2010 - Pabalsti pakalpojumu veidā

389 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 - Pabalsti pakalpojumu veidā

 1. 1. organising training and setting up networks on theEuropean Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member States Pabalsti pakalpojumu veidā Dace Zabiņako, Labklājības ministrija 2010.Gada 28.septembrī
 2. 2. trESSUzdevumi:• Sniegt pārskatu par tiesībām uz neatliekamo un/vai plānveidaveselības aprūpi pārrobežu gadījumos EiropasSavienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ)• Informēt par Latvijas kompetentās institūcijaspienākumiem un pakalpojumu sniegšanu
 3. 3. Pamatprincipi• ES kompetencē ir veikt darbības veselības aizsardzībā un uzlabošanā, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības (Līguma par ES 6.pants)• ES rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu. Pie dalībvalstu pienākumiem pieder veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes vadība un šīm nozarēm atvēlēto resursu sadale (Līguma par ES darbību 168.pants)• 2007.gada 23.oktobrī Eiropas Komisijā pieņemta stratēģija “Kopā par veselību – ES stratēģiskā pieeja 2008.-2013.gadam”, kur noteikti dalībvalstu kopējie mērķi stiprināt sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot jomām, kur dalībvalstis nespēj rīkoties vienas pašas
 4. 4. ES sociālās drošības tiesiskā regulējuma attīstība• (EEK) regulas Nr.3/58 un Nr.4/58• Padomes 1971.gada 14.jūnija regula (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā un Padomes 1972.gada 21.marta regula (EEK) Nr.574/72, kas nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes (EEK) regula Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā• Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.987/2009, kas nosaka regulas Nr.883/2004 piemērošanas kārtību
 5. 5. Sociālās drošības shēmu regulējuma pamatprincipi (1408/71; 883/2004)• Vienas valsts tiesību aktu piemērošana (lex loci laboris) – Izņēmums - darbinieku nosūtīšana (posting)• Vienlīdzības attieksmes princips• Periodu summēšana• Pabalstu eksports
 6. 6. Personu loks un darbības sfēra• Regula Nr.883/2004 attiecas uz dalībvalstu piederīgajiem, uz bezvalstniekiem un uz bēgļiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuri ir pakļauti vai bijuši pakļauti vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, kā arī uz viņu ģimenes locekļiem un viņu apgādību zaudējušām personām• Regulas Nr.883/2004 nosacījumi paplašina personu loku, paredzot, ka koordinācijas noteikumi jāpiemēro ne tikai attiecībā uz darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, ierēdņiem, studentiem un pensionāriem, bet arī attiecībā uz ekonomiski neaktīvām personām• Attiecībā uz Norvēģiju, Lihtenšteinu, Īslandi un Šveici dalībvalstis turpinās piemērot Regulas Nr.1408/71 nosacījumus, kamēr minētās EEZ dalībvalstis un Šveice ar ES nenoslēgs jaunus līgumus par jauno tiesību aktu piemērošanu
 7. 7. Koordinācijas administratīvie aspekti• Kompetentā iestāde un kompetentā institūcija• Pienākums sadarboties, pārsūtīt pabalstu pieprasījumus• Informācijas apmaiņa, izmantojot E veidlapas (no 100 sērijas līdz 600 sērijai); SEDs un PD [883/2004]• LR kompetentās iestādes ir Labklājības ministrija un Veselības ministrija• LR kompetentās institūcijas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Veselības norēķinu centrs
 8. 8. VNC pārziņā saskaņā ar 1408/71/883/2004:• E 106 veidlapa – apliecība par tādu personu tiesībām uz slimības un maternitātes pabalstiem pakalpojumu veidā, kuras dzīvo valstī, kas nav kompetentā valsts (tik izsniegts, ja VSAA personai ir izsniegusi E 101 formu)/ S1 Reģistrācija veselības aprūpes saņemšanai• E 109 veidlapa – apliecība apdrošinātās personas ģimenes locekļu reģistrēšanai un uzskaitījumu atjaunināšanai/ S1 Reģistrācija veselības aprūpes saņemšanai• E 112 veidlapa – apliecība par tiesību saglabāšanu attiecībā uz slimības un maternitātes pabalstiem, kurus patlaban piešķir/ S2 Tiesības uz plānveida aprūpi• E 120 veidlapa – apliecība par tiesībām saņemt pabalstus pakalpojumu veidā pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem/ S1 Reģistrācija veselības aprūpes saņemšanai• E 121 veidlapa – izziņa par pensionāru un viņu ģimenes locekļu reģistrāciju un sarakstu atjaunināšanu/ S1 Reģistrācija veselības aprūpes saņemšanai• EVAK - sertifikāts par tiesībām saņemt pabalstus pakalpojumu veidā īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī/ EVAK
