Successfully reported this slideshow.
ภูมิแพ
โรคภูมิแพ   โดยน.พ.สาธิต สันตดุสิต
โรคภูมิแพหรือโรคแพ (Allergy)  คือ โรคที่เกิดขึ้นกับผูที่มีอาการไวผิดปรกติตอสิ่งที่กอใหเกิดภูมิแพ (Allergen)ซึ่งธร...
สิ่งที่ทําใหเกิดภูมิแพ เรียกวา สารกอภูมิแพ (Allergens) หรือสิ่งกระตุน ซึ่ง                  อาจเข...
อายุที่พบบอยพบไดในทุกเพศทุกวัยพบบอยในเด็กอายุ 5 ถึง 15 ปไมติดตอ และเปนพันธุกรรมได
โรคภูมิแพประกอบดวย  1.โรคแพอากาศ  2. โรคหอบหืด  3. โรคภูมิแพผิวหนัง  4. โรคแพอาหาร
โรคแพอากาศ หรือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ     อาการ         - น้ํามูกไหล คัดจมูก คันจมูก จาม         ...
ALLERGIC RHINITIS     Allergic salute
การวินิจฉัยโรคแพอากาศ 1. การซักประวัติ 2. การตรวจรางกาย 3. การตรวจเลือด 4. การทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง 5. การตรวจเยื่...
การแพทางตา สิ่งกระตุนจะทําใหหลอดเลือดเยื่อบุตาขยายตัว ตาจะแดง แสบตาคันตา น้ําตาไหล และถาเปนมาก ตาก็จะบวม
การทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง ( Skin Tests )วิธีนแพทยจะน้ําสกัดของสารกอภูมิแพมาหยดลงบนผิวหนังบริเวณ   ี้ทองแขน หรือหลัง ...
ทดสอบการแพ
ตัวไรฝุน(บาน)มักจะปะปนอยูในฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 0.3 มม. ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา
พรมภัยใกลตัว
ซากูระ ตนสัก
น้ําหอม เสปรย สารละเหย ทินเนอร
การดูแลผูปวยโรคแพอากาศ 1. หลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ 2. ใชยาปองกัน 3. ใชยารักษาอาการ 4. ฉีดวัคซีนสรางภูมิตานทานสา...
หอบหืดเกิดขึ้นอยางไร ?
โรคหอบหืด ประกอบดวย ภาวะอุดกันทางเดินหลอดลม      ้ การอักเสบของหลอดลม ภาวะหลอดลมไวเกินตอสิ่งกระตุน
พันธุกรรม               สิ่งกระตุนอื่นๆ สารกอภูมิแพ         โรคหอบหืด    การติดเชื้อ หลอดลมอ...
อาการของโรคหอบหืดหายใจเสียงวี้ด กลางวัน และ/หรือกลางคืนหายใจเหนื่อยเปนระยะไอไอเวลานอนหอบเวลาออกกําลังกาย
การวินิจฉัยโรคหอบหืด การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
ust mite              Timothy pollen            Alternaria      The Cockroaches
การรักษาโรคหอบหืด การรักษาภาวะหอบเฉียบพลัน การควบคุมการหอบเรื้อรัง
The nebulizer compressor system
The coffee cup deliverysystem
Spacer devices
Mini Wrightpeak flow meter
ภูมิแพทางผิวหนัง  สิ่งกระตุนที่เขามาทางผิวหนัง เชนสารเคมี ยา เครื่องสําอางค น้ํามันเชือ               ...
แพสบูลางจาน
ตุม
การแพอาหารที่พบไดบอย คือ นมวัว ไขแดง ไขขาวถั่วเหลือง อาหารทะเล เชน กุง ปลาหมึก แปงสาลี     อาจทําใหเกิดผืนคัน...
สิ่งกระตุนเขามาทางอาหาร จะทําใหปวดทอง อาเจียน ทองเสีย ถายเปนเลือด เปนผื่นแดง คัน ลมพิษ หนาตาบวม
ผิวหนัง อาจเปนลมพิษแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง มีอาการที่ผิวหนังอักเสบ หรือบวมตามผิวหนังในเด็ก พบวาการแพไข หรือนมวัว มัก...
