Military pr new_media

1,649 views

Published on

บรรยายในการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยใน ทบ.
เรื่อง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานประชาสัมพันธ์”

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
714
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Military pr new_media

 1. 1. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างรองผู้อานวยการกองการเมือง ํวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ้สถาบนวชาการปองกนประเทศ กองบญชาการกองทพไทย ั ชิ ป ั ป ้ ั ช ั ไMobile: 09‐893‐3126, Web Site: http://tortaharn.net teeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info
 2. 2. ประวัตผบรรยาย ิ ูตําแหนงปจจุบัน ประกาศนียบัตร– รอง ผอ.กมท.วปอ.สปท. ผอ.กมท.วปอ.สปท. – พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ พรรคการเมองกบการปกครองระบอบ– ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประชาธิปไตย รุนที่ 6 สถาบันพระปกเกลา – อาจารยประจําหลักสูตร MBA สาขาวิชา – Critical Path Method Project Planning, การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิต Scheduling and Control วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. มจธ. Booz- Booz-Allen & Hamilton, USA– อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐบาล – Enhance International Peacekeeping และเอกชนหลายแหง Capabilities (EIPC) Instructors’– เวบมาสเตอร http://tortaharn.net เวบมาสเตอร http://tortaharn net Course, Course The Center for Civil- Military Civil-การศีกษา Relations, Naval Postgraduate School,– วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) USA– วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สจล. วทม. (วิ สจล. – System Training with Industry– MS. (Engineering Management) (Topic in Networking and Designing), Florida Institute of Technology Booz- Booz-Allen & Hamilton, USA– Ph.D. (Operations Research) Florida การรับราชการ Institute of Technology – หน.ชุด.รอยปฏบตการพเศษ (ฉก.90) หน.ชด รอยปฏิบตการพิเศษ ฉก.90) ั ิราชการพิเศษ พัน.จจ. นสศ. จจ. นสศ.- นายทหารคนสนิท ผบ.ทบ.ผบ.ทบ. – นายทหารโปรแกรม กสท. สท.ทหาร กสท. สท.- สวนโครงการ 311 – นายทหารวิเคราะหระบบ กสท. กสท.- สวนโครงการ 287 สท. สท.ทหาร- อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ าร/ – นักวิชาการ กสภ. ยก.ทหาร กสภ. ยก. คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้า ํ – หน.การฝก กกฝ.ยก.ทหาร หน. กกฝ.ยก. คณะกรรมาธการทรพยากรธรรมชาตและ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ – ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด ฝสธ.ผบ.ทหารสงสด สิ่งแวดลอม สนช. สนช. – รอง ผอ.กอศ.บก.สปท. ผอ.กอศ.บก.สปท.- นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ – รอง ผอ.กนผ.บก.สปท. ผอ.กนผ.บก.สปท. 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนช. สนช. – รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. ผอ.กศย.ศศย.สปท.
