Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terrorism@Info_Age

1,164 views

Published on

Slide ที่ใช้บรรยายเรื่องการก่อการร้ายในยุคสารสนเทศ ที่ศูนย์สงครามพิเศษ ปลายปี 52

 • Be the first to comment

Terrorism@Info_Age

 1. 1. ประวัตผบรรยาย ิ ู ตําแหนงปจจุบัน ประกาศนียบัตร – รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. ผอ.กศย.ศศย.สปท. – พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ พรรคการเมองกบการปกครองระบอบ – ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประชาธิปไตย รุนที่ 6 สถาบันพระปกเกลา  – อาจารยประจําหลักสูตร MBA สาขาวิชา – Critical Path Method Project Planning, การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิต Scheduling and Control วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. มจธ. Booz- Booz-Allen & Hamilton, USA – อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐบาล – Enhance International Peacekeeping และเอกชนหลายแหง Capabilities (EIPC) Instructors’ – เวบมาสเตอร http://tortaharn.net เวบมาสเตอร http://tortaharn net Course, Course The Center for Civil- Military Civil- การศีกษา Relations, Naval Postgraduate School, – วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) USA – วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สจล. วทม. (วิ สจล. – System Training with Industry – MS. (Engineering Management) (Topic in Networking and Designing), Florida Institute of Technology Booz- Booz-Allen & Hamilton, USA – Ph.D. (Operations Research) Florida การรับราชการ Institute of Technology – หน.ชุด.รอยปฏบตการพเศษ (ฉก.90) หน.ชด รอยปฏิบตการพิเศษ ฉก.90) ั ิ ราชการพิเศษ พัน.จจ. นสศ. จจ. นสศ. - นายทหารคนสนิท ผบ.ทบ.ผบ.ทบ. – นายทหารโปรแกรม กสท. สท.ทหาร กสท. สท. - สวนโครงการ 311 – นายทหารวิเคราะหระบบ กสท. กสท. - สวนโครงการ 287 สท. สท.ทหาร - อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ าร/ – นักวิชาการ กสภ. ยก.ทหาร กสภ. ยก. คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้า ํ – หน.การฝก กกฝ.ยก.ทหาร หน. กกฝ.ยก. คณะกรรมาธการทรพยากรธรรมชาตและ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ – หน.เทคโนโลยี กกม.ยก.ทหาร หน.เทคโนโลย กกม.ยก. สิ่งแวดลอม สนช. สนช. – ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด ฝสธ.ผบ. - นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ – รอง ผอ.กอศ.บก.สปท. ผอ.กอศ.บก.สปท. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนช. สนช. – รอง ผอ.กนผ.บก.สปท. ผอ.กนผ.บก.สปท. 2
 2. 2. กรอบการนําเสนอ • บริ บทแห่งการเปลี่ยนแปลง • การก่อการร้ายกับกระบวนทรรศน์ใหม่ • แนวโน้มของการก่อการร้ายในยุคสารสนเทศ • เทคโนโลยีกบการก่อการร้าย ั • แนวทางในการเผชิญการก่อการร้้ายของกองทัพ ใ 3
 3. 3. บรบทแหงการเปลยนแปลง บริ บทแห่ งการเปลียนแปลง ่ 4
 4. 4. 5
 5. 5. ภาพรวมของการเปลียนแปลง ่ การเกิดของกระแสโลกาภิวตน์ ั การยุติลงของสงครามเย็น 6
