Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

fsdgtrhfhfhfthfg

324 views

Published on

rhdfhdhdf

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

fsdgtrhfhfhfthfg

  1. 1. ` ỤGÂN HÀNQ NÔNG ẸGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VA PHAT TRIỀN NONG THON VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Số: ẵẵ 34 /NHNo-TDDN Hà zVộí, ngày30 tháng 5 năm 2012 V/V: Thực hiện Thông tư 09/2012/TVT-NHNN. Kính gửi: Gìáln đốc Sở gíao dịch, Clìì nháxlh loại 1, loại 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2012/TT-NI-lÌ`IN ngày 10/4/2012 Quy định việc Sử dụng Các phương tiện tharìh toán để gìải ngân vốn cho vay của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2012. Trong khi chờ Văn bản hưởng dẫn của Agribalìk, Tổng giám đốc yêu cầu Giám đốc SỞ gíao dịch, Chi nhálìh loại 1, loại 2 tổ Chức, triển khai Sứ dụng Các phương tiện thanh toán để gìải ngân vốn cho Vay kể từ ngày 01/06/2012 theo đúng Thông tư 09›'2012/TT-NINN ngày 10/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Narn. (Gửi kèm Thông tư số 09/2012/TT-NI-INN ngày 10/4/2012). Qúa tI'ình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Trụ SỞ chính (qua Ban Tín dụng Doanh nghiệp) theo đường công Văn và fax: 043.7722054 để được Xem xét Xử lý. Nơi nhận: ÌẶNG GIÁM ÐỎ(V Zẵrẵỉĩẵ mm viên; ikẫĨ.x.ẠI4;. `PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - Ban kiểm soát; ” "l:" ~ - PTGĐ phụ trách; - PTGĐ phụ trách TD; ` - VPDD miền Narn, miên Tnmg; - Các Ban: TDHO, TC-KT&NQ, KTKSNB, TTTT; - Lưu VP, BTK, PC, TDDN.
  2. 2. NGÂN HÀNG NIIÀ NƯỚC CỘNG IIÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆTNAM ÐộcIậ-Tựdo- E4- .I ` _ ' .Nũ Nk_JNLuAgg,t4lED Số: 09 /2012/TT`-NHNN Hà Nội, ngày ,fo 1 T z °‹.ẵ = '*†“ì'j""' CONG VAN ÐEỈỶ .S‹3.7.....6ẹ›.ẵ: ........ .. THÔNG, TƯ Ngà_y.Á.Â..I/I.IIIè'.Ộ.ỂIIl.kIll.Zử!4' Quy định việc sử dụng eách ,hllịơng tiện thanh toán để giải ngân vốn CỈl`0 vay của to chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng Cắn cứ Luật Ngcỉn hàngốlị/hàốnu'ớC Việt Nam .số 4cí/2010/Qŕl12 ngà,v 16 thảng 6 năm 2010,' Căn cứ Luật Các tố C'hzĨç tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010,' Căn cl? Nghị' định số 96/2008/NĐ-C`/J ngậy 26 thảng 8 năm'2008 Cúa Chi'nh phủ quy cĨ_ỉnh chzŕc năng, nhiệm vụ, qzlyên hạn và cơ câu ló c'hức' czía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,' . Thựè hiện Quyết địnlĩ số 2453`/QIJ-Tv7`g ngày 27 thảng 12 năm 201/ czịa Thú tướng C`hính phzì Phê duyệt Dẻ án đây mạnlĩ thanh toán không dùng tiên mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015._ Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Chính sách tiền tệ,' Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 'Việt Nqm ban hành Thông tư quy định việc Sử dụng các phương tiện thanh Ỉoán đẻ gíảị ngân vôn cho vay của tỏ chlữc' tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài đôi với khách hàng. Điều 1. Phạm vỉ điều chính và đỗi tlrợng áp dụng l.IThông ttl' này qụy định việc Sir dịlng Các phương tiện thanh toán để gìải ngân vôn cho vay Cúa tô Cllức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàlìg`nước ngoài đôi với_ khách hàng, goịp phân đây mạnh thanh toán không dùng tiên mặt và giám`sát việc Sử dụng vôn Vay của khách hàng theo mục đích thỏa thuận trong hợp đông tín dụng. 2. Đối tượng áp đụngị a) Tổ chức tín dụng, chỉ nhảnh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của V pháp luật có liên quan. b) Khách hàng vay vốn tại tổ Chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. _ C) Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc Sử dụng các phương tiện thanh toán dê giải ngân vôn cho vay. Ðiều 2. Giải thích từ ngữ
