Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness nr. 244 (5/2016)

819 views

Published on

– Olympia 2016
– Cum ne protejam coloana si articulatiile in efortuuul cu greutati
– Evitarea plafonarii (6)
– Leucina
– Stiati ca…
– Ce suplimente sa cumpar?
– Mic ghid de culturism si fitness (10)
– Diferente
– Interviu cu Anton Antipov
– Skandenberg

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness nr. 244 (5/2016)

 1. 1. OOllyymmppiiaa 22001166 CCee ssuupplliimmeennttee ss`` ccuummpp``rr?? CCuumm nnee pprrootteejj``mm ccoollooaannaa [[ii aarrttiiccuullaa]]iiiillee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (244) 2016 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 243, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Olympia 2016 . . . . . . .8 Cum ne protej`m coloana [i articula]iile n efortul cu greut`]i . . . . . . . .12 Evitarea plafon`rii (6) . . . . .14 Leucina . . . . . . . . . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Ce suplimente s` cump`r? . . . . . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (10) . . . . .22 Diferen]e . . . . . . . . . .26 Interviu cu Anton Antipov . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 5/2016 32 Culturism&Fitness nr. 5/2016 PENTAPROT BAR NOU V` anun]`m apari]ia produsului Pentaprot Bar, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Acest baton prezint` o serie de nout`]i: con]ine protein` din 5 surse (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o con- sisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gus- tos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutri- tiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i com- plec[i. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame; cei care vor s` creasc` n greutate [i mas` muscular` l pot folosi ntre mese, nainte [i dup` antrenament. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g car- bohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 3,00 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 5/2016 Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 5/2016 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: gratis, cu livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 5/2016 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 5/2016 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii NOU O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Dr. C. Ionescu Los Angeles {i n acest an, såmb`t`, 18 septembrie, sala New Orleans din Las Vegas a g`z- duit competi]iile finale pentru titlurile profesioniste Mr. Oly- mpia la culturism, physique, figure, fitness [i bikini! Iat` mai ntåi rezultatele urmate de cåteva comentarii: M. Olympia, primii zece clasa]i (din totalul de 24 califi- ca]i) cu sumele ncasate: 1. Phil Heath (SUA) (6 titluri) – 400,000 $ 2. Shawn Rhoden (SUA) – 150,000 $ 3. Dexter Jackson (SUA) – 100,000 $ 4. Mamdouh Elssbiay (Egipt) – 55,000 $ 5. William Bonac (Olanda) – 45,000 $ 6. Roelly Winklaar (Curacao) – 35,000 $ 7. Cedric McMillan (SUA) – 25,000 $ 8. Dallas McCarver (SUA) – 20,000 $ 9. Josh Lenartowicz (Australia) – 18,000 $ 10. Justin Compton (SUA) – 16,000 $ Alte ]`ri reprezentate: Marea Britanie, Germania, Canada, Cehia, Rep. Domini- can`. Mr. Olympia 212 lbs 1. Flex Lewis (5 titluri) 2. Ahmad Ashkanani 3. Jose Raymond 4. Eduardo Correa 5. David Henry Ms. Olympia Figure 1. Latorya Watts (2 titluri) 2. Candice Lewis-Carter 3. Cydney Gillon 4. Nicole Wilkins 5. Swann Delarosa Mr. Olympia Physique 1. Jeremy Buendia (3 titluri) 2. Ryan Terry 3.Jeremy Potvin 4. Brandon Hendrickson 5. Andre Ferguson Mr. Olympia Classic Physique 1. Danny Hester 2. Arash Rahbar 3. Sadik Hadzovic 4. Breon Ansley 5. Darrem Charles Ms. Olympia Physique 1. Juliana Malacarne (3 titluri) 2. Danielle Reardon 3. Heather Grace 4. Kira Neuman 5. Jamie Nicole Pinder Ms. Olympia Fitness 1. Oksana Grishina (3 titluri) 2. Tanji Johnson 3. Regiane DaSilva 4. Whitney Jones 5. Bethany Wagner Ms. Olympia Bikini 1. Courtney King 2. Angelica Teixeira 3. India Paulino 4. Ashley Kaltwasser 5. Jennifer Ronzitti Acum, revenim la clasa- mente cu cåteva comentarii. Phil Heath (poreclit “The Gift” - dup` trupul s`u ntr-adev`r foarte giftuit de natur`) de 36 de ani, cu al [aselea titlu con- secutiv a fost cå[tig`torul f`r` surprize al marii competi]ii. Rutina sa de prezentare a fost superb` [i fizicul s`u masiv [i foarte ”uscat”. Phil l egaleaz` pe Dorian Yates (1992-1997) cu cele 6 titluri [i cu siguran]` acum el vizeaz` cele 7 titluri ale lui Arnold [i chiar cele 8 titluri ale lui Lee Haney (1984-1991) [i Ronnie Coleman (1998-2005). Majo- ritatea competitorilor, pe lång` supermasa deja obi[- nuit` la Mr. Olympia, s-au prezentat foarte fibra]i. Kai Green, foarte apropiat de Phil n toate aspectele, dar [i controversat, de[i calificat, nu s-a prezentat (dar nu [i surprinz`tor). Frustrarea sa este clar`, dup` cum am v`zut de multe ori n istoria Mr. Olympia: Arnold vs Oliva [i Nubret, apoi Ferigno [i mai Olympia 2016 Culturism&Fitness nr. 5/2016 9 PPhhiill HHeeaatthh SShhaawwnn RRhhooddeenn DDeexxtteerr JJaacckkssoonn MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy WWiilllliiaamm BBoonnaacc RRooeellllyy WWiinnkkllaaaarr CCeeddrriicc MMccMMiillllaann 8 Culturism&Fitness nr. 5/2016 foto:flexonline.com O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. tårziu Zane [i Metzer. Apoi, Lee Haney vs Levrone [i Labrada, Dorian Yates vs Wheeler, Coleman vs mul]i al]ii, [i mai de curånd Jay Cutler [i urm`ritorii s`i! Clasa]ii pe locurile 2 [i 3, Shawn Rhoden (originar din Jamaica), 41 de ani (a urcat de la locul 5 anul trecut [i 4 n 2013) [i Dexter Jackson (n`scut n Florida) – 17 pre- zen]e la Mr. Olympia (un re- cord), au creat competi]ie se- rioas` lui Phil Heath, dar nu i- au amenin]at titlul. Dexter Jackson, 46 ani, de[i a fost Mr. Olympia n 2008 s-a cla- sat al 3-lea, venind, vizibil de- zam`git (locul 2 n 2015) [i totu[i de pe locul 5 n 2013 [i 2014! |ntr-o not` interesant` Ke- vin Levrone s-a ntors n for- m` competi]ional` n doar 6 luni de antrenament [i s-a calificat la Mr. Olympia. Dar nu s-a calificat n final`. Pe Internet, Ronnie Coleman a spus c` [i el se va