang
 3. 3. Nội dung chính của bài Giai đoạn 5 1945-1969 Giai đoạn 1: Trước năm 1911 Giai đoạn 2 Từ 1911-1920 Các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh Giai đoạn 3 1921-1930 Giai đoạn 4 1930-1945
 4. 4. I. Giai đoạn 1:Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước • Hồ Chí Minh (1890-1969) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước
 5. 5. Từ thuở thiếu thời Người đã chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cùng cực của đồng bào và sớm hình thành trong mình ý chí đấu tranh, giải phóng dân tộc
 6. 6. Mặc dù lúc này phong trào giải phóng dân tộc đang phát triển rất mạnh mẽ với nhiều khuynh hướng tư tưởng như cầu viện của Phan Bội Châu, cải cách của Phan Chu Trinh song Người không tán thành những tư tưởng trên mà tự định ra cho mình một hướng đi mới, quyết tâm sang các nước phương tây để tìm ra con đường cứu nước mới
 7. 7. II. Giai đoạn 1911-1920:Tìm thấy con đường giải phóng dân tộc
 8. 8. • Người ra đi với khát khao giải phóng dân tộc. Người đã đi đến nhiều nước đế quốc, thuộc địa và phụ thuộc
 9. 9. Quyết định ra đi tìm đường cứu nước Người nhận thấy ở đâu nhân dân cũng muốn thoát khỏi áp bức đau khổ Nguyễn Ái Quốc không chỉ đau với nỗi đau của mình mà còn đau với nỗi đau với các nước vong nô trên thế giới Người đã nảy sinh tư tưởng đoàn kết các dân tộc bị bóc lột cùng nhau đấu tranh vì quyền lợi dân tộc
 10. 10. “Ánh sáng trên đầu thần tự do tỏa khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần tự do thì người da đen bị chà đạp. Bao giờ người da đen mới được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới”
 11. 11. Hồ Chí Minh có những chuyển biến tư tưởng Năm 1919, Người gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Véc-xai đòi thừa nhận các quyền tự do dân chủ, bình đẳng của nhân dân Việt Nam
 12. 12. 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc của thuộc địa của Lê nin đăng trên báo “Nhân đạo” Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến quan trọng nhất trong sự nghiệp cách mạng của người. Đó là tìm ra con đường cứu nước
 13. 13. Cuối 1920, Người tham dự đại hội lần thứ 18 của đảng xã hội Pháp (đại hội Tua) tại đây người đã tán thành việc thành lập đảng cộng sản pháp và tham dự quốc tế III Chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa cộng sản
 14. 14. Giai đoạn 1921-1930 :Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng việt nam Người có những hoạt động thực tiễn và lý luận hết sức phong phú trên địa bàn nhiều nước trên thế giới 1921-1924 • Nguyễn Ái Quốc ở Pháp và Liên Xô 1924-1930 • Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc
 15. 15. 1921-1924: Trong thời gian này người viết nhiều tác phẩm nổi tiếng
 16. 16. Cuối 1924: Người từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) 1925: Hội Việt Nam cách Mạng thanh niên ra đời 6/1925: Báo thanh niên ra đời 1927: tác phẩm Đường Cách Mệnh được xuất bản 1930 Luận cương đầu tiên của Đảng
 17. 17. Giai đoạn 1930-1945:vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng • Các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời Cuối 1929 • Hội nghị hợp nhất Đảng Đầu năm1930
 18. 18. • 1935,đại hội VII Quốc Tế Cộng Sản đã phê phán khuynh hướng tả khuynh và chủ trương mở mặt trận thống nhất chống phát xít • Năm 1936, Đảng đã đưa ra chính sách mới phê phán những biểu hiện “tả khuynh”, cô lập, biệt phái trước đây.
 19. 19. • Trước khi về nước, trong thời gian còn hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn theo dõi tình hình trong nước, kịp thời có chỉ đạo để cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên. • Người viết tám điểm xác định đường lối, chủ trương cho cách mạng Đông Dương trong thời kỳ 1936 -1939.
 20. 20. • Được Quốc tế Cộng sản chấp thuận, Nguyễn Ái Quốc từ Mátxcơva về Trung Quốc (10/1938), tiếp tục chỉ đạo cách mạng. • Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước. • Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 họp tại Pác Bó (Cao Bằng) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam.
 21. 21. • Ngày 2-91945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 22. 22. Thời kỳ 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện • Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp xâm lược nước ta lần hai. • Vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. • Hồ Chí Minh chủ trương: “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. • 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ • Tháng 2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. • Năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi.
 23. 23. • Vai trò: Quyết định nhất • CMXHCN nhằm xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên CNXH Miền Bắc • Vai trò: Quyết định trực tiếp • CMDTDCND giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành CMDTDCND trong cả nước. Miền Nam
 24. 24. Kết luận Xuất phát từ thực tiễn, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp tục được bổ sung và phát triển, hợp thành một hệ thống những quan điểm lý luận về cách thành một hệ thống những quan điểm lý luận về cách mạng Việt Nam
 25. 25. Câu hỏi 1. Trong năm giai đoạn đã trình bày trên theo anh chị giai đoạn nào quan trọng nhất? 2. Nguyễn Ái Quốc đã có đóng góp gì có sự ra đời của đảng cộng sản việt nam?

×