Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu ôn phần biến đổi câu của cô Mai Phương

Mời các bạn tham khảo thêm
- http://dichthuattana.com/
- http://vanmau.net/
- http://shopbeyeuvame.com/

 • Login to see the comments

Tài liệu ôn phần biến đổi câu của cô Mai Phương

 1. 1. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   1   I/ - SENTENCE BUILDINGS (CÁC CẤU TRÚC CÂU HAY THI) S + BE + ADJ + TO_INF............... I am happy to see you here. S + BE + ADJ + CLAUSE. I’m sorry (that) you can’t come. (Tôi rất tiếc là bạn không thể đến được.) S + BE/V + TOO + ADJ/ADV + (FOR + O) + TO_INF........... (...quá ...nên không thể...) S + BE/V + ADJ/ADV + ENOUGH + (FOR + O) + TO_INF......... (...đủ......để làm gì...) Tom is old enough to go to school. (Tom đủ tuổi để đi học) IT + BE + ADJ + (FOR + O) + TO_INF........... It is important for everybody to know English. (Mọi người biết Tiếng Anh thì rất quan trọng) IT + BE + ADJ + THAT _ CLAUSE. It is splendid that you passed the exam. IT + BE + ADJ + OF + O + TO_INF........... It’s kind of you to help me. (Bạn thật tử tế khi đã giúp tôi) IT + BE + ADJ + THAT + S + (SHOULD) + BARE INF.......... It’s necessary that we (should) study English regularly. (Thật là cần thiết khi chúng ta học tiếng Anh thường xuyên) IT WAS NOT UNTIL..............THAT..... (Mãi cho đến.......mới.....) It was not until midnight that the noise next door stopped. (Mãi đến nửa đêm tiếng ồn trước nhà mới hết) S + BE/GET + USED TO + N/V_ing (Quen với) I am used to staying up late. I am used to the heat because I have been living here for a long time. S + USED TO + BARE INF (...đã từng...) He used to have a long hair. (Anh ấy từng để tóc dài) IT + TAKES/TOOK/WILL TAKE/ HAS TAKEN + (O) + TIME + TO_INF (Ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì) It takes him thirty minutes to write a letter. It took me two hours to repair the computer last night. S + HAVE/GET + O(st) + PP........... (Nhờ ai đó làm việc gì) S + HAVE + O(so) + BARE INF..... = S + GET + O(so) + TO_INF We are going to have/get our car repaired next week. (Chúng tôi sẽ nhờ người sửa xe cho chúng tôi) I have my brother repair my bike/ I get my brother to repair my bike. (Tôi nhờ anh tôi sửa xe đạp cho tôi) ....SO + ADJ/ADV + THAT......... = ....SUCH + (A/AN) + ADJ + N + THAT......... (.....quá .......đến nỗi....) The film was so good that I saw it three times. (bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần) It was such a hard cake that he couldn’t eat it. (Đó là một cái bánh rắn đến nỗi anh ấy không thể ăn được) AFTER + S1 + PAST PERFECT + S2 + SIMPLE PAST After I had entered the house, it began to rain. (Sau khi tôi vào nhà thì trời bắt đầu mưa) S1 + V + THAT + S2 + (SHOULD) + BARE INF..... We insist that a meeting (should) be held as soon as possible.
 2. 2. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   2   (Chúng tôi nài nỉ một cuộc họp sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt) S1 + WISH + (THAT) + S2 + PAST/PAST PERFECT/WOULD INF.... I wish I knew English well. (Câu ước ở hiện tại) I wish hat I had gone to the party last Sunday. (câu ước ở quá khứ) I wish I could go to England some day. (câu ước ở hiện tại, tương lai) S1 + PRESENT PERFECT + SINCE + S2 + SIMPLE PAST... He has worked as a pilot since he left university. (Anh ấy đã làm phi công từ khi anh ấy học xong đại học) IT IS + TIME + SINCE + S + SIMPLE PAST (Đã....kể từ khi......) It is over six months since John last had his hair cut. (Đã 6 tháng kể từ khi John cắt tóc) IT + BE + PHRASE + THAT CLAUSE (chính là...) It is the manager, not his assistant, that I want to see. (Chính ông quản lí, chứ không phải người phụ tá của ông ấy, là người tôi muốn gặp) NEITHER + S1 + NOR + S2 + V........ (cả...lẫn....