Bomb in thailand

884 views

Published on

บทความ @tortaharn เรื่อง ความมั่นคงศึกษา – ปัญหาสถานการณ์ระเบิดกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติใคร

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bomb in thailand

  1. 1. 1  ความมั่นคงศึกษา – ปัญหาสถานการณ์ ระเบิดกับการรักษาผลประโยชน์ ของชาติใคร พันเอก ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง นักวิชาการด้านความมันคง ่ 13 มี.ค.2555กล่าวนํา จากสถานการณ์ระเบิดที่เกินในกรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ก.พ.55 ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น 3 ครั้ง ใน 3 จุด ุ ับริ เวณ ซ.สุ ขมวิท 71 ระหว่าง ซ.ปรี ดี พนมยงค์ 31-42 ใกล้กบโรงเรี ยนเกษมพิทยาทําให้มีผบาดเจ็บ 4-5 ราย หนึ่ งใน ู้นั้นคือผูก่อเหตุที่ชื่อ นายซาเย็บ โมราบิ (Mr.Saerb Morabi) มีสญชาติอิหร่ าน บาดเจ็บสาหัส ขาขาดทั้ง 2 ข้าง ต่อมาได้ ้ ัมีการตรวจพบระเบิดแสวงเครื่ องนํ้าหนักประมาณ 2 ปอนด์ ที่บานพักใน ซอย ปรี ดี พนมยงค์ 31 และต่อมาได้จบกุม ้ ันายคาซาอี โมฮัมเหม็ด ได้ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และยังมี นายมาซุ ด เซดฮาฮัท ซาเดช ที่ถูกจับกุมตัวได้ที่ ํมาเลเซี ย รวมถึง นางสาวโรฮานี ไลลา ที่เดินทางกลับไปยังประเทศอิหร่ านแล้ว โดยทั้ง 4 รายได้ถูกออกหมายจับภายหลังจากเกิดเหตุ จากสถานการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นสิ่ งที่ปรากฏขึ้นมาบทพื้นที่ข่าวนั้นจะเริ่ มจากตัวแสดงที่เป็ นรัฐ (State Actors)คือ อิหร่ าน สหรัฐอเมริ กา และ อิสราเอล นอกจากนี้ ยงมีตวแสดงที่เป็ นองค์ที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state Actors) ค่อยๆ ั ัปรากฏตามพื้นที่ข่าวคือ ฮิซบุลเลาะห์ (Hezbollah) มอสสาด (Mossad) หน่ วยสื บราชการลับของอิสราเอล ลัทธิ ไซออนนิสต์ (Zionism) และขบวนการประชาชนมุญาฮิดีนอิหร่ าน (The Peoples Mujahedin of Iran - MKO) หรื อกลุ่มมูญาฮีดีนคัลก์ (Mojahedin-e-Khalq Organization) การที่มีตวแสดงที่หลากหลายนี้ เอง ทําให้สะท้อนถึงความสลับซับซ้อนที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ หลาย ัเหตุการณ์ การพิจารณาสถานการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นจึงเป็ นเรื่ องยากที่จะสรุ ปและมองเหตุการณ์น้ ี ว่าเป็ นอาชญากรรมแต่เพียงสาเหตุเดียว หากแต่เรื่ องนี้เป็ นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ความมันคงโดยตรง ซึ่งเมื่อเกี่ยวกับความมันคงแล้ว เราคง ่ ่จะปฏิเสธไม่ได้วา เรื่ องนี้จะต้องเกี่ยวพันกับผลประโยชฺ น์ของชาติ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อๆ ไป ่
  2. 2. 2 ความเป็ นไปได้ ของการปฏิบัติการลับในประเทศไทย การปฏิบติการในครั้งนั้นมีภาพของการเชื่ อมโยงกับการปฏิบติการก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุในประเทศไทย 3 ั ัครั้ง หากพิจาณาจากยุทธวิธีที่ใช้ โดย ทั้ง 3 ครั้ง นั้นได้แก่ ครั้งแรก เป็ นเหตุการณ์ระเบิดสังหารนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิหร่ าน เมื่อวันที่ 11 ม.ค.55 ที่ผ่านมา ครั้งที่สอง เป็ นเหตุการณ์ ระเบิดที่จอร์ เจีย รัสเซี ย และ ครั้งที่สามที่ เดลลีอินเดีย โดยทั้ง 2 เหตุการณ์ เกิดเมื่อ 13 ก.พ.55 ก่อนที่จะเกิดเหตุในประเทศไทยที่ ซ.สุ ขมวิท 71 เมื่อ 14 ก.