Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness 6/2015

1,952 views

Published on

Culturism & Fitness

Published in: Sports
 • Login to see the comments

Revista Culturism & Fitness 6/2015

 1. 1. FFaaccttoorruull cchheeiiee EEvviittaarreeaa ppllaaffoonn``rriiii TTrreeii lluuccrruurrii iimmppoorrttaannttee nn aalliimmeennttaa]]iiee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (239) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 238, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Mari culturi[ti deceda]i . . . . . . . . . . .8 Trei lucruri importante n alimenta]ie . . . . .14 Profil Patricia Cimpoia[u 17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Marius Florian Andrei . . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (5) . . . . . .22 Factorul cheie . . . . . .25 Evitarea plafon`rii .26 Antrenament pentru spate . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Patricia Cimpoia[u [i Marius Andrei Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 6/2015 32 Culturism&Fitness nr. 6/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 6/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 6/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 6/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 6/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. De la nceput ar trebui s` [tii c`, pentru a deveni un cul- turist de top, trebuie s` folose[ti steroizi anabolizan]i, substan]e care sunt legate cu probleme grave de s`n`tate [i, n cazuri extreme, moarte. |n timp ce steroizii anaboli- zan]i sunt folosi]i n cantit`]i mari, alte substan]e, ap`rute mai recent, precum insulina, hormonul de cre[tere [i diu- reticele sunt mult mai nocive pentru s`n`tate. Steroizii anabolizan]i s-au folosit nc` din anii 50-60, dar consumul abuziv a nceput la sfår[itul anilor 80, nceputul anilor 90. |ncepånd cu mijlo- cul anilor 90 a nceput folosi- rea insulinei [i a hormonilor de cre[tere. Abia n ultimii ani au nceput s` apar` efectele folosirii acestor substan]e de c`tre culturi[tii care concurau n anii 90. Fenomenul este mult mai grav, deoarece apar informa]ii numai despre cul- turi[tii de top profesioni[ti, existånd mult mai mul]i cul- turi[ti amatori cu probleme grave sau care au decedat, dar despre care nu a scris nimeni nimic din cauz` c` nu sunt cunoscu]i. Mor]i dup` 5 ani |n anii 80, dr. Robert Gold- man a f`cut un sondaj printre atle]ii de top referitor la faptul dac` ar accepta, ipotetic vorbind, un pact cu diavolul, garantarea cå[tig`rii tuturor competi]iilor la care ar par- ticipa [i, de asemenea, ga- rantarea mor]ii dup` 5 ani. |n mod paradoxal, majoritatea atle]ilor au acceptat pactul. A fost cunoscut sub denumirea de Dilema Goldman. Tu ai accepta a[a ceva? Indiferent de r`spunsul t`u, mul]i cul- turi[ti competitivi au f`cut-o! Corpuri musculoase f`r` gr`sime Campionii din culturism sunt recunoscu]i u[or datorit` masei musculare extrem de mari, corelat cu un procent foarte mic de gr`sime corpo- ral`. Te ntrebi de ce atåt de mul]i [i risc` s`n`tatea [i via]a. Pentru bani? Succes? Faim`? Sau doar ca s` fie mai musculo[i decåt tipul de al`turi? Abuzul de steroizi, hormoni de cre[tere, insulin` sau diu- retice reprezint` unul din fac- torii principali pentru realiza- rea unui corp foarte masiv cu pu]in` gr`sime. Cum se face c`, la acest sport care, prin defini]ie, nseamn` s` [tii s` m`nånci s`n`tos, s` te antre- nezi, s` fii n form`, mul]i atle]i mor foarte tineri? Scopul este masa muscular`, nu s`n`tatea! Majoritatea gåndesc c` nimic r`u nu li se poate n- tåmpla. Dar a[teapt` ca ace[tia s` treac` de 40 de ani [i vei vedea la ei din ce n ce mai multe probleme de s`- n`tate. Mike Matarazzo, cul- turist profesionist de top al anilor 90, a suferit o opera]ie tripl` de bypass la inim` la vårsta de 38 de ani, un atac de cord la 41 de ani [i a murit la 47 de ani a[teptånd un transplant de inim`. |n anii lui de glorie, cånd ncepuse apa- ri]ia mon[trilor pe scenele de culturism, el declara c` mån- ca zilnic aproape 3 kg de car- ne ro[ie. Cu cå]iva ani nain- tea decesului, cånd se afla ntr-un declin accentuat pri- vind s`n`tatea [i forma cor- poral`, Mike a fost unul dintre pu]inii profesioni[ti care a vorbit deschis despre cantit`- ]ile de substan]e interzise ne- cesare pentru a ajunge [i r`måne n top. Este un fapt indu- bitabil c` numero[i culturi[ti de top au mu- rit datorit` unor varia]ii de „cauze naturale”, de cele mai multe ori atac de cord sau blo- carea unui organ, na- inte s` ajung` la 40 de ani. O parte dintre ei nu au apucat nici 35 de ani. Unii au ajuns aproape la 50 de ani iar pu]ini dintre ei au dep`[it 55 f`r` o pro- blem` serioas` de s`- n`tate. Po]i face un exerci]iu simplu [i s` cau]i fo[ti culturi[ti de top ai anilor 90 care nu au probleme medica- le. Vei vedea c` nu prea ai noroc. R`spunsul comunit`]ii Cånd un culturist moare la o vårst` fraged` (30-50 de ani), din cauza unei probleme medicale, imediat vei g`si r`spunsul fanilor culturismu- lui: „A avut o problem` preex- istent` [i ar fi sfår[it la fel in- diferent dac` era culturist sau profesor de liceu!”. Dac`, ns` e clar pentru toat` lumea c` a for]at prea mult cu con- sumul de substan]e interzise, atunci replica fanilor este: „Mai bine vultur pentru o zi decåt cioar` pentru toat` via]a!” |ncurajarea extremului Culturismul a nceput s` se separe de fitness n anii 50. Construirea de mas` mus cular` a devenit, gradual, scopul principal al acestui sport n detrimentul atletici- t`]ii, for]ei sau puterii. De fapt, nu este nicio coinciden]` c` steroizii au nceput s` ajung` n s`li n anii 60. |n competi]ii au nceput s` fie premiate corpurile mai musculoase cu mai pu]in` gr`sime. Cu cåt culturi[tii erau mai masivi [i defini]i, cu atåt locul lor n clasament era mai sus. Astfel s-a ajuns la ceea ce se caut` azi [i ceea ce se premiaz` iar culturi[tii competitori s-au ndreptat pe acest drum. S`n`tatea nu a ajuns pe planul doi, ea nu mai conteaz` deja! Mai aproape de adev`r este faptul c` nu steroizii ana- bolizan]i ucid, ci abuzul lor. Mari culturi[ti deceda]i Culturism&Fitness nr. 6/2015 98 Culturism&Fitness nr. 6/2015 MMiiiikkee MMaattaarraazzzzoo AAnnddrreeaass MMuunnzzeerr Merit` pre]ul suprem? O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. Este chiar mai adev`rat c`, mai nou, substan]e precum