A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015

Szilvia Tóth-Mózer
Szilvia Tóth-MózereLearning Expert at Eötvös Loránd University
A digitális kompetencia
kognitív dimenziója és
összefüggései
Tóth-Mózer Szilvia, doktorjelölt (ELTE Neveléstudományi Doktori
Iskola)
Dr. KárpátiAndrea DSc egyetemi tanár (ELTETermészettudományi
Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ)
XV.Országos Neveléstudományi Konferencia
Óbudai Egyetem
Budapest, 2015. november 19-21.
A digitális
kompetencia
és a 21. századi
készségek
tájképe
(Ala-Mutka,
2011)
A digitális
kompetencia
dimenzióiés
alkotóelemei az
Instant DCA
mérőeszközben
(Calvani és
mtsai, 2008. 190.
o.)
• Technológiai hibák felismerése
• Felületek azonosítása
• A legmegfelelőbb technológiai megoldás kiválasztása
• Logikai műveletek végzése
• Folyamatok ábrázolása
• A való világ és a virtuális közötti különbségtétel
• Szövegek kezelése (összegzés, bemutatás, elemzés)
• Adatok rendszerezése
• Grafikonok kiválasztása és értelmezése
• Releváns információ értékelése
• Az információ megbízhatóságának értékelése
• Személyes adatok védelme
• Tiszteletadás az interneten
• A szociális és technológiai egyenlőtlenségek megértése
Vizsgálati
eszközök
 20 állítás teszt (Kuhn, McPartland, 1954)
 Internethasználattal kapcsolatos motivációk
(Leung, 2003)
 Internethasználattal kapcsolatos attitűdök
(Ng, 2012)
 Problémás és veszélyes internethasználati
skála (Jelenchick, 2014)
 A digitális bennszülöttekre jellemző
tulajdonságok
 A digitális bennszülöttség kritériumai
 Digitális tanulói jellemzők és hatékony
tanulási szokások
(Thompson, 2012)
 Digitáliskompetencia-teszt
 Tanulási naplók 7 egymást követő napon át
I. szakasz
II. szakasz
III. szakasz
Minta
 14 iskola, 38 osztály, 1037 tanuló
 átlagéletkor: 16,24 (szórás 1,4)
 min. 13, max. 20 év
 szülők iskolai végzettsége: közel
60%-nak főiskolai vagy egyetemi
diplomája van
 14 iskola közül 12 esetében
elmondható, hogy a 2013-as OKM-
en mindkét teszten az országos
átlag fölött teljesítettek
évfolyam nem összesen
fiú lány
8 16 28 44
9 142 120 262
10 149 136 285
11 73 91 164
12 68 55 123
13 31 42 73
összesen 479 472 951
Feladat tartalma Kapcsolódó digitális kompetenciaterület
Technológiai A keresőoldalak találati eredményeinek
értelmezése (DCA)
használat
Internethasználattal kapcsolatos definíciók
ismerete (Hargittai, 2009)
használat
Internethasználattal kapcsolatos szituációk elemzés, dekódolás, használat
Piktogramok felismerése, értelmezése dekódolás
Kognitív Kulcsszavak megadása (DCA) használat
Táblázatok használata (DCA) dekódolás
Infografika értelmezése dekódolás
Grafikonolvasás (DCA) dekódolás
Hierarchikus rendezés (DCA) dekódolás
Keresés az interneten (DCA) használat
A hiányzó érték megtalálása (DCA) használat
A szerző szándékának megértése(DCA) jelentés-teremtés
Számításos feladat (PISA 2012) dekódolás
Források összevetése (DCA) elemzés
Az email tárgyának megadása dekódolás
Etikai Idézés (DCA) használat
Források
összevetése
1. forrás 2. forrás
Napóleon ellenségeit reggel 7 órakor akarta megtámadni,
de a csapatai kimerültek voltak.
Napóleon csapatai hajnalban készen álltak a csatára,
de a köd megnehezítette a támadás beindítását.
A csata két napig tartott. A csata nyolc órán át tartott.
50.000 katona halt meg a csatában. A végén a csatamezőt halott katonák borították.
Napóleon úgy gondolta, hogy megnyeri a csatát, még ha
okos tábornagya, Berthier marsall nem is tudja támogatni
többé.
A történészek egyetértenek abban, hogy Napóleon
optimista volt a csata kimenetelével kapcsolatban.
Napóleon azzal bízta meg Grouchy generálist, hogy
akadályozza meg a porosz és a brit sereg egyesülését.
Napóleon arra törekedett, hogy megakadályozza a
porosz sereg megérkezését a csatamezőre.
Amikor délután megérkeztek a porosz csapatok, a csata
már zajlott a franciák ellen.
Napóleon vereségének egyik oka a porosz sereg
megérkezése volt a csatamezőre.
A források
értékelése c.
feladatra adott
válaszok
aránya (%)
Források összevetése
