Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ระบบสหกรณ์โรงเรียนบ้านวังสำราญ รายวิชา Database System
คณะทำงาน <ul><li>54074182 ทศพล จันทร์พวง   </li></ul><ul><li>54074205 ธันยาพร   กฤษณพันธ์   </li></ul><ul><li>54074281 ...
ความเป็นมาและปัญหา <ul><li>โรงเรียนบ้านวังสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก​ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนตั้งอ...
ความเป็นมาและปัญหา <ul><li>การจัดทำสหกรณ์โรงเรียนเกิดจาก แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัย​หลักการสำคัญ ๓ ประการคือ มุ่งให้ปร...
ของเขตปัญหา
คำนิยาม ( ถ้ามี )  <ul><li>ความหมายของ   &quot; สหกรณ์   (Cooperatives)&quot; </li></ul><ul><li>&quot; สหกรณ์ คือ องค์การ...
กฎระเบียบ ( Business rules )  <ul><li>นักเรียนหนึ่งคน เป็นสมาชิกได้หนึ่งรหัสเท่านั้น </li></ul><ul><li>สมาชิกหลายคน สามา...
ER - D
แผนการดำเนินการ 6. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5. ปรับปรุงระบบ 4. ทดสอบการใช้ระบบ 3. ดำเนินการออกแบบและสร้างระบบ 2. ศึกษา...
ผลที่ได้รับ <ul><li>ได้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนบ้านวังสำราญ </li></ul><ul><li>การทำงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนบ้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coop

845 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coop

 1. 1. ระบบสหกรณ์โรงเรียนบ้านวังสำราญ รายวิชา Database System
 2. 2. คณะทำงาน <ul><li>54074182 ทศพล จันทร์พวง   </li></ul><ul><li>54074205 ธันยาพร   กฤษณพันธ์   </li></ul><ul><li>54074281 มาโนช พรามพิทักษ์ </li></ul><ul><li>54074335 สุรีย์พร   สุวรรณอ่อน </li></ul><ul><li>54077992 ณัฐกานต์  ปานพรม </li></ul>
 3. 3. ความเป็นมาและปัญหา <ul><li>โรงเรียนบ้านวังสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก​ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ ....... ห​มู่ …… . ตำบล วังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โรงเรียนบ้านวังสำราญ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 117 คน ห้องเรียน 7 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 5 คน ครูเด็กพิเศษ LD 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน และนักการภารโรง 1 คน มีเขตพื้นที่บริการ ในตำบลวังม้า จำนวน ........ หมู่บ้าน คือ ......... </li></ul>
 4. 4. ความเป็นมาและปัญหา <ul><li>การจัดทำสหกรณ์โรงเรียนเกิดจาก แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัย​หลักการสำคัญ ๓ ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตน เอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณ​ภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนา​ประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ย​ังเยาว์วัยจึงจะประสบผลสำเร็จ   กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกร​ณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให​้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข​ จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวน​ี้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมสำคัญอยู่ ๓ ประการ คือ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต โดยมีกิจกรรมหนึ่งเป็นแกน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหก​รณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรีย​นรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชา​ธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด​้วย </li></ul>
 5. 5. ของเขตปัญหา
 6. 6. คำนิยาม ( ถ้ามี ) <ul><li>ความหมายของ   &quot; สหกรณ์   (Cooperatives)&quot; </li></ul><ul><li>&quot; สหกรณ์ คือ องค์การปกครองตนเองของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการอันจำเป็น และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน แ ละควบคุมตามหลักประชาธิปไตย &quot; </li></ul><ul><li>เงินปันผล   หมายถึง การแบ่งเงินที่เป็นส่วนกำไรของการดำเนินงานในรอบปีหรือรอบครึ่งปีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท   </li></ul>
 7. 7. กฎระเบียบ ( Business rules ) <ul><li>นักเรียนหนึ่งคน เป็นสมาชิกได้หนึ่งรหัสเท่านั้น </li></ul><ul><li>สมาชิกหลายคน สามารถซื้อสินค้าได้หนึ่งชิ้น </li></ul><ul><li>ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถมีสิทธิ์ในก​ารใช้งานได้มากกว่าหนึ่ง module  </li></ul>
 8. 8. ER - D
 9. 9. แผนการดำเนินการ 6. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5. ปรับปรุงระบบ 4. ทดสอบการใช้ระบบ 3. ดำเนินการออกแบบและสร้างระบบ 2. ศึกษาการออกแบบระบบฐานข้อมูล 1. ศึกษาระบบงาน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 กันยายน 2554 สิงหาคม 2554 กรกฎาคม 2554 การดำเนินงาน
 10. 10. ผลที่ได้รับ <ul><li>ได้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนบ้านวังสำราญ </li></ul><ul><li>การทำงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนบ้านวังสำราญมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น </li></ul>

×