Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2010 - Öresundsöverenskommelsen - the Öresund application

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
2010 - Föräldrapenning
2010 - Föräldrapenning
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad
Advertisement

More Related Content

More from trESS Network (20)

Advertisement

2010 - Öresundsöverenskommelsen - the Öresund application

  1. 1. Öresundsöverenskommelsen - the Öresund application Bengt-Olle Andersson Försäkringskassan Presentationstitel • Månad 200X • Sida 1
  2. 2. EU-förordning 1408/71 artikel 14.2 b Den anställde ska omfattas av bosättningslandets lagstiftning om han eller hon • till viss del utför arbetet i detta medlemsland • är knuten till flera företag eller arbetsgivare inom olika medlemsländer Presentationstitel • Månad 200X • Sida 2
  3. 3. Finansiering av välfärdssystemen Danmark Sverige Huvudsakligen genom Huvudsakligen genom direkta skatter arbetsgivaravgifter f.n. 31,42 % (utländska arbetsgivare f.n. 25,39 %) Presentationstitel • Månad 200X • Sida 3
  4. 4. Öresundsöverenskommelsen • 4 december 2001 • Den Sociale Sikringsstyrelse (numera Pensionsstyrelsen) och Riksförsäkringsverket (numera Försäkringskassan) • Möjlighet att ansöka om dispens enligt artikel 17 förordning 1408/71 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 4
  5. 5. Öresundsöverenskommelsen forts. a) Personer anställda av en arbetsgivare med säte i ett land, som arbetar både en väsentlig del på arbetsplatsen hos arbetsgivaren (minst hälften av arbetstiden under en sammanhängande period om tre månader) och på distans i bosättningslandet. b) Personer som är anställda för arbete i ett land av en arbetsgivare med säte i detta land, och samtidigt har arvoderade förtroendeuppdrag i ett annat land. Överenskommelsen gäller inte vid arbete för två olika arbetsgivare än vad som anges i punkt 2 795 beviljade dispenser januari 2009 – september 2010 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 5
  6. 6. Öresundsverenskommelsen löste ej problemet för dem med bisyssla Presentationstitel • Månad 200X • Sida 6
  7. 7. Hur undviker dansk arbetsgivare att betala svensk arbetsgivaravgift? • Anställningsavtal där den anställde förbinder sig att inte ha bisyssla i bosättningslandet • Avtal med den anställde om att denne själv inbetalar avgiften Presentationstitel • Månad 200X • Sida 7
  8. 8. Förändring i den danska skattelagstiftningen våren 2008 Den som själv inbetalar socialavgiften till svenska Skatteverket medges avdrag vid självdeklaration i Danmark. Exempel • Inkomst i Danmark 300 000 DKK • Egenavgift till Skatteverket 117 000 SEK • Minskning av skatten i Danmark = 32 000 DKK (41 600 SEK) Konsekvens: Den anställde får själv stå för mellanskillnaden på cirka 75 000 SEK Presentationstitel • Månad 200X • Sida 8
  9. 9. Förordning 883/04 och 987/09 • En person som arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han är bosatt, om han utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten… (förordning 883/04 artikel 13.1 a) • För att kunna avgöra huruvida en väsentlig del av arbetet som utförs i en medlemsstat, ska följande vägledande kriterier beaktas a) När det gäller anställning, arbetstid och/eller lön. Inom ramen för en samlad bedömning ska en andel som överstiger 25 % av ovanstående kriterier vara en indikator på att en väsentlig del av arbetet som anställd eller verksamheten inte utförs i den berörda medlemsstaten. (förordning 987/09 artikel 14.8) Presentationstitel • Månad 200X • Sida 9
  10. 10. Förslag till utvidgad Öresundsöverenskommelse september 2009 • Bibehållande av 50/50 för samma arbetsgivare • Nyhet: Personer som har anställning i båda länderna för olika arbetsgivare, kan omfattas av lagstiftningen i det land huvudarbetsgivaren har sitt säte, om anställningen i bosättningslandet inte är väsentlig, dvs. inte överstiger 25 % av den samlade arbetstid under en tremånadersperiod. Presentationstitel • Månad 200X • Sida 10

×