Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Qu¶n lý chiÕn l­îc Tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ n«I Khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý
giíi thiÖu gi¶ng viªn <ul><li>Gi¶ng viªn: Dr. NguyÔn V¨n NghiÕn </li></ul><ul><li>1 §µo t¹o </li></ul><ul><li>1978 Tèt ng...
<ul><li>Kh¸i niÖm vÒ ChiÕn l­îc vµ Qu¶n lý chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>C¸c m« h×nh Ph©n tÝch vµ Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc </l...
Ch­¬ng 1 tæng quan vÒ chiÕn l­îc vµ qu¶n lý chiÕn l­îc
1- Kh¸i niÖm vÒ ChiÕn l­îc <ul><li>ThuËt ng÷  </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc </li></ul><ul><li>®em l¹i cho b¹n </li></ul><...
Doanh nghiÖp vµ m«i tr­êng M«i tr­êng quèc tÕ M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng ngµnh Doanh nghiÖp
C¸c yÕu tè m«i tr­êng <ul><li>M«i tr­êng ngµnh kinh doanh </li></ul><ul><li>- C¸c ®èi thñ c¹nh tranh </li></ul><ul><li> ...
chiÕn l­îc kinh doanh lµ c«ng cô c¹nh tranh <ul><li>Michael Porter : “ChiÕn l­îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt x©y dùng lîi t...
chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét ph¹m trï qu¶n lý <ul><li>Alfred Chandler : “ChiÕn l­îc kinh doanh lµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c...
Phân biệt <ul><li>Chiến lược (Strategy) </li></ul><ul><li>Chính sách (Policy) </li></ul>
ChiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n  ChÈn ®o¸n chiÕn l­îc ChiÕn l­îc kinh doanh KÕ ho¹ch theo thêi gian KÕ ho¹ch ...
LÆp l¹i Mét lÇn, kh«ng lÆp l¹i TÝnh chÊt lÆp l¹i Ph©n tÝch tû mû toµn diÖn Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò Ng­êi ra quyÕt ®Þnh H¹n chÕ L...
<ul><li>bµi tËp </li></ul><ul><li>t×nh huèng </li></ul><ul><li>Innkeepers </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul>
2- ý nghÜa cña qu¶n lý chiÕn l­îc Qu¶n lý chiÕn l­îc mang l¹i g× cho c«ng ty? <ul><li>C¶i thiÖn h×nh ¶nh cña c«ng ty </li>...
X©y dùng tiÒm n¨ng thµnh c«ng lµ môc ®Ých cña Qu¶n lý chiÕn l­îc X©y dùng nh÷ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng míi Ph¸t triÓn Kü th...
c¸c yÕu tè thµnh c«ng cña chiÕn l­îc Giai ®o¹n lËp chiÕn l­îc Th¾ng lîi dùa trªn nh÷ng tiÒm n¨ng th¾ng lîi míi §Çu t­ ®...
kÕt cÊu tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña doanh nghiÖp  ¦u thÕ c¹nh tranh dµi h¹n vÒ nguån lùc ¦u thÕ c¹nh tranh dµi h¹n vÒ SP- th...
tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña Mc. Kinsey  VÞ trÝ m¹nh vÒ ph­¬ng diÖn chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn c«ng ty M¾m ch¾c t×nh h×nh Tr×nh...
3- c¸c yªu cÇu cña chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>CLKD ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cÇn ph¶i ®¹t ®­îc trong tõng ...
4- c¸c tÝnh chÊt cña chiÕn l­îc E2- M«i tr­êng ( C¬ héi vµ ®e do¹) E1- Doanh nghiÖp (§iÓm m¹nh, ®iÓm yªó) E3- L·nh ®¹o (...
5 “p” cña chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>KÕ ho¹ch P lan </li></ul><ul><li>M­u l­îc P loy </li></ul><ul><li>H×nh mÉu P at...