 6. 6. สภาวะทีเ่ ปลียนแปลง ่ • โลกเปลี่ยนแปลง • สังคมเปลี่ยนแปลง • ภัยคกคามเปลี่ยนแปลง ภยคุกคามเปลยนแปลง • ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลง • หลักการสงครามเปลี่ยนแปลง ั ป ี ป • สนามรบเปลี่ยนแปลง • กําลังพลเปลี่ยนแปลง • กระบวนการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลง • นวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง • สงครามเปลี่ยนแปลง สงครามเปลยนแปลง 7
 7. 7. สนามรบเปลียนแปลง ่ มิตของสนามรบ ิ • สนามรบใน 2 มิติ (กว้าง x ยาว) • สนามรบใน 3 มิติ (กว้าง x ยาว x สง) มต (กวาง สู ง) • สนามรบใน 4 มิติ (กว้าง x ยาว x สูง x เวลา) • สนามรบใน 5 มิติ (กว้าง x ยาว x สูง x เวลา x จิตใจ) 8
 8. 8. สงครามยคที่ 4 ุ 9
 9. 9. สงครามยคที่ 4 ุ • Col. William S. Lind และคณะ ตีพมพ์ บทความ “The ิ Changing Face of War: Into the Fourth Generation” ในวารสารนาวิกโยธินสหรัฐ ฯ (Marine Corps Gazette) ( p ) ฉบับ ต.ค. พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) หน้ า 22 – 26 ได้ กล่ าวถึง สงคราม 4 ยค โดยใช้ ปัจจัยแบ่ งยคคือ ยุค โดยใชปจจยแบงยุคคอ (1) ภารกิจและคําสั่ ง (2) ระดับของการรวมศูนย์ ในการส่ งกําลัง (3) ระดับของการดําเนินกลยทธ์ ระดบของการดาเนนกลยุทธ (4) เป้ าหมายในการทําลายข้ าศึก
 10. 10. สงครามยคที่ 4 ุ สงครามยคทีี่ 4: Insurgency ุ – เป็ นสงครามทีไม่ มกรอบทีชัดเจนในทุุก ๆ ด้ าน ไม่ ใช่ แต่ มเี พียงทหารเท่ านั้นทีมี ่ ี ่ ่ บทบาทหลัก แต่ พลเรือนกลับเข้ ามามีบทบาททีทดเทียมเท่ ากันกับทหารหรือใน ่ ั บางครั้งมีบทบาทมากกว่ า – การเปลียนแปลงทีทาให้ ก้าวมาสู่ 4 GW นั้นได้ แก่ ่ ่ ํ • การโจมตีทประชาชน วัฒนธรรม และปัจจัยอืน ๆ ของข้ าศึกมากกที่กาลังทหาร ี่ ่ ํ • ใช้ เทคโนโลยีเพือสร้ างความได้ เปรียบในด้ านต่ าง ๆ ่ – ใช้ สงครามนอกแบบอย่ างเช่ น สงครามจิตวิทยา การก่ อการร้ าย การก่ อความไม่ สงบ การปฏิบัตการอืนนอกเหนือสงคราม เป็ นต้ น การดําเนินสงครามในยุคนี้ ในยุคต้ น ๆ ิ ่ จะมี ทั้ง ที อี ลอว์ เลนซ์ (T. E. Lawrence) หรือลอว์ เลนซ์ แห่ งอาระเบีย เหมาเจอตุง (Mao Zedong) และ โ เหวียน เกียบ ใ โว ี ี๊ ในสงครามยุคทีี่ 4 นีีจะใช้้ แนวความคิดเป็ นพลัง ้ ใ ิ ป็ ั ขับเคลือน ่ – การสร้้ างความได้้ เปรีียบในสงครามคือความอสมมาตร โดยอาศััยรากฐานมาจาก การ ไ ป ใ ื โ ก่ อความไม่ สงบ
 11. 11. สงครามยคที่ 4 ุ • ยทธวิธีของสงครามยคที่ 4 ุ ุ • การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ • การใชโลหมนุษย การใช้โล่ห์มนษย์ • โจมตีต่อระบบควบคุมบังคับบัญชา • การใช้กฏการปะทะและ กฏสงคราม • การมีีอาวุธทําลายล้างสู ง (WMD) ้ • องค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนษยธรรมและช่วยเหลือผ้ประสบภัย องคกรอสระททาหนาทชวยเหลอดานมนุษยธรรมและชวยเหลอผู ระสบภย ํ การปล่อยคลื่นมนุษย์ผล้ ีภยสงครามเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ภมิภาค ู้ ั ู นั้ น ๆ ไม่สงบ
 12. 12. สงครามยคที่ 4 ุ วัตถุประสงค์ ของสงครามยคที่ 4 ุ • วัตถุประสงค์ทางการเมือง ล้มล้างการปกครอง ก่่อใ เ้ กิิดการเปลี่ียนแปลงโครงสร้้างการบริิ หารจัดการบางส่่ วน ให้ ป ป โ ั • วัตถประสงค์ทางวัฒนธรรม/ชาติพนธ์ วตถุประสงคทางวฒนธรรม/ชาตพนธุั