a feltevés
hihető
a felvetés
további
igazolásra szorul
a feltevés
ellentmondásos
1. állítás
fiú 54,1 31,9 14
lány 45,4 36 19
össz 49,9 33,8 16
2. állítás*
fiú 10,9 24,9 64
lány 6,5 16,7 77
össz 8,8 21 70
3. állítás
fiú 47,4 34,4 18
lány 53,6 32,5 14
össz 50,4 33,5 16
4. állítás
fiú 16,4 47,2 36
lány 14,6 42,1 43
össz 15,6 44,7 40
5. állítás
fiú 40,7 45,9 13
lány 38,1 48,6 13
össz 39,5 47,2 13
6. állítás
fiú 28,8 57,6 14
lány 30,2 57,9 12
össz 29,5 57,7 13
Internet-
használattal
kapcsolatos
fogalmak
3,1%
40,8%
7,2%
16,9%
3,5%
34,9 %
Helyes válaszok aránya a PDF, a CTRL+F, a titkos másolat, a podcast, az RSS
és a Creative Commons fogalmak kifejtésénél
A digitális tanulói
jellemzők és a
hatékony
tanulási
szokások
(Thompson,
2012) alapján
végzett
klaszteranalízis
eredménye
-3.5
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
1.5
2.5
3.5
-3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5
hatékonytanulásiszokások
digitális tanulói jellemzők
Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak
A digitális-
kompetencia-
teszt
feladataiban
elért
eredmények a
különböző
tanuló-
típusoknál
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak
A digitális-
kompetencia-
teszt
feladataiban
elért
eredmények a
különböző
tanuló-
típusoknál
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak
t=2,5, p=0,01
A digitális-
kompetencia-
teszt
feladataiban
elért
eredmények a
különböző
tanuló-
típusoknál
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak
t=2,5, p=0,01
t=3,2, p<0,01
t=4,5, p<0,01
t=2,8, p<0,01
A digitális-
kompetencia-
teszt
feladataiban
elért
eredmények a
különböző
tanuló-
típusoknál
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak
t=2,0, p=0,04
t=2,0, p=0,04
t=2,1, p=0,03
t=2,6, p=0,01
t=3,3, p=0,01
A digitális-
kompetencia-
pontszám (%)
különbsége a
fiúk és a lányok
között
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
teljes minta
(N=879)
fiúk
(N=413)
lány (N=388)
|t|=3,87, p<0,01
Klaszter nem N átlag szórás |t| p
Hatékony
alkalmazók
fiú 144 55,64 19,69 2,32 0,02
lány 108 49,74 20,30
Közömbösek fiú 131 53,64 17,65 1,9 0,05
lány 128 49,69 14,45
Eredmény-
orientáltak
fiú 129 58,09 15,27 2,62 0,009
lány 148 53,32 14,96
A digitális-
kompetencia-
pontszám (%)
különbsége a
fiúk és a lányok
között
A digitális-
kompetencia-
tesztpontszám
összefüggései
* p<0,05; ** p<0,01
Változó F a megmagyarázott
variancia értékei %-
ban
osztály** 12,9 36
iskola** 27,9 30
tanulmányi átlag** 12,2 4
anya iskolai végzettsége** 6,5 4
Mióta vagy aktív internetező?** 8,2 4
Mikor használtál először
számítógépet?**
7,4 4
apa iskolai végzettsége** 4,8 3
évfolyam** 4,7 3
iskolai feladatok megoldásának
gyakorisága az otthoni
számítógépen**
4,7 2
életkor* 3,0 2
A digitális
kompetencia
nem függ
össze
 az életkorral,
 a jelenlegi informatikaórák heti számával,
 a naponta aktívan internetezéssel, tanulással vagy
olvasással töltött órák számával,
 a digitális tanulói jellemzőkkel,
 a hatékony tanulási szokásokkal,
 az eszközök hozzáférhetőségével (bármikor
használhatja a számítógépet vagy használatán meg
kell osztoznia, illetve a rendelkezésre álló IKT eszközök
sokféleségével),
 az elektronikus tanulási környezetek egyes fajtáit
előnyben részesítésével.
Irodalom
 Ala-Mutka, K. (2011): Mapping DigitalCompetence:Towards a
Conceptual Understanding. EuropeanCommission. Joint Research
Centre. Institute for ProspectiveTechnological Studies.
 Calvani,A., Cartelli,A., Fini,A. és Ranieri, M. (2008): Models and
Instruments for Assessing DigitalCompetence at School. Journal
of e-Learning Je-LKS and Knowledge Society —Vol. 4, n. 3, 183-
193. http://bit.ly/1vP1Z6s Letöltés ideje: 2015. május 17.
 Thompson, P. M. (2012):The popular profile of the Digital Learner:
Technology use patterns and approaches to learning. (Doktori
disszertáció) http://bit.ly/1IQmGJt Letöltés ideje: 2015. május 17.
Köszönjük a figyelmet!
Tóth-Mózer Szilvia
tothmozerszilvia@gmail.com
Kárpáti Andrea
andreakarpati.elte@gmail.com
1 of 20