  3. 3. 'Trong Thông tư này', Các từ ngữ dưới dãy được hiểu như Sau: 1. Bên thụ hưởng là tổ Chức, cá nhân có quan hệ với khách hàng vay trong việc mua bản tài sản, thanh toán các chi phí hình thành nên tài sản 'à Các chi phí khác thuộc nhu câu vay Vôn theo hợp đông tin dụng được ký kêt giữa khách hàng vay với tô Chức tin đụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Giải ngân Vốn cho vảy làị'ẵ7i`Ệc 'tổ chức tin dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài giao cho khách hàng viay một khoản tiên đẽ thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng theo mục đích tvay Ỷôn" ghi trong họp đông tin dụng được ký kêt giữa khách hàng vay với tô chức tin dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài. Ðiều 3. Phương tiện thanh toán được sử dụng để giải llgân vốn cho vay 1. T`ổ Chức tin dụng, Chi rìhánh ngân hàng nước ]`lgOàÌI phải Sứ dụng Các phương tiệlì thanh toán không đilng tiên mặt đê giải ngân vôn cho vay và thực hiện thanh toán trực tiêp cho bên thụ iìưởng, trừ các trường hợp qily định tại khoản 2 Điêu này. 2. T`ổ Chức tín dụng, Chi nilánh tngân hàng ntrớc ngoài Xem xét quyết định việc Sử dụng Các phương tiện thanh toán không dùng tiêlì mặt, hoặc băng tiện mặt, hoặc thông qua tài khoản thanh toán của khách hàiìg Vay đê giải ngâlì vôli cho vay đôi với các trường hợp: . a) Thanlì toán cho bên thụ hưởng là tổ Chức với Stẵ tiển dưới 100.000.000 động (một trăln triệu đông) Clìo một 'lânv giải ngân; b) 'F hanh toán cho bên thụ hưởng- là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ Chức Cung ứng địch vụ thanh toán vởi Sô 'tiên dưới 100.()00.000 đông (một trăm triệu đông) cho một lârl giải ngân; C) Thalìh toán cho bên thịt hưởng là Cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tô chức cling ứng dịch vụ thanh toán; d)_Ðể bù đắp phần vốn tự có, nguồn tài Chíniì mà khách hàng vay đã sứ dụng đê thực hiện dự án đâu tư, phương án sản xuât, kinh doanh, địch vụ hoặc dtr án đâu tư, phương án phục Vụ đời Sông; đ) Ðể trả lương cho người lao động; e) Chuyển tiền Vay” vào tài khoàn tiianh toán của khách hàng để khách hàng . thanh toán cho các mục đích lnà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoàn thanh toán của khách hàng vay. Ðiều 4. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài I. Tổ Chức tin dting, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định việc Sử , dụng các phương tiện thanh toán phù hợp với quy định tại Tlliông tư này, Các biện pháp giám sát vôn cho vay nhãm đảm bảo việc giải ngân vôn cho Vay được thực hiện theo tiên độ SL`r dụng vôn của phượng án, dự án vạy vôn và nội dung đã thỏa thuận trong hợp đôiig tín dụng. ị
  4. 4. 2. Tổ chức tin dụng, chi Iihánlì ngân hàng nước ngoài thông báo công khai cho khách hàng biểt các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tố chức tin dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài việc Sử dụng Các phtrơng tiện thanh toán để giải ngân vốrì cho vay đối với khách hảng. Ðiều 5. Trách nhiệm của khách hàng vay Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi rllìánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp các thông tín, tài liệll, chứng tít thanh toán theo quy định của tổ chức tín dụng, chi nhảnh ngân hàng nước ngoài để phục vụ cho việc Xem Xét quyết định Sử dụng Các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan; khách hàng vay chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của .. các thông tin, tài liệu và chímg từ cung cấp cho tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ðiều 6. Tổ chức thực hiện l. ífhông tư này có hiệtl lục thì hành kể từ ngày Ol tháng 6 năm 20l2. 2. Ðối với các hợp đổng tín dịlng ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lL_l'C thi hành, khách hàng vay và tổ chức tin dụng, chi nhánh iìgãn hàng nước ngoải tiêp tục sử dụng phương tiện thanh toán đê giải ngân vôn cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận Sửa đổi, bổ Sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này. 3. Chánh Văn pllòng, Vụ trường Vụ Chính Sách tiển tệ và Thù trường các đơn Vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch ilộí đồng quàn trị, Hội đổng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dịlng, chi nhảnh ngân hàng nước ngoài tổ chírc khác và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.W MỂỈIỎNG ĐỐC Nơtí nllận: ị : .. ~' ` ŕ _ Như khoản 3 Ðiều 6; 1 titl 1 Hf_ìr4G LOC - Ban lãnh đạo NHNN; ./"Ệ_ị'^Ệ“`*`._ - Văn phòng Chính hủ; . - Bộ Tư pháp (để kiem tra); IẬ' - Công bảo; - Lưu: VP, Vμ PC, Vụ CSTT. NGUYỄN ĐỐNG nâu

×