ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ 1. ให้ทานวิเคราะห์วิธการจัดการ    ่       ี เรียนรู้ของครูแต่ละคนว่าอยูใน           ...
ห้องเรียนที่ 1
ครูบุญ   มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน- เน้นครูเป็นสำาคัญ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดสารทังหมดให้         ้นักเรียน- เน้น...
ครูบุญ     มี พื้นฐานทฤษฎีการ    เรียนรู้  แบบพฤติกรรม    นิยมผู้เรียนจะเป็นผู้คอยรับความ    รู้เพียงอย่างเ...
ครู        บุญช่วย        กระบวน        ทัศน์การ        ออกแบบ        การสอน    ...
ครู      บุญช่วย    พื้นฐานทฤษฎี     การเรียนรู้      แบบคอน      สตรัคติวิสต์ เน้นให้      ...
ครูบุญ ชู  กระบวนทัศน์การ  ออกแบบการสอน เน้นการจัดระเบียบความรู้ที่ได้ ให้เป็นระบบเพื่อที่จะนำาออกมา     ใช้ได้...
ครูบุญชู พื้นฐานทฤษฎีการ    เรียนรู้    แบบพุทธิปัญญา      นิยม       มีสื่อ Mnemonic
ภารกิจการเรียนรู้  2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมี ข้อดีและข้อเด่นอย่างไร
ครูบุญ           มี    จุดเด่น            ข้อดี-เน้นการท่องจำาในส่วนที่  -ทำาให้นักเรียนสามารถจำ...
ครู       บุญช่วย  จุดเด่น           ข้อดีเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ   นักเรียนได้รบความรู้       ...
ครูบุญชู   จุดเด่น         ข้อดีใช้เทคนิคต่างๆมาช่วย  นักเรียนสามารถเชือม                   ...
ภารกิจการเรียนรู้  3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒มากที่สุด เพราะเหตุใด
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ง        ิ   ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒     หมวด ๔  แนวการจัดการศึกษา    มาตรา 22 การจัดกา...
สอดคล้องกับคุณครูบุญช่วย       เพราะ คุณครูบุญช่วยเน้นผู้เรียนเป็น   สำาคัญ เช่น ให้สถานการณ์มาแล้วให้แก้   ปัญห...
ห้องเรียนที่ 2
ภารกิจการเรียนรู้1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนว่า                 ้ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
สถานการณ์ปัญหา      ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ  ได้ยินคำาถามเสมอว่า       "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ...
•ไม่ได้บอกถึงความสำาคัญในการ           •ยากเกินไปเรีไม่ได้ปตศาสตร์ รือบูรณาการณ์ให้สอดคล้อง • ยนคณิ ระยุกต์ห  ...
ภารกิจการเรียนรู้2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และ การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ ปัญหาได้
ทฤษฎีคอน   สตรัคติวิสต์ •เน้นผูเรียนเป็นศูนย์กลาง    ้ •ครูเป็นผู้แนะนำาและให้รูป แบบ •นักเรียนเป็นผูสร้างความารู้ ...
ภารกิจการเรียนรู้3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
คณิตศา       ผูเรียน        ้      ผู้เรียน สตร์     กระบวนการสอน       แบบเปิด     Op...
ครูมืออาชีพ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ครูมืออาชีพ

