Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism si Fitness nr. 222 (1/2013)

2,570 views

Published on

Fizicul ideal
Interviu cu Ciprian Solzaru
Suplimentele ne fac viata mai usoara
Exercitiile abdominale: cele bune, cele rele si cele periculoase
Proteina si rinichii
Cum sa-ti construiesti picioare puternice
2013, anul alegerilor generale FRCF
De la magie la tehnologie n medicinaenergetica
Sculptura si corpul uman
Un „13“ norocos
Arderea grssimii: barbat vs femeie
Skandenberg

Pentru mai multe informatii, viziteaza http://www.topculturism.ro si http://www.topfitness.ro

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista Culturism si Fitness nr. 222 (1/2013)

 1. 1. FFiizziiccuull iiddeeaall UUnn „„1133““ nnoorrooccooss PPrrootteeiinnaa [[ii rriinniicchhiiii ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 11 ((222222)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 221, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Fizicul ideal . . . . . . . . .8 Interviu cu Ciprian Solzaru .10 Suplimentele ne fac via]a mai u[oar` . .11 Exerci]iile abdominale: cele bune, cele rele [i cele periculoase . . .12 Proteina [i rinichii .14 Cum s`-]i construie[ti picioare puternice .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 2013, anul alegerilor generale FRCF . . . .20 De la magie la tehnolo- gie n medicina energetic` . . . . . . . .22 Sculptura [i corpul uman (3) . . . . . . . . .24 Un „13“ norocos . . . .26 Ce func]ioneaz` este tot ce conteaz`! . . . . . .30 Arderea gr`simii: b`rbat vs femeie . .31 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Raluca Grebl` [i Ciprian Solzaru Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2013 32 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi- pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i n energie. Accelereaz` meta- bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli- zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis- ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen- tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si- me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata digesti- v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n cu- rele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di- zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Informa]ii nutri]ionale pentru un plic (20 g): car- bohidra]i 18,35 g, din care fibre dietetice (inulin`) 4,5 g, proteine 1,5 g, gr`simi 0 g. Valoare energetic` 66 Kcal (276 KJ). Pre]: 1,79 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- lul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2013 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2013 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`, deci poa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau ]in post. DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2013 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 caspule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` redu- s` [i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- te mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2013 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organ- ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata diges- tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof- ta de måncare [i scade rata de utili- zare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la dizolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc NOU O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Era o vreme cånd fanii culturi[- tilor profesioni[ti erau oameni obi[nui]i care tr`iau un stil de via- ]` de tip culturist. Aceea a fost a[a-numita er` de aur a culturis- mului, care a nceput n anii 70, cånd Arnold a fost n vårf, [i a du- rat pån` la sfår[itul anilor 80. Pe atunci, simetria, forma [i propor- ]iile erau la fel de importante pre- cum m`rimea. La nceputul anilor ‘90, a ap`- rut un nou fizic, mai dens, mai t`- iat, mai masiv. Tipi precum Dorian Yates, Nasser El Sonbaty [i Paul Dillett au dus standardele la un alt nivel al imensit`]ii. Odat` ce aceast` tendin]` a ap`rut, nu s-a mai putut controla. Cuvinte ca „imens”, „monstruos” au devenit complimente n anii urm`tori pen- tru fizicuri precum Ronnie Coleman, Jay Cutler sau Markus Ruhl. Fo[ti Mr. Olympia, Frank Zane sau Chris Dickerson, sunt considera]i acum la nivel de ama- tori. Cum te-ai a[teptat, fanii care preferau tipul de fizic mai estetic au nceput s` se ndep`rteze de fenomenul competi]ional, au dis- p`rut dintre spectatori [i nu mai sunt interesa]i s` [tie clasamen- tele actuale. Dac` stai [i te gån- de[ti pu]in, cine spune c` fizi- curile mai mari sunt automat cele mai bune? Culturismul competi- ]ional este judecat total pe opinii. Calit`]ile care sunt luate n con- siderare pentru stabilirea celui mai bun fizic includ, pe lång` m`- rime, [i form`, definire, structur`, simetrie, propor]ii. |n anul care tocmai a trecut, am v`zut trei cazuri care m-au f`- cut s` m` gåndesc mult la cum decidem care este cel mai bun fizic ntr-un concurs. |nainte de a ncepe, re]ine]i c` sunt capabil s` fac diferen]a dintre fizicul unui culturist [i omul din interior. Am ntålnit tipi cu fizicuri incredibile, dar care erau jos de tot pe latura uman` [i invers. Prima dintre situa]iile ntålnite a fost la Arnold Classic 2012. La acest concurs Branch Warren l-a b`tut pe Dennis Wolf. |mi plac ambii tipi, i cunosc de cå]iva ani, dar se ntåmpl` s`-mi plac` mai mult fizicul lui Dennis. Structura [i formele lui ]i iau respira]ia, dar are [i destul` mas` muscular`. Branch este un tip deosebit. L-a b`tut pe Dennis deoarece are mai mult` mas` muscular` dis- pus` pe un cadru mai mic, a venit ntr-o form` mai bun` [i e mai complet fa]` de Dennis la femu- rali, gambe [i lombari. A[a au v`zut arbitrii. Mul]i fani nu au v`- zut a[a. Cine zice c` ceea ce fa- nii prefer` este gre[it [i ceea ce prefer` arbitrii este corect? Urm`toarele dou` situa]ii s-au petrecut, cåteva luni mai tårziu, la concursul New York Pro. Mai n- tåi, n cadrul categoriei de pån` n 96 kg, am asistat la debutul la profesionism al lui Sami Al Haddad din Bahrain, posesorul unuia dintre cele mai estetice fizi- curi pe care le-am v`zut pe sce- n`. |ns` el a fost b`tut de Kevin English, care a stat mai bine la capitolul masivit`]ii [i... atåt. La categoria de open s-a impus Cedric McMillan, cu un fizic retro, la 188 cm are 123 kg [i o talie de 76 cm. Cedric a readus publicului acea imagine a [colii vechi a cul- turismului, a fizicului campionilor din vremea lui Arnold sau Lee Haney, musculos dar atletic. Ime- diat dup` concurs au nceput – fitness – cardio – saun` Proud Fitness Fizicul ideal specula]ii despre cum trebuie arbitrat Mr. Olympia iar opinia ge- neral` a fost c` Cedric trebuie s` vin` mai masiv [i mai striat pen- tru a rupe ierarhiile acolo. Pentru mine asta e un pas napoi. Cedric are tipul de fizic care atrage lumea c`tre sport, a[a cum fizicul lui Arnold a f`cut-o cu genera]ia trecut`. Este normal ca majoritatea tinerilor s` aspire la fizicul lui Cedric n defavoarea lui Branch Warren sau Jay Cutler, tipi atåt de nc`rca]i cu mu[chi, ncåt este greu s` ne imagin`m c` mai pot merge. Din nou, nu am nimic mpotriva lor sau a arbi- trilor, este doar o observa]ie asu- pra cum putem atrage mai mul]i oameni c`tre acest sport pe care l iubesc. Standardul de azi cere fizicuri inumane, monstruoase, precum eroii de desene animate, dar asta nu nseamn` c` standardul nu se poate schimba. {i cum nu sun- tem prea ferici]i cu faptul c` a r`- mas doar un mic nucleu de cul- turi[ti profesioni[ti, iar majori- tatea celor care se antreneaz` au zero interese pentru participarea n competi]ii, atunci e nevoie de o schimbare. Cine zice care este idealul? Tu! Nu presupune c` nu ai un cu- vånt de spus. F`r` noi, fanii, nu ar exista sport. Depinde numai [i numai de noi s` schimb`m ceva, s` aducem sportul pe drumul cel bun. Alexandru Bolborici dup` Iron Man 8 Culturism&Fitness nr. 1/2013 MMaarrkkuuss RRuuhhll AArrnnoolldd BBrraanncchh WWWWaarrrreenn Culturism&Fitness nr. 1/2013 9 Program: Luni – Vineri: 08.00 - 22.00 Såmb`t`: 09.00 - 16.00 Duminic`: 09.00 - 14.00 Adres`: Str. Olari, nr. 7 (vizavi de Biserica Olari), Bucure[ti Web: www.proudfitness.ro Tel.: 0720.882.851 SSaammiiii AAll HHaaddddaadd CCCCeeddrriiiicc MMccMMiiiillllaann O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. –- S` facem cuno[tin]`. – Numele meu este Ciprian George Solzaru, m-am n`scut n Bucure[ti, pe 9 iunie 1988, iar pe- rioada liceului mi-am petrecut-o n C`l`ra[i. – Cånd ai nceput culturismul? – Primul contact cu sportul l- am avut la vårsta de 15 ani, n primul an de