Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2010 - Întâmpinarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 de către CNPAS şi casele teritoriale de pensii în domeniul determinării legislaţiei aplicabile şi al pensiilor

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 28 Ad

More Related Content

More from trESS Network (20)

Advertisement

2010 - Întâmpinarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 de către CNPAS şi casele teritoriale de pensii în domeniul determinării legislaţiei aplicabile şi al pensiilor

 1. 1. organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member States Întâmpinarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 de către CNPAS şi casele teritoriale de pensii în domeniul determinării legislaţiei aplicabile şi al pensiilor - MARIA LUIZA SOCOL FLORESCU, CNPAS -
 2. 2. trESS Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006: • Rolul CNPAS în aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72: • instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor Titlului II al Regulamentului 1408/71 (regulile de determinare a legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranţi); • organism de legătură pentru: – stabilirea pensiilor acordate în cadrul sistemului public de pensii; – acordarea ajutoarelor de deces.
 3. 3. trESS Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006: • Rolul caselor teritoriale de pensii în aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72: 1. instituţii competente pentru: a) stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă; a pensiilor anticipate şi anticipate parţiale; a pensiilor de invaliditate; a pensiilor de urmaş; b) acordarea ajutoarelor de deces.
 4. 4. trESS • În aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, rolul CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii va fi acelaşi: – la notificarea Comisiei cu privire la coordonatele instituţiilor sistemului public de pensii din România în aplicarea noilor regulamente fiind reconfirmate competenţele iniţiale ale acestora.
 5. 5. trESS • PRIMELE MĂSURI PROPRII: Octombrie 2008: – Program de perfecţionare profesională „Managementul Afacerilor Europene – Aplicarea Regulamentelor Europene în domeniul securităţii sociale”, destinat reprezentanţilor Serviciilor/Birourilor/Compartimentelor de Pensii Internaţionale din cadrul caselor teritoriale de pensii: • Prevederile noului Regulament 883/2004.
 6. 6. trESS S-a asigurat reprezentarea CNPAS la numeroase seminarii, conferinţe şi reuniuni: 1. Conferinţa „Trecerea graniţelor – Noutăţi referitoare la Titlul II; Implicaţii ale Titlului II din Regulamentul CE nr. 883/04”, eveniment organizat de către Centrul Finlandez pentru Pensii şi de către Banca de Asigurări Sociale din Olanda: 13-14 Decembrie 2007, Amsterdam (Olanda). 2. Seminarul Tematic privind Aplicarea Noilor Prevederi în Domeniul Legislaţiei Aplicabile, prevăzute în Regulamentul 883/2004 şi în Regulamentul său de implementare, organizat de către Comisia Europeană, Bruxelles (Belgia), 25 iunie 2009; 3. Seminarul Tematic privind Aplicarea Noilor Prevederi in Domeniul Pensiilor prevăzute în Regulamentul 883/2004 şi în Regulamentul său de implementare, Bruxelles (Belgia), 6 octombrie 2009; 4. Conferinţa “Coordonarea modernizată a Securităţii Sociale în Uniunea Europeană – pregătirea pentru aplicarea noilor regulamente în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială” – Stockholm, (Suedia), 25-27 noiembrie 2009; 5. Reuniuni mai importante pentru domeniul propriu de competenţă ale Comisiei Administrative şi ale Grupului de lucru al acesteia.
 7. 7. trESS Seminarii, conferinţe şi reuniuni ulterioare: • „Reuniunea miniştrilor responsabili pentru securitatea socială din Uniunea Europeană, America Latină şi Caraibe privind coordonarea sistemelor de securitate socială”, organizată de Preşedinţia spaniolă a Uniunii Europene organizează la Alcala de Henares, în Spania, în perioada 13 – 14 mai 2010 • „Privire în detaliu asupra Noului Titlu II: – Conferinţă asupra legislaţiei aplicabile”, organizată de Centrul Finlandez pentru Pensii: 03 - 04 Iunie 2010, Helsinki (Finlanda). – Continuă lucrările Conferinţei din 13-14 Decembrie 2007, care a avut loc la Amsterdam, Olanda
