10 7

5,496 views

Published on

10 7

 1. 1. ข้อมูลทัวไป ่ ดอกไม้ประจาประเทศบรูไน ธงชาติประเทศบรูไน ดอก Simpor (Dillenia Suffruticosa) เป็ น ดอกไม้ที่มีกลีบดอก ขนาดใหญ่สีเหลือง เมื่อบานเต็มที่กลีบ ดอกจะบานออกคล้าย ชื่อทางการ : เนการาบรู ไน ดารุ สซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุ ข) พืนที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็ นป่ า ้ ไม้เขตร้อน เมืองหลวง : บันดาร์เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ประชากร : 374,577 (พ.ศ.2550) ภูมอากาศ : อากาศโดยทัวไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริ มาณ ิ ่ ฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ภาษา : ภาษามาเลย์ (Malay หรื อ Bahasa Melayu) เป็ น ภาษาราชการรองลงมาเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ศาสนา : ศาสนาประจําชาติคือ ศาสนาอิสลาม (67%) ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริ สต์ (10%) และฮินดู หน่ วยเงินตรา : ดอลลาร์บรู ไน (1 ดอลลาร์บรู ไน เท่ากับ 24 บาท) ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ โดยมี สมเด็จพระราชาธิ บดีฮจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน ั วัดเดาละห์ ทรงเป็ นองค์พระประมุขของประเทศ เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : +1 ชัวโมง ่ ธงชาติ พื้นสี เหลือง มีแถบ ขาวและดําพาด ขวางจากมุมบน ด้านซ้าย ตลอดถึงมุมล่างด้านขวา มีเครื่ องหมายประจําชาติ ่ ่ สี แดงอยูตรงกลาง มีธงประจําชาติอยูบนยอดเสาที่มีปีก 2 ่ ข้าง ซึ่ งตั้งอยูเ่ หนื อพระจันทร์ เสี้ ยวที่หงายขึ้น และอยูบน ป้ ายที่เขียนว่า Brunei Darussalam ซึ่ งหมายความว่า ดินแดนแห่งความสงบสุ ข กับร่ ม อาหารประจาประเทศบรูไน ชุดประจาชาติประเทศบรูไน ผูหญิงบรู ไนจะมีการแต่งกาย ้ ด้วยเสื้ อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากจะ เป็ นเสื้ อผ้าทึคลุมร่ างกายตั้งแต่ศรี ษะ จรดเท้า ผูหญิงมุสลิลจะสวมผ้าคลุม ้ ศรี ษะในที่สาธารณะและในสถานที่ ราชการ ผูชายมุสลิมแต่งกายเป็ น ้ ทางการทั้งในสถานที่ราชการและที่ สาธารณะ คือจะสวมเสื้ อแขนยาว ตัวเสื้ อยาวถึงเข่า นุ่ง กางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ ง อัมบูยต (Ambuyat) จัดเป็ นอาหารประจําชาติที่มี ั ชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม มีลกษณะ ั คล้ายข้าวต้มหรื อโจ๊ก มีส่วนผสมของแป้ งสาคูเป็ นหลัก โดยทัวไป อัมบูยต เป็ นอาหารที่ทานแทนข้าว โดยจะมี ั ่ ่ อาหารจานหลักและเครื่ องเคียง 3 อย่าง วางอยูโดยรอบ
 2. 2. สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศบรูไน บรู ไนมิวเซียม ภายในแยกส่ วนจัดแสดงเป็ น 5 ส่ วนที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวม ของสะสมโบราณลํ้าค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิม ทัวโลกมาแสดงไว้มากมาย , คัมภีร์อลกุระอ่านขนาดเล็ก ั ่ ที่สุดในโลก , หุ่นจําลองวัฒนธรรมประเพณี ของชาวบรู ไน ตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงานฯ อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวมประวัติการ ค้นพบนํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติจานวนมหาศาลที่พลิกโฉม ํ บรู ไนให้กลายเป็ นหนึ่งในประเทศที่ร่ ารวยที่สุดในโลก ชม ํ แบบ จําลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะนํ้ามันในยุคแรกๆ มัสยิดทองคา Jame Ar' Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิคที่สง่างาม ศักดิ์สิทธิ์ ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล วัสดุการก่อสร้าง ของ ตกแต่งจากทุกมุมโลก แชนเด อเลียร์ ทองคําแท้จาก