liceu. Aveam 48 de kg cånd am intrat pentru prima dat` ntr-o sal` de culturism, din C`l`ra[i, condus` de domnul Adrian Sestacovschi care, v`- zånd ambi]ia [i pl`cerea cu care lucram, mi-a oferit gratuitate n ceea ce prive[te abonamentul. |n anul urm`tor, dånsul a fost cel care m-a ndrumat c`tre Clubul Sportiv Fortus C`l`ra[i, condus de domnul Nelu Ba[falion unde, mai tårziu, la recomandarea in- structorului din acea vreme, am dat o prob` n urma c`reia am devenit sportiv legitimat al clubu- lui. Din acest moment au nceput preg`tirile [i antrenamentele specifice concursurilor de cultu- rism unde, de-a lungul timpului, m-am clasat pe podium la na]io- nalele de juniori [i seniori cultu- rism [i am cå[tigat numeroase alte concursuri sau cupe. Cel mai important a fost titlul de cam- pion na]ional la culturism seniori, din 2011. Am mai ob]inut un loc 5 la Campionatul European [i openul la un concurs de mpins culcat. – Cum te antrenezi? – Fac 4 antrenamente pe s`p- t`mån`. |n prima zi - piept, ziua 2 - spate, ziua 3 - picioare [i ziua 4 - umeri [i bra]e. – Descrie pu]in regimul t`u ali- mentar [i suplimentele pe care le folose[ti. – |n preg`tirea pentru com- peti]ii, regimul meu alimentar este foarte strict [i se bazeaz` n special pe piept de pui, albu[uri de ou [i legume. Fiind un regim hiperproteic, men]in 3 g de pro- tein`/kilocorp [i cel mult 1 g de carbohidra]i/kilocorp. Suplimen- tele folosite sunt n special ami- noacizii [i termogenicele. |n off- season, alimenta]ia este diversi- ficat`, dar f`r` excese. – {tiu c` anul trecut ai suferit o accidentare, dar nu n sala de for]`. Ce ai p`]it? – Anul trecut am suferit un accident de motociclet` care m- a ]inut departe de antrenamen- tele specifice competi]iilor, timp de 5 luni. Recuperarea a fost de durat` iar acum, c` mi-am revenit aproape complet, mi doresc s` ajung iar pe scenele competi- ]ionale. – Ai experien]` practic` n do- meniul sportiv, dar ca teorie ce ai studiat? – Sunt licen]iat al Facult`]ii de Educa]ie Fizic` [i Sport iar, n prezent, urmez cursurile {colii de Antrenori, sec]ia Fitness [i Culturism. – Ce planuri de viitor ai? – Printre obiectivele de viitor stabilite, se afl` prinderea unei forme cåt mai bune, participarea la Campionatul Mondial de Cultu- rism [i, de ce nu, cå[tigarea unei medalii la aceast` competi]ie. – Cine te-a ajutat n cariera ta de sportiv de performan]`? – Sunt recunosc`tor familiei, mentorului meu Liviu Degeratu, domnilor Adrian Sestacovschi [i Nelu Ba[falion pentru sus]inere [i ncrederea acordat` [i, nu n ultimul rånd, antrenorului Dan Enu]`. Prof. Cristian Neagu Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Chiar dac` [i n alte sporturi este recunoscut` importan]a ali- menta]iei post antrenament a sportivilor, n culturism ea este crucial`. |n principal e vorba nu numai de refacere, ci [i de cre[- tere, adic` exact rezultatul a[tep- tat al muncii. F`r` o alimenta]ie excelent`, culturistul se poate reface, dar s-ar putea s` rateze partea cu cre[terea muscular`, adic` rezultatul a[teptat [i bine- meritat al muncii lui. Culturi[tii au ca particularitate, care i diferen]iaz` de celelalte sporturi, faptul c` mereu [i pun ntrebarea: ce vreau s` m`nånc acum mi este util sau este n detrimentul muncii mele de la sal`? Noroc cu suplimentele nutritive, c`ci altfel culturi[tii ar fi obliga]i s` fie cu adev`rat obse- da]i de fiecare aliment. Situa]ia se simplific` foarte mult dac` au acces la concentrate proteice, batoane proteice, vitamine, mine- rale, carnitin`, creatine, uleiuri esen]iale pentru organism etc. Practic, trebuie s`-]i progra- mezi 2-3 shake-uri proteice pe zi, un complex de vitamine [i mine- rale, cåteva capsule cu uleiuri esen]iale (Omega 3, 6, 9) [i alte mici „ajut`toare” [i n rest po]i s` m`nånci aproape ca ceilal]i, doar c` pu]in mai curat, adic` mai pu]ine gr`simi rele (saturate) [i mai pu]ine dulciuri. Asta te va ajuta s` te integrezi mai u[or n grupul t`u de prieteni. |n fond, po]i ocazional s` ie[i [i la o pizza sau fast food cu ei, f`r` con- secin]e asupra p`tr`]elelor de pe abdomen, dac` n restul zilei te folose[ti de shake-uri cu pu]ini carbohidra]i [i mult` protein`. Trebuie s` recunosc c` supli- mentele nutritive ne fac via]a mai u[oar` [i mai pl`cut`. Eu, cånd m` antrenam tare pentru concursuri, luam 3 shake- uri pe zi de Ideal Protein mpre- un` cu 3 linguri de musli cu fructe, 3 capsule de Omega 3, 6, 9 [i o pastil` la Daily Formula, diminea]a la trezire, dup` antre- nament dar [i seara, nainte s` trag plapuma peste mine, ca s` ajute cre[terea muscular` ce are loc n timpul nop]ii. |n rest, måncam carne de vit`, pui sau curcan, chiar [i de porc, cu maz`re, orez, salate, fructe [i, cåteodat`, nghe]at` dac` era var` [i aveam poft`. ccaammppiiiioonn nnaa]]iiiioonnaall ddee sseenniiiioorriiii nn 22001111 Suplimentele ne fac via]a mai u[oar` Interviu cu Ciprian Solzaru 10 Culturism&Fitness nr. 1/2013 ccaammppiiiioonn nnaa]]iiiioonnaall ddee jjuunniiiioorriiii mmiiiicciiii nn 22000066 Culturism&Fitness nr. 1/2013 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. 10 plicuri de Isotonic- R la pre]ul de numai 12,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 1 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Oferta stan- dard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, pute]i primi toate plicurile cu o singur` arom`. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` cu arome de portocale, l`måie [i tutti frutti Culturism&Fitness nr. 1/2013 13 picioarele ntinse sau prin ndoi- rea genunchilor. Ei simt abdo- menul cic`, chiar cel inferior, dar asta din cauz` c` abdomenul r`- måne ntr-o pozi]ie de contrac]ie izometric` pentru stabilizarea pelvisului. |ns` tot flexorii [oldului lucreaz`. Ce dac` flexorii [oldului lu- creaz`? ar veni logic ntrebarea... Unii nu au probleme din cauza asta, sau prea mici, ns` majori- tatea dintre noi vom ncepe s` avem dureri lombare de la sca- unul roman, ridic`ri de picioare din ntins sau atårnat. Cu cåt dez- volt`m mai mult flexorii [oldului, cu atåt ei vor trage mai mult de coloan`, curbånd-o n partea de jos, modificånd astfel pozi]ia na- tural`, n form` de S, a ei. Unul dintre mu[chii flexori ai [oldului, psoasul mare, [i are originea pe una dintre vertebre [i discul intervertebral adiacent, iar cel`lalt cap`t pe femur. Dac` dis- cul intervertebral este sub]iat sau cu nceput de hernie, mu[chiul psoas nu face altceva decåt s`-l comprime [i mai mult, agravånd situa]ia. Cåteva sporturi, precum gim- nastica, artele mar]iale, patinaj [i patinaj vitez`, au nevoie ntr- adev`r ca mu[chii flexori ai [ol- dului s` fie puternici. Noi, practi- can]ii fitnessului, nu avem nevoie de dezvoltarea acestor mu[chi. Alt exerci]iu pentru „abdomen”, care este problematic, sunt r`- sucirile. Varianta din [ezånd poa- te cauza probleme deoarece greutatea trunchiului este supor- tat` de pelvis, pe care st`m, ceea ce nseamn` c` nu se poate mi[- ca mult. Unghiul de rota]ie prea mare poate suprasolicita dis- curile intervertebrale, ducånd la dureri acute ale coloanei lom- bare, posibil durerea s` coboare pe picior. R`sucirile din stånd sunt mai pu]in stresante, dar chiar [i a[a r`sucirile nu ajut` cu nimic abdomenul [i nu au ce c`uta n programul nostru de an- trenament. S`lile sunt pline de a[a-zise aparate pentru abdomen, ns` foarte pu]ine sunt eficiente. Cånd zic foarte pu]ine, nu exagerez. Cel mai bine, aseza]i-v` pe spa- te, pe podea, eventual pe o sal- tea mai sub]ire, sprijini]i c`lcåiele pe un suport, astfel ncåt pozi]ia corpului s` fie ca [i cum ar sta pe un scaun r`sturnat. {i da]i-i b`taie la crunch, ridicånd omo- pla]ii de la sol, mijlocul spatelui pån` la lombari, r`månåd fix. }ine]i minte: abdomenul lu- creaz` cånd coloana este cur- bat`, nu cånd flex`m [oldul. |ntåi nv`]a]i s` v` antrena]i corect [i inteligent, apoi v` pute]i antrena greu. Alexandru Bolborici dup` Iron Man Dac` po]i s` efectuezi un exer- ci]iu, nu nseamn` neap`rat c` trebuie s`-l [i faci. Sunt o mul]i- me de exerci]ii pentru abdomen iar majoritatea le fac. Unele sunt foarte bune, altele nu fac ce crezi c` ar trebui iar altele pot cauza dureri lombare. Cel mai comun exerci]iu abdo- minal, crunch, este cel mai efi- cient [i sigur. Cele 6 p`tr`]ele ale abdomenului sunt bine stimulate n timpul exerci]iului. Mu[chii de pe lateralele taliei sunt oblicii [i, cånd sunt contracta]i, mpreun` ei flexeaz` sau ndoaie coloana vertebral`. Sunt multe tipuri de aparate pentru abdomen, unele dintre ele mai bine f`cute decåt altele. E bine s` le ncerci ca s`-]i dai seama care lucreaz` [i care nu. Crunch-ul la cablu este, de ase- menea, un exerci]iu foarte bun pentru abdomen, ns` l