Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness nr. 233 (6/2014)

1,694 views

Published on

- Program de masa si forta pentru sezonul rece
- Extensii pentru triceps din sezand inclinat
- Idei pentru mese bogate in proteine
- Sculptura si corpul uman in Romania (2)
- Antrenament complet pentru tricepsi
- Cum sa "tragi de fiare" impingand busteni?
- Stiati ca...
- Triset de teroare pentru piept
- Flexia gambei pe coapsa cu gantera
- Interviu cu George Ostache
- Mariusz Pudzianowski, un Hercule modern
- Antrenament de coapse cu Branch Warren
- Skandenberg

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness nr. 233 (6/2014)

 1. 1. TTrriisseett ddee tteerrooaarree ppeennttrruu ppiieepptt AAnnttrreennaammeenntt ccoommpplleett ppeennttrruu ttrriicceepp[[ii PPrrooggrraamm ddee mmaass`` [[ii ffoorr]]`` ppeennttrruu sseezzoonnuull rreeccee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (233) 2014 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 232, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Program de mas` [i for]` pentru sezonul rece .8 Extensii pentru triceps din [ez~nd nclinat 12 Idei pentru mese bogate n proteine... . . . . . .13 Sculptura [i corpul uman n Rom~nia (2) . . . .14 Antrenament complet pentru tricep[i . . . .16 Cum s` „tragi de fiare“ mping~nd bu[teni?17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Triset de teroare pentru piept . . . . . .20 Flexia gambei pe coaps` cu gantera . . . . . . . .22 Interviu cu George Ostache .24 Mariusz Pudzianowski, un Hercule modern .26 Antrenament de coapse cu Branch Warren .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: M`d`lina Mure[an [i George Ostache Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 6/2014 32 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Hidrolizat Hidrolizat din zer, ob]inut din lapte, f`r` adaos de arome [i îndul- citori, se dizolv` foarte bine [i are un gust neutru. Se recomand` celor cu nevoi crescute de protein` în alimenta]ie. Pe lâng` aportul de proteine, hidrolizatul din zer cre[te cantitatea de glicogen din mu[chii antrena]i, momentul ideal de servire fiind dup` antrenament, iar celelalte administr`ri, între mese. Informa]ii nutri]ionale: proteine – 80 %, carbohidra]i – 9,5 %, mine- rale – 5 %, gr`simi – 3 %. Valoare energetic` pentru 100 g: 401 Kcal (1678 KJ). Administrare: o m`sur` de trei ori pe zi, amestecat` cu ap` sau alt lichid. M`sura din interiorul ambalajului con]ine 35 g produs. cutie 900 g – 89,00 lei Profil aminoacizi (%) L-Leucin`* 10,38 Acid L-Glutamic 17,33 L-Lizin` * 9,27 Acid L-Aspartic 10,78 L-Treonin` * 6,80 L-Prolin` 5,87 L-Izoleucin` * 6,21 L-Serin` 4,94 L-Valin` * 5,85 L-Alanin` 4,91 L-Fenilalanin` * 3,12 L-Tirosin` 2,62 L-Metionin` * 2,18 L-Cistein` 2,45 L-Triptofan * 1,72 L-Arginin` 2,20 L-Histidin` 1,70 * aminoacizi esen]iali L-Glicin` 1,67 din zer (WPH-4) NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 45 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Arome: l`måie, portocale [i tutti frutti. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 3300 pplliiccuurrii. 11,,2299 lleeii//pplliicc Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 6/2014 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 6/2014 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 6/2014 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 6/2014 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Alexandru Bolborici |n zilele noastre, foarte pu]ini dintre cei care merg la sal` fac ceea ce trebuie n timpul antrenamentului. M` ntreab` un tip cånd m` vede c` intru n sal`: – Ce s` fac ca s` mai pun pe mine? Nu mai progresez deloc! |l iau scurt: – Ce ai f`cut pån` acum? – P`i, am f`cut mpins la cadrul Smith pentru umeri, ni[te flutur`ri [i acum fac ridic`ri de umeri pentru trapez. – Sim]i c` ai energie acum, c` ai trecut de jum`tatea antrenamentului. – Da, parc` nu am lucrat cum trebuie [i nu [tiu ce exerci]ii s` mai fac... Tipul avea ceva experien]` de sal`, se antrena de aproa- pe 3 ani. Problema lui, ca de altfel a multora, este c` abor- deaz` antrenamente de pro- fesioni[ti sau din cine [tie ce surse de pe net. I-am explicat c`, la nivelul lui, are nevoie s` creasc` greut`]ile la exer- ci]iile de baz` pentru a putea pune mas` muscular`. Nu este indicat s` se fac` 4-5 antrenamente pe s`pt`mån`, cu fiecare grup` antrenat` o dat` pe s`pt`mån`, cu zile exclusiv pentru bra]e sau umeri precum profesioni[tii, cu multe exerci]ii de izolare. Antrenamentul pe care l voi prezenta n continuare este unul dur, trebuie efectu- at timp de minimum 10 s`p- t`måni. Nu se va schimba nimic la antrenament, m` refer la exerci]ii [i num`r de serii! Doar cånd se trece de 10 re- pet`ri la prima serie a unui exerci]iu atunci se va cre[te pu]in greutatea la urm`torul antrenament. Recomand s` fie executat cu un partener, care s` intervin` numai n ca- zuri extreme. Aten]ie! Nu se vor face repet`ri par]iale, ne- gative, for]ate sau ajutate! Sunt trei zile de antrena- ment, fiecare cu pauz` ntre ele. |ncepem cu luni, apoi urm`torul antrenament mier- curi, apoi vineri, duminic`, mar]i, joi [.a.m.d.. Dac` sim]i c` ai nevoie de mai mult` re- facere, po]i lua dou` zile pau- z`, din cånd n cånd. La primul antrenament fa- cem piept, umeri, triceps [i abdomen. Exerci]iul 1 - mpins decli- nat cu bara. Se vor face 3-4 serii de nc`lzire [i 3 serii efective. Se ncepe cu bara goal` pentru 15 repet`ri, apoi se m`re[te greutatea n func- ]ie de for]a fiec`ruia. La nc`l- zire nu trebuie s` ne obosim! La prima serie se lucreaz` cu cea mai mare greutate cu care putem executa aproxi- mativ 8 repet`ri. Bara se coboar` n partea de jos a pieptului [i se ridic` perpen- dicular pe sol. Dup` cum am spus, nu se fac repet`ri aju- tate, negative, for]ate! La ur- m`toarea serie, se scade greutatea astfel ncåt s` pu- tem face tot 8 repet`ri. Exerci]iul 2 - mpins nclinat cu bara. Exerci]iul este pentru ...umeri. Da, am scris bine, nu este pentru pieptul superior, cum probabil [ti]i. Mecanica mi[c`rii pune umerii ntr-o pozi]ie de lucru mai natural` [i mai eficient` pentru cre[te- re. Se alege o banc` nclinat` la 45 de grade [i se trece direct la prima serie, nu mai e nevoie de nc`lzire. Bara o cobori pån` atingi b`rbia, nu o duci mai jos, iar n partea de sus nu se ntind complet bra]ele. Se alege o greutate cu care se fac aproximativ 8 repet`ri. 3 serii doar. Exerci]iul 3 - flot`ri la para- lele. Dac` sala dispune de aparat special, po]i lucra la el pentru c` e mai simplu. Coatele se duc nspre spate, nu n lateral. La paralele se pune greutate adi]ional` dac` se trece de cele 8 repet`ri recomandate. Tot 3 serii. Exerci]iul 4 - crunch la ban- c`. Abdomenul este un mu[- chi ca oricare altul, trebuie lucrat cu repet`ri pu]ine, nu 20-30. Iat` cum se execut` corect. Alegi o banc` orizon- tal` care are suport mai sus pentru pozi]ionarea