Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Culturism & Fitness Nr. 1 (240) 2016

1,462 views

Published on

Nr. 1 (240) pe 2016 al revistei Culturism&Fitness. Din sumar:

– Avem nevoie de un lider de generatie
– Evitarea plafonarii (2)
– Super brate
– Interviu cu Marius Varzaru
– Profil Ramona Petrescu
– Stiati ca…
– Cofeina este regele
– Mic ghid de culturism si fitness (6)
– Inclina banca pentru crestere
– In cautarea progresului
– Fata in fata
– Skandenberg

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Culturism & Fitness Nr. 1 (240) 2016

 1. 1. SSuuppeerr bbrraa]]ee ||nn cc``uuttaarreeaa pprrooggrreessuulluuii AAvveemm nneevvooiiee ddee uunn lliiddeerr ddee ggeenneerraa]]iiee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (240) 2016 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 239, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Avem nevoie de un lider de genera]ie! . .8 Evitarea plafon`rii (2) . . . . .10 Super bra]e . . . . . . . .12 Interviu cu Marius V`rzaru . . .14 Profil Ramona Petrescu . .17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Cofeina este regele . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (6) . . . . . .22 çnclin` banca pentru cre[tere . . . . . . . . . .25 çn c`utarea progresului . . . . . . .26 Fa]` n fa]` . . . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Ramona Petrescu [i Marius V`rzaru Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2016 32 Culturism&Fitness nr. 1/2016 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei mus- culare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2016 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 1/2016 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2016 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2016 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Analizam recent rezultatele culturi[tilor romåni n com- peti]ii de-a lungul istoriei [i am observat c`, n ultimii 10 ani, la nivelul seniorilor, se constat` un declin accentuat. Culturismul masculin, la nivel de seniori, e n mare su- ferin]`. Ultimul rezultat la nivel european sau mondial a fost ob]inut de Cristea Nicolae n 2011, cånd a luat medalia de argint la Euro- penele de bodybuilding clas- sic. Asta dup` ani buni de pauz`. Apuse sunt vremurile cånd sportivi romåni, precum Vasile Ardel (campion euro- pean n 1996, locul 2 n 95 [i locul 3 n 93 [i 98), [i Petru Ciorb` (locul 3 la CE 1996), se luptau cu elita continentu- lui european [i mondial de la egal la egal iar n ]ar` exista un e[antion de sportivi care le puteau pune probleme se- rioase acestora dac` nu ve- neau n form` bun` la com- peti]iile interne. Ce observ eu este c`, dup` retragerea din competi]ii a vechii genera]ii, n jurul anului 2000, deci acum 15 ani, nu au mai ap`rut nume sonore, lideri de genera]ie care s` domine autoritar competi]iile ani la rånd, cum s-a ntåmplat n perioada anilor de dinainte [i imediat dup` Revolu]ie. Am vorbit cu cå]iva sportivi ai genera]iei actuale [i am reali- zat ce se ntåmpl`. Le lipse[- te entuziasmul pe care l-am avut noi din plin. Nu aveam acces la infor- ma]ii, mai ales nainte de Revolu]ie [i o bun` perioad` dup`, pån` nu au ap`rut revistele [i apoi Internetul. Nu aveam acces la suplimente nutritive cum ar fi concen- tratele proteice care au ap`- rut [i la noi prin 93 (Universal din SUA [i apoi Redis Nutri]ie), nu aveam sponsori [i nici s`li dotate ca ast`zi. Dar aveam un entuziasm [i o capacitate de a munci ani [i ani de zile pentru un singur ]el. Mul]i dintre sportivii de atunci au n palmares zeci de titluri de campion na]ional. Asta nseamn` tenacitate. Eu personal am concurat timp de 30 de ani [i am cå[tigat peste 120 de concursuri n carier`. Dar visam cu ochii deschi[i. Visam cu to]ii s` cå[tig`m competi]ii, s` devenim cele- bri, s` vedem lumea. Cåt de celebri erau liderii genera]iei mele? Nicu Giuri mi-a zis odat`: „Dac` vii la Tårgu Mure[, s` treci pe la mine. |ntrebi pe strad`, pe oricine, unde st` `la cu mu[- chi [i o s`-]i arate”. {i nu exagera. Tot Ia[iul [tia c` exist` un campion de la ei din ora[, numit Petru Ciorb`, la fel cum const`n]enii [tiau c` e un profesor din ora[, Cristian Mih`ilescu, campion la cultu- rism, b`im`renii [tiau c` Vasile Ardel de la ei din ora[ e campion european etc. Acum campionii na]ionali sunt ni[te anonimi. Nu exist` nume sonore, lideri de gene- ra]ie de la care s` se a[tepte lucruri extraordinare, care s` r`zbeasc` n culturismul eu- ropean sau mondial. Vorba lui Schwartzenegger: „Tinerii din zilele noastre au de toate [i au avut asta de mici. Nu sunt nv`]a]i s` lupte pentru a ob]ine ceva. Cånd eram copil, nu avem nici m`car ap` cald` sau frigider n cas`. Dar asta nu m-a mpiedicat s`-mi doresc s` fiu cel mai bun din lume. Am fost dispus s` fac orice sacrificiu pentru asta. |n timp ce prietenii mei se dis- trau la discotec`, eu eram acas` s` m` odihnesc dup` o zi grea la sal`. Visam s` fiu cineva [i vedeam progrese care mi spuneau c` sunt pe calea cea bun`. |mi ziceam: ntåi muncesc s` ajung cine- va [i dup` aceea o s` am timp [i de distrac]ie.” Sper ca undeva, ntr-o sal` din Romånia, oricåt de mo- dest` ar fi ea, s` existe un tån`r care s`-[i zic` dup` ce cite[te acest articol: „Da, eu vreau s` fiu un sportiv legen- dar, s` fiu steaua Romåniei [i sunt dispus s` muncesc [i s` fac sacrificii pentru asta.” Virgil Buruian` era gata s` preia acest rol de lider de genera]ie care s` domine sportul pe plan intern [i s` se impun` [i pe plan interna]io- nal. Din p`cate, un grav acci- dent de ma[in`, urmat de deces, a curmat acest drum. Nu r`måne decåt s` a[tept`m ... Avem nevoie de un lider de genera]ie! Culturism&Fitness nr. 1/2016 98 Culturism&Fitness nr. 1/2016 PPeettrruu CCCCiiiioorrbb```` NNNNiiiiccuu GGiiiiuurrggiiii FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu VVVViiiirrggiiiill BBuurruuiiiiaann```` VVVVaassiiiillee AArrddeell CCCCrriiiissttiiiiaann MMiiiihh````iiiilleessccuu O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. Daniel Oprea campion balcanic |n articolul din num`rul anterior al revistei, discutam despre problema evalu`rii obiective a statusului fizic existent [i despre schimb`rile ce pot fi f`cute la nivelul abord`rii antrenamentului, alimenta]iei, refacerii [i recu- per`rii postantrenament. Antrenamentul este cea mai important` component` a tri- nomului antrenament/nutri- ]ie/recuperare, dar [i aceea care ar putea aduce beneficii imediate celui care reu[e[te s` mbine armonios factorul sti- mulator al antrenamentului cu efectul catabolic al acestuia. Prima modificare n planul de antrenament pe care o propun celor care au ani de antrenament constant [i se- rios [i consider` c` au atins limita biologic` a organismu- lui, adic` a nivelului maxim de dezvoltare muscular` f`r` uti- lizarea unor substan]e stimu- latoare, precum