Recommended

Digitális nemzedék a tanulási folyamatban by
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanSzilvia Tóth-Mózer
714 views40 slides
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában by
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanSzilvia Tóth-Mózer
910 views19 slides
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban by
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanA digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanAz én könyvtáram
268 views32 slides
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)... by
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...IKT Masterminds Research Group
1.3K views22 slides
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár? by
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár? Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár? Adrienn Papp-Danka
741 views8 slides
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok by
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokAdrienn Papp-Danka
319 views30 slides

More Related Content

What's hot

Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé... by
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Balázs Czékmán
559 views18 slides
Babonák és hiedelmek az információs társadalomban by
Babonák és hiedelmek az információs társadalombanBabonák és hiedelmek az információs társadalomban
Babonák és hiedelmek az információs társadalombanDr. Ollé János
804 views17 slides
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há... by
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Reka Racsko
739 views29 slides
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein by
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinA kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinBalázs Czékmán
64 views18 slides
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiPedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiBalázs Czékmán
598 views18 slides
Információs nemzedékelméletek by
Információs nemzedékelméletekInformációs nemzedékelméletek
Információs nemzedékelméletekDr. Ollé János
720 views17 slides

What's hot(20)

Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé... by Balázs Czékmán
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Balázs Czékmán559 views
Babonák és hiedelmek az információs társadalomban by Dr. Ollé János
Babonák és hiedelmek az információs társadalombanBabonák és hiedelmek az információs társadalomban
Babonák és hiedelmek az információs társadalomban
Dr. Ollé János804 views
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há... by Reka Racsko
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Reka Racsko739 views
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein by Balázs Czékmán
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinA kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by Balázs Czékmán
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiPedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Balázs Czékmán598 views
Információs nemzedékelméletek by Dr. Ollé János
Információs nemzedékelméletekInformációs nemzedékelméletek
Információs nemzedékelméletek
Dr. Ollé János720 views
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá... by Balázs Czékmán
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...
Balázs Czékmán1.5K views
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by Balázs Czékmán
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiTanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Balázs Czékmán570 views
Trendek az oktatás-informatikában by Dr. Ollé János
Trendek az oktatás-informatikábanTrendek az oktatás-informatikában
Trendek az oktatás-informatikában
Dr. Ollé János1.1K views
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21... by Balazs Pankasz
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Balazs Pankasz419 views
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe... by Balázs Czékmán
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Balázs Czékmán1.1K views
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze... by Reka Racsko
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Reka Racsko722 views
Információs állampolgárság by Dr. Ollé János
Információs állampolgárságInformációs állampolgárság
Információs állampolgárság
Dr. Ollé János605 views
A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai by Balázs Czékmán
A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásaiA tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai
A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai
Balázs Czékmán1.2K views
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol? by Balázs Czékmán
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?
Balázs Czékmán417 views
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás... by Balázs Czékmán
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...
Balázs Czékmán621 views
Doktori beszámoló (2014. május 27.) by Reka Racsko
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Reka Racsko485 views
Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo... by Balázs Czékmán
Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo...Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo...
Játékos tabletek, tabletes játékok alsó tagozaton. Playing with tablets in lo...
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében by Balázs Czékmán
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrébenPedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében
Balázs Czékmán656 views