picioare- lor. NU lucra la banc` decli- nat` exerci]iul. Po]i lucra [i la banca de mpins orizontal, pui o bar` goal` pe suport [i te a[ezi invers, cu partea de jos a gambelor sus]inute de bar`. }ii måinile cu degetele atingånd (nu ]inånd) capul [i curbezi coloana. Omopla]ii trebuie s` se ridice, dar lom- barii r`mån n contact cu banca. NU se ridic` tot trun- chiul, cum fac majoritatea! Practic se curbeaz` partea superioar` a coloanei, cea inferioar` r`måne pe loc. Po]i lua un disc de 5 kg pe care s`-l ]ii n spatele capului. Cånd vei progresa la abdo- men, vei ajunge la 15-20 kg. 3 serii a 8 repet`ri. Acesta a fost primul antre- nament. Nu trebuie s` dureze mai mult de 45 minute. La cel de-al doilea antrena- ment, vom lucra picioarele. |ncepem cu pedalare u[oar` la bicicleta sta]ionar`, timp de 5 minute. Exerci]iul 1 - genuflexiuni cu bara la ceaf`. Dac` ai pån` n 1,90 m, atunci exer- ci]iul este pentru tine [i nu exist` un exerci]iu mai efi- cient n lume. Nu pune discuri sau alte lucruri sub c`lcåie pentru c` nu po]i face altfel exerci]iul. Trebuie sporit` mo- bilitatea [i asta se face f`- cånd exerci]iul f`r` nimic sub c`lcåie. Se ncepe cu bara goal` [i se urc` progresiv la nc`lzire, 3-4 serii. Prima serie efectiv` se execut` cu o greutate cu care s` facem aproximativ 15 repet`ri. Co- borårea se face controlat`, nu se coboar` repede! }ine spatele inferior tot timpul ncordat [i expir` treptat cånd urci. E un exerci]iu dificil de Program de mas` [i for]` pentru sezonul rece Culturism&Fitness nr. 6/2014 98 Culturism&Fitness nr. 6/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. executat [i foarte solicitant cånd se execut` corect [i cu greutate mare. Facem 4 serii n total, sc`dem greutatea la fiecare serie pentru a men]ine 15 repet`ri. Exerci]iul 2 - ndrept`ri cu bara. Facem o serie de n- c`lzire [i apoi cele 3 serii efective. Genunchii s` fie u[or ndoi]i pentru a lucra [i femuralii. Nu ne gr`bim, exe- cut`m lent, tot pentru 15 repet`ri. Cei mai puternici pot folosi chingile sau o priz` mixt`. Exerc]iul 3 - ridic`ri de gambe din stånd. Dac` sala dispune de aparat gen m`garul, lucr`m neap`rat acolo. Dac` nu, lucr`m ori- unde putem, din stånd s` fie, nu din [ezånd. Facem serii cu o greutate care s` ne permit` 30 de repet`ri. Gambele ard [i atunci suntem tenta]i s` ne oprim. |nvinge mental tenta]ia [i continu` chiar dac` ampli- tudinea mi[c`rii ajunge s` fie de doar cå]iva centimetri. Cåt timp mai exist` amplitudine, nu te opri. Nu ]i va ie[i din prima, nici mie nu-mi iese cåteodat`, nici acum! Recomand s` nchei antre- namentul cu o [edin]` scurt` de stretching pentru deten- sionarea coloanei (vezi nr. 228 al revistei). La fel, este un antrenament scurt [i intens. Imediat, dup` antrenament, s` nu ui]i s` ba- gi shake-ul de protein` [i carbo. La cel de-al treilea antrena- ment lucr`m spate [i biceps. Exerci]iul 1 - trac]iuni la hel- cometru sau la bara fix`. Alege unul din ele. Dac` e[ti tån`r, atunci cel mai bine la bara fix`. Trac]iunile se vor face numai la piept, s` nu te prind c` le faci la ceaf` (cele la ceaf` vor da n timp prob- leme la umeri). |nc`lzirea s` fie f`cut` corespunz`tor, min- imum 3 serii. Pentru c` majo- ritatea vor alege helcometru, voi descrie pu]in execu]ia. |n primul rånd, helcometrul tre- buie s` aib` scripetele de sus pozi]ionat mai n fa]`, s` nu fie exact deasupra capului t`u sau, mai r`u, nspre spa- te. Problema e c` multe s`li au helcometre cu scripetele exact deasupra capului. Ce po]i s` faci, n astfel de caz, e s` te pozi]ionezi cåt mai n spate de scaun, dar genun- chii s` r`mån` sub perni]e. Te po]i l`sa pu]in pe spate. Marele dorsal lucreaz` cel mai bine cånd aduci bra]ul din ntins n sus [i u[or n fa]`, n jos pe o direc]ie nclinat` la 75% de trunchi. De aceea scripetele de sus trebuie s` fie mai n fa]` pozi]ionat. Se ncepe cu greutatea cea mai mare, pentru 8 repet`ri. Se pot folosi chingile. Se fac 4 serii. Exerci]iul 2 - ramat alterna- tiv cu gantera. Nu te a[ezi pe banc`, cu un bra] [i picior pe ea. NU! Din stånd, te apleci, ]i rezemi cotul de o banc` reglabil` nclinat`, duci picio- rul opus bra]ului care lucrea- z` n fa]`, ca la o fandare u[oar`. Faci dou` serii de n- c`lzire [i apoi alegi o ganter` grea. Trebuie s` reu[e[ti s` faci 15 repet`ri. Te odihne[ti 30 de secunde [i lucrezi [i cu cel`lalt bra], apoi pauz`. Mai faci o serie, nu scazi greu- 10 Culturism&Fitness nr. 6/2014 tatea. Exerci]iul te va sfår[i de energie. Eu executam 15 rept`ri cu 80 kg, la o greutate corporal` de 90 kg. Deci merge s` urci bine, asta e [i ideea. Exerci]iul 3 - flexii cu bara din stånd. Este exerci]iu de baz` pentru bicep[i, dar ]i propun s` faci cu o greutate mai mic` decåt normal [i o execu]ie strict`. A lucrat des- tul bicepsul la ramat, nu are rost s` for]ezi cu greut`]i mari. Se poate [i cu bara goal`, de 20 kg, pentru cei f`r` for]`. Foarte strict, coate- le r`mån pe loc, f`r` balans din corp. Execut` n fa]a oglinzii. Nu mai face nc`lzire nainte, direct 3 serii a 10 repet`ri. Aici se accept` 1-2 repet`ri ajutate de partener. Dup` cum observi, pare un antrenament foarte mic ca volum, lejer [i, v`zånd cåt de pu]ine serii sunt la un antre- nament, e[ti tentat s` spui c` este prea pu]in. Pare pu]in pentru cineva care s-a dus la sal` ca s` aib` de unde se ntoarce sau care a f`cut an- trenamente cu multe exerci]ii [i repet`ri, dar nu cu exerci]ii de baz` [i greut`]i mari. Scopul t`u este s` cre[ti greut`]ile la exerci]iile de baz` ale antrenamentului de mai sus. Ai f`cut cu 1-2 repet`ri mai mult decåt la antrenamentul precedent, atunci adaugi mai mult la ur- m`torul antrenament. M`- nånc` [i suplimenteaz` bine, fii concentrat la sal` [i autodep`[e[te-te! – Mai vorbim peste 3 luni! a[a am ncheiat discu]ia cu tipul, dup` ce i-am prezentat, n mare, antrenamentul de urmat. Valabil [i pentru tine! Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,90 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 6/2014 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Extensiile standard pentru tricep[i, din stånd cu fa]a la cablu, sunt un bun exerci]iu dar, dac` dore[ti o dezvoltare incredibil` a tri- cepsului, care s`-]i ntind` måneca tricoului, ai nevoie de un exerci]iu cu stimul mai puternic. Exerci]iul pe care urmeaz` s` vi-l descriu este efectuat ntr-o manier` diferit` fa]` de extensiile standard. Va lua tri[area care poate exista la extensiile din stånd [i va for]a o con- trac]ie puternic` la fiecare repetare. A[az` o b`ncu]` reglabil`, cu spatele la un cablu cu scripete pozi]ionat n partea de sus. Regleaz` sp`tarul la aproximativ 45 de grade. La cablu ata[eaz` un måner scurt drept sau u[or ndoit. A[az`-te pe b`ncu]` [i apuc` månerul cu o priz` prona]ie. Trage de cablu p`n` cånd coatele sunt n lateralul trunchiului iar månerul se afl` la nivelul p`r]ii superioare a pieptului. Aceasta este pozi]ia de start. Deja