Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness nr. 236 (3/2015)

2,271 views

Published on

– Ronnie Coleman, cel mai mare culturist al tuturor timpurilor! Dar cu ce cost!
– Cum se iau aminoacizii
– Boala de reflux gastroesofagian
– Profil Anca Surdu
– Stiati ca…
– Interviu cu Nicusor Tatarici
– Mic ghid de culturism si fitness (2)
– Trapez din sezand inclinat
– Interviu cu Costel Torcea
– Exercitiile favorite ale gigantului Ramy
– Skandenberg

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness nr. 236 (3/2015)

 1. 1. CCuumm ssee iiaauu aammiinnooaacciizziiii RRoonnnniiee CCoolleemmaann cceell mmaaii mmaarree ccuullttuurriisstt IInntteerrvviiuu ccuu CCoosstteell TToorrcceeaa director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 3 (236) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 235, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Ronnie Coleman, cel mai mare... . . . . .8 Cum se iau aminoacizii . . . . . . .12 Boala de reflux gastroesofagian . . .14 Profil Anca Surdu . .17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Nicu[or T`t`rici . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (2) . . . . . .22 Trapez din [ez~nd nclinat . . . . . . . . . .24 Interviu cu Costel Torcea . . . . .26 Exerci]iile favorite ale gigantului Ramy . .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Anca Surdu [i Nicu[or T`t`rici Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,50 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 3/2015 32 Culturism&Fitness nr. 3/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pret: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 96,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 25,00 lei S`cule]i 2 kg – 48,00 lei G`le]i 2 kg – 50,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 3/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foare avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 3/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5500 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 3/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 3/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Cum se m`soar` succesul n culturismul profesionist? R`spunsul este unul subiec- tiv, fiecare avånd o opinie diferit`. Dac` ntrebi un cul- turist profesionist, r`spunsul va fi acela[i: succesul n- seamn` cå[tigarea celui mai prestigios titlu, Mr. Olympia. Ronnie Coleman l-a cå[tigat de 8 ori [i este, n general, considerat unul dintre [i, de ce nu, cel mai mare culturist al tuturor timpurilor. Ronnie a de]inut o combi- na]ie de estetic`, condi]ie fizi- c` [i mas` muscular` care l- a f`cut s` fie cel mai mare [i mai greu Mr. Olympia de pån` acum. Pe lång` cele 8 titluri supreme, Ronnie de]ine de asemenea cele mai multe concursuri profesioniste cå[- tigate, 26, are propriul con- curs de amatori, NPC Ronnie Coleman Classic, [i propria linie de suplimente nutritive, Ronnie Coleman Signaure Series. De-a lungul prestigioasei cariere ca profesionist, Ro- nnie a ob]inut faim`, succes [i adula]ie din partea fanilor din ntreaga lume. Dar aces- tea au venit [i cu un cost pen- tru corpul lui. Ronnie a suferit prima acci- dentare serioas` n 1996, la vårsta de 32 de ani, hernie de discuri la zona lombar` a co- loanei, n timp ce f`cea genu- flexiuni cu peste 270 kg. |n timp, pån` la vårsta de 50 de ani (acum are 51), a avut 4 opera]ii la coloan` [i o dubl` opera]ie de nlocuire de [ol- duri. Spre deosebire de spor- turile de contact, unde con- trolul asupra r`nirii/acciden- t`rii corpului este uneori limi- tat, culturismul profesionist este un sport n care practi- cantul are controlul [i decizia asupra a ce face. Primul [i cel mai logic motiv pentru ca- re Ronnie a avut atåtea acci- dent`ri este legat de m`rimea greut`]ilor folosite la antre- namente. Totu[i, presupune- rea c` principala surs` a fost greutatea, nseamn` s` fii scurt n gåndire. Exist` alt` problem`, mult mai impor- tant`. Accident`rile lui Ronnie au pornit de la stilul de antrena- ment folosit. Ca majoritatea dintre noi, Ronnie s-a antrenat cu exerci]ii compuse, de baz`, precum mpinsul din culcat, ndrept`ri, genuflexiuni. Nu exist` nicio ndoial` c` antrenamentul folosind exer- ci]ii de baz` este cel mai efi- cient cånd vine vorba de cå[- tig de for]` [i mas` muscu- lar`. Dar pot ap`rea [i efecte colaterale, la sistemul osos, conectiv sau muscular. Problemele [i accident`ri- le, fie ele pe termen scurt sau lung, rezult` din dou` motive principale: – stresul repetitiv asupra mu[chilor, articula]iilor [i ]e- suturilor conective – existen]a unei diferen]e prea mari, dezechilibru, ntre dezvoltarea [i for]a unor gru- pe musculare n raport cu altele, ap`rånd astfel direc]ii de mi[care inadecvate [i pe- riculoase. Alte aspecte care au dus la accident`rile lui Ronnie sunt: lipsa unei dezvolt`ri optime, alegerea unor exerci]ii nead- ecvate [i ineficiente, m`rimea greut`]ilor. Lipsa unei dezvolt`ri optime Majoritatea dintre noi tind s` cread` c` un anumit exer- ci]iu, care lucreaz` mai mul]i mu[chi, va genera o dez- voltare optim` asupra tuturor grupelor participante. Din p`cate, nu este a[a. S` lu`m de exemplu genu- flexiunea. Este un exerci]iu de baz`, compus, n care articula]ia gleznei, genunchi- ului cåt [i a [oldului real- izeaz` o mi[care de flexie- extensie. Exerci]iul dezvolt` optim cvadricepsul ns` nu [i femuralii, gluteii medii [i mici [i al]i mu[chi superficiali. De aceea, prin neglijarea dez- volt`rii tuturor mu[chilor va ap`rea dezechilibru, instabili- tate, factori ce duc la risc crescut de accident`ri, mus- culare sau structurale. Exerci]ii neadecvate |n DVD-ul de antrenament The Unbelievable, Ronnie face genuflexiuni cu haltera la piept cu 265 kg. Exist` dou` probleme. Prima, bara nu este pozi]ionat` unde trebuie pentru un efort muscular maxim. A doua, bara este pus` direct pe os, pe scapul`. |n DVD-ul The Cost of Redemption, Ronnie face ge- nuflexiuni cu 363 kg. Avånd deja o accidentare la spatele inferior (hernie de discuri), el folose[te un costum de com- presie [i o centur` bine strån- s` n jurul taliei, creånd un efect compresiv care, cuplat cu enorma greutate, nu are cum s` fie bun pentru spatele lui inferior. |n acela[i DVD, Ronnie efectueaz` trac]iuni cu bara la ceaf` la helcome- tru. La trac]iuni, articula]ia umerilor este n siguran]` atåt timp cåt um`rul r`måne n pozi]ia ini]ial`, cu deltoidul superior perpendicular [i deasupra celui inferior. Trac- ]iunile la ceaf` fac ca, n par- tea de jos a mi[c`rii, um`rul s` se roteasc`, deltoidul superior s` coboare [i s` se deplaseze n fa]` iar cel infe- rior s` urce la acela[i nivel cu cel superior. Aceast` pozi]ie nseamn` dezastru pentru Ronnie Coleman Culturism&Fitness nr. 3/2015 98 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Cel mai mare culturist al tuturor timpurilor! Dar cu ce cost? RRoonnnniiiiee CCCCoolleemmaann O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. articula]ia lui. Ineficien]` la exerci]ii |n DVD-ul The Cost of Redemption, Ronnie face flu- tur`ri la scripe]i din stånd