ntoarce la Mr. Olympia. Probabil, la fel ca Levrone, nu [i n final`. Mul]i au a[teptat de fapt ca ntr-o pauz` Levrone [i Co- leman s` apar` pe scen` [i s` pozeze mpreun`. Poate anul viitor! Fapt interesant e c` cel care a nmånat premiile a fost Dwyane “The Rock” Johnson, cunoscut actor cu trup de cul- turist. El a f`cut un anun] important c`, ncepånd cu anul viitor, el mpreun` cu compania Seven Bucks Pro- ductions vor prezenta com- peti]ia Olympia pe canale comerciale TV, n Ultra HD, deci vom vedea competi]ia live la TV-ul de acas`! Clasa]ii pe locurile 4, 5 [i 6 reprezint` un grup de viitor pentru Mr. Olympia! Mam- douh Elssbiay (Big Ramy) cel mai masiv finalist s-a clasat pe locul 4 dar care nu [tie nc` cum s`-[i ascund` punctele mai slabe. Pe locul 5 un relativ nou venit la Mr. Olympia, William Bonaccu, o performan]` surprinz`toare! Roelly Winklaar s-a clasat pe locul 6, surprinz`tor pentru mul]i spectatori. De[i el a avut poate cele mai bune bra]e de pe scen`, are nc` cåteva zone care necesit` mbun`t`]ire. |n sfår[it, de remarcat clasarea n primii zece a unor noi [i foarte tineri competitori: Cedric McMillan, Dallas McCarver (21 de ani!), Josh Lenartowicz [i Justin Compton. 10 Culturism&Fitness nr. 5/2016 Culturism&Fitness nr. 5/2016 11 DDaallllaass MMccCCaarrvveerr FFlleexx LLeewwiiss OOkkssaannaa GGrriisshhiinnaa JJuulliiaannaa MMaallaaccaarrnnee CCoouurrttnneeyy KKiinngg JJoosshh LLeennaaddoowwiicczz JJuussttiinn CCoommppttoonn LLaattoorryyaa WWaattttss JJeerreemmyy BBuueennddiiaa DDaannnnyy HHeesstteerr foto:flexonline.com O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Prof. Cristian Neagu Pentru c` v`d n toate s`lile n care merg diverse per- soane care [i pun n pericol coloana [i articula]iile cu execu]ii incorecte, am s` ating acest subiect n acest articol, un pic mai n am`nunt. Coloana vertebral` este cel mai complex ansamblu de oase, zgårciuri [i nervi (verte- brele, discurile intervertebrale [i ansamblul de nervi din inte- rior) cu o mobilitate foarte mare, din corpul uman. Co- loana vertebral` se mparte n trei mari zone: 1. Zona cervical` (supe- rioar`) unde se face leg`tura cu craniul [i avem n vecin`- tate centura scapular`. Aceast` zon` poate fi afecta- t` la orice presiune a unei greut`]i ridicate deasupra capului dintr-o postur` inco- rect`. Mu[chii trapezi sus]in coloana n aceast` zon` [i o [i protejeaz`. Dac` deja exis- t` probleme n zona cervical` a coloanei, e bine s` evit`m sprijinirea barei pe ceaf` (ge- nuflexiuni cu haltera pe cea- f`) [i orice exerci]iu cu gre- ut`]i libere ridicate deasupra capului. 2. Zona toracal` (median`) este situat` imediat sub cervi- foto:Ironman 12 Culturism&Fitness nr. 5/2016 cal`. Este o zon` care poate fi afectat` [i numai de o pos- tur` incorect`, n banc` la [coal` sau la birou. Poate fi afectat` de antrenamentul cu greut`]i excesive al muscula- turii spatelui (ramaturi) [i este sus]inut` de un ansamblu de mu[chi situa]i n zona medi- an` a spatelui. 3. Zona lombar` (infe- rioar`) este situat` n partea de jos a spatelui [i este zona cea mai uzat` la practican]ii sportului cu greut`]i. Este sus]inut` de mu[chii lombari [i este afectat` atåt de ridi- carea greut`]ilor deasupra capului, cåt [i de ndrept`ri [i ramaturi. Pe aceast` zon` se sprijin` tot trunchiul, deci e o zon` cu solicitare maxim`. Pentru a proteja coloana vertebral` [i n general tot ce nseamn` articula]ii (ale umerilor, genunchilor dar [i articula]ia coxofemural` sau a coatelor) este necesar s` ]inem cont de cåteva lucruri. Execu]ia exerci]iilor este foarte important`. Aici avem: pozi]ia corect` (cu spatele drept), viteza de execu]ie [i nc`rc`tura. La prima trebuie s` ne ajute un antrenor, ca s` nv`]`m corect pozi]ia de start [i de finish a mi[c`rii. La a doua, ns`, totul depinde de noi. Dac` for]`m [i smucim greutatea, articula]ia va fi prima afectat`, apoi ansam- blul de mu[chi. A treia com- ponent` este nc`rc`tura [i e stråns legat` de primele dou`. Dac` nc`rc`tura cu care lucr`m este prea mare, vom smuci dintr-o postur` in- corect` [i ne vom accidenta, ca s` putem efectua mi- [carea. |n concluzie, dac` nu ave]i probleme articulare sau cu coloana, cel mai bine este s` executa]i tot ansamblul de exerci]ii din postura corect`, cu o vitez` moderat` [i con- stant` [i cu o nc`rc`tur` care s` v` permit` minimum 10 repet`ri, f`r` ajutor. |n cazul n care apare o in- flama]ie sau durere acut` ntr-o anumit` zon` a corpu- lui, primul lucru care trebuie f`cut este s` ne oprim imedi- at din efort, apoi s` con- sult`m un medic [i s` urm`m corect o procedur` de recu- perare. Dac` vom neglija acea durere sau inflama]ie [i vom continua s` ne antre- n`m, risc`m ca problema s` devin` cronic` [i s` reprezin- te un punct nevralgic de-a lungul vie]ii. Dac` n cazul unui cot, ge- nunchi, um`r etc. implica]iile vor fi strict func]ionale, la pro- blemele coloanei vor ap`rea [i simptome neurologice care pot invalida o persoan` tem- porar sau pe termen lung. |ncerca]i s` nu copia]i spor- tivii de performan]`, s` n- ]elege]i c` fiecare corp este unic [i ca practicant al fitnes- sului nu trebuie s` for]a]i nici viteza, nici postura [i mai ales greutatea n exces n cadrul antrenamentelor cu greut`]i. Dac` la 20-25 de ani a[ fi avut un antrenor care s` m` avertizeze c` greutatea de 200 kg e prea mare pentru genuflexiuni sau mpins din culcat, c` articula]iile [i coloa- na mea vor suferi o uzur` ca- re m` va mpiedica s` mai fac ce pot face oamenii obi[nui]i, la vårsta de peste 40 de ani poate c` nu a[ mai fi for]at [i nu a[ mai fi nc`rcat atåt de mult bara cu greut`]i mari. Acesta este unul din motivele pentru care am scris acest articol, ca s` v` ajute s` nu repeta]i gre[elile mele [i n acela[i timp afla]i cum s` v` feri]i de leziuni articulare, ca s` v` pute]i antrena [i la 50, 60 sau 70 de ani. V` doresc s`n`tate [i spor la antrena- ment! Cum ne protej`m coloana [i articula]iile n efortul cu greut`]i Fibro Drink Instant Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,60 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. suc instant cu fibre [i L-Carnitin` Culturism&Fitness nr. 5/2016 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. bune [i cåt mai rapide, ori din cauza unei atitudini defec- tuoase fa]` de antrenament. Iat` deci cåteva reguli de baz`, care ar trebui s` nso- ]easc` orice antrenament, de orice tip [i nivel. Abordarea antrenamentului n mod su- perficial sau neserios precum [i lipsa de concentrare pot avea repercusiuni grave asu- pra practicantului. Discu]iile la telefon, flirtul, pauzele lungi ntre serii, socializarea exage- rat` pot conduce la eventuale accident`ri [i nu vor aduce nimic bun formei fizice. Antre- namentul demarat f`r` nc`l- zire sau cu o nc`lzire superfi- cial` este o eroare grav`. Organismul uman, pentru a putea performa, are nevoie de o perioad` de acomodare n care sunt reglate ritmul car- diac, temperatura, elastici- tatea articula]iilor [i mu[chi- lor, toate acestea preg`tind un antrenament eficace. Utili- zarea greut`]ilor excesive poate conduce la accident`ri grave. Majoritatea practican]i- lor ncearc` s` m`reasc` n mod constant greut`]ile cu care lucreaz` ns` e clar c` acestea nu pot fi m`rite la ne- sfår[it. Ca atare ar trebui folo- site acele greut`]i maximale care s` permit` o execu]ie strict` a exerci]iului [i care s` nu pun` n pericol integritatea articula]iilor. De asemenea recomand s` nu folosi]i iner]ia ca s` execu- ta]i exerci]ii cu greutate mare. Unii practican]i nu realizeaz` c` folosindu-se de iner]ie reduc considerabil cursa mi[c`rii [i, pe cale de con- secin]`, intervalul extensie maxim`-contrac]ie maxim` recomandat dispare. O alt` recomandare este modifi- carea periodic` a programului de antrenament, a exerci]iilor, a greut`]ilor folosite, a tehni- cilor de cre[tere a intensit`]ii antrenamentului. Toate aces- tea vor aduce un plus de pro- gres [i v` vor ]ine departe de monotonie. Mai mult decåt atåt, este bine s` ave]i un plan de antrenament bine gåndit, preg`tit din timp, n acord cu posibilit`]ile voastre fizice [i cu scopul urm`rit. Pentru situa]iile n care dori]i s` utiliza]i greut`]i mari este bine s` fi]i asistat de un parte- ner care n mod sigur v` poate feri de accident`ri se- rioase. Acesta v` poate ajuta s` mai face]i [i cåteva repe- t`ri for]ate atunci cånd situa]ia o impune. Antrenarea grupelor mus- culare pån` la epuizare la fie- care antrenament conduce la apari]ia supra-antrenamentu- lui care limiteaz` cre[terea [i demotiveaz` practicantul. Nu ntotdeauna mai mult antrena- ment nseamn` mu[chi mai mari. Nu uita]i c` mu[chii, pentru a cre[te, au nevoie [i de odihn`. Dup` cum [ti]i, mu[chii nu cresc n timpul an- trenamentului ci atunci cånd v` odihni]i [i v` hr`ni]i co- respunz`tor. De asemenea, nu neglija]i antrenamentul anumitor p`r]i ale corpului sau al anumitor grupe musculare. E inutil s` mai spun c` atunci cånd o grup` muscular` este evitat` n mod constant, dez- voltarea acesteia va suferi [i n final va produce un dez- echilibru major n sfera pro- por]iilor corporale; iar de aici pån` la hilar nu mai e decåt un pas. Daniel Oprea campion balcanic |n articolul din num`rul anterior al revistei discutam despre schimb`rile ce pot fi f`cute n scopul dep`[irii pe- rioadelor de stagnare [i n mod special despre modifica- rea planului de antrenament n sensul altern`rii perioade- lor de antrenament volume- tric, n care num`rul de repe- t`ri pe serie s` fie mare (20 rep.) cu perioadele de efort maximal (4-6 rep.) duce la sti- mularea ambelor tipuri de fi- bre cu contrac]ie rapid` (IIa [i IIb). Avånd n vedere c` an- trenamentul este cea mai important` component` a tri- nomului antrenament/nutri- ]ie/recuperare, v` propun s` continu`m s` discut`m n acest articol despre acele abord`ri inoportune, eronate [i inadecvate ale antrena- mentului. De multe ori, atunci cånd ne antren`m, sc`p`m din vedere aspectele simple [i de baz`, complicånd astfel inutil [i neconstructiv abordarea plan- ului de antrenament, fie din cauza cantit`]ii mare de infor- ma]ie specific` cu care intr`m n contact [i din dorin]a noas- tr` de a avea rezultate cåt mai 14 Culturism&Fitness nr. 5/2016 Culturism&Fitness nr. 5/2016 15 foto:Ironman Evitarea plafon`rii (6) componenta antrenament Gre[eli frecvente n antrenament O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Leucina este un nume familiar printre atle]ii [i cul- turi[tii din zilele noastre. Acest unic aminoacid cu caten` ramificat` (BCAA n englez`) este un declan[ator foarte studiat al sintezei pro- teinei n mu[chi iar acum este considerat un factor impor- tant pentru determinarea calit`]ii proteinei din diet`. Asta nseamn` c` f`r` leucin` n organism este aproape imposibil s` ad`u- g`m ]esut muscular. Atle]ii care au cantitatea mare de leucin` n diet` cå[tig` mai mult` mas` muscular`, se recupereaz` mai repede [i cå[tig` mai mult` for]` [i put- ere. De[i mul]i [tiu de impor- tan]a leucinei, pu]ini atle]i n]eleg cum trebuie aplica]iile ei n diet`. Leucina nu este doar un simplu praf magic pe care po]i s`-l presari n farfuria de måncare [i apoi s` te a[tep]i ca mu[chii s` creasc`. Tre- buie folosit n doze optime [i la momente specifice de-a lungul zilei pentru a ob]ine la maximum beneficiile acestu- ia. Din p`cate multe produse de tip BCAA con]in cantit`]i mai mici decåt optime pentru leucin` [i de aceea ofer` pu]ine beneficii. Cercet`rile au demonstrat c` exist` o eviden]` a cantit`]ii de leu- cin` necesar` pentru opti- mizarea cre[terii masei mus- culare. Cånd s-au folosit suplimente cu BCAA [i aminoacizi, studiile au ar`tat c` e nevoie de cel pu]in 3 grame de leucin` pentru a ob]ine r`spunsul maxim ana- bolic. |n contrast, formule diluate avånd mai pu]in de 2 g de leucin` nu au declan[at sinteza proteinei n mu[chi. Rolul important al leucinei n diet` devine [i mai critic pe m`sur` ce mb`trånim. Cu timpul, atle]ii afl` pe propria piele c` nu mai ob]in acela[i r`spuns la consumarea pro- teinelor [i aminoacizilor pre- cum se ntåmpla cånd erau mai tineri. Cercet`torii au identificat acest lucru ca fiind rezisten]a anabolic` la Leucina 16 Culturism&Fitness nr. 5/2016 aminoacidul leucin`. Totu[i, cånd atle]ilor adul]i li s-au administrat formule de BCAA avånd 3-4 g de leucin`, ace[- tia au putut s` revin` la starea anabolic` pentru cre[- tere muscular`. La fel, for- mule cu