tricepsul se afl` n tensiune prin men]inerea månerului la acest nivel. De la pozi]ia de start, f` o extensie com- plet` a bra]elor, coatele r`mån pe loc, måne- rul este adus n jos, cu o mi[care de arc de cerc. Cånd ajungi n partea de jos [i bra]ele sunt ntinse [i blocate, ncearc` s` mpingi mai mult månerul, c`tre picioare, pentru a ma- ximaliza contrac]ia tricep[ilor. Men]ine con- trac]ia 1-2 secunde, dup` care revino lent la pozi]ia de start. Aceast` varia]ie a extensiilor este foarte efi- cient` deoarece unghiul [i direc]ia cablului men]in tricepsul ntr-o tensiune permanent`. Tricepsul nu apuc` deloc s` se odihneasc`. Vei sim]i imensul efort la sfår[itul seriei cånd tricepsul va urla de durere. Pozi]ia [ezånd pe b`ncu]a nclinat` va duce la eliberarea tensiunii care apare pe spatele inferior la extensiile tradi]ionale din stånd, mai ales cele efectuate cu greut`]i mari. |n plus, pozi]ia corpului [i a bra]elor duce la o contrac- ]ie extrem` a tricep[ilor. Pentru un plus de varia]ie, du coatele pu]in mai n fa]a corpului [i men]ine-le acolo. Vei sim]i pu]in diferit lucrul tricep[ilor. |mi place s` efectuez acest exerci]iu la finalul antrenamentului pentru tricep[i, dup` exerci]iile de baz` precum flot`rile la paralele sau mpinsul din culcat cu priz` ngust`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Extensii pentru triceps din [ezånd nclinat 12 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Prof. Cristian Neagu Cu to]ii ne gåndim cum s` ]inem carbohidra]ii cåt mai jos n diet`, avånd n vedere c` 90% din alimentele de pe pia- ]` au adaos de zah`r, din p`- cate. Ultimele date arat` c` romånii consum` zah`r n cantitate dubl` fa]` de ceilal]i cet`]eni ai UE. Asta duce evi- dent la diabet, dar [i la obe- zitate. Mi-am pus ntrebarea, de multe ori, de ce alimentele de la noi de pe pia]` con]in adaos de zah`r [i sare, inclu- siv cele pentru copii. E greu n aceste condi]ii s` po]i ]ine o diet` cu un num`r controlat sau sc`zut de carbohidra]i, pentru c`, practic, orice ali- ment are un adaos de carbo [i conduce la ngr`[are. Am nceput s` caut solu]ii, mai ales c` e bine [tiut c`, atunci cånd ]i-e foame, ai tendin]a s` te repezi la alimentul care e cel mai u[or de consumat, desfaci ambalajul [i m`nånci. A[a am ajuns la concluzia c` ideale sunt alimentele neprocesate. Dar ce te faci cu carnea, c` pån` o dezghe]i [i o prepari... dureaz`. Nu po]i face asta diminea]a, cånd te gr`be[ti spre [coal` sau ser- viciu, sau seara, cånd ai ajuns acas` obosit. Fructele nu sunt o solu]ie, pentru c` au fructoz` [i nu se consum` seara, dar nu au nici sufici- ente proteine. Am c`utat pe pia]` ali- mente cu foarte pu]ini carbo, dar cu con]inut proteic ridicat, care s` poat` fi preparate rapid. Iat` o idee de mas` low carbs high protein: 1) 50-60 g de brånz` de vaci degresat`, 0,5% gr`si- me: con]ine 50 kcal din care 10 g proteine, 1,7 g carbo [i 0,2 g gr`simi; se g`se[te am- balat` n vid 2) 1-2 ou` fierte moi, ntre- gi: aproximativ 100 g cu 155 kcal, 17 g proteine, 1 g carbo, 12 g gr`simi 3) 20 g de brånz` de vaci tartinabil`, 6% gr`sime: con- ]ine 24 kcal, 22 g proteine, 0,8 carbo [i 13 g gr`simi; se g`se[te la cutii Deci, masa ar con]ine 49 g proteine, 4 g carbo [i 25 g gr`simi. CCuumm ssee pprreeppaarr``?? Se fierb ou`le moi, 5 minu- te, se fr`månt` ntr-un bol cu brånza de vaci de 0,5% peste care se adaug` jum`tate de linguri]` de condiment de piper cu l`måie [i un vårf de cu]it de sare Himalaya. La final se adaug` brånza de vaci tartinabil`, care ajut` la fluidizarea amestecului. |n func]ie de or` (mic dejun, mas` intermediar` sau cin`), putem ad`uga lång` acest amestec ni[te m`sline verzi ([i nu mai punem sare n amestec) sau alte legume cu carbo pu]ini. De asemenea, putem m`ri cantitatea de pro- teine ad`ugånd 20-30 g de pudr` proteic` f`r` carbo. Timpul total pentru preg`tire este de 10 minute, maximum 15, pentru cei mai len]i. Masa este consistent` din punct de vedere caloric, asigur` un aport foarte mare de proteine. Dac` dori]i s` sc`de]i canti- tatea de gr`simi, pute]i elimi- na g`lbenu[ul de la un ou sau de la ambele, dar atunci va trebui suplimentat obliga- toriu cu pudra proteic`, pen- tru a ]ine ridicat procentajul de proteine. Avånd aceste calit`]i nutri]ionale, poate fi [i o cin` dac` nu ad`ug`m legume. Poft` bun`! Idei pentru mese bogate n proteine [i s`race n carbohidra]i 10 minute Culturism&Fitness nr. 6/2014 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. con[tiin]`. Este limbajul cu ajutorul c`ruia artistul a con- cretizat sentimentul eroic al revoltei, atåt de pregnant [i de nemijlocit transmis de imaginea mpietrit` a mi[- c`rii. Nudul b`rb`tesc, a[ezat pe stånca din care parc` ncearc` s` se smulg` prin sfor]`ri supraomene[ti, este supus unei tensiuni sfå[ie- toare, unei torsiuni dramatice, ncordare suprem`. Frumoa- sa adormit` (Fig. 4) e a treia sculptur` a ace- luia[i ansamblu. Lucra- re executat` de de Fillip Marin (1865-1928), un nud feminin nf`]i[at culcat, ntr-o pozi]ie de odihn`, de somn lini[tit, ne dezv`luie o femeie cu forme pline, dar cu propor]ii echilibrate ntr- o armonie perfect`. Dan N`stase Frederic Storck (1872-1942) este membru al familiei Storck, care se consacr` artei, fiind fiul lui Karl Storck. |n lucrarea Arunc`torul cu piatra (fig.1), b`rbatul atletic, musculos e n plin efort. Lucrarea nu ntruchipeaz` doar un ideal de frumuse]e, ea exprim` cu mare exac- titate armonia [i echilibrul mi[c`rii. Lucrarea impresioneaz` nu atåt prin retoric`, cåt prin precizie, prin delicate]ea detaliilor, prin rapor- tul armonios dintre form` [i con]inut [i dintre con]inut [i materialul n care a fost exprimat. Gigantul (Fig. 2), executat de acela[i sculp- tor, lucrare ce f`cea parte din ansamblul mon- umental Grota Fermecat`, este o lucrare bine executat`, ns` de caracter prea scolastic. |ntr-o pozi]ie torsionat`, este bine reprezentat din punct de vedere anatomic, dar nu degaj` prea mult` for]` psihic` sau fizic`, de[i este n plin` ncordare muscular`. |n schimb, Gigantul (fig.3) sculptorului Dimitrie Paciurea (1873- 1932), ce f`cea parte [i el din ansam- blul amintit, nu e reproducerea pur [i simplu a unui corp b`rb`tesc. Imagine magistral` din punct de vedere anatomic, Gigantul nu este frumos pentru c` e exact, ci pentru c` precizia anatomic`, miraculoas` r`måne n aceast` oper`, v`dit, doar de ordinul mijloacelor. Plastica perfect` a trupului uman i sluje[te lui Paciurea doar ca s` exprime o stare de Sculptura [i corpul uman n Romånia (2) FFiiiigg.. 11 AArruunncc````ttoorruull ccuu ppiiiiaattrraa FFiigg.. 22 GGiiggaannttuull FFiigg.. 33 GGiiggaannttuull FFiigg.. 