steroizii ana- bolizan]i sau hormonii de cre[tere, este folosirea tehni- cilor de cre[tere a intensit`]ii antrenamentului. Aceast` schimbare poate fi f`cut` f`r` a afecta planul general de antrenament, adic` num`rul de zile n care se merge la sal`, mp`r]irea grupelor musculare pe zile, num`rul de serii [i repet`ri efectuate. Cele mai cunoscute dar [i mai eficiente tehnici de cre[- tere a intensit`]ii antrena- mentului sunt: Preobosirea muscular` - acea metod` de antrenament prin care o anumit` grup` muscular` este preobosit` utilizåndu-se un exerci]iu de izolare pentru grupa respec- tiv`, naintea efectu`rii unui exerci]iu de baz` (compus) pentru acea grup`; Postobosirea muscular` - acea metod` de antrenament prin care dup` efectuarea de serii cu repet`ri pu]ine [i gre- utate mare se execut`, f`r` pauz`, serii cu un num`r mare de repet`ri [i greutate mic`; Serii piramidale - efectua- rea unui exerci]iu ncepånd cu serii cu greutate mic`-me- die [i num`r mare de repet`ri [i finalizånd cu serii cu greu- tate mare [i num`r mic de repet`ri; Pauze piramidale - acea metod` de antrenament prin care n mod progresiv se descre[te timpul de odihn` dintre serii efectuate cu o greutate prestabilit`; Serii cu nc`rc`tur` progre- 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 1/2016 11 siv` - acea metod` de antre- nament prin care, n cadrul unui exerci]iu, se cre[te pro- gresiv greutatea cu care se efectueaz` seriile, iar num`- rul de repet`ri r`måne con- stant; Serii cu nc`rc`tur` regre- siv` - acea metod` de antre- nament prin care, n cadrul unui exerci]iu, se scade greu- tatea cu care se efectueaz` seriile, iar num`rul de repet`ri r`måne constant; Serii descresc`toare - seri- ile n cadrul c`rora se efectu- eaz` repet`ri cu greutate descresc`toare, pån` la epu- izarea muscular`; Serii gigant - acea metod` de antrenament prin care se efectueaz` dou` sau mai multe exerci]ii diferite, f`r` pauz` ntre ele, pentru ace- ea[i grup` muscular`; Superseturi - acea metod` de antrenament prin care se efectueaz` exerci]ii diferite, unul dup` altul, pentru dou` sau mai multe grupe muscu- lare; Superseturi antagoniste - superseturile executate pen- tru grupe musculare antago- niste; Repet`ri for]ate - repet`rile efectuate asistat (ajutat) de un partener, cu greutate con- stant` pån` la epuizarea muscular`; Repet`ri ntrerupte - repe- t`rile efectuate cu stoparea mi[c`rii pentru un timp deter- minat, ntr-un anumit punct [i apoi finalizarea repet`rii; Repet`ri negative (excen- trice) - repet`rile unde con- trac]ia muscular` se concen- treaz` pe partea negativ` a mi[c`rii (cånd mu[chiul se lunge[te); Repet`ri cronometrate - re- pet`rile executate ntr-un ritm prestabilit; Repet`rile par]iale - repe- t`rile efectuate incomplet, doar pe o anumit` parte a mi[c`rii; Repet`rile tri[ate - repet`- rile efectuate f`r` a se ]ine cont de o execu]ie strict`, fo- losindu-se balansul corpului sau iner]ia greut`]ii folosite. Sportivii ar trebui s` uzeze cu modera]ie tehnicile de cre[tere a intensit`]ii antrena- mentului, limitåndu-se la uti- lizarea doar a una din seriile unui exerci]iu [i s` ciclizeze folosirea acestora, ntrucåt, dat` fiind intensitatea mare, se pot supraantrena destul de u[or. Evitarea plafon`rii (II) componenta antrenament 10 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Bra]ele mari au inspirat ge- nera]ii ntregi de oameni s` intre n s`li. Arnold a inspirat milioane de oameni cu clasi- cele lui poz`ri cu bicepsul n- cordat, dar la råndul lui a fost inspirat de bra]ele lui Steve Reeves [i Reg Park. Doar dac` te gånde[ti la atle]ii cu bra]e mari e de ajuns s` te motiveze s` vrei s` te antrenezi. |]i prezint n continuare un program de su- perserii care te va ajuta s` ob]ii bra]e mai mari. Pentru cei mai pu]in famili- ariza]i, superseriile sunt com- puse din dou` exerci]ii, pen- tru mu[chi antagoni[ti, efec- tuate f`r` pauz` ntre ele. Re- zultatul este mai mult sånge dus la zona care a fost antre- nat`, a[adar pomparea este mai bun` [i mai mare iar fas- cia este ntins`, permi]ånd fi- brelor musculare s` se refac` [i s` creasc` dup` termina- rea antrenamentului. Vom al- terna cu care mu[chi vom n- cepe superseriile, permi]ånd atåt bicepsului cåt [i tricepsu- lui un tratament egal. Se va executa cåte 3 superserii din fiecare, pentru 10-12 repet`ri, cu o pauz` de un minut ntre runde. Este un antrenament dificil, recomandat avansa]i- lor, cei cu peste 3 ani de an- trenamente. Alt aspect important n ale- gerea exerci]iilor la superseri- ile urm`toare este c` echipa- mentul cu care se antreneaz` ambii mu[chi este foarte aproape unul de altul, a[adar nu trebuie s`-]i faci griji c` ci- neva ]i poate ocupa locul n timp ce tu lucrezi la un alt aparat. Asta duce [i la sc`de- rea timpului dintre exerci]ii, rezultånd o mai mare intensi- tate a antrenamentului. Superseria 1 Extensii cu bara EZ deasupra capului A[az`-te la banca Scott, invers, cu spatele sprijinit de pad. Ia o bar` EZ cu o priz` dep`rtat` la aproximativ 20 cm, de unde ncepe prima cur- bur` a barei. |ntinde bra]ele perfect n sus [i de acolo, cu coatele fixe, coboar` bara n spatele capului doar din antebra]e. |ntinde bine tricepsul n par- tea de jos [i apoi, prin acti- varea lui, adu bara la pozi]ia de start, contractånd la final tricepsul. Flexii cu bara EZ la banca Scott |ntoarce-te cu fa]a la banca pentru cunoscutele flexii Scott. Fixeaz` coatele n pa- dul aparatului [i apuc` bara cu o priz` confortabil` a pum- nului, de obicei palmele tre- buie plasate cam la l`]imea umerilor. Flexeaz` bicep[ii pån` cånd bara ajunge n pozi]ia cea mai nalt`, te foto:Ironman opre[ti cånd antebra]ele sunt aproape perpendiculare pe podea. Contractezi puternic bicep[ii [i apoi cobori bara pån` cånd bra]ele sunt com- plet ntinse. Superseria 2 Flexii alternative cu gantere din [ezånd A[az`-te pe o banc` ori- zontal`, la un cap`t, ]inånd bra]ele atårnånd n lateral. P`streaz` bra]ele fixe, lång` corp [i flexeaz` un antebra]. Pentru un extrastimul, rote[te ncheietura astfel ncåt dege- tul mic s` fie mai nalt decåt degetul mare. Contracteaz` bicepsul [i adu ncet gantera la pozi]ia ini]ial`.. Extensii laterale cu gantere din culcat Este un exerci]iu mai pu]in folosit dar care izoleaz` foar- te bine tricepsul. |ntinde-te pe spate pe o banc` orizontal` cu o pereche de gantere n måinile ]inute ntinse n sus, palmele privind spre picioare. |ndoaie antebra]ele din coate pån` cånd ganterele ating pieptul. Folosind for]a tricep- [ilor, adu bra]ele la pozi]ia ini]ial`. Repet` pentru num`- rul recomandat de repet`ri, 10-12. Superseria 3 Extensii alternative cu gan- tera din aplecat Apuc` o ganter`, apleac`- te din trunchi, sprijinind cel`- lalt bra] deasupra genunchiu- lui (vezi foto). }ine bra]ul paralel cu podeaua [i ridic` antebra]ul n spate pån` cånd cotul este