Viewers also liked

Láminas tema 7 ECP by
Láminas tema 7 ECPLáminas tema 7 ECP
Láminas tema 7 ECPgobernar
497 views30 slides
Social Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curation by
Social Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curationSocial Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curation
Social Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curationMandy Jenkins
7.1K views3 slides
Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010 by
Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010
Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010Oracle BH
942 views40 slides
Richard Iii by
Richard IiiRichard Iii
Richard Iiihuynhuynh
278 views11 slides
Richard Iii by
Richard IiiRichard Iii
Richard Iiihuynhuynh
263 views11 slides
Anna C Bd 2010 Slideshow 14 Mb by
Anna C Bd 2010 Slideshow 14 MbAnna C Bd 2010 Slideshow 14 Mb
Anna C Bd 2010 Slideshow 14 MbKristen Roland
228 views71 slides

Viewers also liked(20)

Láminas tema 7 ECP by gobernar
Láminas tema 7 ECPLáminas tema 7 ECP
Láminas tema 7 ECP
gobernar497 views
Social Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curation by Mandy Jenkins
Social Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curationSocial Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curation
Social Tools: Social search, verification, crowdsourcing and curation
Mandy Jenkins7.1K views
Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010 by Oracle BH
Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010
Oracle tech fmw-02-soa-suite-11g-neum-15.04.2010
Oracle BH942 views
Richard Iii by huynhuynh
Richard IiiRichard Iii
Richard Iii
huynhuynh278 views
Richard Iii by huynhuynh
Richard IiiRichard Iii
Richard Iii
huynhuynh263 views
Anna C Bd 2010 Slideshow 14 Mb by Kristen Roland
Anna C Bd 2010 Slideshow 14 MbAnna C Bd 2010 Slideshow 14 Mb
Anna C Bd 2010 Slideshow 14 Mb
Kristen Roland228 views
03 01 Club In 2009 Dati E Proiezioni by ClubIN
03 01 Club In 2009  Dati E Proiezioni03 01 Club In 2009  Dati E Proiezioni
03 01 Club In 2009 Dati E Proiezioni
ClubIN649 views
Smc070 17 april 2012 Regio15 by SMC070
Smc070 17 april 2012 Regio15Smc070 17 april 2012 Regio15
Smc070 17 april 2012 Regio15
SMC070436 views
07 10 kingdom eternal by SSMC
07 10 kingdom eternal 07 10 kingdom eternal
07 10 kingdom eternal
SSMC721 views
低コストで英語力を上げる方法 by Yuji Kondo
低コストで英語力を上げる方法低コストで英語力を上げる方法
低コストで英語力を上げる方法
Yuji Kondo517 views
1 d1.reforma it_u_javnoj_upravi by Oracle BH
1 d1.reforma it_u_javnoj_upravi1 d1.reforma it_u_javnoj_upravi
1 d1.reforma it_u_javnoj_upravi
Oracle BH322 views
X:\Work\English\Martin Luther King, Jr by guest2fb55c
X:\Work\English\Martin Luther King, JrX:\Work\English\Martin Luther King, Jr
X:\Work\English\Martin Luther King, Jr
guest2fb55c728 views
2012 Interactive Marketing Trends by CementMarketing
2012 Interactive Marketing Trends2012 Interactive Marketing Trends
2012 Interactive Marketing Trends
CementMarketing636 views
Social Branding for Student Journalists by Mandy Jenkins
Social Branding for Student JournalistsSocial Branding for Student Journalists
Social Branding for Student Journalists
Mandy Jenkins1.7K views
Sreejith Sr.Software Engineer Java J2 Ee 4 Years by sreejith82
Sreejith Sr.Software Engineer Java J2 Ee 4 YearsSreejith Sr.Software Engineer Java J2 Ee 4 Years
Sreejith Sr.Software Engineer Java J2 Ee 4 Years
sreejith82302 views
Kingdom christians 24 apr2016 by SSMC
Kingdom christians 24 apr2016Kingdom christians 24 apr2016
Kingdom christians 24 apr2016
SSMC1.2K views
Webcare sho oxfamnovib by SMC070
Webcare sho oxfamnovibWebcare sho oxfamnovib
Webcare sho oxfamnovib
SMC0702.5K views
2012 11-20 smc 070 bas hoogland by SMC070
2012 11-20 smc 070 bas hoogland2012 11-20 smc 070 bas hoogland
2012 11-20 smc 070 bas hoogland
SMC0701.3K views

