Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทอดกฐิน วัดเลียบ

239 views

Published on

ทอดกฐินวัดเลียบ

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ทอดกฐิน วัดเลียบ

  1. 1. พิธีกรรมทางศาสนา.. ทอดกฐิน
  2. 2. จัดทำโดย น.ส. ปพิชญำ จำรุวรรณโน เลขที่ 1 น.ส. ภัศรำวดี ชูชื่น เลขที่ 9 น.ส. ศลำฆิน เพชรดี เลขที่ 10 น.ส. พิมพ์รัมพำ นวลหอ เลขที่ 16 นำยกิตติพศ ลูกจันทร์ เลขที่ 17 น.ส. ณัฐนันท์ อินทรอำภรณ์ เลขที่ 21 น.ส.กุลรัตน์ เสริมสุทธ์ เลขที่ 27 น.ส. ลลิตพรรณ กำฬพรรณลึก เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/14
  3. 3. ทำบุญต้นพลู
  4. 4. กำรทอดกฐิน ประเพณีกำรทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีกำรจัดทอดกฐินขึ้นภำยใน ๑ เดือน หลังประเพณีออกพรรษำ โดยวัดที่จะสำมำรถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษำโดยไม่ขำดพรรษำเลยไม่ต่ำกว่ำ๕ รูป และแต่ละวัดสำมำรถ รับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้ง กำรทอดกฐินเป็นกำลทำน ตำมพระวินัยกำหนดกำลไว้คือ ตั้งแต่แรม1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธำเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่ำงระยะเวลำนี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลัง กำหนดนี้ ก็ไม่เป็นกำรทอดกฐิน ประวัติของกฐินประวัติของกฐินนั้นมีอยู่ว่ำ ครั้งหนึ่งภิกษุชำวเมืองปำฐำประมำณ ๓๐ รูป มีควำมประสงค์ จะไปเฝ้ำพระพุทะเจ้ำ ณ เมืองสำวัตถี จึงพำกันเดินทำงจำกเมืองปำฐำไปสำวัตถี แต่พอไปถึงเมืองสำเกตซึ่งอยู่ใน ระยะทำงอีก๖ โยชน์จะถึงสำวัตถี ก็เผอิญถึงวันเข้ำพรรษำภิกษุเหล่ำนั้นจะเดินทำงต่อไปไม่ได้จึงจำพรรษำอยู่ใน เมืองสำเกต ในระหว่ำงจำพรรษำมีควำมร้อนรนอยำกเฝ้ำพระพุทธเจ้ำโดยเร็ว พอออกพรรษำก็ออกเดินทำงจำกเมือง สำเกต ในเวลำนั้นฝนยังตกมำกอยู่ทำงเดินก็เป็นโคลนตมเปรอะเปื้อน เมื่อมำถึงเมืองสำวัตถีได้เข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำทรงทรำบควำมลำบำกของพระภิกษุเหล่ำนั้น จึงทรงอนุญำตให้พระภิกษุทำพิธีกรำนกฐินในระยะเวลำ ภำยหลังวันออกพรรษำแล้วไป๑ เดือน ภิกษุที่ได้ทำพิธีกรำนกฐินแล้วย่อมได้รับอำนิสงส์ คือควำมยกเว้นในกำรผิด วินัย ๕ ประกำร เป็นเวลำ ๔ เดือน (หมดเขตในวันเพ็ญเดือนสี่)

×