Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความมั่นคงแห่งชาติและภัยคุกคาม

7,105 views

Published on

Slide บรรยาย หลักสูตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง (รร.รด.ศสร.) มีเวลาปรับปรุงน้อย ครับ

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ความมั่นคงแห่งชาติและภัยคุกคาม

 1. 1. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างรองผู้อานวยการกองการเมือง ํวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ้สถาบนวชาการปองกนประเทศ กองบญชาการกองทพไทย ั ชิ ป ั ป ้ ั ช ั ไMobile: 09‐893‐3126, Web Site: http://tortaharn.net teeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info
 2. 2. ประวัตผบรรยาย ิ ูตําแหนงปจจุบัน ประกาศนียบัตร– รอง ผอ.กกม.วปอ.สปท. ผอ.กกม.วปอ.สปท. – พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ พรรคการเมองกบการปกครองระบอบ– ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประชาธิปไตย รุนที่ 6 สถาบันพระปกเกลา – อาจารยประจําหลักสูตร MBA สาขาวิชา – Critical Path Method Project Planning, การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิต Scheduling and Control วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. มจธ. Booz- Booz-Allen & Hamilton, USA– อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐบาล – Enhance International Peacekeeping และเอกชนหลายแหง Capabilities (EIPC) Instructors’– เวบมาสเตอร http://tortaharn.net เวบมาสเตอร http://tortaharn net Course, Course The Center for Civil- Military Civil-การศีกษา Relations, Naval Postgraduate School,– วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) USA– วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สจล. วทม. (วิ สจล. – System Training with Industry– MS. (Engineering Management) (Topic in Networking and Designing), Florida Institute of Technology Booz- Booz-Allen & Hamilton, USA– Ph.D. (Operations Research) Florida การรับราชการ Institute of Technology – หน.ชุด.รอยปฏบตการพเศษ (ฉก.90) หน.ชด รอยปฏิบตการพิเศษ ฉก.90) ั ิราชการพิเศษ พัน.จจ. นสศ. จจ. นสศ.- นายทหารคนสนิท ผบ.ทบ.ผบ.ทบ. – นายทหารโปรแกรม กสท. สท.ทหาร กสท. สท.- สวนโครงการ 311 – นายทหารวิเคราะหระบบ กสท. กสท.- สวนโครงการ 287 สท. สท.ทหาร- อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ าร/ – นักวิชาการ กสภ. ยก.ทหาร กสภ. ยก. คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้า ํ – หน.การฝก กกฝ.ยก.ทหาร หน. กกฝ.ยก. คณะกรรมาธการทรพยากรธรรมชาตและ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ – ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด ฝสธ.ผบ.ทหารสงสด สิ่งแวดลอม สนช. สนช. – รอง ผอ.กอศ.บก.สปท. ผอ.กอศ.บก.สปท.- นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ – รอง ผอ.กนผ.บก.สปท. ผอ.กนผ.บก.สปท. 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนช. สนช. – รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. ผอ.กศย.ศศย.สปท.