ntins. Contrac- teaz` puternic tricepsul [i men]ine pozi]ia de vårf, apoi revino la pozi]ia ini]ial`. Flexii ciocan Stai n picioare cu gantere n måinile ntinse lateral pe lång` corp. Palmele sunt fa]` n fa]` [i r`mån a[a tot exer- ci]iul. Flexeaz` antebra]ul p`strånd bra]ul fix, ridicånd ganterele cåt mai sus posibil. Cotul r`måne fix, nu se mi[c` nici nainte, nici napoi. Men]i- ne pu]in pozi]ia de vårf, con- tractånd brahialii [i apoi revi- no la pozi]ia de start. Repet` pentru num`rul recomandat de repet`ri. Superseria 4 Flexii la cablu din culcat Ata[eaz` o bar` dreapt` sau EZ la helcometrul cu cablu lung. A[az`-te pe spate, cu t`lpile sprijinite de podea, de o parte [i de alta a cablului. Apuc` bara cu bra]ele ntinse cu o priz` supina]ie la o distan]` ntre palme la l`]imea umerilor. Aceasta este pozi]ia de start. Flexeaz` antebra]ele, p`s- trånd coatele fixe, pån` cånd bara ajunge aproape de piept. Contracteaz` puternic bicep[ii [i revino cu bara la pozi]ia de start. Repet` pen- tru num`rul recomandat. Extensii la cablu cu frånghia Leag` o frånghie la scripe- tele de sus al helcometrului. Apuc` frånghia cu palmele privindu-se una pe alta. P`s- treaz` bra]ele n lateral, fixe pe lång` corp. Acum a[az`- te n genunchi. Asta este po- zi]ia de start. Prin for]a tricep- [ilor, adu frånghia n jos [i, n acela[i timp, dep`rteaz` ca- petele frånghiei pentru un ex- trastimul al tricep[ilor. Stoar- ce tricep[ii n partea de jos. Revino ncet la start. Alexandru Bolborici dup` Ironman Super bra]e Ce e mai motivant decåt ziua de bra]e? 12 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Culturism&Fitness nr. 1/2016 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. r`spund la ntreb`rile dum- neavoastr`. M` numesc Marius V`rzaru, sunt legiti- mat la clubul C.S.S.5, Bucure[ti, am 22 de ani, 166 cm n`l]ime, am 70 de kg off- seasson [i 62 kg n perioada concursurilor, disciplina la care particip se nume[te men's physique 170 cm. – Cånd [i unde a avut loc primul t`u contact cu sala de culturism? – Primul contact cu lumea culturismului l-am avut la o sal` de cartier a unui prieten. Nu am cum s` uit momentul acela niciodat`, din dou` mo- tive. Primul. pe 27 Decembrie 2010, am intrat prima dat` n sal` undeva pe la ora 12 [i am plecat acas` pe la ora 17, dup` ce am ncercat fiecare aparat n parte [i am tras cu ochiul la b`ie]ii mari. Al doilea motiv, pentru care nu am cum s` uit, este legat de a doua zi, cånd nu am putut s` m` mi[c pentru c` aveam febr` peste tot [i de atunci pån` n pre- zent nu m-am mai dezlipit de „fiare”. La CSS Nr.5- Cham- pions Gym - Bucure[ti, am ajuns n septembrie 2012. De atunci [i pån` n prezent, m` preg`tesc tot aici. – Ce te-a determinat s` te apuci de culturism [i ce spor- turi ai mai practicat? – Aveam deja 3 ani de sal` [i ncepea din ce n ce mai mult s` mi plac`. F`ceam sal` cu un vechi prieten, de la care am auzit de un profesor foarte bun, Domnul Dan Enu]`. Am mers s` m` con- ving [i la scurt timp am urcat pe scen` pentru prima dat`. Nu eram str`in de competi]ii, venisem dup` atletism [i 10 ani de fotbal, unde am avut de asemenea rezultate deo- sebite, un titlu de campion la fotbal n 2008 [i un titlu de vicecampion la atletism. – {tiu c`, la primele tale competi]ii, ai participat la ca- tegoria culturism juniori, dar rezultatele deosebite, interne [i interna]ionale, le-ai ob]inut la categoria men's physique, unde te-ai clasat pe locul 3, atåt la Campionatele Europe- ne de Juniori, 2015, cåt [i la Campionatele Mondiale de Juniori, 2015. Ce anume te-a determinat s` alegi aceast` categorie? – Eram n preg`tire pentru Campionatul Na]ional din 2014 de la Sibiu, unde aveam de gånd s` intru la seniori la BB Classic, dar domnul pro- fesor Dan Enu]` a venit cu ideea s` intru la men's physique. S-a uitat la mine [i mi-a zis: „|n forma asta, i m`nånci, o s` cå[tigi!”. {i a[a a fost, mi-am cå[tigat catego- ria, acesta a fost lucrul care m-a determinat s` merg [i la concursurile interna]ionale la aceast` disciplin`. – Care sunt, n opinia ta, di- feren]ele dintre preg`tirea pentru categoria culturism [i cea de men's physique? Te antrenezi, te alimentezi diferit? – Avånd n vedere c` am participat la ambele disci- pline, v` pot spune c` dife- ren]ele dintre preg`tiri sunt foarte mari. La culturism se pune accent pe masivitate, striere [i propor]ionalitate, n schimb la men’s physique dac` e[ti mare [i striat, te pot trimite pe ultimele locuri. Ma- rea majoritate a sportivilor n- cadra]i la men’s physique, n perioada preg`tirii, nu [i an- treneaz` mu[chii coapselor, care la un culturist sunt foarte importan]i. – Cum ]i mpar]i timpul n perioadele de preg`tire prec- ompeti]ional`, avånd n vede- re c` trebuie s` [i munce[ti pentru a te ntre]ine financiar [i a-]i sus]ine preg`tirea [i ali- menta]ia specific` ? – Lucrez n prezent ca pompier civil, la o fabric` de ]ig`ri, fapt care mi r`pe[te foarte mult timp din preg`tire. |n momentul desf`[ur`rii Eu- ropenelor, aveam pierdute 24 de ore de somn, din cauza programului, iar n momentul mondialelor ajunsesem la 54 de ore nedormite. A fost o ru- tin`, serviciu, sal`, mese [i Pån` nu de mult, eram obi[nuit`, [i o f`ceam cu ma- re drag, de fiecare dat` cånd mi se oferea acest privilegiu, s` acord interviuri revistelor [i publica]iilor de specialitate. Mi-a pl`cut ntotdeauna s` vorbesc despre acest minu- nat sport [i despre cum am reu[it eu s` ating nalta per- forman]` [i chiar s`-mi dep`- [esc limitele. De aceast` da- t` ns`, nu voi vorbi despre mine, ci n calitate de realiza- tor, voi intervieva un sportiv care, de[i este la nceput de drum, a reu[it s` atrag` aten- ]ia asupra sa, prin cåteva re- zultate deosebite, interne [i interna]ionale [i s`-[i asigure totodat` o pozi]ie frunta[` n clasamentul anual al F.R.C.F. Ambi]ia, perseveren]a [i d`- ruirea cu care este nzestrat acest junior m-au convins pe mine, personal, c` este un sportiv cu reale perspective, cu un poten]ial fizic [i mai ales psihic de excep]ie, con- turåndu-[i astfel profilul per- fect al sportivului de nalt` performan]`. Impresionat` fiind de toate aceste calit`]i, am hot`råt s` mp`rt`[esc cititorilor revistei cåteva din gåndurile, ideile, modul de via]`, personali- tatea [i percep]ia sportului de performan]`, din perspectiva interlocutorului meu, sportivul Marius V`rzaru. – Marius, te-a[ ruga, pentru nceput, s` te prezin]i n cåte- va cuvinte cititorilor no[tri. – |n primul rånd vreau s` v` mul]umesc pentru ocazia aceasta, m` simt onorat s` 14 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Culturism&Fitness nr. 1/2016 15 Interviu cu Marius V`rzaru Acest interviu este realizat de Profesor Irina Nicoleta Muntean, tripl` Campioan` Mondial` [i European`, multi- pl` Campioan` Na]ional` [i Balcanic`, la culturism, senioare, Maestru Emerit al Sportului, Arbitru Interna]ional – locul 2 la culturism