More from Szilvia Tóth-Mózer

Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken by
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenMesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenSzilvia Tóth-Mózer
1K views15 slides
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium) by
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)Szilvia Tóth-Mózer
954 views23 slides
Tanárok és diákok a Facebookon by
Tanárok és diákok a FacebookonTanárok és diákok a Facebookon
Tanárok és diákok a FacebookonSzilvia Tóth-Mózer
886 views16 slides
Adatvizualizáció online eszközökkel by
Adatvizualizáció online eszközökkelAdatvizualizáció online eszközökkel
Adatvizualizáció online eszközökkelSzilvia Tóth-Mózer
1K views13 slides
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet... by
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...Szilvia Tóth-Mózer
1.2K views23 slides
Onk 2011 szimpozium_animációmentes by
Onk 2011 szimpozium_animációmentesOnk 2011 szimpozium_animációmentes
Onk 2011 szimpozium_animációmentesSzilvia Tóth-Mózer
764 views53 slides

More from Szilvia Tóth-Mózer(13)

Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken by Szilvia Tóth-Mózer
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenMesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet... by Szilvia Tóth-Mózer
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével by Szilvia Tóth-Mózer
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemévelonline tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján by Szilvia Tóth-Mózer
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ... by Szilvia Tóth-Mózer
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...

