Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Competence Days 2013 - Hugo Halvorsen - Samarbeid for Sikkerhet

761 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal Competence Days 2013 - Hugo Halvorsen - Samarbeid for Sikkerhet

 1. 1. Ny kursplaner for fallsikringHugo Halvorsen,Daglig leder - Samarbeid for Sikkerhet«Et trepartssamarbeid i petroleumsindustrien»
 2. 2. Agenda• Hva og hvem er SfS?• Kursplaner – Fallsikring– Mandat og medlemmer– Kursplaner
 3. 3. Forankring i St.meldingerHistorikk:•Opprettet etter ”uro” i 2000•Tvil om sikkerhetsnivået•Ulik virkelighetsoppfatning•Lav tillit mellom partene•Sviktende omdømmeMandat:•Forbedre sikkerheten•Forbedre næringens omdømme•Forbedre tilliten til næringenhos medarbeiderne•Styrke tillit og samarbeidmellom aktørenePersonskaderPersonskaderStorulykkerStorulykker
 4. 4. Hvem står bak SfS ?Bjørn OscarTveteråsNorsk olje og gass - OperatøreneKåre JonnyHaugvaldstadNorsk olje og gass – Service selskapeneØyvind Norheim Norsk olje og gass - StatoilBodil S. Krohn Norsk olje og gass - AdministrasjonTerje Kalbakk Norsk Industri (NI)Ivar Myhre Korrosjons- Isolerings- og ServiceEntreprenørenes Forening (KIS)Øyvind Jonassen Norges Rederiforbund NRArne Larsen - Fløisvig Landsorganisasjonen (LO)Mohammad Afzal FellesforbundetJan Vidar Gausel LederneEinar Ellingsen IndustriEnergi (IE)Odd Rune Malterud De samarbeidende organisasjoner (DSO)Roy Erling Furre Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren(SAFE)Olav Hauso Petroleumstilsynet(PTIL)
 5. 5. Arbeidsmåte• Forslag kan fremmes av alle– Styret, SfS sekretariat,arbeidsgrupper etc.• Aktiviteter på områder somellers ikke blir er fulgt opp– Harmonisering, beste praksisanbefalinger etc• Mandat for aktivitetgodkjennes av styret• Medlemsbedrifterforeslår deltakere iarbeidsgrupper• Bred deltakelse, 3 partssamarbeid
 6. 6. Våre mest kjente og populære produkter:• Felles system for Arbeidstillatelse og Sikker Jobbanalyse (AT/SJA)• Felles Alarminstruks Offshore• Håndbok – Forebygging avfallende gjenstander• Sikkerhetsfilmer• Verktøykasse for HVO-VO
 7. 7. ARBEIDSGRUPPEFagplan Fallsikring og RedningMandatAnsvarlig: SfSProsesseier: Øyvind HoplandOppgaveTa utgangspunkt i OLF Retningslinje 113 ”Fallsikring og redning” ogandre relevante dokumenter fra SOFT og bransjen forøvrig, for åetablere hvilke minimum differensierte kompetansekrav en skal settetil personell som utfører arbeid som krever fallsikring og redning ogvidere hvilken opplæring som kreves ved bruk av utstyr til sikring ogredning.Dette skal beskrives i en fagplan.Videre skal det utarbeides krav til fasiliteter og kompetansekrav tilinstruktører for de firma som skal gi opplæring.Informere om nødvendigheten av å ha relevant kompetanse innendette fagområdet.Formål- Sikre at alt personell som benytter fallsikring og/eller redninghar relevant kompetanse i sikker bruk og håndtering avutstyret- Sikre relevant og kvalitetssikret kompetanse i forhold redning- Muliggjøre kvalitetssikring av opplæringen- Øke kunnskapen om fagområdet
 8. 8. Deltakere i ArbeidsgruppeStåle Grimen Falck NutecOle Tommy Reite NSL GruppenArild Håvik Aker SolutionsKnut Thorbjørnsen STSGruppenRoger Melau Pettersen StatoilHydroStein Falsen Møller AakMarcus Brevik Aak / SOFTBernt Ove Reinertsen CAN AS / SOFTØyvind Hopland Fellesforbundet
 9. 9. Hva er forskjell på 4t og 8t kurs?KURSPLAN Bedriftsintern 4t Opplæring i Fallsikring :•Dette kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som kreverpersonlig verneutstyr mot fall, innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder. Someksempler, men ikke uttømmende, nevnes, arbeid innenfor rekkverk, arbeid fra plattformer medgodkjent leidertilkomst, godkjente stillas og arbeid fra gardintrapp.•Kurset er ment som en opplæring i bruk av det konkrete utstyr som er ombord, ikke som engenerell innføring i bruk av mange typer utstyr. Det inngår i en større sammenheng hvor etdagskurs ”Grunnkurs i fallsikring” tenkes som beste praksis for regelmessig og mer omfattendearbeid i høyden og som dekker forskjellig fallsikringsutstyr
 10. 10. Innhold – Grunnleggende Fallsikring:• Innledning etc. 15 min• Teori, relevante forskrifter, retningslinjer, etc. 30 min• Teori, risikovurdering – konsekvens av fall 1 time• Teori/demo – fallsikringsmetoder 1 timer• Praksis, bruk + vedlikehold og kontroll 4 timer• Prøve, «multiple choice» 45 min• Kursevaluering 15 min
 11. 11. Takk for oppmerksomheten!http://www.samarbeidforsikkerhet.no/hugo.halvorsen@samarbeidforsikkerhe

×