Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness

1,158 views

Published on

– Olympia 2015
– Abdomen de invidiat
– Tendinte in arbitraj
– Interviu cu Viorel Constantin
– Stiati ca…
– Antrenamentul pentru umeri al lui Mr. Olympia
– Mic ghid de culturism si fitness (4)
– Antrenamentul persoanelor varstnice
– Exercitii subapreciate
– Skandenberg

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness

 1. 1. AAbbddoommeenn ddee iinnvviiddiiaatt OOllyymmppiiaa 22001155 EExxeerrccii]]iiii ssuubbaapprreecciiaattee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (238) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 237, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Olympia 2015 . . . . . . .8 Abdomen de invidiat . . . . . . . .13 Tendin]e n arbitraj .14 Interviu cu Viorel C-tin . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Antrenamentul pentru umeri al lui Mr. Olympia .20 Mic ghid de culturism [i fitness (4) . . . . . .22 Antrenamentul persoanelor v~rstnice . . . . . . . . .25 Exerci]ii subapreciate . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Mihaela Ra[c` [i Viorel Constantin Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,50 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 5/2015 32 Culturism&Fitness nr. 5/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 5/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foare avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 5/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5500 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5500 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 5/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 5/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Dr. C. Ionescu, Los Angeles Aceasta a fost a 50-a edi]ie a concursurilor pentru titlurile supreme n culturismul profe- sionist. {i, ca n fiecare an, competi]iile pentru Olympia au atras nu numai cei mai valoro[i competitori, dar [i un numeros public, oferind un mare spectacol, dar [i mul]i bani! Phil Heath [i-a p`strat titlul, fiind al 5-lea titlu consecutiv. Un alt record au fost sumele de bani cå[tigate de primii zece clasa]i, din totalul de 24 finali[ti: 1. Phil Heath (SUA) - $400,000 2. Dexter Jackson (SUA) - $150,000 3. Shawn Rhoden (SUA) - $100,000 4. Dennis Wolf (Germania) - $55,000 5. Mamdouh Elssbiay (Egipt) - $45,000 6. Branch Warren (SUA) - $35,000 7. Roelly Winklaar (Curacao) - $25,000 8. William Bonac (Olanda) - $20,000 9. Victor Martinez - (Rep. Dominican`) - $18,000 10. Essa Obaid (EAU) - $16,000. De remarcat, doar 4 ameri- cani n primii zece, ceea ce arat` popularitatea n cre[tere a culturismului mon- dial. Nu acela[i lucru se poate spune nc` pentru cele- lalte competi]ii, unde majori- tatea primilor [ase clasa]i sunt din SUA. Heath l-a nvins pe veteran- ul Dexter Jackson, fost Mr. Olympia n 2008, acum avånd 45 de ani, cu zece mai mult decåt Heath! Kai Green [i Shawn Rhoden sunt deja la Recorduri dar nu surprize Culturism&Fitness nr. 5/2015 98 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Olympia 2015 foto:flexonline.com PPhhiiiill HHeeaatthh DDeexxtteerr JJaacckkssoonn SShhaawwnn RRhhooddeenn BBrraanncchh WWWWaarrrreenn RRooeellllyy WWWWiiiinnkkllaaaarr WWWWiiiilllliiiiaamm BBoonnaacc DDeennnniiiiss WWWWoollffff MMaammddoouuhh EEllssssbbiiiiaayy O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. vårsta de 40 de ani! Iar Ronnie Coleman a cå[tigat primul s`u titlu, din totalul de opt, la 34 de ani. Deci, Heath se duce dup` recordul lui Coleman [i Haney. Surpriza cea mare a fost Kai Green, clasat al doilea n anii trecu]i [i mare pretendent la titlu n acest an. Kai nu s-a prezentat, doar anun]ånd c` a fost sanc]ionat cu partici- parea la competi]ii, f`r` a pre- ciza o anumit` cauz`!? Ultimele [tiri spun c` este vorba de un contract cu Weider pe care Kai nu a vrut s`-l semneze. Chiar cu absen]a lui Kai, Phil Heath a avut destul` competi]ie de la Dexter Jackson, Shawn Rhoden (clasat al doilea la ultimele 3 edi]ii [i a treia clasare con- secutiv` n primii 5) [i Dennis Worlf. Heath s-a prezentat n form` maxim`, foarte masiv, forme dramatice, foarte accentuate [i cu mare defini]ie, ntr-un cuvånt, aproape perfect. De remarcat c` toate tichetele de VIP s-au våndut cu multe s`pt`måni naintea concursu- lui, la pre]uri de peste 700 de dolari. De aseme- nea, aproape toate tichetele la finale, adic` 10.000, s-au våndut, fiind la pre]uri ntre 17 [i 88 de dolari. Olympia 212 1. James Lewis (Anglia) - al 4-lea titlu consecutiv 2. Jose Raymond (SUA) 3. Hidetada Yamagishe (Japonia) 4. David Henry (SUA) 5. Eduardo Correa (Brazilia) 6. Guy Cisternino (SUA) Men’s Physique 1. Jeremy Buendia (SUA) - [i p`streaz` titlul 2. Sadik Hadzovic (SUA) 3. Jason Poston (SUA) 4. Ryan Terry (Anglia) 5. Brandon Henrickson (SUA) 6. Dean Balabis (SUA) Miss Fitness 1. Oksana Grishina (Rusia) - [i p`streaz` titlul cucerit n 2014 2. Tanji Johnson (SUA) 3. Myriam Capes (Canada) 4. Regiane Da Silva (Germania) 5. Bethany Wagner(SUA) 6. Mic helle Balnk (SUA) Miss Bikini 1. Ashley Kaltwasser (SUA) - al 3-lea titlu consecutiv 2. Janet Layung (SUA) 3. Courtnery King (SUA) 4. India Paulino (SUA) 5. Stacey Alexander (SUA) 6. Narmin Assria (SUA) Miss Figure 1. Latorya Watts (SUA) - noua campioan` 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 5/2015 11 2. Nicole Wilkins (SUA) 3. Candice Lewis (SUA) 4. Camala Rodriguez (SUA) 5. Candice Keene (SUA) 6. Jennifer Strobo (SUA) Women Physique 1. Julian Matacarne (Brazilia) - [i p`streaz` titlul 2. Kira Neuman (SUA) 3. Tycie Coppett (SUA) 4. Danielle Reardon (SUA) 5. Autumn Swansen (SUA) 6. Mindi O'Brien (Canada) |n sfår[it, probabil c` a]i observat, competi]ia pentru Miss Olympia, cea mai veche la feminin, s-a desfiin]at! Aceasta a fost din p`cate o situa]ie nefericit` pentru romånca Alina Popa, stabilit` 10 Culturism&Fitness nr. 5/2015 VVVViiiiccttoorr MMaarrttiiiinneezz EEssssaa OObbaaiiiidd JJaammeess LLLLeewwiiiiss JJeerreemmyy BBuueennddiiiiaa OOkkssaannaa GGrriiiisshhiiiinnaa O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. n Elve]ia, care s-a clasat pe locul secund n ultimii ani, dup` celebra americanc` Iris Kyle, cu 10 titluri de Olympia, mai mult decåt orice competi- tor, masculin sau feminin, care [i-a anun]at dinainte retragerea, deci Alina ar fi fost noua Miss Olympia! S` sper`m c` Alina se poate acum „metamorfoza” ntr-o concurent` de vårf la una din- tre celelalte competi]ii Olympia. Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop R`zvan ßindelaru 7 titluri de campion na]ional Dintre toate grupele mus- culare, cea mai „sexy” este [i cea mai pu]in vizibil` de-a lungul vie]ii. Cauzele princi- pale sunt antrenamentul [i dieta. Cu toate c` mul]i dintre noi acord` o aten]ie deosebi- t` antrenamentului abdome- nului, nu putem fi la fel de consecven]i n diet`, pentru a scoate n eviden]` aceast` grup` muscular`. De fapt, pot spune c` dieta este cea mai grea parte din bodybuilding. Antrenamentele le facem 12 luni din an, ducånd corpul la limit`, dar cånd vine vorba de limitele creierului, ced`m mult mai u[or, hr`nindu-ne cu ce poftim. Satisfacem astfel papilele gustative, n detri- mentul s`n`t`]ii corpului [i vi- zibilit`]ii abdomenului. {tiind de fapt cu to]ii c` ab- domenul „se face n buc`t`- rie”, o s` trecem la partea principal` a articolului de fa]`, antrenamentul acestuia. Pen- tru a v` mbun`t`]i aceast` grup`, pute]i folosi multe exerci]ii, dar, n opinia mea, urm`toarele trei sunt cele mai eficiente: rul`ri cu roti]a, ridic`ri de picioare din atårnat [i ridic`ri de trunchi din atår- nat. Folosind roti]a, antrena- mentul abdomenului este complet, implicånd atåt par- tea superioar` cåt [i partea inferioar`. |n timpul exerci]iu- lui, cel mai important lucru este pozi]ia spatelui. Acesta trebuie s` fie u[or curbat (convex) pe tot parcursul mi[- c`rii, mai ales n zona lom- bar`, pentru a proteja coloa- na [i a pune tensiune n mu[- chii abdominali. |n prim` faz`, facem exerci]iul din sprijin pe genunchi, pentru ca, pe m`sur` ce progres`m, spriji- nul s` fie pe vårful picioarelor. La ridic`rile de picioare din atårnat, implic`m mai mult partea inferioar` a abdome- nului. Atårnåndu-ne de o ba- r`, aducem picioarele u[or flexate, la nivelul palmelor, n- clinånd u[or trunchiul pe spate. Coborårea se face lent [i nu pån` jos. Ridic`rile de trunchi din atårnat implic` mai mult par- tea superioar` a abdomenu- lui. Acestea sunt de preferat n locul celor la banca ncli- nat`, ntrucåt nu pun pre- siune pe zona lombar`, baz- inul putåndu-se mi[ca, dar [i pentru c` putem face mi[ca- rea mai ampl`. |n afar` de bara de care ne prindem, fle- xånd picioarele, avem nevoie de o saltea [i de un partener care s` ne ajute s` men]inem pozi]ia n timpul exerci]iului. Abdomen de invidiat 12 Culturism&Fitness nr. 5/2015 AAsshhlleeyy KKKKaallttwwaasssseerr LLLLaattoorryyaa WWWWaattttss JJuulliiiiaannaa MMaallaaccaarrnnee RR````zzvvaann {{iiiinnddeellaarruu Culturism&Fitness nr. 5/2015 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. de[i au acceptat teoretic aceste m`suri, nu le-au apli- cat. |n discu]iile avute cu domnul Pawel Fileborn n 2014, dånsul mi-a explicat c` cel pu]in, la nivel de profe- sioni[ti, problema taliei sub]iri nu se va aplica, din motive strict financiare, publicul american pl`te[te s` vad` ceva ie[it din comun, din tipare, nu s` vad` un fizic cu talie mic`, sub 120 kg. Americanii, pe de alt` par- te, sunt renumi]i pentru politi- ca na]ionalist` n arbitraj, mai ales la concursurile profe- sioniste. Sunt nenum`rate cazurile celebre n care cul- turi[ti de extrem` valoare din Europa au fost declasa]i n favoarea unora mai slabi, dar americani. A[a c`, dac` n anul 2014, teoretic s-au lansat discipline noi n care nu se punea accentul pe mas` accentu- at`, iat` c` n 2015 ameri- canii au dat trendul n Bikini Fitness [i Men Phisique, pro- movånd sportivii/ele cu o musculatur` mai pronun]at`, p`strånd binen]eles trendul categoriilor n ceea ce prive[- te frumuse]ea facial` [i stilul de pozare specific. La nivel declarativ, Arnold Schwarzenegger a adoptat pozi]ia critic` legat` de arbi- trajul n competi]iile profe- sioniste, cerånd arbitrilor s` depuncteze distensia abdom- inal`, lucru cerut cu vehemen]`, de mai mul]i ani, de Robby Robinson [i Lee Priest. Din p`cate, de la declara]ii pån` la a se [i ntåmpla, drumul e lung [i plin de $$. Clasarea n top a unor sportivi profesioni[ti cu prob- leme n zona abdominal`, atåt la Mr. Olympia, cåt [i la Arnold Classic n 2015, ne demonstreaz` c` tendin]ele de modificare a politicii n ar- bitrajul interna]ional se p`s- treaz` la nivel declarativ. |n Romånia, din p`cate, continu` lipsa unor seminarii care s` instruiasc` arbitrii, la seminarul interna]ional din 2014 lipsind majoritatea arbi- trilor consacra]i, poate [i pen- tru c` FRCF a n]eles s` fac` din acest curs un mijloc de a realiza ni[te profituri financia- re [i mai pu]in de a avea o prezen]` cåt mai mare a arbi- trilor romåni. A[a c` principala surs` de informare r`måne Internetul unde pe siturile IFBB [i EFBB apar materiale teoretice, f`r` ns` a avea [i exemple prac- tice, a[a cum le-a prezentat domnul Pawel Fileborn la seminarul sus]inut n Romå- nia sau coresponden]e n nume personal, care nu re- prezint` o surs` public` de informare pentru arbitrii romåni. Nutresc speran]a c` n 2016 tendin]ele n arbitraj vor fi de esteticizare a sportului de performan]`, deja con- curen]ii de la bodybuilding classic din 2014 au fost for]a]i s` treac` la Men Phisique, n 2015, mai ales la nivel inter- na]ional, tocmai datorit` tren- dului de a pune accent pe masa muscular` n exces [i la categoriile cu limit` de gre- utate n raport cu n`l]imea.Prof. Cristian Neagu |n ultimii ani, au ap`rut noi discipline adiacente culturis- mului, prima a fost bodybuild- ing classic, unde au ap`rut ni[te restric]ii n raportul greu- tate [i n`l]ime. Ideea a fost de a diversifica [i accesibiliza performan]a c`tre cåt mai mul]i practican]i. Dac` culturismul feminin s- a dovedit a fi un e[ec r`sun`- tor, fiind n c`dere liber` de cå]iva ani, a trebuit ca man- agementul IFBB s` se reori- enteze, astfel au ap`rut body- fitnessul [i, mai nou, woman phisique. Motiva]ia oficial` a apari]iei acestor noi discipline a fost combaterea dopajului, pentru c` efectele secundare, atåt la femei cåt [i la b`rba]i, au adus o lumin` negativ` asu- pra disciplinei, mai ales la profesioni[ti. S-a vehiculat ideea, n arbitraj, ca efectele clare ale consumului de o anume clas` de substan]e