insulina sau hormonii de cre[tere au un risc mai mare decåt steroizii anabolizan]i. Studiile Un studiu din 2014 a urm`rit leg`tura dintre folosi- rea steroizilor anabolizan]i [i func]ia cardiovascular`. Re- zultatele au ar`tat c` folosi- rea dozelor mari de steroizi este legat` cu probleme car- diovasculare [i cu o mortali- tate mai mare fa]` de culturi[- tii naturali. |ntr-un raport din 2012, care a urm`rit rezultatele de la mai mult de 50 de studii pri- vind leg`tura dintre steroizi [i func]ia cardiovascular`, s-a ajuns la acela[i rezultat: folo- sirea steroizilor este un factor valid [i semnificativ n dece- sele datorate problemelor de inim`. Alt studiu a urm`rit prob- lemele de rinichi la cei care foloseau cantit`]i mari de steroizi. S-au g`sit semne de boal` la culturi[tii care foloseau abia de doi ani steroizii [i, aten]ie, unele ire- versibile! Culturi[tii vs al]i atle]i Spre deosebire de cul- turi[ti, decesele la al]i atle]i, din alte sporturi, nu sunt la fel de mult legate de folosirea steroizilor. Cel pu]in nu n pres`! Noi [tim c` steroizii sunt folo- si]i [i la alte sporturi pre- cum rugby, fotbal ameri- can, ciclism, haltere, wrestling. |ns` ace[tia au ap`rut [i la alte sporturi, de alt` natur` fa]` de cul- turism, precum Nascar, criket, volei, handbal, baschet etc. Atle]ii caut` orice posibil avantaj pentru cre[terea per- forman]ei [i a recuper`rii, chiar dac` exist` legi care in- terzic acest lucru. Nefolosirea, folosirea [i abuzul Acum 30 de ani, practican- tul amator, care nu avea de gånd s` concureze, nu era interesat n folosirea steroizi- lor. Dar ast`zi, dac` mergi n orice sal` de fitness, te vei g`si nconjurat de mul]i care folosesc. Primul lucru al nce- p`torilor este acum aflarea de doze [i cicluri, nicidecum cum se execut` corect exerci]iile sau ce trebuie s` m`nånci. Ace[tia vor s` arate mai bine, sunt cei care folosesc steroizi. Exist` grupul celor care nu folosesc, cei naturali, care cresc doar cu antrenament, alimenta]ie [i refacere bine puse la punct. {i mai sunt cei care abuzeaz`, de[i nu au nici 80 de kg, folosesc ace- lea[i doze precum idolii lor de 140 de kg. Ace[tia din urm` ajung, de obicei, statistic`, adic` cei care mor devreme. Cei deceda]i |n anii 60, Peary Rader, editorul revistei Iron Man, a scris un articol n care aten- ]iona comunitatea de cultu- ri[ti privind riscurile folosirii steroizilor. La mai mult de 50 de ani de la acel articol, mul]i culturi[ti au pl`tit pre]ul suprem: 1. Mike Matarazzo - frec- vent n top 10 la concursurile profesioniste dintre anii 1992 [i 2001, de patru ori n primii 5 la Night of Champions - a murit, n 2014, la vårsta de 47 de ani. 2. Dan Puckett - campion al SUA la juniori, categoria 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 6/2015 11 supergrea - a murit de atac de cord, n 2007, la vårsta de 22 de ani. 3. Scott Klein - de 6 ori par- ticipant la na]ionalele de seniori ale SUA - a murit de blocaj renal, n 2003, la vårs- ta de 30 de ani. 4. Robert Benavente - par- ticipant la na]ionalele de seniori ale SUA, din 1994 pån` n 2003, campion regio- nal - a murit de atac de cord, n 2004, la vårsta de 30 de ani. 5. Trevor Smith - culturist antrenor, nu a concurat dar cånt`rea 185 kg - a murit de atac de cord, n 2004, la vårs- ta de 30 de ani. 6. Andreas Munzer - de 13 ori n top 5 la concursurile profesioniste 1986-1996, considerat un pionier n folo- sirea diureticelor, unul dintre cei mai defini]i culturi[ti - a murit, n urma blocajului mai multor organe, n 1996, la vårsta de 32 de ani. 7. Mohammed Benaziza - 7 Grand Prix-uri cå[tigate ntre 1990 [i 1992, campion la Night of Champions (l-a n- vins pe Dorian Yates) n 1990, top 5 la Mr. Olympia 1989-1992 - a murit de insufi- cien]` cardiac`, la cåteva ore dup` ce a cå[tigat Grand Prixul Olandei n 1992, la vårsta de 33 de ani. 8. Daniele Secca- recci - concurent italian profesionist ntre 2007 [i 2013 - a murit de atac de cord, la vårsta de 33 de ani. 9. Luke Wood - concurent profe- sionist ntre 2001 [i 2008 - a murit din cauza complica]iilor transplantului de rinichi, n 2011, la vårsta de 35 de ani. 10. Chris Janusz - culturist amator, antrenor, nutri]ionist - a murit subit n 2009, la vårsta de 37 de ani. 11. Art Atwood - campion la Toronto Pro n 2002, constant n primii 10 ntre 2002 [i 2004 - a murit de atac de cord, n 2011, la vårsta de 37 de ani. 12. Mat Duvall - figur` cu- noscut` n lumea culturismu- lui, dese apari]ii n reviste, top 3 la na]ionalele SUA ntre 10 Culturism&Fitness nr. 6/2015 MMoohhaammmmeedd BBeennaazziiiizzaa AArrtt AAttwwoooodd DDaanniiiieellee SSeeccccaarreecccciiii O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. 1999 [i 2003 - a murit de atac de cord, n 2013, la vårsta de 40 de ani. 13. Ed Van Amsterdam - campion european la mijlocul anilor 90, frecvent n top 10 n 2002 [i 2003 - a murit de atac de cord, n 2014, la vårsta de 40 de ani. 14. Fannie Barrios - dubl` campioan` la Jan Tana (2001, 2002), de 3 ori top 8 la Ms. Olympia (loc 3 n 2002) - a murit de atac de cord, n 2005, la vårsta de 40 de ani. 15. Charles Durr - de 6 ori top 5 la na]ionalele SUA ntre 1988 [i 1999 - a murit de atac de cord, n 2005, la vårsta de 44 de ani. 16. Anthony D'Arezzo - de 3 ori top 10 la na]ionale (1993-1995), campion la NPC New England n 1997- a murit de atac de cord, cu o noapte nainte de concurs, n 2006, la vårsta de 44 de ani. 17. Greg Kovacs - culturist foarte masiv [i puternic, a concurat ntre 1997 [i 2005 - a murit de atac de cord, n 2013, la vårsta de 44 de ani. 18. Ron Teufel - campion la Mr Usa n 1978, locul secund, dup` Samir Bannout, la Mon- dialele de ama- tori din 1979, concurent profe- sionist de top n 1981 [i 1982 - a murit de insufi- cien]` hepatic`, n 2002, la vårsta de 45 de ani. 19. Hans Hopstaken - campion na]io- nal la masters, de dou` ori top 5 la Masters Olympia - a murit de insuficien]` car- diac`, n 2002, la vårsta de 45 de ani. 20. Frank Hillebrand - cu- noscut campion de culturism, top 10 la competi]ii profe- sioniste ntre 1990 [i 1993 - a murit de atac de cord, n 2011, la vårsta de 45 de ani. 21. Alex Azarian - concurent la na]ionalele SUA ntre 2002 [i 2009, de 5 ori campion, antrenor, nutri]ionist, pre- parator - a murit din cau- ze necomunicate, n 2015, la vårsta de 45 de ani. 22. Ray Mentzer - cul- turist profesionist, Mr. SUA n 1978 - a murit de insuficien]` hepatic`, n 2001, la vårsta de 47 de ani. 23. Nasser el Sonbaty - cunoscut culturist profesionist al anilor 90, constant n primele locuri din 1993 pån` n 1998, incluzånd locul 2 la Mr. Olympia 1997 [i locul 3 n 1995 [i 1998 - a murit n urma unor complica]ii ale inimii [i rinichilor, n 2014, la vårsta de 47 de ani. 24. Don Ross - concurent amator ntre 1965 [i 1972, profesionist din 1973 pån` n 1980, cu 10 clas`ri n primii 5 la concursurile importante - a murit de atac de cord, n 1995, la vårsta de 49 de ani. 25. Mike Mentzer - figur` emblematic` a culturismului, rival cu Arnold n competi]ii, constant top 3 la Mr. Olympia, incluzånd locul secund n 1976 [i Mr Universe n 1977, primul culturist profesionist c`ruia i s-a acordat nota per- fect` ntr-un concurs - a murit n urma unor complica]ii la inim`, n 2001, la vårsta de 49 de ani. 26. Don Youngblood - con- curent profesionist la masters din 1994 pån` n 2002, locul 2 la Masters Olympia 2001 [i campion n 2002 la Masters Olympia - a murit de atac de cord, n 2005, la vårsta de 49 de ani. 27. Stoil Stoilov - concurent de seniori [i masters la IFBB n 1995 [i 2014 - a murit la o s`pt`mån` dup` ce s-a cla- sat pe locul secund la un con- curs na]ional, n 2014, la vårsta de 49 de ani. 28. Terri Harris - clasat frecvent n top 5 la na]iona- lele USA [i alte show-uri IFBB, din 2002 pån` n 2012, incluzånd cå[tigarea locului ntåi n 2011 [i 2012 - a murit de atac de cord la dou` zile dup` un concurs, n 2013, la vårsta de 50 de ani. 29. Ed Kawak - de 5 ori Mr. Universe (1982-1985, 1993), participant IFBB n 1996- 1999 - a murit de atac de cord, n 2006, la vårsta de 51 de ani. 30. Vince Comerford - cul- turist amator ntre anii 1984 [i 1986, locul ntåi la categoria mijlocie la na]ionalele SUA n 1987 (a pierdut openul n fa]a lui Shawn Ray) - a murit de atac de cord, n 2014, la vårs- ta de 52 de ani. 31. Greg DeFerro - Mr. International n 1979, de 5 ori clasat n top 4 n show- uri IFBB ntre 1981 [i 1984, locul secund dup` Lee Haney n 1983 la Night of Champions - a murit de boal` de inim`, n 2007, la vårsta de 53 de ani. Mai este o categorie de cul- turi[ti foarte cunoscu]i care, din fericire, mai sunt n via]` n momentul scrierii articolu- lui, dar care au suferit inter- ven]ii majore. 1. Tom Prince - locul 1 n 1997 la na]ionalele SUA, pro- fesionist din 1999 pån` n 2002 - a suferit de insufi- cien]` renal` n perioada pre- competi]ional`, n 2003, la vårsta de 34 de ani. S-a retras n 2004, iar n 2012 a f`cut transplant de rinichi. 2. Don Long - culturist profesionist ntre anii 1996 [i 1999, clasat frecvent n top 10 - a suferit de insuficien]` renal`, n 1999, la vårs- ta de 34 de ani. A primit un transplant de rinichi n 2002 care, la fel, s-au blocat n 2003. A mai participat la cåteva com- peti]ii ntre 2006 [i 2009. A primit alt transplant de rinichi n 2011. 3. Flex Wheeler - unul dintre cei mai buni [i mai armonio[i culturi[ti profesioni[ti, a cå[tigat 17 competi]ii n 1993 [i 2000, s-a clasat de 3 ori pe locul secund la Mr. Olympia (93, 98, 99) - a suferit blocaj renal [i s-a retras „oficial” n 2000, la vårsta de 35 de ani. A mai concurat apoi de dou` ori, ocupånd locul 7 la Mr. Olympia 2002 [i locul 3 la Ironman n 2003. A primit un transplant de rinichi, n 2003. 4. Orville Burke - clasat frecvent n top 10 la concur- surile profesioniste ntre 1999 [i 2002, incluzånd locul ntåi la Night of Champions [i Toronto Pro n 2001- a intrat timp de 6 s`pt`måni ntr-o com` din cauza unor compli- ca]ii chirurgicale, n 2002, la vårsta de 39 de ani. 5. Mike Morris - profesionist ntre anii 2001 [i 2005 - s-a retras din competi]ii din cauza problemelor renale ap`rute. Alexandru Bolborici dup` t-nation.com 12 Culturism&Fitness nr. 6/2015 MMiiiikkee [[iiii RRaayy MMeennttzzeerr NNNNaasssseerr eell SSoonnbbaattyy FFrraannkk HHiiiilllleebbrraanndd EEdd KKKKaawwaakk Culturism&Fitness nr. 6/2015 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. Dac` m`nånci suficient din aceste alimente, atunci ]i po]i asigura cererea de energie pentru corp [i un plus pentru anabolismul muscular. De asemenea, vei g`si vitamine, minerale [i antioxidan]i tot n aceste surse. O bun` strategie este s` nlocuie[ti måncarea proast`, gen fast-food, cu una s`n`- toas`. Dac` nainte måncai 3 mese pe zi, acum asigur`-]i 4-5 mese solide mai mici zil- nic, plus 1-2 din suplimente nutritive. Månc`rurile de tip fast-food, patiserie, cofet`rie, cele cu aditivi sau bogate n gr`simi nes`n`toase con]in valori nutritive foarte proaste [i, chiar dac` con]in calorii, acestea nu sunt de calitate [i scad valoarea nutritiv` a ali- mentelor de calitate ingerate. Creatina Este o substan]` uimitoare ce a fost descoperit` n sec- olul 19. Pe atunci, cercet`torii au descoperit c` vulpile s`lbatice libere au nivele de creatin` mai mari n mu[chi decåt vulpile s`lbatice din captivitate. Mai recent s-a descoperit c` aceast` sub- stan]` joac` un rol foarte important n func]ia muscu- lar` [i, n timpul R`zboiului Rece, atle]ii care au folosit experimental creatin` au ob]inut rezultate excelente. Cantit`]i semnificative de cre- atin` se g`sesc n carne [i pe[te, de aceea atle]ii care m`nånc` mult` carne au cor- puri masive. |n istoria modern`, creatina a fost intensiv cercetat`, fiind, de altfel, cel mai cercetat supliment. Beneficiile ei sunt multiple, cre[terea cu aproape 10% a greut`]ii pen- tru o repetare maxim`, nu- m`rul maxim de repet`ri pen- tru o greutate dat`. Toate acestea dau mu[chiului mai mult` for]` [i implicit mai mult` mas` muscular`. Alt efect interesant al creatinei este c` mu[chii re]in mai mult` ap`, f`cåndu-i s` fie mai mari [i mai plini. Totu[i, acest ultim efect dispare cånd ncet`m adiministrarea cre- atinei dar cre[terile pure n mu[chi r`mån. Cånd mu[chii absorb ap` datorit` creatinei ei experimenteaz` o cre[tere a presiunii intracelulare, de vreme ce volumul celulelor cre[te prin absorb]ia apei. Asta nseamn` c` celulele devin ca ni[te baloane umf- late la maximum. Dac` folo- se[ti creatina mai mult de o lun`, atunci mu[chii nu au alt` cale decåt s` se adap- teze la aceast` presiune crescut` prin cre[terea lor mai mare, devenind mai masivi [i mai puternici. Asta nseamn` anabolism pur. Cum se folose[te creatina Este important s` dizolvi mai ntåi creatina ntr-un lichid nainte de a o ingera, altfel