Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Culturism 234 (1/2015)

2,220 views

Published on

Sistemul greu, usor si mediu
- Ce se intampla cand nu mai crestem?
- Cand reducem volumul antrenamentelor
- Masa rapida low-carb
- Sculptura si corpul uman in Romania (4)
- Interviu cu Lavinia Sandu
- Stiati ca...
- Interviu cu Alexandru Petcu
- Metoda noua pentru cei ce se antreneaza fara partener
- Mic ghid de culturism si fitness
- Antrenamentul bine facut
- Teorii reexaminate

Published in: Sports
 • Login to see the comments

Culturism 234 (1/2015)

 1. 1. MMoottiivvaa]]iiee CCuunnooaa[[ttee rriissccuurriillee ddooppiinngguulluuii!! PPuutteerreeaa rreeppeett``rriilloorr ppaarr]]iiaallee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (234) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 233, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Cunoa[te riscurile dopingului! . . . . . . . .8 Motiva]ie . . . . . . . . . .12 Sculptura [i corpul uman n Rom~nia (3) . . .14 Probleme medicale frecvente: Epicondilita . . . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Gabriel Sibiceanu . .20 Antrenament complet pentru spate . . . . . .24 Cea mai bun` or` pen- tru antrenament . .26 Puterea repet`rilor par]iale . . . . . . . . . .28 CUPRINSCUPRINS Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2015 32 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Hidrolizat Hidrolizat din zer, ob]inut din lapte, f`r` adaos de arome [i îndul- citori, se dizolv` foarte bine [i are un gust neutru. Se recomand` celor cu nevoi crescute de protein` în alimenta]ie. Pe lâng` aportul de proteine, hidrolizatul din zer cre[te cantitatea de glicogen din mu[chii antrena]i, momentul ideal de servire fiind dup` antrenament, iar celelalte administr`ri, între mese. Informa]ii nutri]ionale: proteine – 80 %, carbohidra]i – 9,5 %, mine- rale – 5 %, gr`simi – 3 %. Valoare energetic` pentru 100 g: 401 Kcal (1678 KJ). Administrare: o m`sur` de trei ori pe zi, amestecat` cu ap` sau alt lichid. M`sura din interiorul ambalajului con]ine 35 g produs. cutie 900 g – 89,00 lei Profil aminoacizi (%) L-Leucin`* 10,38 Acid L-Glutamic 17,33 L-Lizin` * 9,27 Acid L-Aspartic 10,78 L-Treonin` * 6,80 L-Prolin` 5,87 L-Izoleucin` * 6,21 L-Serin` 4,94 L-Valin` * 5,85 L-Alanin` 4,91 L-Fenilalanin` * 3,12 L-Tirosin` 2,62 L-Metionin` * 2,18 L-Cistein` 2,45 L-Triptofan * 1,72 L-Arginin` 2,20 L-Histidin` 1,70 * aminoacizi esen]iali L-Glicin` 1,67 din zer (WPH-4) NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 45 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Arome: l`måie, portocale [i tutti frutti. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 3300 pplliiccuurrii. 11,,2299 lleeii//pplliicc Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2015 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. To]i atle]ii, indiferent de sport, ]i vor spune c` nivelul competi]ional din zilele noas- tre a ajuns foarte ridicat. |n afar` de satisfac]iile persona- le, atle]ii urm`resc visuri pre- cum cå[tigarea unor titluri mondiale sau asigurarea unui loc ntr-un lot de elit`. |n ast- fel de medii, folosirea dopin- gului este un lucru deja obi[nuit. |ns` dopajul are riscuri. Dopajul se reg`se[te cel mai mult la sporturile de for]` [i cele de anduran]`. Culturis- mul este un sport de for]`, unde se urm`re[te dezvolta- rea masei musculare [i sc`- derea stratului adipos. |n con- tinuare vom vorbi despre be- neficiile [i efectele negative ale principalelor categorii de doping: steroizii anabolizan]i, androstenedionul, hormonul de cre[tere uman, diureticele [i stimulatoarele. Steroizii anabolizan]i Foarte mul]i culturi[ti iau steroizi anabolizan]i. Sunt cel mai u[or de administrat, ma- joritatea se iau oral [i nu sunt foarte scumpi. Principalul steroid anabo- lizant produs de corp este testosteronul. El are dou` efecte: anabolic, de cre[tere a mu[chilor, [i androgenic, care d` tr`s`turile masculine, precum barba, vocea groas` etc. Unii culturi[ti [i adminis- treaz` testosteron direct, ns` marea majoritate a steroizilor anabolizan]i sunt modific`ri sintetice ale testosteronului. Astfel de hormoni au aviz me- dical, ns` nu [i pentru perfor- man]a sportiv`. |n medicin` sunt folosi]i pentru recupera- rea rapid` dup` o acciden- tare, n urma unei opera]ii difi- cile, n cazul arsurilor etc. Ei sunt sub form` de pastile, injec]ii sau combina]ie. Motivul principal, pentru care culturi[tii iau steroizi anabolizan]i, este ob]inerea unei mase musculare ntr-un timp mai scurt, deoarece ste- roizii ajut` la recuperarea cor- pului dup` antrenamentele dure. |n plus, steroizii dau cul- turistului un sentiment de in- vincibilitate, de agresivitate, de multe ori cu tendin]e spre violen]`. Pån` acum am vorbit des- pre categoria de steroizi ana- bolizan]i care au aviz me- dical, crea]i pentru a fi folosi]i n scop medical. Problema e c` ace[tia sunt greu de pro- curat, ai nevoie de re]et` de la medic pentru a cump`ra din farmacii iar medicii nu sunt dispu[i s` fac` re]ete dup` ureche deoarece, de cå]iva ani, steroizii anabo- lizan]i au fost trecu]i la cate- goria droguri, iar ac]iunile ile- gale cu ace[tia se pedepsesc cu nchisoarea. Astfel a ap`rut o pia]` nea- gr` a steroizilor anabolizan]i, f`r` s` aib` aviz medical, f`- cu]i de firme fantom` prin cine [tie ce metode [i n ce condi]ii. Prin urmare, n ziua de azi, culturi[tii [i procur` steroizii de la astfel de firme. De aici multitudinea de discu- ]ii, mai ales pe Internet, des- pre credibilitatea acestor fir- me. Pe lång` faptul c`, de multe ori, ce este scris pe eti- cheta produsului nu se reg`- se[te n ambalaj, culturi[tii risc` administrarea de sub- stan]e despre efectele c`ro- ra, n timp, nu [tie nimeni nimic. Riscurile folosirii steroizilor anabolizan]i sunt multiple. La b`rba]i poate ap`rea gineco- mastia, calvi]ia, atrofierea testiculelor, infertilitatea, im- poten]a. La femei: ngro[area vocii, m`rirea clitorisului, cre[terea p`rului facial, cal- vi]ia, infrecven]a sau absen]a ciclului. Pe lång` acestea, atåt la b`rba]i cåt [i la femei, pot ap`rea: acnee sever`, risc crescut de tendinite [i rupturi de tendoane, tumori sau probleme la ficat, cre[- terea nivelului colesterolului r`u (LDL) [i sc`derea celui bun (HDL), hipertensiune, probleme de inim` [i circula- ]ie sangvin`, inflamarea pros- tatei, comportament agresiv, Cunoa[te riscurile Culturism&Fitness nr. 1/2015 98 Culturism&Fitness nr. 1/2015 dopingului! O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. depresii, dependen]` de dro- guri, inhibarea dezvolt`rii nor- male [i riscul ulterior de pro- bleme la tineri. Androstenedionul Este un hormon androgen produs de glandele suprare- nale, ovare [i testicule. Mai ntåi este convertit n testos- teron [i apoi folosit pentru cre[terea masei musculare. Problema este c` cre[terea nivelului testosteronului da- torat administr`rii androste- nedionului dureaz` pån` la dou` ore, cu maximum de cå- teva minute, timp prea scurt pentru corp de cre[tere a masei musculare. Poate fi ob]inut cu prescrip- ]ie medical`, ns` efectele negative cånt`resc mult fa]` de cele pozitive: acnee, atro- fierea testiculelor, cre[terea mameloanelor, la b`rba]i, iar la femei acnee, ngro[area vocii, calvi]ie. La ambele sexe mai apar n plus cre[terea nivelului colesterolului r`u [i sc`derea celui bun, risc cres- cut de atac de cord [i infarct. Hormonul uman de cre[tere (GH) Este un alt hormon cu efect anabolic. Sportivii l folosesc pentru cre[terea for]ei [i ma- sei musculare. Se poate pro- cura doar cu prescrip]ie medi- cal` [i se administreaz` in- jectabil. Din cauz` c` ob]ine- rea lui este foarte dificil` n mod legal, sportivii apeleaz` la diferite firme fantom` pen- tru procurare. Faptul c` este injectabil cre[te foarte mult riscul la care se supun spor- tivii, deoarece introduc n corp, direct n sånge, sub- stan]e despre a c`ror natur` nu poate garanta nimeni. Efectele negative pentru GH sunt: dureri articulare, re- ten]ie de ap`, probleme la re- glarea glucozei, colesterol r`u crescut, cardiomiopatie, diabet, hipertensiune. Diureticele Sunt substan]e care schim- b` balan]a natural` a corpului de fluide [i electroli]i, ducånd la deshidratare. Pierderea de ap` a corpului, ntr-un timp relativ scurt, face ca diureti- cele s` fie foarte des folosite pentru cazurile n care spor- tivii trebuie s` se ncadreze ntr-o anumit` categorie de greutate, caz ideal pentru cul- turi[ti. Diureticele ajut` [i la mascarea altor steroizi ana- bolizan]i folosi]i, prin efectul de diluare a urinei, atunci cånd sportivul este testat antidoping. Efectele negative pentru diuretice sunt: deshidratarea, crampe musculare, epuizare, ame]eli, le[in, deficien]` de potasiu, sc`derea tensiunii, infarct. |n cazuri extreme, s- au nregistrat [i decese. Stimulatoarele Sunt substan]e sau mixuri de substan]e care stimuleaz` sistemul central nervos [i cresc pulsul [i tensiunea sangvin`. Sunt folosite pentru cre[- terea anduran]ei, sc`derea oboselii, suprimarea apetitu- lui, cre[terea aten]iei [i agre- sivit`]ii. Cele mai cunoscute substan]e sunt cafeaua [i an- fetaminele. Astfel de substan- ]e sunt folosite de sportivi n- aintea antrenamentelor sau competi]iilor. Pe pia]a suplimentelor nu- tritive au ap`rut, acum cå]iva ani, diverse produse stimula- toare care, luate nainte de antrenamente, permiteau cul- turi[tilor s` creasc` instant greutatea [i num`rul de repe- t`ri [i, implicit, cre[terea for]ei [i masei musculare. Din cau- za efectelor negative care s- au observat apoi, au fost in- terzise treptat [i puse pe lista substan]elor interzise, a dro- gurilor. Printre efectele negative se num`r`: nervozitate [i irasci- bilitate, insomnie, depen- 10 Culturism&Fitness nr. 1/2015 den]` (sportivii au nevoie de doze din ce n ce mai mari pentru a sim]i acelea[i efec- te), halucina]ii, convulsii, pal- pita]ii, atac de cord. Concluzii Trebuie s` con[tientiza]i c` folosirea acestor substan]e implic` numeroase efecte negative. Pentru cåteva kilo- grame n plus de mas` mus- cular`, nu merit` s` risca]i a[a de mult. Cei care iau doze mari, timp ndelungat, risc` cel mai mult. Dopingul a nceput s` fie folosit foarte mult n råndul culturi[tilor ncepånd cu anii '80. Deja s- au adunat destul de multe cazuri n care culturi[ti cu- noscu]i au murit, neapucånd vårsta de 45 de ani. {i nu cal- cul`m aici num`rul de cazuri de culturi[ti necunoscu]i... Abia de acum vor ncepe s` se vad` efectele negative pentru cei care s-au dopat n acele vremuri [i, peste nc` 10-20 de ani, efectele nega- tive pentru culturi[tii de top de acum, care iau doze mari de insulin`, GH [i alte mixuri de substan]e. Alexandru Bolborici dup` Ironman Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,90 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 1/2015 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Revolu]ie, Federa]ia a putut, pentru prima oar`, s` trimit` sportivi la concursuri n afara ]`rii [i a organizat, n vederea particip`rii la Campionatele Balcanice, un cantonament de 3 luni. Am l`sat totul balt` [i am plecat din Bucure[ti, pentru 3 luni, cu dorin]a de a cå[tiga titlul. Dup` dou` luni, din cauza solicit`rilor intense, la antebra]ul stång, am nce- put s` am dureri din ce n ce mai mari. Doctorul de la insti- tutul de medicin` sportiv` mi- a zis c` e o inflamare de la suprasolicitare, c` trebuie s` fac pauz` de dou` s`pt`måni [i s` dau cu creme antiinflam- atoare. Mai era o lun` pån` la concurs. Am continuat antre- namentele. M` durea a[a de tare ncåt mi curgeau lacrimi cånd f`ceam flexii pentru bicep[i. Nu a contat. Voiam titlul [i nu eram dispus s` renun]. Am mers nainte, a[a cu la- crimi n ochi la antrenamente, m-am prezentat la Belgrad, la concurs, n cea mai bun` form` a vie]ii mele [i am cå[- tigat titlul de Campion Balca- nic. Eram primul culturist ro- mån care reu[ea s` cå[tige acest titlu. Acest gen de dorin]` arz`toare am mai v`zut-o [i la al]i sportivi din culturismul romånesc [i to]i au fost sau mai sunt sportivi de succes. Nu uita]i nicio clip` c` viitorul vostru depinde de ceea ce face]i ast`zi. Cånd intra]i n sal` [i pune]i måna pe o bar`, trebuie s` v` gåndi]i c` ceea ce ve]i face ast`zi la antrenament va de- termina felul cum ve]i ar`ta n viitor [i, n ultim` instan]`, succesul vostru n acest sport. Vre]i s` fi]i campion? Tre- buie s` dori]i asta cu putere, nc` de ast`zi. Arnold spune c` ceea ce vei descoperi ca sportiv este c` sunt [i al]ii ca tine care doresc succesul. Ceea ce te poate face diferit [i mai bun ca ei este mintea ta. Ea va vizualiza cum arat` succesul [i tot ea te va ]ine n sal` pen- tru a ndura zilnic, cåt timp este nevoie, ore ntregi de munc` istovitoare. Primul pas este s` te ridici [i s` spui hot`råt: „voi fi cam- pion [i voi face tot ceea ce este necesar pentru a ajunge campion!“. Dac` tu nu te vezi campion [i dac` nu crezi cu putere c` vei fi campion, nimeni nu o poate face pentru tine. „Corpul t`u sau mo[tenirea genetic` este foarte impor- tant`“, spunea Arnold. Tot el mai spunea ntr-un interviu: „Nu-mi vine s` cred cånd i aud pe unii cum se plång c` n-au timp s` mearg` la sal` sau c` nu au posibilit`]i finan- ciare, p`i eu n-am avut nici frigider n cas` pån` la vårsta de 14 ani iar cånd am venit n America mergeam la cursuri la universitate, aveam o slujb` [i f`ceam [i de 3 ori antrenament pe zi.“ Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Cei mai mul]i vor s` aib` succes, dar de fapt doar zic c` ar vrea s` ob]in` aia sau ailalt`. Nu [i doresc destul de mult. Cineva zicea c`, dac` vei ajunge s`-]i dore[ti ceva la fel de mult cum ]i dore[ti s` respiri, atunci vei avea succes. |nchipui]i-v` c` v` afla]i ntr-o ap` adånc` [i c` v` scufunda]i. Cea mai mare dorin]` a voastr` va fi s` pute]i lua o gur` de aer proasp`t. Ve]i dori cu dispe- rare acea gur` de aer. |n acel moment cu siguran]` nu o s` v` pese de nimic altceva: nici de petreceri, nici de emisiuni TV sau facebook, de nimic altceva n afar` de o gur` de aer. La fel de mult trebuie s` v` dori]i succesul. S` nu v` pese de nimic altceva decåt de ceea ce urm`ri]i s` ob]ine]i. Atunci ve]i reu[i cu siguran]`. Marie Curie a fost prima femeie care a cå[tigat premiul Nobel. Mai mult decåt atåt, a fost prima persoan` din lume care l-a cå[tigat de dou` ori. Biografia ei cuprinde informa]ii diverse printre care [i faptul c` era atåt de pasionat` de studierea fizicii [i chimiei ncåt uita s` m`nånce. Ei bine, pentru un sportiv, mai ales pentru un culturist, nu e o idee bun` s` uite s` m`nånce, dar de acest gen de dorin]` de succes ave]i nevoie. Diferen]a dintre victorie [i nfrångere st` n puterea voastr` de a merge nainte, indiferent de obstacole, in- diferent de p`rerea celor din jur. |mi aduc aminte c`, dup` Motiva]ie 12 Culturism&Fitness nr. 1/2015 AArrnnoolldd Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 49,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 1/2015 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. mum. Lucrarea are o puter- nic` for]` dramatic`. A doua lucrare, intitulat` Arca[ odih- nindu-se (Fig. 3), reprezint` un personaj musculos, aflat n repaus, ntr-o pozi]ie semi- relaxat`, sprijinit n arcul s`u. Figura sa, ncråncenat` fizic [i psihic, e o mbinare per- fect` ntre nivelul realist [i cel alegoric, a [tiin]ei mp`c`rii tensiunilor dinamice [i stati- ce. A treia lucrare este Arunc`torul de ciocan (Fig. 4). Statuia e armo- nioas` [i reprezint` un tån`r atlet preg`tindu- se s` arunce ciocanul. Sunt scoase n eviden]` proeminen]ele mu[chi- lor bra]elor [i picioa- relor. Dan N`stase Oscar Spaethe (1875-1944) este un alt sculptor a c`rui activitate se desf`[oar` n pri- mele decenii ale se- colului XX. Statuia Faun dansånd (Fig. 1) ne nf`]i[eaz` corpul atletic al unui adolescent, ridicat pe vårful piciorului drept, stångul fiind n aer, preg`tit de un salt. El ]ine n mån` o cup`. Astfel sunt bine eviden]ia]i atåt mu[chii coap- sei drepte cåt [i ai gambei. Abdomenul e vizibil ncordat, iar bra]ul stång e mai tensionat decåt cel drept, datorit` efortului ridic`rii cupei. Pe figura sa se cite[te entuziasmul. Ion Jalea (1887-1983) este unul dintre cei mai importan]i sculptori romåni. Opera sa e vast` [i se ntinde pe o lung` perioad` de timp. Sunt trei lucr`ri demne de remarcat. Prima, Hercule doborånd centaurul (Fig. 2), este o compozi]ie dinamic`, n care Hercule imobilizeaz` centau- rul cu piciorul drept, presånd cu for]` corpul acestuia, iar cu måna stång`, nfipt` n p`rul lui, se preg`te[te s` dea lovitura de gra]ie cu m`ciuca. Se disting toate gru- pele musculare, bine dez- voltate, ncordate la maxi- FFiigg.. 22 HHeerrccuullee ddoobboorråånndd cceennttaauurruull FFiigg.. 44 AArruunncc``ttoorruull ddee cciiooccaann FFiigg.. 33 AArrccaa[[uull Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 1/2015 15 Sculptura [i corpul uman n Romånia (3) 14 Culturism&Fitness nr. 1/2015 FFiiiigg.. 11 FFaauunn ddaannssåååånndd O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 1/2015 17 Probleme medicale frecvente Epicondilita Cu to]ii avem tendin]a, la antrenamente, s` m`rim gre- ut`]ile [i uneori s` tri[`m la execu]ie, din dorin]a de a ob- ]ine o mas` muscular` mai mare. |n urma unor exerci]ii, de genul extensii din culcat pentru triceps, mpinsul de la ceaf` pe plan vertical etc., pot ap`rea dureri [i inflama]ii n zona coatelor. Netratat` co- rect, durerea va recidiva [i exist` riscul apari]iei unei complica]ii, numit` epicondili- ta. Pe site-ul de consultan]` http://www.topculturism.ro/dr. redis, primesc multe ntreb`ri despre aceste dureri ale coa- telor, mul]i tineri sau mai pu]in tineri se plång c` au inflama]ii [i mi cer ajutorul. La råndul meu, am apelat la un medic de specialitate n ideea c`, de[i internetul e plin de infor- ma]ii, numai acesta poate pune un diagnostic corect [i mai ales poate oferi un trata- ment care s` rezolve proble- ma. A[a c` stau de vorb` cu domnul doctor ortoped, Marius Bolohan, de la Spitalul Clinic de Urgen]` Sf. Pan- telimon. – Care este cauza apari]iei acestor inflama]ii? – |n primul rånd, e bine de [tiut c` aceast` afec]iune se poate manifesta fie pe partea lateral`, fie pe partea medi- al`; astfel avem: epicondilita lateral`, denumit` [i „cotul tenismenului” (fiind afectat` partea lateral` a cotului); epi- condilita medial`, numit` „cotul juc`torului de golf”. Cauzele posibile ale apa- ri]iei epicondilitei sunt: supra- solicitarea - activit`]ile care suprasolicit` inser]ia tendo- nului pe os, prin utilizarea unit`]ii mu[chi extensor-ten- don, cresc tensiunea n ten- don; trauma - ac]iunea unei for]e directe asupra cotului 16 Culturism&Fitness nr. 1/2015 poate produce inflamarea tendonului cu degenerare consecutiv`. Tendonul poate, de asemenea, s` fie lezat prin realizarea unei ac]iuni bru[te [i extreme, a unei for]e sau activit`]i extreme. – Greutatea folosit` pe bar` poate afecta suplimen- tar articula]ia cotului? – Cu siguran]`, o greutate nepotrivit` poate afecta arti- cula]ia cotului prin apari]ia unor solicit`ri presionale lo- cale mai mari, avånd loc un proces de degenerare locali- zat la inser]ia tendonului pe os, cu sl`birea leg`turii ten- don-os. Acest proces con- duce la apari]ia durerii asoci- ate activit`]ilor n care mu[- chiul este activ, cum ar fi ridi- carea, apucarea [i prinderea obiectelor. – Cine pune diagnosticul [i ce metode de tratatare exist`? – Diagnosticul trebuie pus de un medic ortoped, iar tra- tamentul se bazeaz` pe efec- tuarea unor exerci]ii regulate care ulterior vor stimula r`s- punsul de vindecare a orga- nismului. Terapia non-chirur- gical` este cea mai frecvent` form` de tratament [i, una- nim, cea mai acceptat`. |n ur- ma acestei terapii, se recap`- t` func]ionalitatea deplin` a unit`]ii tendinoase [i muscu- lare. Tratamentul recomandat este punerea n repaus a segmentului implicat [i evi- tarea activit`]ilor care exacer- beaz` afec]iunea. Utilizarea benzilor de „contrafor]`” (benzi purtate distal de cot, peste por]iunea cea mai volu- minoas` a musculaturii ante- bra]ului), preconizate a mic[ora for]ele transmise cotului n cursul efortului, nu reprezint` o alternativ` adec- vat` la repaus. Tratamentul medicamentos cu antiinflamatoare nesteroi- diene este eficace n cazurile mai u[oare. Printre metodele de vinde- care, n