Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

հանոյի աշտարակը

4,186 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

հանոյի աշտարակը

  1. 1. γ½Ù»ó` ²ñë»Ý Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ 170 ³í³· ¹åñáóÇó
  2. 2. êÏë»Éú·ÝáõÃÛáõÝ Ելք
  3. 3. Վերսկսել Ելք
  4. 4. Խաղը հաղթելու համար անհրաժեշտ էօղակները տեղափոխել1-ինսյունից – 3րդ սյուն:Սկսել խաղը Մենյու Ելք

×