nu ar putea fi absorbit` de intestine [i apoi dus` la ficat. O idee bun` este s` o bem cu ap` c`ldu]`, dar nu fierbinte, pentru c` temper- atura ridicat` degradeaz` creatina. Acela[i lucru se ntåmpl` dac` o ]inem dizol- vat` prea mult timp, a[a c` bem imediat. Consum` cre- Nu-i a[a c` ur`[ti senti- mentul c` orice ai face n sal` nu ob]ii rezultate? Cånd vine vorba despre cre[terea mus- cular`, secretul succesului este n]elegerea mecanismu- lui balan]ei dintre anabolism [i catabolism. Dac` nu ai pro- gresat n ultimul timp, n- seamn` c` p`r]ile de ana- bolism [i catabolism sunt egale, adic` cå[tigi o canti- tate de mas` muscular` pe care, n acela[i timp, o pierzi. Sunt cåteva metode simple [i eficiente prin care s` po]i schimba balan]a n favoarea anabolismului. Rezultatele vor veni treptat, dar cu sigu- ran]` vei deveni mai masiv cu timpul. Iat` cele mai impor- tante trei strategii pentru pro- movarea unui anabolism nat- ural. Folose[te-le pentru tot restul vie]ii [i nu vei regreta! Calorii de calitate Caloriile de calitate sunt cruciale pentru construirea unui fizic musculos [i f`r` mult` gr`sime. Corpul t`u are cåteva componente care creeaz` energia de care ai nevoie zilnic. Prima este rata metabolic` de baz`, care este cantitatea de energie pe care corpul o utilizeaz` pen- tru func]ionarea tuturor pro- ceselor, reac]iilor. Alt factor este termogeneza, energia pe care corpul o folose[te pentru men]inerea tempera- turii corpului n limitele nor- male. Ficatul [i ]esutul adipos maro sunt excelente ma[ini de transformare a nutrien]ilor n energie, la fel [i mu[chii. Al treilea factor este activitatea fizic` care poate varia de la aproape nimic, adic` s` stai n pat toat` ziua, pån` la s` consumi mii de kcalorii prin exerci]ii intense. Po]i g`si foarte u[or online instru- mente de calcul pentru ace[ti factori. Ce vreau s` subliniez aici este c` corpul prioriteaz` cei doi factori, cel de rat` metabolic` de baz` [i de temperatur`, naintea altora, precum folosirea caloriilor pentru anabolismul muscular. Asta nseamn` c`, dac` nu asiguri corpului energia de baz` necesar` pentru func- ]ionare [i n plus pentru mu[- chi, nu vei cre[te n mas` muscular`. Cum s` folose[ti caloriile de calitate Caloriile de calitate constau n proteinele din carne, ou`, pe[te, legume. Carbohidra]ii sau glucidele trebuie s` nu fie rafinate [i s` aib` indicele glicemic mic. Acestea se diger` lent [i umplu mu[chii cu glicogen n loc s` umple celulele cu gr`simi. Carbohidra]ii buni sunt car- tofii (fier]i sau cop]i), orezul brun, fulgii de ov`z, fructele, fructele de p`dure, vege- talele, legumele. G`simea trebuie s` o iei din m`sline, avocado, nuc` de cocos, soia, pe[te gras [i semin]e. Trei lucruri importante n alimenta]ie 14 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Culturism&Fitness nr. 6/2015 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 5/2015 17 VVåårrsstt``:: 26 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,69 m GGrreeuuttaattee: 56 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: violoncelist` n trupa Amadeus HHoobbbbyyuurrii:: echita]ia, snowboarding, waterboarding, jogging MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: pe[tele [i fructele de mare EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu aabbddoommeenn:: – ridic`ri de picioare la paralele, 4 x 20 – crunch, 4 x 20 – frog kickes, 4 x20 PPPPAAAATTTTRRRRIIIICCCCIIIIAAAA CCCCIIIIMMMMPPPPOOOOIIIIAAAAßßßßUUUU atina nainte de mese [i de antrenament pentru o absor- b]ie maxim`. Mu[chii au capacitatea de a-[i m`ri nive- lul de creatin` cu aproximativ 20% iar acest lucru se ntåm- pl` dac` consumi 20 g de creatin` zilnic, timp de 5 zile, sau 4 g zilnic, timp de o lun`. Nu po]i m`ri nivelul de cre- atin` mai mult de atåt a[a c` nu e nevoie de doze mai mari. De vreme ce e greu s` absorbi mai mult de 5 g odat`, trebuie s` divizezi cele 20 g n 4 por]ii zilnice. Siguran]a folosirii creatinei a fost investigat` foarte atent [i s-a g`sit c` o po]i folosi timp de 8 s`pt`måni ncontin- uu, f`r` s` sim]i vreo difer- en]`. Dup` acest interval, se pare c` nivelul creatinei din mu[chi scade, dar oricum e[ti mai masiv de cånd ai nceput administrarea ei. O po]i folosi luni de zile ncontinuu, dar dup` cele 8 s`pt`måni tre- buie s` te a[tep]i la o sc`dere a eficien]ei ei. BCAA Exist` cam 20 de aminoa- cizi n mu[chii t`i, dar niciunul nu este la fel de special pre- cum leucina, isoleucina [i valina, cunoscu]i ca aminoa- cizi cu caten` ramificat`. Ei sunt 3 din cei 9 aminoacizi esen]iali de care corpul t`u are nevoie pentru a cre[te n mas` muscular`. BCAA reprezint` cam 20% din totalul aminoacizilor din mu[chi [i pot fi folosi]i direct, ca surs` de energie pentru antrenamentele grele. Antre- namentele intense din sal` duc la o pierdere de mas` muscular`, mai ales dac` ]ii regim [i faci mult cardio. Su- plimentarea cu BCAA nu numai c` va fi o surs` n plus de energie pentru mu[chi, dar va bloca unele enzime responsabile pentru catabo- lismul mu[chilor. Rezultatul e c`, indirect, se favorizeaz` anabolismul prin suprimarea catabolismului. Studiile au ar`tat c` o prea pu]in` canti- tate de BCAA din alimenta]ie va rezulta n mai pu]in` mas` muscular`, mai ales n pe- rioadele de definire, cånd atletul ]ine regim. Pudrele sau concentratele proteice sunt surse de BCAA dar, de cele mai multe ori, cantit`]ile de leucin`, isoleucin` [i valin` sunt mici. De aceea, dac` lu`m direct un supliment de BCAA, imediat dup` antrena- ment, vom beneficia mult mai eficient de aportul celor trei componente. Mai mult, ace[- tia influen]eaz` hormonii aso- cia]i cre[terii musculare, pre- cum testosteronul [i hormo- nul uman de cre[tere, cre- scånd [i mai mult efectul ana- bolic. Cum se folosesc BCAA Doza optim` este de 5-10 g zilnic, depinzånd de masa muscular` activ` a atletului, ntr-un raport de 2:1:1 de leucin`, iso- leucin` [i valin`. |mparte doza zil- nic` nainte, n timpul [i dup` a n t r e n a m e n t , pentru beneficii maxime. Intere- sant la acest supliment e c` nc` nu este n- ]eles pe deplin [i noi beneficii sunt descoperite [i acum. Alexandru Bolborici dup` Ironman 16 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Culturism&Fitness nr. 6/2015 17 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. Phil Heath a mul]umit fanilor [i organizatorilor com- peti]iei