Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness nr. 241 (2/2016)

924 views

Published on


– Castiguri rapide
– Evitarea plafonarii (3)
– Proteina de seara tarziu
– Culturismul competitional si problemele cardiace
– Stiati ca…
– Circuitul celor 3 asi
– Mic ghid de culturism si fitness (7)
– Cum isi antreneaza pieptul cel mai masiv culturist
– Skandenberg

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness nr. 241 (2/2016)

 1. 1. CCåå[[ttiigguurrii rraappiiddee CCiirrccuuiittuull cceelloorr 33 aa[[ii PPrrootteeiinnaa ddee sseeaarraa ttåårrzziiuu director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (241) 2016 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 240, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. C~[tiguri rapide . . . . .8 Proteina de seara t~rziu . . . .12 Culturismul competi]ional [i pro- blemele cardiace . .14 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Circuitul celor 3 a[i . . . . . . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (7) . . . . . .22 Evitarea plafon`rii (3) . . . . .26 Cum [i antreneaz` pieptul cel mai... . .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2016 32 Culturism&Fitness nr. 2/2016 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 2/2016 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2016 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2016 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Supraantrenamentul te do- boar` [i te poate accidenta. Dar f`cut strategic, te poate aduce ntr-o form` bun` n timp record, cu cå[tiguri mus- culare rapide. Construirea masei muscu- lare este un proces lent, de durat`. Densitate muscular` se ob]ine dup` mii [i mii de repet`ri. Pentru cei care vor un corp armonios, estetic, r`bdarea face parte din plan. Acestea fiind spuse, exist` momente cånd planificånd atingerea supraantrenamen- tului poate aduce cå[tiguri incredibile pe termen scurt. Nu ne putem antrena nebu- ne[te zilnic dar exist` mo- mente cånd putem face an- trenamente foarte grele ceea ce va for]a corpul la cå[tiguri scurte [i rapide de for]` [i mas` muscular`. Cele trei metode Programul pe care l voi prezenta n continuare lu- creaz` to]i mu[chii ntr-un timp scurt. Mai precis, vom folosi trei metode diferite de antrenament, toate n acela[i timp, pentru cre[terea inten- sit`]ii antrenamentului. Timp de 6 s`pt`måni vei putea s`- ]i transformi drastic fizicul printr-un plan bine gåndit care ]i va duce intensitatea aproape de punctul maxim. Cele trei programe folosite sunt: CAT (Compensatory Acceleration Training), for]a relativ` (FR) [i seriile gigant (SG). CAT – a fost inventat` de cunoscutul savant n sport dr. Fred Hatfield, aceast` meto- d` se focuseaz` pe acceler- area mi[c`rii la fiecare repe- tare. Totul este pentru explo- zie [i vitez`. Dac` faci mpins din culcat cu bara, prin meto- da CAT, atunci trebuie s` cobori bara lent, pån` atinge pieptul [i apoi, exploziv, s` ridici bara la pozi]ia ini]ial`, cåt de repede po]i. Evident, cu aceast` metod` nu po]i fo- losi greut`]i mari, care fac repet`rile s` fie lente pe par- tea pozitiv`. For]a relativ` – se refer` la toate exerci]iile care pot fi f`cute cu propria rezisten]` a corpului, precum flot`ri, trac]iuni etc. |n timp ce astfel de mi[c`ri sunt de cele mai multe ori evitate deoarece nu sunt eficiente pentru cre[te- rea muscular`, ele pot avea un efect hipertrofic. De vreme ce astfel de mi[c`ri sunt mai naturale [i nu solicit` ncheie- turile sau articula]iile precum exerci]iile cu greut`]i, ele pot fi f`cute mai des [i cu un volum mai mare. Multe exer- ci]ii f`cute cu propria greutate vor nt`ri [i m`ri for]a unor mu[chi adiacen]i la exerci]iile normale cu greut`]i, un plus dat pentru cre[terea ulte- rioar` de for]` [i mas` mus- Cå[tiguri rapide 8 Culturism&Fitness nr. 2/2016 foto:Ironman Program antrenament Luni – coapse (CAT) Mar]i – piept, spate (CAT) Miercuri – umeri, bra]e (FR + GS) Joi – coapse (FR + GS) Vineri – piept, spate (FR + GS) Såmb`t` – umeri, bra]e (CAT) Duminic` – pauz` Luni (CAT) Genuflexiuni, 5x5 Genuflexiuni cu s`ritur`, 6x3 |ndrept`ri cu picioarele drepte cu gantere, 3x15 Pres` cu greutate descresc`- toare, 5x40/20/10 Ridic`ri explozive din stånd pentru gambe, 4x5 Miercuri (FR + SG) Superset Trac]iuni la bar` priz` supina]ie, 4xmaximum Flot`ri n palme al`turate, 4xmaximum 3 serii gigant |mpins de la ceaf` cu bara, x10 Extensii triceps la cablu, x15 Flexii din stånd cu gantere, x10 Flutur`ri laterale cu gantere, x20 Mar]i (CAT) |mpins nclinat cu bara, 5x5 Ramat din aplecat cu bara, 5x5 Superset |mpins orizontal cu gantere ]inute al`turate, 4x15 Ramat la aparat, 4x15 |mpins orizontal cu gantere, 3x12 Ramat din aplecat cu gantere, 3x10 Trac]iuni cu månerul V, 3x12 Flutur`ri nclinat cu gantere, 3x15 Culturism&Fitness nr. 2/2016 9 GGeennuufflleexxiiuunnii ccuu ss``rriittuurr`` O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. cular`. Seriile gigant – sunt seriile efectuate n circuit pentru aceea[i grup` muscular`. Seriile gigant ]i permit folo- sirea unui volum ridicat la an- trenament ntr-un timp foarte scurt. Te ajut` nu numai la cre[terea muscular` ci [i la arderea gr`similor. Asaltul de 6 s`pt`måni De-a lungul urm`toarelor 6 s`pt`måni te vei antrena de 6 ori pe s`pt`mån`, fiecare mu[chi la fiecare 3 zile. O s` altern`m zilele cu metoda CAT pentru for]` [i putere cu cele cu serii gigant pentru o drastic` schimbare. Vom sur- prinde, de asemenea, cu for]a relativ` mpreun` cu serii efectuate normal. Principalul concept aici este s` rezi[ti [i s` termini fiecare antrenament. Nu tre- buie s` te ngrijoreze m`rirea greut`]ilor, nu acesta este scopul. De fapt, urm`re[te efectuarea unui num`r mai mare de repet`ri cu greutatea utilizat`, repet`ri efectuate mai repede pentru metoda CAT dar p`strånd forma co- rect`. Ideea este maximaliza- rea vitezei [i volumului. Odihne[te-te atåt timp cåt ai nevoie, nu pierde timpul aiu- rea ntre serii. Genuflexiuni cu s`ritur` Stai ntr-o pozi]ie normal` pentru genuflexiuni, cu bara la ceaf`, t`lpile pozi]ionate la l`]imea umerilor [i cu priz` pe bar` ferm`. Coboar` lent pån` cånd coapsele sunt paralele cu solul p`strånd pieptul ridicat [i privirea nain- te. Explodeaz` din aceast` pozi]ie printr-o s`ritur`, apoi aterizeaz` coborånd ntr-o nou` genuflexiune, controlat` [i lent`. {tiin]a celor trei metode Acest program de antrena- ment este realizat pentru a crea un puternic efect anabo- lic pe termen scurt, nu pe ter- men lung. Cu acest lucru n 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 2/2016 11 minte, acesta nu este un pro- gram pe care s`-l faci tot anul, s`-l repe]i tot timpul. De ce este acest program bun pentru construc]ia de mas` muscular`? R`spunsul ini]ial al corpului la cre[terea volumului [i a frecven]ei antrenamentului este de a compensa mecanismul lui de adaptare. Pentru o scurt` perioad` de timp, metabolis- mul t`u va cre[te foarte mult iar recuperarea se va acce- lera pentru a putea face fa]` noului stimul dat de antrena- mente. Acesta este r`spunsul natural, normal al corpului la stres. Totu[i, acest efect sca- de rapid, de cele mai multe ori cånd stresul dep`[e[te 6 s`pt`måni. Peste