44 FFrruummooaassaa aaddoorrmmiitt`` 14 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 6/2014 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 6/2014 17 Antrenament complet pentru tricep[i Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Iat`-ne ajun[i cu serialul nostru, n care descriem folo- sirea celor trei chei pentru pornirea cre[terii musculare, la antrenamentul tricep[ilor. Cea mai important` cheie este numit` tensiunea mus- cular`. Se ob]ine cel mai bine cu greut`]i mari. De fapt, co- rect este s` preciz`m c` gre- ut`]ile trebuie s` fie din ce n ce mai mari n timp pentru a for]a o adaptare continu`, prin cre[tere n volum, la noul nivel de stres impus de cre[- terea greut`]ilor. Cel mai bine este s` folo- se[ti exerci]ii de baz`, cu o execu]ie u[or tri[at` sau cu repet`ri for]ate. |n cazul tri- cep[ilor acestea sunt: flot`rile la paralele, mpinsul din cul- cat orizontal cu bara cu priz` ngust` [i flot`rile cu palmele mai apropiate ca l`]imea umerilor. A doua cheie se nume[te trauma muscular`. Se ob]ine cel mai bine cu exerci]ii n care stresul maxim al greu- t`]ii n timpul exerci]iului este prezent cånd mu[chiul este ntins la maximum. De fapt, mai bine, pentru a evita acci- dent`rile, s` fie aproape n- tins la maximum. Americanii fac, de altfel, un gen de execu]ie la anumite exerci]ii n care greutatea este l`sat` s` cad` pån` cånd mu[chiul este n elon- ga]ie aproape maxim` [i aco- lo opresc brusc mi[carea [i pleac` napoi cu ea. Astfel apar ni[te microrupturi n fibrele musculare care ge- nereaz` un r`spuns din partea organismului care reconstru- ie[te fibrele rupte [i le face mai mari [i puternice pentru a re- zista acestui tip de efort. Cele mai potrivite exerci]ii pentru a genera trauma mus- cular`, din punct de vedere al siguran]ei, sunt aparatele de- oarece au direc]ia mi[c`rii controlat` [i te po]i concentra pe frånare [i nu pe echilibra- rea greut`]ilor ca n cazul fo- losirii barei sau ganterelor, de[i [i acestea pot fi folosite. Deci, eu v` recomand exer- ci]ii precum extensii la aparat, flot`ri la aparat, mpins din culcat la cadrul culisant, cu priz` ngust`, extensii din cul- cat cu bara EZ. A treia cheie este stresul metabolic. Se ob]ine cel mai bine cu exerci]ii care ofer` tensiune continu` sau o soli- citare mare n punctul n care mu[chiul este contractat la maximum. De obicei, ele blo- cheaz` sångele n mu[chi [i se ob]ine o pompare exce- lent`. Exerci]iile la scripe]i sau la aparatele cu came [i pl`ci sunt ideale. A[adar, ex- tensii la scripe]i (n jos sau peste cap), extensii la apara- tele cu pl`ci. Tot pentru cre[tere muscu- lar` maxim`, am nv`]at de la americani c` e mai bine s` combini mai multe tipuri de protein`, imediat dup` antre- nament, pentru c` fiecare are avantaje [i tu vrei s` ob]ii toate avantajele. La vremea aceea am importat aceast` idee [i la Redis Nutri]ie a ap`rut Ideal Protein ce con]i- ne protein` cu absorb]ie lent` [i rapid`. Acest concentrat mi-a adus nu numai titluri de campion na]ional, ci [i, m- preun` cu aceste antrena- mente, bazate pe cele trei chei, o longevitate neobi[nui- t` n fruntea clasamentelor. {i acum, la 52 de ani, m` bazez pe Ideal Protein [i pe antrenamentul cu cele trei chei ca s` am o form` rezo- nabil`, a[a cum se vede n poza al`turat`. FFlloorriinn UUcceeaannuu 16 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Intri prima dat` n sala Bootcamp Romånia, de la etajul 4, din fosta fabric` „Pionierul” (Bucure[ti), arunci o privire n jur [i n-ai cum s` nu te ntrebi unde sunt banca de mpins, helcometrul sau ganterele. Nu sunt! Ce o s` vezi n schimb e o multitudine de frånghii, elastice, bare de trac]iuni, bu[teni, anvelope mai mici [i mai mari, kettle- bells de toate m`rimile [i cå- teva baroase. Pare c` e o sal` n care mai degrab` munce[ti decåt faci sport. {i cam a[a e. Pentru c` Boot- camp vine cu o propunere de antrenament func]ional, un antrenament care rareori izo- leaz` grupele musculare, an- trenånd mai degrab` mi[c`ri decåt mu[chi. Stånd de vorb` cu Vlad Matas`, fondatorul Bootcamp [i medic de profesie, ]i dai seama c` antrenamentul de la Bootcamp poate s` fie mult mai hardcore decåt ce vei ve- dea ntr-o sal` clasic` de cul- turism [i fitness. De ce? Pri- mul motiv ar fi combina]ia de exerci]ii anaerobe [i aerobe. Spre deosebire de un an- trenament a[a-zis clasic, cel propus de Bootcamp, nu se- par` exerci]iile anaerobe de cardio, ci chiar le combin` n circuite. Zilele s`pt`månii core- spund unor grupe de mu[chi: luni - picioare, mar]i - spate, miercuri - piept, joi - bra]e, vineri - umeri, n timp ce weekendurile sunt rezervate exclusiv circuitelor. Marele avantaj al acestui tip de an- trenament este c` nu vei ple- ca niciodat` cu o grup` de mu[chi nelucrat`. Chiar dac` n ziua respectiv` te vei con- centra pe o grup` de mu[chi, circuitul care urmeaz` dup` antrenament va lovi toate ce- lelalte grupe. Vei putea lucra grupele musculare cu exerci]ii cu gre- utatea propriului corp sau greut`]i adi]ionale libere. Pro- gramele sunt prestabilite, sunt scrise pe o tabl` de [coal` [i sunt setate pe trei moduri: ncep`tori, intermedi- ari [i avansa]i. Odat` ce ai intrat n sal`, vei fi preluat de c`tre un antrenor care va fi acolo pentru a te evalua, a-]i r`spunde la ntreb`ri sau a-]i schimba programul dac` do- re[ti. Antrenorii sunt prezen]i n sal` tot timpul [i mereu la dispozi]ia ta. „Noi facem, mai degrab`, preg`tire fizic` decåt cultu- rism” - Vlad Matas`. Iar asta se poate observa [i dup` ce vei vedea c` s-ar putea s` sari coarda sau s` faci trac]iuni cot la cot cu sportivi de performan]`, cum ar fi Benny Adegbuyi, Daniel Ghi]` sau Lucian Bot. {i pu]ine lucruri pot fi mai moti- vante decåt un antrenament lång` un sportiv profesionist. Pe lång` antrenamente, Bootcamp Romånia ofer` [i consultan]` nutri]ional`, ma- saj [i un sports bar la care te po]i recupera. {i, de cele mai multe ori, recuperarea va fi bine-venit`. Programul s`lii este de la 07:00 la 22:00, f`r` a fi condi]ionat de o or` anume de venire sau de ple- care. Un antrenament durea- z` n jur de o or`, mergånd pe principiul scurt [i intens, un lucru bine-venit n era n care nu [tii cum s` jonglezi ntre job, cas`, copil, cåine [i altele, rareori reu[ind s`-]i faci timp [i pentru un pic de mi[care. Po]i g`si mai multe infor- ma]ii pe www.bootcamproma- nia.ro, pe facebook.com/boot- campro sau chiar la fa]a locu- lui, pe Str. T`b`carilor nr. 4. Alexandru Bolborici Cum s` „tragi de fiare“ mpingånd bu[teni? O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. cursul, a avut loc [i cea mai mare expozi]ie dedicat` fit- nessului din Rusia. Arnold are un ponei [i va fi din nou Terminator? Arnold a postat pe twitter o poz` cu noul s`u animal de companie, un ponei. Pe de alt` parte, a anun]at [i faptul c` va juca ntr-un nou film al celebrei serii Terminator, ce va avea lansarea, pe marile ecrane, n 2015. Cory Everson a primit premiul Ben Weider pentru ntreaga carier`? E o tradi]ie ce a nceput n ultimul an de via]` a lui Ben Weider, cel care a condus, ca pre[edinte, destinele Federa]iei Inter- na]ionale de Culturism (IFBB), zeci de