เคล็ดลับนอนหลับ2

1,973 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เคล็ดลับนอนหลับ2

 1. 1. การหลับผิดปกติ1. นอนไมหลับ (Insomnia)2. หลับมาก (Hypersomnia) หรืองวงนอนตอนกลางวัน ไมสามารถตื่นอยูไดในที่ และเวลาทีไมเหมาะสม เชน คุย หรือ รับประทานอาอาร เปนตน ่3. มีอาการเกิดขึ้นในขณะที่หลับ (Parasomnia) พฤติกรรมเกิดขึ้นขณะหลับ หรือ มากขึ้น เชน ละเมอ, การเดินละเมอ, ขบฟน เปนตน
 2. 2. นอนไมหลับ (Insomnia)ปญหา - ปญหาของคนจํานวนมาก - ไมพบแพทย - แพทยใหความใสใจนอย - ซื้อยา - สมุนไพรกินเอง
 3. 3. นอนไมหลับ (Insomnia) ตอความสําคัญ - รางกายออนเพลีย ขาดสมาธิ ทํางานลดลง - กลายเปนเรื้อรัง เสี่ยงตอรางกายปวยทางจิต เชน โรคซึมเศรา, วิตกกังวล, ติดยา, ติดเหลา - ซ้ําเติม โรคเปนอยูเดิม - อายุสั้น - เด็กนอนดึกตื่นเชาตัวเล็ก - อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
 4. 4. อาการนอนไมหลับ1. นอนไมหลับชั่วคราว (Transient) เกิดฉับพลัน, เครียด, เสียใจ, นานเปน ปกติใน 2 – 3 วัน2. นอนไมหลับเปนระยะๆ (Intermittent) อาการเกิดตอเนื่องจาก ขอ1. เกิด ซ้ําเปนระยะๆ3. นอนไมหลับเรื้อรัง (Chaonic) อาการติดตอกันนานมากกวา 3 สัปดาห
 5. 5. สาเหตุนอนไมหลับ1. มีอาการทางจิตเวช เชน โรคซึมเศรา
 6. 6. สาเหตุนอนไมหลับ (ตอ)2. โรคทางกาย, ภาวะความเจ็บปวยทางกาย
 7. 7. สาเหตุนอนไมหลับ (ตอ)2. โรคทางกาย, ภาวะความเจ็บปวยทางกาย
 8. 8. สาเหตุนอนไมหลับ (ตอ)3. ยา, สารเสพติด- Alcohol- Amphetamines and related stimulants- Caffeine- Cocaine- Opioids- Sedatives, hypnotics, and anxiolytics
 9. 9. สาเหตุนอนไมหลับ (ตอ)3. ยา, สารเสพติด (ตอ)- Anticholinergics- Antidepressants- Antihypertensives- Antineoplastic agents- Central nervous system stimulants- Corticosteroids- Decongestants- Diuretics- Histamine type-2 blockers- Respiratory stimulants- Short-acting sedative-hypnotics
 10. 10. สาเหตุนอนไมหลับ (ตอ)4. การนอนผิดเวลา ผิดสถานที่5. การบินขามเขตเวลา6. ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม7. ขากระตุก8. การหายใจผิดปกติ, หยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea syndrome) โรคสมองไมสั่งหายใจ (Central apnea)
 11. 11. สาเหตุนอนไมหลับ (ตอ)9. ปญหาทางจิตใจ10. อื่นๆ - Conditioned Insomnia - Delayed Sleep – Phase Syndrome - ไมรูสาเหตุ

×