Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการอบรมการจัดการความรูในองคกร (ครั้งที่ 2)                วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น....
ทักษะการพลิกตัวผูบาดเจ็บ (Log-roll)     โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีรวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดทําการอบรมบุคลา...
4. ใหการปฐมพยาบาลแกผูปวย (กรณีผูปวยกระดูกหัก)      เปนการเคลื่อนยายที่เหมาะสมสําหรับผูปวยที่มีอาการรุนแรง เ...
หนวยงานในโรงพยาบาลที่ตองการเปลตัก    งานนําสงใหเหตุผลในการที่จะนําเปลตักไปใช เนื่องจากในกรณีที่ผูปวยมารถกระบะ เม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปโครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กรครั้งที่ 2

950 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สรุปโครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กรครั้งที่ 2

 1. 1. โครงการอบรมการจัดการความรูในองคกร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมเพชรภิรมย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 เรื่อง...........การเลือกใชอุปกรณในการเคลือนยายผูปวย ่  โดย... สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การเคลื่อนยายผูปวย มี 3 สวน คือ หนวยงานกูชีพ ,หนวยงานผูปวยใน, งานนําสงWard ผูปวยใน ลักษณะของ แผนสไลด เคลื่อนยายผูปวย จะมีลักษณะเหมือนกระดาน 1 แผน ความหนาของ แผนสไลด หรือ แผนกระดาน ไมสามารถรับน้ําหนักของคนไขแบบยกลอยได ใชสําหรับพาดระหวางเปลเข็นกับเปลนอนแลวสไลดคนไขลงเตียง แผนสไลด บางแผนคอนขางจะออน ทําใหไมมีความมั่นคง โดยการสไลดจะใชผาหรือเสื้อผาคนไขในการชวยสไลด แตถาคนไขไมไดสวมเสื้อผา ตัวเปลาจะมีเหงื่อ ทําใหการสไลดติดขัด ความปลอดภัยในการใช แผนสไลด ขณะเคลื่อนยายคนไข จะมีเข็มขัดหรืออุปกรณยึดตรึงผูปวยปองกันอุบัติเหตุ ปรกติจะไมไดใช SCOOP เพราะเคลื่อนยายคนไขจากเปลเข็นหนึ่งสูเปลนอน ไมไดยกคนไขถาแพทยระบุใช SCOOP จะเปนปญ หาของงานนําสง ที่ตองไปยืม SCOOP จากหนวยงานกูชีพ ทําใหเ สียเวลาคอนขางมาก ตองประกอบ SCOOP กอนที่จ ะนํามาสง คืน และเจาหนาที่ใน ศูนย ไมส ามารถประกอบSCOOP เองได ตองรอจากงานนําสงหามาให ผูปวยเด็กเล็กจะใชการอุม เด็กโตจะใช แผนสไลด เนื่องจากเคลื่อนยายไดงาย และสะดวกกูชีพ การเคลื่อนยายควรเลือกใชอุปกรณในการยกและเคลื่อนยายที่เหมาะตามสภาพแวดลอม ตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ผูบาดเจ็บ นอกจากนี้ผูชวยเหลือควรใชเวลา ณ ที่เกิดเหตุนอยที่สุดโดยไมใหเกิดอันตรายตอผูปวยและเพื่อนรวมงาน SCOOP จะมีติดรถเสมอ โอกาสที่จะใชมีนอยมาก ประมาณ 100 คน ไดใชเพียง 5 เปอรเซ็นตเนื่องจากสถานที่ไมเอื้ออํานวยในการเขาถึงตัวผูปวย เชน การเคลื่อนยายคนไขจากบานชั้น 2 สวนมากบานในกรุงเทพ จะมีบันไดแคบ ในกรณีที่ตองพลิกตัวผูบาดเจ็บถาหากใช spinal board สามารถวางพาดแลวหมุนบริเวณสวนหัวบันไดได กรณีที่ตองเคลื่อนยายคนไขโดยลิฟต สามารถวาง spinal board ในแนวตั้งได และspinal board สามารถลอยน้ําได แตสําหรับ SCOOP ไมสามารถทําไดเนื่องจากมีชองวางจะโดนผิวหนังของคนไขกรณีที่ใช SCOOP ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใชใน Case ที่คนไขมีปญหาขอตางๆ แผลกดทับ หรือในกรณีที่คนไขอยูในสถานที่แคบๆ เชน ขางเตียงนอนคนไข กรณีคนไข กระดูกหัก จะใช spinal board แตมีอุปกรณชนิดหนึ่ง ที่สามารถใชประคองสะโพกเรียกวา Ken-drick Extrication Device (KED) เปนกระดานรองหลังชนิดสั้นที่มีอุปกรณยึดตรึงกระดูกคอและศีรษะ กระดูกสันหลังไปถึงกระดูกกนกบ 1