cele 6 s`pt`måni, metabolismul va sc`dea [i corpul nu va mai investi atåta energie pentru recuperare. Cu alte cuvinte, peste cele 6 s`pt`måni nu va mai exista cre[tere muscu- lar`, din contr`, apare supraantrenamentul. Cele 6 s`pt`måni repre- zint` o fereastr`, o oportuni- tate de cå[tiguri de ma- s` muscular` [i chiar de ardere de strat adi- pos. Prin crearea unui efect acut prin inter- mediul unui program bine gåndit, vei putea atinge, ntr-un timp foarte scurt, o form` muscular` cum nici nu te a[tep]i. Aruncat cu bara Cu picioarele dep`r- tate la nivelul umerilor, genunchii u[or ndoi]i [i cu o priz` prona]ie, ia o bar` de la cadrul de genuflexiuni [i a[az-o pe umerii anteriori. Cu ajutorul umerilor, tri- cep[ilor [i mai pu]in din picioare, arunc` rapid bara deasupra capului. Coatele trebuie s` fie orientate n fa]` tot tim- pul exerci]iului. Adu bara lent la pozi]ia de start, pe umerii anteri- ori. Alexandru Bolborici dup` Ironman 10 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Joi (FR+SG) |ndrept`ri sumo, 3x10 Genuflexiuni ntr-un picior, 3x10-20 Hiperextensii, 3x20 3 serii gigant Genuflexiuni cu propria greu- tate, 20 Fand`ri laterale, 12 (cu fiecare picior) Fand`ri nspre spate, 10 (cu fiecare picior) Genuflexiuni cu s`ritur`, 15 Vineri (FR+SG) Superset Trac]iuni la b`rbie, 5x6-12 Flot`ri la paralele, 5x8-15 4 serii gigant Flot`ri normale, maximum Ramat invers, maximum Trac]iuni cu priz` larg`, maxi- mum Flot`ri cu picioarele urcate pe b`ncu]`, 15 Såmb`t` (CAT) Flexii cu bara, 5x5 Aruncat cu bara, 5x4 Flot`ri cu palmele apropiate, 5x5 Ramat vertical cu bara, 3x12 Flexii din [ezånd cu gantere, 3x10 Extensii triceps la cablu, 3x20 AArruunnccaatt ccuu bbaarraa O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Unul dintre marile mituri ale industriei noastre se refer` la momentul servirii ultimei me- se naintea somnului. Oame- nii se tem c` måncatul seara tårziu, nainte de culcare, du- ce la ngr`[are, din cauz` c` metabolismul este sc`zut noaptea. Acest mit a dus la apari]ia specula]iilor c` orga- nismul nostru ndreapt` calo- riile spre depozitele de gr`- simi [i, nicidecum, spre ]esu- turile musculare fl`månde. |n primul rånd se pare c` nu exist` diferen]e ntre unde se depoziteaz` energia n timpul somnului sau n timpul zilei pentru oamenii neobezi. Mai mult, cercet`torii au publicat ntr-o lucrare canadian` c` exerci]iile cresc rata metabo- lic` [i arderea gr`similor chiar [i n timpul somnului. Exist` eviden]` direct` c`, prin consumarea unei mese seara, se produc efecte benefice. Un studiu din British Journal of Nutrition a ar`tat c`, prin consumarea a aproxi- mativ 30 g de protein` din zer sau casein` sau carbohidra]i, nainte de culcare, a crescut n mod egal metabolismul [i senza]ia de s`]ietate a doua zi de diminea]`. Alt studiu, publicat n jur- nalul Obesity, a raportat c` n urma unei diete ]inute timp de 6 luni n care majoritatea car- bohidra]ilor erau månca]i la cin` a dus la o sc`dere mai mare n greutate mpreun` cu o reducere mai mare a cir- cumferin]ei abdominale. Aceste lucruri contrazic mitul måncatului seara tårziu, ceea ce nseamn` c` aceast` fric` trebuie stopat`. Din contr`, trebuie s` program`m o gustare [i seara pentru opti- foto:Ironman mizarea proceselor organis- mului. Pentru cei care doresc cre[tere muscular`, con- sumarea proteinei nainte de culcare ofer` [i mai multe beneficii. |nainte de a face reco- mand`ri privind o mas` pro- teic` nainte de culcare, tre- buie s` n]elegem principiile de baz` privind ingerarea de protein` [i cre[terea muscu- lar`. Balan]a dintre sinteza proteinei n mu[chi [i degradarea/catabolismul mu[chilor guverneaz` cre[te- rea muscular`. Atunci cånd sinteza proteinei este mai mare decåt degradarea ei, cå[tiguri n mas` muscular` pot ap`rea. |mpreun` cu exerci]iile cu greut`]i, o diet` bogat` n protein` este pri- mordial` pentru cre[terea muscular`. O singur` mas` bogat` n protein` declan- [eaz` sinteza proteinei n mu[chi timp de 3 ore de la servirea ei. Totu[i, procesul de cre[tere muscular` atinge un platou dup` fiecare mas` proteic`, chiar dac` con- sum`m o cantitate mai mare de protein`. Prin urmare, sin- teza proteinei este reglat` de la o mas` la alta [i nu de la o zi la alta. A[adar, o distribu]ie uniform` a meselor pe zi a ar`tat o sintez` proteic` mai mare cu pån` la 25% fa]` de o distribu]ie comun`, adic` cu 3 mese pe zi. Concluzionånd simplu, måncånd 20-40 g de protein` de calitate la o mas`, cu mese la fiecare 3-4 ore, este cea mai bun` solu]ie pentru producerea maximului de sin- tez` muscular` de-a lungul zilei. A[adar cum r`måne cu aceast` formul` de servirea meselor, seara, nainte de culcare? Cu toate c` benefici- ind de 8 ore de somn poate fi la fel de important pentru cre[terea muscular` [i arde- rea gr`similor, trebuie s` a[tep]i pån` diminea]` pentru a da din nou semnalul sin- tezei proteice. Dac` mergi la culcare f`r` s` m`nånci nimic, nu faci altceva decåt s` obligi corpul s` intre ntr-o stare catabolic` toat` noap- tea, adic` s` pierzi mas` muscular`, n loc s` cre[ti. Contrar unui alt mit, nutri- en]ii sunt digera]i eficient [i absorbi]i n timp ce dormim. O gustare proteic` sau un shake proteic nainte de cul- care poate stimula sinteza proteic`. E posibil s` fie mo- mentul cel mai important al zilei pentru consumarea pro- teinei. De exemplu, dac` m`- nånci 180 g de protein` pe zi, atunci opre[te 30 g pentru ultima mas` nainte de cul- care [i distribuie n mod egal restul de mese pe timpul zilei, din 3-4 ore n 3-4 ore. Alege surse proteice de calitate, incluzånd carne slab`, pe[te, ou`, zer pentru mesele zilei. Pentru masa de dinainte de culcare alege surse de pro- tein` cu absorb]ie lent`: pro- tein` din casein`, din lapte, brånz`, iaurt. Alexandru Bolborici dup` Ironman Proteina de seara tårziu 12 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Culturism&Fitness nr. 2/2016 13 Stimuleaz` sinteza proteinei nainte de culcare pentru cre[teri musculare maxime! O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. St`m de vorb`, despre aceste probleme cardiace, cu d-na dr Andreea-Taisia Tiron, medic specialist cardiolog, competen]` n cardiologie interven]ional`, doctor n [tiin]e medicale, de la Spitalul Clinic de Urgen]` „Sfåntul Ioan” din Bucure[ti. – Efortul anaerob ajut` sau for]eaz` peretele cardiac? – Pe baza activit`]ii meca- nice a mu[chilor scheletici, se descriu efortul fizic dinamic (izoton, de anduran]`) [i efor- tul fizic static (izometric, de for]`). Sporturile ce presupun efort fizic izoton (ex. atletism, not) au drept caracteristic` contrac]ii ritmice musculare cu alungirea [i scurtarea acestora, nso]ite de mi[c`ri articulare, ceea ce dezvolt` o for]` muscular` relativ redu- s`. Sporturile ce presupun efort fizic izometric (ex. lupte, ridicarea de greut`]i) se ca- racterizeaz` prin generarea unei for]e musculare crescute care se opune unei anumite rezisten]e, f`r` modific`ri semnificative ale lungimii fi- brelor musculare [i f`r` impli- carea mi[c`rilor articulare. Cre[terea componentei di- namice este legat` de con- sumul maxim de oxigen [i se coreleaz` cu debitul cardiac, n timp ce cre[terea compo- nentei statice