 3. 3. กรอบการนําเสนอ• รู้ จกสังคมออนไลน์ ั• แนวคิดการประชาสััมพันธ์์ ิ ป ั ผานสงคมออนไลน ผ่ านสังคมออนไลน์• ตัวอย่ างการประชาสัมพันธ์ ผ่ านสังคมออนไลน์• บทสรุ ป
 4. 4. ร้ ู จกสังคมออนไลน์ ั• ยุคของการใช้ งาน Internet• Cyberworlds และ Cyberspace• Social Network• Wikileaks
 5. 5. วิวัฒนาการของเวบ
 6. 6. WEB 1.0• Web 1.0 เป็ นเว็บยุคแรกของอินเตอร์ เน็ต• Web 1.0 เป็ นเว็บไซต์ที่นําเสนอข้ อมูล ข่าวสาร ความรู้ ด้ านต่างๆ ในลักษณะการสื่อสารทางเดีียว ่ ใ ั ื (one-way (one way communication) เพราะไม่มีการตอบรับ เพราะไมมการตอบรบ จากผู ไดรบขอมูล จากผ้ ที่ได้ รับข้ อมล
 7. 7. WEB 2.0• Web 2.0 เป็ นยุคของการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ทีี่มี พนฐานการให้้ บรการในรูปแบบการใช้้ งาน ื้ ใ ิ ใ ใ อนเตอรเนตทเปลยนไป เปนสงคมเครอขายทผู ช อินเตอร์ เน็ตที่เปลี่ยนไป เป็ นสังคมเครื อข่ายที่ผ้ใช้ อนเตอรเนตมสวนรวมในการสรางเนอหาใน อินเตอร์ เน็ตมีสวนรวมในการสร้ างเนื ้อหาใน ่ ลักษณะที่โต้ ตอบได้
 8. 8. WEB 1.0 & 2.0 Web 1.0 Web 2.0 1. การแก ้ไข ได ้เฉพาะ สามารถสอสาร ื่ อัพเดตข ้อมูล Webmaster ได ้ทังผู ้สร ้าง ้ ตางๆในหนา ต่างๆในหน ้า หรอคนดูแล หรือคนดแล เว็บและผใช ้ เวบและผู ้ใช เว็บ เว็บไซต์เท่านัน ้ เว็บ 2. การสร ้างเร สร ้างได ้ยาก สร ้างได ้จาก ตตงแบบปาก ตติงแบบปาก ้ เนองจากเปน เนืองจากเป็ น ่ การแนะ นํ านา ต่อปาก ื่ การสอสารทาง ผ่าน Blog เดียว ่ สวนตัว บอกต่อ กนไปเรอย กันไปเรือย ่ 3. การให ้ข ้อมูล เป็ นแบบตายตัว สามารถต่อยอด ความรู ความร ้ การเปลยน การเปลียน ่ ขอมูลตางๆ ข ้อมลต่างๆ แปลงแก ้ไข ออกไปได ้ไม่ ขึนอยูกบ ้ ่ ั จํากัด และ Webmaster ขอมูลจะถูก ข ้อมลจะถก ตรวจสอบคัด กรองอยูตลอด ่
 9. 9. WEB 3.0• Web 3.0 ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial IIntelligence: AI) ทาให้้ เวบสามารถตอบสนอง lli ํใ ็ ผู ชงานไดอยางชาญฉลาด ผ้ ใช้ งานได้ อย่างชาญฉลาด สามารถคาดเดาความ ตองการของผู ช นอกจากนยงมความสามารถใช ต้ องการของผ้ ใช้ นอกจากนี ้ยังมีความสามารถใช้ ข้ อมูลจากเว็บอื่นมาใช้ งานได้ ู โดยอัตโนมัติ
 10. 10. Cyberspace• Cyberspace หรืือ ปริภมไซเบอร์์ เป็็ นภาวะนามธรรมเชิงอุป ู ิ ลกษณ ใชในดานปรชญา หรอ คอมพวเตอร เป็ นความจริ ง ลักษณ์ ใช้ ในด้ านปรัชญา หรื อ คอมพิวเตอร์ เปนความจรง เสมือนซึงแทนโลกในทฤษฎีทางปรัชญาของ คารล์ ปอปเปอร์ ่ (Karl Popper) ซึงรวมทังสิงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ จนถึงระบบ ่ ้ ่ เครอขาย เครื อข่าย ทีี่มา - http://th.wikipedia.org/wiki/ปริิ ภมิไซเบอร์์ ป ู