สารผสมในอาหาร เชนสี สารกันบูด หรือเชื้อราที่ปนเปอน อาจทําใหลมพิษเรื้อรังมีอาการกําเริบขึ้นไดในทางเดินอาหาร อาจมีปากอั...
ผงชูรส ไขมันยาฆาแมลง ของหมักดอง
นม ไข ถั่ว
เปลือกตนไม  ปากเจอ
การแพยา/เซรุมกลุมยาซัลฟา ปฏิชีวะนะ เชนเพนนิซิลลิน เตตราไซคลินยาลดไขแกปวดพวกแอสไพรินไดไพโรน ยาโรคกระดูก (NSAID)เซรุม...
แพยาเพ็นนิสซาลินเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ นาที หรือเปนชั่วโมงหลังทาน
แพสี
การรักษาผูที่มีอาการรุนแรง อาจจําเปนตองใหนาเกลือ                    ้ํใหยาฉีดพวก แอดดรีนาลีน ในราย...
ฉีดดวน
ยาที่ควรประจําบานยาทาแกคันยาทาแกแพ + แกคันครีมทาแกแพสเตียรอยดครีมถาเคยเปนรุนแรงมากควรมียาฉีดแอดดรีนาลีน และเด็กค...
การสงเสริมสุขภาพ/ปองกัน/รักษา/ฟนฟู
การฉีดวัคซีนใหรางกายเกิดภูมิตานทาน  มีวิธีการรักษาโรคภูมิแพอีกประการหนึ่งที่เปนการ รักษาไดผลดีพอสมควร ไดแกการหาส...
เหตุปจจัยของโรคภูมิแพในผูสูงอายุผิวหนังเสื่อมสภาพไขมันที่ผิวหนังมีนอยอาหารออกกําลังกายสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมความรอนความเย็นการขูดกดทับ
อารมณ- กังวล- เครียด- ทุกขใจ
วิธีพิชิตโรคภูมิแพ
ซักเครื่องนอนในน้ารอนทุกสัปดาห         ํจัดเก็บบานใหสะอาดปดประตูหองนอนไมใหสุนัขและแมวเขา      ทําคว...
ขอบคุณครับ
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Allergy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Allergy

781 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Allergy

 1. 1. ภูมิแพ
 2. 2. โรคภูมิแพ โดยน.พ.สาธิต สันตดุสิต
 3. 3. โรคภูมิแพหรือโรคแพ (Allergy) คือ โรคที่เกิดขึ้นกับผูที่มีอาการไวผิดปรกติตอสิ่งที่กอใหเกิดภูมิแพ (Allergen)ซึ่งธรรมชาติสารเหลานี้อาจไมกอใหเกิดภูมิแพกับคนทั่วไป
 4. 4. สิ่งที่ทําใหเกิดภูมิแพ เรียกวา สารกอภูมิแพ (Allergens) หรือสิ่งกระตุน ซึ่ง อาจเขาสูรางกายทางระบบหายใจ อาหารการสัมผัสทางผิวหนัง ตา หู จมูก การฉีด หรือถูกกัดตอย.