 13. 13. Asymmetric Warfare 14
 14. 14. สงครามอสมมาตร “สงครามอสมมาตรคือความขัดแย้ งระหว่ างคูู่ปรปักษ์ ที่ พยายามหาจดอ่ อนของอีกฝ่ ายหนึ่ง แล้ วใช้ ยทธศาสตร์ ุ ุ และยทธวิธีของสงครามนอกแบบเข้้ าดําเนิินการเพือ ุ ิ ํ ื่ ชดเชยจุดออนของตน ก่ อให้ เกิดประโยชน์ กบฝ่ ายของตน ชดเชยจดอ่ อนของตน กอใหเกดประโยชนกบฝายของตน ั ให้ ฝ่ายตนเป็ นฝ่ ายดํารงความริเริ่ม และมีเสรีในการ ปฏิบัติ โดยแสวงประโยชน์ จากจุดอ่ อนของฝ่ ายตรงข้ าม อนนาไปส วามเทาเทยมกนในการทาสงคราม อันนําไปสู่ ความเท่ าเทียมกันในการทําสงคราม” 15
 15. 15. สงครามสมมาตร
 16. 16. สงครามอสมมาตร
 17. 17. สงครามพันทาง • สงครามผสม (Compound War) – เป็ นสงครามที่มีลกษณะของการเชื่อมโยง ั ทางยุทธศาสตร แต่มีการปฏิบติที่แยกส่ วนกันระหว่าง กาลงตามแบบ ทางยทธศาสตร์ แตมการปฏบตทแยกสวนกนระหวาง กําลังตามแบบ ั (Conventional Forces) และ กําลังนอกแบบ (Irregular Forces) ใช้การประสาน สอดคล้องในการปฏบตการทางทหารเป็ นหลก ตวอยางได้แก่ สงครามปฏวติ ้ ใ ป ิ ัิ ป็ ั ั ่ ไ ้ ป ิ ั ของสหรัฐฯ ที่ใช้ท้ งกําลังทหารหลักและกําลังทหารบ้านหรื อกําลังประจําถิ่น ั (Militia) ในการต่อสู ้เพื่อเอกราชจากอังกฤษ หรื อ ในสงครามเวียดนามที่ฝ่าย เวียดนามเหนือ ได้ใช้การผสมผสานการปฏิบติการทางทหารระหว่าง กองทัพ ฏ ั เวียดนามเหนือและเวียดกง ซึ่ งถ้าจะสังเกตุแล้วจะพบว่า การปฏิบติทางทหารจะ ั มการแบงแยกเขตความรบผดชอบหรอพนทปฏบตการ มีการแบ่งแยกเขตความรับผิดชอบหรื อพื้นที่ปฏิบติการ (Operation Area) กัน ั กน อย่างชัดเจน
 18. 18. สงครามพันทาง • สงครามพันทาง (Hybrid War) – เป็ นสงครามที่มีการผสมผสานกําลังตามแบบ และกาลงนอกแบบปฏบตการทางทหารรวมกนอยางแยกไมออก ตัวอย่างของ และกําลังนอกแบบปฏิบติการทางทหารร่ วมกันอย่างแยกไม่ออก ตวอยางของ ั สงครามในลักษณะนี้ได้แก่ สงครามระหว่างอิสราเอล-เลบานอน พ.ศ. 2549 (The ( Second Lebanon War: 2006) ทีี่มีการปฏบตการทางทหารอยางเดนชดของ ) ป ิ ัิ ่ ่ ั กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ (Hizballah) ซึ่ งเป็ นกองกําลังติดอาวุธที่เป็ นตัวแสดงที่ไม่ใช่ รัฐ (Non-State Actor) ที่มีความขัดแย้งกับรัฐคืออิสลาเอลโดยตรง
 19. 19. สงครามนอกแบบในยคหลังสงครามเย็น ุ 20
 20. 20. การก่ อการร้ ายกับกระบวนทรรศน์ ใหม่ 21
 21. 21. มลเหตุแห่ งการก่ อการร้ าย ู 22
 22. 22. กงล้ อแห่ งความหวาดกลัว 23
 23. 23. ลักษณะของเป้ าหมาย 24
 24. 24. เทคโนโลยีกบการก่ อการร้ าย ั 25
 25. 25. เทคโนโลยีกบการก่ อการร้ าย ั • เทคโนโลยีที่ใช้ในการทําลายล้าง – WMD – การจุดระเบิดระยะไกล • เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการก่อการร้าย – Internet -> Blog, Twitter, Website, Instant Messaging – Mobile Phone -> Direct Communication, Twitter, SMS 26
 26. 26. แนวโน้ มของรูปแบบในการก่ อการร้ าย • นวัตกรรมเสริ มการขับเคลื่อน (Innovation Driven) • ตัวแสดงที่มิใช้รัฐกลายมาเป็ นผูมีบทบาทหลัก (Non-State ้ Actors as a Major Role) • ความรนแรงมากขึ้นและความสญเสี ยหนักขึ้น (More Violent ความรุ นแรงมากขนและความสูญเสยหนกขน and More Damage) • อุดมการณ์ไม่เท่าผลประโยชน์ (Interest Lead) • ความไม่มีรูปแบบในรู ปแบบ (Unsytem in System) • มีีรายได้เ้ ป็ นของตนเอง (Own Funding) ไ 27
