Solomo consumer

656 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Solomo consumer

 1. 1. SOLOMOCONSUMER @toppercool
 2. 2. What is SOLOMo?
 3. 3. Consumer 1.0- รับข้อมูลดานเดียว ้- ไดรับข้อมูลจากสื่ อโฆษณา,ประชาสั มพันธ ์ ้- ไมคอยเปรียบเทียบคุณภาพสิ นค้า ่ ่- จงรักภักดีกบแบรนดสูง ั ์
 4. 4. Consumer 2.0- รับฟังเพือน ่- หาข้อมูลหลายทาง- ไมคอยเชือคําโฆษณาของสิ นค้า ่ ่ ่ - ชอบเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆที่- ไมคอยยึดติด ความจงรักภักดีกบแบรนดน้อย ่ ่ ั ์
 5. 5. SoLoMo Consumerคือ กลุมลูกค้า กลุมผู้บริโภคที่ เขาหาแบรนดจาก ่ ่ ้ ์ Social media Location service. Mobile. Device
 6. 6. BrandSocial media• Facebook page , Google Plus page for business• YouTube channel• twitter account• instagram• Pinterest
 7. 7. Instagram For Brands
 8. 8. Instagram Overview Mobile social photo sharing
 9. 9. Now available
 10. 10. What Can Brands Do?• Enhance overall brand image with product offerings, fulfilling promises made to users and promoting core values visually.• Curate content ranging from loosely brand-related to product-specific.• Engage with users to build an online community.• Drive traffic to other websites and social channels (Twitter, Facebook, etc.• Hold visually stimulating contests and giveaways.• Direct users to the brand’s homepage.
 11. 11. Best instagram tools www.statigr.am
 12. 12. Brand on instagram
 13. 13. Pinner Demographic
 14. 14. How Brand use Pinterest
 15. 15. First Pinterest campaign
 16. 16. Location Based Marketing Tactic1. Check-in 2. Rewards3. Search nearby 4. Map
 17. 17. • Local ,Location based service - Google map - Google places , google hotpot
 18. 18. - Google hotpot เน้นให้ผู้ใช้ ช่วยกันให้คะแนนรานคา มุงเน้นทีธุรกิจ ้ ้ ่ ่ร้านอาหารและ กินดืม ่
 19. 19. Location based check in service • Geo-location based gaming • No.1 in Check-in service • มีผู้ใช้งาน 20 M. What is foursquare ในประเทศไทย +200k. • Merchants dashboard • Business Platform ready
 20. 20. สิ่ งทีคนคาดหวังเมือ Check in ่ ่• ส่วนลด• คําแนะนําเพิมเติม ่• การให้ความสํ าคัญ• ไดของรางวัลตอบแทน ้• ไดรับเงินสด ้
 21. 21. With FoursquareBusiness dashboard Do promotion Claim your venue
 22. 22. • Foursquare explore • Foursquare venue page
 23. 23. How to get start Brick and mortar Brand- สมัคร fouresquare.com -Register บน fouresquare.com- เพิมสถานทีของคุณ ่ ่ - สร้าง Brand Page- Claim สถานที่ - ใส่คําแนะนํา- สร้าง special - เชือมตอกับเว็บไซตหรือFacebook ่ ่ ์ • Check-In Special - หาผู้ติดตาม • Loyalty Special • Mayor special- ใช้ dashboard วิเคราะห ์
 24. 24. Foursquare special
 25. 25. Anatomy of foursquare brand page cover bannerBrand info Follower Photos Brand TIPs
 26. 26. Monitoring Tips from your visitor free customer survey from real customer
 27. 27. • Mobile
 28. 28. ทําไมMobile content จึงสํ าคัญ
 29. 29. Mobile marketing weapon - Mobile search - Mobile ads. - Mobile site - QR Code - SMS marketing - Mobile app - AR (Augmented Reality )
 30. 30. รู้จักกับ. QR Code- Quick respond- 2D
 31. 31. QR Code มาใช้อยางสร้างสรรค ์ ่• ลงในสิ่ งพิมพ,์ นามบัตร ,Brochure• สแกนเพือ รับคูปองส่วนลด ่• เปิ ดแผนที่ นําทางมาทีร้านค้า ่• เพือเขาสู่ Venue Check -in บน foursquare ่ ้• สแกนเพือเข้าดูข้อมูลสิ นค้านั้นๆ ่• เพือ follow brand บน Social media ่
 32. 32. ORM. Online Reputation Managementคือ การจัดการความสั มพันธระหวางแบรนดกับผู้บริโภค ์ ่ ์ เมือโดนกลาววาตําหนิดาทอ ่ ่ ่ ่ ตอบอยางทันทวงที ซึงความเร็วในการตอบสนองตอคําถามเหลานั้น ขึนอยูกับอุตสาหกรรม ่ ่ ่ ่ ่ ้ ่ แตไมควรเกิน 24 ช.ม. ่ ่ ใช้ภาษาทีเป็ นกันเอง ถอมตน มีคาอธิบายทีไปในทิศทางทีขอโทษ และสั ญญาณทีจะ ่ ่ ํ ่ ่ ่ แก้ปัญหาให้ โดยอาจมีการทวนชือผู้ถามในคําตอบดวย ่ ้ มีช่องทางติดตอเพือการติดตามผล อยางเช่น email หรือ เบอรโทรศั พทของหน่วยงานทีดแล ่ ่ ่ ์ ์ ่ ู ลูกค้า หากมีคาแนะนําทีสามารถส่งเป็ นลิงคไปยังเว็บไซตใด ให้รวมเข้าไปในคําตอบดวย เพือให้ ํ ่ ้ ์ ์ ้ ่ ลูกค้าสามารถคลิกไดโดยตรง ๊ ้
 33. 33. เมือไดรับการชืนชม พูดในเชิงทีด ี ่ ้ ่ ่- ใช้ ภาษาทีเป็ นกันเองเมือตอบรั บคําชม แต่ อย่ าให้ ฟังดูเป็ นการส่ วนตัวหรื อตีสนิทเทียบเท่ าเกินไป- แสดงออกให้ เห็นว่ า คําติชมต่ างๆ ได้ ถูกส่ งต่ อไปยังระดับสูงหรื อผู้บริ หาร และมุ่งมันทีจะทําให้ ดียิงขึน- แนะนําลูกค้ าทีประทับใจกับการบริการหนึง ให้ ลองใช้ บริ การอืน ภายใต้ เครื อข่ ายของแบรนด์ นันๆ- หากมีการชมแบรนด์ ของเรา โดยการพาดพิงแบรนด์ ค่ ูแข่ งควรหลีกเลียงการพูดถึงคู่แข่ งในComment ของเราโดยโฟกัสแต่ เฉพาะคําชมเท่ านัน- หากลูกค้ านํา Content ทีประทับใจมาโพสต์ ลงหน้ า Wall เช่ น รู ปภาพหรื อวิดีโอ และหากแบรนด์นําไปเผยแพร่ก็ควรให้ เกียรติแก่ เจ้ าของงานนันด้ วย

×