la Zonale 2014, Tr. M`gurele – locul 2 la culturism la Cupa Federa]iei 2014, Reghin – vicecampion na]ional la juniori men's physique 170 cm, 2014, Ia[i – campion na]ional la seniori men's physique 170 cm, 2014, Sibiu – locul 1 la open men's physique la Zonale 2015, Otopeni – vicecampion na]ional la seniori men's physique 170 cm, 2015, Cluj – loc 3 la juniori men's physique 170 cm la CE 2015, Santa Sussana (Spania) – loc 3 la juniori men's physique 170 cm la CM 2015, El Salvador (San Salvador) Palmares Marius V`rzaru MMaarriiuuss VV``rrzzaarruu O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 1/2016 17 VVåårrsstt``:: 19 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,61 m GGrreeuuttaattee: 49 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: student` HHoobbbbyyuurrii:: fitness [i dans sportiv MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: somn, crap, pizza [i pastele EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu uummeerrii:: – mpins la cadru Smith, 4 x10 – ramat vertical cu bara EZ, 3 x 10 – ridic`ri laterale din aplecat, 3 x12 – schiorul, 3 x 15 RRRRAAAAMMMMOOOONNNNAAAA PPPPEEEETTTTRRRREEEESSSSCCCCUUUU tot a[a, nu prea am mai avut timp de altceva. – Care sunt punctele tale forte, care te-au ajutat s` pro- gresezi [i s` ocupi a 3-a trea- pt` a podiumurilor Europene [i Mondiale? – Sunt un om ambi]ios [i ceea ce mi propun realizez. Ca orice om, ca orice sportiv, am o grup` favorabil` care la mine este abdomenul [i acesta pot spune c` este atuul meu. – Te-au ajutat aceste rezul- tate [i ]i-au deschis noi per- spective pentru viitorul t`u profesional? – Da, de curånd am ob]inut diploma de Instructor Fitness, cu care sper s` mi g`sesc de munc` n domeniu. Pe viitor vreau s` fac [coala de antrenori. – Care sunt persoanele care te-au ndrumat, sus]inut [i influen]at n progresul [i ascensiunea ta pe plan sportiv? – Aici am mai multe per- soane c`rora vreau s` le mul]umesc pentru ceea ce au f`cut [i fac pentru mine. |n primul rånd, domnului profe- sor D`nu] Enu]` care m-a ajutat foarte mult, familiei mele [i iubitei mele care mi- au fost al`turi pe parcursul ntregii preg`tiri [i, nu n ultimul rånd, dumneavoastr`, pentru faptul c` sunte]i em- blema clubului nostru , o pre- zen]` care pe mine personal m` motiveaz` s` ajung [i mai departe. – Ce obiective ai pentru viitor? – Vreau s` particip la Arnold Classic sau Olympia Amateurs pentru a ncerca s` trec la profesionism. – Ai dori s` adresezi cåteva cuvinte [i gånduri cititorilor revistei Culturism [i Fitness? – Sigur, sper c` interviul meu v-a adus un plus de motiva]ie pentru preg`tirea voastr`. M-a[ bucura ca ntr- o zi s` v` v`d [i pe voi pe coperta revistei, s` citesc cu drag sau chiar s` realizez eu un articol cu [i despre voi. – |]i mul]umesc, Marius, [i ]i doresc mult succes n con- tinuare, n tot ce ]i-ai propus! Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 16 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. Arnold ncearc` s` schimbe modul n care se arbitreaz`? |ntr-o conferin]` de pres`, ]inut` mpreun` cu liderii din conducerea IFBB, Arnold a anun]at c` vrea s` schimbe modul cum se arbi- treaz` [i s` se acorde mai mult` importan]` poz`rii artis- tice. „Vom ]ine concursuri Arnold Classic pe 6 conti- nente anul acesta [i vreau s` ncepem cu ele. Vom da o mai mare importan]` poz`rii artistice [i dac` reac]iile vor fi favorabile vom implementa sistemul la toate competi]iile“, a spus Arnold. Tot el a expli- cat c`: „Nu e normal ca, ajun[i la nivelul de dezvoltare atins de profesioni[ti, s` vin` pe scen` [i cånd pozeaz` s` nu poat` ]ine fix` o contrac]ie f`r` s` tremure sau s` aib` crampe. E cazul s` exerseze mai mult aceste contrac]ii la antrenament. Frank Zane, pe vremea cånd concuram eu, putea s` stea 4 minute ncor- dat la maximum ntr-o pozi]ie cu zåmbetul pe buze. Asta nseamn` s` fii profesionist. Apoi e vorba de pozarea artistic`, pe muzic`, de punere n valoare a ceea ce ai ob]inut, de punerea ntr-o lumin` favorabil` a corpului t`u [i a imaginii sportului n general.“ Arnold dore[te ca lumea s` vad` n concursurile de culturism, dincolo de com- peti]ia n sine, un adev`rat show artistic care s` atrag` mai mul]i fani care pl`tesc bilete la concursuri sau acces la transmisiile TV sau online, cum se ntåmpl` la alte spor- turi. |n felul acesta vor benefi- cia inclusiv sportivii pentru c` dac` vor exista ncas`ri mai mari vor cre[te [i premiile. Ceea ce observ eu este c` Arnold se implic` serios n dezvoltarea culturismului la nivel global [i eu cred c` deja a preluat rolul pe care l aveau fra]ii Weider n fruntea acestui sport urmånd probabil [i numirea oficial` n fruntea IFBB. a fost stabilit un nou record Guinness Book ntr-o prob` de for]`? |n cadrul unui show ]inut n Italia, lituanianul Zydrunas Savickas de 175 kg [i 1,91 m, campionul mondial din 2014 la competi]ia strongest man, a fost nvins n proba de c`rat pe ceaf` o greutate de 450 kg pe dis- tan]a de 20 m de islandezul Thor Bjornsson de 175 kg [i 2,05 m, care a stabilit un nou 18 Culturism&Fitness nr. 1/2016 TThhoorr BBjjoorrnnssssoonn record Guinness, ncheind proba n doar 19,6 secunde. Kevin Levrone n- cearc` s`-i calce pe urme lui Arnold, n domeniul organi- z`rii de concursuri? Kevin, care a cå[tigat n 94 [i 96 Arnold Classic [i s-a clasat de 4 ori pe locul secund la Mr. Olympia n 92, 95, 2000 [i 2002 a nfiin]at o trup` rock [i a jucat n cåteva filme de la retragerea sa din competi]ii iar acum organizeaz` primul lui concurs pe profesioni[ti, care deschide sezonul [i i poart` numele, Kevin Levrone Classic. Acesta va avea loc pe 27 februarie, n Polonia, cu o s`pt`mån` naintea lui Arnold Classic, ]inut pe 3-6 martie n Columbus, Ohio. Aceste con- cursuri vor fi urmate de Arnold Classic Australia, pe 18-20 martie, [i de Arnold Classic Brasil, pe 1-3 aprilie. viteza mai mare de execu]ie nseamn` implicare muscular` mai mare? Acest lucru este valabil n cazul mu[chilor abdominali. Cerce- t`torii au testat activitatea muscular` a subiec]ilor, cånd ace[tia f`ceau ridic`ri de trunchi, la diferite viteze: lent, adic` 4 secunde o repetare, sau 2, 1,5 sau 1 secund` sau cåt de repede puteau subiec]ii. Rezultatele au ar`tat c` pe m`sur` ce cre[tea viteza, activitatea muscular` cre[tea la toate cele trei grupe de mu[chi implicate: drep]ii abdomi- nali, oblicii externi [i interni. Cea mai mare cre[tere a activit`]ii a avut loc n cazul oblicilor externi care n cazul efectu`rii lente a repet`rilor nu prea sunt implica]i, dar la viteza maxim` activitatea lor cre[te de peste 6 ori. gigantul Mamdouh Elssbiay a declarat c` anul viitor se va clasa mai bine la Mr. Olympia? „Crede]i-m`, la anul m` voi clasa mai bine, a declarat egipteanul presei de specialitate. Am o carier` lung` n fa]`, a[a c` nu vreau s` m` enervez sau s` m` mir c` m-am clasat doar pe 5. Voi continua