Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2011 - Wkład do dyskusji podczas polsko- niemieckiego

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Ubezpieczenia wypadkowe
Ubezpieczenia wypadkowe
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

More from trESS Network (20)

Advertisement

2011 - Wkład do dyskusji podczas polsko- niemieckiego

  1. 1. Tłumaczenie z języka niemieckiego Deutsche Rentenversicherung Bund 10704 Berlin 01.06.2011 Wkład do dyskusji podczas polsko- niemieckiego seminarium - TRESS w dniu 17.06.2011 w Warszawie Firma, mająca swoją siedzibę w Niemczech zatrudnia ok. 1.200 polskich pracowników w związku z przeprowadzanymi szkoleniami w zakresie Internetu. Firma ta zwróciła się do niemieckiej instytucji ubezpieczeń emerytalno-rentowych – Deutsche Rentenversicherung – o wystawienie zaświadczenia A1 według atr.13. ust.1 litera b) Rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Zgodnie z uzyskanymi od pracodawcy informacjami pracownicy ci zatrudnieni są w nieznacznym wymiarze czasu na terenie Słowacji i Czech. Jednocześnie osoby te, mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce, wykonują tam również zatrudnienie na własny rachunek (np. jako nauczyciel lub rolnik indywidualny). Polska instytucja ubezpieczeń emerytalno-rentowych (ZUS) mając na względzie postępowanie zgodne z postanowieniami art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 987/2009 zaproponowała już niejednokrotnie zastosowanie niemieckich przepisów prawnych zgodnie z art.13 ust.3 w związku z art.13 ust.1 litera) Rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Deutsche Rentenversicherung Bund podziela stanowisko prawne ZUS, ponieważ według art. 13 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadku osób świadczących pracę najemną lub działalność na własny rachunek zasadniczo znajdują zastosowanie przepisy prawne tego państwa członkowskiego, w którym wykonywane jest zatrudnienie lub działalność. O ile zajdzie taka sytuacja, jak w przytoczonych przypadkach, że wykonywanych jest kilka zatrudnień w kilku krajach członkowskich kraj właściwy ustalany jest zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia 883/2004. I w tych przypadkach, zgodnie z literą b), krajem właściwym są Niemcy. Nie odgrywa tutaj roli zakres wykonywanej w Polsce działalności na własny rachunek, ponieważ w myśl art.13 ust.1 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 sprawdzanie faktu, czy praca wykonywana jest w znacznej części w państwie zamieszkania odnosi się tylko do osób świadczących pracę najemną.
  2. 2. Pomimo, że zastosowanie znajdują niemieckie przepisy prawne o zabezpieczeniu społecznym, należy liczyć się z faktem, że w przypadku wykonywania w Słowacji i Czechach zatrudnienia w nieznacznym wymiarze, niepociągającego za sobą obowiązku ubezpieczenia, zasadniczo odprowadzana jest przez pracodawcę ryczałtowa składka do Centrali –MiniJob, znajdującej się przy Deutsche Rentenversicherung, sprowadza się to do tego, że dane osoby nie zostaną objęte obowiązkiem ubezpieczenia ani w Niemczech ani w Polsce, czy też Słowacji lub Czechach. W międzyczasie wystawiane są przez Deutsche Rentenversicherung odpowiednie zaświadczenia na formularzu A1. Przypadki, w których wykonywana była działalność rolnicza w Polsce zostają odesłane do Instytucji Nadrzędnej Ubezpieczenia Społecznego Rolników w celu sprawdzenia obowiązku ubezpieczenia. Przypadki, w których zgodnie z § 2 SGB IV (IV Księga Kodeksu Socjalnego) wykonywana była porównywalna działalność objęta obowiązkiem ubezpieczenia (np. nauczyciele wykonujący działalność na własny rachunek ) odsyłane są jako indywidualne przypadki do sprawdzenia zgodnie z właściwością terytorialną instytucji Deutsche Rentenversicherung. Podsumowanie: Pomimo faktu, że w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej wobec pracowników wymienionego przedsiębiorstwa poprawnie ustalono zastosowanie właściwego ustawodawstwa, to jednak powstałe w tej sytuacji następstwa prawne należy ocenić jako problematyczne, gdyż może dojść do sytuacji, że pracownicy ci wypadną z wszystkich gałęzi zabezpieczenia społecznego (a tym samym z obowiązku ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek w Polsce), tracąc na skutek tego swoje zabezpieczenie społeczne. Za zgodność tłumaczenia: L. Schwarzer Berlin, 06.06.2011

×