 11. 11. CyberspaceCyberspace มิตนามธรรม : มตนามธรรม ิ• สิงต่างๆ รวมทง้ง อาณาบริ เวณซึงทกสิงทกอย่างดํารงอย่ สงตางๆ รวมทั อาณาบรเวณซงทุกสงทุกอยางดารงอยู ่ ่ ่ เคลือนไหว และเคลือนที่ หรื ออีกนัยหนึง ในอินเทอร์ เน็ต ่ ่ ่• บางครังก็หมายถึงสิงที่สร้ างขึ ้น แต่งเติมขึ ้นเอง ไม่มีอยูจริ ง ้ ่ ่• ใน Cyberspace นันมีความสามารถในการยืนยันตัวตน ้ สามารถตรวจสอบและนาพาไปยงผู ช้ จริ ง ในโลกจรงทไมได สามารถตรวจสอบและนําพาไปยังผ้ ใชจรง ในโลกจริ งที่ไม่ได้ อยูใน Cyberspace ่ ที่มา - http://th.wikipedia.org/wiki/ปริ ภมิไซเบอร์ ู
 12. 12. CyberspaceCyberspace ในมิตรปธรรม : ในมตรู ปธรรม ิ• กล่มคน กล่มทางสงคม หรื อสมาคมหนึงที่มีการเชื่อมต่อทาง กลุ กลุ ทางสังคม หรอสมาคมหนงทมการเชอมตอทาง ่ ระบบอินเตอร์ เน็ท โดย คนที่มีความชอบ ความต้ องการในทาง เดียวกัน จะทําการเชื่อมโยงติดต่อกันจนกลายเป็ น Cyberspace• นอกจากนี ้ยังรวมถึง สิงใดสิงหนึงที่มีการเผยแพร่ในทาง นอกจากนยงรวมถง สงใดสงหนงทมการเผยแพรในทาง ่ ่ ่ สาธารณะและมีผ้ คนนิยม อีกด้ วย ู ที่มา - http://th.wikipedia.org/wiki/ปริ ภมิไซเบอร์ ู
 13. 13. Cyberworlds & Cyberspace• โลกไซเบอร์ (Cyberworlds) คือโลกของสารสนเทศที่อย่บน Cyberspace โลกไซเบอร คอโลกของสารสนเทศทอยู• นํามาใช้ ครังแรกในหนังสือเรื่ อง "ไซเบอร์ เวิลด์" ของ ศ.โทชิยาสึ ลอเรนส์ ้ คูนิอิ• โลกไซเบอร์ สามารถถกสร้ างขึ ้นโดยเจตนาหรื อเกิดขึ ้นเองได้ และโลกของ โลกไซเบอรสามารถถูกสรางขนโดยเจตนาหรอเกดขนเองได สารสนเทศเหล่านี ้สามารถเป็ นได้ ทงแบบเสมือน โลกจริ ง หรื อโลกที่ผสม ั้ กันระหว่างความจริิ งและสารสนเทศเสมืือน ั ่• โลกไซเบอร์ ยงสร้ างและประยกต์ใช้ กบ ธรกรรมอิเลกทรอนิกส การ โล ไ เ ร ั สร แล ร ุ ั ร รรม เล็ ร น ส์ ร ุ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเรี ยนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และวัฒนธรรมประเพณี หรอ สั ื สงคมเผาพนธุ์ทางอเลกทรอนกส ่ ั ิ ็ ิ ส์ ที่มา - http://th.wikipedia.org/wiki/ โลกไซเบอร์
 14. 14. Social Media• Social ในที่นีหมายถึง สังคมออนไลน์ ้• Media ใ ี่นีหมายถึง เนืือหา เรืื่ องราว และบทความ ในที ้ ึ ้ที่มา : http://www.marketingoops.com/digital/social‐media/what‐is‐social‐media/
 15. 15. Social Media• Social Media หมายถึงสังคมออนไลน์ท่ีมีผ้ ใช้ เป็ นผู้ สือสาร ู ่ หรอเขยนเลา เนอหา เรองราว ประสบการณ์ หรื อเขียนเล่า เนื ้อหา เรื่ องราว ประสบการณ บทความ รปภาพ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผ้ ใช้ เขียนขึ ้นเอง ทําขึ ้นเอง หรื อพบเจอจากสืออื่นๆ ู ่ แล้ วนํามาแบ่งปั นให้ กบผู้อื่นที่อยูในเครื อข่ายของตน ผ่านทาง ั ่ ็ ไ Social N t k ี่ใ ้ ิ เวบไซต์ S i l Network ทใหบรการบนโลกออนไลน์ โ ไ• ปั จจบัน การสือสารแบบนี ้ จะทําผ่านทาง Internet ปจจุบ การสอสารแบบน จะทาผานทาง ่ และโทรศัพท์มือถือเท่านัน ้ที่มา : http://www.marketingoops.com/digital/social‐media/what‐is‐social‐media/
