Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onk 2011 szimpozium_animációmentes

Országos Neveléstudományi Konferencia,
2011 - szimpózium
Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Onk 2011 szimpozium_animációmentes

 1. 1. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2011. november 3-5. A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken Elnök: Ollé János Opponens: Forgó Sándor• Ollé János: A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és azonline eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések• Papp-Danka Adrienn: Az online tanulás egy lehetséges megközelítése –avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata• Tóth-Mózer Szilvia: Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulóiattitűdök• Lévai Dóra: Informális tanulás lehetőségei az online közösségi felületen
 2. 2. "A szorongó csodavárástól a hárító csalódottságig"• az IKT kompetencia generációs kérdés?• digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók (nomádok, telepesek)• fókuszpontok és túlzások: o számítógép- és internetfüggőség o társas kapcsolatok formálódása o intézményen belüli és személyes tanulás átalakulása• valódi kérdések és problémák: o internetbiztonság o oktatásmódszertan, tanulásmódszertan és technika távolsága o kapcsolatfenntartó és reflexiógyűjtő online közösségi lét
 3. 3. A digitális bennszülöttek vélt és tapasztalt sajátosságai• a bennszülött - elvárások • aktív és produktív médiahasználó • otthonos a gyors visszacsatolásokkal teli környezetben • lételeme az információgazdagság, multitasking • hálózatba kapcsolt - mindig online• “amíg a kutatók elmélkedtek, a gyakorlat minimális mértékben változott, addig majdnem felnőtt néhány digitális nemzedék”• a digitális bennszülött - csalódások • nem az extenzív felhasználók generációja • valós tevékenységének online másolata • inproduktív web 2.0 felhasználás • tanulásmentes technika- és eszközhasználat
 4. 4. Tanulás, tanulásmódszertan, online közösség és iskolán kívüli élet• ha az információszerzés és információfeldolgozás generációk szerint különböző, akkor különböző a tanulási stratégiák dominanciája is• az online tanulás az offline tanulás nagyon fontos kiegészítése lehet, ha a tudatos IKT eszközhasználat és a tanulás önszabályozása adja az alapját• az online közösségek és az intézményes nevelés-oktatás között híd építhető, ha a szerepértelmezés reális és a környezetben természetes az átjárhatóság• ha a tanári szerep nem ér véget az osztályterem, vagy az iskola határvonalán, akkor az online környezet és a technológia nem konkurencia, hanem módszertani lehetőség• az online közösségi oldalak használatát az osztályteremben és azon kívül sem tiltani kellene, hanem megfelelően beépíteni a tanulási és tanítási folyamatba
 5. 5. Tanulási stratégia vizsgálatok• kérdőíves vizsgálat: sajátosságok, szituációk önjellemzése• 2004-ben (N=298), 2007-ben (N=266) és 2011-ben (N=237) elvégzett, részben az összehasonlítást célzó mérés• mélyrehatoló, reproduktív, auditív, vizuális, kooperatív, versenyorientált, egyéni tanulási stratégiák osztálytermi és iskolán kívüli dominanciájának vizsgálata ugyanazzal az eszközzel• kiegészítő vizsgálatok: családi háttér, tanulási technikák, IKT eszközhasználat, tanulási motiváció, stb.• vidéki kisváros tanulói, a vizsgálati év szerinti 12-13 éves tanulócsoport (6. évfolyam) teljes városi mintája kötelező válaszadás alapján
 6. 6. "Facebook-kutatás 2011"• Tóth-Mózer Szilvia és Lévai Dóra 2011. januárban indított kutatása• 3 csoport számára készített kérdőív (diákok, tanárok, felhasználók)• A kutatás kérdéskörei: • Tanár-diák kommunikáció • Iskolával kapcsolatos Fb-használat • Fb-használat sajátosságai • Metaforagyűjtés („A Fb olyan, mint…”)• felsőoktatásban és közoktatásban tanuló diákokat válaszait elemeztük (N=1505)• online, önkitöltős kérdőíves módszer• Kényelmi mintavételen alapuló vizsgálat• Facebook-csoport a kutatáshoz kapcsolódóan