este legat` de contrac]ia maxim` atins` [i duce la o cre[tere a tensiunii arteriale. Din punct de vedere metabolic, avånd n vedere consumul de oxigen la nivel muscular pentru producerea de energie, se descriu efortul fizic aerob (izoton) [i cel anaerob (izometric). Efortul static induce doar o cre[tere u[oar` a debitului cardiac, ca urmare a cre[terii frecven]ei cardiace concomi- tent cu cre[terea marcat` a tensiunii arteriale [i a rezis- ten]ei vasculare periferice. Cånd efortul este foarte in- tens, se produce o cre[tere moderat` a debitului cardiac dar f`r` a cre[te fluxul san- guin c`tre grupele musculare noncontractate. |n mu[chii contracta]i presiunea intra- muscular` dep`[e[te pre- siunea intravascular` ceea ce duce la sc`derea impor- tant` a fluxului de sånge local cu apari]ia ischemiei [i a hi- poxiei. Asocierea dintre vaso- constric]ie [i cre[terea debit- ului cardiac duce la cre[terea dispropor]ionat` a TA [i a re- zisten]ei vasculare periferice, modific`ri ce se men]in pe toat` durata efortului. Astfel se produce o suprasolicitare intens` de presiune a siste- mului cardiovascular. Manevra Valsalva (expir cu glota nchis`) [i tensiunea muscular` foarte mare dez- voltat` n timpul unui exerci]iu fizic izometric modific` exce- siv r`spunsul fiziologic al sis- temului cardiovascular. |n func]ie de durata [i intensti- tatea efortului, cre[terea pre- siunii intratoracice duce la sc`derea ntoarcerii venoase [i la sc`derea debitului car- diac (DC). Pentru a men]ine DC cre[te frecven]a cardiac` [i pentru a men]ine TA se produce vasoconstric]ie . La ncetarea efortului, ntoarce- rea venoas` este mult cres- cut`, crescånd DC care este direc]ionat c`tre un pat arteri- al aflat nc` n vasoconstric]ie ceea ce duce la cre[teri dra- matice uneori ale TA, fiind necesare minute pån` la revenirea la valori normale. Aceste modific`ri explic` apari]ia ame]elilor, a lipotimi- ilor sau sincopelor din timpul efortului izometric foarte in- tens, cåt [i a cefaleei ce poa- te s` apar` la ncetarea aces- tuia, dar duc [i la o remode- lare a r`d`cinii aortei [i sc`- derea complian]ei arteriale. Adaptarea cronic` a sis- temului CV la efortul fizic izo- metric duce la cre[terea masei mu[chilor scheletici prin hipertrofia acestora. – De ce sportivii cu o mas` Prof. Cristian Neagu To]iI culturi[tii care au con- curat sau care au ajuns la un nivel de concurs [i au ajuns spre 30 de ani [i mai ales cei care au trecut de 30 ar trebui s` [i controleze func]ia car- diac` periodic. Sportul anaer- ob [i caloriile ingerate n exces pentru a face fa]` antrenamentelor grele n- groa[` mu[chiul cardiac. |n limbaj medical se nume[te cord hipertrofic. Aceast` stare i scade elasticitatea peretelui [i e nevoie de efort aerob ca s` l men]in` n sta- re de func]ionare. Acest proces e o consecin- ]` a efortului de a ridica greu- t`]i foarte mari, a stilului de via]` tip culturist de perfor- man]`. Pån` aici nimic nere- zolvabil. |ns` dac` lucra]i de noapte (majoritatea o fac fie n cluburi etc.) [i apoi pe fond de oboseal` (nesomn) v` duce]i la sal` [i forta]i la max- imum, risca]i ca inima s` cedeze. Mai ales dac` ave]i o afec]iune cardiac` care, aten- ]ie, nu ntotdeauna v` d` semnale clare, poate s` se- mene cu o problem` diges- tiv`. Rolul acestui articol este unul singur: de a v` proteja de eventuale accidente car- diovasculare. Cel mai simplu este s` merge]i la un medic cardi- olog, care v` va investiga [i v` va spune cam cåt de tare v` pute]i angrena n efort. {i, aten]ie, aproape 30% dintre b`rba]ii ntre 45-55 de ani (dup` unele teorii 40-55) fac un infarct care, pentru mul]i dintre ei, e fatal. Nu vreau s` sperii pe ni- meni, asta e via]a, dar pute]i preveni a[a ceva mergånd la un simplu consult (nu nece- sit` internare n 90% din cazuri) [i adaptåndu-v` efor- tul la vårsta din buletin. {i nc` ceva: to]i muncim, ns` culturi[tii, fiind n form` [i v`zåndu-se mai puternici, au tendin]a s` nu se odih- neasc` destul. Oboseala a fost ingredientul la toate mor]ile subite ale sportivilor tineri [i nu numai. Odihni]i-v`, oboseala com- binat` cu antrenamentul greu cre[te riscul de infarct foarte mult! Aceasta e o descriere a problemei, pe care voiam s` o public pe facebook. Apoi mi-a venit ideea articolului, probabil o voi comprima ntr-o mic` introducere. Culturism&Fitness nr. 2/2016 15 Culturismul competi]ional [i problemele cardiace 14 Culturism&Fitness nr. 2/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 2/2016 17 muscular` mare dezvolt` cor- dul hipertrofic? – Cordul sportiv este definit ca o cre[tere benign` a ma- sei cardiace nso]it` de schimb`ri ale formei [i di- mensiunii inimii, consecin]` a adapt`rii fiziologice a siste- mului cardiovascular la antre- namente fizice sus]inute [i de durat`. Practicarea unui sport ce presupune efort fizic izomet- ric, de for]`, dezvolt` hiper- trofie ventricular` concentric` ce afecteaz` doar ventriculul stång (VS), a c`rui mas` cre[te ca urmare a cre[terii grosimii pere]ilor, f`r` dilatare a cavit`]ii. Hipertrofia concen- tric` de VS este asociat` cu alterarea func]iei de relaxare a cordului. |n ceea ce prive[te ventriculul drept, s-a observat doar o tendin]` de alterare a func]iei de relaxare f`r` modific`ri ale dimensiunilor. Astfel nu masa muscular` crescut` duce la apari]ia hi- pertrofiei ventriculare, ci efor- tul anaerob duce la hipertrofia fibrelor musculare scheletice [i a celor miocardice. – Sunt predispu[i ace[ti sportivi la hipertensiune arte- rial`? – Datorit` modific`rilor in- duse de efortul izometric asu- pra sistemului cardiovascu- lar, pe lång` cre[terea TA n timpul efortului apare [i o sc`dere a complian]ei arteri- ale ce duce la cre[teri ten- sionale [i n afara efortului. Peste 30 de ani apar [i modif- ic`rile aterosclerotice accen- tuate de hipertensiunea arte- rial`, dislipidemie, fumat dar [i alte modific`ri metabolice, precum diabetul zaharat/pre- diabet, obezitate, boala renal- ` cronic`, ce cresc riscul de apari]ie a infarctului mio- cardic [i a mor]ii subite. De aceea este necesar` moni- torizarea TA, chiar prin Holter TA pentru a ncepe cåt mai precoce un tratament [i diet` al`turi de controlul celorlal]i factori de risc: fumat, dislipi- demie, consum crescut de alcool. – Ce metode de diagnostic al afec]iunilor cardiace exist`? – Istoricul familial [i per- sonal al sportivului, al`turi de examenul clinic, orienteaz` c`tre anumite patologii car- diovasculare. Probele biolog- ice pot eviden]ia factorii de risc pentru ateroscleroz` la sportivii peste 30 de ani: dis- lipidemia, diabetul zaharat, boala renal` cronic`. Electrocardiograma (ECG) eviden]iaz` modific`ri la cca 40% din sportivii de perfor- man]`, acestea fiind de 2 ori mai frecvente la b`rba]i decåt la femei [i depind de tipul, intensitatea [i nivelul exerci- ]iului punånd probleme de diagnostic diferen]ial cu car- diomiopatia hipertrofic`, dila- tativ` sau displazia aritmo- gen` de VD. Modific`rile de supranc`rcare biatrial`, hi- pertrofie VS, bloc de ramur` dreapt`, anomaliile de repo- larizare, tulbur`ri de ritm [i conducere (bradicardia sinu- sal`, aritmia sinusal` respira- torie, pauze sinusale < 3 s, blocuri atrioventriculare, rit- muri