 8. 8. trESS • Implicarea CNPAS în activităţile Comisiei Administrative privind aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
 9. 9. trESS INSTRUCȚIUNI DE APLICARE • Pentru asigurarea unei aplicări unitare, corecte şi coordonate a dispoziţiilor Regulamentelor nr. 1408/71 şi nr. 574/72 la nivelul sistemului public de pensii din România, CNPAS a aprobat prin mai multe Decizii ale Preşedintelui (nr. 174 din 03.04.2007, nr. 609 din 29.07.2008, nr. 26 din 27.01.2009) – Instrucţiuni detaliate pentru aplicarea, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE • Instrucţiunile de aplicare au fost revizuite în vederea publicării în Monitorul Oficial al României: – garantarea opozabilităţii faţă de terţi, – elaborarea unui instrument de lucru de actualitate • Decizia Preşedintelui CNPAS nr. 112 din 1.04.2009 (M.Of. Partea I, nr. 355, din 27 mai 2009), modificată şi completată prin Decizia nr. 135/4.12.2009 (M.Of. Partea I, nr. 913, din 24 decembrie 2009)
 10. 10. trESS INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 1. Înlocuirea INSTRUCȚIUNILOR DE APLICARE elaborate în aplicarea Regulamentelor nr. 1408/71 şi nr. 574/72 pentru aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 presupune: • publicarea în Monitorul Oficial al României • elaborarea unui document oficial, caracterizat de stabilitate. 1. Situaţia actuală este dinamică d.p.d.v. al modalităţilor de aplicare a noilor regulamente europene: – până la finalizarea şi aprobarea documentelor portabile şi a documentelor electronice structurate, aplicarea regulamentelor europene se va baza pe: • Materiale de informare elaborate de Direcţia Relaţii Externe din cadrul CNPAS • Experienţa dobândită la nivel central şi teritorial în aplicarea Regulamentelor europene (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72 • Colaborarea nemijlocită, formală şi informală, dintre CNPAS şi casele teritoriale de pensii
 11. 11. trESS • MĂSURI PROPRII: • Pentru susţinerea colaborării dintre CNPAS şi casele teritoriale de pensii: – au fost create adrese de e-mail personalizate pentru fiecare Serviciu/Birou/Compartiment de Pensii Internaţionale din cadrul CTP-urilor, conform modelului alba.pi@cnpas.org.
 12. 12. trESS • MĂSURI PROPRII: • Pregătirea salariaţilor Direcţiei Relaţii Externe a CNPAS: – A avut loc o primă sesiune internă de informare – S-a implementat un program de studiu individual al prevederilor noilor regulamente europene de coordonare • Materiale proprii elaborate de fiecare salariat – Organizarea unei sesiuni de pregătire a salariaţilor Direcţiei Relaţii Externe în săptămâna 26 – 30.04.2010
 13. 13. trESS • MĂSURI PROPRII: • Pregătirea salariaţilor caselor teritoriale de pensii: – au fost elaborate şi transmise documente de informare referitoare la noile regulamente europene – s-au adoptat măsuri pentru organizarea, în perioada imediat următoare, a unui program de perfecţionare profesională referitor la aplicarea noilor regulamente europene, destinat atât salariaţilor caselor teritoriale, cât şi Direcţiei Relaţii Externe din cadrul CNPAS • instruirea va fi asigurată cu formatori din cadrul Direcţiei Relaţii Externe a CNPAS
 14. 14. trESS • MĂSURI PROPRII: • Instrucţiunile de aplicare a Regulamentelor 883/2004 şi 987/2009 se află în curs de revizuire, – după finalizarea acestora cu informaţiile deţinute la momentul actual, vor fi utilizate la nivel intern ca şi ghid de aplicare • A fost elaborat un Ghid detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009: – un inventar detaliat al modificărilor introduse în textul noilor regulamente şi al Deciziilor şi Recomandărilor Comisiei • Pliante, broşuri, materiale informative pentru informarea cetăţenilor: – puse la dispoziţia cetăţenilor – Postate pe site (www.cnpas.org )