vedem folosit mai rar la tinerii practican]i. Scaunul roman a fost un exer- ci]iu popular pentru mult timp. |n varianta mai modern`, practican- tul st` cu fundul pe un scaun sau o b`ncu]` [i cu picioarele ntinse n fa]a lui, prinse sub un suport. Exerci]iul const` n aplecarea pe spate a trunchiului [i ridicarea lui napoi la vertical`. De[i exist` un anumit grad de tensiune n mu[- chii abdominali, cea mai mare parte a exerci]iului este f`cut` de mu[chii flexori ai [oldului, mu[chi care nu sunt vizibili. Flexorii [ol- dului se insereaz` pe coloana vertebral`, n partea lombar` [i pe partea superioar` a femurului. Mi[carea nainte [i napoi din tim- pul ridic`rilor la scaunul roman are originea n [old, coloana nu- [i modific` pozi]ia, a[a c` abdo- minalii nu lucreaz`. Alte variante ale scaunului ro- man sunt formele n care picioa- rele se mi[c` iar trunchiul st` pe loc: din ntins sau din atårnat. V`d o gr`mad` n s`li, atåt femei cåt [i b`rba]i, c` stau culca]i pe spate pe o b`ncu]`, ntin[i [i de acolo ridic` picioarele din [olduri, sau, similar, stau atårna]i [i ridic` 12 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Exerci]iile abdominale: cele bune, cele rele [i cele periculoase ccrruunncchh,, cceell mmaaii bbuunn eexxeerrccii]]iiuu ppeennttrruu aabbddoommeenn rriiddiicc``rriillee ddee ttrruunncchhii –– uunn eexxeerrccii]]iiuu ppeerriiccuullooss O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. Una dintre cele mai mari critici pentru dietele bogate n proteine este c` for]eaz` rinichii. La un ni- vel superficial acest lucru pare a avea sens. Pån` la urm`, rinichii lucreaz` mpreun` cu ficatul n eliminarea produ[ilor ce rezult` din metabolizarea proteinei, n principal ureea. Cånd månc`m o cantitate ma- re de protein`, punem un stres suplimentar pe rinichi, mai exact pe unit`]ile de filtrare ale lui, nu- mite glomeruli. Efectul este cu- noscut sub numele de hiperfiltra- re. Teoria cum c` o diet` hiper- proteic` d`uneaz` rinichilor su- gereaz` c` o hiperfiltrare excesi- v` pentru metabolizarea protei- nei poate duce la degradarea glomerulilor [i de aici la boli cro- nice ale rinichilor. Problema cu aceast` teorie este c` foarte rar a ap`rut la une- le studii pe animale [i doar la ce- le cu probleme renale existente. De fapt, hiperfiltrarea n rinichi este acum considerat` ca o adaptare normal` a lor pentru a face fa]` cantit`]ii mai mari de protein` metabolizat`. |n acest sens, este similar cu procesul de m`rire a inimii ca rezultat al exer- ci]iilor fizice intense, pentru a fa- ce fa]` cantit`]ii mai mari de sån- ge care trebuie s` circule. Studii recente pe animale au ar`tat, totu[i, c` o alimenta]ie ce con]ine 35% protein` din totalul caloriilor poate stresa rinichii. Pro- centul de 35% este deseori uti- lizat ca fiind limita superioar` si- gur` pentru cantitatea de protein` ingerat` [i este de fapt aproxima- tiv cantitatea folosit` de culturi[tii competitivi. |ntr-un studiu recent, s-a administrat [oarecilor fie o diet` cu 15% protein`, fie cu 35% protein`, de origine vegetal` [i animal`. {oarecii erau s`n`to[i, f`r` semne ca ar suferi de pro- bleme renale. Cele dou` grupuri au primit dieta respectiv` timp de 4, 8, 12 [i 17 luni. Func]ia renal` a fost urm`rit` prin m`surarea creatininei [i proteinei din uree, care sunt analize comune pentru testarea func]iei renale la oameni. De asemenea, cercet`torii au analizat [i mostre din ]esuturi pentru semne de modificare. {oarecii din grupul cu 35% protein` au prezentat o greutate cu 17% mai mare a rinichiului de- cåt cel`lalt grup, de 3 ori mai mult` protein` n urin` [i 27% mai mult` creatinin`, toate aces- tea fiind semne de stres asupra rinichiului. La examinarea ]esutu- rilor s-a g`sit, de asemenea, m`- rirea glomerulilor [i apari]ia de „cicatrice” la nivelul acestora. Aceste descoperiri sunt asem`- n`toare cu concluziile unor studii mai vechi pe oameni care indicau un stres moderat pe func]ia rena- l` la urmarea unei diete hiperpro- teice. |n timp ce este clar c` o diet` hiperproteic` cre[te lucrul rinichi- lor, ntrebarea este dac`, pe ter- men lung, apar probleme la oa- menii s`n`to[i. Nimeni nu este contra faptului c`, måncånd mai pu]in` protein`, se reduce stresul pe rinichi [i ncetine[te procesul distrugerii acestora la cei cu pro- bleme renale. Problema e c`, [i este una foarte important`, bolile de rinichi, n fazele ini]iale, nu se simt. Pot fi depistate doar dac` se fac teste specifice. Oamenii supraponderali excre- teaz` de multe ori o cantitate ma- re de protein` din sånge, numit` albumin`, n urin`. Acela[i lucru se ntåmpl` la cei cu diabet sau rezisten]i la insulin`. Acest lucru este considerat ca fiind un semn ini]ial de boal` la rinichi. Din p`- cate, multe din dietele populare pentru sl`bit recomand` o canti- tate mai mare de protein`. Pot aceste diete s` fac` mai mult r`u decåt bine pentru cei afla]i n sta- diile ini]iale de boli de rinichi? Acest lucru depinde de mai mul]i factori, incluzånd predispo- zi]ia genetic`. Factorul major pentru riscul bolilor cronice de ri- nichi este tensiunea arterial` m`- rit`. Cei care sunt obezi, nu fac exerci]ii [i nu ]in o diet` cores- punz`toare prezint` de regul` hi- pertensiune. Pentru ace[tia, pri- mul lucru pe care trebuie s`-l fa- c` este s` scad` n greutate [i s` fac` exerci]ii pentru a sc`dea [i tensiunea arterial`. Asta, n schimb, va reduce stresul pe ri- nichi. Totu[i, cåteva studii recente au ar`tat n mod clar c` o diet` hiperproteic` scade tensiunea la cei cu hipertensiune. A[adar, consumånd mai mult` protein`, protej`m rinichii. Prin asigurarea de nutrien]i ce controleaz` pre- siunea arterial`, precum potasiu, magneziu sau calciu, vom aduce un nou avantaj la consumarea de mai mult` protein` n sc`derea tensiunii arteriale. Cum r`måne cu hiperfiltrarea din rinichi care apare la folosirea dietelor hiperproteice? A[a cum s-a ar`tat mai devreme, poate fi o adaptare normal` a rinichilor. O teorie spune c` måncånd mai mult` protein` duce la eliberarea de glucagon, un hormon produs de pancreas, [i care, mpreun` cu alt` substan]`, lucreaz` la cre[terea filtr`rii glomerulilor din rinichi. Teoria c` hiperfiltrarea este o adaptare normal` a rinichilor este puternic sus]inut` de ceea ce se ntåmpl` la femeile ns`rcinate, cånd filtrarea glomerulilor cre[te cu 65% [i scade apoi la normal, dup` 3 luni de la na[tere. Cre[te- rea filtr`rii este necesar` pentru a face fa]` produ[ilor ce trebuie eli- mina]i atåt de mam`, cåt [i de fe- tus. Mai important, nu cauzeaz` nicio degradare sau problem` n func]ionarea normal` a rinichilor. Hiperfiltrarea apare [i atunci cånd un rinichi este extirpat. Rini- chiul existent cre[te filtrarea pen- tru a face fa]`. Din nou, nu se n- tåmpl` nimic rinichiului r`mas sau func]iei renale, iar cei cu un singur rinichi duc o via]` normal`. Ce e de f`cut? Unul dintre cele mai productive lucruri pe care le pot face cei cu o diet` hiperprote- ic`, ca s` men]in` s`n`toas` func]ia renal`, este s` se asigure c` beau o cantitate adecvat` de fluide. La fel [i pentru cei cu diet` normal`. Excre]ia de uree necesit` mul- t` ap` pentru rinichi pentru pro- cesare. Culturi[tii care concu- reaz` se deshidrateaz` sever naintea concursurilor, unii folo- sesc [i diuretice. Acest lucru este, f`r` nicio ndoial`, foarte negativ pentru rinichi. Am ntålnit culturi[ti care [i-au distrus rinichii datorit` restric]iei extreme de ap` naintea concursurilor la care au participat. Chiar [i a[a, dac` ne asigur`m o cantitate normal` de ap`, b`ut` sau prin consumarea de fructe [i legume bogate n ap`, este de ajuns pentru protejarea rinichilor. Un studiu pe culturi[ti, publicat acum cå]iva ani, nu a prezentat niciun efect negativ pentru func- ]ia renal` pentru 37 de b`rba]i care au primit ntre 1,4 [i 1,9 g de protein` pe kilocorp n fiecare zi. Exist` totu[i unele eviden]e c` o diet` hiperproteic` poate cre[te riscul de pietre la rinichi, ns` doar pentru cei care au predispo- zi]ia s` le fac`. Pe scurt, procese metabolice anormale trebuie s` existe ini]ial pentru formarea ulte- rioar` a acestora. Exist` un caz n care o diet` hiperproteic` poate afecta nega- tiv rinichii. Acest lucru a fost ra- portat la un studiu pe culturi[ti care foloseau steroizi. Mul]i din- tre ei au prezentat semne de dis- trugere a glomerulilor. Autorii stu- diului au concluzionat c` o com- bina]ie de diet` hiperproteic` (mai mult de 300 g de protein` zilnic) cu cantit`]i mari de steroizi duce la distrugerea rinichilor. De asemenea, au admis c` doar un nivel normal de protein` n diet` nu are efecte negative. Stresul pe rinichi, datorit` proteinei multe combinate cu efectele toxice ale steroizilor anabolizan]i a dus, spun autorii, la problemele re- nale. Cånd unul dintre subiec]i nu a mai folosit steroizi, semnele de distrugere a rinichilor au disp`rut, iar, la reluarea dozelor de stero- izi, simptomele au reap`rut. A[adar, este posibil ca aceia care m`nånc` cantit`]i mari de protein` [i folosesc steroizi ani de zile s` aib` [anse mari pentru a dezvolta boli cronice de rinichi, ns`, n prezent, acest lucru r`- måne speculativ. N.R. Cei care consum` mult` protein` zilnic (peste 1,6 g/kilo- corp) s`-[i asigure o cantitate adecvat` de fluide zilnic [i s` mearg` pe calea natural`, f`r` steroizi sau alte substan]e interzise. Alexandru Bolborici dup` Iron Man Proteina [i rinichii 14 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Culturism&Fitness nr. 1/2013 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubile decât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cu- r`]area colonului; îm- bun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i minera- lelor, ajut` la reduce- rea colesterolului, joa- c` un rol important în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei de trecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco- mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în cure de sl`bit. Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi- bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g. Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuri pe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ 250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime- diat. 30 plicuri – 15,00 lei 50 plicuri – 19,00 lei Psyllium Produsul se recomand` datorit` efectelor benefi- ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis- mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas- culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greu- tate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distruge- rea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re- ducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 1/2013 17 Lee Labrada Cånd eram tån`r student, eu [i partenerul meu de atunci, Tom, ne provocam reciproc la antrena- mente intense de coapse. Sala se afla la subsolul universit`]ii [i era foarte pu]in populat`, mai ales dup` prånz, cånd noi ne antrenam. Executam toate exerci]iile cu serii pån` la epuizare. Piesa de rezisten]` din antrenamentul nostru era presa pentru coapse, pe care o efectuam la o ma[in`- rie arhaic` f`cut` din fier [i lemn. |nc`rcam presa cu atåta greutate cåt putem efectua 8-10 repet`ri pe serie. Sim]eam picioarele ca ni[te tuburi de cauciuc dup` an- trenament, ceea ce f`cea ca urcatul sc`rilor de la subsol pån` la parterul cl`dirii s` fie foarte in- teresant cåteodat`. }in minte un anumit antrena- ment, n care Tom s-a a[ezat pe o b`ncu]` s` se odihneasc` dup` ce terminase o serie foarte intens` la pres`. Eu m` preg`- team psihic s` intru la aparat cånd am v`zut cum ochii lui Tom se dau peste cap [i cade incon- [tient de pe b`ncu]`. Din fericire, nu s-a lovit [i [i-a revenit imediat, dar a fost un moment nfrico[`tor. Prin mpingerea noastr` la li- mita fizic`, cåt [i psihic`, am reu- [it s` cå[tig`m 5 cm la coapse n acel an. Rezultatele maxime de la antrenamentul coapselor pot fi garantate numai prin eforturi ex- cep]ionale. Nu oricine are ca obiectiv s` pun` 5 cm ntr-un an la coapse sau s` fac` genuflexiu- ni cu aproape 300 kg. Cåt de greu vrei s` te antrenezi depinde numai de tine [i de obiectivele dorite. |n orice caz, pentru a avea rezultate, ai nevoie de un pro- gram solid pentru coapse. Iat` opt lucruri, pe care trebuie s` le ndepline[ti pentru a-]i face antrenamentul cåt mai eficient posibil: 1. Folose[te un caiet/agend` ca s`-]i notezi exact ceea ce faci la antrenamente [i ca s` [tii apoi ce urmeaz` s` faci. 2. Folose[te cea mai mare greutate posibil` cu care s` po]i face num`rul cerut de repet`ri. 3. F` toate seriile pån` la epu- izare, cånd nu mai e posibil s` faci o repetare complet`. 4. Str`duie[te-te s` cre[ti gre- utatea de la o s`pt`mån` la alta. 5. Limiteaz` durata antrena- mentului la maximum 60 minute, incluzånd nc`lzirea. 6. Folose[te forma strict` la toate exerci]iile. 7. Minimalizeaz` stresul [i o- dihne[te-te complet n zilele de repaus. |ncearc` s` dormi 8-9 ore pe noapte. 8. Urmeaz` o alimenta]ie [i suplimenta]ie corespunz`toare. |nainte de a trece efectiv la descrierea antrenamentului pen- tru coapse, vreau s` prezint cåte- va sfaturi: folose[te un 3/1/2 tempo, adic` trei secunde pentru cobo- rårea greut`]ii, o secund` n par- tea cea mai de jos a mi[c`rii [i dou` secunde pe partea pozitiv` a mi[c`rii, cånd ridici greutatea; pauza dintre serii s` fie de dou` minute; dac` te antrenezi pån` la epuizare, scade 10% din greuta- tea folosit` la fiecare serie, pen- tru a p`stra num`rul ini]ial de re- pet`ri; dac` e[ti ncep`tor, f` o serie mai pu]in la fiecare exerci]iu [i concentreaz`-te pe forma de execu]ie n loc de greutatea folo- sit`... mi vei mul]umi mai tårziu! opre[te-te chiar nainte de a ntinde complet picioarele, la fie- care repetare, pentru a p`stra tensiunea n mu[chi. Exerci]iul 1: extensia coapse- lor. Am descoperit c`, dac` ncep antrenamentul picioarelor cu un exerci]iu de izolare, m` ajut` s` m` nc`lzesc n timp ce stimulez mu[chii. Dup` nc`lzire, execut` 3 serii a 10 repet`ri. La ultima se- rie, scade greutatea cu 2 pl`ci [i apoi continu` pån` nu mai po]i s` ridici deloc greutatea. Sfaturi: orienteaz` t`lpile cu degetele spre exterior, pentru a pune mai mult` presiune pe mu[- chiul n form` de lacrim` de dea- supra genunchiului [i situat n interior - vastul median. Evit` s` te balansezi [i s` execu]i doar o anumit` parte a mi[c`rii. Exerci]iul 2: genuflexiuni. Acest exerci]iu este cel mai bun cånd vine vorba de dezvoltarea unor coapse puternice [i masive. Execut` 3 serii cu repet`ri des- cresc`toare: 10, 8 [i 6. Dup` ulti- ma serie, roag` partenerul s` te ajute s` sco]i jum`tate din greu- tate [i continu` execu]ia pån` nu mai po]i. (parc` simt arsura du- rerii doar scriind despre ea!) Sfaturi: folose[te o distan]` n- tre picioare pu]in mai mare decåt l`]imea umerilor, cu vårfurile ori- entate u[or n exterior. }ine ume- rii tra[i napoi, capul drept, privi- rea nainte. Coboar` ca [i cum te-ai a[eza pe scaun, proiec]ia genunchilor s` nu dep`[easc` vårfurile degetelor de la picioare. Evit` curbarea coloanei (coco- [area) [i ]inerea respira]iei. Exerci]iul 3: presa pentru pici- oare. Efectueaz` 3 serii cu repe- t`ri descresc`toare: 10, 8, [i 6. La ultima serie, dup` ce nu mai po]i efectua o repetare, roag` partenerul s` scad` greutatea la jum`tate [i execut` cåt de multe repet`ri mai po]i. Sfaturi: pozi]ioneaz` picioarele la l`]imea umerilor cu vårfurile degetelor orientate u[or n exteri- or. |mpinge cu c`lcåiele, nu cu degetele picioarelor. Evit` s` faci repet`rile rapid sau s` cobori greutatea prea mult, astfel ncåt fundul s` nu mai fie n contact cu suportul iar ge- nunchii s` ajung` prea aproape de piept. Exerci]iul 4: flexii femurali. Efectueaz` 3 serii a 10 repet`ri. La ultima serie, dup` cele 10 re- pet`ri, scade greutatea cu 2 pl`ci [i continu` pån` la epuizare. Sfaturi: alterneaz` pozi]ia vår- furilor picioarelor, cu degetele ori- entate n interior sau n exterior, pentru a focaliza mi[carea pe partea interioar` sau exterioar` a bicep[ilor femurali. De aseme- nea, alterneaz` acest exerci]iu cu ndrept`rile cu picioarele drep- te cu gantere, pentru varietate. Evit` balansarea corpului [i nu l`sa ca picioarele s` ajung` per- fect ntinse, opre[te mi[carea negativ` cu pu]in timp nainte, pentru a evita hiperextensia ge- nunchilor. Acesta este programul, mult succes! Cum s`-]i construie[ti picioare puternice 16 Culturism&Fitness nr. 1/2013 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. mplini 67 de ani, Robinson arat` de parc` a g`sit secretul tinere]ii f`r` b`tråne]e prin culturism. Rich Gaspari recidiveaz` n privin]a reclamelor sexy? Sub sloganul „Ar`]i la fel de bine pe cåt te sim]i”, fostul mare campion profesionist, de 3 ori locul 2 la Mr. Olympia, a lansat un nou produs pentru culturi[ti folosind un model feminin foarte sexy. Acest adev`rat trend de acum pentru firma Gaspari Nutrition con- trasteaz` evident cu toate cele- lalte firme care folosesc campioni de culturism cånd lanseaz` pro- duse destinate culturi[tilor. Dar, sincer s` fiu, acest tip de reclam` atrage aten]ia, mai ales c` foto- modelul folosit e foarte bine lucrat la sal`. powerlifterul Chris De La Fave a ridicat aproape 400 kg de la p`månt? Invitat la concursul Liberty Strongman Challenge, ce a avut loc pe stadionul Allentown din Philadephia, Chris s-a ndrep- tat cu bara cu