jonc]ionale) apar mai frecvent la sportivii cu efort dinamic (izoton) intens [i apari]ia lor la sportivi cu efort dinamic mic sau efort static ridic` suspiciunea unor prob- leme cardiace. O serie de investiga]ii pre- Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 16 Culturism&Fitness nr. 2/2016 cum monitorizarea Holter ECG de 24 ore, tilt testul, ecocardiografia de repaus, rezonan]a magnetic`, testa- rea de efort, tomografia ofer` informa]ii clare asupra sis- temului cardiovascular. – Cåt dureaz` aceste investiga]ii? Este necesar` internarea? – Aceste investiga]ii diag- nostice, n marea lor majori- tate, cu excep]ia angiografiei coronariene care necesit` o monitorizare ulterioar` de 12- 24 ore, nu necesit` internare, putåndu-se efectua n regim ambulator programat f`r` o preg`tire special` n preala- bil. Nu toate investiga]iile descrise mai sus sunt nece- sare, dar n func]ie de ceea ce se depisteaz` la exam- enele de rutin` se pot progra- ma succesiv celelalte investi- ga]ii mai complexe (IRM, angioCT, angiografie). In- vestiga]iile de rutin`, precum probele biologice, ECG, eco- cardiografia, testul de efort, pot fi efectuate n aceea[i zi . – De la ce vårst` este indi- cat un control cardiac [i cu ce frecven]`? – Screeningul pentru boli cardiovasculare la orice tip de sportivi se indic` naintea ini]ierii antrenamentelor spor- tive. Acesta const` n ana- mneza personal` (durere to- racic`/ disconfort induse de efortul fizic, sincopa/lipotimie inexplicabil`, fatigabilitate ex- cesiv` asociat` cu efortul fizic, palpita]ii, cre[terea TA, prezen]a unui suflu cardiac), anamneza familial` (moarte prematur` sau dizabilit`]i nainte de 50 de ani cauzate de boli cardiovasculare la mai mult de o rud`, antecedente familiale de cardiomiopatie hipertrofic` sau dilatativ`, sindrom de QT lung sau alte canalopatii, sindrom Marfan, aritmii importante, displazie aritmogen` de ventricul drept). Examenul clinic este obligatoriu c`utåndu-se pre- zen]a unor sufluri cardiace, absen]a pulsurilor, semne fiz- ice orientative pentru sindrom Marfan, m`surarea TA n [ezut. Societatea European` de Cardiologie recomand` efectuarea ECG n exam- inarea de rutin` a sportivilor. Sportivii cu vårste peste 30 de ani au un profil demograf- ic diferit [i majoritatea dece- selor la aceast` categorie sunt consecin]` a bolii coro- nariene ischemice. Screeningul difer` [i n func]ie de regiunile geogra- fice existånd o prevalen]` mai mare a anumitor boli n unele popula]ii (ex. SUA - cardio- miopatia hipertrofic`, Europa - displazia aritmogen` de ventricul drept). O monitorizare la 6-12 luni la sportivii asimptomatici [i f`r` patologie cardiovascu- lar` este util` pentru pre- venirea mor]ii subite, o moni- torizare mai frecvent` fiind necesar` la cei cu probleme cardiace care nu contraindic` anumite tipuri de efort fizic. – Ce recomand`ri privind preven]ia bolilor cardiovascu- lare ave]i pentru b`rba]ii care ridic` greut`]i? – Efectuarea unui control medical cardiologic naintea nceperii antrenamentelor pentru depistarea even- tualelor probleme cardiolog- ice ce ar putea contraindica acest tip de efort (aritmii, afect`ri ale valvelor cardiace, cardiomiopatii etc). Ulterior, control periodic chiar n absen]a unor simptome ce ar ridica problema apari]iei unei boli cardiovasculare. Dozarea efortului n func]ie de gradul de antrenament [i toleran]a. Ridicarea de greu- t`]i u[oare cu perioade scurte de odihn` ntre exerci]ii amplific` componenta aerob` a efortului. Evitarea compu[ilor toxici cardiaci ce predispun la apari]ia aritmiilor, ischemiei miocardice, HTA, cardiomio- patii toxice: alcool n exces, amfetamine, cocain`, cateco- lamine, substan]e beta-adre- nergice, agoni[ti de sero- tonin`. Controlul factorilor de risc pentru ateroscleroz` la cei peste 30-35 de ani: tutun, dis- lipidemie, HTA. O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. a nceput sezonul de prim`var` al concursurilor profesioniste? Cel mai impor- tant concurs al prim`verii este, de foarte mul]i ani, de departe, Arnold Classic. Ca de obicei, el a avut loc n Columbus, Ohio, SUA, pe 5 martie. Premiile substan]iale, dep`[ite doar la concursul Mr. Olympia, ce are loc toam- na, dar [i prestigiul cå[tig`rii acestui titlu au atras, ca de obicei, numero[i culturi[ti profesioni[ti de top. Cel care a luat locul 1 [i cei 130.000 $ a fost Kai Greene, care revine n competi]ii dup` ce toamna trecut`, n mod surprinz`tor, nu a participat la Mr. Olympia. De[i totul a fost motivat de el de refuzul de a semna obi[nuitul contract cu organi- zatorii de la Mr. Olympia, eu cred mai degrab` c` a vrut s`-[i conserve for]ele pe Arnold Classic 2016 ca s`-[i treac` n palmares o victorie important`. Strategia i-a reu[it. Pe locurile urm`toare s-au clasat Cedric McMilan, Josh Lenartowicz, Justin Compton, Branch Warren [i Juan Murel. Kai Greene a cå[- tigat [i concursul Arnold Classic Australia? Kai a reu[it s` se impun` [i n Australia n fa]a con- curen]ilor veni]i la dou` s`pt`måni dup` Arnold Classic. Pe locul secund a venit tot Cedric McMillan care avea mari speran]e la cå[tigarea titlului dup` ce Arnold a afirmat c` el are un fizic mai bun. Se pare c` arbi- trii nu au fost de acord cu opinia lui Arnold. un num`r uria[ de concuren]i au participat la Arnold Classic Brazil? Un total de 572 de concuren]i din 14 ]`ri, din care pu]in peste 300 au fost b`rba]i, au concurat la categoriile de amatori [i profesioni[ti. Un num`r uria[ care arat` popu- laritatea acestei competi]ii, n cre[tere n special n America de Sud. Kai Greene a cå[tigat [i de data aceasta concursul profesioni[tilor [i cineva comenta c` pare c` ]inte[te cå[tigarea tuturor concursurilor Arnold Classic de anul acesta. Ar fi ntr- adev`r un tur de for]` pentru c` dac` primele trei au fost programate la doar cåteva s`pt`måni dep`rtare, urm`- toarele sunt n Africa, pe 27 mai [i n Asia (Hong Kong) pe 20 august. Dac` va participa [i la acestea din urm` cred c` va fi prea epuizat ca s` mai vin` n septembrie la Mr. Olympia. Dar poate c` nici nu dore[te s` participe la Mr. Olympia, a[a cum s-a ntåm- plat anul trecut. Arnold Schwarze- negger a f`cut o gaf` la fes- 18 Culturism&Fitness nr. 2/2016 tivitatea de premiere a con- cursului Arnold Classic? Arnold a urcat pe scen` s` nmåneze premiul cå[ti- g`torului Kai Greene. A luat microfonul [i l-a ntrebat pe Kai ce nseamn` pentru el aceast` victorie iar Kai i-a spus c` nseamn` totul. Apoi Arnold, total neinspirat, a spus la microfon n fa]a ntregii s`li c`, n ceea ce prive[te dezvoltarea fizic`, el crede c` Cedric (adic` locul 2) a fost peste el, dar c` el a reu[it s`-l nving` cu ajutorul unei poz`ri de excep]ie. Mul]i fani au comentat pe net c` Arnold a fost total neinspirat [i c` nu era momentul [i locul s`-i spun` lui Kai, care tocmai cå[tiga- se, c` de fapt locul 2 avea, n opinia lui, un fizic mai bun. creatina este bun` [i pentru oase? Un studiu efectuat recent a urm`rit efectele supliment`rii cu creatin` la un grup de femei aflate la menopauz`. Ele au fost implicate ntr-un program de exerci]ii de rezis- ten]`, pe parcursul c`ruia fie li s-a administrat creatin`, fie placebo. Dup` 12 luni, grupul cu