ani. Premiul Ben Weider este acordat anual unui membru al comu- nit`]ii culturi[tilor care, prin cariera lor, au avut o influen]` pozitiv` [i au fost surs` de inspira]ie n acest sport. Aceast` onoare i-a fost acor- dat` recent lui Cory Everson, de 6 ori Ms. Olympia. Pån` acum, au mai primit aceast` distinc]ie doar Lee Haney, Chris Dikerson, Dexter Jackson, Rich Gaspari [i Lee Labrada, to]i cå[tig`tori sau ocupan]i ai locului secund la Mr. Olympia, ei remarcåndu- se pe scena de concurs, dar [i n afara ei, prin conduit` [i ata[ament fa]` de valorile acestui sport. a fost anun]at` proce- dura de calificare a sportivilor la Mr. Olympia 2015? Primii 5 clasa]i la Mr. Olympia 2014 se calific` automat iar restul se vor califica astfel: cå[ti- g`torii tuturor concursurilor profesioniste din 2015 se vor califica direct, n timp ce ocu- pan]ii locurilor 2-5 vor primi puncte n func]ie de impor- tan]a concursului. Ocupantul locului secund la Arnold Classic 2015 va primi 8 puncte, iar cel de pe 5 va primi 5 puncte. Pentru Arnold Classic Spania, New York Pro [i Praga Pro, locul 2 va primi 6 puncte, coborånd la 3 puncte pentru locul 5. La Arnold Classic Brazilia, Pitts- burg Pro [i China Pro (aflat la prima edi]ie), avem locul 2 - 5 puncte [i se coboar` la 2 puncte pentru locul 5. Toate celelalte competi]ii aduc 4 puncte la locul 2 [i coboar` la 1 punct pentru locul 5. George Ostache, b`- iatul de pe coperta acestui num`r, a f`cut o demonstra]ie de culturism n aer liber, chiar n centrul ora[ului Foc[ani? Cu ocazia evenimentului „Promenada Inimilor“, organi- zat de clubul Rotary Varana Foc[ani, George a fost invitat s` fac` o demonstra]ie desti- nat` promov`rii unei inimi s`n`toase prin sport. Kai Greene a repetat aceea[i gaf`, f`cut` la Mr. Olympia 2013, [i la edi]ia din 2014? |nainte cu dou` zile de Mr. Olympia 2013, un poster uria[ al competi]iei, cu to]i concuren]ii [i cu semn`turile lor, a fost pus la intrarea n sala de concurs pentru ca to]i fanii s` se poat` fotografia lång` el. Atunci cineva a remarcat c` Kai Greene s-a semnat „Kai Greene Mr. Olympia 2013”, de[i concur- sul urma s` aib` loc peste dou` zile. |ntrebat la con- ferin]a de pres`, nainte de concurs, de ce s-a semnat a[a, el a r`spuns: „Ce pot s` zic, sunt un om care spune totul n dou` cuvinte”. Avånd n vedere c` nu a cå[tigat, totul a r`mas o istorioar` amuzant` din care Kai a ie[it pu]in [ifonat. |ns` Kai nu s-a nv`]at minte [i a repetat figu- ra [i n 2014, semnånd la fel pe poster. Evident, la con- ferin]a de pres` dinaintea concursului, prima ntrebare, adresat` lui Phil Heath, a fost: „{ti]i de tipul care a zis c` a venit s` v` nving` anul trecut [i a scris sub poza lui Mr. Olympia 2013. Ieri, dom- nul Greene a semnat posterul [i din nou a scris sub poza lui, Mr. Olympia 2014. Ce p`rere ave]i despre asta?” |n acel moment, Phil a izbucnit n rås [i a spus apoi, printre altele: „am venit s`-mi trec n pal- mares al 4-lea titlu”, „pån` acum am 3 titluri, deci 3-0, destul` vorb`rie, s` l`s`m faptele s` vorbeasc`.” Din p`cate, Kai a fost nvins de Phil Heath. Arnold [i-a mbun`t`- ]it mult condi]ia fizic` n ultim- ul timp? De ceva timp, Arnold se antreneaz` serios [i a re- cå[tigat mas` muscular`. Iat`-l la antrenament cu copiii lui, Christina [i Patrick, poz` postat` pe pagina personal` de facebook. [i la Moscova a avut loc un Mr. Olympia... pentru amatori? Desf`[urat pe 27-30 noiembrie, concursul a avut premii totale de 50.000 $ [i pentru cå[tig`torul absolut, Abdelaziz Jellali (Maroc) o invita]ie de a participa la Mr. Olympia 2015, desigur, la profesioni[ti. Odat` cu con- KKaaii GGrreeeennee AAbbddeellaazziizz JJeellllaallii 18 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Culturism&Fitness nr. 6/2014 19 AArrnnoolldd ccuu ccooppiiiiii,, PPaattrriicckk [[ii CChhrriissttiinnaa AArrnnoolldd GGeeoorrggee OOssttaacchhee CCoorryy EEvveerrssoonn O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. E luni [i ai de antrenat pieptul? Ai avut o zi grea la serviciu sau la [coal`, e[ti n ntårziere [i sala se nchide curånd? Poate ajungi la timp, dar nu-]i r`mån decåt 15 mi- nute s` te antrenezi. |nseam- n` c` antrenamentul va fi unul de umplutur`, nu vei avea timp s` faci cum trebuie pieptul, nu? Gre[it! Iat` o metod` rapid` care s`-]i aduc` pectoralii la limit`. Concentreaz`-te pentru c` vei avea nevoie. G`se[te o banc` nclinat`, ia o bar` [i ni[te gantere. Ai grij` s` fie n imediata apropiere ceva spa- ]iu pentru c` va trebui s` te ntinzi pe jos. Avantajele acestor triserii de teroare sunt c` ai nevoie de un minim de echipament [i nu trebuie s`-]i faci griji c` interferezi cu altcineva. EExxeerrccii]]iiiillee |mpins nclinat cu bara. Vei ncepe cu un exerci]iu de baz` pentru piept. Dac` nu ai a[a ceva, po]i face la o b`ncu]` ajustabil` cu gantere. Prefer bara pentru c` este mai sigur` [i pot folosi greutate mai mare decåt la gantere. Flutur`ri nclinate cu gan- tere. Cu acest exerci]iu vom ntinde bine pectoralii, f`cånd mai mult loc pentru sånge s` inunde mu[chii, iar pomparea ob]inut` va face s` sim]im pectoralii explodånd. Flot`ri. Nu exist` alt exerci- ]iu a[a de benefic pentru partea superioar` a corpului precum flot`rile. Pot fi f`cute oriunde [i de aceea sunt in- cluse n triset. Triset de teroare pentru piept PPllaannuull A[a cum am men]ionat, exerci]iile sunt f`cute sub for- m` de triserie, adic` se face o serie din fiecare, f`r` pauz` ntre exerci]ii. Dup` ce am terminat [i flot`rile, lu`m pau- z` [i ne odihnim. Seria 1. |ncarc` bara de la nclinat [i alege perechea de gantere astfel ncåt s` po]i face 15 repet`ri. }ine cont c` trebuie s` alegi o greutate mai mic` a ganterelor la flu- tur`ri, deoarece vei face cu ele imediat dup` mpinsul n- clinat cu bara, pieptul va fi de- ja obosit. Cu acest num`r de repet`ri vei lovi fibrele mus- culare de tip 1. Seria 2. Ajusteaz` greut`- ]ile astfel ncåt s` po]i face 10 repet`ri. Vei lovi fibrele de tip 2B. Sari imediat de la un exerci]iu la altul, nu pierde timpul deloc, ceasul tic`ie. Seria 3. De data asta vei face doar 5 repet`ri atåt cu bara cåt [i cu ganterele. Fi- brele de tip 2A vor fi cele pu- se la munc`. Dup` ce ai f`cut flutur`rile, execut` imediat cåt de multe flot`ri po]i, pån` la epuizare. Odihne[te-te cåt s`-]i revin` respira]ia, pune ganterele [i discurile la loc, c` a[a e frumos, pentru c` dintr-un moment n altul va veni b`iatul de la recep]ie ca s` te dea afar` din sal`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Culturism&Fitness nr. 6/2014 21 O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Flexia gambei pe coaps` cu gantera R`zvan ßindelaru 6 titluri de campion na]ional Ce nseamn` un corp de revist`? Echilibrul tuturor gru- pelor musculare ar trece drept unul dintre cele mai plauzibile r`spunsuri. Cu cåt avem dezvolta]i n egal` m`- sur` mu[chii corpului, cu atåt vom fi mai aproape de forma ideal`, c`ci, precum