Mr. Olympia 2015? La conferin]a de pres`, ce a avut loc dup` Mr. Olympia, 2015, Phil Heath, aflat la a 5-a victo- rie consecutiv`, a ]inut s` mul]umeasc` fanilor pentru c` au cheltuit resurse finan- ciare considerabile pentru a veni n acel weekend la Las Vegas ca s` fie al`turi de to]i ace[ti sportivi extraordinari, n loc s` mearg` ntr-o vacan]`. De asemenea, el s-a ar`tat ncåntat de ideea orga- nizatorilor care au trecut pe postamen- tul statuetei ce se acord` cå[tig`toru- lui numele celor 12 cå[tig`tori de pån` acum [i, nu n ultim- ul rånd, s-a ar`tat ncåntat [i de premi- ul de 400.000 de $, de[i a ]inut s` men]ioneze c` el concureaz` pentru trofeu, nu pentru bani. 4 concursuri de profesioni[ti au avut loc n ultimele dou` luni? La 9 zile dup` Mr. Olympia, pe 26 septembrie, a avut loc, la Madrid, Arnold Classic Europe. Au lipsit 3 concuren]i dintre cei prezen]i la Mr. Olympia n top 10. Cei prezen]i n primii 8 s-au clasat n aceea[i ordine ca la Mr. Olympia. Deci, spectatorii au v`zut, ca s` zic a[a, concur- sul Mr. Olympia, f`r` con- curen]ii de pe locurile 1, 6 [i 10, Dexter Jackson trecåndu- [i n palmares nc` o victorie important`. Apoi, pe 3 octombrie, a avut loc Praga Pro, n Cehia, unde Dexter a mai cå[tigat o dat`: 1. Dexter Jackson, 2. Mamdouh Elssbiay, 3. Shawn Rhoden, 4. Dennis Wolf, 5. William Bonac, 6. Roelly Winklaar. Dup` nc` o s`pt`mån`, pe 10 octombrie, n Lahti, Finlanda, a avut loc Nordic Pro, cå[tigat de William Bonac, care a avansat treptat n clasamente pe m`sur` ce au nceput s` lipseasc` con- curen]ii de top de la Olympia. Ultimul concurs important al anului, din liga profesion- ist`, poart` numele unui cul- turist celebru care s-a luptat cu Arnold pentru titlul Mr. Olympia din 1975, devenind apoi actor, Lou Ferrigno. Din p`cate, concursul nu are pre- mii n bani la fel de mari pre- cum cele organizate de Arnold, de aceea nu atrage competitori de vårf. Locul doi a fost cå[tigat de Ronny Rockel, care a ocupat locul 14 la Mr. Olympia, concursul Ferrigno Legacy Pro fiind 18 Culturism&Fitness nr. 6/2015 foto:Flexonline.com DDeexxtteerr JJaacckkssoonn cå[tigat de Joshua Lenartowicz. Dexter Jackson are, la 45 de ani, cel mai prolific an din carier`? Dexter con- cureaz` de 23 de ani, din care 17 la profesioni[ti, unde a luat locul ntåi de 24 de ori, inclusiv titlul suprem la Mr. Olympia n 2008 iar 5 victorii sunt la Arnold Classic. Anul acesta Dexter a cå[tigat 4 concursuri profesioniste ma- jore [i a ie[it pe locul 2 la Mr. Olympia, avånd [ansa ca n 2016 s` doboare recordul lui Ronnie Coleman care are cele mai multe victorii n con- cursurile profesioniste. Anul acesta, dup` atåtea victorii, o firm` important` de supli- mente nutritive a semnat un contract cu el pentru o cifr` cu multe zerouri. Se pare c` Dexter va mai sta cå]iva ani pe podiumul marilor com- peti]ii. Shawn Rhoden e mul]umit c` l-a b`tut pe Dennis Wolf la Mr. Olympia? Shawn Rhoden, locul 3 la Mr. Olympia, a declarat dup` concurs: „Nu voi fi niciodat` cel mai mare culturist de pe scen`, dar p`[esc pe scen` ca [i cum a[ fi cel mai mare tip. Trebuie s` ai aceast` ncredere n tine, fie c` e con- curs local, fie c` e Mr. Olympia. Nu mi-e fric` s` stau lång` Phil, Wolf, Mamdouh... nu conteaz` cine e. Sunt mul]umit c` l-am b`tut pe Dennis Wolf, am pierdut n fa]a lui concursul Arnold Classic 2014 de[i cred c` meritam s` cå[tig n ciuda faptului c` Dennis e mai nalt [i mai greu decåt mine. A fost o nfrångere dureroas`, foar- te dureroas` [i de aceea ultimele dou` clas`ri n fa]a lui la Mr. Olympia mi-au prins bine. Anul trecut am concurat [i am f`cut demonstra]ii n 16 ]`ri diferite a[a c` nu am avut atåt de mult timp cåt mi dore- am pentru preg`tirea pentru Mr. Olympia. Acum mi-am stabilit un num`r maxim de apari]ii la show-uri [i sper s` progresez de la an la an.” campionul de cultu- rism Cristian Zlatanovici a revenit n concursuri dup` o pauz` de 16 ani? El a partici- pat n octombrie, la Cupa Romåniei, la categoria 70 kg seniori, unde a ob]inut meda- lia de bronz. Deja se preg`- te[te intens pentru c` la anul dore[te s` participe la mas- ters. Radu Valahu s-a c`s`torit? Gigantul de 136 kg, campion la skandenberg, s-a c`s`torit pe data de 20 octombrie cu Roxana care cånt`re[te cu 90 kg mai pu]in decåt el. Showman, cum este el, nici la propria nunt` nu au lipsit momentele caracteris- tice create pe loc. Culturism&Fitness nr. 6/2015 19 RRaadduu VVaallaahhuu [[ii RRooxxaannaa SShhaawwnn RRhhooddeenn PPhhiill HHeeaatthh CCrriissttiiaann ZZllaattaannoovviiccii O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 29 de ani,1,75 m [i 80 de kg. – Cum te-ai apucat de fit- ness [i de ce? – Am nceput acum doi ani [i jum`tate ca instructor la o sal` de fitness [i atunci mi- am dat seama c` iubesc ceea ce fac [i c` merit` s` m` dedic ntru totul. Din dorin]a de a fi cåt mai aproape de clien]ii mei [i a-i ajuta n a de- veni varianta lor cea mai bu- n`, am decis s` devin antre- nor personal ca s` fiu al`turi de clien]ii mei 24 de ore din 24. De asemenea, am urmat cursuri de specializare pentru a-mi mbun`t`]i cuno[tin]ele n domeniul fitnessului, pen- tru a oferi servicii de cåt mai bun` calitate. Tot ceea ce pot spune la ora actual` este c` sunt ntr-o continu` transfor- mare. |n acest domeniu nu te opre[ti niciodat`! – Cum arat` programul t`u de antrenament [i cel alimen- tar? – |n prima parte a zilei de luni ncep antrenamentul de cardio iar n a doua parte a zilei antrenez pieptul [i abdomenul. Mar]i fac spate , miercuri - deltoizii, joi - bra]e- le, iar vineri diminea]` - abdo- menul iar seara - picioare. |n ceea ce prive[te alimenta]ia, am un regim destul de echili- brat. |n prima parte a zilei m`- nånc carbohidra]i, cereale in- tegrale [i salat` de fructe, iar restul zilei consum proteine, piept de pui, pe[te, legume [i multe ou` fierte. – Unde ]i antrenezi clien]ii? – La sala Royal Fitness din cartierul Militari, Bucure[ti. – Ce vor s` ob]in` cei care vin la sal`? – Foarte simplu! B`ie]ii vor bra]e mari, abdomen bine conturat [i spate mare. Fetele vor fesieri bine contura]i, pici- oare sub]iri [i abdomen cu p`tr`]ele. – Ce recomanzi ncep`tori- lor? – Recomand ncep`torilor s` n]eleag` importan]a sin- tagmei fitness=s`n`tate. Acesta nu este un sport, este un stil de via]` pentru oameni disciplina]i. Nu exist` o cale u[oar` pentru a avea