Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แหล่งข้อมูลหมายถึง

40,702 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แหล่งข้อมูลหมายถึง

  1. 1. ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดหรือข้อเท็จจริง เกียวกับสิ่งต่าง ๆ ทีเราสนใจ เช่นเกียวกับสถานที่ ่ ่ ่ คนสิ่งของเป็นต้นข้อมูลทีเราพบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบ เช่นเป็นตัวเลข ่ ข้อความ รูปภาพ เสียงต่าง ๆ เราสามารถรับรู้ขอมูลได้จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ้1. การรับรูข้อมูลทางตา ได้แก่ การมองเห็น เช่นข้อมูลภาพ จากหนังสือ โทรทัศน์ เป็นต้น ้2. การรับรูทางหู ได้แก่ การได้ยนเสียงผ่านเข้ามาทางหู เช่น ข้อมูลเสียงเพลง เสียงพูด เสียงรถ ้ ิเป็นต้น3. การรับรูทางมือ ได้แก่ การสัมผัสกับข้อมูล เช่น การจับเสื้อผ้าแล้วรู้สกว่านุ่ม เป็นเนือผ้าเป็นต้น ้ ึ ้4. การรับรูทางจมูก ได้แก่ การได้กลิน เช่น หอมกลินอาหาร กลินดอกไม้ กลินขยะ เป็นต้น ้ ่ ่ ่ ่5. การรับรูทางปาก ได้แก่ การรูสกถึงรส โดยการสัมผัสทางลิน เช่น เผ็ด หวาน ขม เป็นต้น ้ ้ ึ ้ชนิดของข้อมูลแบ่งได้หลายชนิด ดังนี้1. ข้อมูลตัวเลข จะประกอบด้วยตัวเลขเท่านัน เช่น 145 , 2468 เป็นต้น มักจะนามาใช้ในการ ้คานวณ2. ข้อมูลอักขระ ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ เช่นบ้านเลขที่ 13/2 เป็นต้น ถ้ามีตัวเลขประกอบ จะมิได้นามาคานวณ3. ข้อมูลภาพ รับรูจากการมองเห็น เช่น ภาพดารา ภาพสัตว์ตาง ๆ ้ ่4. ข้อมูลเสียง รับรูจากทางหูหรือการได้ยน เช่นเสียงพูด เสียงเพลง เป็นต้น ้ ิข้อมูลมีประโยชน์มากมายดังนี้1. ด้านการเรียน เช่น ข้อมูลทีได้จาก โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ มาใช้ประโยชน์ใน ่การเรียนได้ เป็นข้อมูลหรือความรูเพิมเติม ้ ่2. ด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น ถ้าเรามีขอมูล เราสามารถทีจะสนทนาพูดคุย หรือบอกเรืองต่าง ๆ ้ ่ ่ให้กบผู้อนได้ ั ื่3. ด้านการตัดสินใจ เป็นการใช้ชวยให้เราตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดขน เช่น การเลือกซื้อของเล่น ถ้าเรา ่ ี ึ้ทราบราคาของเล่น ในแต่ละร้าน จะทาให้เราเลือกซื้อของเล่นทีเหมือนกันได้ในราคาทีถกทีสด ่ ่ ู ่ ุการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยวิธการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์หรือ ีสอบถามผูรู้ การสารวจแหล่งข้อมูลเอง หรือการนาข้อมูลมาจากแหล่งทีมผู้จดทาไว้แล้ว เช่น หนังสือ ้ ่ ี ัต่าง ๆ เป็นต้นการรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นันกระทาได้หลายวิธขนกับลักษณะของ ้ ี ึ้แหล่งข้อมูล สามารถแบ่งวิธการรวบรวมข้อมูลได้ 3 วิธี ี1. การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม เช่นการถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รในแหล่งข้อมูล เช่น การที่ ู้นักเรียนถามคุณครูเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน การส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบกรอก2. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ เช่น จากหนังสือ ตารา วารสาร หนังสือพิมพ์ คูมือ เป็นต้น ่3. การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ โดยผูตองการข้อมูลเข้าไปสังเกตเหตุการณ์ตาง ๆ ด้วย ้ ้ ่ตัวเองคุณภาพของข้อมูล การนาเอาข้อมูลหรือสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์นน ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง น่าเชือถือ ั้ ่ข้อมูลทีดมคณภาพควรมีคณสมบัติดงนี้ ่ ี ี ุ ุ ั1. มีความถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงทีเกิดขึน ่ ้2. สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลจะต้องมีแหล่งข้อมูลทีสามารถอ้างอิงได้ ่3. มีความเป็นปัจจุบน ทันต่อเรืองราวและเหตุการณ์ทเกียวข้อง ั ่ ี่ ่4. มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจน
  2. 2. แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล หมายถึง สถานทีหรือแหล่งทีเกิดข้อมูล แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลทีต้องการ ่ ่ ่เช่น บ้ านเป็นแหล่งข้อมูลทีเกียวกับนักเรียน โดยบันทึก ข้อมูลไว้ในทะเบียนบ้าน ่ ่ ห้องสมุด เป็นแหล่งข้อมูลเกียวกับความรูต่าง ๆ ่ ้ ข้อมูลบางอย่างเราอาจจะนามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้ เช่นราคาของเล่นชนิดเดียวกัน เราอาจจะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซึ่งได้แก่รานค้าหลายร้านได้ และข้อมูลหรือราคาทีได้ ้ ่อาจจะแตกต่างกันไป หนังสือพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูลทีมทงข้อความ ตัวเลข รูปภาพ ่ ี ั้

×