đều không...) (động từ chia theo chủ ngữ đứng sau “nor”) Neither my brother nor I am good at French. /Neither I nor my brother is good at French (Cả anh của tôi và tôi đều không giỏi tiếng Pháp) ...NOT ONLY....BUT ALSO.../ BUT....AS WELL. (Không những......mà còn....) He not only spent all his money but also borrowed some from me. (Không những anh ấy tiêu hết tiền mà còn mượn một ít của tôi) NOT ONLY + AUX + S1 + V + BUT + S2 + ALSO.../....AS WELL. (Không những......mà còn.... - đảo ngữ của mẫu câu trên) Not only did he refuse to take the medicine but he also hit the nurse. S1 + HAD + NO SOONER + PP + THAN + S2 + SIMPLE PAST S1 + HAD + HARDLY/SCARELY + PP + WHEN + S2 + SIMPLE PAST (...vừa mới...thì...) I had no sooner opened the door than the telephone rang. (Tôi vừa mở cửa vào thì điện thoại reo) I had scarely closed the door when somebody started to knock. (Tôi vừa đóng cửa thì có ai đó gõ cửa) NO SOONER + HAD + S + PP + THAN + S + SIMPLE PAST HARDLY/SCARELY + HAD + S + PP + WHEN + S + SIMPLE PAST No sooner had he arrived than he was asked to leave again. NO MATER HOW + ADJ/ADV + S + V...., (Dù...........thế nào đi nữa......) No matter how intelligent you may be, you should be careful about this. (Dù bạn thông minh thế nào đi nữa thì bạn cũng nên cẩn thận về điều này) PREFER + V_ing/N + TO + V_ing/N = PREFER + TO_INF + RATHER THAN + BARE INF = WOULD RATHER + BARE INF + THAN + BARE INF = WOULD RATHER + BARE INF + O1 + THAN + O2 = LIKE + V_ing/N + BETTER THAN + V_ing/N (cả 5 mẫu câu này đều có nghĩa là “thích hơn”) Tom prefers reading to talking. (Tom thích đọc hơn nói) Tom would rather read than talk. (Tom thích đọc hơn nói) Tom likes reading better than talking. (Tom thích đọc hơn nói) II/ SENTENCE TRANSFORMATION TO_INF + BE + ADJ... → IT + BE + ADJ + TO_INF
 3. 3. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   3   IT + BE + ADJ + G HOW + ADJ + (IT + BE) + TO_INF To sit here with you is so nice. → It’s so nice to sit here with you. → It’s so nice sitting here with you. → How nice (it is) to sit here with you. (Ngồi đây với bạn thật tuyệt) TO_INF ...+ BE + ADJ/N → S + V + IT + ADJ/N + TO_INF To be there on time is important. → I find it important to be there on time. (Tôi nhận thấy có mặt ở đó đúng giờ thì rất quan trọng) Living on my salary must be hard --> I find it hard to live on my salary (Tôi thấy khó sống dựa trên lương của mình) THAT CLAUSE + BE + ADJ → S + V + IT + ADJ + THAT CLAUSE That we should keep calm is important → I think it important that we should keep calm. (Quan trọng là chúng ta phải giữ bình tĩnh) TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF → ...SO + ADJ + THAT ...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT The tea was too hot for me to drink. (Trà nóng quá tôi không thể uống) → The tea was so hot that I couldn’t drink it. (Trà nóng đến nỗi tôi không thể uống được) → It was such hot tea that I couldn’t drink it. (Đõ là một tách trà nóng đến nỗi tôi k thể uống đc) It is time for S.b to do S.th = it's time that S.b did smth eg: It's very high time for you to go now. --> It's very high time that you went now. (Lưu ý đôi khi nếu gặp IT WAS TIME thì vế đằng sau các em phải chia thành had done – lùi 1 thì phải ko nào?) ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF → ...SO + ADJ + THAT ...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT This song is simple enough for all of us to sing. (Bài hát này đủ đơn giản để tất cả chúng ta hát) → This song is so simple that all of us can sing it. (Bài hát này đơn giản đến nỗi tất cả chúng ta đều hát được) → It is such a simple song that all of us can sing it. ...SO + ADJ + THAT → TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF ...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF The jacket is so small that I can’t wear it. → The jacket is too small for me to wear. So + adj + that (clause) Such + (a/an adj) noun + that (clause) eg: The box was so heavy that the children couldn’t carry it --> It was such a heavy box that the children couldn’t carry it TOO + ADJ + FOR...+ TO_INF ↔ ADJ + ENOUGH + FOR ...TO_INF The tea was too hot for her to drink. ↔ The tea was not cold enough for her to drink. ...SO + ADJ + THAT ↔ ...SUCH + (A + ADJ) + N + THAT It is such lovely weather that we spend the whole day in the garden. → The weather is so lovely that we spend the whole day in the garden.
