Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2010 - Основни принципи на Регламенти 883/2004 и 579/2009

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

More from trESS Network (20)

Advertisement

2010 - Основни принципи на Регламенти 883/2004 и 579/2009

 1. 1. Основни принципи на Регламенти 883/2004 и 579/2009 Проф. д-р Красимира Средкова СУ “Св. Кл. Охридски”
 2. 2. Начало на правната уредба на социалната сигурност в ЕС  Регионални международни актове Европейска конвенция са социално и медицинско подпомагане, 1954 г. Европейско споразумение относно общественото осигуряване на трудещите се, заети в международния транспорт, 1956 г. Европейско споразумение за предоставяне на медицинска помощ при временно пребиваване, 1980 г.
 3. 3. Начало на правната уредба на социалната сигурност в ЕС  Актове на ЕС Регламент 3/58 Регламенти 1408/71 и 574/72 Регламенти 883/2004 и 579/2009
 4. 4. Регламент 883/2004 Метод на правно регулиране Координация – правила за съгласуване без засягане на съдържанието на националните разпоредби Основен белег – опростяване на уредбата
 5. 5. Цели на новата уредба  Преодоляване колизията на закони  Предотвратяване на нееднаквото третиране по причина на гражданство  Преодоляване на териториалните изисквания за придобиване на право и предоставяне на обезпечения
 6. 6. Основни принципи на уредбата  Еднакво третиране на субектите на права Гражданство – чл. 4 Регл. 883 Пол – Дир. 79/7/ЕИО Дир. 86/378/ЕИО Расова или етническа принадлежност – Дир. 2000/43/ЕО Чл. 4 ЗЗДиск Чл. 2 ЗНЗ Чл. 3, т. 3 КСО Чл. 5, т. 5 ЗЗО Чл. 2 ЗСП
 7. 7. Основни принципи на уредбата  Еднакво третиране на обекта на права (обезпечения, доходи, факти и събития) – чл. 5 Регл. 883 Чл. 29—30 НИОП Чл. 78—83 НПОС
 8. 8. Основни принципи на уредбата  Зачитане на осигурителен стаж и продължителност на пребиваване – чл. 6 Регл. 883 Чл. 28 НИИО Чл. 8, ал. 1—2 НОБ Чл. 37, ал. 2—3 НПОС
 9. 9. Основни принципи на уредбата  Недопустимост на кумулирането на обезпечения – чл. 10 Регл. 883
 10. 10. Персонален обхват Регламент 3/58 – чл. 4.1  Работници и служители и приравнени на тях лица – първично право  Членове на семействата и издържани от работника или служителя лица – производно право
 11. 11. Персонален обхват Регламент 1408/71  Работници и служители и приравнени на тях лица  Членове на семействата и издържани от работниците и служителите лица  Моряци – Регл. 47/67  Самостоятелно заети лица и членове на техните семейства – Регл. 1390/81  Държавни служители и приравнени на тях лица – Регл. 1290/97  Студенти и членове на техните семейства – Регл. 307/99  Неработещи граждани – Регл. 631/2004
 12. 12. Персонален обхват Регламент 883/2004 – чл. 2 “Граждани на държава-членка, лица без гражданство и бежанци … и… членовете на техните семейства и издържаните от тях лица”
 13. 13. Предметен обхват Регламент 1408/71 – чл. 4  Обезпечения при болест и майчинство  Обезпечения при инвалидност, вкл. за запазване и подобряване на работоспособността  Обезпечения при старост  Наследствени обезпечения  Обезпечения при трудови злополуки и професионални болести  Помощи при смърт  Обезпечения при безработица  Семейни обезпечения  Специални неконтрибутивни обезпечения
 14. 14. Предметен обхват Регламент 883/2004 – чл. 3  Обезпечения при болест  Обезпечения при майчинство и съответните им обезпечения за гледане на дете от бащата  Обезпечения при инвалидност  Обезпечения при старост  Наследствени обезпечения  Обезпечения при трудови зополуки и професионални болести  Помощи при смърт  Обезпечения при безработица  Предпенсионни обезпечения  Семейни обезпечения и семейни помощи  Специални неконтрибутивни обезпечения по чл. 70
 15. 15. Предметен обхват Регламент 883/2004 Промени  Разделяне на обезпеченията при болест и при майчинство  Обезпечения при бащинство  Обезпечения при инвалидност  Общо семейни обезпечения  Предпенсионни обезпечения
 16. 16. Териториален обхват  Европейски съюз  Европейско икономическо пространство  Конфедерация Швейцария
 17. 17. А сега … Към ефективна координация на националните системи за социална сигурност

×