 5. 5. อายุที่พบบอยพบไดในทุกเพศทุกวัยพบบอยในเด็กอายุ 5 ถึง 15 ปไมติดตอ และเปนพันธุกรรมได
 6. 6. โรคภูมิแพประกอบดวย  1.โรคแพอากาศ  2. โรคหอบหืด  3. โรคภูมิแพผิวหนัง  4. โรคแพอาหาร
 7. 7. โรคแพอากาศ หรือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ อาการ - น้ํามูกไหล คัดจมูก คันจมูก จาม - คันตา ตาแดง - เสมหะในคอ - เปนมากเวลาเชาหรือกอนนอน - เปนตลอดป ยกเวนบางคนเปนบอยใน ฤดูหนาว
 8. 8. ALLERGIC RHINITIS Allergic salute
 9. 9. การวินิจฉัยโรคแพอากาศ 1. การซักประวัติ 2. การตรวจรางกาย 3. การตรวจเลือด 4. การทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง 5. การตรวจเยื่อบุโพรงจมูก 6. เอกซเรย
 10. 10. การแพทางตา สิ่งกระตุนจะทําใหหลอดเลือดเยื่อบุตาขยายตัว ตาจะแดง แสบตาคันตา น้ําตาไหล และถาเปนมาก ตาก็จะบวม
 11. 11. การทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง ( Skin Tests )วิธีนแพทยจะน้ําสกัดของสารกอภูมิแพมาหยดลงบนผิวหนังบริเวณ ี้ทองแขน หรือหลัง น้ําสกัดนั้นมาจากสารกอภูมิแพที่พบบอย ๆ เชนฝุนบาน ไรฝุน เชื้อราในบรรยากาศ แมลงตาง ๆ ในบาน เชน แมลงสาบยุง เกสรดอกไม และอื่น ๆ แลวใชปลายเข็มที่สะอาด สะกิดลงบนผิวหนังเพื่อใหน้ํายาซึมซับลงไป แลวทิ้งไวประมาณ 20 นาที ตุมใดที่ผูปวยแพก็จะเปน รอยนูนคลายรอยยุงกัด แพทยจะทําการวัดรอยนูนและรอยแดงของแตละตุมที่ปรากฏ ซึ่งทําใหทราบไดทันทีวา แพสารใดบาง ตุมใดที่ไมแพก็จะไมมีรอยนูนแดง สําหรับวิธีทดสอบทางผิวหนังทําไดตั้งแตอายุไดไมกี่เดือน จน ถึงเปนผูใหญ
 12. 12. ทดสอบการแพ
 13. 13. ตัวไรฝุน(บาน)มักจะปะปนอยูในฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 0.3 มม. ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา
 14. 14. พรมภัยใกลตัว
 15. 15. ซากูระ ตนสัก
 16. 16. น้ําหอม เสปรย สารละเหย ทินเนอร
 17. 17. การดูแลผูปวยโรคแพอากาศ 1. หลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ 2. ใชยาปองกัน 3. ใชยารักษาอาการ 4. ฉีดวัคซีนสรางภูมิตานทานสารกอภูมิแพ
 18. 18. หอบหืดเกิดขึ้นอยางไร ?
 19. 19. โรคหอบหืด ประกอบดวย ภาวะอุดกันทางเดินหลอดลม ้ การอักเสบของหลอดลม ภาวะหลอดลมไวเกินตอสิ่งกระตุน
 20. 20. พันธุกรรม สิ่งกระตุนอื่นๆ สารกอภูมิแพ โรคหอบหืด การติดเชื้อ หลอดลมอุดกั้น เยื่อบุหลอดลมบวม การอักเสบของเยื่อบุหลอดลม การเพิ่มของเสมหะในหลอดลม
 21. 21. อาการของโรคหอบหืดหายใจเสียงวี้ด กลางวัน และ/หรือกลางคืนหายใจเหนื่อยเปนระยะไอไอเวลานอนหอบเวลาออกกําลังกาย
 22. 22. การวินิจฉัยโรคหอบหืด การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
 23. 23. ust mite Timothy pollen Alternaria The Cockroaches
 24. 24. การรักษาโรคหอบหืด การรักษาภาวะหอบเฉียบพลัน การควบคุมการหอบเรื้อรัง
 25. 25. The nebulizer compressor system
 26. 26. The coffee cup deliverysystem
 27. 27. Spacer devices
 28. 28. Mini Wrightpeak flow meter
