Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Que é literatura?

137 views

Published on

Que é a Literatura? Introdución ao estudo da materia Literatura Universal en 1º de Bacharelato

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Que é literatura?

  1. 1. LITERATURALITERATURA UNIVERSALUNIVERSAL «A Literatura Universal é o estudo das culturas e a arte de redacción destas. Segundo as civilizacións desenvolvéronse diversos sistemas de comunicación escrita e oral. En moitos casos alcanzando técnicas moito máis avanzadas da simple necesidade de transmitir información. Máis tarde o idioma convértese en medio de unificación ao narrar os actos heroicos, as lendas e tradicións dos pobos. Nesta inclúese toda a literatura mundial, de todas as épocas, de todos os países e de todos os idiomas»
  2. 2. “Es muy difícil que encontremos una definición clara, concisa y exacta de lo que es la literatura. Sobre ello se han vertido ríos de tinta y, aún hoy, no podemos definirla; probablemente porque eso sea imposible”. José M. González y Serna Sánchez (Introducción a la historia de la literatura)
  3. 3. Que é a literatura?Que é a literatura? Unha definición para literatura é: 1. “Arte que emprega como medio de expresión unha lingua”. 2. “Conxunto das producións literarias dunha nación, dunha época ou dun xénero”. Podemos parafrasear con estas dúas definicións que a literatura é unha arte que utiliza a creación dun escrito como forma de expresión e que representa unha nación, época ou un xénero.
  4. 4. Orixe da literaturaOrixe da literatura  Literatura, a arte que utiliza a palabra como medio de expresión. Vén do latín littera= letra, pero a súa orixe foi oral.  As obras cantadas e recitadas ocuparon un grande espazo nas épocas antiga e medieval, pero só unha pequena parte chegou ata os nosos tempos.
  5. 5. Que se consideraQue se considera literatura?literatura? Considérase “literatura” a todo texto escrito que contén cando menos as seguintes características: 1. Ser un acto consciente de creación artística. 2. A linguaxe é utilizada no aspecto estético e non con finalidade práctica. 3. Utilízase unha linguaxe aberta que impacta as emocións e permite ao lector crear unha interpretación persoal do texto. 4. A mensaxe crea os seus propios mundos de ficción que non necesariamente corresponde coa realidade exterior. 5. A mensaxe recibe especial atención tanto por parte de quen o escribe como de quen o le.
  6. 6. E antes da literatura?E antes da literatura? A pesar de que a escritura establécese desde os sumerios, non podemos pensar que a narrativa naceu con ela. Podemos dicir que existe literatura nas expresións rupestres da Cova de Lascaux en Francia, a Cova de Altamira en España: Estas pinturas rupestres son “textos narrativos” que relatan como se desenvolveu a cazaría ou para rogar… Pero non son literatura, xa que non utilizan como código a linguaxe.

×