 4. 4. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   4   Lưu ý đôi khi còn có thể gặp đảo ngữ: à So lovely is the weather that we spend the whole day in the garden. ALTHOUGH/THOUGH + CLAUSE ... (Mặc dù.....nhưng....) ↔ DESPITE/ IN SPITE OF + N/V_ing/THE FACT THAT + CLAUSE Although his leg was broken, he managed to get out of his car. → In spite of/ Despite his broken leg/ his leg being broken, he managed to get out of his car. → In spite of/ Despite the fact that his leg was broken, he managed to get out of his car. (Dù chân gãy nhưng anh ấy vẫn ra được khỏi xe) In spite of being tired, they stayed until they found out what happened --> Although they were very tired, they …… BECAUSE + CLAUSE ↔ BECAUSE OF + (ADJ) + N (Bởi vì....) Because she behaves well, everybody loves her. ↔ Because of her good behaviour, everybody loves her. IF..................NOT.......... = UNLESS................. (Nếu không.....thì/ Trừ phi.........) He’ll die if nobody brings him to hospital. ↔ Unless somebody brings him to hosital, he’ll die. (Anh ấy sẽ chết nếu không có ai đưa tới bệnh viện/ Trừ phi có người đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy sẽ chết) REAL PAST SITUATION ↔ IF + PAST PERFECT (điều kiện có thật ở quá khứ) (câu điều kiện loại 3) We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money. ↔ If we had had enough money, we would/could have gone on holiday. Mẹo: Tình huống được đưa ra ở hiện tại, kết quả ở hiện tại/tương lai thì chuyển sang ĐIỀU KIỆN LOẠI 2. Tình huống đưa ra ở quá khứ, kết quả ở quá khứ thì chuyển sang ĐIỀU KIỆN LOẠI 3. Cũng có thể gặp dạng CÂU ĐIỀU KIỆN TRỘN nếu tình huống đưa ra ở quá khứ và kết quả ở hiện tại. a) I can't see the play because it is solded out --> If the play weren’t solded out, I could see it. (nếu vở kịch ko bị bán hết vé (hiện tại), tôi có thể xem nó. (IF ONLY/I WISH the play weren’t sold out) b) We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money -> If we had had enough money, we would have gone on holiday (Nếu chúng tôi đã có đủ tiền, chúng tôi đã có thể đi nghỉ mát) PAST SITUATION ↔ WISH + HAD + PP FUTURE WOULD + INF (Điều kiện có thật ở hiện tại/quá khứ/ tương lai ---> ước..........) I am sorry that I didn’t go to the library last Sunday. (Tôi tiếc không đi tới thư viện chủ nhật trước) ↔ I wish that I had gone to the party last Sunday. (Tôi ước chủ nhật trước đã không đi tới thư viện) S + PRESENT PERFECT... ↔ IT IS + TIME....SINCE + SIMPLE PAST I haven’t seen her for three weeks. ↔ It’s three weeks since I last saw her. S + V (present perfect) + time It is + time + since + clause (V-simple past) a) Tom and Mary have been married for 5 years à It is 5 years since Tom and Mary got married b) I haven’t seen my parents for one month
 5. 5. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   5   à It's one month since I last saw my parents S + HAVEN’T + PP... ↔ ...FIRST TIME + S + HAVE + PP I haven’t seen that man here before. ↔ It’s the first time I have seen that man here. S + SIMPLE PAST ....AGO. ↔ S + HAVE BEEN + V_ing + SINCE/FOR.... I started working for the company a year ago. ↔ I’ve been working for the company for a year. ↔ I’ve been working for the company since last year. S + HAVEN’T + PP....SINCE...... ↔ S + LAST + SIMPLE PAST...WHEN... THE LAST TIME.........WAS..... Laurence hasn’t seen her sister since she left for Japan. (Laurence đã không gặp chị cô ấy từ khi đi học ở Nhật Bản) ↔ Laurence last saw her sister when she left for Japan. (Laurence gặp chị cô ấy lần cuối cùng khi cô ấy đi học ở Nhật Bản) Lucy hasn’t worn that dress since Barbara’s wedding. (Kể từ khi Barbara cưới, Lucy đã không mặc chiếc áo đó nữa) ↔ The last time Lucy wore that dress was Barbara’s wedding. (Lần cuối cùng khi Lucy mặc chiếc áo đó là khi cưới Barbara) S + V...TIME... ↔ IT + TAKE + (O) + TIME + TO_INF I spend thirty minutes a day studying/ to study English. (Mỗi ngày tôi dành 30 phút học Tiếng Anh) ↔ It takes me 30 minutes a day to study English. We wrote a letter in two hours. ↔ It took us two hours to write a letter. S + V + NOT.........UNTIL......... ↔ IT WAS NOT UNTIL........THAT..... (Mãi cho đến................mới..............) He couldn’t speak French well until the second year. ↔ It was not until the second year that he could speak French well. (Mãi đến năm thứ 2 anh ấy mới nói tiếng Pháp giỏi) S + V + O ↔ HAVE + O(sb) + INF/ HAVE + O(st) + PP The garage is going to repair the car for us next week. (Garage sẽ sửa xe cho chúng tôi vào tuần sau) ↔ We are going to have our car repaired next week. (Tuần sau chúng tôi sẽ nhờ người sửa xe) (get smb to do smth = have smb do smth ; thể bị động truyền khiến đều là HAVE/GET SMTH DONE) NGOÀI RA CÓ THỂ GẶP DẠNG CHUYỂN ĐỔI CÂU TỪ CHỦ ĐỘNG SANG BỊ ĐỘNG THÔNG THƯỜNG (CÁC EM TỰ ÔN TẬP LẠI NHÉ) BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT: SOMEONE SAY PEOPLE + KNOW + THAT..........
