Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BESKYTT DINE
FIRMANAVN OG
MERKER
Varemerkebeskyttelse i inn- og utland
Et varemerke skiller
deg og dine varer fra
konkurrentene.
Det er ditt ansikt ut mot kunden. Av denne
grunn er ditt varemer...
Ordmerker
Et ordmerke er et navn, ett ord eller en frase som indikerer hvem som
står bak produktet eller tjenesten. Et ord...
Et grafisk merke er ikke direkte linket til et navn eller en frase, selv om
de kan inneholde slike (slik som for eksempel ...
Hva koster det å registrere et varemerke?
TRADEMACK fakturerer et fast gebyr for din varemerkeregistrering. Dette inkluder...
Spørsmål og svar
Hvor lang tid tar det å registrere et varemerke?
Registreringstiden varierer fra jurisdiksjon
til jurisdi...
kutere forholdet og foreslå endringer i
søknaden med tanke på din overordnede
varemerkebeskyttelse.
Vi foretar også alltid...
Trademack is a registered trademark of TRADEMACK LLC, USA.
Kontakt support i dag på telefon 21930185 for å påbegynne din r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 1 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 2 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 3 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 4 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 5 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 6 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 7 Trademack varemerke brosjyre norsk Slide 8
Upcoming SlideShare
REGISTRER VAREMERKE FOR DINE KUNDER OG KLIENTER.
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Trademack varemerke brosjyre norsk

Download to read offline

Med trademack.com kan du enkelt og rimelig registrere dine varemerker i alle de viktigste jurisdiksjonene via våre enkle nettbaserte skjema.

Våre juridiske eksperter gjennomfører preliminære søk og utformer de nødvendige dokumenter for deg. http://trademack.no

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Trademack varemerke brosjyre norsk