rezul- tate, decåt prin mult` munc` [i disciplin`. |ntotdeauna pa- [ii mici sunt cheia marilor succese! Un alt sfat foarte important pentru ncep`tori este s` acorde mare aten]ie execut`rii corecte a exerci- ]iilor [i nu m`rimii greut`]ilor. Interviu cu Insist pe acest subiect deoa- rece mul]i dintre ei au tendin- ]a de a folosi greut`]i mari pe care nu le pot controla din dorin]a de a impresiona pe cei din jur. Astfel exist` riscul de a se accidenta. – Ce proiecte de viitor ai? – Momentan am nceput un proiect pe youtube, MaxFit, unde m` adresez oamenilor de acas` care nu pot ajunge la o sal` sau care nu [i per- mit un antrenor personal, unde i nv`] mai multe tipuri de antrenamente pentru a se bucura de frumuse]ea [i s`n`tatea fitnessului. Vreau s` m` specializez cåt mai mult n acest domeniu [i pe viitor s` particip la un concurs de fitness, pentru mine n primul rånd, dar [i pentru clien]ii mei. Este o experien]` unic` prin care ajungi al`turi de oameni deosebi]i. 20 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenin- du-se astfel accidentele car- diovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata meta- bolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 6/2015 21 Marius Florian Andrei O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Anatomie locomotorie uman` (I) Marian Constantin, biolog Sistemul locomotor este format din trei componente: mu[chii scheletici, suportul mobil al mi[c`rii, articula]iile, suportul semimobil, [i oasele, care constituie suportul solid [i pasiv al celorlalte dou`. F`r` a intra n detalii, care pot fi g`site consultånd o carte de anatomie, voi prezenta, pe scurt, anatomia aparatului locomotor, punånd accent, mai mult, pe plan[e, pentru a eviden]ia pozi]ia oaselor [i a mu[chilor princi- pali, la ace[tia din urm` indicånd [i ac]iunea exerci- tat` n timpul contrac]iei. Scheletul uman Scheletul reprezint` totali- tatea oaselor din organism, care, la omul adult, sunt n num`r de 206-207, iar la copil, circa 270, datorit` prezen]ei mai multor centri de osifica]ie n structura unor oase, suda]i prin cartilaje. Scheletul cuprinde: scheletul axial (craniul, coloana vertebral`, coastele [i sternul); scheletul apendicular (scheletul centurilor [i schele- tul membrelor liber). Craniul este format din 24 de oase, plus osul hioid [i oasele urechii medii, care, chiar dac` nu sunt articulate cu oasele craniului, fac parte din aceea[i regiune a corpu- lui. Craniul ad`poste[te organele sistemului nervos central [i unele organe de sim] [i ale c`ilor aero diges- tive superioare. Coloana vertebral` este format` din 33-34 de verte- bre, mp`r]ite n cinci regiuni [i articulate ntre ele. Coastele sunt oase late, n num`r de 12 perechi, [i formeaz` cutia toracic`, mpreun` cu regiunea tora- cal` a coloanei vertebrale [i cu sternul, os lat situat medi- an, anterior. Membrul superior este for- mat din centura scapular` (omoplat [i clavicul`) [i din Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 6/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. oasele membrului liber (humerus, ulna, radius, 8 carpiene, 5 metacarpiene [i 14 falange). Membrul inferior este for- mat din centura pelvian` (dou` oase coxale, formate prin sudarea a trei oase: ilion, ischion [i pubis) [i din oasele membrului inferior liber (femur, rotula, tibie, fibul`, 7 oase tarsiene, 5 metatarsiene [i 14 falange). Articula]iile Articula]iile realizeaz` leg`turile dintre oase [i sunt elementele semiactive ale mi[c`rii, participånd la aceas- ta, dar f`r` a o ini]ia. Ele per- mit diferite grade de mobili- tate ntre segmentele osoase prinse, prin cartilaje, prin liga- mente, prin ]esut conjunctiv fibros sau prin ]esut osos. |n corpul uman, sunt mai multe tipuri de articula]ii, dintre care, cea mai mobil` [i cea mai predispus` la accident`ri la practican]ii culturismului [i ai fitnessului este articula]ia scapulo humeral`, iar cele mai pu]in mobile sunt articu- la]iile dintre oasele cutiei craniene. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Exist` o multitudine de metode de antrena- ment [i tehnici de execu]ie. Foarte bune, foarte utile. Toate trebuie testate, apreciate [i utilizate n func]ie de beneficii [i rezultate con- crete. |n c`utarea antrenamentului ideal care s` se potriveasc` perfect tipului de corp, orice tån`r petrece mult timp citind articole dedicate acestor tipuri de tehnici [i metode. Mul]i cred c` exist` metode secrete ale marilor campioni [i c`, dac` le-ar afla, ar reu[i [i ei progrese uimitoare. Acum ceva timp a venit la mine un tån`r destul de bine f`cut [i mi-a zis: „Robert m` cheam`, a[ vrea s` m` antrena]i pentru c` vreau s` mai progresez [i s` intru n com- peti]ii. Am mai experimentat cu diverse me- tode de antrenament, dar nu ar`t cum a[ vrea [i m` g`ndesc c` poate m` ajuta]i s` g`sesc metoda care mi se potrive[te cel mai bine.” Am nceput antrenamentele [i el a remarcat c`, fa]` de ce obi[nuia s` fac` pån` atunci, eu l puneam s` fac` mult mai multe serii pentru fiecare grup` muscular`. Dup` cåteva s`pt`måni a nceput s` vad` progrese [i mi-a spus: „Domnu' Florin, pån` acum to]i m` sf`tuiau s` folosesc o metod` sau alta, dar nimeni nu mi-a zis c` secretul e c` pur [i sim- plu trebuie s` munce[ti din greu. Dumnea- voastr` sunte]i primul care m-a pus la munc`. Acum [tiu ce am de f`cut.” Deseori acesta e singurul lucru care st` ntre tine [i progresul pe care a[tep]i s`-l ob]ii. Trebuie s` munce[ti din greu [i s` faci asta la fiecare serie pån` la limita de suportabilitate a organismului. Mul]i se pierd pe drum, aplicånd n esen]` corect metode de antrenament sau tehnici de execu]ie bune, dar nu pun cu adev`rat pasi- une, entuziasm, dorin]` arz`toare la fiecare serie f`cut` [i deseori la antrenament nu storc la maximum grupa lucrat` pentru c` nu fac suficiente serii. Arnold zicea c` se gånde[te la bicep[ii s`i ca la ni[te mun]i atunci cånd i lucreaz`. Frank Zane spunea c` ultimele repet`ri ale seriei sunt cele mai importante. Ronnie Coleman zicea c` seria ncepe cu adev`rat atunci cånd crezi c` nu po]i face nicio repetare [i ]i vine s` te opre[ti. Dac` nu te opre[ti, vei ajunge campion. De multe ori campionii se antreneaz` mpreun` cu alt sportiv cam de aceea[i for]` [i se provoac` la fiecare serie s` fac` mai multe repet`ri cu greut`]i mai mari. E cea mai bun` metod` de a stimula [i