 6. 6. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   6   THEY THINK FIND RUMOUR BELIEVE ↔ IT + BE + PP + THAT........ = S2 + BE + PP1 + TO_INF/ TO HAVE + PP2 Chú ý: - Động từ Tobe chia theo thì của động từ giới thiệu (say, know...) - PP1: là hình thức quá khứ phân từ của động từ giới thiệu. - PP2 là hình thức quá khứ phân từ của động từ nằm trong mệnh đề sau THAT They say that he speaks English well. ↔ It is said that he speaks English well. ↔ He is said to speak English well. People rumoured that he (had) died in the battle. ↔ It was rumoured that he (had) died in battle. ↔ He was rumoured to have died in battle. NOT SO/AS + ADJ/ ADV + AS... ↔ ADJ/ADV + ER + THAN MORE + ADJ/ADV I can’t cook as well as my mother does. ↔ My mother cooks better than I do/I can/me (Tôi không nấu ăn giỏi như mẹ tôi). (Mẹ tôi nấu ăn giỏi hơn tôi) I don’t know so much about it as she does. ↔ She knows a lot more about it than I do. ADJ/ADV + ER + THAN ↔ THE + ADJ/ADV + EST MORE + ADJ/ADV MOST + ADJ/ADV This novel is more interesting than any other novel that I have ever read. (Quyển tiểu thuyết này hay hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết nào mà tôi đã từng đọc) ↔ This is the most interesting novel I have ever read. (Đây là quyển tiểu thuyết hay nhất tôi đã từng đọc) Have you got a cheaper carpet than this? ↔ Is this the cheapest carpet you’ve got? No one in the group is younger than her --> She’s the youngest in the group (Không ai trẻ hơn à Cô ấy là người trẻ nhất) Lưu ý cả cấu trúc so sánh kép: The + comparative + S + V, The + comparative + S + V, As I get older, I want to travel less --> The older I get, the less I want to travel ...NO SOONER...THAN ↔ ...HARDLY/ONLY JUST...WHEN.... NO SOONER...THAN... HARDLY/SCARELY...WHEN... He had hardly left the office when the phone rang. ↔ No sooner had he left the office than the phone rang. I had only just put the phone down when the boss rang back. ↔ Hardly had I put the phone down when the boss rang back. V + NOT...+ V + NOT.....(EITHER) ↔ NEITHER....NOR... (...không....cũng không...) My sister is not very in telligent. I am not very intelligent. (Chị tôi không thông minh lắm. Tôi không thông minh lắm)
 7. 7. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   7   ↔ Neither my sister nor I am very intelligent./ Neither I nor my sister is very intelligent. (Cả chị tôi và tôi đều không thông minh lắm) The moon doesn’t have an atmosphere; the planet Mars doesn’t either. ↔ Neither the moon nor the planet Mars has an atmosphere. He didn’t know where John was and I didn’t either. ↔ Neither he nor I knew where John was. ↔ Neither of us knew where John was. “WHY DON’T YOU + V...?” ↔ S + SUGGESTED THAT..... (Gợi ý ai làm gì?) “Why don’t you put a better lock on the door, John?” Jane said. ↔ Jane suggested that John (should) put a better lock on the door. S + PAST SIMPLE.... ↔ V_ing... DIDN’T....... NOT + V_ing... HAD + PP... HAVING + PP... (Rút gọn thành cụm hiện tại phân từ) The mother smiled happily. She took the baby in her arms. ↔ Smiling hapily, the mother took the baby in her arms. Because he didn’t know the language, he found it hard to get work. ↔ Not knowing the language, he found it hard to get work. Mr. Brown had failed twice, so he didn’t want to try again. ↔ Having failed twice, Mr. Brown didn’t want to try again. CÂU TRỰC TIẾP – GIÁN TIẾP (TỰ HỌC LẠI LÝ THUYẾT CHUẨN PHẦN NÀY CÁC EM NHÉ) VD: A) Tom ask me, “what’s her name ?” à Tom ask me what her name was b) she said: “are you hungry,Tom ?” à she asked Tom if he was hungry c) Mary said to Tom “open the door, please” à Mary asked Tom to open the door d) he said to them : “Don’t be late tomorrow “ à He told them not to be late the following day. ADJECTIVES ↔ VERBS It isn’t necessary for you to finish by Saturday. ↔ You needn’t finish/ don’t need to fiish by Saturday. (Bạn không cần hoàn thành trước thứ 7) It is impossible for roses to be grown in such poor ground. ↔ Roses can’t posibly grow in such poor ground. (Không thể trồng hoa ở đất cằn cỗi này) VERBS ↔ NOUNS He decided to leave home. ↔ He made a decision to leave home. (Anh ấy quyết định đi khỏi nhà) I didn’t intend to stay here. ↔ I had no intention of staying here. (Tôi không định ở đây) The patient recovered more rapidly than expected. ↔ The patient made a more rapid recovery than expected. (Bệnh nhân phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi)
 8. 8. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   8   The two girls exchanged English lessons. ↔ There was an exchange of English lessons between two girls. CLAUSE ↔ GERUND_PHRASE (Mệnh đề --> cụm danh động từ) She laughed but she did not reply. ↔ She laughed without reply. (Cô ấy cười nhưng không đáp lại). (Cô ấy cười mà không đáp lại) She didn’t say a word as she left the room. ↔ She left the room without saying a word. (Cô ấy khôn nói lời nào khi rời khỏi phòng). (Cô ấy rời khỏi phòng mà không nói câu nào) SIMPLE SENTENCES ↔ COMPLEX SENTENCES. (Câu đơn --> Câu phức) The owners of newspapers are usually very rich. ↔ The people who owns newspapers are usually very rich. Alice eats very little so as not to put on weight. ↔ Alice eats very little because she wants to lose weight. After four years abroad, Mr. Brown returned home as an excellent engineer. ↔ After Mr. Brown had studied/ lived 4 years abroad, he returned home as an excellent engineer. ĐẢO NGỮ 1. Đảo ngữ với NO và NOT No + N + Auxiliary + S + Verb (inf) Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf) EX: No money shall I lend you from now on. (= Not any money shall I lend you from now on.) 2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,….. Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V Never in Mid-summer does it snow. Hardly ever does he speak in the public. 3. Đảo ngữ với ONLY Only once Only later Only in this way Only in that way Only then + Auxiliary + S + V Only after + N Only by V_ing/ N Only when + clause Only with + N Only if+ clause Only in adv of time/ place EX: Only once did I meet her. Only after all guests had gone home could we relax. Only when I understand her did I like her. Only by practising English every day can you speak it fluently. 4. Đảo ngữ với các cụm từ có No At no time On no condition On no account + Auxiliary + S + N Under/ in no circumstances For no reason In no way No longer EX: For no reason shall you play truant. The money is not to be paid under any circumstances. (= Under no circumsstances is the money tobe paid.) On no condition shall we accept their proposal.
 9. 9. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   9   5. No sooner………. than….. Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before EX: No sooner had I arrived home than the telephone rang. Hardly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrents. 6. Đảo ngữ với Not only……. but……also… Not only + Auxiliary + S + V but…. also………. Not only is he good at English but he also draws very well. Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly. 7. Đảo ngữ với SO So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ) So dark is it that I can’t write. So busy am I that I don’t have time to look after myself. So difficult was the exam that few student pass it. So attractive is she that many boys run after her. 8. So + adjective + be + N + clause So intelligent is that she can answer all questions in the interview. 9. Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V EX: I won’t come home till 10 o’clock. (=Not until/ till o’clock that I will come home.) (= It is not until 10 o’clock that I will come home.) I didn’t know that I had lost my key till I got home. (= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.) 10. Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country. No where do I feel as comfortable as I do at home. No where can you buy the goods as good as those in my country. 11. Đảo ngữ với câu điều kiện a. Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + INF… Should she come late, she will miss the train. Should he lend me some money, I will buy that house. b. Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V/ Were + S… If I were you, I would work harder = Were I you, I…….. If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I…….. c. Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V--3 If my parents had encouraged me, I would have passed exam. (= Had my parents encouraged me, I………..) BIẾN ĐỔI CÂU LIÊN QUAN ĐẾN TO-V/ V-ING (CÁC CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT)
 10. 10. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   10   S + V + người + (not) TO Inf. Các động từ thường được sử dùng trong dạng này là : invite (mời ), ask, tell, warn ( cảnh báo ), order ( ra lệnh ), beg ( van xin ), urge ( thúc hối) ..... Ví dụ : "Would you like to go out with me." Said the man. => The man invited me to go out with him. Nếu bảo ai không làm chuyện gì, thì đặt NOT trước to inf . Don't stay up late ( đừng thức khuya nhé ) --> she reminded me not to stay up late ( cô ấy nhắc nhỡ tôi không thức khuya ) S + V + người + giới từ + Ving / N Các động từ thường được sử dùng trong dạng này là : Accuse sb of (buộc tội ai về....) You've stolen my bicycle! --> He accused me of having stolen his bicycle ( anh ta buộc tội tôi đã ăn cắp xe đạp của anh ta ) Prevent sb from (ngăn không cho ai làm gì ) Ví dụ: I can't let you use the phone --> My mother prevented me from using the phone ( Mẹ tôi không cho tôi dùng điện thoại ) S + V + VING Các động từ thường được sử dùng trong dạng này là : Advise ( khuyên ) , suggest ( đề nghị ), Admit ( thú nhận ), deny (chối) .... * Suggest: Eg: 1. “Shall we go for a swim now?” à She suggested going for a swim then. 2. “What about playing tennis?” à He suggested playing tennis. * Admit: Eg: 1. “I know I am wrong” à He admited being wrong. 2. “I’ve broken the mirror” àHe admited breaking the mirror. * Insist on: Eg: 1. “I really need a break after lunch” à The boy insisted on having a break after lunch. 2. “Please come on! Lend me some money” à The woman insisted on lending her some money. * Apologize for: Eg: 1. “Sorry! I’ve hurt you” à He apologized for hurting me. 2. “Sorry I’m late”