 3. 3. บริบทแห่ งการเปลี่ยนแปลง การเกิดของกระแสโลกาภิวัตน์การยุตลงของสงครามเย็น ิ 19
 4. 4. โลกาภิวัตน์ (Globalization)• เป็ นคําที่เกิดมาก่อนหน้ าทศวรรษ 1990 เปนคาทเกดมากอนหนาทศวรรษ• เริ่ มต้ นจากนักวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมชาวแคนาดา Marshall McLuhan (1964) ที่เขากล่าวถึงหมูบ้านโลก (global village) ซึง ่ ่ หมายถึง ึ –โลกยุคใหมทตงอยูบนฐานของเทคโนโลยี อันนําไปส่ความ โลกยคใหม่ที่ตงอย่ นฐานของเทคโนโลย อนนาไปสู ั้ เปลียนแปลงที่เร่งเร็ วขึ ้นในทุกระดับของสังคมมนุษย์ ่ ุ ุ ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 5. 5. โลกาภิวัตน์ (Globalization)• เริ่ มเป็ นที่นิยมใช้ ในแวดวงวิชาการและสื่อสารมวลชน เมอตน เรมเปนทนยมใชในแวดวงวชาการและสอสารมวลชน เมื่อต้ น ทศวรรษ 1990• ครอบคลุมทังด้ านการเมือง เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรมและ ้ เทคโนโลยีีการสือสาร รวมทัง้ั ยังมีีอิทธิิพลต่อความคิด ความเชืื่อ โ โ ื่ ั ่ ิ ของคนจานวนมากในยุคสมยใหม ของคนจํานวนมากในยคสมัยใหม่ ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 6. 6. โลกาภิวัตน์ คืออะไร• คือปรากฏการณ์ที่หลอมรวมความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกจ คอปรากฏการณทหลอมรวมความสมพนธทางการเมอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ ้นในทุกมุมส่วนของโลก ให้ มีความเป็ น อันหนึงอันเดียวกันและใกล้ ชิดกันมากขึ ้้นตามแบบอย่างโลกตะวัน ่ ตก อย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ ้นมาก่อน เหตุการณตางๆทเกดขนในพนท่ อยางทไมเคยปรากฏขนมากอน เหตการณ์ตางๆที่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ ห่างไกลและข้ ามพรมแดนรัฐ สามารถถูกรับรู้ได้ ทนที่ ทําให้ โลกมี ั ลักษณะเป็ นหมูบ้านโลก โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่ เปนตวชวยสนบสนุน เป็ นตัวช่วยสนับสนน ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 7. 7. เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ฐ• เป็ นระบบการผลิตที่อาศัยปั จจัยสําคัญ คือ ความรู้ และข้ อมูล กาไรอนเกดจากการสรางความรู หม และร้ อมลใหม่ผสมกับ กําไรอันเกิดจากการสร้ างความร้ ใหม่ และรูข้อมูลใหมผสมกบ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ• “คน” หรื อทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ เครื่ องจักรหรื อวัตถุดบ ิ• มีีโครงสร้้ างพืืนฐานด้้ านข้้ อมูลข่าวสารเป็ นรากฐานสําคัญ ้ ่ ป็ ํ ั 24
 8. 8. Feasibility: The Shrinking Globe 1500 -1840 1840 1850 - 1930 1950s 1960s Propeller Jet Steam locomotives aircraft passengerBest average speed of average 65 mph. 300 - 400 aircraft,horse drawnhorse-drawn coaches Steamships average mph. S hi 500 - 700and sailing ships, 10 36 mph. mph.mph.
 9. 9. 26