interzise, care provoac` o cre[tere n volum a cavit`]ii abdominale, s` fie depunc- tat`, al`turi de ginecomastie. Fiind arbitru din 1996, n cei aproape 20 de ani petrecu]i la masa de arbitraj, am v`zut evoluånd (dup` unii invo- luånd) culturismul de la o cla- s` de dezvoltare a masei musculare la una superioar`, de la un Mr. Olympia de 110 kg la unul de 120-125 kg. De aproape 10 ani urm`resc live Mr. Olympia [i Arnold Classic [i sesizez schimb`rile legate de arbitraj, care, aten]ie, se r`sfrång n preg`tirea [i pre- zentarea sportivilor pe scen` n anul urm`tor! Politica arbitrajului la nivel mondial a ajuns ntr-un im- pas. S` renun]`m la fizicurile uria[e, doar de dragul unei talii mai sub]iri? Dore[te cu adev`rat publicul pl`titor s` vad` a[a ceva sau mon[trii din ce n ce mai masivi, care vin s` concureze pe scen` spre 130 kg n form` [i care trec de 150 kg n offseason? Reprezentan]ii arbitrajului din Europa [i din SUA, atåt la amatori cåt [i la profesioni[ti, domnii Pawel Fileborn [i Jim Mannion, au ncercat s` g`- seasc` solu]ii la problemele noi, ap`rute n imaginea sportivilor care au concurat dup` anii 2010. Al`turi de di- rectorii de marketing ai IFBB s-a hot`råt reinventarea unor ramuri care s` creeze atåt senza]ia de accesibilitate cåt [i s` atrag` un public feminin pe scenele de concurs. Astfel au ap`rut discipline ca bikini fitness [i men phisique. Dac` europenii reprezen- tan]i ai culturismului amator au pledat pentru un arbitraj care s` limiteze accesul c`tre podium al sportivilor cu dis- tensie pronun]at`, americanii, Tendin]e n arbitraj 14 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Culturism&Fitness nr. 5/2015 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 40 de ani, 1,73 m n`l]ime [i aproximativ 75 de kg. – Cu ce te ocupi? – Sunt instructor personal la o sal` de fitness din cartierul Militari, Bucure[ti. – Cånd te-ai apucat de cul- turism [i ce anume te-a moti- vat s` mergi pentru prima oar` la sal`? – Motivul pentru care am intrat prima oar` n sal` a fost declan[at de un film v`zut, ce l avea n rol principal pe Steve Reeves. De culturism m-am apucat n mod serios la o sal` de fitness n 1993, dar am nceput ca to]i copiii n curtea [colii cu trac]iuni, flot`ri etc. – Ar`]i foarte bine! Te-ai gåndit s` concurezi? Ce p`rere ai despre partea com- peti]ional` a culturismului. – Mul]umesc! Nu m-am gåndit s` concurez deoarece cred c` nu sunt suficient de dotat din punct de vedere genetic. Cåt despre partea competi]ional`, sunt de p`- rere c` sacrificiul nu-[i merit` efortul, cel pu]in n Romånia. – Am v`zut c` practici ci- clismul. Ai ceva performan]e la acesta? – Ciclismul este cea de-a doua pasiune a mea. Nu am concurat, dar pentru mine o performan]` ar fi faptul c` am reu[it s` parcurg distan]a de 260 km, adic` s` pedalez f`r` ntrerupere, timp de 8 ore, ntr-o zi de var`, la aproximativ 40 de grade. Este adev`rat c` am ajuns distrus acas` [i am zis c` nu m` mai urc pe biciclet` nicio- dat`, ns` a doua zi am luat-o de la cap`t. – Cum se mpac` ciclismul, la nivelul pe care tu l practici, cu trasul de fiare? – Nu prea se mpac`, ns` Interviu cu Viorel Constantin ncerc s` le combin, n sezonul rece pun accent mai mult pe mersul la sal`, iar vara cu bicicleta. – Cum reu[e[ti s` te men]ii n form` tot timpul anului? – M`nånc curat tot timpul, f`r` fast-food, sucuri, alcool. Ca surs` de protein` folosesc pieptul de pui, pe[te, vit`, ou` iar surse de carbohidra]i, orez, paste, leguminoase [i fructe. – Cum arat` antrenamentul t`u? – M` antrenez 4 zile pe s`pt`mån`. Luni fac piept [i umeri, mar]i, picioare, mier- curi, spate [i trapez iar vineri, biceps [i triceps. Cånd vre- mea permite, n weekend, ies cu bicicleta. – Ce recomanzi cititorilor? – S` fac` mi[care, orice fel de mi[care, zilnic! 16 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenin- du-se astfel accidentele car- diovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata meta- bolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 5/2015 17 VViioorreell CCoonnssttaannttiinn O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. concuren]ii prezen]i la Mr. Olympia 2015 au avut parte de un anun] surpriz` chiar n momentul cånd se aflau la nc`lzire? |n discursul de deschidere a concursului, ]inut pe scen`, David Pecker, directorul executiv al firmei American Media Ink, care co- mercializeaz` drepturile de vånzare pe toate canalele media (Internet, TV, bilete, DVD-uri etc) a concursului Mr. Olympia, a anun]at c`, datorit` succesului zdrobitor al acestui show, care a gen- erat ncas`ri nea[teptate, premiul n bani pentru locul ntåi va fi m`rit de la 300.000 de dolari la 400.000 de dolari. Sportivii afla]i la nc`lzire, n special cei cu [anse, oricåt de mici, au primit [tirea cu entuziasm, zic cei care s-au gr`bit s` le-o transmit`. Kai Greene nu a con- curat la Mr. Olympia 2015 din cauza unor probleme pe care nu vrea s` le discute? Dup` ce tot anul a postat pe Twitter, Facebook [i Youtube antrenamente [i [tiri despre preg`tirea intens` pe care o f`cea, plus afirma]ii deschise n care anun]` c` a venit mo- mentul s` fie declarat [i favo- ritul arbitrilor, nu numai al publicului spectator, Kai nu s- a prezentat la concurs. Nu se cunosc cu certitudine motive- le absen]ei lui. Tot ce avem este un anun] pe Twitter care adånce[te [i mai mult mis- terul: „Se ntåmpl` mult mai multe lucruri n spatele sce- nei, pe care nu le pot discu- ta”. S` acuze el oare aranja- mente de culise care s` duc` la un arbitraj p`rtinitor? Sau nu a reu[it s` prind` o form` bun`? Poate c`, dac` ar fi [tiut din timp c` premiul pen- tru locul ntåi va cre[te de la 275.000 de dolari, anul tre- cut, la 400.000 de dolari, n acest an, ar fi intrat n lupt`. Oricum, nici anul trecut nu a plecat cu buzunarele goale, ncasånd 130.000 de dolari, iar n eventualitatea c` [i anul acesta ocupa locul secund, ar fi luat o sum` mai mare. Phil Heath a f`cut o declara]ie destul de dur` la adresa lui Kai Greene? |ntre- bat la conferin]a de pres`, de dinaintea concursului, ce p`- rere are despre faptul c` Greene a refuzat s` semneze contractul de participare la Mr. Olympia, Phil a spus: „Cred c` [i-a dezam`git fanii! A semnat de atåtea ori posterul competi]iei [i nu poate semna 18 Culturism&Fitness nr. 5/2015 KKaaii