aplecat, pentru deltoizii pos- teriori. La o mai atent` anal- iz` se observ` ineficien]a cu care este efectuat exerci]iul, Ronnie lucreaz` mai mult din coate [i nu din umeri, cres- cånd tensiunea n tricep[i [i scåzånd-o pe cea din deltoizii posteriori, sc`zånd mult efi- cien]a exerci]iului. Greut`]i mari S` spui c` Ronnie a fost un om puternic este o afirma]ie modest`. A fost un superom, ar`tånd o for]` [i putere incredibile. Din p`cate, aces- tea au dus [i la dec`derea lui rapid`. |n date concrete, Ronnie a reu[it s` fac` serii cu 363 kg la ndrept`ri, mpins cu gan- tere de 91 kg din culcat ori- zontal, genuflexiuni cu 363 kg, genuflexiuni cu bara la piept cu 265 kg, mpins vertical cu gantere de 73 kg pentru umeri, pres` nclinat` cu 1050 kg. Toate aceste imense greut`]i, mpreun` cu un stil pu]in tri[at [i ineficien]` n execu]ie, au fost, n timp, o re]et` sigur` pentru dezastru. Con[tienti- zare Un beneficiu valoros [i impor- tant este con[tientizarea ascult`rii corpului. |n cazul antrenamentului cu greut`]i, ascultarea corpului nseamn` n]elegerea durerilor, a sl`- biciunii [i a punctelor forte, a cum reac]ioneaz` el la diferi]i stimuli. Dac` ascultarea se face cu aten]ie [i cu cap, atunci vom putea nl`tura unele aspecte negative, d`- un`toare [i mbun`t`]i pe cele benefice. Ascultarea corpului face diferen]a dintre a r`måne s`n`tos [i a putea progresa [i a persista [i sus]ine o acci- dentare care ne poate scurta sau ruina cariera. Ascultarea corpului poate fi afectat` de lipsa concentr`rii [i focus`rii, de consumarea unor substan]e cu efect anal- gezic, care scad abilitatea de a sim]i durere, disconfort. Recunoa[terea durerii este un lucru foarte important pen- tru a preveni accident`ri vii- toare [i a te men]ine cåt mai s`n`tos. Apari]ia durerii este semnalul corpului c` ceva nu este n regul`. Con[tientiza [i [i asculta Ronnie corpul? R`spunsul lui este mai mult decåt edificator: „Exista dure- re, dar am blocat-o ntotdeau- na!” |n The Cost of Redemption, 10 Culturism&Fitness nr. 3/2015 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 3/2015 11 Ronnie poart` o cotier` la bra]ul stång. F`r` s` [tie care este cauza principal` a dure- rii la cot, cotiera reprezint` un suport psihologic mai degra- b` decåt unul fizic. |ntre serii se observ` cum Ronnie ia un cui de ales greutatea pl`cilor la aparat, cu care se mpunge n pectoralul stång ntr-o n- cercare evident` de a se elib- era de o tensiune [i discon- fort. Cotul [i pieptul stång erau semne ale lucrurilor mult mai grave care aveau s` vin`, ambele n 2003. Nu este o coinciden]` c`, ntr-un final, tricepsul [i dorsalul stång s- au atrofiat foarte mult. Concluzii Culturismul a fost foarte bun [i generos cu Ronnie. A putut s` se retrag` din slujba lui de ofi]er de poli]ie, s` c`l`toreasc` n toat` lumea, i-a cump`rat mamei lui o cas` [i ma[in` nou` [i-a asigurat siguran]a financiar` a familiei. Putea s` realizeze acestea dac` nu se antrena n maniera n care a f`cut-o? Clar, nu vom [ti niciodat` r`spunsul. Au fost accident`rile lui pur [i simplu ghinion? Absolut nu! Au existat semne [i probleme de-a lungul ntregii lui cariere. A pl`tit Ronnie un pre] pentru succes? Da, a pl`tit n forma cea mai negativ`, prin deteri- orarea iremediabil` a corpului s`u. A meritat? Numai Ronnie poate [ti. |n 2012, un fan l-a ntrebat dac` a meritat totul, n ciuda faptului c` a suferit pån` atunci mai multe interven]ii chirurgicale la coloan`. „Nu a[ schimba absolut nimic. Am avut cea mai bun` via]` [i nu regret un moment”. De atun- ci, Ronnie a mai suferit o dubl` opera]ie de nlocuire de [old [i s-ar putea s` vad` alt- fel lucrurile. Acum Ronnie nu este decåt o umbr` a ceea ce a fost [i nu va mai putea niciodat` s` arate for]a [i puterea de odin- ioar`. Mai r`u decåt atåt, va ndura o calitate sc`zut` a vie]ii, cu multe restric]ii fizice, posibil disconfort [i dureri pe tot parcursul. Nu exist` nicio ndoial` c` Ronnie Coleman va r`måne n istoria culturismului ca fiind unul dintre cei mai mari cul- turi[ti. Realiz`rile lui sunt le- gendare [i vor r`måne vii, la fel cum, din p`cate, [i acci- dent`rile. Alexandru Bolborici dup` Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Aminoacizii n form` liber` au ap`rut n lumea culturis- mului pe la nceputul aniilor '80. Pe atunci se promitea c` ar fi urm`torul nivel pentru cre[terea n mas` muscular`. Binen]eles, ei nu au dovedit miracolele promise, dar, chiar [i a[a, reprezint` o arm` pu- ternic` pentru s`n`tate [i construc]ie de mas` muscu- lar`. Motivul pentru care majori- tatea e[ueaz` n a avea efec- te benefice n urma admin- istr`rii aminoacizilor este c` sunt lua]i incorect. Majorita- tea aminoacizilor trebuie lua]i pe stomacul gol pentru a ben- eficia la maximum de poten- ]ialul lor. Adic` trebuie s` la[i dou` ore s` treac` dup` ce ai måncat o mas` con]inånd ali- mente proteice. Motivul pen- tru care mul]i aminoacizi, dar nu to]i, lucreaz` eficient pe stomacul gol este acela c` aminoacizii lua]i la scurt timp dup` ce ai måncat alimente proteice vor concura cu pro- teina din måncare, pentru a intra n receptorii celulelor. Friptura pe care ai måncat-o cu o or` nainte va concura cu aminoacidul triptofanul (pe care l iei s` te ajute s` ador- mi) pentru a ajunge n sånge [i de acolo n creier. Triptofa- nul trebuie s` treac` de bari- era receptorilor pentru a ajun- ge la celulele din creier care vor secreta serotonin`, un hormon de relaxare care ajut` la somn. Problema este c` proteina din friptur` va ocupa spa]iul l`sat de bariera receptorilor s` treac`, astfel c` triptofanul nu mai poate p`trunde [i r`måne blocat [i apoi irosit. Aceea[i competi]ie apare n cazul argininei din for- mulele cu oxid nitric. Acum, ntreb, cå]i dintre voi lua]i suplimentul de dinainte de antrenament pe stomacul gol? Deci, stimulatoarele din aceste formule sunt cele pe care le sim]i]i, nu oxidul nitric. Exist` aminoacizi care [i p`streaz` efectele benefice chiar dac` sunt combina]i cu proteina de la mesele nor- male. O abunden]` a lor n sånge i va face s`-[i fac` treaba normal. Ace[ti amino- 12 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 3/2015 13 acizi sunt cei cu catena rami- ficat`, BCAA (leucina, izoleu- cina [i valin`; leucina fiind cel mai potent), glutamina, cis- teina, glicina [i prolina. De asemenea, aminoacizii esen- ]iali sau mixuri din ace[tia pot fi lua]i cu succes n jurul me- selor normale proteice. Tirosina, triptofanul, argini- na, ornitina, lizina [i fenilalan- ina lucreaz` cel mai bine pe stomacul gol. A[adar, ave]i grij` ce [i cånd lua]i. Alexandru Bolborici dup` Ironman Cum se iau aminoacizii? O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. tectomiza]i, la care este per- turbat fluxul biliar. – Mesele consistente duc la aceast` afec]iune? – Refluxul gastroesofagian apare cånd este crescut volu- mul gastric, mai ales dup` mese, prin obstruc]ie piloric`, staz` gastric`, status hiper- secretor. De asemenea, apa- re cånd con]inutul gastric este aproape de jonc]iunea gastroesofagian` (n pozi]ia culcat, prin aplecarea nainte sau n cazul