creatin` a prezentat o den- sitate mai mare a oaselor cåt [i o for]` crescut` la exerci]ii. Nu s-au g`sit ns` diferen]e privind s`n`tatea ficatu- lui la cele dou` grupuri, ceea ce nseamn` c` administrarea creatinei este sigur`. actorul Dwayne „The Rock“ Johnson jongleaz` cu masa mus- cular` n func]ie de rolul pri- mit? Cu pu]in timp n urm` cunoscutul actor a terminat film`rile pentru Baywatch, ro- lul pentru care a trebuit s` renun]e la kilograme bune de masa muscular` pentru un fizic mai atletic. Acum el se preg`te[te pentru un nou rol din seria de ac]iune Fast & Furios, ajuns la num`rul 8, [i trebuie s` recå[tige rapid n mas` muscular`. The Rock are cuno[tin]e solide despre antrenament [i nutri]ie, altfel nu ar putea face astfel de transform`ri rapide ale corpu- lui. Cristian Zlatanovici a fost cel mai bun culturist al zonei A? Concursul, desf`[u- rat pe 2 aprilie, reprezint` faza de calificare pentru zona Muntenia la Campionatele Na]ionale. Cristian, revenit recent n competi]ii, a cå[tigat atåt categoria de masters cåt [i openul seniorilor. CCrriissttiiaann ZZllaattaannoovviiccii DDwwaayynnee JJoohhnnssoonn KKaaii GGrreeeennee AArrnnoolldd [[ii KKaaiiCCeeddrriicc MMccMMiillllaann Culturism&Fitness nr. 2/2016 19 O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Cu atåt de multe sporturi [i discipline existente, e u[or s` te pierzi. Halterele au crescut n popularitate iar mi[c`rile de acolo se reg`sesc n pro- bele de crossfit, o disciplin` ap`rut` recent dar foarte po- pular`, cu concursuri multe. Mi[c`rile din gimnastic` se reg`sesc n unele elemente obligatorii de la fitness. {i exemplele pot continua. Au ap`rut multe mi[c`ri noi, inventate sau reinven- tate. Toate acestea fac uneori s` uit`m de exerci]iile de baz` ale antrenamentului cu greut`]i. Cei trei a[i ai ridic`rilor, genuflexiunile, m- pinsul din culcat [i ndrept`- rile, sunt, n opinia mea, exer- ci]iile cele mai importante, care testeaz` cu adev`rat for]a [i puterea unui atlet. Sunt regii exerci]iilor cu privi- re la stimulul cre[terii for]ei [i masei musculare, indiferent ce exerci]ii noi vor ap`rea n viitor. Genuflexiuni cu bara la ceaf`. Acest exerci]iu trebuie programat de oricine se an- treneaz`, indiferent dac` pentru cre[tere, men]inere form` sau recuperare. Genu- flexiunile sunt exerci]iul pri- mordial, fundamental al an- trenamentului. Exist` mai multe variante pentru genuflexiuni dar cea mai bun` variant` este cu bara la ceaf`. F`cut corect, acest exerci]iu cre[te for]a picioarelor, a trunchiului, per- forman]a atletic` [i mental`. Totu[i, mama tuturor exer- ci]iilor, genuflexiunile cu bara la ceaf`, nu este un exerci]iu u[or de f`cut pentru oricine. Din cauza diferen]elor individ- uale, unii oameni ntåmpin` ini]ial probleme n efectuarea corect` a exerci]iului. Ai ne- voie de o bun` mobilitate pentru a face exerci]iul co- rect, s` cobori pån` cånd coapsele sunt paralele cu solul sau chiar mai jos, f`r` s` ridici c`lcåiele sau s` te apleci mult n fa]`. Cånd ai introdus acest exerci]iu n programul t`u de antrena- ment, f`-]i un obiectiv s` ajungi s` ridici cel pu]in o dat` [i jum`tate propria greu- tate. Orice este mai mult de atåt este chiar o realizare. |mpinsul la banca orizon- tal`. Acest exerci]iu standard este regele exerci]iilor pentru partea superioar` a corpului. Majoritatea cred c` exerci]iul lucreaz` numai tricepsul [i pieptul. F`cut corect, mpin- sul din culcat stimuleaz` musculatura pieptului, umer- ilor, tricepsului, spatelui [i chiar a picioarelor. Dac` [tii s` folose[ti cum trebuie spri- jinul picioarelor, po]i sus]ine mai bine trunchiul ceea ce duce la o greutate mai mare pe bar`. Iar o greutate mai mare pe bar` va duce auto- mat la o dezvoltare mai bun` a tuturor mu[chilor implica]i n mi[care. Pentru acest exerci]iu ar trebui s` po]i face cu greutatea corporal` pentru cåteva repet`ri. Dac` po]i mpinge o dat` [i jum`tate propria greutate este foarte bine. Ce e peste este extraor- dinar. |ndrept`ri. Este un exerci]iu mai u[or de executat corect de c`tre cei scunzi decåt de c`tre oamenii nal]i. Este un exerci]iu foarte benefic dar, ntr-o clip` de neaten]ie, poa- te duce la dezastru. Este exerci]iul la care greutatea ri- dicat` poate cre[te foarte rapid atunci cånd este intro- dus ntr-un program de antre- nament bine structurat. Oda- t` ce ai reu[it s` nve]i teh- nica corect`, ]inte[te spre o greutate de dou` ori mai ma- re decåt cea corporal`. Programul Urm`torul program com- bin` cele trei exerci]ii ntr-un circuit inteligent. Pentru cele mai bune rezultate ai nevoie de trei bare: una nc`rcat` la banca de mpins, una pe podea pentru ndrept`ri [i una pe suportul de genuflexi- uni. Ar fi o problem` s` ai la dispozi]ie toate acestea atun- ci cånd sala este plin`, n orele de vårf. Clar s` nu ncerci lunea, la ora 18:00. A[az` toate acestea cåt mai aproape, cåt permit echi- pamentele necesare. Trebuie s` faci exerci]iile n stil circuit, a[a c` nu e timp de repaus ntre mi[c`ri. |ncarc` fiecare bar` cu o greutate egal` cu cea corporal`. Nu exist` pau- z` ntre serii, doar cåt s` ajungi de la un exerci]iu la altul. La finalul fiec`rui circuit ia pauz` un minut [i apoi repet`. Completeaz` 10 ast- fel de runde: 3 repet`ri la m- pins orizontal, 6 repet`ri la genuflexiuni [i 9 repet`ri la ndrept`ri. Aceast` schem` ar trebui s`-]i permit` s` efectuezi tot antrenamentul, adic` cele 10 circuite f`r` s` modifici greut`]ile pe bare. Vor exista unii care pot avea probleme la unul sau dou` exerci]ii, dar dac` ai o baz` solid` de antrenamente, nu este cazul. Dac` totu[i, nu reu[e[ti s` faci num`rul propus de repe- t`ri, execut` ini]ial cåte po]i, f` o scurt` pauz` cåt ai ne- voie pentru a completa restul de repet`ri r`mas. Num`rul de repet`ri trebuie completat! Aceast` schem` poate fi efectuat` [i la sfår[itul unui antrenament normal, dar atunci taie din num`rul total de circuite. De asemenea, atunci cånd suntem gr`bi]i nu avem timp pentru un antrena- ment normal, aceast` rutin` ]i va asigura lucrul complet al majorit`]ii mu[chilor ntr-un timp record. Alexandru Bolborici dup` Ironman 20 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Culturism&Fitness nr. 2/2016 21 Circuitul celor 3 a[i foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Anatomie locomotorie uman` (III) Marian Constantin, biolog Structura mu[chiului striat Mu[chiul striat este acope- rit cu o membran` conjunc- tiv`, denumit` epimisium, [i este alc`tuit din fascicule acoperite cu perimisium (membran` derivat` din epi- misium), care cuprind mai multe fibre (celule musculare, acoperite cu endomisium, de- rivat din perimisium). Celulele sau fibrele musculare sunt foarte alungite, chiar filiforme, [i, pe lång` componentele celulare comune [i altor tipuri de celule (membran`, denu- mit` sarcolem`, citoplasm` necontractil`, nucleu, reticul endoplasmatic etc.), con]in un sistem de canalicule T, foarte importante pentru transmiterea impulsului ner- vos, [i numeroase miofibrile contractile. Acestea sunt n num`r de 1000-1100 per celul` [i sunt formate din mio- filamente contractile sub]iri (formate din actin`, troponin` [i tropomiozin`) [i miofila- mente contractile groase (for- mate