พ.55 ุ ่ สําหรับสถานการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.55 ที่ผานมานั้น ในขั้นต้นข้อมูลต่างๆได้มีทิศทางมุ่งไปสู่ การเตรี ยมการลอบสังหารบุคคลสําคัญ แต่ภายหลังจากการสื บสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ ได้มีการ ํพบเบาะแสหลายประการเพิมเติม เช่น การใช้ สติ๊กเกอร์ คําว่า SEJEAL ติดเป็ นสัญญาลักษณ์นาทาง บริ เวณเส้นทางที่ ่ ํเชื่อว่าบุคคลสําคัญของอิสราเอลเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะใช้สัญจร โดยผลจากการค้นพบสติ๊กเกอร์ SEJEALนั้นได้เกิดคําถามตามมาว่าจะเป็ นได้หรื อที่อิหร่ านจะมีการใช้สติ๊กเกอร์ ฯ ดังกล่าวเป็ นสัญญาลักษณ์ ทําให้หลายฝ่ าย ่พุงเป้ าไปที่การจัดฉาก (setup) ของฝ่ ายสหรัฐฯ และอิสราเอล ดังนั้นหากนําประเด็นต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันแล้วจะพบว่า เหตุการณ์ที่เกิ ดระเบิดพลาดในวันที่ 14 ก.พ.55 นั้นมีความเป็ นไปได้ของการปฏิบติการลับ (Covert ัOperations) 2 แนวทาง ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ภาพที่ 1 ความเป็ นไปได้ของการปฏิบติการลับในประเทศไทยกรณี สถานการณ์ระเบิดในวันที่ 14 ก.พ.55 ั
  3. 3. 3  1) ความเป็ นไปได้ 1 - เป็ นการปฏิบัตการลวง : สําหรับความเป็ นไปได้น้ ีจะมีสาเหตุมาจาก ความพยายามที่จะ ิสร้างเงื่อนไข เพื่อที่จะนําไปสู่ การยุติโครงการนิ วเคลียร์ ของอิหร่ าน ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นภัยคุกคามโดยตรงต่อประเทศอิสราเอล สําหรับความเป็ นไปได้น้ ี จะมีตวแสดงที่สาคัญคือ ฝ่ ายสหรัฐฯ และอิสราเอล ที่ใช้การปฏิบติการลับ ด้วยวิธ ั ํ ั ํการลวง (Deception) เพื่อที่จะใช้เป็ นเงื่อนไขในการใช้กาลังทางทหารเข้าปฏิบติการต่ออิหร่ าน ในอนาคต สําหรับ ัความเป็ นไปได้น้ ี นั้นอิหร่ านจะเป็ นผูที่ถูกกล่าวหา ้ 2) ความเป็ นไปได้ 2 – เป็ นการลอบสั งหารบุคคลสํ าคัญ : ส่ วนความเป็ นไปได้น้ ี จะมีสาเหตุมาจากความต้องการในการแก้แค้นของอิหร่ าน ที่มีต่ออิสราเอล เนื่ องจากความขัดแย้งที่มีมาตั้งแต่อดีต และเชื่อมโยงกับ การลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ เคมีทางด้านนิ วเคลียร์ ที่ถูกฆ่าตายจํานวน 4 คนภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา เพราะการเสี ยชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ ฯ ย่อมสงผลต่อโครงการพัฒนานิ วเคลียร์ ที่อิหร่ านกําลังเริ่ มรุ ดหน้าไปอย่างมาก สําหรับแนวทางนั้น ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะแบ่งออกเป็ นสองฝ่ าย คือฝ่ าย อิหร่ าน ที่ใช้การปฏิบติการลับ ทําการ ัลอบสังหารบุคคลสําคัญโดยใช้ระเบิด ส่ วนตัวแสดงฝ่ ายสหรัฐฯ กับ อิสราเอล นั้นเป็ นผูถูกกระทํา ้ จากความเป็ นไปได้ท้ ง 2 ทางที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ถือว่าเป็ นเคราะห์ร้าย หรื อ ความโชคไม่ดีของประเทศ ัไทย ที่ถูกเลือกเป็ นพื้นที่ปฏิบติการของทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริ งจะเป็ นความเป็ นไปได้ทางไหนก็ตาม ัประเทศไทยได้ถูกเลือกเป็ นพื้นที่ปฏิบติการและเหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศไทยอย่าง ัมาก ไม่ว่าจะเป็ นทั้งความเชื่ อมันที่มีต่อประเทศไทย และยังรวมไปถึงการถูกจับตามองจากนานาประเทศในการ ่แก้ปัญหาครั้งนี้ของไทยอีกด้วยผลกระทบทีเ่ กิดขึนกับประเทศไทย ้ จากความเป็ นได้ท้ ง 2 แนวทางที่กล่าวมาในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นความเป็ นไปได้ไหนก็ตามแต่สิ่งที่ก่อให้เกิด ัความเสี ยหายนั้นย่อมตกอยู่กบ ตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้นคือ คู่ปรปั กษ์ สหรัฐฯ อิสราเอล และ อิหร่ าน และยัง ัรวมไปถึงประเทศไทยในฐานะที่ถูกเลือกเป็ นพื้นที่ปฏิบติการ สําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ แสดงได้ใน ัภาพที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4. 