 10. 10. ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ 1. กระตุ ให้ เกิดการเชื่อมโยงประสานกันทางเศรษฐกิจระหว่ าง 1 กระต้ นใหเกดการเชอมโยงประสานกนทางเศรษฐกจระหวาง นานาประเทศ – มีการไหลเวียนของสินค้ า บริ การ เงินทุน ผู้คน และทรัพยากรที่ข้ามพ้ นรัฐ ชาต มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เชอมโยงเปนบรเวณกวาง ชาติ มความสมพนธทางเศรษฐกจ เชื่อมโยงเป็ นบริ เวณกว้ าง – เป็ นโลกเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดนในที่สอดคล้ องกับการแบ่งเขตเกี่ยวข้ องกับ ดินแดนหรืื ออาณาเขต ที่ีเป็็ นเรืื่ องของรัฐ (State) – เป็ นเขตแดนทางเศรษฐกิจ และรููปแบบการผลิตแบบห่วงโซ่ข้ามชาติก็เป็ นที่ ฐ แพร่หลาย เมื่อสินค้ าชิ ้นเดียว แต่มีสวนประกอบต่างๆ ที่ถกผลิตขึ ้นในหลายๆ ่ ู ประเทศ 28ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 11. 11. ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ 2.กระตุ ให้ เกิดการเชื่อมโยงประสานทางแนวความคิด 2.กระต้ นใหเกดการเชอมโยงประสานทางแนวความคด ความเชื่อ และอุดมการณ์ - ความเป็ นประชาธิปไตย (Democratization) - สิทธิมนุษยชน (Human right) ุ - การจัดการปกครองที่ดี (Good Governance) - การค้ าเสรี (Free Trade) ตลอดจน การคาเสร - วัฒนธรรมความทันสมัยแบบตะวันตก ในฐานะอุดมการณ์หลักแห่งยุคสมัยที่ถกแผ่ขยายไปทัวโลก ซึงผู้คนโดยทัวไปเรี ยกกัน ู ่ ่ ่ อย่างเต็มปากเต็มคําว่า "ยุคโลกาภิวตน์“ โดยคิดและอุดมการณ์เหล่านี ้ มีผลอย่างมาก ั ต่อการจัดการปกครองทางการเมืองและสังคมของประเทศต่างๆทัวโลกใน ปั จจุบน ่ ั 29ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 12. 12. ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ 3. กระตุ้ นใ ้ เกิดการเชื่ ือมโยงประสานโลกให้้ เป็ นอัันหนึ่ ึง ให้ ิ โ ป โ ใ อนเดยวกนดวย เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร อันเดียวกันด้ วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หลังยุคสงครามเย็นสิ ้นสุด โดยสหรัฐฯ มีบทบาทสําคัญในการ ุ ุ พัฒนาและริ เริ่ มเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เช่น Internet - เผยแพร่เทคโนโลยีีออกไปโดยรวดเร็็ วไปพร้้ อมกับวัฒนธรรมแบบ โ โ ไปโ ไป ั ั ) อเมริ กน (Americanization) ั ( 30ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 13. 13. Globalization could involve all these things! Globalisation
 14. 14. Global Responses to Global ThreatsSource : C. Abbott, P. Rogers, and John Sloboda, “Global Responses to Global Threats: Sustainable Security for the 21st Century”,Oxford Research Group, 2006
 15. 15. ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ ิ ๆ
 16. 16. ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ ิ ๆ
 17. 17. ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ ิ ๆ
 18. 18. การรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสาร
 19. 19. ปั ญหาของการรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสาร
 20. 20. ปั ญหาการก่ อความไม่ สงบใน จชต.
 21. 21. ปั ญหาความขัดแย้ งในประเทศ
 22. 22. ปั ญหาความยากจน
 23. 23. ปั ญหาการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
 24. 24. ปั ญหาระบาดวิทยา
 25. 25. ปั ญหายาเสพติด
 26. 26. ปั ญหาอาชญกรรมข้ ามชาติ
 27. 27. ปั ญหาการค้ าอาวุุธสงคราม
 28. 28. ปั ญหาภัยพิบตต่างๆ ั ิ
 29. 29. การก่ อการร้ ายสากล
 30. 30. Source : Dr. Suvit  Maesincee ‐ Thailand in the New Global Landscape
 31. 31. ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคาม
 32. 32. ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคาม ภัยคุกคามที่ สําคัญยิ่ง
 33. 33. พัฒนาการของการดําเนินการในกิจการความมั่นคง