GGrreeeennee un contract? Acestea sunt faptele dar o s` m` concen- trez pe partea pozitiv`, care este prezen]a atåtor oameni aici, veni]i s`-[i arate sprijinul pentru to]i ace[ti sportivi fan- tastici. To]i sportivii prezen]i lång` mine [i merit` respec- tul pentru c` [i-au pus numele [i reputa]ia pe acel contract pentru a fi la cel mai mare concurs din lumea culturismu- lui. {i nu este u[or, mul]i re- nun]` [i caut` scuze dar to]i de aici nu [i-au g`sit scuze. Mr. Olympia 2015 a fost, ntr-un fel, o copie aproape identic` a edi]iei din 2014? Primii 6 clasa]i anul acesta la Mr. Olympia au fost prezen]i anul trecut n primii 7. Dac` nu lipsea Kai, ar fi fost aceia[i primii 7 precum anul trecut. uleiurile din alimenta- ]ie sunt esen]iale pentru cre[terea testosteronului [i, implicit, pentru cre[terea masei musculare? |ntr-un studiu f`cut de cercet`torii argentinieni, pe [oareci, a de- monstrat c`, dintre uleiurile de cocos, m`sline, soia [i floarea soarelui, uleiurile de m`sline [i cocos produc cele mai mari cantit`]i de testos- teron. A[adar, chiar dac` sunte]i la diet`, folosi]i ule- iurile de m`sline [i cocos, nu numai pentru mas` muscu- lar` ci [i pentru libido. Steve Reeves era pentru culturismul natural? Figur` legendar` a culturis- mului anilor ‘50, atlet [i actor, Steve a fost posesorul unuia dintre cele mai armonioase fizicuri din toate timpurile. Una din afirma]iile lui era: „Nu sunt de acord cu dopingul n culturism. Dac` corpul t`u nu ]i asigur` n mod natural hor- monii pentru a cl`di un corp musculos [i armonios, atunci ar trebui s` te apuci de ping- pong.“ Redis Nutri]ie a spon- sorizat evenimentul „Summer Training 2015“ organizat de colegul nostru, antrenorul personal Daniel Oprea, în sta]iunea Venus? Al`turi de Daniel, participan]ii s-au bu- curat din plin de beneficiile antrenamentelor de fitness pe plaj` [i în apa m`rii. To]i cei prezen]i au socializat [i s- au distrat, savurând la maxi- mum timpul petrecut în „Echipa lui Daniel“. Echipa a[teapt` cu ner`bdare urm`- torul eveniment, care va avea loc la Moeciu, n perioada 13- 16 noiembrie. Culturism&Fitness nr. 5/2015 19 „„EEcchhiippaa lluuii DDaanniieell““ SStteevvee RReeeevveess O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional De]in`torul ultimelor 5 titluri de Mr. Olympia, Phil Heath, atunci cånd apare la concurs, are de toate la nivel superla- tiv: forma mu[chilor, simetrie [i propor]ii, separarea [i definirea mu[chilor [i, nu n ultimul rånd, mas` muscu- lar`. Spre exemplu, peri- metrul bra]ului lui Phil este de 58,4 cm, la o n`l]ime de 1,75 m. Ca s` contrabalansezi aceast` masivitate [i s` creezi un tot unitar armonios, trebuie s` ai [i celelalte grupe dezvoltate la superlativ, n special umerii. V` da]i seama cåt de uråt ar ar`ta un corp cu bra]ele enorme ca ale lui Phil dar cu umeri mici. E adev`rat c` n toate spor- turile, dar n special n cultur- ism, geneticul joac` un rol important, ns` f`r` munc` tenace nu ob]ii nimic cu ade- v`rat impresionant. Dar [i aceast` munc` trebuie f`cut` cu cap pentru c` altfel efor- turile pot fi mari iar rezultatele neimpresionante. Din acest motiv e bine s` studiem n am`nunt antrenamentele ma- rilor campioni. Ei, de obicei, sunt la curent cu ultimele me- tode de antrenament [i ali- menta]ie pentru c` se nvårt n cercurile n care al]i sportivi [i antrenori celebri sunt prezen]i [i acolo schimbul de idei inovatoare sau poten]ial valoroase este evident mai mare ca ntr-o sal` obi[nuit` de oriunde din lumea asta. Haide]i s` vedem cum a reu[it Phil Heath s`-[i aduc` umerii la nivelul bra]elor lui colosale. El ncepe antrenamentul cu mpins din [ezånd, la aparat cu bra]e independente, mi[- care foarte asem`n`toare cu mpinsul cu gantere. Precizez c` uneori Phil chiar face mpinsul cu gantere n loc de aparat, deci cei care nu au un asemenea aparat nu vor avea probleme dac` vor s` se inspire din programul lui. La acest aparat, face 4 serii a cåte 7-8 repet`ri, m`rind greutatea dup` prima [i a doua serie. Dou` lucruri de remarcat: la ultima repetare a fiec`rei serii men]ine pentru o secund` greutatea n punctul maxim de sus pentru a pre- lungi efortul f`cut cånd mu[chiul este contractat [i nu ridic` niciodat` bra]ele pån` cånd acestea devin perfect ntinse, palmele trec pu]in de vårful capului, dup` care coboar`. Deci bra]ele r`mån destul de ndoite din cot n vårful mi[c`rii, asta pentru a men]ine efortul pe mu[chi [i a nu crea momente de relaxare Antrenamentul pentru umeri al lui Mr. Olympia n timpul seriei. Dup` acest exerci]iu, ur- meaz` flutur`rile laterale cu gantere. El folose[te gantere de 25 kg. Din nou dou` lu- cruri de remarcat: lucreaz` pe rånd cu cåte un bra] n timp ce cel`lalt ]ine gantera jos, lipit` de [old, pentru echilibru, iar gantera pe care o ridic`, cu cotul destul de ndoit, o ridic` cam cu o palm` sub nivelul claviculei [i apoi o coboar` nu n fa]a cor- pului ci lateral, n dreptul [oldului dar se opre[te nain- te s`-l ating`. Patru serii a cå- te 10 repet`ri cu fiecare bra]. Al treilea exerci]iu este o combina]ie de flutur`ri n fa]` f`cute cåte 5 alternativ. Ast- fel, el ia dou` gantere de 12 kg n måini [i ridic` n fa]` doar un bra], cu palma n jos, pentru 5 repet`ri, apoi, f`r` pauz`, cu cel`lalt bra] 5 repet`ri apoi, tot f`r` pauz`, 5 repet`ri cu prima mån` dar de data asta cu palma n sus, urmate de 5 cu a doua mån`. Tot 4 serii [i pentru acest exerci]iu. Urm`torul exerci]iu este pentru deltoidul posterior, flu- tur`ri laterale din aplecat. Utilizeaz` gantere de 18 kg, 4 serii a 12 repet`ri. De remar- cat c` bra]ele sunt ndoite din cot aproape 90 de grade cånd ajunge sus [i ridic` gan- terele cu coatele dep`rtate de corp pån` cånd bra]ul e para- lel cu solul ntr-o mi[care con- tinu`, f`r` smucituri. Antrenamentul pentru del- toizi se ncheie cu cåteva serii de flutur`ri pentru pompare, f`cute la aparate cu pl`ci [i scripe]i, pentru deltoidul late- ral apoi pentru cel anterior [i n final pentru posterior. Acest tip de antrenament este f`cut de Phil n perioada de mas`, cu mai mult de 4 luni nainte de concurs [i, evi- dent, se modific` pu]in apoi. 20 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Culturism&Fitness nr. 5/2015 21 PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Biomecanica sistemului locomotor (2) Marian Constantin, biolog Dispunerea fibrelor [i for]a muscular` Mu[chii scheletici au dife- rite forme [i moduri de dis- punere a fibrelor, considerate n func]ie de axul lung al mu[chilor, adic` de linia ce une[te capetele acestora. Cånd fibrele musculare au orientare paralel` sau cvasi- paralel` pe aceast` linie, mu[chii sunt denumi]i mu[chi cu fibre paralele (de exemplu, la mu[chii drep]i abdominali), dar cånd sunt oblice pe axul mu[chiului, mu[chii poart` denumirea de mu[chi pena]i. Unghiul pe care-l fac fibrele musculare cu axul mu[chiului este denumit unghi de pe- na]ie [i, la majoritatea mu[- chilor, are mai pu]in de 15°. Cånd mu[chiul este ntins, unghiul de pena]ie scade, iar cånd mu[chiul este contrac- tat, unghiul de pena]ie cre[te. Mu[chii pena]i dezvolt` for]` mai mare, dar intr` mai lent n contrac]ie, comparativ cu cei care au fibrele paralele. De asemenea, mu[chii pena]i obosesc mai repede, cånd efectueaz` ac]iuni excen- trice, izometrice sau concen- trice, cu vitez` redus`. Presiunea intraabdominal` [i for]a muscular` Por]iunea trunchiului cu- prins` ntre mu[chiul dia- fragm [i perineu este denu- mit` abdomen [i ad`poste[te majoritatea viscerelor, care con]in diferite materii fluide, n special lichide [i foarte pu]in gaz. Reperele osoase ale aces- tei regiuni a trunchiului sunt pu]ine (ultimele coaste, ulti- mele vertebre toracale, regiu- nea lombar` a coloanei verte- brale [i bazinul), dar cel mai important este regiunea lom- bar` a coloanei vertebrale, deoarece, n timpul efectu`rii multor exerci]ii de culturism [i de fitness, aceasta este solic- itat` mai mult sau mai pu]in. |n timpul efectu`rii genu- flexiunilor, prin contrac]ia musculaturii abdomenului [i a mu[chiului diafragm, pre- siunea abdominal` cre[te, iar regiunea lombar` a coloanei vertebrale este intens solici- tat`. A[a cum am spus, vis- cerele abdominale con]in n mare parte lichid, incompresi- bil, care, sub ac]iunea presiu- nii intraabdominale, formeaz` o „minge de fluid“ [i reduce extensia coloanei vertebrale lombare, reducånd for]a de ac]iune a mu[chilor paraver- tebrali, presiunea asupra dis- curilor intervertebrale [i, ntr- o oarecare m`sur`, riscul de accident`ri. Presiunea intraabdominal` poate fi crescut` prin purta- rea centurilor, care sunt reco- mandate cånd sunt efectuate exerci]ii cu risc de acciden- tare a regiunii mijlocului (re- giunea lombar` a coloanei vertebrale). Controlul neuronal [i for]a muscular` Fiecare fibr` muscular` este inervat` de o prelungire axonal` a unui neuron, iar un neuron poate inerva una sau, Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 5/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. frecvent, mai multe fibre mus- culare. Neuronul mpreun` cu fibrele musculare inervate formeaz` o unitate motorie, care func]ioneaz` ca un tot unitar. Cånd neuronul transmite mediatorul chimic (de exem- plu, acetilcolin`) prin axon, toate fibrele inervate sunt recrutate pentru contrac]ie. For]a muscular` cre[te cånd sunt activate mai multe unit`]i motorii mai mari (un neuron cu foarte multe fibre inervate) [i cånd mediatorul chimic este produs mai repede, n cantitate mai mare, dar asta depinde de nivelul de antre- nament. Utilizarea chingilor [i for]a muscular` Pentru protec]ia ncheieturii måinii (articula]iile oaselor radius [i ulna cu oasele carpi- ene), unii culturi[ti folosesc chingi din material textil. Acestea reduc riscul de acci- dentare, prin sc`derea pre- siunii intraarticulare [i prin stabilizarea articula]iei, [i per- mit cre[terea greut`]ilor de lucru pentru efectuarea unor exerci]ii. Pårghiile mi[c`rii |n func]ie de pozi]ia punctu- lui de sprijin, S (punctul fix al segmentului corpului efector al mi[c`rii), a punctului de rezisten]`, R (masa depla- sat` de segmentul corpului efector al mi[c`rii) [i a punc- tului de for]`, F (punctul de inser]ie a mu[chiului efector al mi[c`rii), mi[c`rile efectu- ate de c`tre sistemul locomo- tor uman sunt clasificate n trei sisteme de pårghii, ana- loge sistemelor de pårghii mecanice: sistemul pårghiilor de ordinul I, cu punctul de sprijin ntre punctul de aplicare a for]ei [i cel de aplicare a rezisten]ei (pårghii de tip RSF), exemplificat prin articu- la]ia cefei, care folose[te ca punct de sprijin coloana ver- tebral`, masa anterioar` a capului, ca punct de rezis- ten]`, [i mu[chii cefei (mu[- chiul trapez, fibrele supe- rioare, descendente), ca punct de for]`; sistemul pårghiilor de ordinul al II-lea, cu punctul de aplicare a rezisten]ei ntre punctul de sprijin [i cel de aplicare a for]ei (pårghii de tip SRF), exemplificabil` prin articula]ia gleznei, unde punctul de rezisten]` este masa corporal` transmis` prin tibie, punctul de sprijin sunt falangele degetelor piciorului, iar punctul de for]` este mu[chiul triceps sural, format din mu[chii gastrocne- mian [i solear; sistemul pårghiilor de ordinul al III-lea, cu punctul de aplicare a for]ei interpus ntre punctul de sprijin [i cel de aplicare a rezisten]ei (pårghii de tip SFR), exempli- ficat` prin membrul superior, n timpul flexiei antebra]ului, cånd punctul de sprijin este reprezentat de cap`tul inferi- or al humerusului, punctul de rezisten]` de extremitatea distal` a membrului superior (palm`), iar for]a este dez- voltat` prin contrac]ia mu[chilor brahial [i biceps brahial. Daniel Oprea campion balcanic |n num`rul anterior al revis- tei, am abordat cåteva aspec- te de baz` care privesc antre- namentul de fitness al fe- meilor gravide precum [i reg- uli generale referitoare la practicarea activit`]ilor fizice n perioada de sarcin`. Con- sider c` o alt` categorie de popula]ie, care impune o aten]ie deosebit` n practi- carea exerci]iilor fizice, este reprezentat` de persoanele vårstnice. |mb`trånirea este un pro- ces biologic inevitabil care, n mod gradual, modific` struc- tura [i func]iile organismului. Exist` dou` componente ale vårstei: una biologic` [i una psihologic`. Acestea nu sunt sincronizate [i se pot mani- festa diferit, la persoane dife- rite. Ambele componente sunt legate de vårsta crono- logic`. Este [tiut faptul c`, odat` cu naintarea n vårst`, rata metabolic` nregistreaz` un regres constant, al c`rui re- zultat se materializeaz` n acumularea de ]esut adipos. Avånd n vedere c` regimul alimentar