herniei hiatale). BRGE mai apare cånd pre- siunea gastric` este crescut` din cauza obezit`]ii, sarcinii (25-75 % din femeile ns`rci- nate), ascitei, hainelor strån- se pe corp. Obezii au un nu- m`r semnificativ mai mare de episoade de reflux n primele dou` ore dup` mas`. – Exist` alimente care pro- voac` reflux? – Refluxul este produs mai ales de ciocolat`, gr`simi, al- cool, ment`, alimentele pi- cante sau pr`jite, b`uturile carbogazoase, precum [i de anumite medicamente pe care unii pacien]i le au n schema de tratament zilnic pentru afec]iuni concomi- tente, precum: medica]ia anti- asmatic`, unele antihiperten- sive, anticoncep]ionalele. Un loc aparte, n lista medi- camentelor care pot provoca reflux gastroesofagian [i hi- peraciditate, l ocup` antiin- flamatoarele nonsteroidiene (de ex. Diclofenac). Exist` studii care arat` o leg`tur` ntre doza/s`pt`mån` admi- nistrat` [i severitatea bolii. Nu trebuie uitat fumatul ca factor major de risc, mul]i pacien]i fumånd dup` mesele copioase cu alimente neper- mise. – Cine diagnosticheaz`, trateaz` aceast` afec]iune? – Simptomul cel mai comun n BRGE este pirozisul sau „jer`gaia”, a[a cum este el cunoscut n popor. Senza]ia de arsur` retrosternal` are un caracter ascendent, pleac` din „capul pieptului” [i uneori urc` spre gåt, cu iradiere la nivelul toracelui anterior [i posterior, ceea ce implic` un atent diagnostic diferen]ial cu afec]iuni grave cardiovascu- lare, cum ar fi angina pec- toral`. Unii pacien]i acuz` „acre- al` n gur`”, deoarece con]i- nutul de acid gastric poate ajunge la nivelul cavit`]ii bucale. Pacien]ii cu reflux pot acuza [i tuse, r`gu[eal`, chiar criza de astm sau frec- ven]a crescut` a cariilor dentare. Diagnosticul bolii de reflux se poate stabili de c`tre me- dicul de familie, fiind confir- mat de c`tre medicul special- ist internist sau gastroen- terolog, avånd n vedere complexitatea simptomatolo- giei, vårsta pacientului [i afec]iunile sau complica]iile asociate. Astfel, la un pacient Prof. Cristian Neagu Cu to]ii cunoa[tem st`rile nepl`cute cånd am måncat prea mult, prea picant sau am b`ut acidulat [i ne vine napoi din stomac con]inutul mesei! Dac` nu a p`]it-o fiecare n mod direct, avem un membru n familie care are aceste probleme digestive. Ca s` n]elegem mai bine fenomenul, st`m de vorb` cu un specialist n probleme digestive, doamna Dr. Georgia Alexandra Baltog, medic primar medicin` inter- n`, cu competen]` endosco- pie digestiv`, diagnostic` gas- troenterologie, competen]` ecografie abdominal`, doctor n [tiin]e medicale. Doamna doctor a avut bun`voin]a s` ne relateze mai pe larg despre aceast` afec]iune. – Care sunt cauzele apari- ]iei acestei afec]iuni? – Boala de reflux gastroe- sofagian (BRGE) reprezint` totalitatea simptomelor pro- duse de refluxul con]inutului gastric n esofag prin dep`- [irea mecanismelor antireflux esofagiene. BRGE este con- siderat` de speciali[tii n gas- troenterologie o suferin]` a lumii moderne, ca urmare a schimb`rii stilului de via]`, ceea ce a dus la o cre[tere spectaculoas` a num`rului de cazuri n fiecare an. BRGE este o afec]iune cu preva- len]` n cre[tere n special n ]`rile civilizate, unde aceasta poate fi chiar 40%, devenind o problem` ngrijor`toare ca urmare a num`rului important de persoane afectate, care folose[te resurse financiare foarte mari [i, n acela[i timp, scade calitatea vie]ii. Preva- len]a BRGE este invers pro- por]ional` cu cea a infec]iei cu H. Pylori. Este important de men]ionat c` H. pylori nu produce de sine st`t`tor BRGE. De asemenea, stresul psihic ar putea fi responsabil de cre[terea frecven]ei simp- tomelor BRGE. Un factor de risc important este vårsta. BRGE are inci- den]` crescut` la persoanele peste 60 de ani, la acestea fiind mai frecvente [i compli- ca]iile (n special esofagita eroziv` [i esofagul Barret). La pacien]ii de 70 de ani sau mai mult se poate ajunge la un procent de 87% de apa- ri]ie a leziunilor mucoasei esofagiene. S-a pus proble- ma c` BRGE s` aib` [i o posibil` component` geneti- c`. Trebuie precizat [i faptul c` BRGE este de dou` tipuri [i anume prin con]inut regur- gitat acid sau alcalin, ca n cazul persoanelor care au suferit diverse opera]ii pe sto- mac [i din care lipse[te o bu- cat` (n aceste condi]ii dis- tan]a dintre duoden [i stomac se mic[oreaz`) sau colecis- Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 3/2015 15 Boala de reflux gastroesofagian 14 Culturism&Fitness nr. 3/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 3/2015 17 VVåårrsstt``:: 24 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,63 m GGrreeuuttaattee: 50 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: instructor fitness, sportiv de performan]` PPaallmmaarreess:: campioan` mondial` [i european` la gimnastic` aerobic` MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: cl`tite dup` re]et` proprie, cu banane [i f`in` din ov`z EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ((cciirrccuuiitt)) ppeennttrruu aabbddoommeenn:: – crunch, 20 repet`ri – izometrie n antebra]e, 1 minut – ridic`ri de picioare din ntins pe spate, 15 – se repet` circuitul de 5 ori AAAANNNNCCCCAAAA CCCCLLLLAAAAUUUUDDDDIIIIAAAA SSSSUUUURRRRDDDDUUUU tån`r, f`r` al]i factori de risc sau patologii, simptomele refluxului esofagian pot fi ndeajuns pentru diagnostic [i ini]ierea terapiei. |n cazul n care pacientul este trecut de vårsta de 50 ani sau prezint` anemie feripriv`, sc`dere ponderal` sau tulburari de degluti]ie (disfagie), trebuie f`cut un diagnostic foarte atent utilizånd metode de investiga]ie specifice. Deci, de multe ori, este nevoie de colaborarea unei echipe me- dicale, BRGE nefiind o afec- ]iune minor`, n ciuda frec- ven]ei mari la popula]ie. – Ce metode de tratament exist`? – Boala de reflux gastroe- sofagian nu este vindecabil`. Tratamentul n BRGE pre- supune, n primul rånd, adop- tarea unui stil de via]` s`n`tos. Astfel, trebuie evitate ali- mentele foarte condimentate, gr`simile de origine animal`, b`uturile carbogazoase, alco- olul [i fumatul, precum [i exce- sele alimentare. Trebuie evi- tat` pozi]ia culcat (clinosta- tism) imediat postprandial, eventual ridicarea capului pa- tului cu 5-10 cm. |n ceea ce prive[te tratamentul medica- mentos, sunt recomandate medicamente antiacide, inhi- bitorii de pomp` de protoni sau inhibitorii de receptori H2, care scad secre]ia acid` gastric` n asociere cu medicamente cu efect prokinetic pe peristaltica esofagian` [i influen]ånd to- nusul SEI. Dac` pacientul pre- zint` hernie hiatal` de dimen- siuni mari poate fi necesar` interven]ia chirurgical`. Dac` pacientul prezint` deja compli- ca]ii ale BRGE (esofagita de reflux de grad nalt sau esofag Barrett, stenoze peptice, meta- plazie intestinal` sau dovad` histopatologic` de transfor- mare neoplazic`), acesta tre- buie tratat ntr-o sec]ie de gastroenterologie cu laborator de endoscopie digestiv` ter- apeutic` bine dotat cu apara- tur` modern`. – V` rog s` enumera]i, pentru cititorii revistei, cåteva metode de preven]ie. – A[a cum am mai amintit, pentru prevenirea simp- tomelor de BRGE, trebuie evitate mesele abundente, preferånd mese mici [i repe- tate cu evitarea alimentelor care produc hiperaciditate sau favorizeaz` refluxul. Tre- buie evitat consumul de alcool [i abandonarea fuma- tului. Pacientul nu trebuie s` se culce imediat dup` mas`, evitånd pozi]ia culcat pån` la 2-3 ore dup`. Patul trebuie ri- dicat la cap`tul unde pacien- tul st` cu capul, eventual el trebuie s` suplimenteze nu- m`rul sau dimensiunea per- nelor. Trebuie evitat` mbr`- c`mintea stråns` pe abdo- men, precum [i exerci]iile fiz- ice efectuate imediat dup` mas`. O m`sur` general` de s`n`tate, inclusiv pentru BRGE, este evitarea obezit`- ]ii. Orice pacient care prezint` persisten]a simptomatologiei refluxului gastroesofagian, n ciuda tratamentului ini]iat de medicul generalist, trebuie s` se adreseze unui serviciu de medicin` intern`/gastroen- terologie pentru investiga]ii complete. 