 34. 34. สภาวะกับความสัมพันธ์ ของกลุ่มอํานาจในสังคมไทย
 35. 35. ภาคประชาสังคมกับสื่อสารมวลชน กบบทบาทในการตรวจสอบ กับบทบาทในการตรวจสอบ
 36. 36. 64
 37. 37. 65
 38. 38. ส่ วนหนึ่งของจุุดเริ่มแห่ งความขัดแย้ ง
 39. 39. การปะทะกันระหว่ างกลุุ่มผลประโยชน์
 40. 40. ฉากทัศน์ ท่ เลวร้ ายที่สุด เมื่อ (20 ก.พ. 53) ี
 41. 41. การวิเคราะความเสี่ยงที่จะเกิดขึน ้
 42. 42. ความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ประเทศไทย
 43. 43. ขันตอนในการจัดตังกองโจร ้ ้
 44. 44. รูปแบบการดําเนินการที่อาจเกิดขึน ้
 45. 45. แนวนโยบายที่ควรดําเนินการ
 46. 46. สาเหตุของการก่ อความไม่ สงบในพืนที่ จชต. ้• มองปั ญหาอย่างองค์รวม (Holistic)• พิจารณาจาก 6 ด้ าน
 47. 47. สาเหตุของการก่ อความไม่ สงบในพืนที่ จชต. ้
 48. 48. การก่ อความไม่ สงบในยุุคสงครามเย็น
 49. 49. การยุตการก่ อความไม่ สงบโดยใช้ การเมือง ิ นาการทหารในอดต นําการทหารในอดีต
 50. 50. การก่ อความไม่ สงบปั จจุุบนในพืนที่ จชต. ั ้
 51. 51. การยุตความขัดแย้ งในการก่ อความไม่ สงบ ิในพนท จชต โดยใช้ สังคมวัฒนธรรมนําการทหารในพืนที่ จชต.โดยใชสงคมวฒนธรรมนาการทหาร ้
 52. 52. กําลังอํานาจของชาติกับยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างสันติสขในพืนที่ จชต เสรมสรางสนตสุขในพนท จชต. ้ “คนไทยทุกคนใน สงคม สังคม ทุกภาคอยู่ ร่ วมกน ั เศรษฐกิจ อย่ างสงบสุขมี สังคม ความสมานฉันท์ ” การเมือง สังคม ทหาร • ขั้นที่ 4 • ยังยืน ่ • ขั้นที่ 3 • สมานฉันท์ทหาร • ขั้นที่ 2 • ขั้นที่ 1 • รุ ก • ยัน
 53. 53. กําลังอํานาจของชาติกับยุทธศาสตร์ เสรมสรางสนตสุขในพืนที จชต เสริมสร้ างสันติสขในพนท่ จชต. ้
 54. 54. สถานการณ์ ในพืนที่ จชต.ในปั จจุุบน ้ ั
 55. 55. สรุุ ปการก่ อความไม่ สงบในพืนที่ จชต. ้• สาเหตุของการก่อความไม่สงบไม่ได้้ มาจากศาสนา ไ ไ• บริ บทของ พนท่ จชต. คือสาเหตของปั ญหา บรบทของ พื ้นที จชต คอสาเหตุของปญหา• การยติการกอความไมสงบในพนท่ จชต ต้ องใช้ เวลามากกว่า การยุตการก่อความไม่สงบในพื ้นที จชต. ตองใชเวลามากกวา 10 ปี
 56. 56. สรุุ ป• ประเทศไทยไม่ได้ อย่เป็ นประเทศเดียวในโลก ประเทศไทยไมไดอยู ปนประเทศเดยวในโลก• ภัยคุกคามประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ที่นอกเหนือจากการ ปฏิบตการทางทหาร ัิ• ภัยคุกคามนันส่งผลกระทบทุกสาขาอาชีีพ ไม่ใช่สงผลกับอาชีีพใด ั ั้ ่ ไ ่ ่ ่ ั ใ อาชีพหนึง ่• กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วย่อมนํามาซึงภัยคุกคาม ่ ในรู ใ ปแบบใหม่ๆ ใ• วันนี ้ประเทศไทยยังไม่ยทธศาสตร์ ชาติที่ทําให้ พร้ อมจะเผชิญกับภัย วนนประเทศไทยยงไมยุทธศาสตรชาตททาใหพรอมจะเผชญกบภย คุกคามรูปแบบใหม่ๆ
 57. 57. แนวทางเผชิญภัยคุุกคาม• มองปั ญหาต่างๆ ในลักษณะองค์รวม• ใ ้ กําลังอํํานาจทุกด้้ านเข้้ าเผชิิญกับภัยคุกคาม ใช้ ั ั ั• ใ ้ องค์์ความรู้อย่างสูงสุดในการเข้้ าเผชิิญกับภัยคุกคาม ใช้ ่ ใ ั ั• ส่งเสริ มการมีจิตอาสา และจตสาธารณะ ให้ กบคนไทย สงเสรมการมจตอาสา และจิตสาธารณะ ใหกบคนไทย ั เพอใหคานงถงผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชน เพื่อให้ คํานึงถึงผลประโยชน์สวนรวม และผลประโยชน์ ่ ของประเทศมากกว่าผลประโยชน์สวนตน ่
 58. 58. บทส่ งท้ ายขออย่ าให้ เป็ น “ร้ ู เทาเขา แต่ รู้ ไม่ ทนเขา” ร ท่ าเขา แตร มทนเขา ั 91

×