de a ridica nivelul antrenamentelor. Munca grea, ndårjit`, nu poate fi b`tut` de nimic!!! Culturism&Fitness nr. 6/2015 25 Factorul cheie Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR FFlloorriinn UUcceeaannuu 24 Culturism&Fitness nr. 6/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic Fiecare dintre cei care practic` n mod regulat fit- nessul are n vedere cåteva aspecte care cuantific` prac- tic rezultatele ob]inute. Cel mai vizat aspect este acela de a modifica compozi]ia cor- poral`, adic` de a reduce substan]ial nivelul de ]esut adipos [i, n aceea[i m`sur`, hipertrofierea/tonifierea ]esu- tului muscular somatic. Evident, cei care au deja mul]i ani de antrenament con- stant [i serios [i pot pune n d r e p t ` ] i t problema atin- gerii limitei biologice a organismului, adic` a ni- velului maxim de dezvoltare muscular` f`r` utilizarea unor substan]e sti- mulatoare, pr- ecum steroizii anabolizan]i sau hormonii de cre[tere. Odat` atins` aceast` limit`, potrivit cerce- t`rilor [tiin]i- fice, este foar- te dificil ca ea s` fie dep`[it` n mod natural, doar prin mbu- n`t`]irea uneia dintre cele trei coordonate esen]iale: antrenament, nu- tri]ie, odihn`. Dac` ns` este vorba des- pre practicantul natural, de nivel intermediar sau avan- sat, care nu a atins nc` limi- ta biologic` a dezvolt`rii, de- p`[irea perioadelor de plafo- nare n cre[tere muscular` [i for]` este un obiectiv realiza- bil [i binen]eles o provocare. Voi prezenta, pe parcursul a cåteva articole, schimb`rile ce pot fi f`cute la nivelul abord`rii antrenamentului, alimenta]iei, refacerii [i recu- per`rii post-antrenament. |n cadrul acestui articol, voi discuta problema evalu`rii obiective a statusului fizic existent, pentru ca ulterior s` poat` fi stabilit` cu claritate calea de urmat. Sportivul trebuie s` se deta[eze psihic de plafona- rea ap`rut` [i va face o eva- luare obiectiv` a progresului ob]inut pån` atunci, dar [i o analiz` corect` a neajunsu- rilor. De asemenea, fiecare dintre cei afla]i ntr-o astfel de situa]ie ar trebui s` se ntrebe dac` nu cumva motivul pen- tru care evolu]ia lor a stagnat este acela c` a[teapt` prea mult de la propriul corp. Ace[- tia ar putea merge mai depar- te cu analiza [i, cu siguran]`, ar putea depista [i alte motive care conduc la e[uarea unui program de antrenament. Un aspect care, indiferent de nivelul atins de un sportiv, mbun`t`]e[te performan]a [i care nu trebuie uitat atunci cånd vine vorba de evaluarea progreselor [i de evitarea pla- fon`rii este planificarea antre- namentului [i nutri]iei pe o perioad` suficient de lung` [i notarea acestor programe ntr-o agend` pe care o ve]i consulta periodic. Astfel, cu siguran]` va fi mult mai greu s` v` abate]i de la programul stabilit. Faptul c` uneori nu suntem capabili s` con[tien- tiz`m propriile noastre rezul- tate este cauzat cel mai ade- sea de lipsa unui jurnal al activit`]ilor, n care s` not`m acele detalii care mai tårziu ne vor ajuta s` identific`m 26 Culturism&Fitness nr. 6/2015 motivele plafon`rii. Motiva]ia pentru a r`måne n programul propus este foarte important` iar, pentru a r`måne motivat cåt mai mult timp, este nece- sar s` v` g`si]i fie un parte- ner de antrenament ori un grup de prieteni care s` aib` acelea[i preocup`ri ca [i voi. Fitnessul, ca orice alt do- meniu, evolueaz`. Noi meto- de de antrenament [i nutri]ie sunt descoperite [i imple- mentate iar cele vechi sunt mbun`t`]ite. |n momentul n care ve]i considera c` [ti]i totul, probabil c` va nceta [i evolu]ia, iar asta se ntåmpl` pentru c` nu ve]i mai aduce n programul vostru nimic nou, inovator, care s` stim- uleze progresul. Trebuie s` n]elegi, n primul rånd, cum func]ioneaz` corpul t`u [i de ce are nevoie pentru a pro- gresa. Deci, pune]i-v` ntre- b`ri, citi]i, documenta]i-v` [i alege]i r`spunsurile care vi se potrivesc cel mai bine. {i nc` o chestiune: nu ntotdeauna o metod` care prive[te antre- namentul sau alimenta]ia [i care a dat rezultate n cazul unei anume persoane trebuie n mod obligatoriu s` fie un succes [i pentru un alt practi- cant. Fiecare organism este unic [i de aceea antrenamen- tul [i nutri]ia trebuie individu- alizate n func]ie de nevoile specifice, cu precizarea c` anumite principii universal va- labile sunt aplicabile tuturor. O alt` cale sigur` c`tre in- succes este folosirea stero- izilor anabolizan]i. E clar c` fiecare dintre noi vrea cåt mai mult, cåt mai bun [i desigur cåt mai repede, ns` steroizii nu sunt o solu]ie, ci mai de- grab` un sabotaj adus corpu- lui vostru. Drumul bun [i sigur este de fapt abordarea sis- tematic`, serioas` [i respon- sabil` a antrenamentului, nu- tri]iei [i refacerii. |n num`rul viitor al revistei, vom discuta despre modific`- rile ce pot fi f`cute la nivelul componentei antrenament pentru a dep`[i cu succes Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Evitarea plafon`rii Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 6/2015 27 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 6/2015 29 Fie c` vorbim despre un fizic complet, precum al celor care concureaz`, fie c` vrei s` la[i o impresie bun` n mintea celor din jurul t`u, un spate bine dezvoltat este un argument serios. Unii atle]i sunt buni la capitolul l`]ime, dar le lipsesc detaliile [i grosi- mea pentru un aspect com- plet. Al]ii pot ascunde mone- de n grosimea mu[chilor spatelui, dar par c` pot trece printr-o sp`rtur` ngust` din- tr-un perete din cauza lipsei l`]imii marilor dorsali. Indife- rent n ce categorie te afli, ci- te[te mai departe pentru c` avem solu]ii pentru tine. Po]i folosi ambele programe, al- ternativ, de la un antrena- ment la altul, pentru a surprin- de tot timpul spatele pentru noi cå[tiguri. Solu]ia pentru l`]ire De[i multe exerci]ii au ca scop mbun`t`]irea n gene- ral a spatelui, po]i folosi unele mi[c`ri pentru a ]inti exact zona sau zonele problem`. Dac` vrei s`-]i mbun`t`]e[ti forma de V, atunci ncearc` pentru cåteva luni urm`torul program. Trac]iuni la bar` fix` Apuc` bara cu o l`]ime n- tre palme mai mare decåt l`- ]imea umerilor, dar nu una foarte larg`, alege astfel ncåt s` fie confortabil`. Las`-te s` atårni cu bra]ele ntinse. Folo- sind for]a dorsalilor ridic` cor- pul pån` cånd b`rbia ajunge la nivelul barei. |ncearc` s` men]ii pozi]ia pentru o secun- d`. Dac` nu po]i face exerci- ]iul cu greutatea