Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Totyik tbemutatóóra

9,241 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Totyik tbemutatóóra

  1. 1. Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes<br />Bemutató óra <br />Ideje: 2011. január. 28. 14 óra <br />Tanít: Totyik Tamás<br />Műveltségterület: Matematika<br />Évfolyam, osztály: 6.a<br />Témakör: Racionális számok II.<br />Az óra anyaga: A törtekről tanultak ismétlése<br />Óratípusa: alkalmazó<br />Elsajátítandó fogalmak jegyzéke:<br />számláló<br />nevező<br />törtvonal<br />1-nél kisebb, 1-nél nagyobb, 1-gyel egyenlő törtek<br />egyszerűsítés<br />bővítés<br />Oktatási célok:<br />Tanult ismeretek felidézése a Törtek c. témakörből (5. osztály)<br />Törtrész színezése, ill. ábra alapján leolvasása<br />A törttel kapcsolatos elnevezések áttekintése (számláló, törtvonal, nevező)<br />Törtek csoportosítása (1-gyel egyenlő, 1-nél kisebb, 1-nél nagyobb törtek)<br />Törtek egyszerűsítése, bővítése<br />Törtek ábrázolása a számegyenesen<br />Nevelési célok:<br />A szaknyelv helyes használata (tört, számláló, nevező, törtvonal, egyszerűsítés, bővítés)<br />A matematika gyakorlati élettel való kapcsolatának hangsúlyozása (feladatok szövege, képek használata)<br />A csoporton belül és a párokon belül együttműködés, egymás véleményének meghallgatása és tiszteletben tartása<br />Logikus gondolkodásra nevelés<br />Ok – okozati összefüggések meglátására nevelés<br />Esztétikai nevelés (esztétikus képek, ábrák kivetítése)<br />Képzési célok:<br />Infokommunikációs képességek fejlesztése (interaktív feladatokkal, interaktív tananyag használatával, internetes gyűjtőmunkával, PPT készítésével)<br />Rendszerező képesség fejlesztése (az ötödik osztályban a törtekről tanultak ismétlésével)<br />Együttműködési képesség fejlesztése (csoportmunkával és páros munkával)<br />Kommunikációs képesség fejlesztése (csoportmunkán belüli megbeszélések, kérdésekre adott szóbeli válaszok)<br />Problémamegoldó képesség fejlesztése (a feladatok megoldása során)<br />Elemző- és összehasonlító képességek fejlesztése<br />5215255-301752Didaktikai feladat: alkalmazás (rendszerezés, ellenőrzés)<br />Az órán alkalmazott oktatási – nevelési módszerek:<br />interaktív tananyag használata (MozaBook)<br />interaktív feladatok megoldása<br />képek, ábrák elemzése<br />páros, csoportos és közös megbeszélés<br />kérdés – felelet<br />52152552948178tanári magyarázat<br />tankönyvi feladatok megoldása<br />PPT bemutatása<br />Munkaformák:<br />páros munka<br />csoportmunka<br />egyéni munka<br />frontális osztálymunka<br />5605780-11557Szemléltetés:<br />interaktív tananyag kivetítése<br />interaktív tábla galériájának, színeinek, eszköztárának használata<br />képek vetítése (PPT)<br />kisfilmek lejátszása az SDT Realika oldalairól<br />interaktív feladatok megoldása<br />tanulói laptop használata<br />Megelőző (bemeneti) ismeretek, készségek:<br />Matematikai ismeretanyag 5. osztályból a törtekről: Törtek értelmezése, egyszerűsítés, bővítés, törtek összehasonlítása, törtek helye a számegyenesen, törtek összeadása és kivonása, törtek szorzása és osztása természetes számmal, törtek tizedes tört alakja.<br />Informatikai ismeretek: Keresők használata, internethasználat, prezentációkészítés.<br />Technikai szükséglet: tanári számítógép, projektor, interaktív tábla (Interwrite), szélessávú internet, MOZABOOK digitális tananyag, tanulói laptop.<br />Az óra leírása<br />Hatodik osztályban már foglalkoztunk az első félévben is a racionális számokkal, de ekkor az egész számok és a tizedes törtek feldolgozására került sor. A törtek tárgyalását a „Racionális számok” témakör II. része tartalmazza, itt az előzményt az ötödikes ismeretek jelentik. Ez az óra a témakörünk első órája, ezért az alapokat is át kell ismételnünk, hogy utána tudjunk építeni a meglévő ismeretekre. A továbbiakban még néhány óra ismétlés következik, csak utána kezdjük el az igazi hatodikos tananyagot.<br />Az óra során folyamatosan jelen vannak az IKT eszközök, mint lehetőségek az ismétlés, rendszerezés segítésére. Külön ki kell emelnem az interaktív táblát, mely segítségével az egyes feladatok bemutathatók, magyarázhatók és gyakoroltathatók is. Az interaktív eszközök jelen vannak minden órán, kisebb nagyobb szereppel. Az interaktív tananyag kivetítésével sok-sok hasznos percet nyerünk, mert a gyerekeknek nemcsak mondani, hanem mutatni is tudjuk pl. a soron következő feladatot. Természetesen nemcsak a feladat kitűzését, hanem a magyarázatot is segíti a kivetített kép. A színek és a galériában lévő alakzatok használatával a matematikai problémák megértése és megoldása is könnyebbé válik. A gyerekeket sokkal könnyebb ezekkel az eszközökkel motiválni, mindenki szeretné az interaktív táblát használni. A tevékenységek során a kompetenciaterületek számtalan területének fejlesztésére van lehetőség. Kiemelten kezeljük a kommunikációt, az anyanyelv segítését, a szövegértés-szövegalkotás fejlesztését. <br />lefttop<br />4777105262255left119380<br />Lehetőségek:<br />Tanulóink egyre nagyobb biztonsággal kezelik az IKT eszközöket. Ezt mutatja, hogy szívesen készítenek prezentációkat, fürt-ábrákat, akár internet segítségével és egyéb olyan anyagokat, melyek színessé, érdekessé teszik az adott tananyag feldolgozást, bármely tantárgy keretében.