 16. 16. Social Media• เนื ้อหาของ Social Media โดยทัวไปเปรี ยบได้ หลาย เนอหาของ โดยทวไปเปรยบไดหลาย ่ รปแบบ ทัง้ ู – กระดานความคิดเห็น (Discussion boards) – เว็บบล็อค (Weblogs) – วิกิ (wikis), Podcasts, – รู ปภาพ – วิิดีโอ
 17. 17. Social Media• ส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเนื ้อหาเหล่านี ้ก็รวมถึง เว็บบล็อค สวนเทคโนโลยทรองรบเนอหาเหลานกรวมถง เวบบลอค (Weblogs), เว็บไซต์แชร์ รูปภาพ, เว็บไซต์แชร์ วดีโอ, เว็บบอร์ ด, ิ อีเมล์, เว็บไซต์แชร์ เพลง, Instant Messaging, Tool ที่ ให้ ใ ้ บริิ การ Voice over IP เป็ นต้้ น ป็
 18. 18. Social Media
 19. 19. ตัวอย่ างการใช้ Social MediaThe American Red Cross, The Congressional Management Foundation and other organizations
 20. 20. Wikileaks• วิกิลีกส์ (อังกฤษ: Wikileaks) เป็ นเว็บไซต์ที่นําข้ อมลเอกสาร วกลกส (องกฤษ: เปนเวบไซตทนาขอมูลเอกสาร ของรัฐบาลและบริ ษัท ซึงอนุญาตให้ ผ้ ใช้ สามารถเผยแพร่ เพื่อ ่ ุ ู การกล่าวหาได้ โดยไม่ถกผลกระทบทางลบกลับจากองค์กร ู เหล่านัน เว็บไซต์์วิกิลกส์์อ้างว่าการส่งข้้ อความต่าง ๆ นันจะไม่่ ่ ั้ ็ ไ ี ่ ่ ่ ั้ ไ สามารถถูกตดตามได ไมวาจากใครกตาม สามารถถกติดตามได้ ไม่วาจากใครก็ตาม ่ ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วิกลีกส์ ิ
 21. 21. Wikileaks• ส่วนหนึงของเว็บไซต์พฒนาโดยผ้ คดคานรฐบาลจน จากขอมูล สวนหนงของเวบไซตพฒนาโดยผู ดค้ านรัฐบาลจีน จากข้ อมล ่ ั ั ในเว็บไซต์ Wikileaks เปาหมายหลักของการเปิ ดโปงคือ กลุม ้ ุ่ ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต กลุมประเทศซับซาฮารา และ ่ ประเทศในตะวันออกกลาง แต่พวกเขาก็็คาดหวังให้้ เว็บไซต์์ถก ป ใ ั ่ ัใ ็ ไ ู ใชงานสาหรบขอมูลทรวไหลเกยวกบรฐบาลและบรษทใน ใช้ งานสําหรับข้ อมลที่รั่วไหลเกี่ยวกับรัฐบาลและบริ ษัทใน ประเทศตะวันตก ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วิกลีกส์ ิ
 22. 22. Wikileaks• ใน เมษายน 2553 วิกิลีกส์ได้ เผยแพร่ภาพวิดีโอที่ถกบนทกเมอวนท่ วกลกสไดเผยแพรภาพวดโอทถูกบันทึกเมื่อวันที 12 กรกฎาคม 2550 แสดงภาพการโจมตีทางอากาศต่อกรุงแบกแดด โดย กองทัพสหรัฐ ที่ทําให้ มีพลเรื อนชาวอิรักเสียชีวิตเป็ นจํานวนมาก• ในกรกฎาคม ได้ เผยแพร่เอกสารลับที่ไม่เคยถกเผยแพร่จํานวน ไดเผยแพรเอกสารลบทไมเคยถูกเผยแพรจานวน มากกว่า 76,900 ฉบับ เกี่ยวกับปฏิบตการของสหรัฐในอัฟกานิสถาน ัิ และในเดือนตุลาคม ก็ได้ เผยแพร่เอกสารลับกว่า 400,000 ฉบับ เกยวกบสงครามอรก เกี่ยวกับสงครามอิรัก ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วิกลีกส์ ิ