proprie, nlo- cuie[te-l cu varianta la helco- metru. Dac` po]i face cu u[u- rin]` peste 10 repet`ri, pune- ]i centura [i adaug` greutate adi]ional` sau apuc` ntre t`lpi o ganter`. Pullover cu gantera |ntinde-te pe spate, per- pendicular pe o b`ncu]`, p`streaz` t`lpile n con- tact cu solul [i picioarele ndoite din genunchi. Apuc` o ganter` [i ntin- de bra]ele n sus. Co- boar` bra]ele n spatele capului cåt sim]i c` dor- salii sunt ntin[i. Adu bra]ele din umeri la pozi- ]ia ini]ial`, deasupra pie- ptului. Nu gr`bi execu]ia! Ramat din [ezånd la cablu cu priz` larg` A[az`-te la aparatul de ramat. Ata[eaz` o bar` mai lat`. Dac` sala dispune de una cu priz` medie (vezi foto), alege- o pe aceea, dac` nu, o bar` dreapt` va face tre- aba. |ncepe cu bra]ele ntinse, spatele drept [i cambrat. Trage bara pån` atinge stomacul [i men]ine contrac]ia timp de o secund`. |ntinde lent bra]ele napoi [i repet`. Trageri cu bra]ele ntinse cu frånghia Stai cu fa]a la un scripete plasat sus. foto:Ironman ttrraacc]]iiuunnii llaa bbaarraa ffiixx`` ppuulllloovveerr ccuu ggaanntteerraa rraammaatt ddiinn [[eezzåånndd ttrraaggeerrii ccuu ffrråånngghhiiaa Antrenament pentru spate Cele dou` programe v` vor ajuta s` ad`uga]i atåt l`]ime cåt [i grosime spatelui 28 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Trac]iuni la bar` fix` cu priz` larg`, 3-4 serii x maxi- mum de repet`ri Pullover cu gantera, 3-4 x 12-15 Ramat din [ezånd la cablu cu priz` larg`, 3-4 x 12-15 Trageri cu bra]ele ntinse cu frånghia, 3-4 x 12-15 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. 30 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Ata[eaz` o frånghie la cablu. Pozi]ioneaz`-te mai departe de greut`]i astfel ncåt atunci cånd cobori bra]ele p`strate ntins s` nu atingi aparatul. |ncepe cu bra]ele ridicate [i ntinse, ]inånd capetele från- ghiei apropiate. Trage bra]ele n jos, p`stråndu-le ntinse. Cånd bra]ele coboar` sub ni- velul pieptului, dep`rteaz` capetele frånghiei pentru o mai bun` contrac]ie a dor- salilor. Execut` lent. Solu]ia pentru grosime Sunt oameni binecuvånta]i cu spate lat, dar care nu prezint` acea grosime care d` aspectul de pur` for]` [i putere. Dac` vrei s` adaugi grosime spatelui t`u, atunci programul urm`tor este pen- tru tine. |ndrept`ri cu bara |nc`lze[te-te bine, nce- pånd cu bara goal`, apoi ad`- ugånd 20-30 kg la fiecare se- rie de nc`lzire. Folose[te o priz` prona]ie iar dac` greu- tatea este mare [i sim]i c` ]i scap` folose[te o priz` mixt`, alternånd priza palmelor de la o serie la alta. |n timpul seriei, ndoaie genunchii, p`streaz` spatele tot timpul cambrat. Nu exagera cu greutatea, ale- ge-o ca s` te ncadrezi pentru cele 8-10 repet`ri. Cere sfat- ul, privind execu]ia, celor mai cu experien]` sau instructoru- lui s`lii. Ramat cu bara T P`strånd spatele drept, apleac`-te la un unghi de aproximativ 45 de grade [i apuc` månerele barei T. Trage bara pån` cånd atingi cu måinile sau discurile piep- tul. P`streaz` pozi]ia de sus timp de o secund` [i stoarce la maximum mu[chii spatelui. Folose[te discuri cu diame- trul mai mic pentru a nu limita amplitudinea mi[c`rii. Dac` nu ai o bar` T n sal`, fixeaz` o halter` cu un cap`t ntr-un col], n cel`lalt cap`t pune discuri [i ata[eaz`-i un måner V. Ramat cu gantera Pune un bra] [i genunchiul corespunz`tor pe o b`ncu]` orizontal`. Apuc` o ganter` cu bra]ul liber [i p`streaz` cel`lalt picior ferm pe podea. Pozi]ia trunchiului trebuie s` fie aproape paralel` cu solul. P`strånd cotul apropiat de corp, ridic` gantera n sus [i spre [old. Stoarce mu[chiul timp de o secund` n partea de sus. Dup` completarea seriei, stai 10-20 de secunde [i repet` cu cel`lalt bra]. Trac]iuni la helcometru cu månerul n V Ata[eaz` un måner n V la cablul helcometrului. Fixea- z`-]i picioarele sub perni]e, apuc` månerul cu bra]ele n- tinse deasupra capului. Cu for]a dorsalilor, trage månerul pån` atinge pieptul. |ncearc` s` p`strezi trunchiul drept [i s` nu implici bicep[ii, gån- de[te-te c` bra]ele sunt ni[te cårlige care trag greutatea. P`streaz` pozi]ia de con- trac]ie maxim`, cånd månerul atinge pieptul, timp de o se- cund`. Adu bra]ele lent la pozi]ia ini]ial`. La ambele programe, pau- za ntre serii trebuie s` fie de 2 maximum 3 minute la exer- ci]iile grele, precum ndrept`- rile. La programul pentru l`]ire este indicat s` alegi [i un exerci]iu special pentru lombari, precum hiperexten- siile, 3-4 serii pån` la epuizare. Alexandru Bolborici dup` Ironman nnddrreepptt``rrii ccuu bbaarraa rraammaatt ccuu bbaarraa TT rraammaatt ccuu ggaanntteerraa |ndrept`ri cu bara, 3-4 x 8- 10 Ramat cu bara T, 3-4 x 8- 10 Ramat cu gantera, 3-4 x 12-15 Trac]iuni la helcometru cu månerul n V, 3-4 x 12-15 ttrraacc]]iiuunnii ccuu mmåånneerruull nn VV Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 6/2015 31 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 6/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. |n data de 5 decembrie, s-a desf`[urat la Romexpo prima edi]ie a acestui concurs. Cristian Anghel, culturist de performan]`, a fost organiza- torul principal al festivalului, care a mai cuprins [i concur- suri de strongman [i street workout. Premiile atractive au adunat sportivi consacra]i de la noi din ]ar`, dar [i din Moldova [i Bulgaria. Premiul cel mare, openul la bra]ul drept seniori, a fost cå[tigat de Sabin B`dulescu. Clasamentul complet l g`si]i pe siteul bratdefier.ro The OG Festival Codlea Power Cup RRaadduu VVaallaahhuu,, SSaabbiinn BB``dduulleessccuu [[ii CCrriissttiiaann AAnngghheell Concurs de tradi]ie deja la Codlea, a adunat, pe data de 12 decembrie, un num`r mare de sportivi. Dan Vlad s- a remarcat nc` o dat` printr- o foarte bun` organizare. La openul seniorilor s-a impus bulgarul Plamen Dimitrov, cå[tig`torul cate- goriei de 85 kg. Clasament complet, poze [i video g`si]i pe bratdefier.ro MMiirrcceeaa SSiimmiioonneessccuu--SSiimmiicceell,, AAlliinn SSaanndduu,, RRaadduu VVaallaahhuu,, PPllaammeenn DDiimmiittrroovv,, DDaanniieell PPrrooccooppcciiuucc [[ii DDaann VVllaadd 32 Culturism&Fitness nr. 6/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Vånd aparatur` profesiona- l` (Panatta) Technogym, sal` complet`. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,59 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 6/2015 35 L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×