4.3 Thèng nhÊt c¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc VÊn ®Ò kinh doanh Lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng: S¶n phÈm/ThÞ tr­êng VÊn ®Ò qu¶n lý T...
4.4 chiÕn l­îc doanh nghiÖp lµ sù thèng nhÊt cña 6 c hi ến lược chức năng ChiÕn l­îc Marketing ChiÕn l­îc tµi chÝnh ChiÕn ...
4.5 thèng nhÊt theo qu¸ tr×nh Support Documents LËp kÕ ho¹ch Thùc hiÖn K iÓm tra vµ kh¾c phôc Xem xÐt ®iÒu chØnh Liªn t...
Qu¶n Lý ChiÕn L­îc vµ Qu¶n Lý T¸c NghiÖp Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Thùc hiÖn chiÕn l­îc KiÓm tra chiÕn l­îc Qu¶n lý t¸c nghiÖp...
kÕt thóc ch­¬ng 1 <ul><li>Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n </li></ul>
<ul><li>bµi tËp t×nh huèng </li></ul><ul><li>tËp ®oµn colt </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul><ul><li>NhËn d¹ng 5 P </l...
<ul><li>Bµi tËp t×nh huèng: </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh tiÒm n¨ng thµnh c«ng </li></ul><ul><li>NhËn d¹ng 5 P </li></ul>
M¹ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña colt telecom VÞ trÝ thÞ tr­êng m¹nh vÒ nèi m¹ng gi÷a c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ tµi chÝnh ë...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C1 chien luoc va qlcl

465 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C1 chien luoc va qlcl

 1. 1. Qu¶n lý chiÕn l­îc Tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ n«I Khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý
 2. 2. giíi thiÖu gi¶ng viªn <ul><li>Gi¶ng viªn: Dr. NguyÔn V¨n NghiÕn </li></ul><ul><li>1 §µo t¹o </li></ul><ul><li>1978 Tèt nghiÖp Kü s­ Kinh tÕ T¹i §HBK Hµ néi </li></ul><ul><li>1992 Tèt nghiÖp Qu¶n lý Kinh tÕ ThÞ tr­êng T¹i §¹i häc Th­¬ng m¹i Ch©u ¢u Paris, France </li></ul><ul><li>1997 Tèt nghiÖp Cao häc Qu¶n lý ChiÕn l­îc T¹i §H Tæng hîp PiÌrre MendÌs France Grenoble, France </li></ul><ul><li>1999 TiÕn sÜ Kinh tÕ §HBK Hµ néi </li></ul><ul><li>2000 Thùc tËp T¹i §H C«ng nghÖ Swinburne, Australia </li></ul><ul><li>2 Kinh nghiÖm </li></ul><ul><li>CBGD Qu¶n lý s¶n xuÊt tõ 1979 </li></ul><ul><li>CN BM Qu¶n lý C ông nghiêp – </li></ul><ul><li>Gi¶ng d¹y t¹i Trung t©m Ph¸pViÖt §µo t¹o vÒ Qu¶n lý CFVG) tõ n¨m 1993 </li></ul><ul><li>Gi¶ng d¹y t¹i §¹i häc C«ng nghÖ Ch©u ¸ (AITCV) tõ n¨m 1996. </li></ul><ul><li>Tham gia gi¶ng d¹y ë nhiÒu tr­êng ®¹i häc vµ c¸c tæ chøc kh¸c (UNIDO, VCCI, SEAQIP, SMEDEC, nhiÒu doanh nghiÖp..) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Kh¸i niÖm vÒ ChiÕn l­îc vµ Qu¶n lý chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>C¸c m« h×nh Ph©n tÝch vµ Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Ho ạch định chiến lược C«ng ty </li></ul><ul><li>C ác chiến lược cạnh tranh </li></ul>NéI DUNG chuyªn ®Ò ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh
 4. 4. Ch­¬ng 1 tæng quan vÒ chiÕn l­îc vµ qu¶n lý chiÕn l­îc
 5. 5. 1- Kh¸i niÖm vÒ ChiÕn l­îc <ul><li>ThuËt ng÷ </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc </li></ul><ul><li>®em l¹i cho b¹n </li></ul><ul><li>ý nghÜa g×? </li></ul>
 6. 6. Doanh nghiÖp vµ m«i tr­êng M«i tr­êng quèc tÕ M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng ngµnh Doanh nghiÖp
 7. 7. C¸c yÕu tè m«i tr­êng <ul><li>M«i tr­êng ngµnh kinh doanh </li></ul><ul><li>- C¸c ®èi thñ c¹nh tranh </li></ul><ul><li> - Kh¸ch hµng </li></ul><ul><li> - Nhµ cung cÊp </li></ul><ul><li> - S¶n phÈm thay thÕ </li></ul><ul><li> - §èi thñ tiÒm n¨ng </li></ul><ul><li>M«i tr­êng kinh tÕ quèc d©n vµ quãc tÕ </li></ul><ul><li>- C¸c yÕu tè kinh tÕ </li></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu tè chÝnh trÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu tè tù nhiªn </li></ul></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu tè VHXH </li></ul></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu t« c«ng nghÖ </li></ul></ul>
 8. 8. chiÕn l­îc kinh doanh lµ c«ng cô c¹nh tranh <ul><li>Michael Porter : “ChiÕn l­îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh ”. </li></ul><ul><li>K. Ohmae: “Môc ®Ých cña chiÕn l­îc kinh doanh lµ mang l¹i ®iÒu thuËn lîi nhÊt cho mét phÝa, ®¸nh gi¸ ®óng thêi ®iÓm tÊn c«ng hay rót lui, x¸c ®Þnh gianh giíi cña sù tho¶ hiÖp” </li></ul><ul><li>Kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh th× kh«ng cÇn chiÕn l­îc, Môc ®Ých cña chiÕn l­îc lµ ®¶m b¶o th¾ng lîi tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh . </li></ul>
 9. 9. chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét ph¹m trï qu¶n lý <ul><li>Alfred Chandler : “ChiÕn l­îc kinh doanh lµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp , lùa chän c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m ph©n bæ c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®ã”. </li></ul><ul><li>James B.Quinn : ChiÕn l­îc kinh doanh lµ mét d¹ng thøc hay lµ mét kÕ ho¹ch phèi hîp c¸c môc tiªu chÝnh, c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c hµnh ®éng thµnh mét tæng thÓ kÕt dÝnh l¹i víi nhau . </li></ul><ul><li>William J. Glueck : ChiÕn l­îc kinh doanh lµ mét kÕ ho¹ch mang tÝnh thèng nhÊt, tÝnh toµn diÖn vµ tÝnh phèi hîp ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp sÏ ®­îc thùc hiÖn. </li></ul>
 10. 10. Phân biệt <ul><li>Chiến lược (Strategy) </li></ul><ul><li>Chính sách (Policy) </li></ul>
 11. 11. ChiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ChÈn ®o¸n chiÕn l­îc ChiÕn l­îc kinh doanh KÕ ho¹ch theo thêi gian KÕ ho¹ch theo môc tiªu KÕ ho¹ch ng¾n h¹n KÕ ho¹ch dµi h¹n Dù ¸n Ch­¬ng tr×nh
