Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԱԿ: ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ
Արտաշես Թորոսյան
Նյութի հարաբերական մոլային զանգված անվանում են տվյալ նյութի
մոլեկուլի զանգվածի և ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասի (1
զ.ա.մ...
Նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը
չափայնություն չունեցող մեծություն է:
Որքան շատ են մոլեկուլները կամ ատոմները, այնքան
ավելի շատ նյութ է պարունակում տվյալ մարմինը:
Մեկ մոլը նյութի այն քանակն է, որը պարունակում է
Ավոգադրոյի հաստատունին հավասար (6,02*10-23) թվով
մոլեկուլներ:
Մոլային զանգված է կոչվում նյութի մեկ մոլի զանգվածը:
Մոլային ծավալը մեկ մոլ նյութի զբաղեցրած ծավալն է:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

նյութի քանակ ավոգադրոյի հաստատուն

2,090 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

նյութի քանակ ավոգադրոյի հաստատուն

  1. 1. ՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԱԿ: ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ Արտաշես Թորոսյան
  2. 2. Նյութի հարաբերական մոլային զանգված անվանում են տվյալ նյութի մոլեկուլի զանգվածի և ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասի (1 զ.ա.մ.) հարաբերությունը:
  3. 3. Նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը չափայնություն չունեցող մեծություն է:
  4. 4. Որքան շատ են մոլեկուլները կամ ատոմները, այնքան ավելի շատ նյութ է պարունակում տվյալ մարմինը:
  5. 5. Մեկ մոլը նյութի այն քանակն է, որը պարունակում է Ավոգադրոյի հաստատունին հավասար (6,02*10-23) թվով մոլեկուլներ:
  6. 6. Մոլային զանգված է կոչվում նյութի մեկ մոլի զանգվածը:
  7. 7. Մոլային ծավալը մեկ մոլ նյութի զբաղեցրած ծավալն է:

×