cazurile mai grave, amintim acupunctura [i tera- pia cu cortizon, care const` n administrarea de injec]ii cu cortizon, ns` efectul acesto- ra este de scurt` durat`. Tratamentul chirurgical se recomand` n mai pu]in de 10% din cazuri [i const` n extirparea p`r]ii tendonului mu[chiului afectat (mu[chiul scurt extensor radial). De[i nu este descris` n detaliu, fizioterapia este un adjuvant extrem de important la trata- mentul medicamentos al acestor afec]iuni. – V` rog s` face]i ni[te re- comand`ri despre preven]ie. – Activit`]ile care cauzeaz` afec]iunea trebuie limitate sau schimbate, cum ar fi mo- dificarea tehnicilor de apu- care a obiectelor, folosirea de greut`]i n sala de for]` indi- cate pentru corpul fiec`ruia. Dac` cei care se antreneaz` n sala de for]` nu au expe- rien]` sau cuno[tin]e n do- meniu, cel mai bine este s` apeleze la un antrenor per- sonal pentru a le stabili tipul de exerci]ii, greutatea optim` [i modalitatea corect` de a executa exerci]iile care pot afecta articula]iile cotului. Prof. Cristian Neagu O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. mai multe ori, excelent`, agili [i flexibili mor atåt de tineri cånd to]i ne a[teptam s` aib` o s`n`tate de fier. Majoritatea au murit n urma unor infarc- turi [i post`rile de pe net su- gereaz` c` motivele acestor decese sunt legate de uti- lizarea steroizilor, abuzul de analgezice contra durerilor [i a altor substan]e interzise. |nc` un semnal de alarm` le- gat de folosirea substan]elor interzise de care abuzeaz` [i unii culturi[ti de la noi. Recent am auzit c` un grup restråns de sportivi tineri, de la o sal` din Bucure[ti, iau steroizi non-stop de 5 ani. Unul a f`- cut deja un preinfarct, de[i are doar 20 de ani. Flex Wheeler se des- curc` excelent n postura de reporter de teren? Celebrul culturist profesionist, Flex Wheeler, considerat cel mai estetic fizic al tuturor tim- purilor, cå[tig`tor la Arnold Classic de 4 ori ('93, '97, '98 [i 2000) [i de 3 ori locul doi la Mr. Olympia, a mbr`]i[at acum o nou` carier`. El este reporter de teren [i comenta- tor la concursurile de cultu- rism profesionist [i, dup` ce i- am v`zut presta]ia la ultimul Mr. Olympia, unde l-a inter- vievat pe Phil Heath, sunt convins c` este talentat. Iat` un fost campion care este capabil s` per- formeze [i ntr- un domeniu unde e nevoie de inteligen]` [i carism`. au ap`- rut predic]iile pentru Mr. Olympia 2015? Presa de specialitate a publi- cat deja predic]iile speciali[- tilor. Interesant e c` numele egipteanului Mamdouh Elss- biay apare n aceste predic]ii avånd [anse la titlu. Jay Cutler, fostul Mr. Olympia, crede c` Phil Heath este ex- trem de motivat, are m`rimea [i densitatea necesare pentru a p`stra titlul. Dac` nu se accidenteaz` [i nu intr` n jocul adversarilor care joac` cartea masivit`]ii, nu va avea probleme din partea nim`nui. Flex Wheeler crede c` Phil Heat este n vårful ca- rierei sale [i, de[i exist` tipi precum Denis Wolf, care au cåteva din cali- t`]ile necesare, nu au n- c` posibilitatea de a-l n- vinge decåt dac` Phil vine ie[it din form`. Sin- gurul care poate s`-i sufle titlul este Kai Greene, dar acesta ncearc` s` vin` mai masiv [i pierde la capitolul definire. Dennis James, fost concurent de top, crede c` Phil Heath nu are alt concurent mai periculos ca Kai. Dac` acesta vine n forma din 2009, cånd a cå[tigat Arnold Classic, atunci Phil va avea pro- bleme mari. Despre Mamdouh Elssbiay, cei trei de mai sus au spus: Flex Wheeler - Acesta este ca Jay Cutler. To]i [tiau c` va fi Mr. Olympia ntr-o zi, era doar o chestiune de timp, la fel [i n cazul lui. Jay Cutler - Mamdouh este factorul X. Are m`rimea nece- sar`, deci trebuie s` vin` doar ntr-o form` foarte bun`. La fiecare 10-15 ani vine un tip de nic`ieri [i i sparge pe to]i. Mamdouh este acel tip. Structura [i m`rimea sa sunt ceva ce lumea culturismului n-a v`zut de mult timp. Va avea un impact mai mare decåt Dorian Yates. Dennis James - Mamdouh are poten- ]ialul s`-l detroneze pe Phil. Are m`rimea [i structura necesar`, trebuie doar s` vin` ntr-o form` bun`. Are tendin]a de a se face prea mare ntre competi]ii [i apoi sl`be[te greu. Trebuie s` fie mai atent. tradi]ionalele ridic`ri de trunchi din stånd ntins pe sol sunt cele mai pu]in efi- ciente dintre exerci]iile f`cute pentru abdominali? Un studiu efectuat de Universitatea din San Diego, cu ajutorul unor senzori de monitorizare a activit`]ii musculare, a ar`tat c`, dintre exerci]iile uzuale efectuate la sal` sau acas` pentru mu[chii abdominali, cel mai utilizat este, de fapt, cel mai pu]in eficient. Este vorba despre tradi]ionalele ridic`ri de trunchi din stånd ntins pe spate, efectuate, n general, cu palmele la ceaf`. IFBB a anun]at calen- darul competi]ional pe 2015? Se remarc` o multipli- care a concursurilor Arnold Classic [i Mr. Olympia pentru ama- tori, ce se vor des- f`[ura n diferite ]`ri ale lumii. Astfel, Ar- nold Classic va avea loc n Columbus, Ohio, 5-7 martie; n Australia, 13-15 mar- tie; n Brazilia, 29-31 mai, iar Mr. Olympia pentru amatori n Kuweit, 21-23 mai; n Barcelona, 12-14 iu- nie; n Acapulco (Mexic), 26-28 iunie; n Liverpool, 30 octombrie - 2 noiembrie; n Hong Kong, 22-25 noiembrie; n Thailanda, 11-14 decem- brie. Campionatele Europene vor avea loc n perioada 12- 17 mai, iar cele mondiale, 6- 11 noiembrie, ambele n Spania. Iat`, deci, o multitu- dine de oportunit`]i pentru culturi[tii din Romånia de a cå[tiga un titlu important. La Mondiale [i Europene pute]i merge doar dac` sunte]i se- lectat n lotul na]ional, dar la restul, f`r` restric]ii. o veste incredibil` a ap`rut recent pe site-urile de [tiri: „o treime din sportivii unei competi]ii din 1990 au murit deja“? Este vorba des- pre competi]ia Show Wrestle Mania VI. Cunoscutul actor Hulk Hogan a pierdut n aceast` competi]ie titlul su- prem n fa]a sportivului Jim Hellwig, autointitulat Ultimate Warrior. Jim a murit recent, la vårsta de 54 de ani. Dintre sportivii prezen]i atunci au mai murit: Randy Savage, la 58 de ani, Andre The Giant, la 46 de ani, Rick Rude, la 40 de ani, Curt Hennig, la 44 de ani, John Tenta, la 42 de ani, Raymond Fernandez, la 47 de ani, Allen Coage, la 63 de ani, Sherri Martel, la 49 de ani, Dino Bravo, la 44 de ani, Ray Traylor, la 41 de ani, Sapphire Wright, la 61 de ani. |ntrebarea este de ce atåt de mul]i sportivi care, la mo- mentul apari]iei lor n ring, ar`tau o form` fizic`, de cele JJiimm HHeellllwwiigg vvss HHuullkk HHooggaann 18 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Culturism&Fitness nr. 1/2015 19 MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy FFlleexx WWhheeeelleerr [[ii PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. A fost c`pitanul echipei de rugby, juniori, a Romåniei n anul 2006 cånd