 9. 9. Praktiskie aspekti• Katrā dalībvalstī ir savi nosacījumi, kas nosaka, kuras personas valsts ietvaros ir uzskatāmas par apdrošinātām un var saņemt valsts apmaksātus ārstnieciskos pakalpojumus• Saskaņā ar Ārstniecības likuma 17.pantu no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz: – Latvijas pilsoņiem; – Latvijas nepilsoņiem; – ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem; – ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā; – bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; – aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām.• VNC sedz tikai tādu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kas nav uzskaitīti 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
 10. 10. Veselības aprūpe ES/EEZ - EVAK• Latvijas iedzīvotājs, kurš dodas tūrisma braucienā, var pieprasīt EVAK – tiek izsniegts tikai tad, ja persona īslaicīgi uzturas dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts – apliecina, ka persona ir apdrošināta savā valstī un viņai ir tiesības saņemt garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā persona īslaicīgi uzturas – netiks sniegta tāda medicīniskā palīdzība, kuru iespējams atlikt, ņemot vērā medicīniskus apsvērumus, vai kura ir pārāk ilgstoša, lai to sniegtu īslaicīgas uzturēšanās laikā – nesedz pacienta iemaksas (ir Latvijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā), ja tādas attiecīgajā dalībvalstī ir noteiktas un nesedz repatriācijas (transportēšanas) izdevumu apmaksu pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Privātas iestādes nepieņem EVAK
 11. 11. Veselības aprūpe ES/EEZ – E112/S2• Ir iespējams saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus citās ES/EEZ dalībvalstīs, ja – personai nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums ietilpst valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumu apjomā (no valsts budžeta apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumos) – personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu nevar sniegt laikā, kāds ir normāli nepieciešams šādai ārstēšanai, ņemot vērā personas pašreizējo veselības stāvokli un paredzamo slimības attīstības gaitu
 12. 12. Veselības aprūpe ES/EEZ – E 112/S2• Galvenā informācija ir ārstniecības iestādes atzinums, kas pamato nepieciešamību personai saņemt konkrēto veselības aprūpes pakalpojumu, kas personai ir jāiesniedz kopā ar iesniegumu• Atzinumā ir jābūt norādītiem medicīniski pamatotiem iemesliem, kāpēc personai nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu citā valstī. Tikai pamatojoties uz ārstniecības iestādes atzinumu, VNC var izvērtēt personai nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma atbilstību E 112/ S2 veidlapas nosacījumiem• VNC ir tiesības pieprasīt no ārstniecības iestādēm papildu atzinumu• Lēmums VNC tiek pieņemts 30 dienu laikā
 13. 13. EVAK priekšrocības/trūkumi salīdzinājumā ar apdrošināšanaskompāniju piedāvājumu veselības aprūpes saņemšanai ceļojumu laikā• EVAK apdrošina tikai personas veselību, bet nevis pašu personu (-)• EVAK nesedz izdevumus par medikamentu iegādi, repatriāciju (-)• EVAK neparedz nekādas atlīdzības (-)• EVAK nevar lietot privātās klīnikās (-)• EVAK nenosaka, kādu cēloņu gadījumā neatliekamā palīdzība netiek segta, piemēram, persona var atrasties alkohola reibumā (+)• Dodoties ceļojumā personai ir vēlams izņemt gan EVAK, gan arī nopirkt apdrošināšanas polisi, nodrošinoties, ka visos gadījumos tiks saņemta gan nepieciešamā palīdzība, gan arī atlīdzināti izdevumi/zaudējumi
 14. 14. 883/2004 – citi jaunievedumi• Līdz ar jaunās regulas spēkā stāšanos dalībvalstīm būs jāuzsāk pāreja uz elektronisko datu apmaiņu, kas pilnībā jānodrošina ar 2012.gada 1.maiju• DA1 – Tiesības uz veselības aprūpi atbilstoši apdrošināšanai darba negadījumiem un arodslimībām• S3 – Veselības aprūpe bijušajiem pierobežas darbiniekiem pēdējās nodarbinātības valstī• Precīzi norādīta medicīniskā slēdziena nepieciešamība, lai saņemtu S2• Detalizētāka kārtība ir atrunāta par S2 saņemšanu no kompetentās valsts, ja persona dzīvo citā ES/EEZ dalībvalstī• Regula Nr.883/2004 paredz apdrošināto personu aizsardzību, nosakot, ka gadījumos, kad divu vai vairāku dalībvalstu institūcijām ir atšķirīgi viedokļi par piemērojamajiem tiesību aktiem

×