 7. 7. A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és az online eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések Ollé János ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu
 8. 8. A tanulás és eszközhasználat vizsgálata• auditív, vizuális, egyéni, társas, mélyrehatoló és reproduktív tanulási sajátosságok papír alapú kérdőíves mérése 2004- ben (N=298), 2007-ben (N=266) és 2011-ben (N=237)• tanulási stratégiákhoz rendelhető internet- és online eszközhasználati szokások mérése (multimédia "fogyasztás", multimédia készítés, tartalommegosztás, közösségi interaktivitás) 2011-ben (N=237)• hipotézisek: • digitális nemzedékek közötti különbség - nemzedékek tanulási stratégia dominanciája közötti különbség: "Y" és "Z" generáció között jelentős, "Y" generáción belüli nincsen különbség • eszközhasználat mértéke és tanulási stratégiák dominanciája között szoros, pozitív összefüggés
 9. 9. A generációk, mérföldkövek, vizsgáltcsoportok és vizsgálatok áttekintő ábrája
 10. 10. A generációk közötti különbségek keresése• a generációk közötti különbség (2004, 2007, 2011) minden vizsgált tanulási stratégia területén jelentős, nem a véletlennek köszönhető különbséget mutat (p<0.00) • generációs modell hazai vonatkozásban erős finomításra szorul• az auditív tanulás és az egyéni tanulás dominanciája folyamatosan növekszik • a hangra épülő információáramlás területet nyer, növekszik az egyén szerepe• 2004-ben és 2007-ben mérhető tanulási stratégiák közötti kivétel nélkül p<0.00 különbség van, legnagyobb növekedés az auditív és vizuális stratégiák esetén figyelhető meg • az "Y" generáció homogenitása nem igazolható, • ha van generációs váltás, akkor az az 1991 és 1994 születésűeknél már egyértelmű
 11. 11. A generációk közötti különbségek keresése• az auditív és vizuális tanulási stratégiák dominanciája a két csoport (2007 „Y” és 2011 „Z”) között kisebb, nem jelentős különbséget mutat a „Z” generáció javára (p=0.063, p=0.763)• az egyéni tanulási stratégia a két generáció között jelentős (p=0.002) különbséget mutat, a „Z” generáció esetében nagyobb a dominancia• a mélyrehatoló, reproduktív és kooperatív tanulási stratégiák dominanciájában a „Z” generáció 2011-es mérése lényegesen kisebb értékeket mutat, mint az „Y” generáció 2007-es mérése (p=0,048, p=0,015, p=0,002) • az „Y” és a „Z” generáció közötti különbség összetett, egyáltalán nem evidens a „változás” iránya és mértéke • a „Z” generáció 12-13 éves korára nem lett lényegesen auditívabb és vizuálisabb, mint az „Y” generáció, • sokkal inkább dominál a tanulásban az egyén, sokkal kevésbé domináns a kooperáció és bizonytalanodik az információszerzés
 12. 12. Az eszközhasználat mértéke és a tanulási stratégia dominanciája • hipotézis: az információszerzésben és információfeldolgozásban hasznosítható online eszközök használatának gyakorisága vélhetően pozitív összefüggés mutat a tanulási stratégiák dominanciájával • a youtube web 1.0 használat gyakorisága és a vizuális tanulási stratégia dominanciája pozitív összefüggést mutat (p=0.045) • a fényképszerkesztés gyakorisága pozitív irányban összefügg a vizualitás dominanciájával (p=0.025) • a multimédiás prezentáció szerkesztésének gyakorisága pozitív irányban összefügg az auditív stratégia dominanciájával (p=0.009) • az egyéni tanulási stratégia dominanciája negatív irányban összefügg az online közösségi játékok használatának gyakoriságával (p<0.000) • az evidenciák kapcsolatán túl a hipotézis egyáltalán nem igazolható • a tanulást támogató tudatos eszközhasználat (módszertani hiányosságok miatt) nem megfelelő mértékű
 13. 13. Köszönöm a figyelmet! Ollé JánosELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu
 14. 14. Az online tanulás egy lehetséges megközelítése – avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata Országos Neveléstudományi Konferencia 2011. november. 3-5. Papp-Danka Adrienn ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 15. 15. Online tanulás „elméletben” A tudás új forrásai, a tanulási fogalom kitágulása Az online tanulás definíciói a szakirodalomban A változó megközelítések lehetséges okai Van-e online tanulás offline nélkül? Az online tanulás pedagógiai háttere: PLE Az önszabályozó tanulás viszonya az online tanulási környezethez
 16. 16. A vizsgálatról A vizsgálat céljai, kérdései  Hogyan értelmezi a digitális bennszülött az online tanulás fogalmát? Tanuló-  Milyen kapcsolat van a tanulók önszabályozó tanulási képessége és IKT kompetenciája között? központú Hipotézisek  Digitális nemzedékként a tanulók széleskörűen értelmezik az online tanulás fogalmát  Az online tanulási tevékenység definiálása pozitív Értékelés- összefüggést mutat a digitális tanuló eszközhasználati szokásaival központú  Az önszabályozó tanulási képesség és az IKT kompetencia között szignifikáns pozitív összefüggés van
 17. 17. Eredmények I. szókincsfejlesztés 52.5 1. Online tanulás = szótárok 58.9 Hagyományos tanulás? teszt Facebook 2. Az online tanulás webes kommunikáció tanárokkal „definiálása” független: webes kommunikáció diákokkal • az eszközhasználattól, blogszerkesztés 16.1 • a tanulási stratégiától, tananyagok online cseréje 20.8 • az önszabályozóvideóanyag megnézése tanulási képességtől. hanganyag hallgatása prezentáció készítése 49.2 3. Kritikai szemléletű elektronikus jegyzetkészítés 49.2 információkeresők olvasás neten 64.8 szerint anyaggyűjtés neten 76.7 • a blogszerkesztés és fogalomtérkép 22.5 FB posztolás IGEN 0 20 40 Az online tanulás tevékenységei közé 60 80 100 • az elektronikus jegyzet, tartoznak-e az alábbiak? szótár, teszt NEM
 18. 18. Eredmények II. Önszabályozó tanulási képesség a mintában 4 3.5 3.02 2.96 3 2.76 2.66 2.58 2.5 2.31 2.23 2 1.5 1Az önszabályozó tanulási képesség pozitív szignifikáns összefüggést mutat a tanulók iskola és tanulás iránti szeretetével (r=0,95; p<0,05)
 19. 19. Eredmények III. 70% 62.7% 60% 50% 46.7% 45.8% 0 40% 1-30 perc 32.6% 29.1% 31-60 perc 30% 61-120 perc 20.0% 20% 10% 0% számítógépezéssel töltött idő online léttel töltött idő tanulással töltött idő Mennyi időt töltenek a tanulók az alábbi tevékenységekkel naponta?• A számítógépezéssel töltött idő és az önszabályozó tanulásiképesség között negatív szignifikáns korreláció van (r = -0,296; p <0,01) „szabadság”• Az online léttel töltött idő és az önszabályozó tanulási képességközött negatív szignifikáns összefüggés van (r = -0,291; p < 0,01)
 20. 20. Eredmények IV. Alapvetően az önszabályozó tanulási képesség és az IKT kompetencia között nincs szignifikáns összefüggés Néhány kivétel:  Minél inkább megelégszik a netes keresési folyamat első találatával, annál kevésbé fejlett az önszabályozó tanulási képessége (r = -0,189; p < 0,05) → erőfeszítés, önhatékonyság, tanulási környezet.  Minél jobban tudja használni a tanuló az egyes számítógépes alkalmazásokat, annál fejlettebb az önhatékonysági képessége (r = 0,214; p < 0,01) → autodidakta! → módszertan?  Minél jobban tudja a tanuló strukturálni a saját tanulási környezetét, annál ritkábban használja a számítógépet online közösségi oldalakon való időtöltésre (r = -0,233; p<0,01) → nyomonkövetés képessége és strukturált IKT-használat.
 21. 21. Következtetések Az online tanulás mint tevékenység még nem definiált a digitális bennszülöttek fejében. A napi „online lét” hosszú időtartama nem jár együtt online tanulással – vagy csak nem nevezik annak? A számítógép és internet előtt töltött idő önmagában nem kedvez az önszabályozó tanulási képességnek VS tanulási szempontból ezen a képességen alapul! Az online tanulás akkor lenne az offline tanulás mérvadó kiegészítése, ha tanulásmódszertani és IKT kompetenciabeli tudatos fejlesztések történnének.