n natu- r`, echilibrul fiind cel care de- fine[te perfec]iunea, a[a [i atunci cånd vine vorba des- pre aspectul fizic, grupele musculare ar trebui s` fie cåt mai egal propor]ionate, pen- tru a[a-numitul corp de vis. |n]elegem prin asta c` dez- voltarea muscular` a picioa- relor ar trebui s` fie la fel ca aceea a trunchiului, ceea ce din p`cate, n foarte multe ca- zuri, nu este a[a. Sunt ns` mul]i care, fiind con[tien]i de importan]a echilibrului mus- cular al p`r]ilor corpului, au implicat picioarele n antrena- mentele lor la fel de mult ca partea superioar`. Cu prec`- dere ns`, accentul a fost pus, mai mult pe cvadriceps decåt pe bicepsul femural, poate [i pentru c` genuflexiu- nile, fiind unul dintre cele mai folosite exerci]ii n antrena- mentul picioarelor, stimulea- z` dezvoltarea cvadricepsului n detrimentul femuralului. |n afar` de ndrept`rile pentru femural, mul]i dintre noi nu folosesc alt exerci]iu de baz` pentru dezvoltarea acestuia, de aceea vin cu ur- m`torul exerci]iu: flexia gam- bei pe coaps`, cu gantera. Acest exerci]iu se poate fa- ce cu ajutorul b`ncii Scott sau folosind orice alte puncte de sprijin, ce vor permite o exe- cu]ie corect` [i cåt mai como- d`. La banca Scott, partea reglabil`, pe care ne a[ez`m, o putem folosi fixånd n ea zona de deasupra rotulei pi- ciorului implicat, iar partea superioar` a locului, unde ]i- nem bra]ele pentru a izola bi- cepsul n flexie, o vom folosi pentru a sprijini palmele, care vor sus]ine corpul ntr-o pozi- ]ie cåt mai comod`. Trebuie ns` s` fim foarte aten]i cånd fix`m gantera la nivelul gleznei, pentru ca aceasta s` nu cad` n timpul exerci]iului. Putem astfel folo- si flexia plantar`, adic` trage- rea nspre gamb` a c`lcåiu- lui. Este de preferat ca dis- curile ganterei folosite s` aib` o circumferin]` mai mare pentru o mai bun` fixare. Fo- losirea unor s`cule]i cu nisip va ajuta, de asemenea, la n- greunare dar [i mpotriva fre- c`rii greut`]ii de glezn`. Recomand efectuarea a 4- 5 serii a cåte 12-15 repet`ri. RR``zzvvaann {{iinnddeellaarruu 22 Culturism&Fitness nr. 6/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Antrenat de multiplul campion na]ional Florin Ancu]a, George Ostache s-a impus n competi]ia juniorilor de Men's Pshysique. |n vårst` de 22 de ani, el cånt`re[te n jur de 77 kg n com- peti]ii, iar n off ajunge la 84 kg. La o n`l]ime de 182 cm, se prezint` ntotdeauna cu o form` bun`, care l-a ajutat s` se clase- ze pe podium la toate competi]iile din 2014, la care a participat. – Cum ai nceput s` te antrenezi? |n ce an? – Am nceput s` m` antrenez de la vårsta de 14 ani, pe atunci f`ceam antrenamente ce nu implicau decåt greutatea corpu- lui, acestea fiind mai mult pentru condi]ia fizic`. – Care este modelul t`u n cul- turism? – Serge Nubret, care, dup` p`- rerea mea, este un sportiv subes- timat, [i Arnold Schwarzenegger. – Vorbe[te pu]in despre ali- menta]ia din off [i cea precom- peti]ional`. – }in s` m`nånc cåt mai curat, pe tot parcursul anului, pentru a nu acumula prea mult ]esut adi- pos, de aceea greutatea mea din off season nu variaz` cu mult fa]` de cea din on season! |n general, dieta mea este bazat` pe ali- mente de calitate: piept de pui, curcan, pe[te, orez, legume [i fructe. – Cum te antrenezi [i ce schimbi n precompeti]ional, fa]` de perioada off? – |n perioada precompeti]io- nal`, folosesc tehnici avansate de hipertrofie, ca: superseturi, seturi compuse, triseturi, drop- seturi, iar n off season, folosesc tehnica piramidal`. – Care este grupa ta preferat`? – Grupa mea muscular` prefe- rat` ar fi pieptul pe care-l an- trenez astfel: mpins orizontal cu bara, 4 serii x 12, 10, 8, 6 repe- t`ri, mpins din plan nclinat cu ganterele, 4 serii x 12, 10, 8, 6 re- pet`ri, [i n super-serie flutur`ri cu ganterele din plan orizontal cu pullover, 4 serii x 12, 10, 8, 6 repet`ri. – Cånd ai nceput preg`tirea pentru CN? – Preg`tirea pentru CN a nceput la sfår[itul lunii februarie, odat` cu preg`tirea pentru Zonale. – Ai fost accidentat? – Am suferit o accidentare la um`r n timpul preg`tirii pentru CM de juniori din Mexic, din cauza c`reia a trebuit s` iau o pauz` de la antrenamente. – Ce concursuri mai ai n plan, n viitorul apropiat? 24 Culturism&Fitness nr. 6/2014 – Pe viitor, voi continua s` concurez n categoria Men's Pshysique, unde mi- a[ dori clas`ri superioare n marile concursuri interna]io- nale! – Cine te-a ajutat n preg`tire? – A[ dori s`-i aduc, pe aceast` cale, mii de mul- ]umiri domnului antrenor Florin Ancu]a, care m-a aju- tat din toate punctele de vedere, datorit` c`ruia am primit o educa]ie n cadrul culturismului competi]ional, s` le mul]umesc p`rin]ilor mei pentru tot sprijinul lor, prietenilor, partenerului meu de antrenament Robert Banu [i, nu n ultimul rånd, celui mai mare sus]in`tor, Diana, iubita mea! prof. Cristian Neagu Interviu cu George Ostache GGeeoorrggee OOssttaacchhee ccuu aannttrreennoorruull FFlloorriinn AAnnccuu]]aa O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional |ntr-o lume n care tinerii stau din ce n ce mai mult n fa]a calculatoarelor [i fac din ce n ce mai pu]in` mi[care dar, culmea, se uit` cu mare pl`cere la produc]ii holywoo- diene cu eroi legendari foarte activi [i puternici, de genul Hercule, Thor, Spiderman, Captain America, Hulk, Su- perman, Ironman, Batman etc, exist` [i un Hercule mod- ern n carne [i oase. El este mai pu]in mediatizat ns`, de[i este evident c` tinerii au nevoie de eroi de acest fel din moment ce se fac atåtea filme cu super eroi, probabil c` dac` s-ar fi n`scut n America, alta ar fi fost notorietatea lui. M a r i u s z Pudzianowski s-a n`scut n Polonia, n 1977, ntr-o fa- milie n care se tr`gea la greu de fiare, tat`l s`u fiind un mare campion de cultu- rism na]ional. Acesta l-a dus la o sal`, pe cånd avea 13 ani, [i de atunci a nceput ascensiunea sa. A lucrat mai tårziu ca instructor de culturism, dar a practicat [i artele mar]iale n paralel, lucru care a condus inevitabil [i la prezen]a sa n ring, unde a sus]inut mai multe meciuri n cadrul MMA. Dar adev`rata sa menire era s` fie cel mai puternic om din lume [i a reu[it. Datorit` antrenamentelor cu greut`]i, alimenta]iei [i suplimentelor nutritive, a ajuns n final s` cånt`reasc` 145 kg la 1,86 m, ns` f`r` mult` gr`sime, a[a cum au n general cei care particip` la probe de for]`. Foarte proba- bil c` la acest lucru [i-a adus contribu]ia [i tat`l s`u care, ca orice campion de cultur- ism, [tie cum s` ob]in` o ma- s` muscular` imens`, f`r` gr`sime. Mariusz a reu[it, dup` ani de munc` istovitoare, s` cå[- tige, de 5 ori, concursul World Strongest Man, devenind deci cel mai puternic p`mån- tean, timp de 5 ani. Probele la aceast` competi]ie sunt 10 la num`r, [i anume: 1. mersul fermierului – par- ticipan]ii trebuie s` mearg` cåt mai repede, pe o distan]` anume, cu o greutate de 120- 160 kg, n fiecare mån` 2. aruncarea bu[teanului – un trunchi de brad, de 5 m lun- gime, trebuie aruncat n sus 3. crucifixul – dou` greut`]i trebuie ]inute vertical n fa]a corpului cu måinile ntinse 4. trasul frånghiei – fiecare concurent trebuie s` trag` pe adversarul s`u n afara cer- cului care-i delimiteaz` pozi- ]ia, cu ajutorul unei frånghii 5. mersul r`]oiului – de-a lungul unui traseu cu obsta- cole, participan]ii trebuie s` care un obiect de 200 kg 6. degetele lui Fingal – o n[iruire de greut`]i, din ce n ce mai mari, trebuie aruncate peste um`r, contra timp 7. piatra lui Hussafel – o piatr` plat` triunghiular`, de 190 kg, trebuie purtat` pe piept pe o distan]` fix` 8. treptele puterii – o serie de greut`]i, ncepånd cu 200 pån` la 300 kg, trebuie urcate pe sc`ri pån` n vårful plat- 26 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Mariusz Pudzianowski un Hercule modern formei, n acela[i timp, de c`- tre doi concuren]i 9. c`ratul ma[inii – concu- rentul trebuie s` care carcasa unui automobil, cu ajutorul unui ham, pe o distan]` anume 10. pietrele lui Atlas – 5 bile de piatr`, care cånt`resc pro- gresiv de la 100 la 190 kg, trebuie ridicate [i puse pe cåte un butoi, contra timp |n afara sportului, Mariusz a trecut [i pe la [coal`, luånd masterul n rela]iile interna]io- nale, a alc`tuit o forma]ie rock, Pudzian Band, unde es- te solist vocal, a stat [i n n- chisoare 19 luni, pentru c` a b`tut un interlop pån` l-a b`gat n spital iar, dup` elibe- rare, [i-a deschis un restau- rant. Retras din concursurile de for]`, a reluat antrenamentele de arte mar]iale [i, la un moment dat, a fost convins s` intre n ring pentru 70.000 $ contra unui temut boxer pro- fesionist, Marcin Njaman. |nainte de lupt`, Mariusz de- clara ar`tånd presei bra]ele sale colosale: „Måna asta aduce moarte sigur` iar de cealalt` pån` [i mie mi este fric`.“ Lupta a durat doar 43 de secunde, timp n care boxerul a fost n`ucit de viteza [i ex- plozia lui Mariusz. Dup` aceea, el a fost invitat la ver- siunea polonez` a emisiunii „Dansez pentru tine”, unde a ajuns pe locul doi, se zice c` din cauza spectatorilor care l- au votat masiv (zic unii glu- me]i r`ut`cio[i c` de fric`). Recordurile lui la sal` sunt: mpins cu bara din culcat cu 275 kg, genuflexiuni cu 360 kg [i ndrept`ri cu 410 kg. |n ceea ce prive[te alimen- ta]ia, Mariusz este o adev`ra- t` ma[in` de måncat chel- tuind, potrivit propriilor decla- ra]ii, cam 2000 $ pe lun`. La micul dejun, m`nånc` 10 ou` plus 1-1,5 kg de [unc`; la prånz, o friptur` dubl` de porc cu mult` salat` de varz` murat` [i cartofi iar seara, fripturi de porc, [unc`, salat` de varz`. Ca suplimente, ia, la o or` dup` masa de prånz, creatin`, magneziu, aminoa- cizi [i 2-3 batoane. Dup` fie- care antrenament, cåte un shake dublu de proteine [i un baton. Sper c`, prin acest articol, am reu[it s` fac cunoscut` cåt de cåt activitatea [i per- forman]a acestui Hercule mo- dern, campion ntr-un sport mai pu]in mediatizat. Interesant este c`, [i la noi, cel care domin` concursurile de strongest man, organizate la nivel na]ional, Paul Prjol, este de asemenea fiul unui fost campion de culturism, Mircea Prjol. |i urez s` calce pe urmele lui Mariusz Pudzianowski. Culturism&Fitness nr. 6/2014 27 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Ron Harris Pentru nceput, vreau s` [tii c` m` antrenez foarte greu, sunt måndru de acest lucru. Nu sunt [i nu am fost printre cei mai puternici, dar intensitatea antrenamentelor este mereu ridicat`. Sunt pentru efort maximal, dincolo de epuziare. M-am antrenat cu cå]iva profesioni[ti de top, am f`cut picioare cu Ronnie Coleman [i Hide Yamagishi, spate cu Jay Cutler, umeri cu Flex Wheeler [i toate grupele cu Jose Raymond. Dorian Yates m-a pus la un antrenament de bicep[i n New Jersey [i unul de picioare n Temple Gym n Birmingham (Anglia). Ultimul a fost cel mai brutal antrenament pe care l-am f`cut vreodat`, iar durerile musculare de a doua zi nu le pot descrie, toate mul]umit` de]in`torului de 6 titluri Mr. Olympia, Dorian Yates. Asta a fost pån` de curånd, cånd am f`cut un antrenament de picioare cu Branch Warren. Branch se afla n vizit` n regiunea mea pentru cåteva zile, avånd ni[te apari]ii pentru sponsorul s`u, Gaspari Nutri- ton, care este [i al meu. A[a c`, dup` o zi plin`, petrecut` mpreun`, am reu[it s` ajun- gem la sal`, pentru antrena- ment, abia la 20:30. }in s` pre- cizez c` eu m` antrenez dimi- nea]a, la ora 9. Un motiv este c` folosesc pre- workouturi iar, da- c` m-a[ antrena seara [i a[ bea tårziu o astfel de b`utur`, nu a[ mai putea adormi prea repede. {i cum dup` antrenament trebuia s` con- ducem noaptea, de la Boston la un hotel din Connec- ticut, nu m-am n- grijorat c` am luat 3 cupe de Super- pump 3.0, la o or` a[a tårzie. Binen]eles, am f`cut ceea ce Branch a f`cut la antrenament. El e cunoscut nu numai pentru extraor- dinara dezvoltare a coap- selor, dar [i pentru incredibila for]` [i intensitate cu care face antrenamentele. Poate nu [tiai dar Branch a fost unul din partenerii lui Ronnie Coleman, cånd era nc` jun- ior, iar antrenamentele erau efectuate la Metroflex Gym din Arlington, Texas, care e considerat` cea mai hardcore sal` din lume. S` revin la antrenamentul propriu-zis. Am nceput cu extensii la aparat, serii de 20, cu cre[terea greut`]ii la fieca- re serie. A 4-a serie, cea fina- l`, a fost cu descre[terea gre- ut`]ii, mai ntåi cu o greutate pentru 20 de repet`ri, apoi sc`deam pu]in din ea [i con- tinuam nc` 20 de repet`ri [i nc` una. Deci, 60 de repet`ri continue. Branch le f`cea p`strånd tensiune continu`, f`r` pauz` n partea de sus. Am ob]inut o pompare bun`, ncepusem s` transpir. Sala nu avea aer condi]ionat, a[a c` era normal. Au urmat genuflexiunile. Mod standard de execu]ie, am urcat pån` la 150 kg pen- tru dou` serii de 10 repet`ri n timp ce Branch a f`cut tot dou` serii cu 185 pentru 15 repet`ri. Deja sim]eam coap- sele pline [i pompate. Ne-am dus apoi la pres`, din nou serii de 20 de repet`ri cu greut`]i cresc`toare. Ultima a fost o superserie, cu greutate descresc`toare. Branch a fost primul. A executat 30 de repet`ri cu maximul disponibil pe aparat. Am scos cåte dou` discuri de pe fiecare parte, a[a cum m-a instruit n prea- labil, a lucrat ceva mai mult de 30 repet`ri, apoi am mai scos dou` perechi [i a reu[it s` fac` 40 de repet`ri. Nu cred c` mai e nevoie s` pre- cizez c`, de[i erau pu]ini clien]i n sal` la acea or`, to]i au venit s`-l urm`reasc` pe Branch la lucru. Cånd a venit råndul meu, am reu[it, cu acelea[i greut`]i 20, 15 [i 15 repet`ri, Branch chiar m-a ajutat serios la ultimele repet`ri. Pomparea [i arsurile, pe la mijlocul ultimei serii descres- c`toare, au nceput s` fie in- credibil de dureroase. Pur [i simplu eram ud leoarc` de sudoare, parc` nu mai aveam aer [i sim]eam o senza]ie de r`u la stomac. Practic, fiecare celul` din corpul meu urla s` m` opresc. Nu mi amintesc vreodat` pån` atunci