 27. 27. แนวทางในการเผชิญการก่ อการร้ ายในยุุคสารสนเทศของกองทัพ • การใช้ Hard Power เผชิญกับการก่อการร้าย การใช เผชญกบการกอการราย ั ่ • การใช้้ Soft Power เผชิิญกับการกอการร้้าย ใ 28
 28. 28. การใช้ Hard Power เผชิญกับการก่ อการร้ าย การปฏิวตในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs: RMA) ั ิ •โครงสร้างและการจัดกองทัพ • คุุณภาพชีวตกําลังพล ิ • การใช้องค์ความรู้ อย่างสงสด ู ุ • ระบบอาวธยทโธปกรณ์และเทคโนโลยี ระบบอาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลย • การพัฒนาเครื อข่าย การพฒนาเครอขาย 29
 29. 29. การใช้ Soft Power เผชิญกับการก่ อการร้ าย f ซนวู – บรรพ 3 ยทธศาสตร์ การรก ุ ุ ุ " การบัญชาทัพชั้นเอกคือชนะด้ วยอบาย รองลงมาคือชนะ ุ ด้ วยการทูต รองมาคือชนะด้ วยการรบ เลวสุดคือการเข้ าตี เมืือง” หรออกนยหนง หรื ออีกนัยหนึ่ง “สยบทัพข้ าศึกโดยมิต้องรบ” เป็ น “ความยอดเยียมในความ ่ ยอดเยียม” ่ "Win the Heart and Mind" 30
 30. 30. การใช้ Soft Power เผชิญกับการก่ อการร้ าย f • การสร้างภูมิคุมกันขึ้นในสังคม ู ้ • เพิ่มพื้นที่ในการสื่ อสารกับทกภาคส่ วน เพมพนทในการสอสารกบทุกภาคสวน • แสวงหาเครื อข่ายกับทกภาคส่ วน ทงในประเทศ และนานาชาต แสวงหาเครอขายกบทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และนานาชาติ • การก้าวไปส่ “การผนึกกําลังคนไทยทังชาติ” การกาวไปสู “การผนกกาลงคนไทยทงชาต”้ 31
 31. 31. ตัวอย่ างการก่ อการร้ ายในยคสารสนเทศ ุ 32
 32. 32. ภาพรวมของการก่ อการร้ ายในปัจจบัน ุ 33
 33. 33. 34
 34. 34. การรั กษาความลับการปฏิบติการ ั 35
 35. 35. เผยแพร่ ความรุนแรงและถ่ ายทอดอดมการณ์ ุ 36
 36. 36. เผยแพร่ ความรุนแรงและถ่ ายทอดอดมการณ์ ุ
 37. 37. บทสรุป • การก่อการร้ายในยุคสารสนเทศนั้นมีความสลับซับซ้อนที่ ุ สู งขึ้นในทุกมิติ • ความหวาดกลัวยังคงถูกใช้เป็ นเครื่ องมือหลักในการ ต่อรองของกลุ่มก่อการร้้าย • เทคโนโลยีไม่่สามารถกําหนดชัยชนะที่ีเด็ดขาดได้้ ความ โ โ ี ํ ั ็ ไ แนวแน เดดเดยว ความเสยสละ ความเปนผู ํ แน่วแน่ เด็ดเดี่ยว ความเสี ยสละ ความเป็ นผ้นา และ จิต จต วิญญาณ ของการเป็ น ทหาร (มนุุษย์) เท่านั้นจะเป็ นสิ่ งที่ ญญ ( นํามาซึ่งชัยชนะที่เด็ดขาด 38
 38. 38. บทส่ งท้ าย • ถาคนไทยทุกคนตระหนกถงผลประโยชนแหงชาต ถ้าคนไทยทกคนตระหนักถึงผลประโยชน์แห่งชาติ มากกว่าของตนหรื อกลุุ่มของตนแล้ว ประเทศไทยคง เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ • น้อมนําและยึดมันในพระราชดําริ ่ “รู้ รั ก สามัคคี” และ “เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา” • คนไทยส่ วนใหญ่ “รู้ เท่ าเขา แต่ ร้ ู ไม่ ทันเขา” 39
 39. 39. บทส่ งท้ าย "If everyone is thinking alike someone If alike, isn't thinking.“ - General George Patton Jr. 40
 40. 40. teeranan@schq.mi.th teeranan@nandhakwang.info @ dh k i f p http://tortaharn.net 089-8933126 41

×