 22. 22. Köszönöm szépen a figyelmet! Papp-Danka Adrienn pda@mutf.hu danka.adrienn@ppk.elte.hu
 23. 23. Online közösségi oldalak - Onlinetanulási terek? - Tanulói attitűdök Országos Neveléstudományi Konferencia 2011. 11. 3-5., Budapest Tóth-Mózer Szilvia ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 24. 24. A tanulási környezetek perspektívái Közösség Tanuló- Tudás- központú központú Értékelés- központú Bransford et al. (1998)
 25. 25. Tudás- központú? Osztanak-e meg tanár-ismerőseidoktatással kapcsolatos tartalmakat a facebookon? 40% IGEN NEM 60%
 26. 26. Értékelés- központú? Tanuló- Tudás- központú központúmegosztják az általuk jónak tartott 13,7% 86,3% bejegyzéseinket esetenként lájkolják 33,1% 66,9% bejegyzéseinket igen nem hozzászólnak bejegyzéseinkhez 23,8% 76,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 27. 27. Közösség Tanuló- Tudás-központú? központú Értékelés- központú Bransford et al. (1998)
 28. 28. A tanulók megismerése - offline Tanórai Tanórán kívüli Iskolán kívüli Tanulói események események tevékenységek produktumok direkt Osztályfőnöki Beszélgetőkör, Családlátogatás, Családrajz, iskol óra, pl. napközi pl. szülői arajz, füzetben beszélgetés a fontos-e ma a értekezlet, fogad lévő tanulási becsületesség ó óra firkák, padfirkák szokásokról indirekt Osztály- Szociometria – a Iskolai kirándulás, Íráskép, külal társas projektek, ünnep szabadidős ak kapcsolatrendszer ségek pl. feltérképezése teremdíszítés programokszervezett Óralátogatás Tantestületi eset- Szakértői Összehasonlító más szakórákon megbeszélések vizsgálatok, esett vizsgálatok anulmányok Ollé, 2006
 29. 29. A tanulók megismerése - online IKT-val Online Tanulói Közösségi támogatott tanulási produktumok oldalak tanulás környezet direkt Gondolattérkép Feltöltött Fórum- készítése, pl. fényképek, posz hozzászólások Üzenetváltások, k asszociációk tok, blog- ommentek bejegyzések indirekt Kollaboratív Online tartalomfejlesztés Honlap-/blog- szociometria Digitális pl. együttműködési design (csoportaktivitás, lábnyomok készég ki kit lájkol)szervezett Digitális Diagnosztikus Online kérdőívek, kompetencia értékelés szavazó- logfájlok (tanulási Profilelemzések és felhasználói rendszerrel szokások) szokások
 30. 30. Egymás megismerése A tanárok informálódnak a diákjaik iskolán kívüli tevékenységünkről, kapcsolatainkról. 37,2% nem igen 62,8%
 31. 31. Egymás megismerése A Facebook segítségével pontosabbinformációkat kaphatnak a tanáraim a családi hátteremről. átlag=2,08 szórás=1,31 A Facebook segítségével jelezni tudom esetleges problémáimat (magánéleti/tanulmányi).A Facebook segít nekem közelebbről is átlag=2,10 szórás=1,37 megismerni a tanáraimat. Gyakran érzem úgy, hogy a tanáraim átlag=2,03 szórás=1,31 által megosztott információk nem tartoznak rám. A Facebook által szorosabbá vált a átlag=2,09 szórás=1,37 kapcsolatom a tanáraimmal. átlag=1,65 szórás=1,10 A Facebook által szorosabbá vált a kapcsolatom az osztálytársaimmal. átlag=3,49 szórás=1,45
 32. 32. Egymás megismerése A Facebook által szorosabbá vált a kapcsolatom a tanáraimmal. átlag=1,65 szórás=1,10 (r=0,368, p<0,01) A Facebookot tanuláshoz is használjuk. átlag=2,39 szórás=1,47 (r=0,318, p<0,01) (r=0,267, p<0,01)A Facebook által szorosabbá vált a A Facebook segít nekem közelebbrőlkapcsolatom az osztálytársaimmal. is megismerni a tanáraimat. átlag=3,49 szórás=1,45 átlag=2,03 szórás=1,31
 33. 33. Online és offline kapcsolat A Facebookon több esetben kezdeményezek tanáraim felé, mint személyesen. Többször teszek fel kérdéseketátlag=1,72 szórás=1,15 tanáraimnak a Facebookon, mint személyesen. átlag=1,45 szórás=0,96 Tanáraim a Facebook-on ugyanúgy megkövetelik a tiszteletet, mint személyesen.átlag=3,46 szórás=1,49 Tanáraim a diákoktól (úgy, mint személyesen) a Facebookon is távolságtartást követelnek. A tanárok kivételeznek azokkal, akikkel átlag=2,54 szórás=1,44 rendszeresen kommunikálnak a Facebookon. Átlag=1,46 szórás=1,01