 15. 15. trESS • MĂSURI PROPRII: • Pentru a face faţă provocărilor pe care le presupune implementarea noilor regulamente europene de coordonare, – din punctul de vedere al organizării, instruirii şi elaborării de viitoare Instrucţiuni de aplicare a acestora, – cu sprijinul caselor teritoriale de pensii, este în curs de elaborare o situaţie completă, nuanţată, a dosarelor de pensie instrumentate sau în curs de instrumentare la nivelul sistemului public de pensii din România în aplicarea Regulamentelor europene (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72, pentru perioada de referinţă 1.01.2007 – 15.04.2010 • analiză atentă a modului de aplicare a Regulamentelor europene (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72
 16. 16. trESS • MĂSURI PROPRII: • Sistemul informatic MERCUR – Integrează • toate formularele europene de legătură utilizate la nivelul sistemului public de pensii din România • algoritmul de calcul al drepturilor de pensie comunitară acordate în sistemul public de pensii • Au fost întreprinse demersuri pentru modificarea, de urgenţă, a aplicaţiei, pentru: – Integrarea documentelor portabile specifice domeniului propriu de competenţă – Crearea unui modul specific aplicării noilor regulamente europene de coordonare – Crearea unui modul complex vizând culegerea datelor pentru întocmirea unor situaţii statistice nuanţate în aplicarea noilor regulamente europene – Documentul portabil A 1 a fost elaborat în limba română şi tradus din timp, pentru a fi integrat in aplicaţie
 17. 17. trESS • SE VA INTENSIFICA COLABORAREA CU: 1. Celelalte instituţiile centrale ale sistemului de securitate socială din România: – Pentru aplicarea art. 19 RI – Crearea unui grup de lucru pentru elaborarea unui proiect de act normativ care să reglementeze modalităţile de restituire a contribuţiilor sociale 1. Organismele de legătură şi alte instituţii corespondente din statele membre în relaţia cu care există mai multe cazuri de coordonat d.p.d.v. al securităţii sociale: 1. DLA: GERMANIA, ITALIA, FRANȚA, BELGIA, OLANDA • Pentru a preîntâmpina situaţiile de retroactivitate a legislaţiei aplicabile (art. 6 alin. 4 şi 16 RI) şi, în consecinţă, complicaţiile administrative pentru lucrători • Pentru a reglementa situaţia lucrătorilor sezonieri români în Germania • Pentru a facilita gestionarea excepţiilor: art. 16 RB şi art. 18 RI 1. Pensii: GERMANIA, UNGARIA, AUSTRIA, ITALIA, SPANIA, GRECIA • Implementarea procedurilor de compensare şi recuperare a prestaţiilor acordate necuvenit (continuarea colaborării instituite cu Ungaria, Germania)
 18. 18. trESS • SE VA INTENSIFICA COLABORAREA CU ONYF: • Au fost întreprinse demersuri pentru organizarea, în luna septembrie 2010, a unor ″ Zile de consultanţă″ româno-maghiare în problemele asigurărilor de pensii: – Se vor acorda audienţe comune persoanelor interesate, ale căror dosare de pensii se instrumentează de instituţii ale celor două state membre
 19. 19. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 • un inventar detaliat al modificărilor introduse în textul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 şi al Deciziilor şi Recomandărilor Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială • datorită faptului că noile prevederi incluse în cadrul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 au avut în vedere atât bunele practici dobândite în timp de organismele naţionale, cât şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, o proporţie semnificativă a acestor modificări au fost integrate deja în Instrucţiunile aprobate pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72.
 20. 20. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 • Cooperarea între instituţiile de securitate socială este încurajată, fiind, în anumite situaţii, chiar obligatorie • Se preferă mijloacele de comunicare electronică • Se asigură un grad sporit de transparenţă în beneficiul persoanelor interesate • Procedurile privind asistenţa reciprocă pentru recuperarea creanţelor de securitate socială sunt consolidate • Se pune accent pe informarea persoanelor interesate • Abordare flexibilă cu privire la documentele utilizate în perioada de tranziţie în aplicarea noilor regulamente • Se prevede, în mod expres, obligaţia persoanelor interesate de a transmite instituţiei competente informaţiile şi documentele justificative necesare