mai pu]in de 2 g de leucin` nu au putut reactiva aceast` stare la adul]i. Pentru a ajunge la aceast` cantitate critic` de leucin` n diet` trebuie s` consumi ntre 30 [i 40 de grame de protein` de calitate. Desigur, nu toat` lumea poate s` månånce 200 g de carne de vit` de cåteva ori pe zi. Aici suplimentele ne ajut` foarte mult. |n urma unor cercet`ri proprii, am aflat c` atunci cånd consumi o mas` con]inånd o cantitate mic` de leucin`, cheia este s` suplimentezi acea mas` cu leucin` [i vei ob]ine acela[i r`spuns precum o mas` cu cantitate optim` de leucin`. Implica]iile sunt mul- tiple, leucina putånd fi luat` nainte, dup` sau n timpul antrenamentului, precum [i la mesele cu o cantitate mai pu]in`, precum am scris mai sus. Vegetarienii ar trebui obligatoriu s` suplimenteze mesele lor cu leucin` pentru a ob]ine maxim de cre[tere muscular`. Cånd cau]i suplimente de BCAA este crucial s` alegi pe cele cu doze mari de leucin` iar o por]ie s` con]in` mini- mum 3 g doar de leucin`, pe lång` cealalt` cantitate dat` de valin` [i izoleucin` (restul de componente din BCAA). Exist` acum pe pia]` formule de BCAA care au un raport de 10:1:1 ntre leucin`, va- lin`, izoleucin`, deci de 10 ori mai mult` leucin`. Pån` acum formula standard pen- tru BCAA era de 2:1:1 a celor 3 aminoacizi. Raportul de 10:1:1 este unul extrem, fac- torul cel mai important n alegerea suplimentului de BCAA r`månånd ca por]ia s` aib` minimum 3 g de leucin`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Cre[te anabolismul cu ultimele cercet`ri privind suplimentarea cu leucin`! Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 5/2016 17 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. Phil Heath este mai scund, mai u[or [i mai mic ca Ronnie Coleman? Potrivit datelor oferite de Ronnie Coleman, el cånt`rea 150 kg n perioada de mas`, sl`bea pån` la 134 kg pentru con- curs, la o n`l]ime de 1,80 m, n timp ce actualul campion Phil Heath are 1,75 m, 124 kg n perioada de mas` [i sl`be[te pån` la 109 kg pen- tru a fi n form` de concurs. {i la celelalte m`sur`tori ale perimetrelor, Coleman este peste Heath: la piept 147/137 cm, la bra] 61/56 cm, la talie 91/76 cm, la coapse 91/76 cm, la gambe 56/51. Remarc c` ambii au coapsa la fel de mare ca talia [i c` Heath are n perioada de mas` cu 10 kg mai pu]in decåt Coleman sl`bit la maximum pentru concurs. E adev`rat c` este cu 5 cm mai scund [i e nor- mal s` fie mai u[or [i s` aib` perimetre mai mici la aceea[i masivitate aparent`, dar toate aceste date coroborate mi indic` c` deocamdat` Coleman r`måne cel mai masiv campion absolut pe care l-a avut culturismul pro- fesionist pån` acum. Big Ramy avanseaz` n fiecare an n clasamentul de la Mr. Olympia? Mamdouh Elssbiay, egipteanul a c`rui porecl` este “Big Ramy” urc` pas cu pas c`tre topul clasa- mentului la Mr. Olympia. |n 2013, la prima participare a ie[it pe locul 8, anul urm`tor pe 7 apoi pe 5 [i anul acesta pe 4. Speciali[tii consider` c` el este nc`, la cei 32 de ani, foarte tån`r [i avånd n vedere continua lui ascensi- une n clasamente, o poten- ]ial` amenin]are pentru Heath. De altfel publicul l-a v`zut mai sus n clasament anul acesta [i a huiduit pu]in decizia arbitrilor. Comentariile unor reporteri de specialitate, 18 Culturism&Fitness nr. 5/2016 postate pe net, spun c` la posedown Big Ramy a ar`tat mai bine ca Heath. S` vedem dac` el reu[e[te s`-l opreas- c` pe Heath din cursa lui pen- tru doborårea recordului de 8 titluri de]inut acum de Ronnie Coleman [i Lee Haney, urma]i de Arnold cu 7 titluri. Phil Heath a [tiut cu o sear` nainte de Mr. Olympia c` va cå[tiga? El a declarat c` au fost ani n care s-a ntrebat pån` n ultima clip` dac` va fi anun]at cå[tig`tor dar anul acesta a fost sigur c` va cå[tiga nc` din seara precedent` cånd s- a terminat concursul prelimi- nar. celebrul actor Dwayne Johnson, cunoscut [i ca The Rock (Stånca), a primit un trofeu la Mr. Olympia 2016? Cel mai n vog` actor de ac]iune la ora actual` la Holywood, Dwayne Johnson a fost onorat la Mr. Olympia 2016 cu titlul The Man Of The Century. |n tim- pul discursului de mul]umire, ]inut pe scen` n fa]a a mii de spectatori, el a anun]at printre altele c` mpreun` cu casa sa de produc]ie [i n parteneriat cu canalul TV CBS Sports vor transmite live Mr. Olympia, precum sunt transmise toate evenimentele majore din sportul mondial. Evident, ncas`rile din publicitatea Tv se vor r`sfrånge [i asupra m`ririi premiilor n bani date cå[tig`torului, deci s-ar putea ca pentru prima dat` n istorie cå[tig`torul s` ia peste o jum`tate de milion de dolari. Un alt aspect, demn de remarcat, este acela c` Dwayne are ni[te bra]e uria- [e cu care, odat` urcat pe scen` la festivitatea de pre- miere, nu s-a f`cut de ru[ine lång` campionii acestui sport. Se vede c` trage la greu de fiare. Phil Heath a anun]at c` planul pentru Mr. Olympia 2017 e deja f`cut? Abia ie[it victorios de pe scen`, cu al 6- lea titlu cå[tigat, Phil Heath a fost ntrebat de un reporter dac` la anul va folosi aceea[i strategie de preg`tire ca cea folosit` n 2015 [i 2016. R`spunsul lui a fost c` deja are un plan de preg`tire f`cut de antrenorul lui [i c` n esen]` la finalul lui o s`-i exe- cute nemilos pe to]i. Aparent planurile lui au func]ionat n ultimii 6 ani f`r` gre[ a[a c` nu avem motiv s` ne ndoim de el. Dexter Jackson a mai cå[tigat dou` concursuri? El s-a impus la Arnold Classic Europe, desf`[urat la Bar- celona pe 24 septembrie [i la Olympia Europe, desf`[urat la Dortmund pe 21 octombrie. DDeexxtteerr JJaacckkssoonn DDwwaayynnee JJoohhÍÍnnssoonn MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy RRoonnnniiee CCoolleemmaann PPhhiill HHeeaatthh Culturism&Fitness nr. 5/2016 19 O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Pentru cei mai noi n indus- tria fitnessului, suplimentele nutritive sunt un subiect foarte intimidant. Sunt inva- da]i cu relat`ri n leg`tur` cu suplimente despre care se scrie c` sunt foarte bune [i altele care nu sunt bune sau chiar porc`rii. |ntr-o zi sim]i c` ar trebui s` iei cåt mai multe din clase diferite iar n ziua urm`toare sim]i c` totul e n zadar, nimic nu te ajut`. Chiar este frustrant pentru un ncep`tor care nu [tie s` na- vigheze prin jungla de infor- ma]ii existent`. Cu timpul nebuloasa supli- mentelor nutritive devine din ce n ce mai mic`, n special dup` ce realizezi c` supli- mentele nu sunt steroizi sau nlocuitori de mese principale ci doar, a[a cum se numesc, suplimente pentru o diet` mai bun`. Asta este descoperirea de baz` pe care am avut-o acum cå]iva ani [i care m-a ajutat s` n]eleg c` supli- mentele, luate cu modera]ie, sunt perfect s`n`toase pen- tru majoritatea oamenilor. {i mai exist` cåteva care sunt absolut critice pentru succe- sul t`u c`tre un corp mai musculos [i s`n`tos. A[adar, care este genul de suplimente care mi trebuie pentru a-mi men]ine aspectul tot timpul anului [i ce trebuie s` folosesc pentru a-mi cre[te masa muscular`? Prima re- gul` este s` iei suplimente ca- re ajut` s`-]i men]ii ]esutul muscular existent. To]i trebuie s` ne amintim c` mu[chii sunt ]esuturi foarte greu de men]inut din punct de vedere metabolic. Ceea ce vreau s` spun este c`, indiferent dac` e[ti b`rbat sau femeie, corpul t`u nu vrea s` ]in` cantit`]i mari de mas` muscular`. Pur [i simplu, ]esutul adipos este mai dens caloric (9 Kcal/1 g) fa]` de cel muscular (4 kcal/1 g). A[adar, cånd e[ti nfo- metat, gr`simea este mult mai valoroas` pentru supra- vie]uire. De aceea, corpul t`u automat prefer` s` p`streze gr`simea n locul masei mus- culare. Aici, strategia folosirii suplimentele nutritive este absolut de baz`. AAmmiinnooaacciizziiii ccuu ccaatteenn`` rraammiiffiiccaatt`` ((BBCCAAAA)) BCAA sunt unele dintre 20 Culturism&Fitness nr. 5/2016 foto:Ironman c`r`mizile cruciale pentru men]inerea [i cre[terea ma- sei musculare. Nu numai c` sunt una dintre cele mai importante (dac` nu cea mai important`) chei pentru de- clan[area sintezei musculare dup` antrenament, dar asigu- r` o surs` foarte accesibil` de aminoacizi ca [i combu- stibil pentru refacerea [i cre[- terea muscular`. |n cazul c` nu [tiai mu[chii sunt con- strui]i din aminoacizi pe care corpul i poate utiliza pentru energie n absen]a glucozei. Deci, prin asigurarea unui flux continuu de aminoacizi c`tre mu[chi, ace[tia vor r`måne n mu[chi [i nu va trebui sco[i n lipsa energiei. Alt lucru pozitiv pentru BCAA este c` este aproape imposi- bil s` iei prea mult. |n orice moment al zilei sunt bine- veni]i. Glutamina Alt supliment pe care nu l po]i supradoza este amino- acidul glutamin`. Acesta este cel mai r`spåndit aminoacid din mu[chi, dar este primul care este folosit de ace[tia atunci cånd te antrenezi tare [i ]ii diet`. Precum BCAA, glutamina poate fi folosit` pe tot parcursul zilei, avånd cel mai puternic efect anticata- bolic pentru corpul uman. Pudra proteic` Acesta este suplimentul de care sunt ntrebat cel mai des. E pu]in complicat deoa- rece sunt atåt de multe genuri de proteine n zilele noastre, ns` eu sunt un fan nfocat pentru izolatul proteic din zer. |n primul rånd am intoleran]` la lactoz` a[a c` prin proce- sul de filtare pentru ob]inerea izolatului din zer se ndep`r- teaz` aproape toat` lactoza. Asta nseamn` c` mi pot asigura por]ia de proteine dintr-un shake care apoi nu m` va balona sau voi avea alte probleme de digestie. |n al doilea rånd, izolatul proteic din zer este foarte u[or absorbit. |n procesul de cre- are a acestui izolat, sunt ex- trase cele mai calitative com- ponente proteice din zer. Ast- fel ]i este asigurat` o pro- tein` foarte digestibil` care, n plus, ofer` [i un plus de cre[tere a insulinei care, la råndul ei, te ajut` s` absorbi mai mult` protein` f`r` a lua o cantitate semnificativ` de carbohidra]i. Cre[tere natural` a testosteronului |n sfår[it, ultima categorie de suplimente importante are o reputa]ie proast`. Cånd oamenii aud de testosteron n mod automat cred c` este ceva de r`u. Faptul este c` testosteronul este o sub- stan]` critic` pentru buna func]ionare [i s`n`tate a mai multor organe, nu doar pentru cre[tere de mas` muscular`. Valabil atåt la b`rba]i cåt [i la femei. |n zilele noastre exist` o multitudine de factori care duc la reducerea nivelului de testosteron a[a c` un suport natural [i de ncredere poate aduce beneficii multiple pen- tru orice atlet. Pe lång` toate acestea mai trebuie s` lu`m vitamine. Pe lång` recomand un supliment bun de Omega-3 din ulei de pe[te precum [i vitamina D3 pentru men]inerea s`n`t`]ii creierului. Uneori uit`m c` toate comenzile corpului sunt date de creier [i de aceea tre- buie s` avem grij` de el. Mergi la sal`, continu` s` te antrenezi con[tiincios [i trateaz` suplimentele ca par- te important` n drumul t`u spre atingerea ]elurilor. Alexandru Bolborici dup` Ironman Ce suplimente s` cump`r? Culturism&Fitness nr. 5/2016 21 O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Endocrinologia hormonilor androgeni Marian Constantin, biolog Sistemul endocrin este alc`tuit dintr-o serie de or- gane glandulare, care se- cret` diferi]i compu[i elib- era]i n sånge, cu efecte asupra unor ]esuturi situate mai aproape sau mai de- parte de locul de secre]ie a acestora. Centrul de comand` al sistemului endocrin este hi- pofiza (glanda pituitar`), gland` de dimensiuni redu- se (are m`rimea unui bob de maz`re [i circa jum`tate de gram), format` din trei lobi (unul anterior, denumit adenohipofiz`, unul inter- mediar, secretor al mai multor hormoni, [i unul pos- terior, denumit neurohipofi- z`, aflat n leg`tur` struc- tural` [i func]ional` cu hi- potalamusul, component` nervoas`) [i situat` la baza emisferelor cerebrale, n [aua turceasc` (fosa hipofi- zar`). Hipofiza secret` mai mul]i hormoni, de reglare a cre[terii, a presiunii sangu- ine, a func]ion`rii gonade- lor, a secre]iei glandei tiroi- de, a metabolismului etc. Hormonii androgeni Hormonii cu efecte an- drogene (de masculinizare [i de ntre]inere a carac- terelor fizice [i comporta- mentale masculine) secre- ta]i n corpul uman sunt testosteronul [i 5alfa-DHT (5alfa-dihidrotestosteron) sau DHT [i sunt sintetiza]i din colesterol. La femeie, unii androgeni (dihidroepiandrosteron [i androstendion`) sunt sec- reta]i n zona reticulat` a glandelor corticosuprarena- le, iar testosteronul, n ovare, iar la b`rbat, testo- steronul este secretat n zona reticulat` a glandelor suprarenale [i n testicule, iar 5alfa-DHT, n testicule. Sinteza hormonilor andro- geni n corticosuprarenale este indus` de cortico- tropina (ACTH) eliberat` de adenohipofiz`. Sinteza hor- monilor androgeni la nivel testicular este ini]iat` de unii neuroni din hipotala- mus, care produc hormonul eliberator al gonadotropine- lor, GnRH. Acesta ac]io- neaz` asupra adenohipofi- zei [i induce secre]ia hor- monului luteinizant sau luteotrofin`, LH, care este eliberat n circula]ia san- guin`. Ajuns n testicule, acesta stimuleaz` func]ia 22 Culturism&Fitness nr. 5/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. secretorie a celulelor Leydig, care produc testos- teron. Dup` sintez`, n celulele Leydig, circa 10% din canti- tatea de testosteron este convertit`, prin aromatizare (prin ac]iunea aromatazei), n estradiol, iar n sånge, o mare parte este convertit n 5alfa-DHT. Estradiolul este hormon estrogen, iar 5alfa- DHT este cel mai puternic androgen natural. Aromata- za care converte[te testos- teronul n estradiol este comun` mai multor organe: testicul, placent`, encefal, hipofiz`, ficat [i ]esutul adi- pos (de aceea, b`rba]ii obezi au mai mult estradiol circulant n sånge). Prezen]a n sångele cir- culant a unor cantit`]i sufi- ciente de hormoni andro- geni este recunoscut` de neuronii hipotalamusului, care opresc sinteza GnRH [i, de aici, ntreaga ax` hipotalamo-hipofizar-gona- dal` este inhibat`. Sinteza testosteronului nceteaz` (mecanism de autoreglare endocrin`). Hormonii androgeni ini- ]iaz` [i stimuleaz` dezvol- tarea caracterelor sexuale primare [i secundare mas- culine (cre[terea [i func]io- narea optim` a organelor sexuale masculine, cre[te- rea b`rbii, a pilozit`]ii cor- porale, dezvoltarea tiparu- lui masculin al pilozit`]ii ca- pilare, sinteza sebumului etc.), orientarea sexual`, spermatogeneza, compor- tamentul sexual, mbun`t`- ]irea stimei de sine, amelio- rarea st`rii energetice a organismului, cu mbun`t`- ]irea performan]elor fizice etc. |n fibrele musculare, hormonii androgeni induc sinteza ARN mesager (mo- lecul` de acid nucleic tran- scris` pe baza genelor din ADN [i tradus` n proteine) pentru miozin` [i pentru actin` [i asamblarea aces- tora n filamentele contrac- tile. Pentru practican]ii cul- turismului, acesta este cel mai important efect al hor- monilor androgeni. La femei, androgenii pro- du[i n glandele corticosu- prarenale [i testosteronul eliberat de ovare par s` in- tensifice libidoul n perioa- da ovula]iei, iar cånd sunt n exces, induc cre[terea pilozit`]ii faciale, a pilozit`- ]ii corporale, cre[terea ma- sei musculare, agresivitate, ngro[area vocii [i pro- duc]ia sebumului. Sinteza natural` a hor- monilor androgeni este m- bun`t`]it` prin: eforturi fizi- ce intense, reducerea nive- lului de stres, respectarea orelor de odihn` [i de re- facere dup` antrenamente, consumul gr`similor nesa- turate (cu una, numite gr`simi mononestaurate, sau cu mai multe, numite gr`simi polinesaturate, le- g`turi duble n catena acizi- lor gra[i con]inu]i), precum [i men]inerea stratului de gr`sime la niveluri reduse (pentru a mpiedica aroma- tizarea n exces a hor- monilor androgeni), con- sumul unor condimente cu capsaicin` (ardeiul iute) etc. 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 5/2016 25 Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 24 Culturism&Fitness nr. 5/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Exist` cåteva sporturi n care halterele sau greut`]ile n general sunt folosite intens n timpul antrenamentelor. Cu to]ii am auzit de sporturi precum powerlifting, haltere, strongest man sau culturism. De[i campionii din aceste sporturi sunt cu to]ii ni[te uria[i care impresioneaz` prin masivitatea extrem`, cul- turi[tii au mu[chii mai bine dezvolta]i. Nu e vorba doar de o vizibilitate mai bun` a musculaturii datorat` unui strat mai mic de gr`sime n cazul culturi[tilor, pentru c` exist` [i campioni de haltere sau strongest man care nu au strat adipos consistent iar pe de alt` parte [i culturi[tii se acoper` cu un ]esut adipos n perioada de mas` muscular` [i tot arat` mai impresionant datorit` unei musculature mai bine conturate. Avånd n vedere c` to]i campionii din aceste sporturi fac antrenamente cu greut`]i n serii cu repet`ri, exist` evi- dent ceva ce duce la aceast` diferen]`. Studiind antrena- mentele din aceste discipline observ`m c` diferen]e princi- pale sunt n ceea ce prive[te num`rul de repet`ri, durata pauzei ntre serii [i durata pa- uzei ntre dou` antrenamente pentru aceea[i grup` muscu- lar`. Astfel, la sporturile n care doar dezvoltarea for]ei conteaz`, pauzele ntre antre- namentele pentru aceea[i grup` muscular` variaz` ntre 1 [i 3 zile n timp ce la cultur- ism poate fi [i de 7 zile. Gre- ut`]ile folosite la culturism per- mit n general 8-12 repet`ri pe serie, cu perioade din an n care scad pån` la 4 pe serie n timp ce la celelalte sporturi men]ionate greut`]ile folosite permit maximum 5-6 repet`ri [i scad cånd se apropie com- peti]ia c`tre 2 pe serie, cum mi explica un halterofil. |n ceea ce prive[te pauza dintre serii, aceasta difer` mai pu]in ntre aceste spor- turi, fiind n jur de 2 minute. Excep]ie face iar`[i culturis- mul n perioada precompeti- ]ional` cånd, la sfår[itul an- trenamentelor, se fac cåteva serii de pompare cu pauze mult mai scurte, chiar [i de 30 de secunde. O alt` caracteristic` a an- trenamentului de culturism este aceea c` ncearc` s` ]in` mu[chiul mai mult sub tensiune pe parcursul mi[c`- rilor utilizånd o execu]ie mai controlat` n acela[i timp, insistånd ca mu[chiul s` fie ntins [i contractat cåt mai complet la fiecare repetare, n timp ce la celelalte sporturi nu conteaz` deloc cåt ntinzi [i cåt contrac]i un mu[chi ci doar dac` greutatea a fost mutat` cu succes din punctul A n punctul B. |n concluzie, pentru a fi un culturist de succes trebuie s` faci mi[c`ri complete, s` faci pauze mici ntre serii, s` folose[ti greut`]i care permit 8-12 repet`ri pe serie dar [i s` ncerci s` le m`re[ti de-a lungul timpului, s` faci pauze mari ntre 2 antrenamente pentru acela[i mu[chi, s` folose[ti o mi[care controlat` pentru a ]ine mai mult mu[- chiul sub tensiune n timpul unei serii [i nu n ultimul rånd s` m`nånci din 3 n 3 ore dar cu grij` cåt [i ce anume pen- tru a nu te ngr`[a. Pe hårtie sun` simplu, dar n practic` nu e a[a u[or. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 5/2016 27 Diferen]e 26 Culturism&Fitness nr. 5/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. g`te[te. „Nu sunt un tip lacom. M` mul]umesc cu cåt mi este necesar. Sunt mult mai fericit a[a. Vreau s` fac doar atå]ia bani cåt eu [i logodnica mea avem nevoie s` fim ferici]i, s` ne putem ntre]ine. Nu am nevoie de mai mul]i.” – Ai emigrat din Belarus n SUA cånd aveai 13 ani. A fost dificil s` te adaptezi culturii americane ca adolescent? – Cred c` nu a fost a[a de dificil pe cåt se poate crede. Au existat ni[te ntårzieri din cauza evalu`rilor claselor [colare [i a trebuit s` a[tept o perioad` pån` cånd am intrat aici la [coal`, a[a c` ntre timp am nv`]at engleza uitåndu-m` la desene ani- mate. |n ceea ce prive[te adaptarea la cultur` [i socia- lizarea nu am avut probleme pentru c` eram un copil pri- etenos. Am nceput prin a bate la u[ile vecinilor pentru a vedea dac` copiii vor s` se joace hochei pe strad`, pen- tru c` am jucat mult hochei n Belarus. Dac` nu eram a[a sociabil era mai dificil s` m` adaptez. – Care crezi c` a fost cea mai mare diferen]` ntre cele dou` cul- turi? – |n Belarus, la ora de educa]ie fizi- c` se cerea mult mai mult. Aici, ora de educa]ie fizic` este ceva de genul - ia [i bate mingea asta pe aici. |n Belarus puteai r`- måne repetent la educa]ie fizic`. |n fiecare zi alergam [i f`ceam elemente de gimnastic`. Profe- sorii se asigurau c` ai o bun` condi]ie fizic`, c` e[ti atletic [i flexibil. Aici e ca [i cum ai avea o or` de pierdut timpul. – Cånd ai nceput s` concurezi n 2012, ai intrat la 12 competi]ii ntr-un an. Cum ai reu[it? – Am [tiut c` voi cheltui mul]i bani pe deplas`ri [i måncarea necesar` men]i- nerii fizicului a[a c` am lucrat mai multe ture ca barman. Lucram joia, vinerea, såmb`- ta [i duminica. Cånd aveam competi]ie m` d`deam cu vopsea vineri [i apoi seara intram n tur`. |n New York barurile se nchid la 4 dimi- nea]a [i pån` se termina cur`]enia [i primeai banii se f`cea 6 diminea]a. Cåntarul era såmb`t` diminea]a nce- pånd cu ora 8 n New Jersey sau Connecticut. Mergeam la 28 Culturism&Fitness nr. 5/2016 Este din Belarus, are 33 de ani [i este concurent profe- sionist la categoria men physique. La vårsta de 13 ani s-a mutat la New York [i apoi n adolescen]` a nceput fini- sarea fizicului s`u cu care a reu[it s` cå[tige 8 concursuri profesioniste [i s` se claseze pe locul 3 la Arnold Classic 2015. Antipov are un talent de a nl`tura lucrurile superficiale [i a c`uta printre cele care conteaz`. Simte c` s`n`tatea este funda]ia pentru fizicul s`u [i dezvoltarea sa ca per- soan`, caracter, este stråns legat` de progresul s`u n calitate de concurent. Obi[- nuie[te s` citeasc` c`r]i spiri- tuale [i biografice ale atle]ilor din [coala veche de cultur- ism. |n timp ce comunitatea actual` a competitorilor disci- plinei men physique se orien- teaz` c`tre o socializare put- ernic`, Antipov este excep]ia care caut` solitudinea. „M-am antrenat cu al]i atle]i de men physique, dar simt c` nu m` mpac cu stilul lor. Foarte mul]i din ace[ti tipi sunt numai pentru Internet. Cånd te ntreab` dac` vrei s` faci un antrenament cu ei, de fapt vor s` fac` poze cu mine ca s` le posteze pe Insta- gram sau Facebook.“ Alt lucru care l deosebe[te pe Antipov de restul este modul n care urm`re[te cå[- tigarea dolarului, sau, mai exact, modul n care l refuz`. Baza financiar` a majorit`]ii profesioni[tilor de men phy- sique este s`-[i dezvolte o baz` de clien]i online c`rora le scrie programe de antrena- ment, nutri]ie contra cost, pe lång` serviciile de antrenor personal. |n ciuda acestei tendin]e, Antipov refuz` s` antreneze clien]ii, excep]ie f`cånd cei care sunt n sal` cu el. Aceea[i concep]ie o are asupra mediului social, limitånd posturile online [i fotografiile de dup` antrena- mente sau nainte de com- peti]iile pentru care se pre- Interviu cu Anton Antipov L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener- gie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascu- lar, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbo- hidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare cap- sul` con]inånd 700 mg de L-car- nitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 5/2016 29 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. preliminarii [i apoi c`utam s` dorm pu]in pe banc` n parc sau unde se putea la sal`. Reveneam pe scen` la finale [i apoi m` ntorceam cåt de repede puteam la bar de- oarece la ora 10 seara nce- peam tura. |nc` mai aveam vopsea [i ulei pe mine. Am reu[it s` cå[tig 3 titluri de open astfel. M` amuz [i acum cånd unii tipi spuneau c` nu f`ceam bine astfel pentru c` n ziua concursului s`ream peste o mas`. Unii dintre voi sunte]i ni[te feti]e. – Asta mergea la amatori, dar ai concurat la 9 show-uri profesioniste n 2014. Cum? – Simt c` mi-am adus cor- pul la un punct n care gr`- simea [i masa muscular` r`mån constante f`r` s` fac ceva deosebit. Asta din cau- za modului de via]`. De cu- rånd am semnat cu o agen]ie de modeling a[a c` nu exist` off-season pentru mine. Nu cå[tig mas` muscular` la fel de repede precum al]i tipi dar nici nu pierd din condi]ia fizic` precum ei ntre competi]ii. Procentul meu de gr`sime corporal` se situeaz` n jur de 5% indiferent de perioad`. – Cum reu[e[ti s` stai a[a fibrat tot timpul anului? – Dieta mea este simpl`. {tii cånd ]i prepari pieptul de pui la cuptor sau gr`tar [i adaugi sare, mirodenii sau tot felul de sosuri [i garnituri? Eu am scos total aceste adao- suri. Pentru mine nu exist` mic dejun, prånz sau cin`. Exist` masa unu pån` la masa opt. Dup` masa opt merg la culcare. Månånc f`r` gr`simi. – |]i numeri caloriile [i macronutrien]ii? – Nu num`r caloriile, carbo- hidra]ii. Aproximez, de[i am un apetit teribil, sunt activ tot timpul zilei. Locuiesc n New York a[a c` merg pe jos peste tot, cam 10 km zilnic. Aproape toat` måncarea se duce pe energia consumat` [i din aceast` cauz` mi este greu s` cresc n mas` mus- cular`. Am foarte multe activ- it`]i