 12. 12. LÆp l¹i Mét lÇn, kh«ng lÆp l¹i TÝnh chÊt lÆp l¹i Ph©n tÝch tû mû toµn diÖn Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò Ng­êi ra quyÕt ®Þnh H¹n chÕ Lín Rñi ro Cã thÓ kh¾c phôc NÆng nÒ, cã thÓ bÞ chÕt ThÊt b¹i Tr­íc m¾t L©u dµi KÕt qu¶ NhiÒu Ýt Sè l­îng Khai th¸c S¸ng t¹o Ban chÊt ThuËt to¸n Heureustique M« hinh Cao YÕu TÝnh chÆt chÏ DÇy ®ñ, chÝnh x¸c Tæng hîp, kh«ng ®Çy ®ñ Th«ng tin Ýt , râ rµng NhiÒu, mê, tæng qu¸t Môc tiªu X¸c ®Þnh BiÕn ®æi M«i tr­êng Cao ThÊp Kha n©ng chuyÓn ®æi Ng¾n h¹n Dµi h¹n Thêi gian Côc bé Toµn bé Anh h­ëng QuyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc TÝnh chÊt
 13. 13. <ul><li>bµi tËp </li></ul><ul><li>t×nh huèng </li></ul><ul><li>Innkeepers </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul>
 14. 14. 2- ý nghÜa cña qu¶n lý chiÕn l­îc Qu¶n lý chiÕn l­îc mang l¹i g× cho c«ng ty? <ul><li>C¶i thiÖn h×nh ¶nh cña c«ng ty </li></ul><ul><li>T¨ng lîi Ých kinh tÕ </li></ul><ul><li>T¨ng n¨ng suÊt </li></ul><ul><li>ChiÕm lÜnh ­u thÕ c¹nh tranh </li></ul><ul><li>C¶i thiÖn m«i tr­êng </li></ul><ul><li>NhiÒu c¸i kh¸c </li></ul>
 15. 15. X©y dùng tiÒm n¨ng thµnh c«ng lµ môc ®Ých cña Qu¶n lý chiÕn l­îc X©y dùng nh÷ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng míi Ph¸t triÓn Kü thuËt Thµnh c«ng cña c¸c ®èi thñ c¹nhtranh Thay ®æi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng TiÒm n¨ng thµnh c«ng hiÖn t¹i
 16. 16. c¸c yÕu tè thµnh c«ng cña chiÕn l­îc Giai ®o¹n lËp chiÕn l­îc Th¾ng lîi dùa trªn nh÷ng tiÒm n¨ng th¾ng lîi míi §Çu t­ ®Ó duy tr× vµ dùng x©y nh÷ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng míi Giai ®o¹n thùc hiÖn chiÕn l­îc Thµnh c«ng dùa trªn nh÷ng tiÒm n¨ng th¾ng lîi hiÖn cã
 17. 17. kÕt cÊu tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ¦u thÕ c¹nh tranh dµi h¹n vÒ nguån lùc ¦u thÕ c¹nh tranh dµi h¹n vÒ SP- thÞ tr­ßng VÞ thÕ c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ tr­êng môc tiªu VÊn ®Ò quan träng cña chiÕn l­îc kinh doanh VÊn ®Ò quan träng cña chiÕn l­îc c«ng ty
 18. 18. tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña Mc. Kinsey VÞ trÝ m¹nh vÒ ph­¬ng diÖn chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn c«ng ty M¾m ch¾c t×nh h×nh Tr×nh ®é kiÕn thøc cao, tù chñ vÒ ph­¬ng ph¸p TiÕp xóc tèt víi c¸c thµnh viªn cña ban l·nh ®¹o Gi¸ cao C¸c tæ dù ¸n theo kh¸ch hµng Ng©n hµng dù liÖu C¸c chi nh¸nh ë kh¾p thÕ giíi Nh©n viªn chÊt l­îng cao Nguyªn t¾c lªn cao hoÆc ra ngoµi, CÊu tróc h×nh th¸p cña nh©n viªn H×nh ¶nh tèt ®èi víi sinh viªn Quy tr×nh tuyÓn dông chÆt chÏ
