Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

събиране и изваждане до 10.текстови задачи .

17,806 views

Published on

Събиране и изваждане до 10 .Текстови задачи за 1.клас

Published in: Internet
 • Be the first to comment

събиране и изваждане до 10.текстови задачи .

 1. 1. С числата до десет смятаме 1.задача І Стоян има три ябълки и още толкова круши. Колко плода има Стоян ? .~ І . ~ І Решение | / ' 'І' ' ~ ~ ' ~ ~ ј> Стоян има три ябълки / / / е ОІЦЕ ТОЛКОВЗ круши І 3+3=6 плода І б . О;І: І:овр. р„6„плрда„ І 2.задача І Звезда има 6 химикала. дала два на Стоян . Колко химикала са и останали ? Решение * ї П Ч *6-2=4 химикала І а І* у в 'Ј 'д { , д / , Х На Звезда са и останали 4 химикала |
 2. 2. З. задача І Мая е на 7 години , а Петър с една година по-голям . На колко години е Петър ? Решение | чечзњ а С» 5734:- ': ї** д; Р ' М *Ч хд ~ . дд ы/ й* а. д. г. : 'дада 1 Петъре на 7+1=8 години І Отговор : 8 години І 4.задача І На полянка играят 5 котета. дошли още 4 . Колко котета има на полянката ? Решение | т . '7 2 “* Ј“ г *фиде І *' т дът * 'да - „ д х 'ї І ' *Ф #^ 5 ' . Ј '3 ' ° „ддЦї г”. Р» й/ ъ: . .д д: =?~*; /- ь + : вх -- {. ,.. :% ъ Ј. ъ. ** 3' -'г; . ІІ ( Р: : Ж д й ІїС. “ед : ДА ~› *а т; 2 - . .с а . га ї* ' дед-щ. . . , ~: х . ' ' ' Ј г* 15 “3 І. . и . - 43' е н-я : И На поляната има 5+4=9 котета
 3. 3. 5.задача І Петър има 8 играчки. Подарил З на Светлин . Колко играчки са му останали ? Решение | Петър има 8 играчки. Ку. ; *д* 'Ј : ЅГ ї Подарил З на Светлин 5(%~, д 'їетъ р има 8-3 " З) КОЛИЧКИ (5.задача ! В парка има 7 катерички и З сърни. С колко катеричките са в повече от сърните? Решение | т! ? ь 15 «к-'І ~ ^ 'дїгїдїї: а с 'въ ~ Т х* { хх ч' Хх катеричките са с 7-3: 4 повече от сърните І І
 4. 4. е в повече -събираме * ако ни подаряват -събираме Ф ако вземаме - събираме ОЩЕ ТОЛ КОВЗ, СЪІ. І.І, ОТО КОЛ ичество-равни са ° по-малко - изваждаме 6 ако даваме, подаряваме - изваждаме 7.задача І Мама купи 9 домата и 4 моркова по- малко. Колко моркова е купила мама? Решение Ц Мама купи 9 домата И 4 МОРКОВЗ по-малко Мама е купила 9-4: 5 моркова |
 5. 5. 8.задача І Сестра ми има колие с 10 перли в бял и розов цвят. Белите перли са 6.Колко са розовите перли? 6 Решение І , м т- ъ . С В колието на сестра ми има 10-6= 4 розови перли 9.задача І В кошничката си имам 4 ябълки. дай ми толкова от твоите, че моите да станат 7? Решение | -, т; *І *І За да имам 7,ти си ми дал З , защото 4+3=7
 6. 6. 10.задача І Имах 10 ябълки . Изядох няколко и ми останаха 7 ябълки . Колко ябълки съм изял? Решение І Имах 10 ябълки у І І 8 Останаха ми 7 ябълки Изял съм З ябълки, защото 10-З=7 д11.задача І Колко : фигури са нарисувани ? 4» «Р : І : ю »ХА Е т > ф 1 »Аа 2 3 <Ј%'> 4 Отговор : З+4+2=9
 7. 7. 12.задача Н В купа има 10 плода . Аз изядох 2 , а кака З . Колко плода останаха в купата ? Решение І Јд І ». / . І І Аз изядох 2, а кака З - общо 2+З=5 В купата останаха : 10-5=5 1З. задача І Стоян начертал отсечка дълга 5 см, а Петър отсечка с 4 см по-дълга от Стоян. Колко сантиметра е отсечката на Петър? Решение І отсечката на Стоян е 5 см 4см . е д На Петър е с 4 см по-дълга отсечката на Петър е 5+4=9 см Ѕсм
 8. 8. 14.задача І Едно училище има З футболни , още толкова баскетболни и 2 хандбални топки . Колко топки има в училището? Решение 8 > 3 футболни к. . / " “х И' “х "їдддпф още толкова баскетболни ~ дРІВЯ › дпвя Х ъ--е/ ХЪ-д/ %-/ / > 2 хандбални 'т' . общо има З+З+2= 8 топки | та' Крони' 15.задача | На коледната елха има З звездички, няколко ангелчета и 5 свещички. Ако играчките са общо 10,колко са ангелчетата ? Решение І и , г , .› Звездите и И * му "д"- 22/85* н. . х * “ ' “ М свещите са общо Ангелчетата са 10-8=2 броя
 9. 9. ,16.задача І Автобус пътува със 7 пътника. На спирката се качиха З пътника и слязоха 2 пътника. Колко пътника има в автобуса ? Решение І Щом се качиха З и слязоха 2,пътниците в автобуса са се увеличили с З-2 = 1 пътник Вавтобуса има 7+1=8 пътника 17.задача І Автобус пътува с 9 пътника. На спирката слязоха 6 пътника и се качиха 4 пътника. Колко пътника има в автобуса ? Решение І Щом са слезли 6 , а са се качили 4,пътниците са намалели с 6-4 =2 пътника Вавтобуса има 9-2=7 пътника
 10. 10. Задачи за самостоятелна работа у 1 . задача. Едното събираемо е 3, а другото е 6.Намерете сбора? 8 Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. І Отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2 . задача. Умаляемото е 10, а умалителя 6.Намерете разликата? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 . задача. Петър има 6 ябълки. Стоян му подарил още 2 . Колко ябълки има Петър ? Решение 'І отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4 . задача. Мама има 10 лева . В магазина изхарчи 6 лева. Колко лева и останаха ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. І5.задача. Във вазата има 4лалета и 7 минзухара. С колко повече | са минзухарите ОТ лалетата ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. б. задача. Батко е на 9 години, а аз съм 3 години по-малка от него . На КОЛКО ГОДИНИ СЪМ аз ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. 7.задача. В купата има 9 плода . мама изяде 2 , а татко 3 . Колко плода останаха В купата ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. 8.задача. Имам 7 колички . Колко трябва да си купя за да станат 10? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. Отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. І
 11. 11. 9.задача. Имам 4 книги . Подариха ми още няколко и станаха 9 . КОЛКО КНИГИ са МИ подарили ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. Отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. *10.задача. Във вазата има 6 кокичета . Сложих още 4 и изхвърлих 2.Колко кокичета има във вазата? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. Отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. “11.задача. Имам 9 ябълки . Изядох 5 и купих още 6 . Колко ябълки имам ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. І отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12.задача. В купа има три вида плодове -круши, ябълки и сливи , общо 10 . Крушите са 3 , а ябълките 4 . Колко са сливите ? Решение . ... ... ... ... ... ... ... .. отговор . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

×