16 Culturism&Fitness nr. 3/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. cå[tigat de Brandon Curry. primul culturist venit din India a ob]inut un loc modest la primul lui concurs de profesioni[ti? Varinder Singh Ghuman este numele indianului care contrazice ideea c` locuitorii ]`rilor din Asia nu au un genetic tocmai potrivit pentru acest sport, fiind mai degrab` scunzi [i sl`bu]i, el avånd 1,93 m. De[i a ocupat abia locul 14 la debutul s`u, ntr-un concurs profesionist f`r` nume mari, Varinder, fost Mr. India n 2009, are n fa]` o carier` de succes n lumea filmului la Bolywood, n India, fiind deja eroul principal al unui film n 2012 [i fiind deja recrutat de Arnold Schwarzenegger pen- tru a-i promova produsele n Asia. Arnold nu este de acord cu felul cum arat` pro- fesioni[tii de top din zilele noastre? Una dintre relat`rile dup` terminarea concursului Arnold Classic din Ohio, care a f`cut mare vålv`, pe Internet [i nu numai, a fost c` Arnold este extrem de nemul]umit de maniera de arbitraj spunånd c`: „Trebuie s` fim siguri c` r`spl`tim pe cine trebuie deoarece, dac` facem a[a, atunci fiecare va ncepe s` se antreneze pen- tru a avea un corp frumos“. F`r` s` dea nume, Arnold a spus c` profesioni[tii de azi arat` ca ni[te sticle [i nu pot face o poz` vaccum, adic` cu abdomenul supt, precum pozau culturi[tii din genera]ia lui. noul record al lumii, la ndrept`ri, este de 462 kg? El a fost stabilit de englezul Eddie Hall, la Arnold Classic Australia. Arnold nsu[i a asi- stat la reu[it` [i l-a felicitat pe Eddie. Vechiul record apar]inea lui Benedikt Magnusson, fiind cu 1 kg mai pu]in. mu[chii mai mari [i mai puternici ]i pot prelungi via]a? Un studiu, publicat n British Medical Journal, demonstreaz` efectul protec- tiv al exerci]iilor asupra corpu- lui. Cei mai puternici oameni din cadrul grupului studiat au ar`tat o mortalitate semnifica- tiv mai redus` la toate bolile, inclusiv cancer, diabet, infarct miocardic, comparativ cu cei mai pu]ini capabili n testele de for]` standard efectuate. Acest efect remarcabil a fost ob]inut independent de nivelul de fitness cardiovas- cular. |n concluzie, mu[chii mai mari ]i cresc [ansele s` lup]i cu bolile [i s` tr`ie[ti mai mult. Deci, hai la sal`! s-a scos concursul de Ms. Olympia? Dup` 35 de edi]ii, organizatorii au decis c` aceast` categorie nu mai prezint` interes [i au anun]at desfiin]area ei. Prima edi]ie s- a ]inut n 1980, fiind cå[tigat` de Rachel McLish, iar ultima edi]ie a fost cå[tigat` de Iris Kyle. Pe internet au ap`rut tot felulul de peti]ii pentru reintro- ducerea categoriei. Cert e c`, de-a lungul anilor, n goana dup` o cåt mai extrem` mus- cularitate, latura feminin` a avut cel mai mult de suferit. dou` concursuri importante pentru profe- sioni[ti au avut loc n timpul scurs de la ultima apari]ie a revistei noastre? Primul a fost New York Pro, pe 10 mai, [i a fost cå[tigat de Juan Morel, un culturist de 180 cm [i 118 kg care reu[e[te s` se afirme la abia 33 de ani prin aceast` victorie. Singurul nume cele- bru aflat printre nvin[ii s`i este Victor Martinez pe care l- a b`tut, zic eu, doar pentru c` Victor a fost u[or ie[it din form`. |n orice caz, Juan nu are s` r`zbat` n primii 10 la Mr. Olympia. Cu totul alta este situa]ia cå[tig`torului celui de-al doilea concurs, Arnold Classic Brazil, ce a avut loc pe 30 mai la Rio de Janeiro. Supermasivul Mamdouh Elssbiay, din Egipt, arat` pro- grese n ceea ce prive[te fibrarea iar mas` muscular` are suficient` pentru un Mr. Olympia, a[a c` foarte proba- bil se va bate pentru un loc de top la Mr. Olympia. |n 2013 el a luat locul 13 iar n 2014 locul 7 doar pentru c` nu a venit prea fibrat. Pe locul secund, Cedric McMillan, pe 3 Juan Morel, pe 4 Victor Martinez, pe 5 Brandon Curry [i pe 6 b`trånul de 49 de ani, Toney Freeman, care are n spate 22 de ani de competi]ii [i, n ciuda vårstei, un fizic fenomenal. Pe 6 iunie, n Toronto, Canada, a avut loc IFBB Toronto Super Show, dar marile nume ale momentului au absentat, fiind deja n plin` preg`tire pe Mr. Olympia, prin urmare concursul a fost JJuuaann MMoorreell 18 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Culturism&Fitness nr. 3/2015 19 VVaarriinnddeerr SSiinngghh GGhhuummaann RRaaffaaeell SSaannttoonnjjaa [[ii AArrnnoolldd ddiissccuutt`` ddeesspprree aarrbbiittrraajj foto:Flexonline.com foto:Flexonline.com RRaacchheell MMccLLiisshh IIrriiss KKyyllee EEddddiiee HHaallll O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 22 de ani, 1,74 m [i 70 kg. – Cum te-ai apucat de fit- ness? – De[i am nceput s` fac sport nc` de la vårsta de 7 ani, ncepånd ca fotbalist la FC Steaua Bucure[ti, timp de aproximativ 5 ani, continuånd n paralel [i cu alte sporturi de contact, pot spune c` fit- nessul este ceea ce m` reprezint`. Prima oar` am intrat ntr-o sal` de fitness n 2010, fiind elev la liceu. Dup` 3 ani prin s`lile de cartier, printr-o cuno[tin]` am ajuns la sala "minune" unde l-am cunoscut pe domnul profesor Dan Enu]`. Din clipa aceea a nceput totul. Dånsul m-a nv`]at [i ndrumat cu privire la aceast` disciplin`, urmånd s` devin campion nc` de la primul concurs la care am participat. – Care este programul t`u de antrenament, ce ]i place [i ce nu s` antrenezi? – Programul de antrena- ment este personalizat n func]ie de necesit`]ile [i obiectivele mele. |n prezent, arat` cam a[a: luni - dorsal, mar]i - coapse [i gambe, miercuri - piept, joi - pauz`, vineri - deltoizi, biceps [i tri- ceps. Precizez c` folosesc greut`]i moderate, cu 4-5 serii a 8-12 repet`ri. Nu negli- jez absolut nicio grup` mus- cular`, iar grupa preferat` r`måne abdomenul pe care l lucrez zilnic, atåt n sal`, cåt [i n "buc`t`rie". – Ce hobbyuri ai? – Fotbalul [i notul. – Ce titluri ai? – Cele mai importante ar fi titlurile de campion absolut la Men's Physique juniori n 2014 [i 2015 [i locul 3 la Campionatul European din 2015. – Ce te-a determinat s` concurezi? – Dorin]a de a ajunge cel mai bun, un campion, n ciu- da situa]iei financiare mo- deste pe care o am n familie. Interviu cu Nicu[or T`t`rici – Ce beneficii, materiale [i personale, ai concurånd la un a[a nivel nalt? – De[i am ajuns s` con- curez la un nivel inalt [i s` fiu medaliat