 23. 23. Wikileaks• ในเดือนมิถนายน 2553 รัฐบาลไทยได้ ทําการบล็อกการเข้ าถึงเว็บไซต์ ในเดอนมถุนายน รฐบาลไทยไดทาการบลอกการเขาถงเวบไซต นี ้ เนื่องจากเผยแพร่เนื ้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ• เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2553 ทางเว็บไซต์ได้ เผยแพร่โทรเลข เอกสารลบและเอกสารปกปดทางการทูต กวา 100,000 หนาของ เอกสารลับและเอกสารปกปิ ดทางการทต กว่า 100 000 หน้ าของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา จนทําให้ นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ ออกแถลงการณ์ประณาม ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วิกลีกส์ ิ
 24. 24. แนวคิดในการประชาสั มพันธ์ ออนไลน์• การสืื่อสารและการรับรู้ในปั จจุบน ั• 7 C’s of Communication• เนื ้้อหาที่ใช้ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
 25. 25. องค์ ประกอบของการสื่อสาร
 26. 26. เขียน BLOG การใช้ เวลา 9 ชม.ใน 1 วัน 0.75 ชม. http://www.wired.com เล่ มเกม 1 ชม. Social Networking 2.5 ชม. ขาว 2.5 ชม. ข่ าว 2 5 ชม ความบันเทิง 3.5 ชม.
 27. 27. การรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสารในปั จจุุบน ั
 28. 28. การสื่อสารของคนที่สนิทกัน ่ทีมา : http://oconallstreet.com/tag/social-networking-activity/
 29. 29. Global Audience: 683,313,000 Thailand Audience: 10,113,120 10 113 120 12 /06/2011
 30. 30. 7 C’s of Communication1. Credibility (ความน่ าเชื่ ือถืือ) ทัง้ ของผู้ สงสาร ตัวสาร ตลอดจน ่ วิธีการนํา เสนอสาร (ลองนึกถึงผู้สอนที่ให้ ข้อมูลผิด เป็ นประจํา ( ู ู ผู้เรี ยนจะเริ่ มสงสัยในทุกสิงที่ผ้ สอนพูด) ่ ู2 Context (บริบท) สถานการณ์ หรื อสภาพแวดล้ อม ณ เวลาที่ทํา การ2. (บรบท) สถานการณ หรอสภาพแวดลอม เวลาททา สื่อสาร (คุยโทรศัพท์ในโรงภาพยนต์ : คุยก็ไม่ร้ ูเรื่ อง ดูก็ไม่ร้ ูเรื่ อง) บริ บท รวมไปถึงการปฏิบตตวของผู้สงสาร ในสิงที่คาดหวังจากผู้รับ ัิ ั ่ ่ สารดวย (ทา สารด้ วย (ทํา นอง “แม่ปสอนลูกปู ) แมปูสอนลกป”)
 31. 31. 7 C’s of Communication3. Content (เนืือหา) ควรเหมาะกับความสามารถในการรับรู้ และ ้ ใ ตีความ สอดคล้ องกับความเชื่อและทัศนคติในระบบสังคมและ วัฒนธรรมของผู้รับสาร (แพทย์: ใช้ ศพท์ทางการแพทย์อธิบายให้ ั ผู้ ป่วยฟั ง ผู้ ป่วย: ? ? ) ฟั ?!?!)4. Clarity (ความชัดเจน) โดยเนื ้อหาของสารควรเข้ าใจง่าย และไม่ คลุมเครื อ (ถ้ าสารนันเป็ นเรื่ องที่ยง ถกเถียงกันอยู่ ให้ บอกไปเลยว่า ้ ั เรองนยงไมมขอสรุป อย่าพดวกไปวนมา) เรื่ องนี ้ยังไม่มีข้อสรป อยาพูดวกไปวนมา)