<br />A MOZABOOK nagyon érdekes számukra, a 3D-s animációk szemléletesek és a kisfilmek is látványosak. Szeretik a feladatok extra változatait is, ezekkel rengeteg gyakorló feladat megoldható egy-egy típusból, interaktív formában. Rendszeresen kapnak olyan web-oldalakat, melyek segítségével még több információt kaphatnak az adott témában. A videó-bejátszásokon felbuzdulva prezentációikat video-formátumban, hanggal és kísérőzenével készítik el, majd ezt e-mailban elküldik az illető tanárnak, vagy pendrive-n hozzák.<br />Az iskola terve, hogy ezekből gyűjteményt készítünk, melyet egy zárt rendszerben közzé kívánunk tenni, hogy iskolánk tanulói elérjék és használhassák őket!<br />Az óra menete<br />Tanári tevékenységTanulói tevékenység,munkaformaSzemléltetésEszközökIdőI. Motiváció1. Törtfogalom felidézése, erősítése „színezős” feladaton keresztülA gyerekek csoportonként feladatlapot kapnak. Be kell színezni bizonyos síkidomok adott törtrészét, illetve színezett ábrákról le kell olvasni törtrészeket és leírni a törtszámokat.Csoportmunka és frontális munkaTanulói feladatlapok.Színes ceruzák vagy filctoll.Feladatlapok.Interaktív tábla galériájából vett síkidomok. A tábla színei.5 percII. Korábbi ismeretek felelevenítése2.Törtekkel kapcsolatos elnevezések átismétléseAz interaktív táblán kivetített törtszámhoz odahúzzák a megfelelő szavakat. A füzetbe is leírják.Mit mutat meg a számláló?Mit mutat meg a nevező?Válaszolnak a kérdésekre.Frontális osztálymunkaInteraktív tábla.4 perc3. Kisfilm lejátszása a közönséges törtekről Megnézik a törtek elnevezésével és értelmezésével kapcsolatos kisfilmet.Frontális munkaSzámítógép, projektor.http://realika.educatio.hu/Matematika-tanári verzió-4.Közönséges törtek 1/201 perc4.Mozaik Kiadó Tankönyv 5. osztály 130. oldal 8. feladat Kötelező: a, rész. Szorgalmi: b, és c.A gyerekek a gyakorlati életből vett példát oldanak meg. A kép alapján meg kell állapítaniuk, hogy a Toffifee hányad része hiányzik a dobozból. Válaszukat leírják a füzetbe.Páros munkaMozaBook interaktív tananyag.Interaktív tábla.4 perc5.A gyerekek által gyűjtött képek az internetről.Előzetes feladat volt: képek gyűjtése a mindennapokból az internet segítségével, melyek a törtekhez köthetők. A képekből PPT-t is lehet készíteni.Egyéni munka, majd frontális munkaInternet.Tanulói laptopSzámítógép, projektor.5 percIV Részellenőrzés. 6.Interaktív feladat a törtek felismerésére.Párosítós feladat megoldása az interaktív táblán. Az ábrákhoz kell a törteket hozzárendelni.Páros munkaTanulói laptopInteraktív tábla.Interaktív feladat.http://www.freeweb.hu/szenteskep/mesejatek/flash/tortek.swf4 percV. Új problémafelvetés7.Törtek csoportosítása: Mozaik Kiadó 6. osztályos tankönyve, 188.oldal 1. feladat a, b, és c, rész.1-nél kisebb, 1-gyel egyenlő és 1-nél nagyobb törtek csoportosítása. A kisebbek alá K betűt, a nagyobbak alá N betűt, az egyenlők alá pedig E betűt írunk a könyvünkbe.A feladat többi része szorgalmi feladat.Páros munkaMozaBook interaktív tananyag.Tanulói laptop. Interaktív tábla.Tankönyv.4 perc8.Az előző feladat elméleti hátterének tisztázása interaktív feladat segítségével. A mondat elejét áthúzzuk a sárga mezőből a kékbe és megjelenik a mondat befejezése.Megkezdett mondatok befejezése szóban.Frontális munkaInteraktív tábla.Interaktív feladat.3 perc9.Törtek egyszerűsítésének és bővítésének átismétlése kisfilm segítségével.Kisfilm megtekintése a törtek egyszerűsítéséről és bővítéséről. A példa leírása a füzetbe.Páros munkaSzámítógép, projektor.http://realika.educatio.hu/Tanulói laptopMatematika-tanári verzió-4.Közönséges törtek 8/204 percVI. Részellenőrzés10.Mozaik Kiadó 6. osztályos tankönyve 189. oldal 5. feladat a, része, 6. feladat a, részének megoldása.Törtek bővítése és egyszerűsítése. A megoldás leírása a füzetbe.Egyéni munkaMozaBook interaktív tananyag.Interaktív tábla.Tankönyv.5 percÖsszefoglalás11. Mozaik Kiadó 5. osztályos tankönyv 139. oldal 17. feladata: a, rész kötelező, b, rész szorgalmi.Törtek helye a számegyenesen. Mely számoknál állnak az állatok? Minden pár megkapja a feladatot feladatlap formájában.Páros munkaMozaBook interaktív tananyag.Interaktív tábla.Számegyenesek.5 percÉrtékelés1 perc<br />209550-476250<br />

×