s` fac ce am f`cut anul trecut: voi månca, voi dormi [i m` voi gåndi la victorie. To]i tipii `[tia de la Mr. Olympia erau idolii mei acum cå]iva ani. Sunt tån`r, am timp s`-i bat.” Kai Greene revine n competi]ii? De ceva timp, pe paginile personale de socializare, Kai pos- teaz` zilnic aspecte privind preg`tirea pen- tru participarea sa la Arnold Classic 2016, inclusiv de la preg`tirea coregrafic` a pro- gramului liber (foto). Kai nu a mai participat la aceast` competi]ie din 2010, el fiind campion n acel an [i la edi]ia din 2009. Pentru premiul cel mare, acordat cå[tig`torului, 130.000 $, Kai se va bate cu nume sonore precum Evan Centopani, Justin Compton, Tony Freeman, Cedric McMillan, Branch Warren sau Juan Morel. KKaaii GGrreeeennee MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy Culturism&Fitness nr. 1/2016 19 O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Cofeina este probabil cea mai comun` substan]` folosi- t` ca supliment nutritiv. Vreau s` zic cå]i dintre noi [i ncep ziua cu o cea[c` de cafea? |ntr-un test f`cut la Universitatea din Pennsylva- nia, s-a descoperit c` 85% din americani consum` cel pu]in o cea[c` de cafea pe zi. Nu este nimic gre[it cu cofe- ina, are o multitudine de lu- cruri pozitive, dar exist` mult mai multe lucruri pe care s-ar putea s` nu le [tii despre acest drog. Da, tehnic, este un drog. Cånd cofeina este folosit` ca supliment pentru sport exist` cåteva reguli ce trebuie urmate. A[adar, n continu- are, v` prezint ce trebuie [i ce nu trebuie f`cut atunci cånd cofeina face parte din rutina zilnic`. DA: Cånd folose[ti cofeina pentru cre[terea performan- ]ei, cel mai bine este cånd es- te luat` cu 60 de minute na- inte de antrenament. Ne refe- rim aici atåt la antrenamente- le de putere [i for]` cåt [i cele de anduran]`. O doz` de 3-6 mg pentru fiecare kilogram al corpului este ideal`. Asta n- seamn` c`, pentru un atlet de 100 kg, ar trebui s` lu`m o doz` ntre 300 [i 600 mg de cofein` nainte de antrena- ment. |n unit`]i mai convena- bile, asta nseamn` 1,5 pån` la 3 ce[ti de cafea. Totu[i, e cam greu s` bei 3 ce[ti de ca- fea [i de aceea exist` pilulele de cofein` sau suplimentele de preworkout. NU: Evit` s` consumi doze mari. Din p`cate, prea mult` cofein` va lucra mpotriva ta. |n cantit`]i mari apar efecte ca anxietate, agita]ie, dureri de cap [i, datorit` impactului asupra sistemului nervos, ]i va afecta somnul. Iar cånd e vorba de cre[tere, somnul este vital. DA: Include cofeina n plan- ul t`u dac` vrei s` sl`be[ti. Cofeina cre[te metabolismul [i de ce s` nu profi]i de acest lucru? Studiile au ar`tat c` aceasta cre[te rata metabol- ic` cu 6-16%, depinzånd de cantitate. De asemenea, me- tabolismul r`måne crescut [i la cåteva ore de la con- sumarea cofeinei, permi]ån- du-]i arderea de calorii n plus. NU: Se crede c` nu trebuie s` consumi simultan cofeina [i creatina. De fapt s-a de- monstrat c` prima anuleaz` orice beneficiu dat de creati- n`. Chiar dac` unele studii au concluzionat contrarul, eu zic c` nu merit` riscul s` arunci banii pe fereastr`. A[adar, nu ad`uga cofeina la shake-ul de diminea]` ce con]ine deja cre- atin`. Ia-le separat [i evi]i n mod cert eventualele anihil`ri. DA: Asigur`-te c`, precum la alte substan]e, ciclizezi [i cofeina. Din p`cate, cea[ca din fiecare diminea]` va lu- cra, n timp, mpotriva ta. Cor- pul nostru este foarte iste] [i se adapteaz` repede. Dup` o vreme vei deveni insensibil la cofein`. Nimeni nu [tie num`rul magic de zile dup` care trebuie s` faci pauz`. Dar un lucru este sigur: cånd sim]i c` trebuie s` cre[ti can- titatea de cofein` pentru a avea acela[i efect de la n- ceput, atunci e cazul s` faci pauz` pentru 1-2 s`pt`måni. NU: Evit` acele versiuni de formule, unele chiar caraghi- oase, ale cafelei care se vor mai bune, mai puternice [i ca- re dau rezultate mbun`t`]ite. Astfel de crea]ii ce con]in mai mult` cofein` sau alte ingre- diente, precum extract de ceai verde, spun c` mbun`t`]esc sc`derea gr`ut`]ii, perfor- man]a fizic` [i mental`. Din p`cate, sunt simple p`c`leli, cercet`rile pur [i simplu nu au demonstrat c` aduc astfel de beneficii. Mai bine p`streaz` banii pentru altceva. DA: Dac` e[ti la o diet` cu pu]ini carbohidra]i, atunci ai nevoie de cofein`. Se [tie c` depozitele de glicogen sunt foarte sc`zute dup` un antre- nament intens, mai ales dac` e[ti la diet` [i måncånd pu]ini carbohidra]i nu vei avea ener- gia necesar` pentru un antre- nament urm`tor care se vrea intens. Din fericire, cofeina este aici s` te ajute. Recent, s-a demonstrat c` prin consu- marea de cofein` [i carbohi- dra]i, s-a mbun`t`]it rata sin- tezei glicogenului, fa]` de consumarea de carbohidra]i [i protein` sau doar de carbo- hidra]i. Cu alte cuvinte, cofei- na ajut` carbohidra]ii s` intre n mu[chi sub form` de ener- gie [i nu s` fie depozita]i sub form` de gr`sime, lucru ideal cånd suntem la regim. NU: Nu e nevoie s` te bazezi pe b`uturi energizante scumpe. Da, [tim to]i c` ne dau aripile cånd bem Red Bull, dar merit` banii cåt cost` o doz`? Mai mult decåt atåt, aceste b`uturi energi- zante sunt produse cu ingre- diente „energetice” precum cofeina, taurina [i cantit`]i imense ale vitaminei B. Aces- te b`uturi energizante chipu- rile mbun`t`]esc performan- ]a. Totu[i, efectele negative, pentru consumarea mai mult de o doz` pe zi, includ cre[te- rea tensiunii arteriale [i a rit- mului cardiac n repaus. DA: Adu varietate la sursa ta de cofein`. Nu trebuie s` fie tot timpul cafea, po]i alege ceaiul. De exemplu, ceaiul negru nu este doar o bun` surs` de cofein` ci [i de anti- oxidan]i. NU: Dac` e[ti ncep`tor, atunci ncepe gradual cu co- feina pentru impuls energetic. Din cauza mecanismului ei de ac]ionare, cofeina poate interfera cu transmiterea sti- mulilor durero[i c`tre creier. S-a ar`tat c` aceasta dimin- ueaz` percep]ia durerii. Pare un lucru bun la prima vedere, dar este un imens risc. Este posibil s` te accidentezi [i s` nu-]i dai seama imediat. Co- feina te face s` te sim]i invin- cibil, dar nu nseamn` nici pe departe c` e[ti. Alexandru Bolborici dup` Ironman 20 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Culturism&Fitness nr. 1/2016 21 Cofeina este regele Asigur`-]i maximul din aceast` substan]` foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Anatomie locomotorie uman` (II) Marian Constantin, biolog Sistemul muscular Totalitatea mu[chilor, care, datorit` propriet`]ii lor de a se contracta sub controlul impul- surilor nervoase, constituie elementele active ale mi[c`rii, formeaz` sistemul muscular. |n func]ie de structura inter- n` [i de inerva]ie, mu[chii sunt de dou` tipuri: mu[chi scheletici (forma]i din fibre cu aspect striat), insera]i pe oase [i afla]i sub control vol- untar [i mu[chi viscerali (forma]i din fibre cu aspect neted). Musculatura inimii, de tip cardiac, [i cea a diafrag- mului