  1. 1. BESKYTT DINE FIRMANAVN OG MERKER Varemerkebeskyttelse i inn- og utland
  2. 2. Et varemerke skiller deg og dine varer fra konkurrentene. Det er ditt ansikt ut mot kunden. Av denne grunn er ditt varemerke kanskje din bedrifts mest verdifulle aktiva. Hvorfor skal du registrere et varemerke? Enkelt sagt: om du ikke registrerer ditt varemerke kan noen andre gjøre det! For å unngå å utsette ditt firma og din virk- somhet for risiko er det viktig å registrere de varemerker du benytter. Noen ganger kan det være ditt firmanavn andre ganger kan det være særskilte varemerker du bru- ker for dine varer eller tjenester. Felles er det dog at du alltid risikerer at en kon- kurrent eller andre sender inn søknad om registrering av nettopp ditt varemerke. Og når andre har registrert ditt varemer- ke kan du bli forhindret fra å bruke dette for din virksomhet. For de fleste nærings- drivende vil dette åpenbart ha betydelige konsekvenser i form av tap av goodwill og anseelse, forvirring og usikkerhet hos dine kunder og mulige konflikter rundt domenenavn, markedsføring og så videre. Ved å registrere ditt varemerket får du enerett til å benytte varemerket som et kjennetegn for dine varer og tjenester. Dette medfører mange fordeler. • Et registrert varemerke beskytter ikke bare ditt nøyaktige merke men også merker som likner eller som kan misforstås av potensielle kunder. • Når ditt varemerke er registrert kan du stoppe andre fra å benytte samme merke som firmanavn eller merkenavn. • Et varemerke bygger verdier. Når du investerer i din virksomhet i form av markedsføring eller andre markedsaktiviteter så bygger du opp verdien av ditt eget varemerke. • Om noen misbruker ditt varemer- ke kan du kreve erstatning for tap eller i form av vederlag basert på misbrukers vinning. • Med et registrert varemerke kan du lettere forhandle om finansiering av utviklingskostnader og inngå salgs- og lisensavtaler med andre, og du stiller vesentlig sterkere i forhold til fremtidige investorer.
  3. 3. Ordmerker Et ordmerke er et navn, ett ord eller en frase som indikerer hvem som står bak produktet eller tjenesten. Et ordmerke er en ren tekstbeskyt- telse, uten grafiske elementer. Typiske ordmerker er «Statoil», «Face- book» og «Western Union», men ordmerker kan også være slogan slik som «Just do it» eller «Coke it is». Når du registrerer et ordmerke så får du selvsagt enerett (innen de valgte klasser) til å benytte selve merket. Men beskyttelsen du oppnår går enda lenger enn dette. Et ordmerke forhindrer tredjeparter å bru- ke merker som likner eller har likehetstrekk som kan forårsake for- virring eller misforståelser i markedet. Et ordmerke som for eksem- pel «ABCkost» kan således forhindre andre å bruke «ABSEkost» fordi det kan være egnet til å skape misforståelser.
  4. 4. Et grafisk merke er ikke direkte linket til et navn eller en frase, selv om de kan inneholde slike (slik som for eksempel mange logo). I stedet gjelder beskyttelsen selve designet eller bildet. Nikes buede “swoosh” logo er et eksempel på et grafisk merke, det samme er Facebooks hvite «f» på en blå firkant. På samme måte som for ordmerker beskytter ikke grafiske merker bare det nøyaktige designet, men også design som likner og kan forveksles. Den kjente svingende hvite fonten på rød bakgrunn som Coka-Cola bru- ker i sin markedsføring kan for eksempel forhindre andre fra å bruke en liknende font på liknende bakgrunn, selv om ordene i teksten skulle være helt annerledes. Grafisk merke
  5. 5. Hva koster det å registrere et varemerke? TRADEMACK fakturerer et fast gebyr for din varemerkeregistrering. Dette inkluderer alle forundersøkelser, skjema og dokumenter. I tillegg tilkommer et offentlig registreringsgebyr som varierer med jurisdiksjon og antall klasser. NORGE Vårt gebyr: 6980,- Offentlig avgift: 2900,- HELE EU Vårt gebyr: 18 390,- Offentlig avgift: EUR 900 USA Vårt gebyr: 6980,- Offentlig avgift: USD 275 Varemerkeovervåkning Når du har registrert et varemerke er det viktig at dette overvåkes. Dersom du ikke protesterer på at andre bruker ditt varemerke kan du risike- re såkalt degenerering som medfører at du mis- ter retten til varemerket. Og om du ikke protes- terer mot at noen registrerer et varemerke som ligner ditt, kan du bli ansett for å akseptere re- gistreringen. Overvåkning av dine varemerker er derfor viktig for å sikre deg best mulig. TRADEMACK tilbyr overvåkningstjenester på årsbasis der vi overvåker bruken av varemerket og registreringsmeldinger på varemerker som likner dine. Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvor- dan vi kan hjelpe deg og overvåke og sikre dine varemerker. Vi tilbyr også varemerkeregistreringer i enkeltland innenfor EU og i de fleste andre land internasjonalt. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider trademack.com