483 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ครูมืออาชีพ

 1. 1. ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 2. 2. ภารกิจการเรียนรู้ 1. ให้ทานวิเคราะห์วิธการจัดการ ่ ี เรียนรู้ของครูแต่ละคนว่าอยูใน ่ กระบวนทัศน์การออกแบบการสอน ใดและมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการ เรียนรู้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
 3. 3. ห้องเรียนที่ 1
 4. 4. ครูบุญ มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน- เน้นครูเป็นสำาคัญ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดสารทังหมดให้ ้นักเรียน- เน้นข้อมูลทีมีปริมาณ ่มาก เช่น ท่องจำาหลายๆครั้ง
 5. 5. ครูบุญ มี พื้นฐานทฤษฎีการ เรียนรู้ แบบพฤติกรรม นิยมผู้เรียนจะเป็นผู้คอยรับความ รู้เพียงอย่างเดียว เน้นการท่องจำาเพียง อย่าง
 6. 6. ครู บุญช่วย กระบวน ทัศน์การ ออกแบบ การสอน ครูเป็นผู้เน้นผู้เรียน แนะนำาเป็นสำาคัญ นักเรียนได้ และ เรียนรู้จาก กระตุ้นให้ ประสบการ คิด ณ์
 7. 7. ครู บุญช่วย พื้นฐานทฤษฎี การเรียนรู้ แบบคอน สตรัคติวิสต์ เน้นให้ มีการแลกนักเรียน เปลี่ยนแก้ปัญหา ความคิด เป็น กัน
 8. 8. ครูบุญ ชู กระบวนทัศน์การ ออกแบบการสอน เน้นการจัดระเบียบความรู้ที่ได้ ให้เป็นระบบเพื่อที่จะนำาออกมา ใช้ได้อย่างง่ายขึ้น
 9. 9. ครูบุญชู พื้นฐานทฤษฎีการ เรียนรู้ แบบพุทธิปัญญา นิยม มีสื่อ Mnemonic
 10. 10. ภารกิจการเรียนรู้  2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมี ข้อดีและข้อเด่นอย่างไร
 11. 11. ครูบุญ มี จุดเด่น ข้อดี-เน้นการท่องจำาในส่วนที่ -ทำาให้นักเรียนสามารถจำาได้สำาคัญหลายๆครั้ง ขึ้นใจ-เมื่อเรียนจบแต่ละบทมีการ -ทำาให้นักเรียนขยันมากยิ่งสอบเก็บคะแนน ขึ้น-เมื่อสอบตกมีการสอบแก้ -เป็นการให้โอกาสนักเรียนจนผ่าน ให้แก้ไขได้
 12. 12. ครู บุญช่วย จุดเด่น ข้อดีเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนได้รบความรู้ ั และ ประสบการณ์ มากมายด้วยตัวเองนำาเสนอแนวความคิด ทำาให้เกิดความเข้าใจด้วยของตน ความหมายของนักเรียน เองครูเป็นผูแนะนำาและคอย ้ ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระกระตุน้ เสรี
 13. 13. ครูบุญชู จุดเด่น ข้อดีใช้เทคนิคต่างๆมาช่วย นักเรียนสามารถเชือม ่ในการสอน โยงกับประสบการเดิมได้ ดี
 14. 14. ภารกิจการเรียนรู้  3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒มากที่สุด เพราะเหตุใด
 15. 15. พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ง ิ ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สด ุกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้อ้างอิงผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ   http://www.moe.go.thเต็มตามศักยภาพ
 16. 16. สอดคล้องกับคุณครูบุญช่วย    เพราะ คุณครูบุญช่วยเน้นผู้เรียนเป็น สำาคัญ เช่น ให้สถานการณ์มาแล้วให้แก้ ปัญหา นักเรียนสามารถแสดงความคิด เห็นได้อย่างอิสระ แลกเปลี่ยนความรู้กับ เพือนในกลุ่ม นำาเสนอความคิดของตนเอง ่ แล้วสรุปเป็นความเข้าใขของตนเอง
 17. 17. ห้องเรียนที่ 2
 18. 18. ภารกิจการเรียนรู้1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนว่า ้ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
 19. 19. สถานการณ์ปัญหา  ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ ได้ยินคำาถามเสมอว่า      "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรียนเรื่องนีไปทำาไม เอาไปใช้ ้ ประโยชน์อะไรได้บ้าง"       ก็ได้แต่ตอบคำาถามว่านำาไปใช้ในการเรียนต่อชั้นสูง และนำา ไปประยุกต์ใช้ในวิชา      วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนือหาก็มีโจทย์ปัญหาเป็นแนวทาง ้ ทำาให้พอรู้ว่าจะนำาไปใช้      อะไรได้บ้าง แต่บางเนือหาก็จะได้ยินเสียงบ่นพึมพำาว่า " ้ เรียนก็ยาก สูตรก็เยอะ      ไม่รู้จะเรียนไปทำาไม ไม่เห็นได้นำาไปใช้เลย" ในความเป็น จริงดิฉนคิดว่าหลักสูตร ั      วิชาคณิตศาสตร์ของไทยน่าจะมีการ apply ให้มากกว่านี้ ในแต่ละเรื่องทั้ง ม.ต้น
 20. 20. •ไม่ได้บอกถึงความสำาคัญในการ •ยากเกินไปเรีไม่ได้ปตศาสตร์ รือบูรณาการณ์ให้สอดคล้อง • ยนคณิ ระยุกต์ห •สูตรเยอะ •ไม่ได้ประยุกต์ให้กับชีข้ิตใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง•ไม่เ ว า ประจำาวัน สอดคล้องกับชีวิตประจำา วัน เนือห ้ ผู้สอน า ปัญหา นักเรีย •ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นคณิตศาสตร์ได้ อย่างลึกซึ้ง น •ไม่ทราบความสำาคัญของการเรียน คณิตศาสตร์ •ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน •ไม่สามารถประยุกต์หรือคิดต่อยอดได้
 21. 21. ภารกิจการเรียนรู้2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และ การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ ปัญหาได้
 22. 22. ทฤษฎีคอน สตรัคติวิสต์ •เน้นผูเรียนเป็นศูนย์กลาง ้ •ครูเป็นผู้แนะนำาและให้รูป แบบ •นักเรียนเป็นผูสร้างความารู้ ้ อย่างตื่นตัว การเรียนรู้ทาง การออกแบบ คณิตศาสตร์ที่มี การสอน ประสิทธิภาพ•ใช้สื่อที่เหมาะสมช่วยเสริมการเรียนการสอน•อธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เรียน เช่น พิสูจน์สูตร ที่นำาไปใช้•ประยุกต์หรือบูรณาการณ์ให้
 23. 23. ภารกิจการเรียนรู้3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
 24. 24. คณิตศา ผูเรียน ้ ผู้เรียน สตร์ กระบวนการสอน แบบเปิด Open Approach กระบวนการ คุณลักษณะที่พึง ทางเนื้อหา ประสงค์ คณิตศาสต ร์

×