ออสเตรี ยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หิ นอ่อนจากอิตาลี แกรนิต จากเซี่ ยงไฮ้ กระจกจากอังกฤษ พรมชั้นหนึ่งจากเบลเยียม ่ ใช้เวลาถึง 7 ปี ในการสร้าง มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... พิพธภัณฑ์ โรยัลเรกกาเลีย ที่ซ่ ึงรวบรวมข้าวของ ิ เครื่ องใช้ขององค์สุลต่านองค์ปัจจุบน อาทิ เครื่ องทรง ั ทองคํา ณ วันที่ข้ ึนครองราชย์ มงกุฏทองคํา เครื่ องราชย์ ต่างๆ เครื่ อง บรรณาการจากผูนาประเทศต่างๆ ้ ํ ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 3. 3. ข้อมูลทัวไป ่ ธงชาติประเทศสิงคโปร์ ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิ งคโปร์ พืนที่ : ประกอบด้วยเกาะสิ งคโปร์ และเกาะใหญ่นอย ้ ้ บริ เวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้ น 682.7 ตาราง กิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) เกาะสิ งคโปร์เป็ นเกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนื อไปยัง ทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร เมืองหลวง : สิ งคโปร์ ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ.2548) ภูมอากาศ : ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 ิ องศาเซลเซียส ภาษา : อังกฤษ มาลายู จีนกลาง ทมิฬ (มาลายูเป็ นภาษา ประจําชาติ อังกฤษเป็ นภาษาราชการ) ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริ สต์ (14.5%) ฮินดู (4%) ไม่นบถือศาสนา (25%) ั หน่ วยเงินตรา : ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 23.17 บาท ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข และ นายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : +1 ชัวโมง ่ ประกอบด้วยแถบสองสี แบ่งครึ่ งกลางธง แถบสี ่ ้ ่ ้ แดงอยูดานบน แถบสี ขาวอยูดานล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธง มีรูปพระจันทร์ เสี้ ยว ถัดจากรู ปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรี ยงเป็ นรู ปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รู ปเหล่านี้เป็ นสี ขาว ความหมายสําคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่ สี แดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาค ของมนุษย์โดยทัวหน้า สี ขาว หมายถึงความบริ สุทธิ์ และ ่ ่ ความดีงามที่แพร่ หลายและคงอยูตลอดกาล รู ปพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นจันทร์ เสี้ ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็ นชาติใหม่ ที่ถือกําเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของ ชาติ ได้แก่ ประชาธิ ปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความ ยุติธรรม และความเสมอภาค ชุดประจาชาติประเทศสิงคโปร์ สิ ง คโปร์ เ ป็ นประเทศที่ มี ช นชาติ ต่า งๆ เช่ น จี น มลายู อินเดียและยุโรป เพราะเป็ นเมืองท่าที่สําคัญ ฉะนั้น การแต่งกายส่ วนใหญ่ ก็ตองแต่งตามชนชาติของคนที่เข้า ้ ไปอาศัยอยู่ ลักษณะของเสื้ อ แบบชาวมลายู ใช้ลวดลาย และดอกคล้ายโสร่ งของอินโดนี เซี ย แบบก็ได้ดดแปลงให้ ั เพี้ยนไปบ้าง ตัวเสื้ อเป็ นผ้าพื้นเข้ม มีลวดลายเป็ นเชิ ง คอที่ ส านและขอบแขน ส่ ว นชายแต่ ง กายแบบสากล สําหรับชนชาติ จีนก็แต่งกาย เช่ น ชาวจี นมลายูก็แต่งกาย แบบมลายู อินเดียก็แต่งแบบของชาวอินเดีย ยุโรปแต่งตาม ยุโรป ดังนั้น สิ งคโปร์ จึงไม่ไม่มีเครื่ องแต่งกายชุ ดประจํา ชาติเป็ นของตนเอง