A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015

 • 1. A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései Tóth-Mózer Szilvia, doktorjelölt (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) Dr. KárpátiAndrea DSc egyetemi tanár (ELTETermészettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ) XV.Országos Neveléstudományi Konferencia Óbudai Egyetem Budapest, 2015. november 19-21.
 • 2. A digitális kompetencia és a 21. századi készségek tájképe (Ala-Mutka, 2011)
 • 3. A digitális kompetencia dimenzióiés alkotóelemei az Instant DCA mérőeszközben (Calvani és mtsai, 2008. 190. o.) • Technológiai hibák felismerése • Felületek azonosítása • A legmegfelelőbb technológiai megoldás kiválasztása • Logikai műveletek végzése • Folyamatok ábrázolása • A való világ és a virtuális közötti különbségtétel • Szövegek kezelése (összegzés, bemutatás, elemzés) • Adatok rendszerezése • Grafikonok kiválasztása és értelmezése • Releváns információ értékelése • Az információ megbízhatóságának értékelése • Személyes adatok védelme • Tiszteletadás az interneten • A szociális és technológiai egyenlőtlenségek megértése
 • 4. Vizsgálati eszközök  20 állítás teszt (Kuhn, McPartland, 1954)  Internethasználattal kapcsolatos motivációk (Leung, 2003)  Internethasználattal kapcsolatos attitűdök (Ng, 2012)  Problémás és veszélyes internethasználati skála (Jelenchick, 2014)  A digitális bennszülöttekre jellemző tulajdonságok  A digitális bennszülöttség kritériumai  Digitális tanulói jellemzők és hatékony tanulási szokások (Thompson, 2012)  Digitáliskompetencia-teszt  Tanulási naplók 7 egymást követő napon át I. szakasz II. szakasz III. szakasz
 • 5. Minta  14 iskola, 38 osztály, 1037 tanuló  átlagéletkor: 16,24 (szórás 1,4)  min. 13, max. 20 év  szülők iskolai végzettsége: közel 60%-nak főiskolai vagy egyetemi diplomája van  14 iskola közül 12 esetében elmondható, hogy a 2013-as OKM- en mindkét teszten az országos átlag fölött teljesítettek évfolyam nem összesen fiú lány 8 16 28 44 9 142 120 262 10 149 136 285 11 73 91 164 12 68 55 123 13 31 42 73 összesen 479 472 951
 • 6. Feladat tartalma Kapcsolódó digitális kompetenciaterület Technológiai A keresőoldalak találati eredményeinek értelmezése (DCA) használat Internethasználattal kapcsolatos definíciók ismerete (Hargittai, 2009) használat Internethasználattal kapcsolatos szituációk elemzés, dekódolás, használat Piktogramok felismerése, értelmezése dekódolás Kognitív Kulcsszavak megadása (DCA) használat Táblázatok használata (DCA) dekódolás Infografika értelmezése dekódolás Grafikonolvasás (DCA) dekódolás Hierarchikus rendezés (DCA) dekódolás Keresés az interneten (DCA) használat A hiányzó érték megtalálása (DCA) használat A szerző szándékának megértése(DCA) jelentés-teremtés Számításos feladat (PISA 2012) dekódolás Források összevetése (DCA) elemzés Az email tárgyának megadása dekódolás Etikai Idézés (DCA) használat
 • 7. Források összevetése 1. forrás 2. forrás Napóleon ellenségeit reggel 7 órakor akarta megtámadni, de a csapatai kimerültek voltak. Napóleon csapatai hajnalban készen álltak a csatára, de a köd megnehezítette a támadás beindítását. A csata két napig tartott. A csata nyolc órán át tartott. 50.000 katona halt meg a csatában. A végén a csatamezőt halott katonák borították. Napóleon úgy gondolta, hogy megnyeri a csatát, még ha okos tábornagya, Berthier marsall nem is tudja támogatni többé. A történészek egyetértenek abban, hogy Napóleon optimista volt a csata kimenetelével kapcsolatban. Napóleon azzal bízta meg Grouchy generálist, hogy akadályozza meg a porosz és a brit sereg egyesülését. Napóleon arra törekedett, hogy megakadályozza a porosz sereg megérkezését a csatamezőre. Amikor délután megérkeztek a porosz csapatok, a csata már zajlott a franciák ellen. Napóleon vereségének egyik oka a porosz sereg megérkezése volt a csatamezőre.
 • 8. A források értékelése c. feladatra adott válaszok aránya (%) Források összevetése a feltevés hihető a felvetés további igazolásra szorul a feltevés ellentmondásos 1. állítás fiú 54,1 31,9 14 lány 45,4 36 19 össz 49,9 33,8 16 2. állítás* fiú 10,9 24,9 64 lány 6,5 16,7 77 össz 8,8 21 70 3. állítás fiú 47,4 34,4 18 lány 53,6 32,5 14 össz 50,4 33,5 16 4. állítás fiú 16,4 47,2 36 lány 14,6 42,1 43 össz 15,6 44,7 40 5. állítás fiú 40,7 45,9 13 lány 38,1 48,6 13 össz 39,5 47,2 13 6. állítás fiú 28,8 57,6 14 lány 30,2 57,9 12 össz 29,5 57,7 13