 11. 11. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   11   à She apologized for being late. (lưu ý apologize to smth for doing smth) Ngoài ra còn có Blame sb for (doing) sth : đổ lỗi ai chuyện gì Blame sth on sb : đổ lỗi chyện gì cho ai Warn sb against sth : cảnh báo ai về chuyện gì Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về chuyện gì S + V + to Inf. Các động từ thường được sử dùng trong dạng này là : promise (hứa), agree ( đồng ý ), threaten ( đe dọa), propose ( có ý định ), offer ( đề nghị giúp ai) , refuse (từ chối) ... Ví dụ: - He said, “ I will kill you if you don’t do that” => He threatened to kill me if I did not do that. - we'll visit you ( chúng tôi sẽ thăm bạn ) --> she promised to visit us ( cô ấy hứa thăm chúng tôi ) - let me give you a hand --> he offered to give me a hand ( anh ấy đề nghị được giúp tôi một tay ) III/ MỘT SỐ BÀI LUYỆN TẬP BIẾN ĐỔI CÂU (CÔ MAI PHƯƠNG ST) 1. SENTENCE TRANSFORMATION 1. “ Why don’t you put better lock on the door,Barbara”? said John --> John suggested.................................................................................................. 2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded. --> Despite his........................................................................................................ 3. I haven’t eaten this kind of food before. --> This is the first............................................................................................ 4. After fighting the fire for 12 hours the firemen succeeded in putting it out .-->The firemen manged..................................................................................... 5. The architect has drawn plans for an extentionto the house. -->Plans............................................................................................................... 6. In Staford-on-Avon we saw Shakespeare’s birthplace .-->We saw the house........................................................................................ 7. It isn’t necessary for you to finish by Saturday .-->You.................................................................................................................. 8. “ How many survivors are there?”, asked the journalist. --> the journalist wanted to know........................................................................ 9. It was such rotten meat that it had to be thrown away. =>The meat was................................................................. 10.It is essential that Profesor Van Helsing is met at the airport
 12. 12. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   12   .=> Profesor Van Helsing...... .......................................................................... 11.You can’t visit the USA unless you get a visa. =>If you................................................................. 12.“ Can I borrow your typewriter,Janet”? asked Peter. =>Peter asked if.... ................................................................... 13.She started working as a secretary five years ago. =>She has....... ....................................................................... 14.She knows a lot more about it than I do. =>I don’t know............ ................................................................... 15.My French friend finds driving on the left difficult .=> My French friend isn’t............................................................................ 16.They think the owner of the house is abroad. =>The owner................. .................................................................... 17.We didn’t go on holiday because we did not have enough money .=>If we............................ ..................................................................... 18.The children couldn’t go swimming because the sea was rough.=>The sea was too.. ................................................................................................ 19.What a pity you failed your driving test.=> I wish.................. 20.The mechanic seviced my car last week .=> I............................................................................................ 21.I’m always nervous when I travel by air. => Travelling............ ............................................................................................ 22.He couldn’t efford to buy the car, =>The car............... ............................................................................................ 23.“Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked =>He suggested...................................... 24.Although he had a good salary, he was unhappy in his job. => In spite of............................................................................................ 25.I’m sorry I missed your birthday party .=>I wish......................... 26.They haven’t cleaned the streets this week. =>The streets................ 27.Apples are usually cheaper than oranges. =>Apple are not................... 28.I advice you to put your money in the bank. =>You’d........................ 29.That restaurant is so dirty that no one wants to eat there. => It is such......................................... 30.He was annoyed because his secretary came late ti work. =>He objected.... ............................................................................................. 31.I’ll pick the children up if you like. =>Would you..................................... 32.He objected to the fact that his secretary came to work late .=>He was annoyed............................... 33.Tom is the most industious pupil. => No other pupil.................