la campionatele europene, nu am beneficii materiale sau financiare, ns` am o mul]umire sufleteasc` pentru c` am ajuns s` fiu printre cei mai buni sportivi din ]ar` [i de afar`. – Ce planuri de viitor ai? – Pe plan sportiv, s` ob]in o medalie la urm`torul concurs la care voi participa, Campio- natele Mondiale 2015, iar pe plan personal, mi doresc s` deschid propria sal` de fit- ness pentru a dezvolta [i a men]ine cåt mai sus aceast` ramur` sportiv`. Doresc s` mul]umesc prin aceast` cale familiei mele, pentru c` m-a sus]inut [i mi-a fost al`turi tot timpul, domnului Dan Enu]` [i doamnei Irina Muntean pentru ceea ce sunt azi, UN CAMPION. Alexandru Bolborici Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Culturism&Fitness nr. 3/2015 21 NNiiccuu[[oorr TT``tt``rriiccii foto:frcf.ro O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness (2) Pozi]ia anatomic` [i reperele de simetrie ale corpului uman Pozi]ia anatomic` |n manualele de anatomie, corpul uman este prezentat n pozi]ie standardizat`, n stånd, cu membrele supe- rioare pe lång` corp, cu pal- mele orientate spre nainte, cu membrele inferioare drep- te [i cu picioarele formånd unghi drept cu gambele. Toate referirile privind sime- tria corpului uman [i pozi]io- narea organelor sunt f`cute n raport cu aceast` pozi]ie. Simetria corpului uman Corpul uman este tridimen- sional, avånd trei axe [i trei planuri de simetrie: axul longitudinal, orien- tat vertical, trece prin cre[tetul capului [i prin poligonul de sus]inere a cor- pului, situat ntre t`lpi; axul sagital, orientat ori- zontal, antero posterior, trece prin ombilic [i prin zona lom- bar`; axul transversal, orientat orizontal, p`trunde n corp prin lateral, n dreptul ombili- cului, [i iese prin partea opus`. Planurile de simetrie princi- pale sunt formate prin inter- sec]ia axelor de simetrie: planul sagital, denumit [i medio sagital (datorit` faptu- lui c` trece prin partea medi- an` a corpului), este orientat vertical [i este format prin intersec]ia axului sagital cu axul longitudinal. Orice plan paralel cu planul medio sagi- tal este denumit plan parasa- gital. |n func]ie de planul sag- ital, sunt definite no]iunile de median (situat n planul sagi- tal), medial (situat mai aproa- pe de planul sagital) [i lateral (situat mai departe de planul medial); planul frontal, orientat vertical, este format prin inter- sec]ia axului transversal cu axul vertical. |mparte corpul n jum`tatea anterioar` [i jum`tatea posterioar`; planul transversal, orien- tat orizontal, este format prin intersec]ia axului transversal cu axul sagital. |mparte cor- pul n jum`tatea superioar` [i jum`tatea inferioar`. Marian Constantin, biolog foto:„Micaltlasdeculturism[ifitness“ 22 Culturism&Fitness nr. 3/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. R`zvan ßindelaru 6 titluri de campion na]ional Via]a nseamn` mi[care! Pentru a tr`i [i a fi ntr-o for- m` cåt mai bun` pån` la o vårst` naintat`, trebuie s` avem un stil de via]` s`n`tos. Acest stil include o diet` core- spunz`toare [i exerci]iu fizic pe m`sur`. Ca s` ne putem antrena [i profita de beneficiile mi[c`rii [i peste 50 de ani, nseamn` s` avem grij` de corpul nos- tru nc` de pe acum. Antrena- mentele dure [i, mai ales, incorecte ne solicit` la maxi- mum articula]iile, de care o s` avem atåta nevoie pe viitor. Putem ns` ob]ine un ran- dament crescut, antrenåndu- ne cu greut`]i mai mici [i lucrånd corect. |n timpul unei mi[c`ri cu propria greutate sau cu greut`]i adi]ionale, unghiurile dintre membre [i corp, dar [i pozi]ia corpului n sine, pot amplifica sau reduce presiunea asupra mu[chilor [i articula]iilor. Tot timpul tre- buie s` c`ut`m unghiurile [i pozi]ia ideal` a coloanei ver- tebrale [i articula]iilor, pentru un minim de efort [i un maxim de eficien]`. Cu alte cuvinte, presiunea pe articu- la]ii s` fie mic`, iar pe mu[chi, mare. La multe exerci]ii ale trenu- lui superior, putem folosi greut`]i mai mari dac` st`m cambra]i. Aceea[i eficien]` o vom avea dac` vom contrac- ta abdomenul, protejånd coloana. Aceast` pozi]ie va duce la folosirea unor greut`]i mai mici, deci, n timp, la o uzur` mai mic` pe articula]ii. Antrenåndu-ne astfel, vom face mi[carea numai din grupa muscular` respectiv`, binen]eles f`r` balans sau arcuire, izolånd-o [i concen- tråndu-ne mai mult pe ea. Personal, avånd mici pro- bleme cu zona lombar`, sunt atent la orice pune presiune pe coloan`. De exemplu, pentru antre- namentul trapezului, folosesc sprijinul frontal pe o bancu]` u[or nclinat`, unde implic mai mult [i trapezul inferior, protejåndu-mi totodat` [i coloana, avånd abdomenul contractat. Fixez un unghi de 75-80 de grade la sp`tarul b`ncii [i m` 24 Culturism&Fitness nr. 3/2015 a[ez cu pieptul la sp`tar, nc`lecånd b`ncu]a. Alege]i, pentru nceput, o pereche u[oar` de gantere, de 10 kg, [i face]i repet`rile ncet [i controlat, ridicånd complet umerii f`r` s` ndoi]i coatele. Cu acest exerci]iu, evit greut`]ile mari pe care le-a[ fi putut folosi f`cånd acela[i exerci]iu din picioare cu ba- lans. Astfel pot pune mai mult` tensiune n mu[chi, izolåndu-i. Acela[i principiu l aplic [i la antrenamentul celorlalte grupe musculare, iar randamentul este unul bun, observånd o cre[tere de dou` kilograme de mu[chi ntr-un an [i jum`tate, singu- rul stimul pentru cre[tere fiin- du-mi antrenamentul. Trapez din [ezånd nclinat Exerci]ii de protejare a coloanei RR``zzvvaann {{iinnddeellaarruu O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Interviu cu Costel Torcea Culturism&Fitness nr. 3/2015 27 Daniel Oprea campion balcanic Dac` acum trei ani, cånd l aveam pe Costel Torcea interlocutor, spuneam c` „la cei 48 de ani, este un izvor de energie pentru cei din jurul s`u [i un model pentru to]i sportivii care l cunosc”, azi m` v`d n situa]ia de a con- semna faptul c`, pe acest oltean evanescent, timpul refuz` s` l marcheze. Costel Torcea este acela[i ca ntot- deauna: cu zåmbetul pe buze, cu un umor plin de sub- straturi, cu acela[i perfect simplu debordant [i, evident, ntr-o form` fizic` care ar pune pe gånduri participan]ii la categoriile 75 [i 80 kg de la na]ionalele de seniori din toamna asta. Desigur, motivul interviului nu este unul ntåmpl`tor: Costel este proasp`t campi- on european la master, titlu ob]inut la Santa Susana - Spania, n luna mai. – Referindu-m` strict la trofeele europene, [tiu c` ai n palmares dou` medalii de bronz la Campionatele Eu- ropene, n 1995 [i 2004. Consideri c` rezultatul de anul acesta este o con- tinuare fireasc` a evolu]iei n cariera de sportiv sau mai degrab` apogeul carierei tale? – Greu de spus. Sigur, este f`r` doar [i poate o evolu]ie, ns` nu cred c` este apo- geul carierei mele de sportiv. |nc` vi- sez la un titlu de campion mondial, fie [i la masters. Am doar 51 de ani [i via]a n fa]`! – |ntrebarea cla- sic` pentru astfel de momente: ce ai sim]it atunci cånd, fiind pe scen`, cu medalia de aur la gåt, se intona Imnul pentru performan]a ta? – Emo]ie, måndrie, pu]in` confuzie, bucurie. Este, de fapt, un amalgam de senti- mente pe care nu ai cum s` le separi. Clipele