 2. 2. ทักษะการพลิกตัวผูบาดเจ็บ (Log-roll) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีรวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดทําการอบรมบุคลากรดานหนาขึ้นบอยครั้ง โดยเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินเบื้องตน แนะนําระบบ EMS ใชเวลาประมาณ 4-5 วันเพื่อพยายามผลักดันใหเปนสวนหนึ่งของ EMS ผูเ ขาอบรมทัก ษะพลิกตัวผูบ าดเจ็บ จากหนวยงานตางๆ ไดแก ตํารวจจราจร พนัก งานดับ เพลิงเจาหนาที่รักษา ความปลอดภัย และเจาหนาที่กูภัยจากทั้งมูลนิธิรวมกตัญู และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สวนใหญสามารถนําไปปฏิบัติกับผูปวย บุคลากรดานหนาจําเปนตองมีความรูดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินซึ่งเปนผูที่เขาไปดูอาการของผูปวยและรายงานขอมูลใหหนวยกูชีพทราบ หากตองการรถพยาบาลระหวางที่รถพยาบาลเดินทางมาที่เกิดเหตุบุคลากรดานหนาจะไมเคลื่อนยายผูปวยโดยไมจําเปน แตจะดูแลผูปวย เช นผูปวย หยุดหายใจก็จะทําการ CPR หรือมีอาการบาดเจ็บจะตองทําการปฐมพยาบาลตามสมควร ดังนั้น การพลิกตัวจะตองพลิกแบบทอนซุง (Log roll) การชวยเหลือและการเคลื่อนยายจะไมลงมือจนกวาจะไดรับการชวยเหลือที่พรอม เจาหนาที่ หรือ อาสาสมัครกูชีพ ตองผานการอบรม และตองทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนทุก 2 ป โดยในการปฏิบัติหนาที่ทุกครั้ง ตองเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ดังนี้ 1.เตรียมความพรอมดานความรู รางกาย และจิตใจของตนเอง (ถาไมมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมงาน) 2. จัดเตรียมและตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณกูชีพ/กูภัย และวิทยุสื่อสารกอนใชงาน 3. บํารุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณกูชีพและวิทยุสื่อสารใหมีสภาพพรอมใชงานตลอด 24 ชั่วโมงโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนผูเชี่ยวชาญดานการใชอปกรณ ุ งานกูชพ สาธิตการปฐมพยาบาลคนไข โดยใช spinal board โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ี 1. เตรียมเวชภัณฑและอุปกรณที่จําเปนในการรักษาพยาบาลพรอมใชตลอดเวลา 2. รับ ทราบข อมูล เบื้อ งตนจากพยาบาลประจํ าศูนย รับ แจง เหตุ และรับ มอบแบบรายงานการ ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 3. ประเมินสภาพผูปวย การซัก ประวัติ จะตองซัก ประวัติเ กี่ยวกับการไดรับ อุบัติเ หตุ เพื่อใหท ราบวาเกิดไดอยางไร ระยะเวลาที่เกิด เพื่อประเมินความรุนแรงของแรงที่มากระทํา และตําแหนงของกระดูกที่ไดรับ บาดเจ็บตรวจรางกาย โดยตรวจทั้งตัว และสนใจตอสวนที่ไดรับอันตรายมากกอน โดยถอดเสื้อผา ออก การถอดเสื้อผาผูบาดเจ็บ อยาพยายามใหผูบาดเจ็บถอดเอง เพราะจะทําใหเจ็บปวดเพิ่มขึ้น แลวสังเกตอาการและอาการแสดงวามีการบวม รอยฟกช้ํา หรือ จ้ําเลือด บาดแผล ความพิการผิด รูป และคลําอยางนุมนวล ถามีการบวมและชามากใหจับชีพจร เปรียบเทียบกับแขนหรือขาทั้งสอง ขาง ตรวจระดับความรูสึก การเปลี่ยนแปลงสีผิว ขณะตรวจรางกาย ตองดูแลทางเดินหายใจให โลง ประเมินการหายใจและการไหลเวียนของเลือด สังเกต 2