s` fi sim]it nevoia s` renun] la con- tinuarea antrenamentului, dar, spre ru[inea mea, trebuie s` recunosc c` ajunsesem la punctul maximal de toleran]`, voiam s` m` opresc, s` m` a[ez la umbr`, la loc r`coros, s` stau ntins, s` nu mai fac nimic. Parc` m-a izbit un tren. Dar nu se terminase... Au urmat genuflexiunile la hack-squat. Deja m` depla- sam ca un om beat, nu mai aveam control asupra picioa- relor. Branch a f`cut 3 serii, eu abia am putut termina dou`. Am terminat cu flexii de picioare, din ntins pe burt` [i din [ezånd, cu trei serii din fiecare, ultima fiind o serie descresc`toare. Imediat dup`, Branch [i-a f`cut shake-ul de protein`. Din cauz` c` sim]eam stom- acul dat peste cap, nu am pu- tut nghi]i nimic. Am ie[it afa- r` din sal`, unde era ceva mai r`coare decåt n interior [i, la aerul curat, am nceput s` m` simt mai bine. Ne-am ndreptat apoi spre un restau- rant. Branch a måncat mult ca s` sus]in` cele 120 kg de mu[chi, eu abia am reu[it s` beau o parte din shake [i s` iau cåteva mu[c`turi din bu- n`t`]ile de pe mas`. Apetitul mi-a revenit abia la cåteva ore, lucru care nu mi s-a n- tåmplat vreodat` pån` atunci. Pentru 5 zile consecutive, coapsele erau ncordate [i du- reroase la atingere, mergeam mpiedicat iar treptele erau un co[mar. Cel mai r`u era cånd conduceam deoarece ap`- reau crampe la coapse. Antrenamentul de coapse cu Branch a fost cel mai dur lucru pe care l-am f`cut vreo- dat` [i m` bucur c` l-am bifat pe lista mea de antrenamente cu alte nume sonore de cul- tursi[ti profesioni[ti. |n mod cert puteam s` m` descurc mai bine dac` f`ceam antre- namentul la ora la care eram eu obi[nuit, dar nu a fost nicio problem` pån` la urm`. |i mul]umesc lui Branch pentru ocazia unic` pe care mi-a oferit-o! Febra muscular` a disp`rut pån` la urm`, dar amintirea antrenamentului va r`måne pentru totdeauna. Antrenament de coapse cu Branch Warren Culturism&Fitness nr. 6/2014 29 BBrraanncchh WWaarrrreenn 28 Culturism&Fitness nr. 6/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Alexandru Bolborici Luni, 10 noiembrie 2014, n direct la TV, la Sport.ro, a avut loc Liga Balanic` la cat- egoria -86 kg. Au participat 3 romåni, 3 bulgari, un turc [i un sårb. La bra]ul stång, turcul, Unal Turker, nu a pierdut niciun meci, cå[tigånd foarte deta[at fiecare rund`. Dup` el au urmat, surprinz`tor, romånii Marian Rotaru [i Viorel Dobrin, ambii ob]i- nånd 111 puncte. Vicecam- pionul mondial, bulgarul Stefan Malinov, a ocupat abia locul 4. La bra]ul drept, sportivii au fost mai apropia]i ca val- oare, fiecare a pierdut cel pu]in un meci. Fa]` de bra]ul stång, aici sårbul Antic Bojan a nceput s` nregis- treze victorii. Au fost meciuri spectaculoase. De data aceasta, turcul a trebuit s` 30 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 6/2014 31 se recunoasc` nvins n meci- ul direct cu Viorel Dobrin, romånul fiind singurul care l-a nvins. Un avantaj major al turcului a fost greutatea, fiind cel mai greu dintre to]i sportivii, la cap`tul cel`lalt fiind Viorel, cel mai u[or. A[adar, dup` 28 de meciuri n total, cå[tig`torul ligii a fost turcul Unal Turker, urmat de Viorel Dobrin [i bulgarul Stefan Malinov. Pe locurile urm`toare au venit, n ordine: Marian Rotaru, Daniel Andronache, Dimitar Danov- ski, Antic Bojan [i Stefan Todorov. Datorit` acestui rezultat cåt [i al medaliei de la Campio- natele Mondiale, Viorel Do- brin a confirmat c` este cel mai bun senior romån al mo- mentului. De notificat [i as- censiunea lui Marian Rotaru de la ultimele competi]ii, un sportiv de viitor, cu reale [anse la interna]ionale. Arbitrii concursului au fost Hristo Delidzhakov (Bulga- ria), Victor Barbu, Eduard Dimiean [i Daniel Petre. Alte poze g`si]i pe siteul bratdefier.ro Liga Balcanic` MMaarriiaann RRoottaarruu vvss SStteeffaann TTooddoorroovv VViioorreell DDoobbrriinn vvss UUnnaall TTuurrkkeerr SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro PALATINOSEPALATINOSEgreutate stånga dreapta total loc nume kg puncte loc puncte loc 1. Unal Turker (Tur) 86 119 1 116 1 235 2. Viorel Dobrin 78 111 3 108 3 219 3. Stefan Malinov (Bul) 82 78 6 114 2 193 4. Marian Rotaru 86 111 2 76 7 187 5. Daniel Andronache 85 88 4 82 5 170 6. Dimitar Danovski (Bul) 81 81 5 86 4 167 7. Antic Bojan (Ser) 86 63 8 80 6 143 8. Stefan Todorov (Bul) 83 77 7 66 8 143 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 6/2014 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 89,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. 32 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Steel Man Tg. Neam] Cupa White Tiger Gym |n data de 8 noiembrie 2014, a avut loc cea de-a doua edi]ie a concursului de skandenberg Trofeul Steel Man, desf`[urat la Casa de Cultur` „Ion Creang`” din Tårgu Neam]. Principalul organizator a fost dl Gligor Mosor n colaborare cu Asocia]ia Romån` de Skandenberg „Bra] de Fier”. Arbitrii competi]iei au fost Mircea Simionescu-Simicel [i Ana-Maria Lazar, iar invi- tat a fost Radu Valahu. Clasamentul complet, poze [i video g`si]i pe www.bratdefier.ro juniori -70 kg 1. Cristian Pånzariu 2. Alin Tudor 3. Vasile Ciau[u juniori -80 kg 1. Traian Avac`ri]ei 2. Silviu Pu[ca[u 3. Toma Ciocårlan juniori +80 kg 1. Iulian Mih`il` 2. Vlad Ignea 3. Mirel Bobric seniori -75 kg 1. Dumitru Mihalschi 2. Florin Spiridon 3. Remus B`lu] seniori -90 kg 1. Sebastian Cojocaru 2. Gheorghe Lucu]a 3. Lauren]iu Gu[avan seniori +90 kg 1. Ioan Ursu 2. Iulian Mih`il` 3. Dinu Dobrean open – Cristian Pånzariu AAlliinn TTuuddoorr vvss CCrriissttiiaann PPåånnzzaarriiuu Pe 22 noiembrie, la Bucure[ti, s-a desf`[urat Cupa White Tiger Gym, odat` cu inaugurarea s`lii cu acela[i nume. Au fost cate- gorii atåt pentru amatori, cåt [i pentru profesioni[ti, premi- ile acordate [i loca]ia cen- tral` a s`lii au adus la start mai mult de 50 de sportivi. Arbitrajul a fost asigurat de C-tin Mihai [i Traian Vornicu iar invitat a fost Radu Valahu. Clasamentul com- plet l g`si]i pe siteul nostru bratdefier.ro open stg: 1. Daniel Barbu 2. Mircea Bic` 3. Daniel Andronache -70 kg dr: 1. Alin Tudor 2. Marian Calot` 3. Cosmin Dumitrescu -85 kg dr: 1. Daniel Barbu 2. Alin Hasiuc 3. Alexandru Dr`gan -100 kg dr: 1. Bogdan Stoi- ca 2. Alin Sandu 3. Ion Cål]osu +100 kg dr: 1. Sabin B`dulescu 2. Mihai Dumi- tra[cu 3. Mircea Bic` open dr: 1. Sabin B`dules- cu 2. Alin Hasiuc 3. Daniel Barbu AAlleexxaannddrruu DDrr``ggaann vvss CC--ttiinn GGiiggeeaa O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 KOM FITNESS Bucure[ti, Str. Preciziei 24 www.komfitness.ro SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Vånd afacere fitness sau aparate fitness [i culturism foarte bine ntre]inute, Bucure[ti. Tel. 0746.070.257, 0720.044.867 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,70 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 6/2014 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×