a cå[tigat [i campionatul european de juniori n Italia. |n 2007, a re- fuzat titlul de c`pitan pentru c` se preg`tea s` dea BAC- ul. |n 2009, a cå[tigat titlul eu- ropean U19 (sub 19 ani) la Madrid, Spania. – Cum te-ai apucat de sport? – |n anul 2000, la 12 ani, m- am apucat de rugby la Clubul Triumf, dup` mai multe n- cerc`ri la fotbal [i tenis, unde se pare c` nu aveam niciun talent. Tot acolo am luat pen- tru prima dat` contact cu o halter` cu care am nceput s` fac n fiecare zi ndrept`ri [i genuflexiuni la ndrum`rile antrenorului. |n 2003, m-am nscris la Liceul Sportiv Aurel Vlaicu [i la echipa de rugby a liceului. Treburile au devenit mai serioase, am nceput s` studiez mai mult activitatea sportiv` [i preg`tirea, mi-am cump`rat cåteva c`r]i [i am cerut sfaturi de la cei mai buni din domeniu. Mi-am f`cut pentru prima dat` un abona- ment la sala de fitness a lice- ului [i, nainte de ore, mer- geam la sal`, iar dup` ore, antrenamentul specific de rugby [i, dup` fiecare antre- nament de rugby, r`måneam aproape n fiecare zi nc` 60 de minute s` m` preg`tesc singur pe partea de ndemå- Gabriel C`t`lin Sibiceanu, un campion de rugby care a trecut la culturism nare specific` postului meu, tr`g`tor, alergare, sprinturi etc. – Dup` o carier` a[a de re- u[it` n rugby, cum ai ajuns la culturism? – |n 2009, am nceput s` activez la Clubul Dinamo [i tot n acel an am suferit o ac- cidentare [i am fost nevoit s` m` las de rugby. |n 2011, am terminat facultatea de drept [i, fiind ocupat cu propria afa- cere, nu am mai f`cut mi[- care ajungånd n 2013 s` am o greutate de115 kg. |n toamna anului 2013, mi- am f`cut abonament la o sal` de fitness [i am nceput s` depun eforturi ca s` m` antrenez cåt mai bine, ca s` am o diet` cåt mai curat` [i mai calitativ`, odihn` [i refa- cere cåt mai bun` dup` fieca- re antrenament. Am nceput s` citesc c`r]i despre cultu- rism [i s` cer sfaturi de la cei mai buni din domeniu. Pån` n prim`vara anului 2014 am fost axat doar s` cresc n mas` muscular` [i for]` [i m- am apropiat tot mai mult de stilul de via]` al unui culturist de performan]`, am renun]at la nop]i pierdute, dulciuri, fastfood etc. [i lucrurile au devenit tot mai serioase. |n vara anului 2014 aveam 110 kg, dar cu abdomen u[or vizibil. |n iunie am aflat de evenimentele Tiger Classic [i am decis s` particip la show- ul din 21 septembrie. Acum lucrurile au devenit cu ade- v`rat serioase: am depus tot efortul, timpul [i energia ca s` fiu ntr-o form` cåt mai bun` pentru categoria 85 kg. – Totu[i, de la 110 kg, cum ai reu[it s` ajungi la 85 kg? – Am nceput s` adaug an- trenament tip cardio pe lång` antrenamentul cu greut`]i [i am redus treptat carbohidra]ii din diet`. Am nceput cu 20 de minute de cardio, dup` fie- care antrenament cu greut`]i, ajungånd n ultimele trei s`p- t`måni s` fac dou` antrena- mente de cardio, de 70 de mi- nute, n fiecare zi. Antrena- mentul cu greut`]i l-am p`s- trat cåt mai intens [i cu greu- t`]i cåt mai mari. |n ultima lun`, cardio l-am f`cut cu vesta cu greut`]i de 20 de kg pentru c` sl`birea a nceput s` fie dificil`. – Vorbe[te-mi pu]in [i des- pre alimenta]ie. – Am redus carbohidra]ii tot mai mult, iar dieta din ultimele dou` luni a ar`tat cam n felul urm`tor: 1,5 kg de pe[te, [a- l`u, [i 2 kg de salat` verde n fiecare zi, f`r` nici o zi de n- c`rcare. – Punctul t`u forte au fost picioarele. Cum le antrenezi? – Pentru picioare m` con- Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Culturism&Fitness nr. 1/2015 21 GGaabbrriieell SSiibbiicceeaannuu O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. sider foarte norocos, cresc foarte repede [i sunt grupa pe care o antrenez cel mai pu]in (o dat` la 2 s`pt`måni) iar antrenamentul const` n 6 serii de extensii pentru biceps femural, urmate de 4 serii de ndrept`ri, tot pentru bi- ceps femural, apoi urmeaz` 8 serii de genufle- xiuni pentru 15-20 de repet`ri, 4 serii de mers fandat cu gantere pe o distan]` de 40 de metri, 4 serii la presa pentru picioare [i 6 serii extensii la aparat. Fiecare repetare ncerc s` o fac cåt mai lent [i cåt mai corect astfel ncåt s` produc o contrac]ie cåt mai bun`. Exerci]iul cel mai bun pentru picioare consider c` sunt genuflexiunile, dac` sunt f`cute corect, pån` jos. – Cum te-ai preg`tit pentru primul t`u con- curs? Ai ales Tiger Classic, un concurs cu un nivel foarte ridicat. – Ultimele 3 luni au fost cele mai grele luni din via]a mea, n care am nv`]at ce nseamn` s` fii culturist de performan]`, am nv`]at c` acest sport este unul pe care l faci 24 de ore din 24, timp n care trebuie s` fii atent la tot ceea ce faci, ce m`nånci la fiecare mas`, cåt timp dormi, cum te antrenezi, ce [i cåte lichide bei, ce suplimente iei etc. Am nceput cu 4 s`pt`måni nainte s` nv`] s` pozez [i am f`cut aproape zilnic poz`ri n fa]a oglinzii ca s` m` prezint cåt mai bine la concurs. Motiva]ia mea a fost familia [i logodnica mea, Claudia Bianca Miron, care a fost cu mine n toat` aceast` c`l`torie [i care m-a ajutat s` r`mån motivat, mi-a n]eles st`rile [i a trecut peste toate momentele n care am fost irascibil [i nesuferit din cauza dietei, an- trenamentului, deficitului caloric [i oboselii. Ea a fost cea care m-a ajutat cu mesele, m-a aju- tat cu b`t`turile la picioare de la atåta cardio, cu geanta de antrenament atunci cånd nu mai aveam energie [i a fost totodat` [i psihologul meu n tot timpul acesta. A avut grij` de mine [i la concurs, n spatele scenei, cånd am exagerat pu]in cu deshidratarea [i nu am b`ut decåt 300-400 ml de ap` distilat` pe zi. – Ce loc ai ocupat n cadrul concursului Tiger Classic de la Bucure[ti? – La concurs, am luat locul 8, din 18, la cul- turism 85 kg [i locul 10 la bodybuilding cla- ssic. – Cum ]i se pare noua postur` de culturist? A meritat tot acest efort? – A fost o experien]` unic` [i sunt foarte fericit de locurile ob]inute, avånd n vedere anvergura concursului, nivelul concuren]ilor care s-au prezentat [i forma acestora. |nc` m` mai uit la poze zilnic [i m` bucur de ce am realizat. Deocamdat` sunt n perioada de refacere [i, pe viitor, sigur voi mai concura [i voi veni ntr-o form` [i mai bun` decåt n 2014. Prof. Cristian Neagu 22 Culturism&Fitness nr. 1/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Am ajuns cu serialul antre- namentelor complete la cea mai mare grup` muscular` a p`r]ii superioare a corpului. De ce am denumit aceast` serie „antrenamente com- plete“? Pentru c` am nv`]at de la campionii profesioni[ti americani, n timpul vizitelor mele n s`lile din California, n anii 90, c` sunt trei chei care pot porni cre[terea mus- cular` [i, pentru efect maxim, trebuie s` le folose[ti pe toate n cadrul aceluia[i antrena- ment. |]i reamintesc: cele trei chei sunt tensiunea muscu- lar`, trauma muscular` [i