 13. 13. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   13   34.When did they buy the house? => How long is it ................ 35.She isn’t accustomed to life in London .=>She’s not used to....................... 36.“Don’t forget to phone the office,”she told him. =>She reminded................... 37.I’m afraid I haven’t got time to listen to you. =>I wish......................... 38.The police has just released John. =>John.............. ............................................................................................ 39.I couldn’t hear them because they were speaking too softly .=> They were speaking......... 40.We spent 5 hours getting to London. =>It took........ 41.I get to work in 20 minutes. =>It .................. 42.It is necessary that this work be finished by Monday. =>This work........ 43.It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice. =>I wish............... 44.The bread is so tale we can’t eat it. => The bread isn’t.......... 45.Who does this bag belong to? =? Whose........ 46.My boyfriend is very short-tempered. =>My boyfriend loses.......... 47.You can use it as long as you like, and it won’t wear out. =>No matter........ ............................................................................................ 48.If the work is finished by lunchtime you can go home. =>Get......... ............................................................................................ 49.How have you been getting on with your enquiries? =>How much............ 50.I gave Ted the massage, but he already knew about it .=>I needn’t......... 51. The trains couldn’t run because of the snow. The snow……………………………………………………………… 52. I didn’t arrived in time to see him. I wasn’t early…………………………………………………………. 53. I’m sorry I was rude to you yesterday. I apologise…………………………………………………………….. 54. She didn’t hurry, so she missed the train. If………………………………………………………………………. 55. Barbara is the best tennis-player in the club. No one………………………………………………………………… 56. I haven’t seen that man here before. It’s……………………………………………………………………..
 14. 14. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   14   57. The furniture was so expensive that I didn’t buy it. The furniture was too…………………………………………………. 58. The robbers made the bank manager hand over on the money. The bank manager…………………………………………………….. 59. Tom learned to drive when he was nineteen. Tom has……………………………………………………………….. 60. She had never been so unhappy before. She was unhappier…………………………………………………….. 61. It was so late that nothing could be done. It was too……………………………………………………………... 62. I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning. “Please………………………………………………………………... 63. They’ll have to change the date of the meeting again. The date………………………………………………………………. 64. The garage is going to repair the car for us next week. We are going …………………………………………………………. 65. The bus take s longer than the train. The train………………………………………………………………. 66. John has not had his hair cut for over six months. It is…………………………………………………………………….. 67. Maria says she’d like to have been put in a higher class. Maria wishes………………………………………………………….. 68. Would you like me to finish the work tonight? I’ll……………………………………………………………………... 69. You may get hungry on the train, so take some sandwiches. In………………………………………………………………………. 70. My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station. If my husband………………………………………………………….. 71. “I don’t think John will come”, said Bill Bill doubted…………………………………………………………….. 72. The postman was bitten by our dog. Our dog…………………………………………………………………. 73. We couldn’t drive because of the fog. The fog prevented………………………………………………………. 74. Although his leg was broken he managed to get out of the car. In spite………………………………………………………………….. 75. The cake was so hard so I couldn’t cat it. It was……………………………………………………………………. 76. We didn’t go because it rained. If it hadn’t……………………………………………………………….. 77. I can’t cook as well as my mother does. My mother………………………………………………………………... 78. I don’t suppose you have change for a pound, do you? Do you happen…………………………………………………………… 79. He failed to win the race. He didn’t…………………………………………………………………. 80. Mary rang hours and hourd ago. It’s hours…………………………………………………………………. 81. I’m sorry that I didn’t finish my homework last night.