cauciucuri gigant cånt`rind 397 kg, de[i el avea doar 110 kg. palmele peste fund sau b`tutul palmelor (high five) mbu- n`t`]esc performan]a? Conform unui studiu recent f`cut pe echipele de baschet profesionist din NBA, aceste atingeri cresc spiritul colectiv, scad anxietatea [i m`resc performan]a. |nchipuie- ]i cum va decurge antrenamentul t`u, dup` ce te ciocne[ti u[or, piept n piept, cu o fat` frumoas` sau i dai o palm` peste fund, imediat ce a terminat o serie reu[it`. Oricum, ]i recomand s` ai revista asta cu tine, pentru dovada [tiin]ific` a faptei tale. piperul negru e bun pen- tru sl`bire? Cercet`torii din Coreea de Sud au descoperit de ce credin]a popular` este aceea c` piperul negru sl`be[te. Un compus din piper blocheaz` for- marea de noi celule de gr`sime. Asta nu nseamn` c` cele exis- tente nu se pot m`ri pe m`sur` ce stocheaz` trigliceridele. Jay Cutler a anun]at c` va participa la Mr. Olympia 2013? Prezent la un concurs de amatori din SUA, Jay, de 4 ori Mr. Olympia, a fost invitat pe scen` de unde a declarat c` nu a partic- ipat la Mr. Olympia 2012 pentru c` a lucrat cåteva luni bune pån` la ore tårzii pentru lansarea firmei sale de suplimente Alpha Helix [i nu a avut timp pentru sportul de performan]`. Cel pu]in n mintea lui. „Dar, n 2013, o s`-mi recap`t titlul”, a anun]at el. Arnold este inepuizabil cånd este vorba de idei despre cum s` faci bani? Ca s` ]ii discur- suri motiva]ionale contra cost, ai nevoie de trei ingrediente: s` fii cunoscut, s` [tii s` vorbe[ti pub- licului, s` ai n spate o carier` cu realiz`ri deosebite care s` ateste c` ceea ce spui nu e doar teorie, ci ai reu[it n via]a real` folosindu-te de aceste idei [i po]i sf`tui [i pe al]ii. Nu o fi Arnold de calibrul lui Bill Clinton, care am auzit c` e pl`tit cu 50.000 dolari pentru un discurs, dar nici departe nu poate fi. Pe vremuri, era o vorb` printre culturi[tii din America: cånd vorbe[te Arnold, e bine s` taci [i s` ascul]i. a ap`rut concur- sul Iron Man Naturally? Dac` v` aminti]i, pån` acum cå]iva ani, primul concurs profesionist al anului era Iron Man International, ]inut de cunoscuta revist` ameri- can` de profil, Iron Man. De la un timp, revista a nceput pro- movarea sportului natural, lucrul acesta reflectåndu-se evident prin articolele [i pozele publicate. Concursul este deja la cea de-a treia edi]ie [i a avut la start 120 de sportivi la categoriile de cultur- ism, fitness, figure [i bikini. Phil Heath a schimbat strategia pentru Mr. Olympia 2013? Iat` ce declar` el: „Antrenamentul va fi diferit anul acesta. Obi[nuiam s` antrenez fiecare grup` o dat` pe s`pt`mån`, cu excep]ia bra]elor pe care le-am antrenat doar o lun` nainte de concurs. Anul acesta antrenez toate grupele de dou` ori pe s`pt`mån`, iar bra]ele o dat` pe s`pt`mån`. Nu cred c` vor deveni prea mari cum crede toat` lumea.” Schimbarea cred c` vine [i din cauza unei temeri pe care nu o recunoa[te: Jay Cutler [i-a anun]at partici- parea la Mr. Olympia 2013, dup` un an de pauz`. Jay a mai f`cut n trecut a[a, a luat un an de pauz` pentru a progresa [i cånd a revenit a cå[tigat concursul. Robby Robinson con- tinu` s` arate extraordinar la aproape 67 de ani? O adev`rat` vedet` nc` din 1977, cånd a ap`rut n filmul Pumping Iron, Robby este o figur` marcant` a culturismului profesionist. El a cå[tigat titlurile Mr. America, Mr. Universe, Mr. World, n acela[i an, 1975. |n 1994 a cå[tigat Masters Mr. Olympia la categoria peste 40 de ani, iar n 1997 [i 2000 a cå[tigat categoria peste 50 de ani. De[i pe 24 mai va AArrnnoolldd ccåå[[ttiigg``ttoorriiii ccaatteeggoorriiiilloorr ooppeenn llaa IIrroonn MMaann NNaattuurraallllyy 22001133 CChhrriiss DDee LLaa FFaavvee Culturism&Fitness nr. 1/2013 19 JJaayy CCuuttlleerr 18 Culturism&Fitness nr. 1/2013 RRoobbbbyy RRoobbiinnssoonn PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Iat` c` se apropie o nou` AGA (Adunare General` de Alegeri) n care se vor vota pre[edintele, vi- cepre[edintele [i membrii n BF (Biroul Federal). Evident, nemul- ]umirile pentru activitatea condu- cerii FRCF vor fi iar exprimate n lu`rile de cuvånt de la tribuna la care vor avea loc discu]iile de di- naintea votului. |n cei 16 ani de cånd particip la AG, am observat tendin]a mem- brilor votan]i de a reac]iona la discursul violent, bazat pe ches- tiuni personale, [i de a vota mai mult mpotriva lui x, y sau z, nu din motive logice, ci mai mult emo]ionale. Mi-a[ dori tare mult ca ace[ti oameni, membrii cu drept de vot n AGA, s` fie corect informa]i [i s` voteze n baza unor decizii logice, nu sub influ- en]a unor discursuri care doresc neap`rat mp`r]irea FRCF n do- u` sau mai multe tabere. Ca om care a avut sal` de culturism [i club de performan]`, ca fost con- curent [i actualmente arbitru, a[ dori mult s` schimb`m modul de abordare a acestor alegeri. De aceea scriu acest articol, n care v` relatez ce s-a ntåmplat n conducerea FRCF n ace[ti 4 ani! V` propun s` ncerc`m s` fim mai ra]ionali, s` ne gåndim mai n ansamblu la viitorul acestui fru- mos sport, s` ne orient`m spre surse de finan]are private, pentru c` pia]a fitnessului din Romånia este una extrem de prosper` [i produce o cifr` de afaceri impre- sionant`, din care FRCF nu ac- ceseaz` nimic, ba [i din am`råtul de buget de la Minister, suport` strict organizarea Campionatelor Na]ionale, particip`rile la cåteva competi]ii interna]ionale ale lotu- rilor na]ionale [i testarea antido- ping, care de multe ori dep`[e[te toate celelalte enumerate mai sus, din punct de vedere al cos- turilor. O s` spune]i: da, vine Neagu s` ne spun` ce [tiam deja, c` treaba merge prost la FRCF. Merge prost, domnilor, [i pentru c` n urm` cu 4 ani s-a votat o echip` la conducere, din care am f`cut [i eu parte, foarte dispersa- t`. Au existat mereu conflicte de la interesele de club, pentru c` antrenorul unui club departamen- tal de la Bucure[ti se contra n permanen]` cu antrenorul altui club departamental de la Con- stan]a! |ntåmpl`tor, antrenorul de la Bucure[ti era pre[edinte al Co- misiei de Arbitraj, iar antrenorul de la Constan]a era Pre[edintele Federa]iei! Degeaba ambii antre- nori sunt foarte buni meseria[i la cluburile dumnealor, dac` n FRCF nu se poate colabora cu dån[ii [i din cauza conflictelor re- petate. Evident c` n noua con- ducere a FRCF e nevoie de oa- meni noi, tineri f`r` orgolii de club, care s` conduc` FRCF spre binele TUTUROR cluburilor, nu doar ale celor implica]i n condu- cerea federa]iei! Nu v` ntreba]i de ce au ap`rut concursuri private, de ce firmele de suplimente nu mai sponsori- zeaz` permanent [i nu au con- tracte anuale cu FRCF? V` r`s- pund eu: pentru c` prefer` s` mearg` la sporturi unde condu- cerile nu sunt formate din antre- nori de club bugetar, unde nu se ceart` pre[edintele cu ceilal]i membrii din BF [i se dau n jude- cat`, unde SE CONSTRUIE{TE CEVA! A]i votat, domnilor membri ai AG, ni[te somit`]i ale culturismu- lui romånesc, sportivi celebri [i antrenori, f`r` s` v` ntreba]i da- c` de]in calit`]i manageriale s` poat` gestiona FRCF f`r` a favo- riza cluburile proprii [i indirect in- teresele proprii. Astfel s-a ajuns la un conflict permanent [i absurd ntre pre[e- dinte [i cå]iva membri ai Biroului Federal, la nc`lc`ri de toate felu- rile ale regulamentelor [i proce- durilor, la audien]e la ministrul de resort [i la procese n instan]` n- Culturism&Fitness nr. 6/2011 21 2013, anul alegerilor generale FRCF 20 Culturism&Fitness nr. 1/2013 tre aceste persoane. De constru- it efectiv nu s-a construit aproape nimic, nu s-a reformat un regula- ment vechi [i anacronic, care de acum 22 de ani trebuia mbun`- t`]it, pentru c` unele articole din vechiul regulament intr` n con- flict cu legile ]`rii. |n to]i ace[ti 4 ani, totul a fost blocat n aceste dispute de orgolii de club! Am propus un domn n BF al FRCF n urm` cu 4 ani, pe nume Nelu Ba[falion, om cu afaceri proprii, care suport` un club ma- re din C`l`ra[i din propriul buzu- nar. Acest domn a venit, n ace[- ti 4 ani de mandat, cu propuneri concrete de suplimentare de bu- get, prin aplicarea unor m`suri le- gale care generau fonduri destul de consistente. S-a vehiculat ide- ea inclusiv de a se renun]a la fi- nan]area de c`tre minister a FRCF [i de a ne autofinan]a, pentru a nu mai fi nevoi]i s` d`m 60% din bugetul federa]iei c`tre ANAD. |ns` n disputa dintre membrii BF [i domnul Pre[edinte nu mai era loc pentru a fi luate n consi- derare [i aplicate aceste idei/m`suri! V` atrag aten]ia asu- pra unor persoane de acela[i ni- vel, buni manageri, tineri, dina- mici, cu ini]iativ`, care au organi- zat competi]ii de culturism la un nivel foarte bun. Unul dintre ace[tia este dl Cristi Ursu de la