 • 9. Internet- használattal kapcsolatos fogalmak 3,1% 40,8% 7,2% 16,9% 3,5% 34,9 % Helyes válaszok aránya a PDF, a CTRL+F, a titkos másolat, a podcast, az RSS és a Creative Commons fogalmak kifejtésénél
 • 10. A digitális tanulói jellemzők és a hatékony tanulási szokások (Thompson, 2012) alapján végzett klaszteranalízis eredménye -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 hatékonytanulásiszokások digitális tanulói jellemzők Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak
 • 13. A digitális- kompetencia- teszt feladataiban elért eredmények a különböző tanuló- típusoknál 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak t=2,5, p=0,01 t=3,2, p<0,01 t=4,5, p<0,01 t=2,8, p<0,01
 • 14. A digitális- kompetencia- teszt feladataiban elért eredmények a különböző tanuló- típusoknál 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hatékony alkalmazók Közömbösek Eredményorientáltak t=2,0, p=0,04 t=2,0, p=0,04 t=2,1, p=0,03 t=2,6, p=0,01 t=3,3, p=0,01
 • 15. A digitális- kompetencia- pontszám (%) különbsége a fiúk és a lányok között 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 teljes minta (N=879) fiúk (N=413) lány (N=388) |t|=3,87, p<0,01
 • 16. Klaszter nem N átlag szórás |t| p Hatékony alkalmazók fiú 144 55,64 19,69 2,32 0,02 lány 108 49,74 20,30 Közömbösek fiú 131 53,64 17,65 1,9 0,05 lány 128 49,69 14,45 Eredmény- orientáltak fiú 129 58,09 15,27 2,62 0,009 lány 148 53,32 14,96 A digitális- kompetencia- pontszám (%) különbsége a fiúk és a lányok között
 • 17. A digitális- kompetencia- tesztpontszám összefüggései * p<0,05; ** p<0,01 Változó F a megmagyarázott variancia értékei %- ban osztály** 12,9 36 iskola** 27,9 30 tanulmányi átlag** 12,2 4 anya iskolai végzettsége** 6,5 4 Mióta vagy aktív internetező?** 8,2 4 Mikor használtál először számítógépet?** 7,4 4 apa iskolai végzettsége** 4,8 3 évfolyam** 4,7 3 iskolai feladatok megoldásának gyakorisága az otthoni számítógépen** 4,7 2 életkor* 3,0 2
 • 18. A digitális kompetencia nem függ össze  az életkorral,  a jelenlegi informatikaórák heti számával,  a naponta aktívan internetezéssel, tanulással vagy olvasással töltött órák számával,  a digitális tanulói jellemzőkkel,  a hatékony tanulási szokásokkal,  az eszközök hozzáférhetőségével (bármikor használhatja a számítógépet vagy használatán meg kell osztoznia, illetve a rendelkezésre álló IKT eszközök sokféleségével),  az elektronikus tanulási környezetek egyes fajtáit előnyben részesítésével.
 • 19. Irodalom  Ala-Mutka, K. (2011): Mapping DigitalCompetence:Towards a Conceptual Understanding. EuropeanCommission. Joint Research Centre. Institute for ProspectiveTechnological Studies.  Calvani,A., Cartelli,A., Fini,A. és Ranieri, M. (2008): Models and Instruments for Assessing DigitalCompetence at School. Journal of e-Learning Je-LKS and Knowledge Society —Vol. 4, n. 3, 183- 193. http://bit.ly/1vP1Z6s Letöltés ideje: 2015. május 17.  Thompson, P. M. (2012):The popular profile of the Digital Learner: Technology use patterns and approaches to learning. (Doktori disszertáció) http://bit.ly/1IQmGJt Letöltés ideje: 2015. május 17.
 • 20. Köszönjük a figyelmet! Tóth-Mózer Szilvia tothmozerszilvia@gmail.com Kárpáti Andrea andreakarpati.elte@gmail.com

Editor's Notes

 1. A digitális kompetencia nem mutatott összefüggést az életkorral, a jelenlegi informatikaórák heti számával, a naponta aktívan internetezéssel, tanulással vagy olvasással töltött órák számával, a digitális tanulói jellemzőkkel és a produktív tanulási szokásokkal sem (p>0,05). A digitális kompetencia pontszáma korrelált a tanulók kapcsolati-kommunikációs státuszát felmérő kérdések némelyikével: negatív összefüggést mutatott a Facebook-ismerősök számával (r=-0,24, p<0,01), a napi posztok számával (r=-0,07, p<0,05), a napi szinten olvasott posztok átlagával (r=-0,08, p<0,05) és kapott kommentek számával (r=-0,14, p<0,01). Mindemellett a közösségi oldalak mint tanulási színterek kedveltsége is negatív összefüggést mutat a teszten elért pontszámmal (r=-0,12, p<0,01). Nem bizonyosodott be, hogy az elektronikus tanulási környezetek egyes fajtáit előnyben részesítők jobban teljesítenének egy ilyen megmérettetésen.