 3. 3. 4. ใหการปฐมพยาบาลแกผูปวย (กรณีผูปวยกระดูกหัก) เปนการเคลื่อนยายที่เหมาะสมสําหรับผูปวยที่มีอาการรุนแรง เชน กระดูกสันหลังหรือกระดูกคอ หัก หรือในรายที่สงสัย โดยการใช spinal board ซึ่งการเคลื่อนยายแบบนี้ควรมีผูใหการ ชวยเหลืออยางนอย 3 – 4 คน 4.4.1 ผูชวยเหลือคนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่ คุกเขาขางเดียวขางผูปวยบริเวณชวงอก สะโพก และขา ตามลําดับ โดยฟงคําสั่งจากหัวหนา ทีม(ผูชวยเหลือคนที่หนึ่ง) เพื่อเตรียมพลิกตัวผูปวยเขาหาตนเอง(Log roll) ในลักษณะลําตัวเปน แนวตรงและผูชวยคนที่หนึ่งก็พลิกศีรษะตามไปดวย ระมัดระวังใหศีรษะอยูในแนวขนานกับพื้น เสมอ 4.4.2 ผูชวยเหลือคนที่สอง จับไหลจนถึงสะโพก และไขวมือจับกับ คนที่สามจับ สะโพกบนบริเวณขา 4.4.3 ผูชวยเหลือคนที่หนึ่ง ดูความพรอมของทีมแลวเปนคนใหจังหวะ เมื่อพลิก แลวจึงสอดแผน spinal board 4.4.4 การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การเคลื่อนยายอยางถูกวิธี จะชวยลดความพิการ และอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) เปนผูเชี่ยวชาญวิชาการ ดานการผลิต ประเด็นสําคัญของ เปลตัก 3 ตอน คิดคนขึ้นเพื่อใชในการเคลื่อนยายคนไข โดยมีวัตถุประสงคที่จะไมใหคนไขตองขยับตัวแมแตนิดเดียว หรือขยับนอยที่สุด โดยนําไปปรับปรุงแกไขในสวนที่ Comment เมื่อครั้งกอนเกี่ยวกับ เพื่อพัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะกับความตองการของผูใช มีดังนี้ การพับเก็บไดของเปลตัก สายรัดที่แนนหนา สาธิตการปฐมพยาบาลคนไขโดยใช เปลตัก 3 ตอน แนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีทุกอยาง แตตางกันตรงทีจะนําคนไขขึ้นรถพยาบาล ่ปญหาที่ทางโรงพยาบาลพบจาการสาธิตเปลตัก 3 ตอน มีดังนี้ 1. เปลตักตองใชเจาหนาที่ในการยก ซึ่งในโรงพยาบาล มีเจาหนาที่ไมเพียงพอ 2. ตองออกแรงในการยก 3. ไมสามารถปฏิบัติงานเพียงลําพังกับคนไขได 4. ความไมแข็งแรงของดามจับ 5. การวางเปลตักไมสามารถวางในแนวตั้งได 6. ขอตอของเปลตักไมไดมาตรฐานกับการที่จะรับน้ําหนักตัวของคนไข 7. ลักษณะเปนทองชางเมื่อยกคนไขลอย 8. การประกอบเปลตักมีความยุงยาก 3
 4. 4. หนวยงานในโรงพยาบาลที่ตองการเปลตัก งานนําสงใหเหตุผลในการที่จะนําเปลตักไปใช เนื่องจากในกรณีที่ผูปวยมารถกระบะ เมื่อจอดรถแลวสามารถนําเปลตักไปรับคนไขที่รถไดทันที แลวนําขึ้นเปลคนไขที่จัดเตรียมไว แตอยากไดเปลที่เปนแผนเดียวกันมากกวา จะไดไมยุงยากในการประกอบการพลิกตัวคนไข การพลิกตัวคนไขในกรณีที่น้ําหนักตัวมากกวา 60 กิโลกรัมขึ้นไป ตองใชแรงกลามเนื้อมาก เนื่องจากตองพลิกคนไขทุก 2 ชั่วโมง เพื่อปองกันแผลกดทับ ที่จะเกิดกับคนไขที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได จึงอยากไดนวัตกรรม ที่สามารถลดแรงในการยก หรือพลิกตัวคนไขไดการเจ็บปวยของพยาบาลและเจาหนาที่ ซึ่งตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยก หรือพลิกตัวคนไข ปญ หาที่พ บเป น 1 ใน 3 ของการเจ็ บ ป ว ยทั้ ง หมดคื อ เรื่อ งการปวดหลั ง ปวดเอวเจ า หน าที่ ใ นโรงพยาบาล มีไมเพียงพอตอจํานวนคนไขภายใน ดังนั้นเจาหนาจึงตองทํางานหนัก ........................................... นางสาวธิดารัตน โดดหนู ผูสรุป ........................................... นางรําพึง ปุยแกว ผูตรวจรายงาน ........................................... นางภาณี ผลากรกุล ผูรับรองรายงาน 4

×