din miozin`), cu aspect striat [i cu grosimi de cå]iva microni, dispuse paralel pe lungimea fibrei. Aspectul striat al fibrelor este dat de densitatea optic` a proteinelor constituente, cånd sunt privite la micro- scop, [i const` dintr-o succe- siune de benzi A (anizotrope, blocånd lumina [i ap`rånd ntunecate), formate mai ales din filamente de miozin`, [i benzi sau discuri I (izotrope, l`sånd lumina s` treac` prin ele [i ap`rånd mai lumi- noase), formate mai ales din filamente de miozin`. Benzile A, mai ntunecate, sunt tra- versate de benzile H, clare, iar benzile I, mai clare, sunt traversate de membranele Z, ntunecate, conectate cu sar- colema [i p`strånd raporturile dintre fibrile. Miofilamentele sunt de dou` tipuri: groase, formate din lan- ]uri grele [i u[oare de miozi- n`. Molecula de miozin` este format` dintr-o coad` alun- git`, parte component` a fila- mentului gros, [i dou` capete globulare, care ies oblic din filamentele groase [i prin care miofilamentele groase interac]ioneaz` cu miofila- mentele sub]iri. Asociate fila- mentelor groase sunt ni[te fil- amente elastice, constituite din titin`; sub]iri, formate din lan]uri dicatenare de actin` (pro- tein` contractil`) [i tropomio- zin`, pe care, din loc n loc, apar heterotrimeri de tro- ponin`, acestea avånd rol n reglarea contrac]iei muscu- lare. Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 2/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Marian Constantin, biolog Impulsul nervos are orig- inea din encefal (impulsul vol- untar) sau din m`duva spin`rii (impulsul involuntar), este recep]ionat de corpul neuronului motor, care-l transmite, prin axon, c`tre numeroasele-i termina]ii de la nivelul mu[chiului. Aici, impulsul nervos deter- min` migrarea veziculelor cu acetilcolin` la jonc]iunea neuro-muscular`, unirea acestora cu membrana neu- ronal` [i eliberarea con]inutu- lui n spa]iul sinaptic. Moleculele de acetilcolin` interac]ioneaz` cu receptorii nicotinici pentru acetilcolin` de pe sarcolem`, pe care o depolarizeaz`, prin deschiderea canalelor pentru ionii de sodiu [i prin p`trun- derea acestor ioni n cito- plasm` [i n sistemul de canalicule T, conducånd la eliberarea ionilor de calciu, Ca++, din reticulul sarcoplas- matic. Ace[tia ajung la sub- unitatea C a troponinei, activånd trimerii de troponin` [i expunånd situsurile actinei pentru legarea la miozin`. Are loc legarea actinei cu miozina, care determin` miozin-ATP-aza (enzim` care descompune molecula de adenozintrifosfat n ade- nozindifosfat [i fosfat anor- ganic), legat` n prealabil la capetele miozinei, s` devin` activat` [i s` scindeze ATP, legat la aceste capete, n ADP [i fosfat anorganic. Acest eveniment determin` nt`rirea leg`turii dintre fila- mentele contractile sub]iri [i filamentele contractile groase. ADP [i fosfatul anorganic sunt eliberate de pe capetele globulare ale miozinei, aces- tea trecånd instantaneu ntr-o stare de energie joas` (prin „explozie“ energetic`) [i pot lega o alt` molecul` de ATP, care inactiveaz` miozina [i provoac` desprinderea sa de pe filamentul de actin`. Filamentele de actin` alunec` u[or spre mem- branele M, ngusteaz` ben- zile H, benzile I [i sarcomerii, producånd contrac]ie muscu- lar`. Reactivarea miozinei de miozin-ATP-az` [i activarea actinei de ionii de calciu con- duc la reini]ierea ciclului [i la definitivarea contrac]iei mus- culare. Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX 24 Culturism&Fitness nr. 2/2016 Culturism&Fitness nr. 2/2016 25 Fiziologia contrac]iei musculare Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei Mic ghid de culturism [i fitness Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,60 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` L-Carnitin LipotropO P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic Antrenamentul este cea mai important` component` a tri- nomului antrenament/nutri- ]ie/recuperare, dar [i aceea care ar putea aduce beneficii imediate celui care reu[e[te s` mbine armonios factorul sti- mulator al antrenamentului cu efectul catabolic al acestuia. |n articolul din num`rul ante- rior al revistei, discutam des- pre schimb`rile ce pot fi f`cute la nivelul abord`rii antre- namentului [i n mod special despre folosirea tehnicilor de cre[tere a intensit`]ii acestuia. O alt` modificare a compo- nentei antrenament, care poate conduce la dep`[irea plafon`rii, este reprezentat` de schimbarea planului de antrenament. Nu ntotdeauna mult n- seamn` [i bun, [i m` refer aici la cei care se antreneaz` de 5-6 ori pe s`pt`mån`. Organismul nostru nu este un perpetuum mobile [i ca atare are nevoie de perioade de odihn` [i de refacere. Obo- seala accentuat`, supraantre- namentul [i suprasolicitarea sunt cauze frecvente ale pla- fon`rii. Sportivii naturali tre- buie s` [tie c` perioadele de nc`rcare maxim` trebuie alternate cu perioade cu an- trenamente mai reduse din punct de vedere al num`rului acestora [i ca intensitate. Este de preferat ca perioade- lor cu 5-6 antrenamente pe s`pt`mån` s` le urmeze perioade cu 2-3 antrena- mente pe s`pt`mån` [i 1-2 antrenamente cardio. O alt` schimbare care poa- te fi avut` n vedere este ace- ea a combin`rii n mod diferit a grupelor musculare. Dac` 26 Culturism&Fitness nr. 2/2016 un sportiv obi[nuie[te s` an- treneze, spre exemplu, pec- toralii al`turi de tricep[i, atun- ci acesta trebuie s` n]eleag` c` tricepsul, care este o grup` muscular` mic`, este invari- abil supraantrenat` atunci cånd urmeaz` pectoralilor. Antrenarea tricep[ilor al`turi de antrenamentul dorsalilor poate fi o rutin` alternativ` [i n acela[i timp o solu]ie. Aceast` logic` poate fi avut` n vedere [i n cazul altor gru- pe al c`ror antrenament im- plic` grupe complementare. Coordonata antrenament poate suferi modific`ri [i din punct de vedere al greut`]ilor folosite. Suntem obi[nui]i s` asociem hipertrofia muscu- lar` cu antrenamente care au la baz` efectuarea unui nu- m`r mic de repet`ri pe serie cu o greutate cåt mai mare. Un studiu referitor la impactul pe care l are utilizarea greu- t`]ilor mici, ridicate lent, n cre[terea for]ei [i a masei musculare, efectuat la Institu- tul de cercetare n domeniul s`n`t`]ii [i nutri]iei din Tokyo, Japonia, a dovedit c` [i uti- lizarea greut`]ilor mici-medii, ntr-o form` strict` de execu- ]ie, poate conduce la rezultate semnificative. De-a lungul studiului, un grup ]int` a uti- lizat greut`]i u[oare (40-50% din greutatea maxim` cu care se poate face o singur` repetare – 1RMs), ridicate lent. Ei au folosit pentru exe- cutarea exerci]iilor o caden]` de tipul „3 secunde partea pozitiv` a mi[c`rii/3 secunde partea negativ` a mi[c`rii”, f`r` pauz` ntre repet`ri. Ace[tia au efectuat 12-15 reper`ri pe serie. Cre[terea n mas` muscular` [i for]` a acestui grup a fost inferioar` dar comparabil` cu evolu]ia grupului care a folosit greut`]i mari [i un num`r mic de repet`ri. A[adar, pentru dep`[irea perioadelor de plafonare, folo- sirea greut`]ilor medii [i a unui num`r mare de repet`ri poate fi o abordare inteligent`. Continu`m discu]ia, n num`rul viitor al revistei, cu prezentarea acelor principii metodice de abordare a gru- pelor musculare deficitare, n contextul unui corp dezvoltat armonios. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 2/2016 27 foto:Ironman Evitarea plafon`rii (III) componenta antrenament O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 2/2016 29 Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Egipteanul Mamdouh Elssbiay este considerat de mul]i speciali[ti cel mai masiv culturist al tuturor timpurilor. Au [i de ce: la 1,75 m el cånt`re[te nu mai pu]in de 143 kg n form` de concurs. Datorit` masivit`]ii sale a fost poreclit Big Ramy [i tot datorit` masivit`]ii sale s-a impus [i la profesioni[ti. C`s`torit [i tat` a doi copii, egipteanul de 32 de ani tr`ie[te [i se antreneaz` n Kuwait. La doar 3 ani de cånd a nceput antrenamentele, a cå[tigat Mr. Olympia pentru amatori, edi]ia din 2012, ce a avut loc n Kuwait City. Astfel a trecut la profesioni[ti unde a cå[tigat New York Pro n 2013 [i 2014 [i Arnold Classic Brazil 2015. La Mr. Olympia, Big Ramy avanseaz` n fiecare an n clasamente, n 2013 locul 8, n 2014 locul 7 [i n 2015 locul 5. Avånd n vedere vårsta lui mic` pentru culturismul profe- sionist, masivitatea sa extre- m` [i faptul c` n fiecare an vine ntr-o form` din ce n ce mai bun`, eu cred c` e doar o chestiune de timp pån` cånd Big Ramy va fi ncoronat Mr. Olympia. El are ca modele doi culturi[ti n`scu]i, de asemenea, n Orientul Mijlo- ciu, care au ajuns n top la Mr. Olympia: egipteanul Muhamed Makkawy, care s-a clasat pe 2 la Mr. Olympia n 1983 [i 1984 [i pe 4 n 1985 [i care locuie[te acum n Canada, [i libanezul Samir Bannout, care a cå[tigat Mr. Olympia 1983 dup` ce n 1982 a ie[it pe 4 [i care acum locuie[te n California. S` vedem cum [i antre- neaz` pectoralii cel mai masiv culturist al planetei. |n total el face 15 serii pentru pectorali, 5 exerci]ii a cåte 3 serii fiecare. |ncepe antrena- mentul cu flutur`ri cu gantere la banca nclinat` pentru a izola pieptul [i pentru a p`stra tricep[ii odihni]i. Aceasta este metoda preobosirii musculare [i se aplic` de obicei cånd ai o grup` deficitar` unde la exerci]iile de baz` alt` grup` preia prea mult din efort [i obose[te prematur. |n cazul de fa]`, Big Ramy simte c` dac` face prima oar` mpins cu bara sau ganterele, tri- cep[ii lui preiau prea mult din efort [i obosesc nainte ca pectoralii s` fie solicita]i la maximum. A[adar ncepe cu flutur`ri, care obosesc pectoralii f`r` a solicita tricep[ii, pentru ca, la urm`torul exerci]iu, care este mpinsul nclinat cu bara la culisant, tricep[ii s` fie odih- ni]i iar pieptul deja obosit. Urmeaz` apoi mpinsul ori- zontal cu bara, dup` care mpinsul declinat la aparat sau la culisant [i ncheie cu flutur`ri la peck-deck. Big Ramy folose[te o cicli- zare n 5 s`pt`måni a greut`- ]ilor. Astfel, n prima s`pt`- mån` alege greut`]i cu care poate s` fac` 6 repet`ri pe serie apoi, n fiecare s`p- t`mån`, scade gre- ut`]ile ca s` poat` face 8 repet`ri pe serie, apoi 10, 12, terminånd cu 15 re- pet`ri pentru ultima s`pt`mån`, dup` ca- re reia ciclul. Doar la ultima se- rie a fiec`rui exer- ci]iu, Big Ramy este ajutat de antrenorul lui, Ahmad Alaqi, s` fac` cåteva repet`ri for]ate pentru a ajunge la num`rul de repet`ri stabilit. |n rest face seriile f`r` ajutor. La al doilea exerci]iu, mpinsul nclinat cu bara la culisant, face mi[carea mai lent ca la alte exerci]ii iar la varianta declinat`, adic` la al 4-lea exerci]iu, opre[te mi[- carea 3 secunde n pozi]ia de contrac]ie maxim`. Greut`]ile folosite de Big Ramy sunt moderate, el nere- marcåndu-se prin folosirea unor greut`]i enorme cum se ntåmpla n cazul lui Ronnie Coleman. Iat`, spre exemplu, greut`]ile folosite n cadrul antrenamentului n care face 6 repet`ri pe serie: flutur`ri nclinat cu gantere de 60 kg, mpins nclinat la culisant cu 160 kg, mpins cu bara ori- zontal 180 kg, mpins declinat la culisant cu 140 kg, flutur`ri la peck-deck cu 78 kg. foto:flexonline MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy Cum [i antreneaz` pieptul cel mai masiv culturist al tuturor timpurilor 28 Culturism&Fitness nr. 2/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg 30 Culturism&Fitness nr. 2/2016 |n perioada 1-3 aprilie 2016, la Codlea, s-a desf`[urat edi]ia a X-a, jubil- iar`, a Campionatului Na- ]ional de skandenberg. Orga- nizatori au fost Asocia]ia Romån` de Skandenberg „Bra] de Fier“, Power Gym Codlea [i autorit`]ile locale. Rezultate complete, mii de poze [i video g`si]i pe bratde- fier.ro STÂNGA junioare -55 kg: 1. Magdolna Szocs - Filia (CV); junioare +55 kg: 1. Paven Adina - Iosifalau (TM); juniori 55 kg: 1. Alin Nedelescu - Poiana Lacului (AG), 2. Raul Jurjescu - Ictar-Budin]i (TM), 3. Alin Minc` - Caracal (OT); juniori 60 kg: 1. Valentin Boaca - Tutana (AG), 2. Alexandru Nicolae - Caracal (OT); juniori 65 kg: 1. Ioan Vasiu - Racovi]a (SB), 2. Laszlo Kanci - Gorne[ti (MS), 3. Alexandru Tudor - Daneti (DJ); juniori 70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tårgu Neam] (NT), 2. Petru] Spirea - Poiana Lacului (AG), 3. Cristi Migit - Constan]a (CT); juniori 75 kg: 1. Alin Tudor - Bucure[ti, 2. Tudor Radu - Bra[ov (BV), 3. Ionu] Cinta - Baia Mare (MM); juniori 80 kg: 1. Daniel Ungureanu - Tg. Neam] (NT), 2. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 3. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT); juniori +80 kg: 1. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 2. Bogdan Ghi[a - {i[e[ti (MS), 3. Alex Yildirim - Rm. Vålcea (RM); tineri 60 kg: 1. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 2. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB), 3. Cristian Costache - Pite[ti (AG); tineri 65 kg: 1. Marius Licu] - Craiova (DJ), 2. Daniel Valea - Singeru (MS), 3. Darius Iakabo[ - T`lmaciu (SB); tineri 70 kg: 1. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 2. Alexandru Strau]iu - Sibiu (SB), 3. Ovidiu Geauca - B`icule[ti (AG); tineri 75 kg: 1. Oleg Tudorean - {tefan Vod` (IS), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Florin Ichim - Constan]a (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Daniel Pop - Dumbr`vi]a (MM), 3. David Kupas - {i[e[ti (MM); tineri 85 kg: 1. Ionu] Domni]ei - R`d`u]i (SV), 2. {tefan Negru]iu - Dumbr`veni (SB), 3. Daniel Anghel - Bra[ov (BV); tineri 90 kg: 1. Doru Stroe - Filipe[tii de Tårg (PH), 2. Cristian Ionescu - Timi[oara (TM), 3. Miklos Niculy - Bixad (CV); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti, 2. Marian Nicolae - Bucure[ti, 3. Sergiu Paven - Sat Iosifalau Lugoj (TM); masters 80 kg: 1. Florin Albu - Bucure[ti, 2. C`t`lin Neagu - Bucure[ti, 3. Lucian Tudor - Bucure[ti; masters 90 kg: 1. Dinu Dobrean - Subcetate (HR), 2. Edward Kolozsvari - Ludu[ (MS)[ 3. Daniel P`tra[cu - Mizil (PH); mas- ters100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Raul Bidiu - Hunedoara (HD), 3. Liviu Li]` - Rm Vålcea (VL); masters +100 kg: 1. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS), 2. Radu Georgescu - Bucure[ti, 3. Ion Grosu - Constan]a (CT); diz- abilit`]i open: 1. Sergiu Tecu - R`cari (DB), 2. Aleodor Tudorache - Poiana Lacului (AG); senioare -55 kg: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 2. Roxana Georgescu - Snagov (IF), 3. Magdolna Szocs - Filia (CV); senioare +55 kg: 1. Alina Coc`neanu - Bucure[ti, 2. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 3. Lavinia Cr`ciun - Slatina (OT); senioare open: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 2. Roxana Georgescu - Snagov (IF); seniori -60 kg: 1. Florin Rizea - Bucure[ti, 2. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 3. Ruslan Balaiu[ - Bucure[ti; seniori -65 kg: 1. Filip Tr[u - Ludu[ (MS), 2. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 3. Ciprian Giosu - Belis (CJ); seniori -70 kg: 1. Madalin Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Cristian Pnzariu - Tg. Neam] (NT), 3. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT); seniori -75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Gabriel Popescu - C`ianu (CJ), 3. Gabriel Ban - Bac`u (BC); seniori -80 kg: 1. Daniel Andronache - Bucure[ti, 2. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 3. Radu Bojica - Brastavatu (OT); seniori -85 kg: 1. {tefan Floroaica - Pite[ti (AG), 2. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 3. Sergiu Gherman - Ludu[ (MS); seniori -90 kg: 1. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 2. Florin Rotaru- Bucure[ti, 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Ion Oncescu - Bucure[ti, 2. Dumitru Podac - Negre[ti Oa[ (SM), 3. Ionu] Podac - Moiseni (SM); seniori -110 kg: 1. Sabin B`dulescu- Bucure[ti, 2. Mircea Bic` - Bucure[ti, 3. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM); seniori +110 kg: 1. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS), 2. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 3. Florin Rada - Pite[ti (AG); seniori open: 1. Daniel Andronache- Bucure[ti, 2. Mircea Bic` - Bucure[ti, 3. Ionu] Podac - Moiseni (SM) DREAPTA junioare -55 kg: 1. Doina Braic - (), 2. Magdolna Szocs - Filia (CV); junioare +55 kg: 1. M`d`lina Cotfas - Subcetate (HR), 2. Adina Paven - Iosifalau (TM); juniori 55 kg: 1. Alin Nedelescu - Poiana Lacului (AG), 2. Marian Cirtojanu - Bucure[ti, 3. Raul Jurjescu - Ictar- Budin]i (TM); juniori 60 kg: 1. Valentin Boaca - Tutana (AG), 2. Alexandru Nicolae - Caracal (OT); juniori 65 kg: 1. Ioan Vasiu - Racovi]a (SB), 2. Florin B`lan - Ungureni (DB), 3. Alexandru Tudor - Dane]i (DJ); juniori 70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tg. Neam] (NT), 2. Cristi Migit - Constan]a (CT), 3. Petru] Spirea - Poiana Lacului (AG); juniori 75 kg: 1. Alin Tudor - Bucure[ti,, 2. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Ionu] Cinta - Baia Mare (MM); juniori 80 kg: 1. Daniel Ungureanu - Tg. Neam] (NT), 2. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 3. Ionu] Nauiu - Redea (OT); juniori +80 kg: 1. Alex Yildirim - Rm. Vålcea (VL), 2. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Bogdan Ghi[a - {i[e[ti (MS); tineri - Campionatul Na]ional IIooaann PPuu[[ccaa[[uu vvss CCiipprriiaann TTaappaasszzttoo ppooddiiuumm ooppeenn bbrraa]]uull ssttåånngg Culturism&Fitness nr. 2/2016 31 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 2/2016 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. 55 kg: 1. Cristian Costache - Pite[ti (AG); tineri 60 kg: 1. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB), 2. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB); tineri 65 kg: 1. Marius Licu] - Craiova (DJ), 2. Marin Tabacu - Craiova (DJ), 3. Gabriel Go[a - Bascov (AG); tineri 70 kg: 1. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 2. Alexandru Strau]iu - Sibiu (SB), 3. Ovidiu Geauca - B`icule[ti (AG); tineri 75 kg: 1. Oleg Tudorean - {tefan Vod` (IS), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Florin Ichim - Constan]a (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Luigi Moldovan - Cluj Napoca (CJ), 3. Mihai Nedelea - Pite[ti (AG); tineri 85 kg: 1. Ionu] Domni]ei - R`d`u]i (SV), 2. {tefan Negru]iu - Dumbr`veni (SB), 3. Daniel Anghel - Bra[ov (BV); tineri 90 kg: 1. Augustin Giuga - Galicea (VL), 2. Miklos Niculy - Bixad (CV), 3. Hora]iu Hadarean - Ludu[ (MS); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti, 2. Sergiu Paven - Sat Iosifalau Lugoj (TM), 3. Andrei Ploae - Ostroveni (VL); masters 80 kg: 1. C`t`lin Neagu - Bucure[ti, 2. Florin Albu - Bucure[ti, 3. Lucian Tudor - Bucure[ti; masters 90 kg: 1. Edward Kolozsvari - Ludu[ (MS), 2. Daniel P`tra[cu - Mizil (PH), 3. Augustin Man]og - |nsur`]ei (GJ); masters 100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Raul Bidiu - Hunedoara (HD), 3. Mircea Cårloganu - Bra[ov (BV); masters +100 kg: 1. Radu Georgescu - Bucure[ti, 2. Ion Grosu - Constan]a (CT); diz- abilit`]i open: 1. Vasile Scurtu - Vl`deni-Frumu[ica (BT), 2. Aleodor Tudorache - Poiana Lacului (AG), 3. Sergiu Tecu - R`cari (DB); senioare -55 kg: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 2. Roxana Georgescu - Snagov (IF), 3. Magda Surcel - Bucure[ti; senioare +55 kg: 1. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 2. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 3. Lavinia Cr`ciun - Slatina (OT); senioare open: 1. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 2. Gabriela Gherghe - Bucure[ti, 3. M`d`lina Cotfas - Subcetate (HR); seniori -60 kg: 1. Florin Rizea - Bucure[ti, 2. Paul Bologa - Ludu[ (MS), 3. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB); seniori -65 kg: 1. Marian Frunz` - Nicolae B`lcescu (CT), 2. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 3. George Jinga - Rå[nov (BV); seniori -70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tg. Neam] (NT), 2. Denis Pancu - Mosna (IS), 3. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT); seniori -75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Paul Avram - Lipova (AR), 3. Alin Iov`nescu - Ictar Budin]i (TM); seniori -80 kg: 1. Daniel Andronache - Bucure[ti, 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Radu Bojica - Brastavatu (OT); seniori -85 kg: 1. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 2. Nicu Popa - Constan]a (CT), 3. {tefan Floroaica - Pite[ti (AG); seniori -90 kg: 1. Florin Rotaru - Bucure[ti, 2. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 3. Marian Duf`r - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Ion Oncescu - Bucure[ti, 2. Ionu] Podac - Moiseni (SM), 3. Dumitru Podac - Negre[ti Oa[ (SM); seniori -110 kg: 1. Sabin B`dulescu - Bucure[ti, 2. Florian Laz`r - Arad (AR), 3. Gheorghe Nistea - Satu Mare (SM); seniori +110 kg: 1. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 2. Ciprian Tapaszto - Ludu[ (MS), 3. Mihai Dumitra[cu - Bucure[ti; seniori open: 1. Sabin B`dulescu - Bucure[ti, 2. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); cluburi: Prietenia Caracal - 101 pct, Chesterik - 66, Dacian Wolfs - 64. 32 Culturism&Fitness nr. 2/2016 SSaabbiinn BB``dduulleessccuu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` FITCLASS CLUB Bucure[ti, Str. Rotund` 6A. Antrenori: Florina Cernat, Cosmin Iancu. Tel. 0760.600.101 www.fitclass.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 2/2016 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale 2,59 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... Culturism&Fitness nr. 2/2016 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×