 4. 4. ดอกไม้ประจาประเทศสิงคโปร์ ดอก Vand Miss Joaquim เป็ นดอก กล้วยไม้ซ่ ึงเป็ นที่ รู้จกมากที่สุดใน ั ประเทศสิ งคโปร์ โดยตั้งชื่ อตามผู ้ ผสมพันธุ์ดวยสี ม่วงและรู ปลักษณ์ที่สวยงาม และยังบาน ้ ตลอดปี ทําให้ดอกไม้น้ ีถูกยกสถานะให้เป็ นดอกไม้ประจํา ชาติของประเทศสิ งคโปร์ อาหารประจาประเทศสิงคโปร์ ลักสา (Laksa) เป็ นก๋ วยเตี๋ยวต้มยํา (ใส่ กะทิ) มี ลักษณะคล้ายข้าวซอยของไทย โดยมีลกษณะคล้าย ั vermicelli ซึ่ งเป็ นหนึ่งในเส้นสปาเกตตี้ของอิตาลี สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศสิงคโปร์ มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... เอสพลานาด - โรงละครบนชายหาด เป็ น หนึ่งในศูนย์แสดงศิลปะที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกแห่ ง หนึ่ง เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อ 12 ตุลาคม 2002 เอสพ ่ ลานาดเดิมนั้นเปิ ดในปี 1943 โดยตั้งอยูบนสวนซึ่ งตอนนี้ นั้นมีพ้ืนที่ 2.4 เฮคเตอร์ (ประมาณ 24,000 ตารางเมตร) ริ ม ่ ถนนคอนนอท (Connaught Drive) โดยตั้งอยูตรงข้ามซิ ต้ ี ฮอลล์ (City Hall) ในปี 1985 รัฐบาลได้มีโครงการที่จะ สร้างศูนย์แสดงศิลปะขึ้นในสิ งคโปร์ และลงความเห็นว่า เอสพลานาดนั้นเป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด เอสพลานาด ในรู ปแบบเดิมจึงถูกปรับปรุ งใหม่ในปี 1991 เพื่อความ สวยงามของเขตซิวค ดิสตริ ก (Civic District) และเพื่อเป็ น ิ ศูนย์แสดงศิลปะ ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 5. 5. ข้อมูลทัวไป ่ ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา พืนที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร หรื อมีขนาดประมาณ 1 ้ ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาว ประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับ ประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) ประชากร : 14.1 ล้านคน (ปี 2548) ภูมอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ิ 20 - 36 องศาเซลเซียส ภาษา : ภาษาเขมรเป็ นภาษาราชการ ส่ วนภาษาที่ใช้ โดยทัวไป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย ่ ศาสนา : ศาสนาประจําชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็ น 2 นิกายย่อย คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริ สต์ หน่ วยเงินตรา : เงินเรี ยล(100 เรี ยล เท่ากับ 1 บาท) ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : เท่ากับประเทศไทย ธงชาติประเทศกัมพูชา ความหมาย ของสัญลักษณ์ ในธงนั้น สะท้อนถึง 3 สถาบันหลัก ของประเทศ ดัง ่ ปรากฏในคําขวัญประจําชาติวา “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย” โดยพื้นสี แดงมีความหมายถึง ชาติ ์ ปราสาทนครวัด สี ขาวหมายถึง สันติภาพและศาสนา ซึ่ง เดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและได้ เปลี่ยนแปลงมาเป็ นพระพุทธศาสนาในปั จจุบน ส่ วนสี น้ า ั ํ เงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ชุดประจาชาติประเทศกัมพูชา Sampot เป็ นเครื่ องแต่งกาย ประจําชาติของประเทศกัมพูชา ซึ่ งมี ความคล้ า ยคลึ ง กับ ผ้า นุ่ ง ของลาว และไทย ดอกไม้ประจาประเทศกัมพูชา ดอก Rumdul หรื อ ดอกลําดวน เป็ นดอกสี ขาว ่ เหลืองอยูบนใบเดี่ยว มีกลิ่น หอในเวลาคํ่า เนื่ องจากกลิ่น หอมนี้ เองทําให้ในอดีตมัก เปรี ยบดอกลําดวนกับผูหญิงเขมร ้ อาหารประจาประเทศกัมพูชา อาม็อก (amok) มีลกษณะคล้ายห่อหมกของไทย ทําจาก ั ปลา เครื่ องแกง นํ้าพริ กและกะทิ อาม็อก เป็ นหนึ่งใน อาหารยอดนิยมของกัมพูชา