au aspect striat, dar sunt sub control vegetativ, involuntar. Organismul uman cuprinde circa 700 de mu[chi scheleti- ci, care cånt`resc aproxima- tiv 40-45 kg (50%) din masa unui b`rbat adult [i aproxima- tiv 25% din masa unei femei adulte (la care, ]esutul adipos este mai dezvoltat decåt la b`rbat). Mu[chii scheletici au trei por]iuni: cap`tul sau capetele de origine (fixe), corpul mus- cular [i cap`tul sau capetele de inser]ie (care mi[c` supor- tul pe care este inserat sau sunt inserate). Frecvent, ca- petele sunt constituite din tendoane, formate din fibre conjunctive foarte rezistente, inextensibile. Unele tendoane au sec]iu- ne cvasicircular` (tendoane propriu-zise) sau foarte aplat- izat` (aponevroze). La limita tendoanelor cu corpul muscu- lar, exist` fibre musculare, care au rol n detectarea nive- lului de ntindere a mu[chiului (formånd fusurile neuro-mus- culare). Corpul muscular este for- mat din ]esut muscular, ]esut conjunctiv, vase de sånge [i nervi. Principala caracteristic` a mu[chilor este contractili- tatea, capacitatea de a-[i scurta lungimea sub ac]iunea impulsurilor nervoase. |n nu- m`rul urm`tor al revistei, voi prezenta anatomia intern` a mu[chilor scheletici [i modul n care este realizat` con- trac]ia muscular`. |n func]ie de ac]iunea lor, mu[chii sunt mp`r]i]i n: – flexori (care realizeaz` flexia unor segmente ale cor- Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. pului), eviden]ia]i n desenele al`turate cu tonuri de verde; – extensori (care real- izeaz` extensia unor seg- mente ale corpului), evi- den]ia]i n desenele al`turate cu tonuri de ro[u; – adductori (care real- izeaz` coborårea [i apro- pierea de planul sagital a unor segmente ale corpului), eviden]ia]i n desenele al`tu- rate cu tonuri de albastru; – abductori (care real- izeaz` ridicarea [i dep`rtarea de planul sagital a unor seg- mente ale corpului), eviden- ]ia]i n desenele al`turate cu tonuri de mov; – rotatori (care realizeaz` rota]ia unor segmente ale corpului), eviden]ia]i n dese- nele al`turate cu maro). |n desene, cu tonuri de gal- ben, sunt ilustrate ligamen- tele [i tendoanele, iar cu gal- ben-portocaliu, regiunile ai c`ror mu[chi nu sunt antre- na]i n mod special. Pectoralii l`sa]i – exist` ceva mai inestetic la b`rba]i? Eu dau vina pe multitudinea de exerci]ii pentru piept efec- tuate la banca orizontal`. Prea mul]i tipi [i bazeaz` antrenamentul pe mpinsul orizontal [i [i m`soar` b`rb`- ]ia dup` greutatea de pe bar`. Mai r`u este dac` faci [i tu parte din categoria asta [i, de fapt, nu ai realizat acest lucru. A[az`-te n fa]a oglinzii din profil [i analizeaz` obiectiv forma pectoralului t`u. Este ridicat [i bombat la mijloc sau este l`sat, bombat doar n partea de jos? Dac` partea superioar` nu prea exist`, atunci e cazul s` faci schim- b`ri n rutina de antrenament pentru piept. |mpinsul nclinat trebuie f`cut primul! De acum ncolo, ncepi antrenamentul de piept cu mpinsul nclinat. Po]i folosi bara, ganterele, cadrul culisant sau un aparat tip Hammer, care s` aib` unghi- uri bune ale mi[c`rii. Trebuie s` faci numai mi[c`ri la nclinat! Astfel vei pune stres pe pieptul superior care va avea [ansa s` prind` din urm` nivelul dezvolt`rii pieptului inferior [i median. Dup` primul exerci]iu, con- tinu` cu flutur`ri cu gantere, flutur`ri la aparat sau cabluri, toate la unghiul corespunz`- tor pentru ac]iunea asupra pieptului superior. Nu-]i face griji pentru partea inferioar` a pieptului, ea va primi suficient stimul de la exerci]iile de ncli- nat.Trebuie s` rezi[ti tenta]iei folosirii mpinsului din orizon- tal care, mai mult ca sigur, a fost exerci]iul t`u favorit nc` din liceu. Nu l`sa deltoizii anteriori s` preia mi[carea! V`d foarte des aceast` mare gre[eal` la tinerii de la sal`. Ei pozi]io- neaz` prea nclinat` banca. Dac` se folose[te un unghi mare de 30 de grade al ncli- na]iei b`ncii de mpins, atunci umerii anteriori vor prelua o mare parte din efort, sc`zånd drastic eficien]a exerci]iului pentru pectoralul superior. Alexandru Bolborici dup` Ironman Culturism&Fitness nr. 1/2016 25 |nclin` banca pentru cre[tere foto:Ironman Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX 24 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional De cånd m` [tiu, am tot c`utat metode noi de a mbun`t`]i antrenamentul, de a for]a progresul. Pentru un culturist, asta trebuie s` fie o a doua natur`, zic eu. |n fond, to]i marii campioni sunt de acord cu repetarea aceluia[i antrenament, mereu [i mereu, nu va genera nicio schimbare a felului cum ar`]i. E [i logic! Dac` pentru piept fac mereu acelea[i exerci]ii, n aceea[i ordine, cu acelea[i greut`]i [i num`r de serii [i repet`ri, ce motiv are mu[chiul pectoral s` creasc`. Trebuie s` vii cu ceva nou, mai greu, mai intens, mai dur [i atunci pectoralul va fi nevoit s` se adapteze prin cre[tere. Iat` o astfel o cre[tere dra- matic` a intensit`]ii pe care o foloseam n perioada cånd concuram pentru a da un [oc spatelui. |n loc s` fac trac]iuni la scripete cu priz` larg` ntr- o s`pt`mån`, cu priz` ngus- t` s`pt`måna urm`toare [i priz` tip supina]ie a treia s`pt`mån`, le f`ceam pe toa- te 3 n aceea[i serie. Dup` o nc`lzire format` din 2-3 serii a cåte 5-6 repe- t`ri cu greutate din ce n ce mai mare, ncepeam antrena- mentul cu greutatea cu care puteam face maximum 7 trac- ]iuni cu priz` foarte larg`. Dup` aceea, f`r` nicio pau- z`, apucam bara tot cu priz` prona]ie, dar la l`]imea umer- ilor [i pentru c` ai mai mult` for]` folosind aceast` priz`, reu[eam nc` 7 repet`ri. Deja spatele meu era stors, dar nu m` opream [i schimbam priza din prona]ie n supina- ]ie, pentru a m` pune ntr-o pozi]ie n care ai mai mult` for]` la trac]iuni, [i mai sco- team 7 repet`ri. Dup` un asemenea tur de for]` pur [i simplu nu mai puteam s` stau n picioare [i pl`månii mei strigau pur [i simplu dup` aer. Trebuie s` recunosc c` pauzele dep`- [eau cu mult cele dou` minu- 26 Culturism&Fitness nr. 1/2016 te standard, recomandate n general. Cred c` m` apropi- am de 5 minute dup` primele 2 serii [i poate [i mai mult la seriile urm`toare. Minimum 6 serii v` recomand n acest stil [i o s`-mi da]i dreptate cånd zic c` acest fel de antrena- ment este barbar. Pe vremuri, cånd tr`geam a[a tare la sal` obi[nuiam s` iau [i 3-4 por]ii de Ideal Protein pe zi, diminea]a, ime- diat dup` trezire, dup` antre- nament [i nainte de culcare. Uneori, dar mai rar, luam o cup` de Ideal Protein cu ap` [i dac` m` trezeam noaptea. Antrenamentul `sta chiar mi f`cea o foame teribil` [i era imposibil s` stau doar cu cele 3 mese obi[nuite, cu carne, ou`, lactate [i legume pe care obi[nuiam s` le m`nånc ca orice om normal. De altfel, mi se p`rea o pros- tie s` fac antrenamente ex- trem de dure [i s` m`nånc doar måncare obi[nuit` f`r` s` iau vitamine, minerale, concentrat proteic [i alte su- plimente nutritive. |n schimb, ntotdeauna am fost mpotriva dopingului, steroizilor anabolizan]i, care de altfel sunt [i interzi[i [i care pot genera o serie de probleme grave de s`n`tate. De aceea, acum, cånd pri- vesc n urm`, m` felicit c` am stat curat [i nu am folosit steroizi anabolizan]i. Poate c` a[ fi cå[tigat mai multe titluri n cei 30 de ani cåt am concurat, poate a[ fi cå[tigat titluri mai importante. A[a am cå[tigat doar 18 titluri de campion na]ional dar acum, la 53 de ani, nu am nici cel mai mic regret [i consider c` aceast` decizie de a nu folosi steroizi anabolizan]i a fost cea mai bun` decizie pe care am luat-o vreodat`. Pute]i ar`ta extraordinar doar cu munc` grea [i tenaci- tate [i cu suplimente nutritive. Eu folosesc [i acum multe produse din gama Redis Nutri]ie [i sper s` ar`t bine sau chiar extraordinar [i la 60 de ani, antrenåndu-m` inteli- gent [i folosind inteligent aceste suplimente. Mai am doar 7 ani pån` atunci. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro |n c`utarea progresului Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 1/2016 27 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 1/2016 29 Arnold a f`cut multe lucruri cum trebuie n drumul s`u de a deveni cel mai cunoscut culturist al tuturor timpurilor. Nu numai c` avea un genetic fantastic, dar a [tiut s` se antreneze inteligent, variat [i intens. Un mod preferat de antrenament al lui Arnold a fost de a efectua n aceea[i sesiune exerci]ii pentru mu[chii antagoni[ti. De asemenea, Arnold prefera antrenamentele de volum. Volumul este un lucru per- sonal. Unii r`spund la antre- namentul cu mult volum, al]ii nu. Un program pentru mu[chii antagoni[ti permite unui mu[chi s` se odih- neasc` n timp ce lucreaz` cel opus. Cånd faci o mi[care de mpins, implici mul]i mu[chi. |n acela[i timp, cånd mergi la mi[carea antago- nist`, cea de tragere, permi]i mu[chilor implica]i la mpins s` se odihneasc`. Astfel, programul ]i permite cre[terea volumului [i inten- sit`]ii antrenamentului, avånd un avantaj major fa]` de pro- gramele de antrenament tradi]ionale, precum spate cu biceps [i piept cu triceps. Cheia este s` folosim stilul de la superserii, cu o perioad` de pauz` nu mai mare de 90 de secunde cånd trecem la urm`torul exerci]iu pentru mu[chiul antagonist. Perioada de pauz` este sufi- cient` pentru a permite refac- erea cu ATP a mu[chilor. {tiin]a spune c` dac` volu- mul este ridicat, atunci inten- sitatea trebuie s` fie sc`zut`. Cu acest program pentru mu[chii antagoni[ti, vom putea permite men]inerea ridicat` a volumului cåt [i a intensit`]ii. De asemenea, programul pentru mu[chii antagoni[ti va ajuta crearea unei balan]e ntre grupele de mu[chi, pre- venind accident`rile [i unele sl`biciuni n mi[c`ri. Aici efectu`m un num`r egal de serii atåt pentru mu[chii de tragere cåt [i pentru cei de mpingere. De vreme ce nimeni nu este perfect simetric, din fa]` [i din spate, specialistul Brian Richardson recomand` mp`r]irea antrenamentului n 4 sesiuni: ziua 1 - mpins/tras orizontal, ziua 2 - biceps [i tri- ceps, ziua 3 - mpins/tras ver- tical [i ziua 4 - picioare. Un mpins/tras orizontal este mi[carea n care bra]ele sunt n fa]a corpului [i se mi[c` dinspre/spre corp. Un mpins/tras vertical este mi[carea n care bra]ele se afl` deasupra capului [i se mi[c` dinspre/spre corp. Schimbarea regulat` a pro- gramului de antrenament este cheia pentru cre[teri musculare [i una dintre primele lec]ii pe care le nv`]`m despre culturism. Richardson avertizeaz` s` folosim acest program pentru 4-6 s`pt`måni, dar nu mai mult de 8 s`pt`måni. Atåt timp cåt dozezi bine greut`]ile folosite [i men]ii pauza reco- mandat` ntre serii, te po]i a[tepta la rezultate semni- ficative pentru cre[tere mus- cular`. Metoda a func]ionat pentru Arnold, merit` s` o ncerci [i tu. Programul Mai jos v` ar`t un exemplu clasic pentru mu[chii antago- ni[ti, creat de Brian Richardson. Cuprinde patru zile cu o schem` de exerci]ii destinate pentru hipertrofie muscular`. |nainte de fiecare antrenament, execut` o nc`lzire de 10 minute, gen biciclet` sta]ionar`. Apoi 5-8 minute de stretching pentru grupele musculare care urmeaz` a fi lucrate. |n timpul antrenamentului, pauzele ntre exerci]ii s` fie de 90 secunde minimum [i s` ajung` maximum la 3 minute pentru exerci]iile foarte grele. Vom descrie doar cåteva exerci]ii din program. Ramat cu bara T Plaseaz` cap`tul unei hal- tere ntr-un col] [i umple cel`lalt cap`t cu greut`]i. Ata[eaz` un måner n V la cap`tul nc`rcat, prinde månerul cu ambele måini [i apleac`-te din trunchi. Pozi]ia trunchiului s` fie cam la 45 de grade fa]` de sol, iar spatele inferior s` fie cambrat [i foto:Ironman rraammaatt ccuu bbaarraa TT mmppiinnss oorriizzoonnttaall ccuu ggaanntteerree Fa]` n fa]` |mparte programul pentru mu[chii antagoni[ti 28 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Ziua 1 |mpins/tras orizontal - ramat cu bara T, 5 serii a 12 repet`ri - mpins nclinat cu gan- tere, 5 x 10 - ramat priz` larg` la cablu lung din [ezånd, 4 x10 - flutur`ri la scripe]i pentru piept, 4 x 10 - mpins orizontal cu gan- tere, 4 x 10 - ramat alternativ la scripete fixat jos, 4 x 12O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. ncordat. Avånd bra]ele ntinse, ridic` greutatea prin ndoirea coatelor pån` cånd discurile ating burta. Dac` sala are un aparat special pentru ramat T, atunci folose[te-l pe acela. Merge [i aparatul cu suport n care pieptul este sus]inut de un pad. |mpins orizontal cu gantere |ntinde-te pe o banc` ori- zontal` avånd ganterele ]inute cu bra]ele ntinse. Coboar` controlat ganterele pån` aproape ating pieptul [i apoi, prin for]a pieptului, ridic`-le la pozi]ia ini]ial`. Nu e nevoie de rotire a pumnului, palmele sunt ndreptate tot timpul spre picioare. Flexii din stånd cu bara EZ Cu picioarele dep`rtate la nivelul umerilor [i genunchii u[or ndoi]i, apuc` o bar` cu bra]ele ntinse, folosind o priz` supina]ie. }inånd umerii [i coatele fixe n lateral, pe lång` corp, flexeaz` ante- bra]ele [i du bara cåt mai sus posibil, apoi coboar-o contro- lat la pozi]ia de start. Extensii din culcat cu bara EZ |ntinde-te pe spate pe o banc` orizontal`, ]inånd n måinile ntinse deasupra capului o bar` EZ, cu priz` prona]ie. Distan]a dintre palme trebuie s` fie la l`]imea umerilor. Cu coatele fixe, coboar` lent bara prin ndoirea coatelor, pån` cånd ajunge [i atinge u[or fruntea. |n niciun caz nu cobor bara n dreptul fe]ei (ochi, nas, gur`). Dup` ce a atins u[or fruntea, extinde bra]ele prin for]a tri- cep[ilor la pozi]ia ini]ial`. Unele s`li dispun de o b`ncu]` prev`zut` cu suport special la un cap`t pentru acest exerci]iu. Dac` exist`, folose[te-o, altfel recomand ajutorul unui partener. |mpins multiplan din [ezånd cu gantere Este un exerci]iu compus, ganterele mi[cåndu-se pe planuri diferite pe partea poz- itiv` [i negativ` a mi[c`rii. A[az`-te