Slobozia, care a organizat mai multe edi]ii de Campionate Na]ionale, de]ine afaceri proprii, clinici de refacere a sportivilor, s`li de sport n ra- muri diverse etc. O persoan` ca- re nu depinde financiar de sport, ci poate s` aduc` multe plusuri pe plan organizatoric [i mana- gerial n postura de membru n Biroul Federal al FRCF. Alt` persoan` cu mari posi- bilit`]i organizatorice este dl Mi- hai Tigora, organizatorul concur- sului Tiger Classic, primul con- curs de mare anvergur`, dup` ani buni de pauz`, n Bucure[ti. De ce s` nu ncerc`m s` aducem oameni cu posibilit`]i din domeni- ul privat n FRCF? De ce s` st`m cu måna ntins` la bugetul minis- terului, cånd am putea s` coop- t`m oameni de talia celor de mai sus n Biroul Federal [i s` atra- gem astfel banii priva]i n FRCF? Dl Gabi Toncean de la Reghin, care are propria firm` de paz` [i protec]ie, care de]ine s`li private de sport [i a organizat Campio- nate Na]ionale este de aseme- nea o persoan` care ar trebui aleas` n Biroul Federal! Un om care a adus culturi[ti profesioni[ti la Reghin, din propriul buzunar, nu va genera conflicte pentru in- terese de club, ci va ajuta s` ridi- c`m culturismul romånesc [i ca sportivii s` primeasc` la Campio- natele Na]ionale nu doar tricoul [i diploma! Observa]i c` niciunul dintre cei enumera]i (Nelu Ba[fa- lion, Tigora Mihai, Toncean Gabi sau Cristi Ursu) nu este antrenor de club departamental? Deci ei nu depind de rezultatele sportivi- lor lor din competi]ii ca s` ia sa- lariul, astfel sursa conflictelor ar fi eliminat` complet! Cåt timp FRCF va fi condus` de ace[ti antrenori bugetari, care profit` de pozi]ia lor n FRCF pentru a-[i favoriza cluburile pro- prii, vor fi conflicte de interese meschine [i totul va fi frånat! Alt exemplu din anul 2011: am fost mobiliza]i de dl fost Pre[e- dinte, ca pre[edin]i de comisii, s` reformul`m regulamentele comi- siilor, ca s` fie supuse AG 2012 spre aprobare, ca s` mbun`t`- ]im multe aspecte legate de transfer`ri, litigii, interesele spor- tivilor, ale cluburilor etc. Am mun- cit fiecare s` producem noile re- gulamente ale comisiilor, au fost date la supervizat domnului jurist Daniel Oprea, care a trebuit s` le dea o form` corect` [i armoni- zat` cu legile ]`rii din prezent. S- a muncit ca s` fie gata materi- alele pentru AG 2012. |n ziua AG pe ordinea de zi dl Pre[edinte a propus amånarea vot`rii acestor materiale, spre nemul]umirea ce- lor care au muncit [i au dezb`tut weekenduri ntregi n [edin]e aceste noi regulamente, sfår[ind prin a le da o form` legal` [i a le aproba! Ar fi multe de povestit, dar con- sider acest demers neconstruc- tiv, este evident c` formula alea- s` n 2009 nu este eficient`. Mi-a[ dori mult ca dumnea- voastr`, membrii cu drept de vot n AGA, care citi]i acest articol, s` vota]i n 2013 cu mintea [i nu cu sufletul, ca s` alege]i o echip` nou` la conducerea FRCF, care s` ndeplineasc` ideile de mai sus [i s` pun` acest frumos sport pe locul frunta[ pe care l merit`! Cu deosebit` stim` [i respect, Prof. Cristian Neagu Membru n Biroul Federal al FRCF Domnilor membri ai AG, mai schimb`m [i noi ceva n culturismul romånesc? O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. 22 Culturism&Fitness nr. 1/2013 |n råndurile urm`toare v` pre- zent`m un interviu cu fizicianul Alexandru Mu[at, directorul SC QM Electronic, produc`torul apa- ratelor individuale de fizioterapie Spiridus, singurele aparate de acest tip aprobate [i trecute prin probele Ministerului S`n`t`]ii. Ce este medicina energetic`? Este o form` holistic` de trata- ment ce urmare[te ca fiecare ce- lul`, indiferent de tipul ei, s` aib` parametrii energetici maximi de func]ionalitate. Ace[tia se reflec- t` în valoarea poten]ialului mem- branei celulare care asigur` schimburile de oxigen, bioxid de carbon [i substan]e nutritive, re- ziduuri, caracteristice proceselor metabolice celulare. Ce face medicina energetic` n domeniul terapiei ELF? Tehnicile de fizioterapie ELF dezvoltate în secolul XX au de- monstrat importan]a st`rii ener- getice a structurilor celulare în buna func]ionalitate a organisme- lor biologice. Pentru a-[i men]ine dinamica metabolic` la parame- trii optimi, biosul, în evolu]ia lui, a ajuns la stadiul de autoreglaj al temperaturii corpului. Realizarea acestui feedback, la organismele biologice cu sânge cald, se face prin mai multe forme de interac]ie cu mediul înconjur`tor, gestiona- te de diverse sisteme, digestiv, respirator etc. O form` de inte- rac]ie mai pu]in con[tientizat` în Occident este prin intermediul radia]iei electromagnetice din mediu. În Orient aceast` energie provenit` din fondul radiativ elec- tromagnetic este denumit` pra- na, chi, ki etc. Daca n Orient re- zonan]a dintre oscila]iile cere- brale ale unui practicant de Qi Gong, Reiki sau aflat n medita]ie [i radia]ia electromagnetic` Schumann din mediu face ca un organism biologic s` devin` re- ceptor al acesteia, asigurând asi- aticilor recuperarea [i echili- brarea energetic`, aparatele de fizioterapie miniatur` tip Spiridu[ pot face acela[i lucru pentru noi. Ce este cromoterapia? Cromoterapia, folosit` de mii de ani, ascunde un mare secret. Cu cåt aura, care reprezint` ]inta cromoterapiei, este mai puter- nic`, cu atåt informa]ia este mai corect respectat` în organism. Cromoterapia poate înseamna un mare pas înainte în medicina actual`. Din p`cate, ast`zi, majoritatea formelor de tratament recuperatoriu sunt înc` domi- nate, la începutul mileniului III, de chimismul primitiv al medicinei alopate, propus [i sus]inut de marile concerne farmaceutice occidentale… Ce este Spiridu[ul? Din punct de vedere electronic Spiridu[ul este un generator de frecven]` în domeniul undelor ce- rebrale. El este o rud` portabil` [i miniaturizat` a aparatelor de fi- zioterapie clasice din cabinetele medicale. Spiridu[ul are pre]uri începând cu 430 lei la modelele eX, 740 lei variantele HC cu cro- moterapie, ajungånd la 1.900 lei varianta profesional` folosit` n cazul afec]iunilor grave. El poate fi [ansa dumneavoastr` pentru a uita de suferin]e, de boal`. |n aceast` perioad`, la seria HC se acord` un bonus constånd din cartea „Jocul divin sau Uni- versul ca un joc“ a dl Alexandru Mu[at. De asemenea, ave]i posi- bilitatea ca n cazul n care de- ]ine]i deja un aparat Spiridu[ din primele genera]ii s`-l schimba]i cu unul din seria HC de ultima genera]ie, prin programul “rabla”. Aparatul are avizul Ministerului S`n`t`]ii [i nu necesit` monitori- zare medical` zilnic`. De la magie la tehnologie n medicina energetic` Pentru achizi]ie, suna]i la firma QM Electronic: 021/240.06.46; 021/242.67.41; 0723.678.617. Pentru rate suna]i la telefon 0725.543.954. Mai multe informa]ii pe siteul www.spiridus.com O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. AArrttaa GGrreeaacc`` ((VV)) PPrraaxxiitteellee Praxitele a fost unul dintre sculptorii care au reprezentat mai mult figurile eroilor [i ale atle]ilor nving`tori la jocurile olimpice de- cåt pe cele ale zeit`]ilor. Operele sale sunt executate ntr-o mani- er` liber`, cu forme ginga[e, ro- tunjite, simplificate, cu contururi line, cu oarecare moliciune n ati- tudini. Apolo Sauroctonul [i Her- mes cu Dionisos copil prezint` modele sensibile, des`vår[ite, ce atenueaz` proeminen]ele mus- culare, evitånd orice schematiza- re sau trecere brusc`, (Fig. 1, 2). Lini[tea, expresia de vag` visare, de ngåndurare senin` a chipului, splendoarea corpului ml`dios [i puternic, cu linii ondulate, d`ru- ie[te lucr`rii un farmec nepieritor. AArrttaa GGrreeaacc`` ((VVII)) SSccooppaass,, LLeeoocchhaarreess Contemporan cu Praxitele, du- p` cât se pare, crea]ia lui Scopas apare zbuciumat`, îndr`znea]` [i inovatoare. El a fost cel dintâi sculptor din antichitate care a re- dat în opera sa fr`mânt`rile su- flete[ti ale omului, dând expresie, în mi[c`ri impetuoase, tensiunii [i nelini[tii interioare (Fig. 3). Sculptorul Leochares nu a ur- mat curentul înnoitor al artei plas- tice grece[ti din epoca lui, ci s-a reîntors la idealurile unei arte mai ponderate în mi[care [i ex- presie. Lui i se atribuie una din cele mai vestite statui ale anti- chit`]ii, Apolo din Belvedere, c`- reia unii îi repro[eaz` doar prea marea ei des`vâr[ire (Fig. 4). AArrttaa GGrreeaacc`` ((VVIIII)) LLiissiipp Lisip a creat un tip personal de atlet, cu cap mai mic, cu corp viguros, elegant, de o energie n`valnic`, aproape eroic`. Din- tre operele lui s-a p`strat o copie din marmur` a unei statui, Apoxi- omen, nf`]i[ånd un atlet ce [i cur`]` trupul de praf [i ulei cu ajutorul unei strigle, r`z`toare din lemn (Fig. 5). Statuia aceas- ta solu]ioneaz` ntr-un chip nou una dintre problemele tradi]io- nale ale artei grece[ti, reprezen- tarea nudului masculin n pozi]ie vertical`. Corpul atletului se spri- jin` numai pe piciorul stång, dar [i piciorul drept pare s` primeas- c` greutatea trupului, ncåt figura poate da impresia c` s-ar sprijini cånd pe un picior, cånd pe altul. Planurile nu sunt egale [i nici cal- me, repausul este nlocuit cu o mi[care scurt`, abia tr`dat`. Pie- 24 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Sculptura [i corpul uman(3) ptul [i umerii particip` la tensiunea bra]elor, mu[chii din partea inferioar` a corpu- lui sunt ncorda]i, iar capul nclinat are o privire ferm`, concentrat`. To]i mu[chii, pån` [i cei ai fe]ei, par s` fie anima]i de mi[care, ns`[i tra- tarea p`rului nvolburat inten- sific` senza]ia de mi[care a ntregului. |n aceast` oper`, ca [i n altele (Fig. 6), Lisip diminu- eaz` m`rimea capului, liniile statuilor sale devin alungite, zvelte, mai elegante, dar n acela[i timp robuste. Lucr`rile lui, nf`]i[ånd corpuri pline de nervozitate, mi[cåndu-se liber n spa]iu, creeaz` o puternic` impresie de tridimensionali- tate. Dan N`stase FFiigg.. 