  6. 6. Spørsmål og svar Hvor lang tid tar det å registrere et varemerke? Registreringstiden varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. I de fleste tilfeller tar det fle- re måneder før registreringen er fullført, og det kan ofte ta enda lenger. Din søknad gir deg dog prioritet fra søknadstidspunktet. Allerede når du søker har du derfor opp- nådd en de facto beskyttelse mot at andre søker eller opparbeider rett til varemerket ditt gjennom bruk. Umiddelbart etter å ha mottatt din søknad vil vårt juridiske team kontakte deg og gå gjennom søknadspro- sessen og gi deg mer informasjon om for- ventet behandlingstid. Hvilken type varemerke bør jeg registrere? Om varemerket du skal registrere er et tra- disjonelt merkevare for dine varer og tjenes- ter, står valget normalt mellom et ordmerke eller grafisk merke. Hvilket av disse to du bør velge vil normalt bero på merkevaren selv. Noen merkevarer inneholder ingen di- rekte ord (slik som Nike’s ‘swoosh’ logo) og et ordmerke er da selvsagt utelukket. Selv om din merkevare inneholder bokstaver eller ord (slik som de fleste logoer) så kan det være hensiktsmessig å velge et grafisk merke dersom det er det visuelle inntryk- ket som logoen gir som er det viktigste. I noen jurisdiksjoner (herunder Norge) så kan man dessuten søke om registrering av såkalte kombinerte merker der du oppnår beskyttelse både for selve order og de gra- fiske elementene. Våre juridiske eksperter vil i slike situasjoner normalt kontakte deg for å diskutere hva som er beste løsning for deg. Likeledes vil vårt jurdiske team ta kon- takt for å diskutere søknaden din dersom de mener det fremstår åpenbart at du har valgt feil varemerketype. Nøyaktig hva gjør dere for meg? Som varemerkeagent vil vi bistå deg gjennom hele søknadsprosessen. Før vi fyller ut og sender inn selve søknaden gjennomfører vi et initialt søk (en for- enklet forundersøkelse) for å sjekke om det foreligger noen åpenbare konflikter med eksisterende merker. Vi vil gjennom- gå din beskrivelse av din virksomhetsty- pe og velge varemerkeklasser som både matcher den type varer og tjenester som du skal anvende varemerket for, samtidig som de gir deg en så bred beskyttelse for varemerket som mulig. Våre eksperter vil deretter anvende den seneste Nice Klassi- fiseringen for å velge korrekte klasser. Vi vil utforme søknandsskjema og sende dis- se inn til rett registrar. Vår erfaring med denne prosessen gjør det mulig for oss å redusere muligheten for forsinkelser el- ler feil i søknadsprosessen. I de jurisdik- sjoner der dette er mulig vil vi oppføre oss selv som agent for søknaden, og der- med forbli første kontaktpunkt for senere korrespondanse. Dette sparer deg tid og hodebry. Kan jeg gjøre dette selv? På samme måte som du kan represente- re deg selv i en rettssak, eller trekke dine egne visdomstenner, er det i mange juris- diksjoner mulig å selv søke om registre- ring av varemerke. Vi anbefaler imidler- tid sterkt å bruke en profesjonell part for å sikre at jobben gjøres tilfredsstillende. Å registrere et varemerke kan være svært tidkrevende, og om du ikke er vant til å jobbe med juridiske begrep og godt kjent med Nice-klassifiseringssystemet kan det være vanskelig for deg å tilse registre- ring i rett varemerkeklasser. Nice-klassi- fiseringssystemet er komplisert og noen klasser kan være overlappende eller tilsy- nelatende så like at det kan skape senere problemer for deg. Klasse 29 i Nice-klas- sifiseringssystemet dekker for eksempel «fruktbaserte snacks», klasse 30 «cereal baserte snacks» og klasse 43 fysiske snack- bars. I mange jurisdiksjoner er det høye kostnader forbundet med å øke antall klasser du søker for, og når vi utarbeider en søknad vil vi bruke vår praktiske erfa- ring, juridiske kunnskap og kjennskap til Nice-klassifiseringssystemet til å oppnå bredest mulig relevant beskyttelse med færrest mulige klasser. Om vi mener det er nødvendig av hensyn til beskyttelse av ditt varemerke, med henblikk på din virk- somhet, å øke antall klasser utover det som er standard i den aktuelle jurisdik- sjonen, vil vi alltid kontakte deg og dis-