stresul metabolic. Tensiunea muscular` se ob]ine cu greut`]i mari. Cel mai bine e s` folose[ti exer- ci]ii de baz` cu execu]ie u[or tri[at` sau repet`ri for]ate. Trauma muscular` se ob- ]ine cel mai bine cu exerci]ii n care stresul maxim al greu- t`]ii este prezent cånd mu[- chiul este complet ntins sau aproape ntins, pentru evita- rea eventualelor accident`ri. Trebuie s` la[i greutatea s` cad` pån` mu[chiul este aproape ntins, acolo opre[ti brusc [i porne[ti mi[carea napoi n vitez`. Astfel apar ni[te microrupturi la fibrele musculare care genereaz` un r`spuns din partea orga- nismului de genul: trebuie s` reconstruiesc fibrele rupte, dar o s` le fac mai mari [i mai puternice pentru a rezista efortului. Stresul metabolic se ob]ine cel mai bine cu ajutorul unor exerci]ii care ofer` tensiune continu` [i o solicitare mare n punctul de contrac]ie ma- xim` a mu[chiului. Tot pentru cre[tere maxim` am nv`]at de la americani c` e bine s` combini mai multe tipuri de protein`, imediat 24 Culturism&Fitness nr. 1/2015 dup` antrenament, pentru c` fiecare are avantajele ei iar tu vrei s` ob]ii toate avantajele. Am folosit combina]ia oferit` de Ideal Protein, pe tot par- cursul carierei mele sportive, cu mare succes. Iat` exemple de exerci]ii pentru antrenarea spatelui: – pentru tensiunea muscu- lar`: ramat din aplecat cu bara dreapt` sau T, trac]iuni la bar` cu diferite prize, ndrept`ri cu bara cu priz` foarte larg`; – pentru trauma muscular`: ramat cu gantera din aplecat, ]inånd måna [i genunchiul liber sprijinite pe o b`ncu]`; – pentru stresul metabolic: trac]iuni la scripete cu diferite prize, ramat la scripete din [ezånd. Antrenament complet pentru spate O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic Oricare dintre cei care frec- venteaz` o sal` a remarcat c` programul de lucru al acesteia ncepe undeva la orele dimine]ii [i se ncheie seara tårziu. Acesta are ca principal scop l`sarea, pentru cei care doresc s` se antre- neze, unor posibilit`]i multiple de a alege ora la care doresc s` efectueze antrenamente- le, n func]ie de diferi]i factori precum: programul de la locul de munc`, probleme famili- ale, evenimente neprev`zute [i, de ce nu, aspecte perso- nale specifice fiec`ruia, care de obicei privesc confortul fizic [i psihic, dar [i perioada n care organismul are cei mai buni parametri func- ]ionali. |ntrebat fiind care este peri- oada cea mai bun` de efectu- are a antrenamentului de fit- ness, am constatat c` un r`s- puns clar, cu valoare de prin- cipiu, nu poate fi dat [i c` de fapt multitudinea variabilelor face ca decizia de a ne antre- na diminea]a, n jurul prånzu- lui sau seara ne apar]ine n totalitate, niciuna dintre vari- ante nefiind exclus`. Sigur, fiecare dintre ele prezint` avantaje [i dezavantaje pe care le vom discuta n cele ce urmeaz`. Probabil discu]ia ar trebui s` porneasc` de la ceea ce numim ritmul circadian sau ritmul nictemeral care este un ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fizi- ologice sau comportamentale apar]inånd entit`]ilor vii, in- clusiv plante [i animale. Cea- sul biologic al fiec`rei per- soane corespunde n mare cu ciclul unei zile, iar termenul de circadian nseamn` „apro- ximativ o zi“. Ciclul de veghe [i somn este stråns legat de temperatura corpului; cu cåt 26 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Cea mai bun` or` pentru antrenament temperatura este mai mare, cu atåt suntem mai activi. Pe de alt` parte, cu cåt tempera- tura scade, starea de som- nolen]` ncepe s` apar`. Ritmurile corpului se ba- zeaz` pe dou` perioade de somn n fiecare zi: una lung` pe parcursul nop]ii [i una scurt`, la amiaz`, cånd mul]i oameni obi[nuiesc s` doar- m` sau cel pu]in s` se odih- neasc`, oprindu-se din alerta obi[nuit`, specific` celorlalte momente ale zilei. |n cadrul ritmului circadian s-a obser- vat c` organismul nostru are puncte forte [i puncte slabe, astfel: Diminea]a nivelul testos- teronului [i al alertei mentale atinge maximul zilei. Tot dimi- nea]a, memoria func]ioneaz` cel mai bine, iar temperatura corpului este nc` sc`zut`. |n jurul prånzului, organismul cap`t` alte caracteristici, pre- cum o toleran]` maxim` la durere, dar [i niveluri ener- getice minime. Imediat dup` prånz se observ` un trend as- cendent al temperaturii cor- porale [i al nivelului adrena- linei, dar [i cel mai bun echili- bru ntre func]ionarea fizic` [i cea psihic`. Dup`-amiaza [i seara, organismul uman pri- me[te elemente noi de func- ]ionare precum: coordonarea, rezisten]a fizic`, for]a, flexibil- itatea [i temperatura corpului ating niveluri de vårf, iar func- ]ionarea unor organe precum pl`månii [i ficatul este exce- lent`. Tot acum concentrarea mental` ncepe s` scad`. |ncepånd cu ora 21.00 orga- nismul [i reduce dramatic func]iile [i secre]ia de melato- nin` anun]` preg`tirea pentru somn. Bazåndu-ne pe aceste elemente, putem trage cåte- va concluzii n leg`tur` cu uti- lizarea optim` a momentelor din timpul unei zile pentru efectuarea antrenamentelor. Diminea]a este momentul cel mai prielnic pentru cre[tere muscular`, deoarece nivelul mare de testosteron favori- zeaz` sinteza proteinelor, dar [i reconstruc]ia fibrelor mus- culare afectate n timpul an- trenamentelor. Concentrarea psihic` din prima parte a zilei permite o excelent` conexi- une ntre mu[chi [i mental. Tot diminea]a este momentul prielnic pentru pierdere de ]e- sut adipos deoarece pentru asigurarea unui nivel ener- getic normal sunt utilizate rezervele de gr`sime ale cor- pului. |n jurul prånzului este momentul cel mai bun pentru dep`[irea propriilor limite prin folosirea de tehnici de cre[te- re a intensit`]ii antrenamen- telor ntrucåt toleran]a la du- rere este bun` [i nivelul adre- nalinei crescut. Dup`-amiaza [i seara sunt momentele cele mai bune pentru antrena- mente performante deoarece organismul are, din punct de vedere fizic, toate condi]iile acestea. Chiar dac` elementele pre- zentate pot conduce c`tre alegerea unui anumit mo- ment al zilei pentru antrena- ment, consider c` cel mai efi- cient antrenament este f`cut atunci cånd din punct de vedere fizic [i psihic ne sim- ]im n form`, cånd capacita- tea noastr` de concentrare este maxim`, cånd loca]ia asigur` condi]iile optime pen- tru antrenament [i cånd posi- bilitatea de a fi ntrerupt sau deranjat este minim`. {i nc` ceva: dac` ave]i posibilitatea s` alterna]i perioadele de antrenament efectuat dimi- nea]a cu cele n care merge]i la sal` n jurul prånzului sau seara, nu ezita]i! Dup` un timp organismul se adaptea- z` la orice program, la orice exerci]ii, la orice diet` sau suplimente intrånd ntr-o faz` de plafonare. Pentru a dep`[i aceste momente, este bine s` v` surprinde]i organismul cu schimb`ri care ulterior aduc progrese la nivel fizic [i motiva]ie mental`! Culturism&Fitness nr. 1/2015 27 RRaarree[[ {{uutteeuu O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. De multe decade, culturi[ti- lor li s-a spus c`, cu cåt ridic` mai mult` greutate, cu atåt vor deveni mai mari. Adev`rul e c` profesioni[tii [i culturi[tii amatori de nivel mondial merg pe ideea s` simt` mu[- chiul atunci cånd fac exer- ci]iile [i ncearc` men]inerea unei tensiuni continue. Pentru a atinge poten]ialul maxim de cre[tere muscu- lar`, este necesar ca mu[- chiul s` fie supus la cåt mai mult` tensiune [i stres n tim- pul seriei, pe cåt posibil. Cu cåt mu[chiul st` mai mult sub tensiune, cu atåt mai bine. A[adar, dac` ridici greut`]i ntr-o manier` care ]i asigur` tensiune constant` n mu[- chi, vei ob]ine cre[teri mult mai rapide. Antrenament cu mi[care continu`, tensiune constant` [i repet`ri par]iale. Ce mai e [i asta, ai putea ntreba. La prima vedere, pare o alt` de- numire a unei tehnici exotice pentru atragerea aten]iei. |n- s`, din experien]`, ]i spun c` este cel mai eficient principiu de antrenament pe care l cunosc. De fapt este unul din a[a-zisele secrete ale campi- onilor. A[a c` fii atent! Ce fac campionii? Te-ai ntrebat vreodat` de ce to]i culturi[tii de top [i m- bun`t`]esc vizibil fizicul de la an la an n timp ce tu nu ai mai crescut de ani buni? Ai avut oportunitatea s` prive[ti un culturist profesionist la antrenament [i s` observi c` nu ridic` greut`]i n maniera cum o faci tu sau al]i colegi de-ai t`i? Dac` ai avut posibi- litatea, atunci ai observat c` repet`rile lor sunt scurte, trunchiate, nu folosesc toat` cursa mi[c`rii iar forma e de- parte de a fi strict`. Probabil te-ai ntrebat: Ce naiba fac ei aici? Crede-m`, metoda lor pare a fi una nebuneasc`. Ceea ce aproape to]i culturi[tii de top descoper`, n timp, este c` orice metod` care ]ine mu[chiul sub tensiune con- stant` este mult superioar` metodei tradi]ionale, a repe- t`rilor complete, care iau ten- siunea din mu[chi n anumite momente. De asemenea, se [tie c` pauze mai mici ntre serii sunt mai bune pentru cre[terea muscular` decåt cele lungi de 4-5 minute, deoarece mu[chii sunt obli- ga]i s` munceasc` mai greu [i se ob]ine o mai bun` pom- pare. Inervarea – Sim]i mu[chiul lucrånd? Inervarea mu[chiului este abilitatea de a sim]i [i contro- la mu[chiul lucrat. Gradul de inervare cre[te atunci cånd faci mi[c`ri continue par]iale. Cånd este f`cut` cum tre- buie, vei sim]i c` mu[chii n- cep s` doar`, s` ard`. Iner- varea leag` controlul neural al mu[chiului prin nervi sau impulsuri nervoase, impulsuri venite de la creier prin sis- temul nervos central. Asta n- seamn` c` inervarea mu[chi- ului necesit` atåt energie fizi- c` din partea mu[chiului, dar [i efort psihic din partea min- ]ii, adic` realizarea acelei leg`turi dintre mu[chiul lucrat [i minte, conexiunea despre care to]i ne spun c` este foar- te important`. Necesitatea inerv`rii suge- reaz` o ntrebare simpl`: Cånd faci o serie, sim]i c` mu[chiul lucreaz`? Cånd faci mpins orizontal cu bara, sim]i c` lucreaz` pieptul sau sim]i umerii [i tricepsul? Cånd faci flexii din stånd, sim]i c` lu- creaz` bicep[ii sau doar sim]i antebra]ele [i/sau umerii? Cånd faci ramat din aplecat cu bara, sim]i c` lucreaz` dorsalii sau sim]i doar bicep- [ii [i lombarii? Cånd faci ge- nuflexiuni, sim]i c` lucreaz` cvadricepsul sau sim]i femu- ralii, lombarii [i gluteii? Cånd sim]i c` mu[chiul vizat nu lu- creaz` n timpul seriei, atunci nu vei ob]ine cre[terea opti- m`. De fapt, nu vei ob]ine nicio cre[tere. Beneficiile par]ialelor Antrenamentul efectuat cu repet`ri par]iale, mi[care continu` [i tensiunea con- stant` este o form` calitativ` care ]i permite efectuarea de mult efort n cel mai scurt timp posibil. Asta deoarece mu[chii nu au [ansa s` se relaxeze deloc, de cånd nce- pe prima repetare pån` se termin` ultima repetare. Cu antrenamentul clasic, cu re- pet`ri complete, mu[chiul lu- crat se odihne[te, n anumite puncte, la fiecare repetare. Campionii [tiu c` mi[carea continu` [i tensiunea con- tinu` sunt cheia spre adev`- rata dezvoltare muscular`. Aici majoritatea ncep`tori- lor [i intermediarilor gre[esc. Citesc n reviste [i pe net despre antrenamentele cam- pionilor, despre ce exerci]ii, cåte serii [i repet`ri, dar nu este descris` [i modalitatea de execu]ie a repet`rilor. Campionii nu folosesc repe- t`rile complete, ei fac par]ia- Puterea repet`rilor par]ialeCre[te mu[chii folosind o tensiune constant` [i mi[care continu`! Culturism&Fitness nr. 1/2015 2928 Culturism&Fitness nr. 1/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. le, folosind trei p`trimi pån` la jum`tate din mi[carea com- plet`. Cine are nevoie de greut`]i mari? De cånd ncep antrena- mentele, tinerilor li se spune c` dezvoltarea muscular` este direct propor]ional` cu cåt de mari sunt greut`]ile fo- losite. To]i culturi[tii trebuie s` se antreneze greu iar nce- p`torii trebuie s`-[i formeze o baz` fizic` pentru a fi puter- nici la exerci]iile de baz`. Pentru primul an de antre- namente, to]i culturi[tii tre- buie s` ncerce s` devin` cåt mai puternici la exerci]iile de baz` precum genuflexiunile, ramatul, ndrept`rile, mpin- surile, trac]iunile. Repet`rile trebuie s` fie stricte, cu greu- t`]i cu care se pot face cel pu]in 6 repet`ri pe serie, f`r` pic de tri[are. Tri[are se face doar la ultima repetare, dup` cele 6 repet`ri minime corec- te, pentru a putea face nc` o repetare, nu doar ca s` fac` repetarea mai u[oar`. Cam- pionii tri[eaz` pentru a pune extrastres pe mu[chi la sfår[itul seriei, dar majorita- tea tinerilor tri[eaz` deoarece e singura cale s` poat` face cåteva repet`ri cu greutatea aleas`. Dou` metode pentru antrenamente grele Exist` antrenamentul greu pentru nt`rirea tendoanelor [i ligamentelor, cu o mic` cre[tere muscular`, [i mai exist` antrenamentul greu pentru cre[terea masei mus- culare. Din p`cate, majorita- tea ncep`torilor pun prea mult` greutate pe bar` [i nu folosesc o form` corespunz`- toare pentru a lucra eficient mu[chii. Deseori v`d tipi am- bi]io[i n sal` care se antre- neaz` greu, dar nu lucreaz` mu[chii. Mul]i nu realizeaz` c` te po]i antrena ani de zile, devenind mai puternic, dar f`r` s` pui un gram n plus de mu[chi pe tine. E precum hal- terofilii care stau n aceea[i categorie pentru ani buni, dar devin mai puternici de la an la an. Dac` iei pauze mari ntre serii, faci pu]ine repet`ri [i fo- lose[ti iner]ia [i tri[area pen- tru a mi[ca greut`]ile mari, atunci este posibil s` devii mai puternic f`r` s`-]i creas- c` masa muscular`. Power- lifterii sau cei de la strongman ncearc` s` ridice greut`]ile cåt mai u[or posibil, f`r` a ur- m`ri pomparea, inervarea sau s` fac` mu[chii s` lu- creze greu. Pe de alt` parte, culturi[tii trebuie s` ridice greut`]ile n