4. 4  ่ ภาพที่ 2 ผลกระทบจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.พ.55 ที่ผานมา 1) เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เพิ่มระดับของความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่ าน ทําให้เกิดสภาวะไม่มีเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและดินแดนปาเลสไตน์ อีกทั้งยังอาจส่ งผลให้เกิดความผันผวนในเรื่ องของราคานํ้ามัน ซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบด้วย 2) อิหร่ านกลายเป็ นประเทศที่ถูกมองว่าจะเป็ นประเทศที่ชอบใช้ความรุ นแรง และเป็ นประเทศที่มีความเสี่ ยงที่จะก่ อให้เกิ ดความวุ่นวายขึ้นกับนานาประเทศ และรวมถึงการส่ งผลให้ประเทศมหาอํานาจบางประเทศกําหนดมาตรการกดดันและกีดกันต่างๆ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อราคานํ้ามันโลกในที่สุด 3) ทั้งสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่ านได้ใช้ประเทศไทยเป็ นพื้นที่เล่นสงครามข่าวสาร ทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในสายตาต่างชาติ รวมทั้งขาดความเชื่อมัน ส่ งผลให้การท่องเที่ยวชะงักงัน ่ 4) การเกิดเหตุครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานหลายร้อยปี ระหว่างไทยกับอิหร่ าน ทําให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ งกันและกัน รวมถึงอาจจะส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่ องความเสี่ ยงของการก่อการร้ายในประเทศในระยะยาว 5) ประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบคือ นานาชาติอาจเกิดความคลางแคลงใจ ไม่มนใจต่อสถานการณ์การก่อ ั่การร้ายในบ้านเรา ความเชื่อมันต่างๆ ลดลง และเพิ่มระดับการจับตามองจากหลายประเทศ ่ 6) สหรัฐฯ และอิสราเอล อาจจะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจประเทศไทย และอาจจะมองว่าประเทศไทยเป็ นบ้านของผูก่อการร้าย ประเทศไทยให้ที่พกพิงต่อขบวนการต่างๆ ที่เป็ นศัตรู กบ สหรัฐฯ และอิสราเอล ้ ั ั
  5. 5. 5  7) สหรัฐฯ นั้นถูกมองจากหลายชาติว่าเป็ นประเทศที่เลือกรักษาผลประโยชน์ของชาติตนโดยไม่คานึ งว่า ํจะต้องเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศใด ซึ่ งสหรัฐฯ พร้อมที่จะกระทําการดังกล่าวหากมองว่าการกระทํานั้นเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทําให้เพิ่มความเกลียดชักกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง 8) อิสราเอลเป็ นประเทศที่นิยมใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา และพร้อมที่จะกระทําการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ข องชาติ ตน ซึ่ ง การกระทํา เหล่ านี้ ได้เ พิ่ ม ความตึ ง เครี ย ดให้กับพื้ น ที่ ต ะวัน ออกกลางและดิ น แดนปาเลสไตน์ และการปฏิบติการในครั้งนี้ได้ขยายตัวออกมานอกภูมิภาคดังกล่าว ัการแสดงท่ าทีของประเทศไทย ่ ถึงแม้เหตุการณ์ระเบิดในวันที่ 14 ก.