 21. 21. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 • Cererile depuse în aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72 se soluţionează conform legislaţiei aplicabile la momentul introducerii lor: – în cazul pensiilor acest lucru va conduce la o acordare dublă (art. 94 RI), conform R. 1408/71 şi R. 574/72 (Decizia E1 – în marea majoritate a cazurilor, nu va fi vorba de o ameliorare a drepturilor beneficiarilor) • Includerea unor noi definiţii: – Prestaţie anticipată pentru limită de vârstă – Punct de acces – Organism de legătură – Document – Document electronic structurat – Transmitere electronică • Includerea principiului asimilării prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor, în măsura în care acestea produc anumite efecte juridice
 22. 22. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 – A fost reglementată instituţia aplicării provizorii a legislaţiei, fiind stabilită o anumită ordine de prioritate (lex loci laboris, reşedinţă, prima instituţie solicitată) – Au fost identificate criteriile în funcţie de care se determină reşedinţa unei persoane
 23. 23. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 – În domeniul determinării legislaţiei aplicabile (1): • Principiul unicităţii legislaţiei aplicabile a fost consolidat • Au fost incluse şi persoanele care beneficiază de anumite tipuri de prestaţii în bani, precum şi persoanele inactive • Facilitarea procedurilor de detaşare: o perioadă de detaşare iniţială de 24 de luni calendaristice, fără posibilitatea prelungirii • Persoanele angajate în vederea detaşării: trebuie să fi fost deja asigurate conform legislaţiei statului membru în care este stabilit angajatorul (pentru cel puţin o lună)
 24. 24. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 – În domeniul determinării legislaţiei aplicabile (2): • S-a reglementat, în mod expres, perioada dintre detaşări: 2 luni calendaristice • În cazul lucrătorilor independenţi: activitate similară desfăşurată pe teritoriul celor 2 SM • O aplicare consecventă şi unitară a criteriilor utilizate în evaluarea situaţiilor • Nuanţarea situaţiilor referitoare la persoanele care desfăşoară activitate în două sau mai multe state membre: – trecerea de la criteriul reşedinţei la cel al activităţii substanţiale – luarea în considerare a situaţiei estimate pentru următoarele 12 luni calendaristice
 25. 25. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 – În domeniul pensiilor (1): • A fost reglementată luarea în considerare a perioadelor de creştere a copilului • În RI au fost detaliate procedurile de instrumentare a dosarelor • S-a instituit obligaţia solicitantului de a furniza informaţiile şi documentele necesare : – Obligaţia de a informa asupra calităţii de lucrător migrant, în caz contrar suportând consecinţele omisiunii sale – Obligaţia de a prezenta documentele justificative prevăzute în legislaţia fiecărui SM implicat
 26. 26. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 – În domeniul pensiilor (2): • S-a instituit obligaţia instituţiei competente de a informa persoana interesată cu privire la consecinţele acordării concomitente sau succesive a prestaţiilor • S-a instituit posibilitatea retragerii cererii pentru acordarea prestaţiilor – Nu se consideră o retragere concomitentă conform legislaţiilor tuturor statelor membre • Instituţia de instrumentare → Instituţie de contact • S-a reglementat posibilitatea reexaminării deciziilor la solicitarea persoanelor interesate • Acordarea, în măsura posibilului, a unei prestaţii autonome (pensie naţională), de către fiecare instituţie competentă implicată • Recomandarea P1 privind hotărârea Gottardo
 27. 27. trESS Ghidul detaliat al modificărilor aduse regimului de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene prin intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 Concluzie: • cele mai multe modificări ale regimului legal vizează domeniul determinării legislaţiei aplicabile • în domeniul pensiilor marea provocare va fi reprezentată de schimbarea ulterioară a modului de comunicare a informaţiilor – trecerea de la formularele europene de legătură E la documentele electronice structurate
 28. 28. trESS Mulţumesc pentru atenţie!

×