cea mai grea manier` posi- bil`, folosind concentrarea, pomparea, s` simt` c` mu[- chiul arde n timpul seriei. Cei care se focuseaz` pe ridi- carea greut`]ii [i nu pe mu[- chiul lucrat nu ob]in nicio cre[tere n mas` muscular` timp de ani ntregi. Greut`]ile prea mari iau din stimulul mu[chilor. Referin]e pentru tensiunea continu` Culturi[tii au f`cut confuzie ntre cele dou` metode de antrenament greu nc` de cånd haltera s-a inventat. |n num`rul din noiembrie 1976 al revistei Ironman, Steve Davis, campion la Mr. Word, scria cum [i el fusese mult timp confuz n privin]a celui mai eficient antrenament pentru dezvoltarea masei musculare. „Am nceput cul- turismul la liceu. Am folosit, precum restul, stilul de antre- nament care ne era prezentat ca fiind cel mai bun pentru dezvoltarea muscular`. |nc` [i azi exist` mitul conform c`ruia, pentru a dezvolta efi- 30 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 1/2015 31 cient masa muscular`, tre- buie ca, la fiecare repetare, mu[chiul s` fie contractat la maximum [i ntins la maxi- mum. De aici, concluzia natu- ral` c` cine nu face repet`rile complete [i face par]iale nu va ob]ine progrese. Sfatul meu pentru tine, indiferent de vårst` [i ani de antrenament, este s` cau]i informa]ia de la culturi[ti eligibili, nu de la instructori, educatori fizici sau al]ii ce au scris nu [tiu ce c`r]i sau articole despre antrena- mente.“ Steve a continuat: „Tensiu- nea continu` este corolar cu antrenamentul calitativ. Pen- tru a putea efectua cåt mai mult efort, n cel mai scurt timp, am adoptat tensiunea continu`. Extensia [i contrac- ]ia complet` a mu[chiului la- s` acestuia [ansa s` se odih- neasc`, lucru care ia din lucrul mu[chiului, sc`zånd eficien]a antrenamentului. Tensiunea trebuie s` fie pre- zent` n fiecare punct al mi[- c`rii. Ca s` ob]ii maxim de dezvoltare a mu[chiului, tre- buie s` cau]i exerci]iul [i mi[carea care plaseaz` cel mai mult stres [i tensiune asupra lui.“ Ce fac n realitate campionii? |ncep`torii [i intermediarii se afl` sub permanenta iluzie c` to]i culturi[tii de top folo- sesc greut`]i mari la fiecare antrenament [i c` ei devin din ce n ce mai puternici de la an la an. Sunt aici s` v` spun c` nu este a[a. Desigur, mul]i dintre ei sunt foarte puternici [i folosesc din cånd n cånd ni[te greut`]i enorme, dar nu tot timpul, la fiecare antrena- ment. Majoritatea folosesc greut`]i mari la exerci]ii pre- cum genuflexiunile, ndrept`- rile sau mpinsul din orizontal, o dat` sau de dou` ori pe lun`. |n rest folosesc greut`]i de 60-80% din maxim. Cånd culturi[tii ajung n top mondial la amatori sau devin profesioni[ti, criteriul cel mai important este s` r`mån` s`- n`to[i. Nu [i permit s` ri[te vreo accidentare din cauza unui ego stupid [i s`-[i spul- bere cariera. Mul]i dintre ei nu mai fac deloc maximale la exerci]iile de for]` sau chiar nu mai fac acele exerci]ii, axåndu-se mai mult pe ma- [ini, cabluri [i exerci]ii de izo- lare. Dac` a]i putea vedea cu ce greut`]i se antreneaz` unii profesioni[ti n mod real, a]i r`måne [oca]i. Videourile de prezentare, dvd-urile cu an- trenamentele lor sunt doar pentru ochii lumii, ca s` poat` fi våndute. |n realitate, se an- treneaz` cu greut`]i mici spre medii cu tensiune cåt mai constant` [i continu`. Culturistul australian profe- sionist, John Terrilli, mi-a re- latat ntr-un interviu c` ajun- sese la un punct cånd f`cea flexii tri[ate cu bara din stånd cu 124 kg pentru 5 repet`ri iar bra]ele sale m`surau 47 cm. Din cauz` c` ncheie- turile ajunseser` s`-l doar` cumplit, a trebuit s` reduc` mult greutatea de pe bar`. A redus greutatea la 62 kg [i efectua 5 serii a 12-15 re- pet`ri cu o mi[care continu` [i tensiune constant`. Dup` un an, bra]ele i-au crescut la 52 cm. La sfår[itul anilor 60 [i n- ceputul anilor '70, Arnold avea cele mai bune bra]e din lume. El folosea gantere de PALATINOSEPALATINOSE Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 1/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 89,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. 30 kg pentru flexii din stånd iar bicep[ii lui erau cei mai masivi [i cu vårf. |ns` erau pe atunci tipi n sala Gold's Gym, unde se antrena, care folo- seau gantere de 40-45 kg la flexii, dar care aveau bra]e mai mici cu centimetri buni decåt Arnold. {i, binen]eles c` nu n]elegeau de ce. Arnold folosea o form` stric- t`, ntr-o manier` n care bi- cepsul lucra cel mai greu. Ceilal]i foloseau balansul, iner]ia [i for]a tendoanelor [i ligamentelor. Nu foloseau mu[chiul s` ridice ganterele, iar bicepsul nu lucra suficient de intens. |n 1984, cånd am mers n Chicago s`-l v`d pe Sergio Oliva la antrenament pentru partea superioar` a corpului, el f`cea foarte multe repet`ri pentru aproape toate grupele musculare, minimum 20 de repet`ri. La o serie de mpins orizontal a f`cut 50 de repe- t`ri cu 102 kg. Sergio folosea mi[c`ri par]iale, mi[care con- tinu` la toate exerci]iile pen- tru partea superioar` a corpu- lui. De exemplu, la mpins ori- zontal cu bara, haltera nu urca mai mult de 20 de cm de la piept, dar nu oprea deloc mi[carea pån` la sfår[itul seriei. La flexii la ban- ca Scott, folosea por- ]iunea de la prima treime de jos pån` la jum`tatea mi[c`rii, dar nu oprea exe- cu]ia deloc. La flexii concentrate cu gan- tere f`cea doar jum`- tatea de jos a mi[- c`rii, dar, din nou, nu oprea mi[carea pån` nu termina seria. Concluzii Cheia este c` nu exist` pauza, nici n partea de jos, nici n partea de sus a mi[c`rii. Greutatea se mi[c` permanent, continuu [i se opre[te doar cånd seria se termin`. Pe m`sur` ce mu[chiul obose[te, ajut` s` faci mai repede mi[carea, dar n realitate viteza mi[c`rii va sc`dea pe m`sur` ce acesta se epuizeaz`. Aminte[te-]i, scopul inerv`rii mu[chiului este s` sim]i durerea, epuiza- rea, arsura [i s` ob]ii o cåt mai bun` pompare. Nu con- teaz` ce exerci]iu faci. Men- ]ine n mi[care greutatea på- n` cånd mu[chiul nu mai poate. Unele exerci]ii nu pot fi f`cute cu acest stil: ndrept`- rile, ramatul cu bara sau T, genuflexiunile complete. Chiar [i a[a sunt destule alte exerci]ii cu care pot fi combi- nate folosind tensiune con- stant`, mi[care continu` pen- tru a ob]ine maxim de dez- voltare muscular`. Alexandru Bolborici dup` Ironman SSeerrggiioo OOlliivvaa AArrnnoolldd 32 Culturism&Fitness nr. 1/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 KOM FITNESS Bucure[ti, Str. Preciziei 24 www.komfitness.ro SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Vånd afacere fitness sau aparate fitness [i culturism foarte bine ntre]inute, Bucure[ti. Tel. 0746.070.257, 0720.044.867 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,70 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 1/2015 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×