 34. 34. Hipervilágok és mikrovilágok összekapcsolása HIPERVILÁG MIKROVILÁGOK MEZOVILÁGLokális reprezentáció Globális reprezentáció Gutenberg-galaxis ISKOLA Nyitott tanulási környezet Marconi-konstelláció Neumann-univerzumEgyedi tudástartalmakMegelőző tapasztalatokKülönböző kognitív kompetenciák World Wide WebEltérő kulturális hátterekKülönböző világszemléletek A tanulási környezetSzemélyes célok és programok mezomodellje, Kome nczi, 2009
 35. 35. A Facebook olyan, mint egy… Individum törvények Mikrorendszer oktatási rendszer Mezorendszer barátok család Exorendszer Makrorendszer osztálytársak helyi közösség kultúra Bronfenbrenner ökológiai modellje (1979)
 36. 36. A Facebook olyan, mint egy… Metaforacsoportosítás Bronfenbrenner ökológiai modellje (1979) alapján
 37. 37. Az életkor és a metaforaválasztás összefüggéseiÖkológiai 0-14 év 15-18 év 19-24 év 25-35 év 35- évrendszerekmikromezoexomakro
 38. 38. Következtetések A Facebookon pozitívan befolyásolja a tanár-diák kapcsolatokat a közösségi oldal tanulási folyamatba való beemelése. A tudásmegosztás, a pedagógiai értékelés terén a pedagógusok kevéssé használják ki a lehetőségeiket. Érdemes figyelmet fordítani a tanári kommunikáció és a tanulók megismerésének viszonyára. A fiatalabbak a közösségi oldalt inkább a közvetlen társas környezetükként látják, nem pedig globalizációs trendként.
 39. 39. Köszönöm szépen a figyelmet! Tóth-Mózer Szilvia ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ tothmozerszilvia.hu toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu
 40. 40. Informális tanulás lehetőségei online közösségi felületen Országos Neveléstudományi Konferencia 2011. 11. 3-5., Budapest Lévai Dóra ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 41. 41. Informális tanulás online tanulási környezetben Pedagógus Tanulás-tanítás DiákokHitelesség növekedése Egyensúly-teremtés Kommunikáció Tartós, EgyüttműködésMintaszemély folyamatos, intenzívA tanulók Gyakorlati, Tudásmegosztásmegismerése közvetlen kapcsolat
 42. 42. Tanár-diák kommunikáció Az érintettt diákok üzenőfalára írnak 0.11 89.11% Igen Nem Csoport/oldalfalra írnak 0.12 87.99% Személyes üzenetet küldenek 0.13 86.96% Csevegni is lehet velük 0.18 82.11% Közérdekű információkat az üzenőfalukon osztanak meg 0.22 77.74% Itt sosem szoktak üzenni 0.60 39.72%informálódnak a diákjaik iskolán kívüli… 0.63 37.21% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 43. 43. Kapcsolatkezdeményezés-és fogadás BELETÖRŐDŐBARÁTKOZÓ UDVARIAS IDEÁLIS A=AKTÍV ELZÁRKÓZÓ P=PASSZÍV T=TUDATOSREJTŐZKÖDŐ TARTÓZKODÓ N=NEM TUDATOS VÁLOGATÓS NY=NYITOTT Z=ZÁRKÓZOTT Tóth-Mózer–Lévai, 2011
 44. 44. Mintázat neve Jellemző % Ideális Aktív kapcsolatot ápol minden tanárával, de 1,4% különbséget tesz a tartalmak megosztásában. Beletörődő Nem szoktam ismerősnek jelölni, de 22% visszajelölöm őket, ha bejelölnekBarátkozó, de A szimpatikus tanárokat bejelölöm 19%nem feltétlen nyitott Elzárkózó Nem szoktam ismerősnek jelölni a tanáraimat, 11% és vissza sem igazolom a jelölésüket Udvarias A tanáraimmal mást osztok meg, mint a 6% barátaimmalVálogatós, de A szimpatikus tanárokat bejelölöm. Csak a 5%nem feltétlen kedvenc tanáraimat jelölöm vissza tudatos Barátkozó Nem szoktam ismerősnek jelölni a tanáraimat, 4% de visszajelölöm őket, ha bejelölnek. A szimpatikus tanárokat bejelölöm
 45. 45. A tanárokba vetett bizalom a tanulási motiváció egyik alapvető eleme? Michael W. Corrigan és Paul E. Chapman (2008): „Trust in teachers: A motivating element to learning”  A tanulási motiváció és a tanárokba vetett bizalom között pozitív irányú összefüggést találtak. Schmidt Andrea és Paksi Borbála(2005): Pedagógusok mentálhigiénésállapota:  A tanárok bizalmi rangsorban elfoglalt helye kedvezőtlen. A kutatásunk egyik kérdése az onlineközösségi oldalon megjelenő tanár-diákkapcsolat, különös tekintettel a bizalomkérdésére.
 46. 46. Tanári visszajelzések a diákoktól érkező nem tetsző tartalmakra igaz hamisEgyéni üzenetben fejezi ki nemtetszését 3.3% 93.5%Felveszi a kapcsolatot a diák szüleivel 4.3% 92.5%Nyilvános hozzászólásban fejezi kinemtetszését 8.5% 88.3%Személyesen, négyszemközt fejezi ki 10.2% 86.6%nemtetszésétFigyelmen kívül hagyja 14.3% 82.5%Személyesen, nyilvánosan fejezi ki 16.0% 80.7%nemtetszésétNem fordulhat elő (a t-k nem ismerősök) 20.7% 76.1%Nem fordult még elő velem ilyesmi 51.8% 45.0%
 47. 47. A Facebook mint nevelési környezet? Homlokzatvédő Homlokzatromboló stratégiák stratégiák Egyéni üzenetben Nyilvános fejezi Online hozzászólásban ki nemtetszését. fejezi ki nemtetszését. (3,3%) (8,5%) Személyesen, Személyesen, négyszemközt Offline nyilvánosanfejezi ki nemtetszését. fejezi ki nemtetszését. (10,2%) (16%) Figyelmen kívül Felveszi a kapcsolatot hagyja. a diák szüleivel. (14,3%) (4,3%)
 48. 48. A Facebook mint nevelési környezet?Szemlélődőből aktív résztvevővé válás!A hiteles pedagógusszerep kialakítása!Online viselkedéskultúra kialakítása!
 49. 49. A Facebook mint nevelési környezet? A tanulók egy része ügyel arra, hogy a tanáraival mást osszon meg, mint a diáktársaival, de a tanárok részéről tapasztalt nemtetszés-nyilvánítás tekintetében nem volt szignifikáns különbség (χ2=0,7322; df=1, p=0,392) az e stratégiát magukra nézve igaznak vallók között. Azok a diákok, akik azt látták tanáraiktól, hogy nyilvánosan fejezik ki nemtetszésüket, sokkal tudatosabban mást osztanak meg a pedagógusokkal, mint a barátokkal (χ2=9,0892; df=1, p=0,003). A diákok jobb megismerésének egyik lehetősége A tanárok és diákok közötti bizalom megerősítése az online térből indulhat ki!
 50. 50. Metaforavizsgálat
 51. 51. Kötelék, de miféle? Pozitív KapcsolatFogság érzelmi lehetősége kötelék 217 metafora 502 metafora 219 metafora
 52. 52. Következtetések A digitális generáció IKT-használata még mindig tanulásmentesnek tűnik. Online tanulás minőségben az offline tevékenységeiket "másolják„. Az önszabályozó tanulás fejlesztése szükséges a hatékony informális online tanuláshoz, figyelembe véve, hogy a képesség fejlődésének egyébként nem kedvez az online környezet . Az online környezetek használatával a pedagógiai munka átláthatóbbá, követhetőbbé válik. Az online környezetek lehetőséget adnak szakmai közösségek kialakítására, szakmai tartalmak megosztására és követésére.
 53. 53. Köszönjük szépen a figyelmet! Lévai Dóra ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu

×