พ.55 ได้ผานไปแล้ว แต่สิ่งสําคัญที่ไม่ควรละเลยเพิกเฉย ไม่สนใจ หรื อลืมไปจากสังคมไทย แต่สงคมไทยควรที่จะเรี ยนรู ้จากเหตุการณ์ดงกล่าว แล้วนํามาพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข การแสดง ั ั ่ท่าทีของประเทศไทยที่ผานมานั้นสามารถกล่าวได้โดยรวมดังนี้ ภาพที่ 3 ลักษณะการดําเนินนโยบายต่อสถานการณ์ระเบิด ภายหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นในวันที่ 14 ก.พ.55 จะพบว่าการแสดงท่าทีของหน่ วยงานความมันคง ่ส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือปฏิเสธว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ใช่การก่อการร้าย แต่มีความเป็ นไปได้ว่าเป็ นการประสงค์ร้ายต่อบุคคลสําคัญที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทยกลับกลายเป็ นพื้นที่สงครามข่าวสารระหว่าง สหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่ าน นานกว่า 2 สัปดาห์ ทําให้ประเทศกลายเป็ นประเทศที่
  6. 6. 6 ถูกจับตามองจากทั้งโลก ในฐานนะเป็ นประเทศที่มีความเสี่ ยงต่อเหตุการณ์ก่อการร้าย ถ้าจะเปรี ยบเทียบแล้วจะเป็ นลักษณะที่ 1 ในภาพที่ 3 ในขณะที่ อินเดี ย และ รัสเซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ปฏิบติการสําเร็ จ (ประเทศไทยปฏิบติการไม่สําเร็ จ) กลับ ั ักลายเป็ นข่าวแค่ 2 ถึง 3 วัน จากนั้นข่าวสารเรื่ องระเบิดได้หายไปจากพื้นที่ข่าวของประเทศทั้ง 2 ซึ่ งถือว่าเป็ นการแสดงท่าทีที่ดี และสามารถบริ หารจัดการข่าวสารในภาวะวิกฤติได้เป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันประเทศไทยนั้นได้มีการนําเสนอข่าวทุกวัน ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหน้าที่ผปฏิบติ และ สื่ อที่ทาหน้าที่ ู้ ั ํเรื่ องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า บางครั้งการดําเนินการต่างโดยใช้วฒิภาวท้องถิ่นหรื อภายในประเทศ กลับส่ งผลกระทบ ุใหญ่ในต่างประเทศ แต่กนบว่ายังเป็ นความโชคดีของประเทศไทยที่ทุกวันนี้ข่าวสารเรื่ องนี้ได้หายไปจากพื้นที่ข่าว ถ้า ็ ั ่จะเปรี ยบเทียบแล้ว เราจะอยูในลักษณะที่ 2 ในภาพที่ 3 จากสถานการณ์และการดําเนินการ รวมถึงการแสดงท่าทีของประเทศไทยที่ผานมานั้น อาจจะกล่าวได้ว่า เรา ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐฯ อิสราเอล และ อิหร่ าน มากเกินไป ซึ่งหากเรายังคงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่ อยๆ ประเทศไทยจะอยูในลักษณะที่ 3 ในภาพที่ 3 คือเลวร้ายที่สุดที่เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของความ ่ขัดแย้งอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตามถึงแม้การดําเนิ นนโยบายที่ดีที่สุดของเรา คือ ประเทศไทยลอยตัวเหนื อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และ อิหร่ าน ทั้งมวล ตามลักษณะที่ 4 ในภาพที่ 3 แต่ในความเป็ นจริ ง ประเทศไทยไม่สามารถ ํกระทําได้ ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศเล็กๆ บนโลก เราไม่ได้มีกาลังอํานาจของชาติมากพอที่จะเลือกทําอะไร หรื อเลือกที่จะไม่ทาอะไรก็ได ประเทศไทยยังคงต้องรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นในการแสดงท่าทีต่างๆ ในเวทีโลก ํเราอย่าคิดว่าการกระทําสิ่ งใดก็ตามเป็ นการเรื่ องภายในประเทศ แต่เราต้องตระหนักว่าเรื่ องเล็กๆ ในประเทศนั้นอาจจะส่ งผลกระทบใหญ่โตในระดับโลกได้ เพราะฉะนั้น ผูที่ส่วนเกี่ ยวข้องต่างๆ ควรจะให้ความสําคัญกับการ ้เชื่ อมโยงบริ บทในประเทศเข้ากับบริ บทและสถานการณ์ของโลก เราถึงจะสามารถอยู่รอดได้ภายใต้ภาวะที่มีความสลับซ้อนและพึ่งพาซึ่งกันและกันข้ อเสนอแนะ สถานการณ์ระเบิดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.55 ที่ผ่านมานั้นถึงจะไม่ได้เป็ นสถานการณ์การก่อการร้ายหรื อสถานการณ์วิกฤติของชาติ แต่สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นการเผชิญสถานการณ์ที่เกือบจะเป็ นสถานการณ์วิกฤติ วันนี้แม้ ็สถานการณ์จะผ่านไปแล้ว แต่กไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าจะสถานการณ์ในลักษณะนี้หรื อเลวร้ายกว่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทย เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเผชิ ญสถานการณ์ที่อาจจะเกิ ดขึ้นอีกในอนาคต ประเทศไทยสมควรดําเนินการต่อไปนี้
  7. 7. 7  1) ดําเนินนโยบายการต่ างประเทศอย่ างสมดุล : การดําเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้น ควรดําเนิน ั ัอย่างสมดุล ไม่เลือกข้าง ประเทศไทยควรเป็ นมิตร และมีความสัมพันธ์อนดีกบทุกประเทศ มาตรการสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจ (Confidence Building Measures : CBM) ควรถูกหยิบยกมาใช้กบประเทศที่เรามีส่วนได้ส่วนเสี ยใน ัผลประโยชน์ของชาติ เพื่อเป็ นหลักประกันในการเกิ ดเสถียรภาพและสันติภาพในอนาคต การดําเนิ นนโยบายการต่างประเทศและการแสดงท่าทีต่างๆ อย่างเป็ นทางการ ล้วนแต่มีความสําคัญ และจะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็ นเป้ าหมายของการก่อการร้ายและการก่อการในลักษณะอื่นๆ ที่มีความรุ นแรงใกล้เคียง ได้อย่างถาวร 2) เจ้ าหน้ าที่ที่เกียวข้ องติดตามสถานการณ์ อย่ างต่ อเนื่อง : ถึงแม้สถานการณ์ดงกล่าวจะคลีคลายลง แต่สิ่งที่ ่ ัสําคัญเป็ นอย่างยิ่งเลยสําหรับหน่วยงานความมันคง และหน่ วยที่เกี่ยวข้อง ของไทยคือ การติดตามสถานการณ์อย่าง ่ต่อเนื่อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นฐานข่าวของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงยังช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 3) มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ที่เกิดขึนและถอดเป็ นบทเรี ยน : สิ่ งหนึ่ งที่สังคมไทยขาดคือ ความพยายาม ้ ่ ั ่เรี ยนรู ้จากอดีตที่ผานมา รู ปแบบการของการก่อการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมักจะมีความสัมพันธ์กบอดีตที่ผานมา เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้เป็ นรายงานหรื อตํารา ย่อมเป็ นประโยชน์ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีประโยชน์ต่อผูปฏิบติงานและผูที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้ผที่ปฏิบติและผูที่มีส่วนได้ ้ ั ้ ู้ ั ้ส่ วนเสี ย สามารถเผชิญวิกฤติที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 4) มีศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารในภาวะวิกฤติที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นรู ปธรรม : สิ่ งที่ตองยอมรับในสังคมไทยว่า ้ประเทศไทยไม่สามารถจัดการต่อข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เราจะพบว่าหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมันคงของรัฐยังขาดกลไกในการเข้าเผชิญกับข้อมูลข่าวสารปริ มาณมากๆ ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ ่ศูนย์ขอมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้หน่ วยงานด้านความมันคงและผูที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ้ ่ ้ต่างๆ มีทิศทางและมีความชัดเจน เมื่อต้องเข้าเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตของชาติ 5) ให้ ความรู้ กบเจ้ าหน้ าที่ที่เกียวข้ อง : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการถ่ายทอดความรู ้ที่มีลกษณะเป็ นสห ั ่ ัวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อให้มีความสามารถในการวาดภาพองค์รวม (Holistic) ของสถานการณ์ และยังสามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ แ นวโน้มที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึ้น ทําให้การเข้าเผชิ ญกับสถานการณ์ วิกฤตของชาติ น้ ัน มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น 6) ให้ ความรู้ กับประชาชน : ประชาชนที่อยูร่วมกันในสังคมไทยปั จจุบน ล้วนแต่ตองเจอสถานการณ์ที่มี ่ ั ้ความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าสมัยก่อนๆ อย่างเช่ น การเข้าใจในสถานการณ์โลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ไปพร้อมๆ กันจะช่ วยให้สังคมไทยมีความตื่นรู ้ มีความเท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น สามารถสนับสนุ นและมีส่วนร่ วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคส่ วนอื่นๆ ในการเผชิญภาวะวิกฤติร่วมกัน
  8. 8. 8 บทสรุป ่ สถานการณ์ระเบิดเมื่อ 14 ก.พ.55 ที่ผานมาเป็ นสถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมีความเชื่อมโยงว่าเป็ นเรื่ องของความมันคงโดยตรง นอกจากนี้ ยงเชื่อมโยงกับตัวแสดงต่างๆ ทั้งที่เป็ นรัฐ และ ไม่ใช่รัฐ ทําให้ความเป็ นไป ่ ัได้ของการปฏิบติการลับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น มีความเป็ นไปได้ท้ งการลวง และการลอบสังหารบุคคลสําคัญ ั ัและ เมื่อสถานการณ์ดงกล่าวเป็ นเรื่ องของความมันคง เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ ั ่ของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการบริ หารจัดการสถานการณ์ฯ ในด้านต่างๆ จึงจําเป็ นต้องดําเนิ นการอย่างเหมาะสมรัดกุม และที่ ัสําคัญนโยบายด้านการต่างประเทศจะต้องดําเนิ นไปอย่างสมดุล สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กบประเทศต่างๆได้ ซึ่ งจะนําไปสู่ ความเชื่ อมันในเรื่ องของความปลอดภัย ไม่มีสถานภาพที่เสี่ ยงภัยจากการเป็ นเป้ าหมายของก่อการ ่ร้ายในสายตาชาวโลก อย่างไรก็ตามการดํา เนิ นการต่ างๆ ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ ที่เ กี่ ยวข้องและสื่ อในบ้านเราต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่าให้วุฒิภาวะในระดับท้องถิ่นหรื อการตัดสิ นใจจากมุมมองภายในประเทศ มาส่ งผลกระทบด้านลบกับประเทศไทยในสายตาชาวโลก สิ่ งสําคัญที่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า “เรามีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติเราไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของชาติตะวันตก และไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของชาติตะวันออกกลาง” เพราะเมื่อไรที่เราลืม เราเลือกที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติอื่นมากกว่าชาติเรา เมื่อนั้นเราก็จะกลายเป็ นเป้ าหมายของการก่อการร้ายเสี ยเอง …….เอวังครับ

×