 15. 15. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   15   I wish…………………………………………………………………….. 82. She asked Michael how she liked her new dress. “How…………………………………………………………………….. 83. A train leaves at 8 o’clock every morning. There is………………………………………………………………….. 84. Nobody can deny that she has a beautiful voice. It………………………………………………………………………… 85. I would like you t help me to put the chairs away. Do you mind……………………………………………………………. 86. The child will die if nobody sends for a doctor. Unless…………………………………………………………………… 87. He would prefer you to pay him immediately. He’d rather……………………………………………………………… 88. The water was so cold that the children couldn’t swim in it. The water was not..................................................................................... 89. Somebody repaired her car yesterday. She............................................................................................................ 90. You must see the manager tomorrow morning. You’ve....................................................................................................... 91. There was never any answers when we rang. Every......................................................................................................... 92. That’s an insulting name to use for him. Don’t call.................................................................................................. 93. John asked if it was the blue one or the green she wanted. Which........................................................................................................ 94. She liked Paris very little, and Rome less. She thought Rome..................................................................................... 95. I can meet you if you arrive before eleven. So.............................................................................................................. 96. They will catch all the prisoners again by tonight. All the prisoners........................................................................................ 97. I’ve warned you not go to near that dog. I’ve warned you about.............................................................................. 98. No, please don’t tell him. I’d rather.................................................................................................... 99. Why don’t asked her yourself? I suggest..................................................................................................... 100. An up-to-date visa is necessary for Andorra. You’ll......................................................................................................... ANSWER KEY: 1.John suggested that Barry should put a better lock on the door 2.Despite his both broken legs, he managed to................... 3......time I have eaten this kind of food 4...............to put out the fire after fighting it for 12 hours 5....have been drawn up for na extension .......... 6...........in Straford-on-Avon in which S was born 7.You don’t have to finish..........
 16. 16. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   16   8..................the number of the survivors there were. 9........so rotten that it had to be thrown away. 10........must be met at the airport. 11..don’t have a visa you can’t ............ 12.........if he could borrow J’s typewriter 13.....been working as a ........for 5 years 14............so much about it as she does 15................used to driving on the left 16............of the house is thought to be abroad 17,If we had enough money we would have gone on holiday 18.........was too rough for the children to ................ 19........you had passed your............ 20. I got my car serviced ......... 21..........by air always makes me ........ 22.........was too expensive for him to buy 23........that I should put my ............... 24......of earning a good salary he was unhappy........... 25.........I had gone to your......... 26.............haven’t been cleaned this week 27.........usually as expensive as .......... 28.You’d better put your money in the bank 29..............a dirty restaurant that no one wants to eat there. 30.He objected to his secretary coming late to work 31......mind if I pick up ........... 33................becase his secretary came to.............. 34...................pupil is as industrious as Tom 35.............is it since they bought the house 36......................him to phone tho office 37.........................I had time to listen to you 38.J has just been released by the police 39.................too softly for me to hear 40.It took us 5 hours to get to Lndon 41.It takes me 20 m to get to work 42...........must be finished by Monday 43.........I had taken my doctor’s advice 44.........isn’t fresh enough to eat 45.........is this bag 46....................his temper very easily 47.......how long you use it , it won’t wear out 48.Get the work finished by lunchtime and you can go home 49.............progress have you made with your enquiries? 50.I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it. 51.The sow prevented the trains from running 52.I wasn’t early enough to see him 53.I apologise for being rude to you yesterday 54.If she had hurried, she would have caught the train 55.No one in the club is better at tennis than B. 56.It’s the first time I have seen that man
 17. 17. TÀI  LIỆU  ÔN  TẬP  PHẦN  BIẾN  ĐỐI  CÂU  –  SENTENCE  TRANSFORMATION  –  CÔ  MAI  PHƯƠNG  <3   HỌC  TIẾNG  ANH  CÙNG  CÔ  MAI  PHƯƠNG  TẠI  MOON.VN   17   57.The furniture was too expensive for me to buy 58.The bank manager was made to hand over the money 59.Tom has been able to drive since he was 19 60.She was unhappier than she had ever before 61....late to do anything 62.“ please wake me at 8 tomorrow morning”,I said to .......... 63....of the meeting will have to be changed 64........to have the car repaired 65......doesn’t take as long as the bus 66.It is over 6 m. since J had his hair cut 67.M wishes she had been put in a higheer class 68.I’ll finish the work tonight if you like 69.In case get hungry on the train yoou’d better take ..... 70.......has left the car keys, we could have picked him up at ...... 71.......if J. would come 72............bit the postman 73................us from driving 74........of having a broken leg, he manged to get out of the car 75...........such a hard cake that i couldn’t eat it 76........rained we would have gone 77..........cooks better than me 78............to have change for a pound 79........... win the race 80...........since Mary rang 81........I had finished my homework last night 82.“ How do you blike my dress, M?” she aasked 83......a train that leaves at 8......... 84.It can’t be denied that she has a beautiful voice 85..........helping me to put the chair away 86.......sbd sends for a doctor, the child will die 87..........you paid him immediately 88...........warm enough for the children to swim in 89.She had someone repair her car 90. YOu ‘ve got to see the ................ 91.Every time we rang there wasn’t any answer 92.Don’t call him that insulting name 93.“ Which one do you want, the blue or the green”,John asked 94.She thought Rome was even worse than Paris 95.So long as you arrive before 11, I can meet you 96......prisoners will be caught again by tonight 97. I’ve warned you about your going near the dog 98..................you didn’t tell him 99...............you ask her youself 100. You’ll need an up-to-date visa for Andorra.

×