fizice [i pu]in` måncare. De aceea sunt a[a de definit tot timpul. – |mi este greu s` cred c` ai dificult`]i n ob]inerea de mas` muscular`. – Am fost tot timpul con[ti- ent de sine, de m`rimea mea. Am fost ntotdeauna cel mai mic din clas` [i cel mai slab. Måncam doar o dat` pe zi [i n rest alergam toat` ziua [i jucam baschet. Am nceput s` ridic greut`]i cånd aveam 66 kg [i dup` 12 ani am ajuns la 93 kg. – Ce fel de suplimente iei? – |mi place s` iau prework- outuri. Adaug BCAA nainte [i dup` antrenament [i vita- mine, minerale, spirulin`, ulei de pe[te, vitamina D. – Cum te ajut` spirulina? – Simt c` spirulina m` ajut` prin cre[terea nivelului de energie, a bunei dispozi]ii. Eu sunt tipul care vine la concurs fericit [i bucuros. Nu sunt epuizat [i anost. O iau deja de 4 ani [i cred c` mult` lume ar beneficia de pe urma ei. – Spune-ne despre antre- namentul t`u. – Antrenamentele mele sunt inovative. Dac` azi este luni nu nseamn` c` voi face piept. Corpul nu [tie c` este luni. Totul depinde de cåt de mult stres pui pe corp. Vrei s` pui grupele musculare mai slabe pe primul loc, s` le acorzi mai mult` importan]` [i recuperare. Umerii mei cople[esc restul corpului a[a c` mi permit s` sar peste antrenamentul lor. E posibil s` fac picioare n ziua cånd trebuia s` fac umeri. Sau s` sar peste bra]e [i s` lucrez spatele. Ordinea exerci]iilor se schimb` tot timpul. |ntr-o zi pot face foarte multe exerci]ii la aparate, alte d`]i doar greut`]i libere. Ceea ce nu se schimb` sunt repet`rile exe- cutate lent, timpul de tensi- une [i contrac]ie maxim`. Tot timpul contract mu[chiul la finalul repet`rii timp de aproape o secund`. – Cum e stilul de antrena- ment? – Obi[nuiam s`-l fac foarte intens. Luam un preworkout, alegeam o muzic` tare [i rupeam greut`]ile. Dar am pus odat` prea mult` greu- tate pe bar` la ramatul cu bara T [i mi-am accidentat dou` discuri vertebrale la spate. Timp de cåteva s`pt`- måni abia am putut s` m` dau jos din pat. Atunci am oprit egoul ridicatului de greu- t`]i mari [i urm`rirea de cre[- tere a num`rului kilogramelor pe bar`. Acum m` antrenez calm, nu scot un sunet. Pun ganterele pe podea ncet. Agresiunea este tot prezent` dar numai n interior. – Nu ai antrenor [i nici m`car un partener regulat, ceea ce este de neconceput pentru un concurent profe- sionist. De ce? – Cånd am ntålnit al]i oa- meni din aceast` industrie mi-am dat seama c` nu m` pot lega de ei pentru c` gåndim diferit. O mare parte din ei vorbesc despre ace- lea[i lucruri: vorbesc despre al]i oameni, despre lucruri pe care nu le au n loc s` se con- centreze la ceea ce de]in. Nu vreau s` aud ce se ntåmpl` n via]a altora, mai ales unde nu este treaba mea. Cred c` devii un mai bun atlet dac` e[ti o persoan` mai bun`. A[a c` ]in aproape totul pen- tru mine. Am familie, prieteni care m` sprijin`, nu mi tre- buie altceva. – Cum vezi mediul social? – |ncerc s` fiu cåt mai clar n informa]iile date pe media. Nimic nu este ascuns sau subn]eles. Nu scriu posturi pentru bani, nu sunt pl`tit pentru socializare, nu cump`r like-uri sau comentarii, nu dau share la alte pagini n schimbul unui share pentru pagina mea. Dac` mi urm`- re[ti pagina mea o faci pentru un motiv. Altfel, nu am nicio problem` dac` nu o urm`re[ti. – Sun` ca [i cum ai o rela- ]ie contradictorie cu mediul social? – Acest mediu este foarte bun la timpul nimerit. Sunt un atlet sponsorizat, a[a c` sponsorul vrea s` vad` c` folosesc suplimentul lui sau port tricou cu sigla firmei. Dac` trebuie s` fac o poz`, o voi face la nceputul sau la sfår[itul antrenamentului. Nu o voi face n timpul antrena- mentului, ntre serii sau n timpul seriilor. Vreau s` fiu respectat ca atlet nu ca un icon de mediu social. Alexandru Bolborici dup` Ironman Culturism&Fitness nr. 5/2016 3130 Culturism&Fitness nr. 5/2016 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 5/2016 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Eduard Dimiean Cea de-a 38-a edi]ie, desf`[urat` n Blagoevgrad, Bulgaria, a adunat la startul ei peste 1200 de participan]i din 52 de ]`ri, stabilind astfel un nou record de participare. A fost primul Campionat Mondial desf`[urat pe par- cursul a 6 zile, primele dou` zile fiind rezervate juniorilor, urm`toarele dou` veteranilor [i persoanelor cu dizabilit`]i iar ultimele dou` seniorilor. Romånia a ob]inut la acest campionat 5 medalii. Mai ntåi a venit argintul la categoria junior boys 75 kg, bra]ul drept, ob]inut de Cristi Migit, n aceea[i categorie Alin Tudor ob]inånd medalia de bronz. Apoi au venit 3 medalii la categoria disabled sitting men, aur la bra]ul drept [i argint la bra]ul stång prin Vasile Scurtu la 65 kg [i un bronz la 75 kg, bra]ul stång prin Aleodor Tudorache. |n cadrul congresului anual g`zduit de c`tre Federa]ia Mondial` de Skandenberg WAF, Mircea Simionescu- Simicel, actualul secretar general al federa]iei mondiale a fost votat n unanimitate de c`tre ]`rile membre, ob]inånd un nou mandat de 4 ani. De asemenea, s-a decis ca n 2020 Campionatul Mondial s` aib` loc n Romånia, dup` succesul avut prin organi- zarea CE din acest an la Bucure[ti. De men]ionat este c` Romånia a fost reprezentat` de 5 arbitri la acest mondial: subsemnatul, Victor Barbu, Drago[ Corcoveanu, Tiberiu Mihalcea [i Deniz Ibram. Primii 3 au ob]inut gradul de arbitri Master, cel mai nalt grad din skandenbergul mon- dial. Pentru al doilea an la rånd Romånia a fost ]ara care a avut cei mai mul]i arbitri, to]i 5 avånd dreptul de a arbitra n toate zilele de competi]ie. Anul viitor Campionatul Mondial va avea loc n Ungaria. 32 Culturism&Fitness nr. 5/2016 Campionatul Mondial VVaassiillee SSccuurrttuu CCrriissttii MMiiggiitt [[ii AAlliinn TTuuddoorr O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` FITCLASS CLUB Bucure[ti, Str. Rotund` 6A. Antrenori: Florina Cernat, Cosmin Iancu. Tel. 0760.600.101 www.fitclass.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 5/2016 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale NOU bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant BBaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt.. Culturism&Fitness nr. 5/2016 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×