acelea sunt unice [i, din p`cate, extrem de scurte. Am realizat efectiv c` sunt campion european abia atunci cånd, dup` ce am coboråt de pe scen`, Monica Mure[an m` felicita plångånd de bucurie. – E[ti de departe unul din- tre cei mai longevivi sportivi pe care culturismul romånesc i-a avut de-a lungul timpului [i ai participat la numeroase competi]ii interna]ionale. Campionatele Europene, de anul acesta, n]eleg c` au avut o relevan]` aparte pen- tru tine, [i nu m` refer aici la performan]a ta. – Da, a[a este. Dup` mul]i ani, lotul Romåniei a ar`tat ca o adev`rat` echip` na]ional`. To]i sportivii no[tri au fost echipa]i cu treninguri inscrip- ]ionate cu „Romånia” pe ele, to]i am c`l`torit cu acela[i avion, iar oficialii [i antrenorii au avut o atitudine dedicat` lotului na]ional. Sigur, au mai fost [i excep]ii, pentru c` schimbarea este una destul de brusc` pentru unii, ns` diferen]a fa]` de alte com- peti]ii este evident`. M-am sim]it måndru c` reprezint Romånia [i pot s` te asigur c` [i al]i sportivi au apreciat schimbarea n bine. – Dac` tot a venit vorba de schimb`ri [i pentru c` dintot- deauna ai fost o voce puter- nic` n Adun`rile Generale ale Federa]iei ncercånd s` ceri drepturi pentru sportivi, cum vezi noua orientare a conducerii FRCF [i, de ce nu, ce consideri c` ar trebui mbun`t`]it? – Mi-am dorit, acum doi ani, s` fac parte din Biroul Fe- deral al FRCF [i am candidat pentru aceast` func]ie. La vremea aceea, Adunarea Ge- neral` a ales iar eu am res- pectat hot`rårea acesteia. Probabil, ca mul]i al]ii, am fost sceptic n ceea ce prive[te echipa pe care Gabriel Ton- cean o forma, [i nu m` refer strict la persoanele care urmau s` formeze Biroul Federal ci, mai degrab`, la sistemul pe care urma s` l conduc` [i eventual s` l schimbe. Acum, dup` doi ani, pot s` afirm ca lucrurile se mi[c` ntr-o direc]ie bun`, normal` [i cu perspective. E clar c` sistemul s-a zdrunci- nat atunci cånd fostul secre- tar general p`r`sea corabia dup` atå]ia ani [i n locul lui venea cineva cu un suflu nou, cu o alt` atitudine [i, evident, alt` mentalitate. Personal, apreciez presta]ia Monic`i Nicolaescu [i i doresc s` r`- mån` al`turi de Federa]ie cåt mai mult. Pre[edintele Ton- cean, al`turi de Monica Mure- [an, Ovidiu Mezdrea [i ceilal]i din echip`, au reu[it s` fac` lucruri care trenau de ani buni: nlocuirea Statutului FRCF, acreditarea cursului de instructori de fitness, asig- urarea cu echipament a lotu- lui na]ional, promovarea n mass-media a Federa]iei [i a culturismului competi]ional, atragerea de sponsori [i, nu n ultimul rånd, organizarea Campionatului Balcanic la Reghin. Cu toate acestea, a[ vrea s` atrag aten]ia asupra unui aspect, [i m` adresez acum tuturor acelor contestatari care ntotdeauna au critici la adresa conducerii Federa]iei: L`sa]i-i s` lucreze! Pune]i-v` n locul lor [i spune]i cu ce a]i putea s` ajuta]i voi culturis- mul! S` critici de pe margine, f`r` s` te implici, e u[or. – {i acum despre ve[nica problem` din culturismul competi]ional: dopajul. Se poate face performan]` f`r` doping? – Cred c` e mai degrab` vorba despre o realitate [i nu despre o problem` [i c` ar trebui s` l`s`m ipocrizia la o parte [i s` spunem lucrurilor pe nume: un sportiv din Romånia, la o competi]ie in- terna]ional`, pleac` din start cu un dezavantaj. Sportivii romåni, la fiecare participare interna]ional`, sunt testa]i antidoping, pe cånd pe cei din alte ]`ri nu i testeaz` ni- meni; ace[tia urc` pe scen`, concureaz` [i [i asum` riscul de a fi testa]i n com- peti]ie. De cele mai multe ori, sunt noroco[i [i cå[tig`. A nu se n]elege c` pledez pentru eliminarea test`rii de dinain- tea competi]iei, ci pentru apli- carea acelora[i reguli pentru to]i. E frustrant s` munce[ti un an pentru o competi]ie [i s` realizezi c` aceia cu care te vei bate pe scen` au alte arme decåt cele pe care le ai tu. {i ar mai fi o chestiune legat` de acest subiect: Agen]ia Na]ional` Antidoping s-a transformat n ultimii ani n poli]istul acela care st` ascuns, dup` trecerea de pietoni, a[teptånd s` gre[e[ti ca s` ]i ia permisul. Nu e n regul` a[a. Agen]ia ar trebui s` fie poli]istul care, prin pre- zen]a [i atitudinea lui, nainte de trecerea de pietoni, te face mai con[tient [i mai respons- abil. Cui folose[te de fapt c` sunt atå]ia sportivi suspenda]i [i c` rezultatele la nivel inter- na]ional sunt submediocre. Nim`nui! Agen]ia Na]ional` Antidoping ar trebui s` aib` programe serioase de com- batere a dopajului, ar trebui s` poarte un dialog cu spor- tivii [i s` n]eleag` c`, de cele mai multe ori, sportivul folo- se[te substan]e interzise pentru c` altfel nu are nici o [ans` n competi]iile interna- ]ionale unde ceilal]i vin f`r` s` fi f`cut vreun test. Ar mai trebui ca Agen]ia s` cola- boreze cu agen]ii din alte ]`ri [i s` impun` aplicarea acelo- ra[i reguli pentru to]i. – Ce p`rere ai despre revista Culturism & Fitness? – Revista Culturism & Fitness are un merit extraor- dinar n promovarea culturis- mului n Romånia. Longevita- tea acesteia al`turi de cali- tatea informa]iei prezentate n paginile ei o men]in n topul publica]iilor de sport din ]ar`. Nu n ultimul rånd, i doresc domnului Dulgheru, pe aceast` cale, numai bine [i s` se ntoarc` cåt mai curånd al`turi de culturi[tii din ve- chea gard`. 26 Culturism&Fitness nr. 3/2015 CCoosstteell TToorrcceeaa foto:frcf.ro O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. 28 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 3/2015 29 Exerci]iile favorite ale gigantului Ramy Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Egipteanul Ramy Elssbiay are indiscutabil unii dintre cei mai la]i [i mai masivi umeri din istoria culturismului. {i unele dintre cele mai masive picioare. {i unele dintre cele mai masive bra]e. {i un spate enorm. {i un piept pe m`sur`. Anul acesta a cå[tigat Arnold Classic Brazil [i se preg`te[te, zice el, s` cå[tige [i Mr. Olympia 2015. Pentru c` masivitate are din plin, acum se concentreaz` pe exerci]ii care s`-i creeze un fizic armonios, cu mai multe detalii. Iat` exerci]iile pe care se bazeaz` giganticul egiptean. La sfår[itul antrenamentu- lui de bicep[i, Ramy apuc` dou` månere de la scripe]i, pozi]iona]i la n`l]imea umer- ilor. Se a[az` ntre ele, cu måinile ntinse n lateral, paralel cu solul [i flexeaz` antebra]ele ajungånd n pozi]ia cunoscut` sub denu- mirea de dublu biceps. Utilizarea scripe]ilor l ajut` s` men]in` tensiune pe mu[chi pe tot parcursul mi[c`rii. Contracteaz` puter- nic [i men]ine pentru o secund`. Face 4 serii de 10- 15 repet`ri. Cåteodat` face acest exerci]iu din [ezånd, pentru a izola mai bine mu[chii lucra]i. La nceputul antrenamen- tului pentru tricep[i, Ramy face 4 serii de 10-15 repet`ri din exerci]iul numit extensii cu fa]a la scripete, de sus n jos. De[i varianta clasic`, cu coatele lipite de trunchi n lat- eral, direc]ionez` mai mult efort cåtre capul extern al tri- cepsului, foarte vizibil n con- cursuri, Ramy prefer` s` se aplece pu]in n fa]` [i s` ndep`rteze coatele, lucru ce duce la direc]ionarea efortului mai mult cåtre capul lung al tricepsului. C` le ]ine]i [i n lateral sau ca Ramy, n fa]`, important e s` men]ine]i coatele a[ezate ntr-o pozi]ie fix`, insist` el. Ocazional el apuc` bara de jos n sus (supina]ie) pentru a accentua efortul capului median. La nceputul antrenamen- tului pentru umeri, Ramy face 5 serii de 8-15 repet`ri la aparatul de mpins pentru umeri. De[i nu ofer` o con- trac]ie mai bun` ca varianta mpinsului cu bara sau cu gantere, Ramy spune c` pre- fer` mpinsul la aparat pentru c` l las` se s` concentreze pe mpinsul greut`]ilor f`r` a se preocupa de balansarea sau stabilizarea lor. Cu siguran]` nu putem s`-l contrazicem. Priza este cu pu]in mai larg` decåt l`]imea umerilor [i nu ntinde complet måinile niciodat` pentru a men]ine tensiunea asupra mu[chilor. La nceputul antrena- mentelor pentru cvadricep[i, Ramy face 5 serii de extensii la aparat deoarece are nevoie de t`ieturi mai adånci pe cvadricep[i. Cåte 12-15 repet`ri pe serie [i men]ine contrac]ia pentru o secund`. Ocazional face acest exer- ci]iu cu un singur picior [i duce vårful piciorului c`tre centru. Al doilea exerci]iu din an- trenamentul lui pentru spate, primul fiind cel de trac]iuni la scripete, este ramatul la aparat din [ezånd, cu pieptul sprijinit. E adev`rat c` bara sau ganterele ofer` o liber- tate de mi[care mai mare dar [i aparatul ofer` unele avan- taje. |n primul rånd corpul este fixat, cu pieptul sprijinit, deci nu po]i zvåcni ca s` mu]i efortul de pe dorsali pe lom- bari [i n general po]i ob]ine o contrac]ie mai bun` decåt cu bara sau ganterele. Nu n ultimul rånd, e cam greu s` men]ii contrac]ia maxim` pentru o secund` cu bara, n schimb e foarte facil la aparat. De obicei, Ramy folo- se[te o priz` cu palmele pa- ralele [i uneori face exerci]iul cu cåte un singur bra] pentru a solicita partea de sus a spatelui ntr-un mod diferit. Toate aceste exerci]ii sunt recent introduse n arsenalul egipteanului. dar rezultatele sunt deja vizibile, acesta prezentåndu-se la Arnold Classic Brazil cu un fizic mai cizelat, lucru care i-a adus victoria. R`måne s` le ncerca]i [i voi pentru c` s-ar putea s` fi]i pl`cut surprin[i de efecte. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg 30 Culturism&Fitness nr. 3/2015 |n weekendul 1-3 mai, s-a desf`[urat cea de-a 9-a edi]ie a Campionatului Na]ional. Organizarea a fost la nivel ridicat, mul]umim celor impli- ca]i. S-au nscris n total 264 de sportivi la cele 33 de cate- gorii pe bra]. 13 arbitri au mp`r]it dreptatea, openul seniorilor la bra]ul stång a fost cå[tigat de Olimpiu F`t iar la bra]ul drept de {tefan T`ma[, ambii din {i[e[ti, Maramure[. Clasamente complete, poze [i video g`si]i pe siteul bratdefier.ro STÂNGA junioare +55 kg: 1. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 2. Andreea Bota - Ludu[ (MS); juniori 55 kg: 1. Cristian Costache - Pite[ti (AG), 2. Sergiu Sabou - Ictar-Budint (TM), 3. Alin Minc` - Caracal (OT); juniori 60 kg: 1. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 2. Daniel Valea - Singeru (MS), 3. Darius Iakabo[ - T`lmaciu (SB); juniori 65 kg: 1. Marin Tabacu - Craiova (DJ), 2. Petru] Spirea - Poiana Lacului (AG), 3. {tefan Dumitru - Bucure[ti (B); juniori 70 kg: 1. Cristian Pnzariu - Tg Neam] (NT), 2. Cristi Migit - Constan]a (CT), 3. Alin Tudor - Bucure[ti (B); juniori 75 kg: 1. Alexandru Zamfir - Lehliu-Gar` (CL), 2. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Daniel Anghel - Bra[ov (BV); juniori 80 kg: 1. Ionu] P`tru - Redea (OT), 2. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 3. R`zvan Moga - Ludu[ (MS); juniori +80 kg: 1. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 2. Csongor Csegodi - Oradea (BH), 3. Gabriel Mice - Dobrosloveni (OT); tineri 60 kg: 1. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 2. Bogdan Amari]ei - Bra[ov (BV); tineri 65 kg: 1. Alin B`r`itaru - Caracal (OT), 2. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 3. Alexandru Str`u]iu - Sibiu (SB); tineri 70 kg: 1. Gabriel Popescu - C`ianu (CJ), 2. Florin Ichim - Constan]a (CT), 3. Bogdan Moldovan - Bra[ov (BV); tineri 75 kg: 1. Gabriel Grozavu - Buz`u (BZ), 2. Vladislav Gatcan - Bac`u, 3. Alexandru Toba - B`r`ganu (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Claudiu Codrean - Oradea (BH), 3. Daniel Pop - Dumbr`vi]a (MM); tineri 85 kg: 1. Andrei Stamate - Bucure[ti (B), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Ionu] Domni]ei - R`d`u]i (SV); tineri 90 kg: 1. Doru Stroe - Filipe[tii de Tårg (PH), 2. Thomas Valki - Bistri]a (BN), 3. Alin Sandu - Lehliu Gar` (CL); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti (B), 2. Marian Nicolae - Bucure[ti (B), 3. Cristian Plopeanu - Caracal (OT); masters 80 kg: 1. C`t`lin Neagu - Bucure[ti (B), 2. Florin Albu - Bucure[ti (B), 3. Lucian Tudor - Bucure[ti (B); masters 90 kg: 1. Dinu Dobrean - Subcetate (HR), 2. Augustin Man]og - |nsur`]ei (GJ), 3. Mircea Cårloganu - Bra[ov (BV); masters 100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Liviu Li]` - Råmnicu Vålcea (VL), 3. Adrian Ioni]` - Bucure[ti (B); masters +100 kg: 1. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS), 2. Bogdan Gu]` - Bucure[ti (B), 3. Radu Georgescu - Bucure[ti (B); diz- abilit`]i open: 1. Adrian Sularea - Codlea (BV), 2. Vasile Scurtu - Vl`deni-Frumu[ica (BT); seni- oare -65 kg: 1. Alina Coc`neanu - Bucure[ti (B), 2. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 3. Raluca Croitoru - Ia[i; seniori -60 kg: 1. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 2. Ruslan B`l`iu[ - Bucure[ti (B), 3. Paul Bologa - Ludu[ (MS); seniori -65 kg: 1. Filip Tr[u - Ludu[ (MS), 2. Alin B`r`itaru - Caracal (OT), 3. Florin Rizea - Pite[ti (AG); seniori -70 kg: 1. M`d`lin Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Alexandru Dr`gan - Cåmpina (PH), 3. Silviu Han - Arad (AR); seniori -75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Gabriel Ban - Bac`u (BC), 3. Alexandru Rus - Bra[ov (BV); seniori -80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Cristi Gabrian - Bucure[ti (B), 3. Radu Bojica - Brastavatu (OT); seniori - 85 kg: 1. Daniel Andronache - Bucure[ti (B), 2. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 3. Vasile Manole - Campionatul Na]ional Bucure[ti (B); seniori -90 kg: 1. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 2. Florin Rotaru - Bucure[ti (B), 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Sabin B`dulescu - Bucure[ti (B), 3. Florentin P`s`roiu - Bucure[ti (B); seniori -110 kg: 1. Adrian Lauru[ - Milis`u]i (SV), 2. Dumitru Podac - Negre[ti Oa[ (SM), 3. Mircea Bic` - Bucure[ti (B); seniori +110 kg: 1. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 2. Florin Rada - Pite[ti (AG), 3. D`nu] Borbil - Ludu[ (MS) seniori open: Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM) DREAPTA junioare +55 kg: 1. Miruna Novi]chi - Breaza (PH), 2. M`d`lina Cotfa[ - Subcetate (HR), 3. Andreea Bota - Ludu[ (MS); juniori 55 kg: 1. Cristian Costache - Pite[ti (AG), 2. Sergiu Sabou - Ictar-Budint (TM), 3. Alin Minc` - Caracal (OT); juniori 60 kg: 1. Darius Iakabo[ - T`lmaciu (SB), 2. Claudiu Diaconescu - T`lmaciu (SB), 3. Daniel Valea - Singeru (MS); juniori 65 kg: 1. Marin Tabacu - Craiova (DJ), 2. {tefan Dumitru - Bucure[ti (B), 3. Ventel Kiraly - Subcetate (HR); juniori 70 kg: 1. Cristi Migi] - Constan]a (CT), 2. Cristian Pnzariu - Tårgu Neam] (NT), 3. Alin Tudor - Bucure[ti (B); juniori 75 kg: 1. Alexandru Zamfir - Lehliu-Gar` (CL), 2. Cosmin Andrei - Dr`g`ne[ti (OT), 3. Florinel Florica - Corabia (OT); juniori 80 kg: 1. Adrian Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Sergiu B`lteanu - T`lmaciu (SB), 3. Ionu] P`tru - Redea (OT); juniori +80 kg: 1. Alin Iorga - Dr`g`ne[ti (OT), 2. Csongor Csegodi - Oradea (BH), 3. Gabriel Mice - Dobrosloveni (OT); tineri 60 kg: 1. Cristian Pop - Zal`u (SJ), 2. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB), 3. Lauren]iu Predescu - Bucure[ti (B); tineri 65 kg: 1. Marian Frunz` - Nicolae B`lcescu (CT), 2. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT), 3. Marius Licu] - Craiova (DJ); tineri 70 kg: 1. Gabriel Popescu - C`ianu (CJ), 2. Florin Ichim - Constan]a (CT), 3. Oleg Tudorean - {tefan Vod` (IS); tineri 75 kg: 1. Cristian Neda - Caracal (OT), 2. Gabriel Grozavu - Buz`u (BZ), 3. Alexandru Toba - B`r`ganu (CT); tineri 80 kg: 1. Alin Hasiuc - Constan]a (CT), 2. Daniel POP - Dumbr`vi]a (MM), 3. Claudiu Codrean - Oradea (BH); tineri 85 kg: 1. Andreas Safta - Bucure[ti (B), 2. Gheorghe Lucu]a - Oradea (BH), 3. Andrei Stamate - Bucure[ti (B); tineri 90 kg: 1. Alin Sandu - Lehliu Gar` (CL), 2. Augustin Giuga - Galicea (VL), 3. Marius Chirbea - Mizil (PH); tineri +90 kg: 1. Sorin Gifei - Bucure[ti (B), 2. Alexandru Deca - Caracal (OT), 3. Gergo Fodor - {i[e[ti (MM); masters 80 kg: 1. Daniel P`tra[cu - Mizil (PH), 2. C`t`lin Neagu - Bucure[ti (B), 3. Florin Albu - Bucuresti (B); masters 90 kg: 1. Dinu Dobrean - Subcetate (HR), 2. Edward Kolozsvari - Ludu[ (MS), 3. Augustin Man]og - |nsur`]ei (GJ); masters 100 kg: 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 2. Cornel Novi]chi - Breaza (PH), 3. Liviu Li]` - Rm. Vålcea (VL); mas- ters +100 kg: 1. Bogdan Gu]` - Bucure[ti (B), 2. Ion Grosu - Constan]a (CT), 3. Radu Georgescu - Bucure[ti (B); diz- abilit`]i open: 1. Adrian Sularea - Codlea (BV), 2. Vasile Scurtu - Vl`deni-Frumu[ica (BT); senioare -65 kg: 1. Gabriela Gherghe - Bucure[ti (B), 2. Ionela Berbece - Bra[ov (BV), 3. Alina Coc`neanu - Bucure[ti (B); senioare +65 kg: 1. Ana-Maria Mihai - Bra[ov (BV), 2. Carmen Rustei - Sinpetru (BV); seniori - 60 kg: 1. Paul Bologa - Ludu[ (MS), 2. Ruslan B`l`iu[ - Bucure[ti (B), 3. Cristinel P`duraru - Sibiu (SB); seniori -65 kg: 1. Marian Frunz` - Nicolae B`lcescu (CT), 2. Filip Tr[u - Ludu[ (MS), 3. C`t`lin Aprodu - Tia Mare (OT); seniori -70 kg: 1. M`d`lin Sab`u - Ludu[ (MS), 2. Silviu Han - Arad (AR), 3. Cristi Migit - Constan]a (CT); seniori - 75 kg: 1. Viorel Dobrin - Poiana Lacului (AG), 2. Gabriel Ban - Bac`u (BC), 3. Paul Avram - Lipova (AR); seniori -80 kg: 1. Alex Cucli - Constan]a (CT), 2. Radu Bojica - Brastavatu (OT), 3. R`zvan Ionu]a[ - {i[e[ti (MM); seniori -85 kg: 1. Daniel Barbu - Opta[i (OT), 2. Andreas Safta - Bucure[ti (B), 3. Vasile Manole - Bucure[ti (B); seniori -90 kg: 1. {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM), 2. Florin Rotaru - Bucure[ti (B), 3. Marian Dufar - Dobrogostea (AG); seniori -100 kg: 1. Sabin B`dulescu - Bucure[ti (B), 2. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM), 3. Florentin P`s`roiu - Bucure[ti (B); seniori -110 kg: 1. Adrian Lauru[ - Milis`u]i (SV), 2. Mihai Brezoi - Strehaia (MH), 3. Constantin Mihai - Bucure[ti (B); seniori +110 kg: 1. Ioan Pu[ca[u - F`g`ra[ (BV), 2. Bogdan Gu]` - Bucure[ti (B), 3. Florin Rada - Pite[ti (AG) seniori open: {tefan T`ma[ - {i[e[ti (MM) {{tteeffaann TT``mmaa[[ vvss AAddrriiaann LLaauurruu[[ OOlliimmppiiuu FF``tt Culturism&Fitness nr. 3/2015 31 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 3/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 52,00 lei, cutii de 900 g – 54,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 78,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 85 lei, cutii de 900 g – 87,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 24,00 lei, 2 kg – 48,00 lei, cutii de 750 g – 26,00 lei, 2 kg – 50,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. 32 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Eduard Dimiean A 25-a edi]ie s-a desf`[u- rat n perioada 1-7 iunie, n Sofia, Bulgaria, [i a aliniat la startul ei un num`r record de 793 de concuren]i, dintre care 28 au fost romåni. A fost probabil cel mai dis- putat Campionat European pån` n prezent, nivelul de preg`tire al sportivilor fiind unul extrem de ridicat. Sportivii no[tri nu au deza- m`git, cei care au ratat podi- umul fiind foarte aproape de el. Am avut binen]eles [i medalia]i cu aur, argint [i bronz, fiecare din ei reu[ind meciuri spectaculoase, r`s- pl`tite prin medalii [i prezen- ]a pe podium. Titlul european a fost ob]i- nut de c`tre maestrul Mircea Cårloganu la categoria Senior Grand Master 100 kg bra]ul drept, dup` ce, cu o zi nainte, sportivul romån ob]inuse medalia de argint la aceea[i categorie, ns` la bra]ul stång. Radu Valahu a ob]inut, dup` grele b`t`lii, medalia de bronz la categoria Master Men +100 kg bra]ul stång, o performan]` demn` de toat` lauda pentru unul dintre cei mai vechi sportivi de skandenberg din ]ar`. Viorel Dobrin a avut parte de o categorie infernal`, unde cele mai titrate nume din skandenbergul mondial [i-au f`cut sim]it` prezen]a. El a reu[it medalia de bronz la categoria Seniors Men 75 kg bra]ul stång. Drago[ Mecu a urcat pe ultima treapt` a podiumului la categoria Grand Master Men 90 kg bra- ]ul drept, performan]` reali- zat` [i de c`tre Dinu Do- brean la categoria Master Men 90 kg bra]ul stång. |n categoriile de juniori [i tineret, Romånia a fost repre- zentat` cu succes de c`tre trei sportivi: Cristi Migi] - argint la categoria juniori 70 kg bra]ul drept, Claudiu Dia- conescu - argint la juniori 55 kg bra]ul stång [i Andreas Safta - bronz la tineret 80 kg bra]ul drept. Pe linie de arbitraj, Romå- nia a fost prezent` cu un nu- m`r record de 6 arbitri: Victor Barbu, Drago[ Corcoveanu, Tiberiu Mihalcea, Andrei Vlad, Deniz Ibram [i subsem- natul. Victor Barbu a fost votat cel mai bun arbitru al competi]iei, devenind al 3-lea romån care ob]ine acest titlu, dup` Drago[ Corcoveanu n 2010 [i Tiberiu Mihalcea n 2014. Romånia este singura ]ar` care a reu[it tripla aces- tui trofeu din arbitraj. La nivel de organizare, am fost prezen]i prin Mircea Simionescu-Simicel, Secre- tarul General al Federa]iei Europene [i Mondiale, [i Flo- rin Laz`r, Director of scoring Federa]ia Mondial`, asista]i de Ana-Maria Laz`r [i Dorin Costache. Campionatul European MMiirrcceeaa CCåårrllooggaannuu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Pajjuurrei, nnrr.. 13 Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 3/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,50 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 3/2015 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×