11 AAppoolloo SSaauurrooccttoonnuull FFiigg.. 22 HHeerrmmeess ccuu DDiioonniissooss ccooppiill FFiigg.. 33 HHeerraacclleess FFiigg.. 44 AAppoolloo ddiinn BBeellvveeddeerree FFiigg.. 55 AAppooxxyyyyoommeennooss FFiigg.. 66 HHeerrccuulleess FFaarrnneessee O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic |ntr-o zi, n sal`, un tip cu ade- v`rat slab, pe care nu-l mai v`zu- sem pe acolo vreodat`, a venit c`tre mine [i, cu o figur` u[or de- zorientat`, mi-a spus: „A[ vrea s` cresc n mas` muscular` [i vreau s` [tiu cam cåt timp mi va lua s` ajung la o form` rezonabil`; crezi c` jum`tate de an este sufi- cient?”. Luat prin surprindere, i- am r`spuns tån`rului: „Dragul meu, dup` cum vezi, aici e o banal` sal` de fitness, nicidecum un loc unde se ntåmpl` mira- cole. Pentru miracole, te adresezi ori pe[ti[orului de aur sau direct divinit`]ii. Vezi [i tu care dintre ei e mai receptiv la dorin]a ta.” A nceput s` råd` [i m-a ntrebat: „Chiar a[a de r`u ar`t? Ce ar tre- bui s` fac [i cu ce exerci]ii ar tre- bui s` ncep s` m` antrenez?” Am nceput s` i explic c` ar trebui s` nceap` cu acele exer- ci]ii de baz`, care alc`tuiesc un fundament solid, pe care s` se sprijine ntreaga viitoare con- struc]ie. I-am spus c` n culturism exist` un „13” norocos, care de fapt reprezint` 13 exerci]ii efectu- ate cu bara liber` [i f`r` de care dezvoltarea masei musculare [i a for]ei va fi lent`, anevoioas` [i demotivant`. |nainte s` ncep enumerarea celor 13 exerci]ii, trebuie s` v` reamintesc c` o nc`lzire gene- ral` a corpului de 10 minute pe banda de alergare sau bicicleta sta]ionar`, urmat` de rotiri de bra]e, gåt, trunchi [i apoi de 2-3 serii cu o greutate mic` din exer- ci]iul ce urmeaz` a fi efectuat, v` fere[te de accident`ri [i asigur` un start bun antrenamentului. Iat` care sunt exerci]iile: 1. |mpins din orizontal cu bara. Este un exerci]iu de baz` pentru dezvoltarea n principal a pec- toralilor [i complementar a tri- cep[ilor [i deltoizilor anteriori. Cu corpul ntins pe o banc` orizon- tal`, se apuc` bara cu o priz` mai larg` decåt l`]imea umerilor. Inspira]i pe m`sur` ce coborå]i bara c`tre jum`tatea inferioar` a pectoralilor [i men]ine]i t`lpile n contact permanent cu podeaua. Expira]i atunci cånd mpinge]i bara c`tre n sus [i puncta]i fina- lul mi[c`rii cu o contrac]ie a pec- toralului. Trebuie s` [ti]i c`, cu cåt ve]i cobor bara mai c`tre gåt [i ve]i trage de coate c`tre na- poi, ve]i implica mai mult partea superioar` a pectoralului. Efectu- a]i 4 serii a 10-12 repet`ri. Nu ezita]i s` introduce]i n programul vostru [i mpinsul cu bara din n- clinat sau declinat. 2. |mpins din orizontal cu priz` ngust` cu bara. Este un exerci]iu de baz` pentru dezvoltarea n principal a tricep[ilor [i comple- mentar a pectoralilor. Cu corpul ntins pe o banc` orizontal`, se apuc` bara cu o priz` ngust` 26 Culturism&Fitness nr. 1/2013 AAlleexxaannddrruu RRaadduu aassiissttaatt ddee DDaanniieell OOpprreeaa Un „13“ norocos (aproximativ 10-12 cm ntre pal- me). Inspira]i pe m`sur` ce cobo- rå]i bara c`tre partea inferioar` a pectoralilor [i men]ine]i, pentru echilibru, t`lpile n contact per- manent cu podeaua. Expira]i atunci cånd mpinge]i bara c`tre n sus [i puncta]i finalul mi[c`rii cu o contrac]ie puternic` a tri- cep[ilor. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 3. Flexii pentru biceps cu bara din stånd. Acest exerci]iu este de departe „raftul de sus” al exerci- ]iilor pentru biceps. Apuca]i bara cu o priz` pu]in mai larg` decåt l`]imea umerilor [i men]ine]i coatele blocate lång` corp. Flexa]i antebra]ul pe bra] [i con- tracta]i puternic bicepsul la fieca- re repetare. Dac` ve]i folosi o pri- z` mai ngust`, ve]i implica cap`- tul exterior al bicepsului, iar la o priz` mai larg`, ve]i implica partea interioar` a mu[chiului. Efectua]i 4 serii a 6-10 repet`ri. 4. Flexii cu priz` invers` cu bara din stånd. Exerci]iul este destinat n mare m`sur` mu[- chilor brahiali. Apuca]i bara EZ cu o priz` prona]ie (cu palma pe deasupra barei), la l`]imea umer- ilor, [i men]ine]i coatele blocate lång` corp. Flexa]i antebra]ul pe bra] [i contracta]i puternic bicep- sul brahial la fiecare repetare. Acest exerci]iu se preteaz` foarte bine pentru efectuarea sistemului 3x7, care presupune execu]ia a 7 repet`ri par]iale de la extensia maxim` a bicepsului pån` la punctul de mijloc al cursei, 7 re- pet`ri de la punctul de mijloc al cursei pån` la contrac]ia maxim` a bicepsului [i 7 repet`ri com- plete. 5. Flexia pumnului pe antebra]. Este un exerci]iu specific destinat dezvolt`rii musculaturii antebra- ]elor. A[eza]i antebra]ele pe o banc` sau pe coapse l`sånd pumnul [i ncheietura måinii libe- re. Apuca]i, cu palmele n sus, o bar` cu o greutate moderat`. Fle- xa]i pumnul c`tre antebra] [i apoi extinde]i complet articula]ia. Efectua]i 3-4 serii, fiecare pån` la epuizare. 6. |mpins din [ezånd/stånd cu bara deasupra capului. Exerci]iu de baz` pentru deltoizi, poate fi executat coborånd bara la piept sau la ceaf`. Se apuc` bara cu o priz` u[or mai larg` decåt l`]i- mea umerilor [i ntr-o manier` controlat`, se coboar` bara fie c`tre trapezi sau c`tre clavicule. Coatele trebuie s` fie orientate c`tre n jos [i nu c`tre n spate, iar greutatea trebuie coboråt` lent pentru a sim]i din plin tensi- unea n deltoizi. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 7. Ridic`ri de umeri cu bara, pentru trapezi. Este f`r` ndoial` un exerci]iu foarte eficace pentru dezvoltarea mu[chilor trapezi, pentru execu]ia c`ruia se folo- se[te bara. Bara, a[ezat` fie n fa]a ori n spatele corpului, se apuc` cu priz` larg`, iar umerii se ridic` c`tre urechi, f`r` rotirea acestora. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 8. Ramat cu bara din aplecat. Exerci]iu care nu trebuie s` lip- seasc` din programul de antre- nament al mu[chilor spatelui avånd ca ]int` principal` dorsalii. Cu corpul aplecat c`tre n fa]` [i cu picioarele u[or flexate, men]i- nåndu-se spatele cambrat, se apuc` bara cu priz` prona]ie, mai larg` decåt l`]imea umerilor [i se trage c`tre abdomenul inferior, contractånd dorsalii. Expira]i [i coborå]i bara ntinzånd bra]ele. Efectua]i 4 serii a 6-10 repet`ri. O variant` a acestui exerci]iu o reprezint` ramatul din aplecat cu bara, folosind priz` ngust`, tip supina]ie. 9. Ramat prin fa]` cu bara din stånd. Exerci]iu de baz` destinat deltoizilor [i trapezilor. Din pozi]ia stånd, cu picioarele u[or dep`rta- te, bara se apuc` cu priz` prona- ]ie [i se trage n sus, c`tre b`r- bie, urm`rind linia corpului. Dis- tan]a dintre palme pe bar` poate varia, o priz` mai ngust` impli- cånd mai mult deltoidul anterior. Coatele orientate c`tre exterior [i elevarea acestora peste nivelul Culturism&Fitness nr. 1/2013 27 Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 1/2013 29 um`rului asigur` eficacitatea deplin` a exerci]iului. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 10. |ndrept`ri cu bara. Este un „must do” al antrenamentelor celor care vor s` adauge mas` muscular` pe coapse [i spate. Num`rul mare de mu[chi impli- ca]i n mi[care precum [i nevoia de execu]ie strict` fac ca exerci- ]iul s` fie unul istovitor [i dificil. Bara se apuc` cu priz` larg`, prona]ie sau mixt`, pozi]ia pici- oarelor fiind cu t`lpile u[or dep`r- tate, genunchii ndoi]i pån` cånd coapsele sunt aproape paralele cu podeaua. Cu abdominalii con- tracta]i, bra]ele ntinse [i cu spa- tele arcuit c`tre n sus se ridic` bara ndreptånd picioarele [i mai apoi spatele. Expira]i [i coborå]i n pozi]ia de pornire. Efectua]i 4 serii a 6-10 repet`ri cu pauze ceva mai mari ntre serii. 