nu influen]eaz` prea mult cre[terea ratei me- tabolice, rezult` c` cel mai eficient mod de a optimiza metabolismul este practi- carea unui sport. Una dintre simptomele spe- cifice mb`trånirii este pierde- rea masei musculare. Combi- nånd exerci]iile cu greut`]i cu o alimenta]ie bogat` n pro- teine, se poate atenua acest neajuns. Antrenarea fiec`rei grupe musculare, o dat` pe s`pt`mån`, rezolv` n mare m`sur` aceast` problem`. Studiile au ar`tat faptul c`, dup` 35 de ani, oasele ncep s` piard` din densitate. Ace- lea[i studii sus]in c` practi- carea exerci]iilor fizice este mult mai eficient` chiar [i decåt administrarea supli- mentelor cu calciu. |n ceea ce prive[te flexibili- tatea ligamentelor [i ten- doanelor, aceasta poate fi men]inut` n condi]ii bune chiar [i la vårste naintate in- cluzånd n programul de an- trenament elemente de stret- ching, yoga, pilates. Sistemul cardiovascular sufer` odat` cu naintarea n vårst`, n sensul n care inima [i arterele [i pierd din capac- itatea de a pompa [i conduce sångele c`tre organe [i mu[chi, tensiunea arterial` Culturism&Fitness nr. 5/2015 25 Antrenamentul persoanelor vårstnice Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR VVaassiillee {{eerrbbaann [[ii DDaanniieell OOpprreeaa O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. cre[te, iar riscul atacurilor de cord este iminent. Practica- rea exerci]iilor de tip aerobic (minimum 20 minute/zi) este calea sigur` c`tre p`stra- rea/mbun`t`]irea performan- ]elor cardiovasculare. Alte studii au relevat faptul c`, dup` 50 de ani, pl`månii [i pierd din elasticitate grad- ual [i, implicit, capacitatea de respira]ie scade cu 20%. Din nou, prin practicarea de exer- ci]ii aerobice se poate ncetini acest proces degenerativ. Sistemul imunitar, odat` cu vårsta, intr` ntr-un declin constant. Timusul, gland` responsabil` cu imunitatea individului, [i restrånge di- mensiunile dup` vårsta de 20 de ani ntr-un mod dramatic, ajungånd ca la 60 de ani s` nu mai poat` fi depistat` n corp. Acest proces poate fi n- cetinit prin mbinarea inteli- gent` a exerci]iului fizic cu o nutri]ie adecvat`. Deloc de neglijat n acest context este [i declinul func- ]iei sexuale dup` vårsta de 40 de ani. Sc`derea produc]iei de testosteron la b`rba]i atra- ge dup` sine inconveniente precum erec]ii slabe, ejacu- l`ri insuficiente ca volum [i intensitate [i deteriorarea libidoului. La femei, lipsa es- trogenului produce, de ase- menea, o serie de modific`ri cu consecin]e nefaste asupra func]iei sexuale. Studii [tiin]i- fice elaborate demonstreaz` c` exerci]iile fizice [i nutri]ia de calitate, al`turi de supli- mente care stimuleaz` pro- duc]ia hormonal` reprezint` o solu]ie n contracararea acestor probleme. Un program de antrena- ment poate atenua efectele componentei biologice [i, n aceea[i m`sur`, s` o apropie pe aceasta de componenta psihologic`. Ca rezultat, un program de antrenament poate contribui la cre[terea longevit`]ii, iar inactivitatea fizic` n mod sigur va afecta negativ ambele componente. Studii [tiin]ifice au demon- strat importan]a antrenamen- tului de for]` pentru per- soanele vårstnice. Este unanim acceptat c` antrenamentul cu greut`]i ar trebui nceput naintea dema- r`rii unui antrenament de tip aerobic. Utilizarea greut`]ilor mici [i medii precum [i efec- tuarea de serii cu 15-20 de repet`ri este recomandat`. Persoanele vårstnice sunt considerate ca fiind acelea care au peste 55 de ani. O persoan` vårstnic`, n mo- mentul n care decide s` de- mareze un program de antre- nament, este necesar s` treac` un examen medical [i s` primeasc` avizul pozitiv din partea medicului. Exist` dou` categorii de persoane vårstnice: cei care sunt ntr-o form` fizic` rezonabil` [i s`n`to[i [i aceia[i care au o stare de s`n`tate fragil` sau au dizabilit`]i. Persoanele cu o s`n`tate precar` sau cu dizabilit`]i necesit` asisten]a unui terapeut sau personal medical specializat. Sistemul cardiovascular al persoanelor vårstnice este unul mai vul- nerabil, ca urmare a ngro- [`rii arterelor, dar [i a capac- it`]ii inimii de a pompa sånge. Ca urmare, reducerea fluxului sanguin se materializeaz` n sc`derea cantit`]ii de oxigen livrate c`tre toate sistemele organismului. |n timpul antre- namentelor, simptome pre- cum incapacitate de respi- ra]ie [i ame]eal` pot fi puse pe seama volumului redus de oxigen care ajunge la creier [i n sistemul muscular. O alt` problem` des ntålnit` la antrenamentul vårstnicilor este cre[terea tensiunii arteri- ale, care ar trebui foarte atent 26 Culturism&Fitness nr. 5/2015 monitorizat`. |ncepånd cu vårsta de 40 de ani, masa muscular` ac- tiv` se atrofiaz`, ajungånd ca, la vårsta de 80 de ani, aceasta s` se njum`t`- ]easc`. Mai mult, tendoanele devin rigide [i mai pu]in elas- tice, fiind incapabile s` suporte stresul implicat de activitatea fizic`. Dar nefolo- sirea masei musculare active accelereaz` distrofia muscu- lar`. De aceea, antrenamen- tul cu greut`]i poate p`stra [i chiar hipertrofia masa muscu- lar`, contracarånd efectele vårstei. Toleran]a la exerci]ii scade odat` cu vårsta [i din cauza oboselii. Termoreglarea este afectat`, practicantul putånd s` ajung` foarte rapid la supranc`lzire. Exerci]iile ex- treme trebuie evitate atåt timp cåt articula]iile, tendoanele [i ligamentele sunt compro- mise. |n aceast` etap` a vårstei, recuperarea dup` un accident este mult mai lung`. Odat` cu vårsta, sistemul osos este afectat, oasele [i pierd densitatea devenind mai casante [i mai poroase, deci mai vulnerabile. Meta- bolismul este ntr-un declin constant, ncepånd cu vårsta de 50 de ani, secre]ia de testosteron, hormoni de cre[- tere, sc`zånd. Aceasta, al`- turi de o sintez` a proteinelor precar`, va conduce la reduc- erea masei musculare, la acumularea de gr`sime cor- poral`, precum [i la reduce- rea capacit`]ii corpului de a utiliza gr`simea ca suport energetic. Unul dintre cele mai comu- ne teste este testul Dynamic Gait Index (DGI) (indicele mers dinamic) care este o metod` de evaluare a echili- brului [i care demonstreaz` c` o persoan` [i p`streaz` postura n timp ce execut` diferite mi[c`ri. Pe timpul tes- tului se execut` 8 mi[c`ri di- ferite incluzånd: mers, schim- barea vitezei de mers, mers cu capul ntors n plan vertical [i orizontal, p`[irea peste [i n jurul unor obstacole, ur- carea [i coborårea sc`rilor. Testul dureaz` aproximativ 10 minute iar practicantul tre- buie s` execute aproape toate mi[c`rile f`r` pierderea echilibrului. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. 28 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 5/2015 29 Ca n orice domeniu, [i n sport, respectiv n s`lile de fit- ness, exist` ritualuri. Toat` lumea face luni pieptul, nce- pe antrenamentul de picioare cu genuflexiuni sau face car- dio dup` exerci]iile cu greu- t`]i. {tim c` schimbarea lu- crurilor n antrenament repre- zint` cheia stimul`rii conti- nue, dar suntem fiin]e ce se obi[nuiesc s` fac` acelea[i lucruri, acelea[i exerci]ii, s`p- t`mån` de s`pt`mån`. Schimbarea este mai sim- pl` decåt credem. Nu nsea- mn` c` trebuie s` ne rezgån- dim total antrenamentul. E de ajuns s` schimb`m pu]in tra- iectoria mi[c`rii la un anumit exerci]iu sau s` ad`ug`m un exerci]iu pe care nu l-am f`- cut pån` atunci. Exist` exerci]ii subestimate care, odat` ce le-ai introdus n antrenamentul t`u, te ntrebi de ce oare nu ai f`cut-o mai din timp. Astfel de exerci]ii pot repre- zenta, pe bun` dreptate, im- pulsul de care ai nevoie pen- tru noi schimb`ri n fizicul t`u. Exerci]iile vor ataca mu[chii diferit ca pån` acum [i ]i pot fortifica punctele slabe care te ]ineau pe loc n progresul for]ei. Urm`toarele opt exerci]ii sunt subapreciate n mod ne- justificat de marea majorita- tea a celor ce merg la sal`. Poate le-ai mai v`zut ocazio- nal la unii tipi, powerlifteri sau cei care sunt suficient de cu- rajo[i s` ias` din zona de confort. Pentru a te ridica deasupra majorit`]ii celor care trag de fiare, trebuie s` descoperi [i s` ncerci noi metode [i c`i. Adaug` exer- ci]iile prezentate n continu- are la antrenamentul t`u pen- tru un plus de for]`, putere [i mas` muscular`. Genuflexiuni Sissy Nu l`sa numele s` te p`c`- leasc`, acesta nu este un alt exerci]iu nou, precum unele exerci]ii ap`rute n ultimul timp pentru oamenii lene[i. Este chiar un exerci]iu vechi, care ia stresul de pe fesieri [i femurali, precum la alte exer- ci]ii pentru coapse, [i plasea- z` tot efortul pe cvadricep[i. Este un exerci]iu de izolare dar de stretching n acela[i timp. Execu]ie: ]ine-te cu o mån` de un suport, pozi]ioneaz`-]i t`lpile la l`]imea umerilor. P`strånd spatele drept, las`- te pe spate, ducånd genun- chii n fa]` [i ridicånd c`lcåi- ele. Nu exist` mi[care din mijloc. Trebuie s` men]ii o li- nie dreapt` ntre trunchi [i coapse. Coboar` cåt de mult po]i men]inåndu-]i echilibrul. Nu e nevoie s` ndrep]i pici- oarele n partea de sus, blo- cånd genunchii, trebuie s` men]ii tensiune n coapse tot timpul seriei. Sfat: execut` cåt de multe repet`ri, ntre 15 [i 20. Poate nu o s` po]i efectua mai mult de 10 la nceput, dar n timp, cånd treci de 15 repet`ri, fii creativ [i modific` tempoul, pauza de jos sau adaug` o greutate adi]ional`. |mpins din culcat cu priz` ngust` Este cel mai bun exerci]iu de dezvoltare pentru tricep[i, dar nu este utilizat pentru c` e greu de executat. Cånd vine vorba de antrenamentul tri- cep[ilor, majoritatea includ extensii la cablu, extensii cu gantera deasupra capului. Vrei bra]e mari? Atunci antreneaz` tricepsul care reprezint` dou` treimi din m`rimea bra]ului dar antreneaz`-l cum trebuie, uti- lizånd acest exerci]iu. Execu]ie: ntinde-te pe spa- te la banca de mpins orizon- tal` [i apuc` bara cu o priz` apropiat`, s` fie 1-2 pumni ntre palme. Apuc` bara, n- dreapt` bra]ele [i de acolo, cu coatele pe lång` corp, co- boar` bara pån` atinge piep- tul. De acolo, ridic` bara pån` bra]ele sunt perfect ntinse. Prin p`strarea coatelor pe lång` corp implic`m mai pu]in lucrul pieptului, altfel am transforma mi[carea ntr-un simplu mpins pentru piept. Sfat: varia]ia de serii [i repet`ri este f`r` sfår[it. Po]i lovi tricep[ii cu multe repet`ri, 20 sau mai multe, sau cu gre- ut`]i mari, pentru 5-10 repe- t`ri. Po]i face o scurt` pauz` cånd bara atinge pieptul [i variaz` tempoul p`r]ii negati- ve [i pozitive. Ramat Pendlay A fost numit dup` antreno- rul olimpic de haltere Glenn Pendlay [i reprezint` o varia- ]ie a clasicului ramat cu halte- ra din aplecat. Ramatul Pen- dlay love[te puternic mu[chii trapez, marele lat [i cei din mijlocul spatelui. Cheia este s` reduci la maximum mi[ca- rea din mijloc [i s` ridici cu bra]ele la nceput [i apoi cu mijlocul spatelui. Practic, se mi[c` doar bra]ele. Execu]ie: ncepe cu bara a[ezat` pe podea. Apuc` ba- ra cu o priz` prona]ie, ncor- deaz`-]i lombarii [i ridic` ba- ra cu bra]ele ntinse, pån` cånd trunchiul este perfect paralel cu solul. R`måi n aceast` pozi]ie [i ridic` bara foto:Ironman ggeennuufflleexxiiuunnii SSiissssyy rraammaatt PPeennddllaayy Exerci]ii subapreciate O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. 30 Culturism&Fitness nr. 5/2015 numai cu bra]ele pån` atinge partea superioar` a stomacu- lui, imediat sub piept. Privirea trebuie s` fie men]inut` nain- te. Coboar` bara pån` cånd bra]ele sunt complet ntinse [i, aplecåndu-te din mijloc, du bara pe sol. Asta reprezint` o repetare. Imediat ncepe ur- m`toarea. Sfat: cheia exerci]iului o reprezint` mi[carea bra]elor, tempoul trebuie s` fie accele- rat pe partea pozitiv`, nu lent. Execut` 5 pån` la 10 repet`ri cu greutatea mare. Dac` vrei multe repet`ri, atunci nlocu- ie[te cu ramat la cablu lung. |mpins declinat cu gantere Cel mai subapreciat exer- ci]iu, n opinia mea. Cånd aud de mpinsul declinat, to]i spun c` lucreaz` pieptul inferior. Par]ial corect. De fapt, acest exerci]iu recruteaz` cele mai multe fibre ale pectoralului decåt orice alt exerci]iu pentru piept. Te po]i contrazice cu mine sau po]i ncerca [i ve- dea rezultatele. E x e c u ] i e : a[az`-te la banca decli- nat`, unghiul s` nu fie mai mare de 30 de grade. Cu gan- terele n måini, coboar` bra]ele [i ridic`-le per- pendicular cu solul. |n partea de sus ncor- deaz` [i stoar- ce pieptul. Sfat: po]i lu- cra cu gantere grele pentru 8- 10 repet`ri sau mai u[oare pentru maximum 20 de repe- t`ri. Din cauza pozi]iei [i bal- ansului, nu este indicat` folosirea greut`]ilor mari, pentru 3-5 repet`ri. Experi- menteaz` cu tempouri diferite [i scurt` pauz` n partea de jos [i sus. |mpins pentru umeri la cadru fix Acesta este un exerci]iu de care 90% din oameni nici