 29. 29. ภูมิแพทางผิวหนัง สิ่งกระตุนที่เขามาทางผิวหนัง เชนสารเคมี ยา เครื่องสําอางค น้ํามันเชือ ้เพลิง น้ํามันหลอลื่น จะทําใหเกิดผื่นแดง คัน ถาเปนซ้ํา ๆอาจทําใหเกิดการอักเสบบางครั้งเรียกวาน้าเหลืองไมดี ํ
 30. 30. แพสบูลางจาน
 31. 31. ตุม
 32. 32. การแพอาหารที่พบไดบอย คือ นมวัว ไขแดง ไขขาวถั่วเหลือง อาหารทะเล เชน กุง ปลาหมึก แปงสาลี อาจทําใหเกิดผืนคัน ผื่นคัน ลมพิษ ่บวมตามตัว หายใจไมออก
 33. 33. สิ่งกระตุนเขามาทางอาหาร จะทําใหปวดทอง อาเจียน ทองเสีย ถายเปนเลือด เปนผื่นแดง คัน ลมพิษ หนาตาบวม
 34. 34. ผิวหนัง อาจเปนลมพิษแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง มีอาการที่ผิวหนังอักเสบ หรือบวมตามผิวหนังในเด็ก พบวาการแพไข หรือนมวัว มักทําใหเกิด ผิวหนังอักเสบในทารกอาหารทะเล เชน กุง ปู ปลา มักทําใหเกิดลมพิษ แบบเฉียบพลัน
 35. 35. สารผสมในอาหาร เชนสี สารกันบูด หรือเชื้อราที่ปนเปอน อาจทําใหลมพิษเรื้อรังมีอาการกําเริบขึ้นไดในทางเดินอาหาร อาจมีปากอักเสบ แผลในปากปวดทอง ทองเดิน เลือดออกในทางเดิน อาหาร หรือลําไสอักเสบ
 36. 36. ผงชูรส ไขมันยาฆาแมลง ของหมักดอง
 37. 37. นม ไข ถั่ว
 38. 38. เปลือกตนไม ปากเจอ
 39. 39. การแพยา/เซรุมกลุมยาซัลฟา ปฏิชีวะนะ เชนเพนนิซิลลิน เตตราไซคลินยาลดไขแกปวดพวกแอสไพรินไดไพโรน ยาโรคกระดูก (NSAID)เซรุมตานพิษงู พิษสุนขบา ั
 40. 40. แพยาเพ็นนิสซาลินเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ นาที หรือเปนชั่วโมงหลังทาน
 41. 41. แพสี
 42. 42. การรักษาผูที่มีอาการรุนแรง อาจจําเปนตองใหนาเกลือ ้ํใหยาฉีดพวก แอดดรีนาลีน ในรายที่มีอาการช็อคอาการทางผิวหนัง อาจใหยาทา/ยาทาน/ยาฉีดแกแพ(ตานฮิสตามีน) หรืออาจใชยาพวกสเตียรอยดในระยะสั้นๆ ผูที่มีอาการรุนแรง อาจตองพกยาฉีดที่มียาแอดดรีนาลีน lgตียรอยดชนิดบรรจุเสร็จไวติดตัว
 43. 43. ฉีดดวน
 44. 44. ยาที่ควรประจําบานยาทาแกคันยาทาแกแพ + แกคันครีมทาแกแพสเตียรอยดครีมถาเคยเปนรุนแรงมากควรมียาฉีดแอดดรีนาลีน และเด็กคาครอน(สเตียรอยด)
 45. 45. การสงเสริมสุขภาพ/ปองกัน/รักษา/ฟนฟู
 46. 46. การฉีดวัคซีนใหรางกายเกิดภูมิตานทาน มีวิธีการรักษาโรคภูมิแพอีกประการหนึ่งที่เปนการ รักษาไดผลดีพอสมควร ไดแกการหาสาเหตุของโรคภูมิแพใหพบแลวนําสารกอภูมิแพที่ตรวจพบนี้นํามาผลิตวัคซีนใหผูปวย เพื่อใหรางกายสรางภูมิตานทานสารที่แพ ( อิมมูโนบําบัด ) คือ รักษาใหรางกายเกิดภูมิตานทานสารที่แพ หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา การรักษาเพื่อ ลดภูมิไว คือ ใหรางกายลดความไวตอสารที่กอใหเกิดโรค
 47. 47. เหตุปจจัยของโรคภูมิแพในผูสูงอายุผิวหนังเสื่อมสภาพไขมันที่ผิวหนังมีนอยอาหารออกกําลังกายสิ่งแวดลอม
 48. 48. สิ่งแวดลอมความรอนความเย็นการขูดกดทับ
 49. 49. อารมณ- กังวล- เครียด- ทุกขใจ
 50. 50. วิธีพิชิตโรคภูมิแพ
 51. 51. ซักเครื่องนอนในน้ารอนทุกสัปดาห ํจัดเก็บบานใหสะอาดปดประตูหองนอนไมใหสุนัขและแมวเขา ทําความสะอาดเศษแมลงทําชั้นวางรองเทาและถอดรองเทากอนเขาบานหลีกเลี่ยงอาหารหรือยาที่แพออกกําลังกายใหแข็งแรง
 52. 52. ขอบคุณครับ

×