11. |ndrept`ri cu bara, cu genunchii bloca]i. Execu]ia este asem`n`toare cu cea de la ndrept`rile cu bara cu pre- cizarea c`, dup` prima repetare, genunchii, u[or flexa]i, r`mån bloca]i pe toat` durata exerci]iu- lui. Folosirea unei platforme care s` asigure posibilitatea coborårii cåt mai adånci a barei este benefic`. O variant` a acestui exerci]iu este cunoscut` sub denumirea de ndrept`ri romå- ne[ti [i presupune efectuarea ndrept`rilor cu picioarele perfect ntinse. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 12. Genuflexiuni cu bara pe ceaf`. F`r` dubiu, este cel mai solicitant exerci]iu de baz` [i are ca scop ad`ugarea de mas` muscular` pe coapse. La fel ca ndrept`rile, implic` un num`r mare de mu[chi [i articula]ii [i de aceea execu]ia trebuie s` fie strict` [i corect`. Bara a[ezat` pe un suport la n`l]imea umerilor se fixeaz` pe partea superioar` a trapezului iar palmele se vor a[eza pe bar` cu priz` mai larg` decåt l`]imea umerilor. Distan]a ntre t`lpi poate varia, n func]ie de zona cvadricep[ilor ce se dore[te a fi implicat` mai accen- tuat. T`lpile r`mån n contact permanent cu solul iar corpul se coboar` cu spatele arcuit c`tre n sus, pån` coapsele sunt paralele cu podeaua. Se inspir` [i se mpinge puternic n picioare pån` cånd acestea sunt complet n- dreptate. Expira]i [i ncepe]i o no- u` repetare, cu o coboråre lent` [i controlat`. Folosi]i greut`]i care s` v` permit` efectuarea a 4 serii a 8-12 repet`ri corecte [i n deplin` siguran]` pentru articula]ia genunchiului. 13. Ridic`ri pe vårfuri din [ezånd, cu bara pe genunchi. Este un exerci]iu eficace destinat antrenamentului gambelor. A[e- zat pe o banc`, cu degetele pici- oarelor pe un suport de 10-15 cm [i cu o bar` ]inut` pe partea coapselor de deasupra genun- chilor, se mpinge c`tre n sus pån` la contrac]ia maxim` a gambelor dup` care se extinde gamba l`sånd c`lcåiul s` coboa- re pån` aproape de podea. |nf`[ura]i bara ntr-un prosop, pentru a nu v` r`ni coapsele, [i efectua]i 3-4 serii, fiecare pån` la epuizare. A[adar, acestea sunt cele 13 exerci]ii efectuate cu bara liber` [i, ca s` spulber orice urm` de supersti]ie, v` asigur c` v` vor aduce numai beneficii n ob]ine- rea unei forme fizice de invidiat. 28 Culturism&Fitness nr. 1/2013 PALATINOSEPALATINOSE Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii per- forman]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, aju- tånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. Un flacon cu 100 capsule cost` 49,00 lei. Comenzile se fac pe siteul www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. L-Carnitin Lipotrop O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Recent, am intrat ntr-o discu- ]ie contradictorie cu un tån`r de 19 ani, a[a-zis expert n nutri]ie [i antrenament, care de]ine un po- pular canal pe YouTube. |n mod normal, nu a[ fi dat nici cea mai mic` aten]ie unei astfel de per- soane, dar un anume lucru m-a iritat [i m-a f`cut s` intru n discu]ie. Acest personaj a men]ionat la un moment dat c` profesioni[ti de top precum Kai Greene, Jay Cutler sau al]i antrenori cu expe- rien]` nu au nimic de oferit celor care caut` s`-[i dezvolte mu[chii sau s` sl`beasc`. A[adar, rezul- tatele [i experien]ele celor care fac sal` de mai mul]i ani decåt vårsta individului nu sunt bune. El mai spune c` oamenii nu trebuie s` se ia dup` rutinele de antrena- ment ale profesioni[tilor [i, n schimb, s` ia n considerare cer- cet`rile [tiin]ifice. Ei bine, nu spun c` cercet`rile nu sunt bune, dar cånd vine vorba de culturism, multe dintre ele nu au nicio rele- van]`. Doar cåteva dintre miile de stu- dii f`cute, ce au leg`tur` cu ridi- catul de greut`]i [i m`rirea masei musculare, aduc ceva lumii reale. O problem` major` a acestor stu- dii este c` implic` subiec]i avånd o slab` condi]ie fizic`. Binen- ]eles c` fiecare dintre noi [tie c` [ocul ini]ial al antrenamentului cu greut`]i stimuleaz` cre[teri rapi- de n for]` [i m`rime muscular`. A[adar, ceea ce se arat` c` func]ioneaz` ntr-un astfel de stu- diu, f`cut pe tipi neantrena]i, este nefolositor pentru unul ca mine. Alte studii, n particular cele care implic` administrarea de su- plimente nutritive, folosesc subi- ec]i n vårst` sau chiar suferinzi, unele folosesc roz`toare, precum [oareci sau [obolani. Ani la rånd am fost p`c`li]i prin reclame agresive s` cump`r`m supli- mente „demonstrate [tiin]ific” c` duc la cre[terea masei muscu- lare la… b`tråni, femei aflate la menopauz` sau [oareci. Alte stu- dii au demonstrat c` anumite exerci]ii, num`r de repet`ri sau perioade de pauze dintre serii duc la producerea de mai mult testosteron n corp, pentru o pe- rioad` scurt` de timp. Din p`ca- te, o corela]ie direct` cu cre[te- rea masei musculare nu a fost g`sit`. Studiile medicale care caut` efectiv modalitatea cea mai efi- cient` de cre[tere a masei mus- culare la subiec]i antrena]i, s`n`- to[i, sunt extrem de rare. De ce? Gånde[te-te ce motiveaz` cerce- t`rile: s` g`seasc` metode de vindecare pentru boli [i s` fac` mai mul]i bani pentru industria farmaceutic`. A[a c` nimeni nu vine s` fac` un studiu concret cum s` cre[ti 2 cm n plus la bra], de la 44 la 46 cm, c` doar nu moare nimeni care are 44 cm la Ce func]ioneaz` este tot ce conteaz`! O diet` prescris` de a[a-zi[i „speciali[ti” nutri]ioni[ti este, n general, o diet` cu mul]i carbo- hidra]i [i s`rac` n proteine [i gr`simi. Dac` te apuci [i ]ii o ast- fel de diet`, pån` la urm` o s` realizezi c` nu este cea mai bun` de urmat. De fapt, n studii avånd compara]ii directe ntre dietele bogate [i cele s`race n carbo- hidra]i, s-a ar`tat clar c` acelea s`race n carbohidra]i sunt mult mai eficiente. Exist` ns` pu]ine studii referi- toare la r`spunsul b`rba]ilor comparativ cu femeile la dietele de sl`bit. Un studiu recent, f`cut pe o perioad` de 12 luni, cu 4 luni de sl`bit [i restul de 8 luni de men]inere, a mp`r]it aleator b`r- ba]i [i femei mature n dou` gru- puri. Ambele grupuri au primit o diet` avånd un deficit de 500 kcal pe zi, ns` un grup a primit 1,6 g de protein` pe kilocorp, iar cel`- lalt doar 0,8 g de protein` pe kilo- corp (o cantitate foarte mic`, dar pe care mul]i o recomand`, din p`cate). Ce s-a ntåmplat? Ambele grupuri au ar`tat apro- ximativ aceea[i medie a procen- tului de sl`bire n greutate dup` cele 12 luni, de 10-11 %. Dar pierderea n greutate nseamn` mu[chi [i gr`sime. Vorbind strict de pierderea de gr`sime, grupul cu mai mult` protein` a pierdut aproximativ 14,3% fa]` de doar 9,3% pentru grupul cu mul]i car- bohidra]i. A[adar, dieta cu mai mult` protein` [i mai pu]ini car- bohidra]i s-a dovedit mult mai efi- cient`. Pe de alt` parte, rezultatele au ar`tat diferen]e majore ntre sexe. B`rba]ii au sl`bit 18% din gr`sime, n timp ce femeile doar 7,3%, un raport de 2,5 ori mai bun pentru b`rba]i. {tiu c` nu este corect pentru femei dar... asta e via]a! Alexandru Bolborici dup` Iron Man 30 Culturism&Fitness nr. 1/2013 bra] [i vrea s` ajung` la 46. Pentru industria farmaceutic`, profitul de la produsele de mas` muscular` p`le[te n compara]ie cu cererea publicului larg pentru medicamente contra depresiei, disfunc]iilor erectile, insomniei, ri- durilor, colesterolului m`rit, obe- zit`]ii sau diabetului. Plus c` exist` medicamente care ajut` n mod sigur la cre[terea masei musculare - steroizii anabolizan]i. Punctul meu de vedere: este extrem de arogant s` revoci re- zultatele a milioane de b`rba]i [i femei care au reu[it s`-[i trans- forme fizicul prin exerci]ii [i diet`. Mul]i dintre ace[tia au ajuns la metoda eficient` dup` ani buni de ncerc`ri [i erori. De fapt, noi suntem propriul studiu. Putem ncerca rutinele de antrenament ale profesioni[tilor sau alte sis- teme de antrenament, precum [i diete variate pentru a o g`si pe cea mai bun` dintre ele sau o combina]ie a lor. Nu exist` un sistem universal de antrenament sau diet` care s` func]ioneze pentru to]i. {tiin]a [i studiile [i au locul lor, dar nu nseamn` s` crezi n rezultatele demonstrate, decåt dup` ce ai ncercat pe pro- pria piele. Unul ca mine care ia interviuri profesioni[tilor, de mai bine de 21 de ani, ]i spune c` po]i oricånd g`si mici sfaturi care chiar s` func]ioneze [i pentru tine. Nu trebuie s` gånde[ti c` profesioni[tii au ajuns la un a[a nivel de dezvoltare doar c` au un super genetic [i iau steroizi [i c` nu po]i g`si un sfat sau informa]ie care s` te poat` ajuta [i pe tine, cel cu un genetic mediu [i care nu iei steroizi. Nu mi pas` c` func]ioneaz` pe hårtie decåt dac` func]ioneaz` n realitate [i pentru mine. La fel trebuie s` gånde[ti [i tu! Alexandru Bolborici dup` Iron M Culturism&Fitness nr. 1/2013 31 Arderea gr`simii: b`rbat vs femeie O P C U LT U R IS M .R O

×