 32. 32. 7 C’s of Communication5. Capability (ศัักยภาพ) ใ ในการรับและส่งสาร ซึงมีีความแตกต่างกัน ่ึ ( (อาจารย์เสียงเบาสอนนักศึกษาที่กํา ลังง่วงนอน,, แพทย์อธิบายด้ วย ภาษาไทยให้ คนไข้ ชาวเขาที่หตงฟั ง) ู ึ6 Channel (ช่ องทาง) ควรเลือกใช้ ชองทางที่เหมาะสม และสอดคลอง6. (ชองทาง) ควรเลอกใชชองทางทเหมาะสม และสอดคล้ อง ่ กับวิถีชีวิตของผู้รับสารที่เป็ นกลุมเปาหมาย (การพาไปฟั งเทศน์ที่วด ่ ้ ั อาจไม่ใช่ชองทางที่ดีในการสอนเรื่ อง จริ ยธรรมทางการแพทย์ แก่ ่ นศพ. อายุ 17 22 ปเสมอไป) นศพ อาย 17-22 ปี เสมอไป)
 33. 33. 7 C’s of Communication7. Continuity & Consistency (ความต่ อเนื่ ืองและ ความสมํ่าเสมอ) การสื่อสารที่ดีควรมีการส่งสารอย่างต่อเนื่อง ซึงอาจเป็ นสารเดิมผ่าน ่ ช่องทางที่เปลี่ยนไป หรื ออาจปรับ เปลี่ยนรายละเอียดปลีกย่อยของ สาร แต่ต้องคงความสมาเสมอของสาระสา คัญของสารเอาไว้้ ่ ํ่ ํ ั ไ
 34. 34. เนือหาที่ใช้ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ้1. ขอความ HTML, DOC,1 ข้ อความ – HTML DOC PDF2. เสียง – WAV, MP3 เสยง3. ภาพนิ่ง – JPG, PNG, GIF4. ภาพเคลื่อนไหว – Flash, MPEG, AVI, WMV, MP4, 3gp
 35. 35. "Army Strong" Army Strong
 36. 36. " It’s Not just a job It s job.It’s an Adventure!. "
 37. 37. “Aim High”
 38. 38. " The Few. The Proud. "
 39. 39. " Be Part of the Action "
 40. 40. บทสรุุ ป• ผ้ ใช้ มกจะใช้ งานโดยขาดความเข้ าใจวิถีชีวตในสังคมออนไลน์ ผู ชมกจะใชงานโดยขาดความเขาใจวถชวตในสงคมออนไลน ั ิ• ผ้ บรหารระดบสูงมชองวางระหวาง Generation ในการเข้ าถึง ผู ริ หารระดับสงมีชองว่างระหว่าง ่ ในการเขาถง เทคโนโลยี• Social Network อย่าง Twitter จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้ งานในลักษณะปั จเจก และจะมีีประสิทธิิภาพลดลงเมืื่อใ ้ งาน ใ ั ปั ิ ใช้ ในลกษณะองคกร ในลักษณะองค์กร• การใช้ งาน Social Network ให้ มีประสิทธิภาพต้ องมีการ เคลือนไหวปรับปรุงเนื ้อหาอยูตลอดเวลา ่ ่
 41. 41. บทส่ งท้ ายImpossible is nothing, unless you dont want to do it! ่ ํ ไม่ มีอะไรทีทาไม่ ได้ นอกจากจะไม่ ทาเอง ํ
 42. 42. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างMobile: 09‐893‐3126, Web Site: http://tortaharn.net  bil 09 893 3 26 b Si h // hteeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info http://facebook.com/tortaharn http://facebook.com/dr.teeranan Twitter : @tortaharn

×