nu au auzit m`car. El love[te deltoidul anterior cu prec`de- re dar [i cel median. Mul]i nu pot face mpinsul de la ceaf` sau din fa]` din cauza unor accident`ri iar acest exerci]iu este o varia]ie accesibil`. Este un exerci]iu foarte dificil, a[a c` nu te gr`bi s` adaugi discuri de bar` [i s` faci jum`t`]i de repetare. Execu]ie: a[az`-te ntr-un cadru fix [i fixeaz` cuiele la nivelul fe]ei. Pune bara pe acestea [i contra cadrului. Ia o priz` confortabil`, mai mare decåt l`]imea umerilor [i ]ine coatele sub bar`. |mpinge bara n sus [i contra supor- ]ilor cadrului [i apoi coboar-o napoi pe supor]i. Sfat: execut` exerci]iul cu o varietate de combina]ii de serii [i repet`ri [i/sau tempo. Flexii ciocan cu gantera pe lång` corp Tricepsul, cel mai mare mu[chi al bra]ului, se afl` pe partea posterioar` a bra]ului. Bicepsul este mu[chiul situat pe partea anterioar` a bra]u- lui, cel care se vede din fa]`. Dar brahialii, mu[chii dintre biceps [i triceps, afla]i pe par- tea lateral` a bra]ului? Des- pre ei nu prea se scrie [i nu sunt prea des lucra]i n sal` cu exerci]ii specifice. Un bra- hial bine dezvoltat va da m`rime bra]ului [i o separare mai vizibil` ntre biceps [i tri- ceps. Exerci]iul meu favorit pentru acest mu[chi l repre- zint` flexiile ciocan cu gan- tera pe lång` corp. Am obser- vat c` dac` este f`cut simul- tan cu ambele bra]e, o repe- tare cu stånga, o repetare cu dreapta, sportivii tind s`-[i balanseze corpul, reducånd tensiunea din mu[chi. De aceea, recomand efectuarea seriei mai ntåi cu un bra] [i apoi cu cel`lalt. Execu]ie: ia o ganter` [i ]ine-o ca pentru o flexie ham- mer, cu palma ndreptat` spre corp. Flexeaz` bra]ul, ridicånd gantera pe lång` corp, n direc]ia pectoralului opus. |n partea de sus con- tract` bra]ul [i apoi coboar`-l n pozi]ia ini]ial`. Dup` ce ter- mini seria cu un bra], bag` cu cel`lalt. Sfat: nu e nevoie de greu- tate mare aici. De fapt eu nu recomand greut`]i mari pen- tru bicep[i. Alege gantera cu care s` po]i face lent 10 pån` la 20 de repet`ri. Ridic`ri Kelso Este un alt exerci]iu denu- mit dup` un om. Paul Kelso a scris o ntreag` carte despre trapez a[a c` [tie cåte ceva despre antrenamentul lui. Mu[chiul trapez nu este doar partea care ]i iese din gulerul tricoului [i se une[te cu gåtul. El se extinde pe mijlocul spatelui sub form` de V [i in- clude [i romboizii. Ace[tia din urm` nu sunt u[or de antre- nat dar ridic`rile Kelso repre- zint` o modalitate eficient` pentru cre[terea lor. Execu]ie: ntinde-te pe bur- t` pe o banc` nclinat` cu gantere n måini, p`strånd pi- cioarele pe sol. Las` gantere- le s` atårne, bra]ele r`mån ntinse tot timpul. |ntr-o mi[- care continu`, ridic` umerii, tr`gåndu-i cåt de mult n spa- te [i apropiind omopla]ii unul de altul. }ine o secund` sus dup` care coboar` umerii la pozi]ia ini]ial`. Sfat: alege gantere cu care s` po]i face oriunde ntre 10 [i 20 de repet`ri. Cheia este s` ]ii contrac]ia n partea de sus a mi[c`rii pentru o secund`. Flexia coapsei cu banda elastic` Reprezint` o varia]ie a cla- sicelor flexii pentru femurali, care vine din powerlifting. Este doar o sigur` modalitate de execu]ie eficient` a aces- tui exerci]iu. Banda nu trebuie s` fie foarte puternic ntins` ci tensiunea continu` [i num`- rul mare de repet`ri ce tre- buie f`cute la fiecare serie pentru a inunda cu sånge bi- cepsul femural. Execu]ie: nf`[oar` o ban- d` elastic` n jurul unui suport fix, n partea de jos. Pozi]io- neaz` o b`ncu]` perpendicu- lar pe direc]ia benzii [i pune banda peste un picior, dea- supra c`lcåiului. |n pozi]ia de start, cu piciorul ntins, banda trebuie s` aib` tensiune. Flexeaz` tibia mai mult de 90 de grade. Dac` n pozi]ia fi- nal` banda este prea tensio- nat` mai apropie banca, dac` este prea lejer atunci mai dep`rteaz-o. Dup` termina- rea repet`rilor schimb` cu ce- l`lalt picior. Pare un exerci]iu u[or, dar vei vedea c` nu este. Sfat: recomand seriile de peste 20 de repet`ri. Exerci- ]iul este, de obicei, ultimul la antrenarea picioarelor, a[a c` serii de 100 de repet`ri sunt criminale [i aduc o pom- pare pe care nu o sim]i cu niciun alt exerci]iu. Alexandru Bolborici dup` Ironman Culturism&Fitness nr. 5.2015 31 mmppiinnss ddeecclliinnaatt ccuu ggaanntteerree mmppiinnss pptt uummeerrii llaa ccaaddrruu ffiixx fflleexxiiii cciiooccaann rriiddiicc``rrii KKeellssoo fflleexxiiaa ccooaappsseeii ccuu bbaannddaa eellaassttiicc`` O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 5/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Eduard Dimiean Cea de-a 37-a edi]ie a Campionatului Mondial de Skandenberg, desf`[urat` n Malaezia, Kuala Lumpur, a adunat la startul ei 784 de concuren]i veni]i din toate col]urile lumii. Echipa Romåniei a ob]inut la aceast` edi]ie 3 medalii, dou` de argint [i una de bronz, fiind reprezentat` de 6 sportivi. Mircea Cårloganu a ob]inut dou` medalii de argint la categoria Senior Grand Master 90 kg, bra]ul stång [i drept, confirmånd forma bun` din acest an. Alin San- du, medaliat cu bronz la cate- goria juniori 90 kg bra]ul drept, a completat num`rul de medalii de la aceast` edi]ie pentru Romånia. Restul sportivilor romåni au ob]inut urm`toarele clas`ri: {tefan T`ma[, locul 5 la ambele bra]e la categoria se- niori 90 kg, Viorel Dobrin, locul 4 la bra]ul stång [i locul 5 la bra]ul drept la categoria seniori 75 kg, Sabin B`dules- cu, locul 7 la bra]ul stång [i locul 9 la bra]ul drept, la cate- goria seniori 110 kg [i Dinu Dobrean, locul 11 la bra]ul stång, respectiv locul 6 la bra]ul drept, categoria master 90 kg. De men]ionat este c` Romånia a fost reprezentat` de 4 arbitri la acest campi- onat mondial: subsemnatul, Victor Barbu, Drago[ Corco- veanu [i Tiberiu Mihalcea, fiind ]ara care a aliniat cei mai mul]i arbitri dep`[ind ]`ri cu tradi]ie n skan- denbergul mondi- al, precum Statele Unite, Canada sau Rusia. Urmeaz` anul viitor Campionatul European, g`zduit de Romånia, o competi]ie de ma- xim` amploare, unde sportivii ro- måni vor fi prezen]i ntr-un num`r mult mai mare. Campionatul Mondial 32 Culturism&Fitness nr. 5/2015 MMiirrcceeaa CCåårrllooggaannuu AAlliinn SSaanndduu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,50 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 5/2015 35 L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×