  7. 7. kutere forholdet og foreslå endringer i søknaden med tanke på din overordnede varemerkebeskyttelse. Vi foretar også alltid preliminære søk før registermelding innsendes. Resultatet av disse undersøkelsene bruker vi aktivt til å velge klasser og tilpasse søknaden. Det er ikke uvanlig at en søknad tar 10- 18 måneder å bli ferdigbehandlet hos myndighetene og ved å fange opp pro- blemer allerede i denne fasen forhindrer vi unødvendige forsinkelser og vansker senere. Vår erfaring er at det ofte i siste ende blir billigere, og alltid er tryggere, å benytte en profesjonell varemerkeagent for registrering av ditt varemerke. Hvor lenge varer en varemerkeregistrering Dette varierer noe fra jurisdiksjon til juris- diksjon. I de fleste land gjelder den opprin- nelige beskyttelsen i 10 år, og deretter kan varemerket fornyes. Min merkevare eller firmanavn er allerede regis- trert som mitt domenenavn. Bør jeg registrere et varemerke også? Ja! Et domenenavn forhindrer ikke en kon- kurrent fra å selge varer og tjenester med din merkevare. Og kanskje enda viktige- re: om noen registerer ditt domene eller merkenavn som sitt varemerke før deg vil de i visse tilfeller kunne tvinge deg til å frasi deg domenet ditt! Min merkevare er mitt firmanavn. Bør jeg regis- trere et varemerke også? Ja! Å registrere et firma vil i de fleste juris- diksjoner ikke forhindre konkurrenter fra å selge varer og tjenester med din merke- vare eller å registrere ditt firmanavn som et varemerke. I de fleste jurisdiksjoner forhindrer foretaksregisteret bare regis- trering av navn som er absolutt identiske med ditt eksisterende firmanavn. Så om du har registrert “Roger’s Service AS” kan andre fortsatt registrere “Roger’s Services AS”. Dette er en helt annen situasjon enn for varemerker hvor beskyttelsen mot konkurrenter gjelder alle merker som kan skape forvirring. Og kanskje viktigst av alt: Om du kun har registrert et sel- skapsnavn og ingen varemerker, så kan fortsatt tredjeparter søke om varemerke- registrering før deg og forhindre deg fra å handle under ditt eget firmanavn! Hva er varemerke klasser og hvorfor er de vik- tige? Varemerkebeskyttelse tildeles normalt i en spesifikk bransje eller for en spesifikk type varer eller tjenester. Så om noen re- gistrerer “Donald’s Nuts” i en klasse for fruktbaserte snacks så kan andre likevel sette opp en behandlingsinsitusjon innen helse med navn “Donald’s Nuts”. I en slik situasjon så er varemerkene identiske, men fordi det er så stor forskjell på de to typer produkter og tjenester vil dette nep- pe skape problemer for en innehaver av varemerket. Nice-klassifiseringen er kom- plisert og visse klasser overlapper eller er så like at det kan skape forretningsmes- sige problemer om registreringen ikke er tilstrekkelig omfattende. Klasse 29 i Nice-klassifiseringssystemet dekker for eksempel «fruktbaserte snacks», klasse 30 «cereal baserte snacks» og klasse 43 fysis- ke snackbars. I slike tilfeller kan det skape betydelige problemer for en rettighetsha- ver dersom søknaden ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt, og i verste fall kan vare- merket vise seg verdiløst. Benytter du deg av en varemerkeagent som TRADEMACK så får du profesjonell hjelp som maksime- rer beskyttelsen for ditt varemerke. Kan jeg selge mitt varemerke? Ja! Et varemerke er et aktivum på lik linje med fysiske aktiva, og kan kjøpes og selges. Hva trenger dere fra meg for å starte søknads- prosessen? Dokumentasjonen som kreves for registre- ring av et varemerke varierer fra jurisdik- sjon til jurisdiksjon, men er normalt svært enkel. Om du skal registrere et grafisk merke, et lydmerke eller liknende så vil du under registreringen på våre nettsider bli bedt om å laste opp en fil med merke. Vi vil gjennomgå filen og kontakte deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger. I noen jurisdiksjoner vil det kunne være påkrevd med dokumentasjon for søkeren, slik som firmaattest. I så fall vil vi kontakte deg og etterspørre dokumentasjon.
  8. 8. Trademack is a registered trademark of TRADEMACK LLC, USA. Kontakt support i dag på telefon 21930185 for å påbegynne din registrering Les mer på våre nettsider på www.trademack.no

Med trademack.com kan du enkelt og rimelig registrere dine varemerker i alle de viktigste jurisdiksjonene via våre enkle nettbaserte skjema. Våre juridiske eksperter gjennomfører preliminære søk og utformer de nødvendige dokumenter for deg. http://trademack.no

Views

Total views

10,285

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9,611

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×