Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

մկրտչյան մարիա բագարանի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցիչ ա

7,285 views

Published on

 • Be the first to comment

մկրտչյան մարիա բագարանի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցիչ ա

 1. 1. Աղյուսակը կցվում է. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՐԻԱ - ԲԱԳԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ 2012
 2. 2. ԴԱՍԱՐԱՆ . 7-րդ .ԱՌԱՐԿԱ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԹԵՄԱ ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹԻՎԸ ԺԱՄ . 2 .ԴԱՍ ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ Գոյականի թիվը: Իմանալ և ճիշտ կիրառել գոյականի Հոգնակի թվի թվի կազմության ձևերը, կազմությունը: բացառությունները, հոգնակի1 կազմության հետ կապված հնչյունափոխությունները: Միավանկ վերջնաբառ Իմանալ միավանկ վերջնաբաղադրիչ ունեցող բարդ ունեցող բարդ բառերի հոգնակի թվի գոյականների կազմության օրինաչափություններն2 հոգնակիի ու բացառությունները: կազմությունը
 3. 3. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹԻՎԸԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ա) Գաղափար տալ եզակի և հոգնակի թվերի վերաբերյալ, բ) Սովորեցնել հոգնակիի կազմության ձևերը, բացառությունները գ) Զարգացնել հակադրման կարողություններըԴԱՍԻ Իմանալ հայերենի հոգնակերտ մասնիկները, դրանցԽՆԴԻՐՆԵՐԸ կիրառման սահմանումները, բացառություններըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ 1. Գոյականն ունի 2 թիվ: Հոգնակին կազմվում էԿԻՄԱՆԱՆ միավանկ բառերից –եր վերջավորությամբ, բազմավանկ բառերից` –ներ: Որոշ գոյականների հոգնակին կազմելիս կարող է հնչյունափոխություն տեղի ունենալ:ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ Տարբերակել գոյականի եզակի և հոգնակի թվերը, եզակիից հոգնակի թիվ կազմել, ճանաչել բացառությունները:
 4. 4. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸԽԹԱՆՄԱՆ ՓՈՒԼ: Ուսուցիչըաշակերտներին ցույց է տալիս 1 գրիչ ևհարցնում` ի՞նչ է սա: Պատասխան` գրիչ:Ապա ցույց է տալիս մի քանի գրիչ ևհարցնում` ինչ են: Պատասխան` գրիչներ:Առաջարկում է մի աշակերտիգրատախտակին գրել. Գրիչ – գրիչներ
 5. 5. Առաջարկում է տակը ավելացնել աչք բառը և նրահոգնակին: Ապա հարցնում է, թե ինչ են ցույց տալիսձախ, ապա աջ շարքի բառերը: Եզրակացություն.գոյականն ունի 2 թիվ` եզակի և հոգնակի. եզակինցույց է տալիս միևնույն տեսակի 1 առարկա,հոգնակին` 1-ից ավելի (համակարգչի էկրանին բացվում է գծապատկերի 1- ին քայլը) Գոյականի թիվը Եզակի Հոգնակի
 6. 6. Ուսուցիչը հարցնում է, թե եզակի թվինինչ մասնիկներ ավելացվեցին հոգնակիստանալու համար: Պատասխանից հետոգծապատկերին ավելանում է` Հոգնակի -եր -ներ
 7. 7. ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Դասը բաժանել 5 խմբի, յուրաքանչյուրին տալ հետևյալ բառաշարքերը` առաջարկելով գունավոր գրիչով ավելացնել հոգնակերտ –եր կամ –ներ մասնիկները.1) սար 2) թոռ 3) աթոռ 4) կայսր 5)սկյուռ քար ձուկ այգի տետր շտաբ թիվ լեռ երկինք արկղ ստվեր խոտ ծունկ նավակ դուստր մկրատ գետ հարս հիվանդանոց վագր բզեզՅուրաքանչյուր խմբից մեկը ներկայացնումէ իր աշխատանքը:
 8. 8. 2-րդ խմբից հետո ուսուցիչը հարց էառաջարկում. 2 խմբերի բառերը քանի՞ վանկից ենբաղկացած: 1: Այդ դեպքում ինչո՞ւ մի խմբի հոգնակին կազմվելէ եր - ով, մյուսինը` ներ - ով: Եվ ինքն էլ բացատրում է, որ հայերենումմիավանկ բառերը հոգնակիում ստանում են –եր վերջավորություն, բայց կանբացառություններ. դրանք գրաբարում ն-ովվերջացող բառերն են, որոնց ն-նվերականգնվում է հոգնակին կառուցելիս:
 9. 9. Նույն ձևով 3-րդ և 4-րդ խմբերի ներկայացրած աշխատանքիցհետո ուսուցիչը բացատրում է, որ բազմավանկ բառերի հոգնակիներըկազմվում են –ներ մասնիկով, բայց կան բացառություններ. մեկուկեսվանկանի` վերջում գաղտնավանկ ունեցող գոյականների հոգնակինկազմվում է –եր-ով, 5-րդ խմբի աշխատանքի վրա ցույց է տրվում, որգաղտնավանկով բառերը ստանում են –ներ վերջավորություն: (համակարգչի վրա հավելումներ են երևում) -եր -ներ միավանկ բամավանկ Բացառութ.` Բացառութ.` մուկ, ձուկ, եզ, սա-նըր, ար-կըղ, ծունկ, լեռ, դուռ, ան-գըղ, աս-տըղ, թոռ, ծոռ, նուռ... տե-տըր, տե-գըր
 10. 10. Ապա համակարգչի էկրանին երևում է բառերի 2 շարք.սիրտ – սրտեր առու – առուներսանր – սանրեր շերտ – շերտերգիրք – գրքեր ակնոց – ակնոցներդուռ – դռներ եկեղեցի – եկեղեցիներձու – ձվեր արու - արուներ
 11. 11. Ուսուցիչը հարցնում է ուշադիր զննել 2 շարքերիհոգնակիների արմատները. ի՞նչ են նկատում:Աշակերտները եզրակացնում են, որ հոգնակին կազմելիսորոշ բառերում հնչյունափոխություն է տեղի ունենում,մյուսներում` ոչ: Կշռադատում: Աշակերտներին առաջարկվում էխմբերով կազմել տրված բառերի հոգնակիները`տեղադրելով T - աձև աղյուսակում: Ի՞նչ սովորեցին` բանավոր ներկայացնում են: Տնային աշխատանքի հանձնարարում:

×