pe o banc` regla- bil`, fixeaz` sp`tarul la apro- ximativ 80 de grade [i apuc` o pereche de gantere. Pozi]ia de start este cu bra]ele para- lele cu solul, coatele sunt n lateralele corpului, palmele privesc n fa]` iar antebra]ele sunt plasate vertical fa]` de sol, formånd un unghi de 90 de grade cu bra]ele. De aici, mpinge controlat ganterele deasupra capului. Cånd ai trecut de jum`tatea mi[c`rii, rote[te palmele astfel ncåt n partea de final a ei, cånd coatele sunt aproape ntinse, palmele se privesc una pe alta. De aici, men]ine gan- terele la acela[i nivel [i adu coatele n fa]a ta, pån` aproape se ating. Acum, co- boar` ganterele, pån` cånd bra]ele sunt paralele cu solul. De aici, desf` bra]ele [i adu coatele n lateral, la pozi]ia de start a mi[c`rii. Trac]iuni la cablu cu månerul n V A[az`-te la helcometru [i ata[eaz` un måner n V la cablu. Ajusteaz` padul la n`l]imea corespunz`toare astfel ncåt s` men]in` fix` partea superioar` a coapsei, aproape de trunchi. Prin for]a marelui dorsal, trage de måner cu bra]ele, ducånd umerii n spate [i ridicånd pieptul. Men]ine pozi]ia de jos, pentru o secund`, cånd månerul atinge pieptul [i apoi, lent, adu månerul la pozi]ia ini]ial`. Extensii coapse A[az`-te la aparatul de extensii pentru coapse. Ajusteaz` padul astfel ncåt s` ating` zona piciorului, exact deasupra adida[ilor. Ridic` greutatea prin exten- sia coapselor pån` cånd genunchii sunt ntin[i. Coboa- r` ncet greutatea, controlånd mi[carea. Pentru primele 10 repet`ri, ]ine degetele picioa- relor ndreptate spre exterior, urm`toarele 10 repet`ri ]ine degetele ndreptate n sus iar pentru ultimele 10 repet`ri, ]ine-le ndreptate n interior. Flexii coapse Exist` aparate la care po]i face mi[care fie stånd ntins pe burt`, fie [ezånd. Alege oricare dintre ele care ]i place mai mult. Ajusteaz` padul astfel ncåt s` fie n contact cu tendonul lui Ahile. }ine c`lcåiele apropiate, chiar lipite, pe tot parcursul seriei. Flexeaz` coapsa, ridi- cånd bra]ul aparatului cåt po]i de mult. Ai grij` s` nu folose[ti greutatea mare, spatele inferior nu trebuie s` intre n hiperextensie. Con- tract` femuralii n partea de sus pentru un moment [i adu ncet greutatea la pozi]ia ini]ial`. Alexandru Bolborici dup` Ironman ttrraacc]]iiuunnii ccuu mmåånneerruull nn VV mmppiinnss mmuullttiippllaann ddiinn [[eezzåånndd ccuu ggaanntteerree Culturism&Fitness nr. 1/2016 31 Ziua 2 biceps [i triceps - flexii din stånd cu bara EZ, 4 x 10 - flot`ri la paralele, 4 x 10 - flexii concentrate, 4 x 12 - extensii din culcat cu bara EZ, 4 x 8 - flexia alternativ` la banca Scot, 5 x 12 - extensii cu frånghia, 5x10 Po]i include la final 1-2 exerci]ii pentru antebra]e dac` dore[ti. Ziua 3 |mpins/tras vertical - mpins vertical cu bara de la ceaf`, 4 x 10 - trac]iuni la bara cu priz` larg`, 4 x maximum - flutur`ri din stånd cu gan- tere, 4 x 12 - trac]iuni cu un bra] la hel- cometru, 4 x 12 - mpins multiplan din [ezånd cu gantere, 4 x 10 - trac]iuni la cablu cu månerul n V, 4 x 12 Ziua 4 Picioare - ndrept`ri cu bara, 4 x 10 - fand`ri laterale cu bara, 4 x 10 - extensii coapse, 5 x 30 - flexii coapse, 5 x 12 - ridic`ri pe vårfuri, 4 x 20 30 Culturism&Fitness nr. 1/2016 fflleexxiiii ddiinn ssttåånndd ccuu bbaarraa EEZZ eexxtteennssiiii ddiinn ccuullccaatt ccuu bbaarraa EEZZ fflleexxiiii ccooaappssee eexxtteennssiiii ccooaappssee O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 1/2016 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Organizatori: Power GYM Codlea, Asocia]ia Romån` de Skandenberg „Bra] de Fier”, Prim`ria Municipiului Codlea Loca]ie: Casa de Cultur` a Municipiului Codlea (jud. Bv) Data: 1-3 aprilie 2016 Concuren]i: au drept de participare NUMAI cet`]enii romåni, indiferent de domicili- ul acestora. Nu este nece- sar` legitimarea prealabil` la vreun club. Sistem de desf`[urare: dubl` eliminare. Tax` de participare: 25 lei/bra] Seminar de arbitraj: poate participa oricine vorbe[te limba romån` [i cunoa[te n teorie regulamentul de skan- denberg. Participarea la sem- inar este gratuit`, dar este necesar` confirmarea prezen]ei pån` cel tårziu 25.03.2016 pe e-mail: con- tact@bratdefier.ro Absolven]ii acestui seminar sunt atesta]i printr-un certifi- cat recunoscut de Federa]ia European` [i de Federa]ia Mondial` de Skandenberg, putånd arbitra n cadrul com- peti]iilor oficiale organizate de c`tre ace[tia sau de c`tre partenerii lor. |n acest an se va acorda [i titlul de „Cel mai bun arbitru ncep`tor”. Cå[ti- g`torul va fi invitat la Vende- ttele televizate [i la concursu- rile organizate de Asocia]ie. Categorii de greutate: - juniori mici (cei n`scu]i n- tre 1998 [i 2002 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -50, -55, -60, -65, -70, -75, -80, +80 kg - junioare mici (cele n`scu- te ntre 1998 [i 2002 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -55 [i +55 kg - juniori mari (cei n`scu]i n- tre 1995 [i 1998 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -55, -60, -65, -70, -75, -80, -85, 90, +90 kg - junioare mari (cele n`scu- te ntre 1995 [i 1998 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -55 [i +55 kg - seniori (peste 21 de ani), bra]ul stång [i drept: -55, -60, - 65, -70, -75, -80, -85, -90, - 100, -110, +110 kg - senioare (peste 21 de ani), bra]ul stång [i drept: -65, +65 kg - masters masculin +40 ani (cei n`scu]i n 1976 sau mai devreme), bra]ul stång [i drept: -80 kg, 95 kg, +95 kg - open seniori bra]ul stång [i drept (cu cå[tig`torii cat. de seniori) Primii clasa]i de la fiecare categorie vor primi diplome [i medalii. Campionul [i vice- campionul na]ional al fiec`rei categorii de greutate [i bra] se calific` automat n Lotul Na]ional de Skandenberg al Romåniei, cu drept de partici- pare la Europene [i Mondiale n 2016. Programul manifest`rilor Vineri, 11.04.2014 11.00-16.00 - seminar [i test arbitraj 17.00-18.00 - seminar „Organizarea Competi]iilor de Skandenberg - No]iuni [i Management“ 18.00-20.00 - cåntar oficial [i nregistrare Såmb`t`, 12.04.2014 - STÂNGA 8.00-10.00 - cåntar oficial [i nregistrare 11.00-17.00 - tururi prelim- inare bra]ul stång 18.30 - finale, open, pre- mieri bra]ul stång Duminic`, 13.04.2014 - DREAPTA 08.00-10.00 - cåntar oficial [i nregistrare 11.00-17.00 - tururi prelim- inare bra]ul drept 18.30 - finale, open, pre- mieri bra]ul drept Regulament CN 2016 32 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` FITCLASS CLUB Bucure[ti, Str. Rotund` 6A. Antrenori: Florina Cernat, Cosmin Iancu. Tel. 0760.600.101 www.fitclass.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrgg SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Vånd aparatur` profesiona- l` (Panatta) Technogym, sal` complet`. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,59 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 1/2016 35 L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×