 19. 19. 3- c¸c yªu cÇu cña chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>CLKD ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cÇn ph¶i ®¹t ®­îc trong tõng thêi kú vµ cÇn ph¶i qu¸n triÖt ë mäi cÊp, mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp hoÆc c¬ quan. </li></ul><ul><li>CLKD ph¶i b¶o ®¶m huy ®éng tèi ®a vµ kÕt hîp mét c¸ch tèi ­u viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån lùc trong kinh doanh, nh»m ph¸t huy ®­îc nh÷ng lîi thÕ, n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi ®Ó dµnh ­u thÕ trong c¹nh tranh. </li></ul><ul><li>CLKD cña doanh nghiÖp (c¬ quan) ®­îc ph¶n ¸nh trong mét qu¸ tr×nh liªn tôc tõ x©y dùng ®Õn thùc hiÖn, ®¸nh gi¸, kiÓm tra, ®iÒu chØnh chiÕn l­îc. </li></ul><ul><li>CLKD ®­îc lËp ra cho mét kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi dµi th­êng lµ 3 n¨m, 5 n¨m hay 10 n¨m. </li></ul>
 20. 20. 4- c¸c tÝnh chÊt cña chiÕn l­îc E2- M«i tr­êng ( C¬ héi vµ ®e do¹) E1- Doanh nghiÖp (§iÓm m¹nh, ®iÓm yªó) E3- L·nh ®¹o (mong muèn, gi¸ trÞ, niÒm tin) E1- Enterprise E2- Environnement E3- Entrepreneur 4.1 chiÕn l­îc doanh nghiÖp lµ sù t­¬ng hîp cña 3E
 21. 21. 5 “p” cña chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>KÕ ho¹ch P lan </li></ul><ul><li>M­u l­îc P loy </li></ul><ul><li>H×nh mÉu P attern </li></ul><ul><li>VÞ thÕ P osition </li></ul><ul><li>TriÓn väng P erspective </li></ul>
 22. 22. 4.3 Thèng nhÊt c¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc VÊn ®Ò kinh doanh Lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng: S¶n phÈm/ThÞ tr­êng VÊn ®Ò qu¶n lý TÝnh chÊt hîp lý cña c¬ cÊu vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý VÊn ®Ò kü thuËt Chän c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm
 23. 23. 4.4 chiÕn l­îc doanh nghiÖp lµ sù thèng nhÊt cña 6 c hi ến lược chức năng ChiÕn l­îc Marketing ChiÕn l­îc tµi chÝnh ChiÕn l­îc con người ChiÕn l­îc s¶n xuÊt ChiÕn l­îc Logistics ChiÕn l­îc c«ng nghÖ
 24. 24. 4.5 thèng nhÊt theo qu¸ tr×nh Support Documents LËp kÕ ho¹ch Thùc hiÖn K iÓm tra vµ kh¾c phôc Xem xÐt ®iÒu chØnh Liªn tôc c¶i thiÖn ChÝ Õn l­îc ChÝ nh s¸ch
 25. 25. Qu¶n Lý ChiÕn L­îc vµ Qu¶n Lý T¸c NghiÖp Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Thùc hiÖn chiÕn l­îc KiÓm tra chiÕn l­îc Qu¶n lý t¸c nghiÖp Qu¶n lý chiÕn l­îc
 26. 26. kÕt thóc ch­¬ng 1 <ul><li>Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n </li></ul>
 27. 27. <ul><li>bµi tËp t×nh huèng </li></ul><ul><li>tËp ®oµn colt </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul><ul><li>NhËn d¹ng 5 P </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Bµi tËp t×nh huèng: </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh tiÒm n¨ng thµnh c«ng </li></ul><ul><li>NhËn d¹ng 5 P </li></ul>
 29. 29. M¹ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña colt telecom VÞ trÝ thÞ tr­êng m¹nh vÒ nèi m¹ng gi÷a c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ tµi chÝnh ë Ch©u ¢u víi c¸c c«ng ty TiÕng t¨m vÒ dÞch vô cao cÊp ChÊt l­îng cao, ®é tin cËy lín DÞch vô viÔn th«ng réng lín §Çy ®ñ dÞch vô m¹ng Chuyªn gia Liªn minh chiÕn l­îc gi÷a c¸c c«ng ty ®Ó kÕt nèi víi nhau vµ ph©n bæ chi phÝ S«i ®éng cña nhu cÇu dÞch vô m¹ng ë c¸c thµnh phè

×