 6. 6. สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศกัมพูชา ่ นครวัด ตั้งอยูที่ เมืองเสี ยมราฐ (เสี ยมเรี ยบ) ใน ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษ ที่ 16-17 เพื่อเป็ นศาสนสถานประจํานครของพระองค์ เมื่อ สมัยแรกนั้น นครวัดได้ถูกสร้างเป็ นเทวสถานในศาสนา ฮินดู ลัทธิ ไวษณพนิกาย แต่ต่อมาในสมัยของพระเจ้าชัยวร มันที่ 7 ได้เปลี่ยนให้เป็ นวัดในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ในปั จจุบนปราสาทนครวัดนับเป็ นสิ่ งก่อสร้างสัญลักษณ์ ั ของประเทศกัมพูชา และได้รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร ปราสาทบันทายสาเหร่ (ภาษาเขมร; Banteay Samré) เขมรออกเสี ยงเป็ น "บอนตียสาแร" ์ ํ ปราสาทนี้ได้รับการบูรณะโดยช่างชาวฝรั่งเศสด้วยวิธี Anastylose ซึ่ งเป็ นวิธีซ่อมแซมโดยคงสภาพเดิมของ ปราสาทไว้ให้มากที่สุด จะไม่มีการต่อเติมหรื อเพิ่มลวดลาย ขึ้นมาใหม่ โดยมีข้ นตอนดังนี้ ช่างจะทําแผนผัง ั ส่ วนประกอบต่างๆของปราสาทไว้ท้ งหมด จากนั้นก็ค่อยๆ ั รื้ อชิ้นส่ วนต่างๆ ลงมา โดยจะทําเครื่ องหมายและถ่ายภาพ ชิ้นส่ วนทุกชิ้น จากนั้นก็ทาการปรับพื้นฐานล่างของ ํ ปราสาทให้มนคงแข็งแรง แล้วสุ ดท้ายจึงประกอบชิ้นส่ วน ั่ ทั้งหมดกลับเข้าไปเหมือนเดิม (การบูรณะปราสาทด้วยวิธีน้ ี ช่างฮอลันดาเป็ นผูคิดค้นขึ้นและใช้ครั้งแรกที่ประเทศ ้ ั อินโดนี เซี ย สําหรับในประเทศไทยเคยใช้กบการบูรณะ ปราสาทหินพิมายและปราสาทหินเขาพนมรุ ้ง) มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 1729 เป็ นปราสาทหิน ในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ลักษณะเด่นของปราสาทตา พรหมคือ มีตนไม้ใหญ่ ขึ้นคลุม ้ ตัวปราสาท เป็ นจํานวนมาก ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 7. 7. ข้อมูลทัวไป ่ ธงชาติประเทศลาว ดอก Champa หรื อ ดอกลีลาวดี เป็ นดออกไม้ประจําชาติ และเป็ นสัญลักษณ์ของ ประเทศลาว มีกลิ่นหอมและมีหลายสี เช่น สี แดง สี เหลือง สี ชมพูและโทนสี อ่อนต่างๆ ดอก Champa เป็ นตัวแทน ของความจริ งใจและความสุ ขในชีวต จึงนิยมประดับในพิธี ิ ต่างๆ หรื อทําเป็ นพวงมาลัยเพื่อต้อนรับแขก ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พืนที่ : ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่ งหนึ่ง ้ ของประเทศไทย) เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ ประชากร : ๕.๖ ล้ านคน (ปี ๒๕๔๘) ประกอบด้ วยลาว ลุมร้ อยละ ๖๘ ลาวเทิงร้ อยละ ๒๒ ลาวสูงร้ อยละ ๙ รวม ่ ประมาณ ๖๘ ชนเผ่า ่ ภูมอากาศ : ลาวอยูในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุ มแต่ ิ ไม่มีลมพายุ สําหรับเขตภูเขาภาคเหนื อ และ เขตเทือกเขา อากาศมีลกษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว ั ภาษา : ภาษาลาวเป็ นภาษาราชการ ศาสนา : ร้อยละ ๗๕ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๖-๑๗ นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริ สต์ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน) และอิสลาม (ประมาณ ๓๐๐ คน) หน่ วยเงินตรา : กีบ ( 250 กีบ เท่ากับ 1 บาท) ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวติลาวซึ่ง ั เป็ นองค์กรที่มีอานาจสู งสุ ดตั้งแต่ลาวเริ่ มปกครองใน ํ ระบอบสังคมนิยม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๘ เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : เท่ากับประเทศไทย ดอกไม้ประจาประเทศลาว ธงชาติของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว เป็ นธงพื้นสี คราม, แถบแดง, และวงเดือนสี ขาวอยู่ กึ่งกลางของธงชาติ ธงชาติลาวนี้มีชื่อเรี ยกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ชุดประจาชาติประเทศลาว ผู้ห ญิ ง ลาวนุ่ ง ผ้า ซิ่ น ที่ ท อ เป็ นลวดลาย ใส่ เ สื้ อคอกลมแขน กระบอกหรื อแขนยาว สําหรับผูชาย ้ มั ก แต่ ง กายแบบสากล ถ้ า เป็ น ข้า ราชการหรื อผูมี ฐานะดี นิ ย มนุ่ ง ้ โจงกระเบน สวมเสื้ อชั้ นนอก กระดุมเจ็ดเม็ด (คล้ายเสื้ อพระราชทานของไทย) อาหารประจาประเทศลาว ซุ ปไก่ (Chicken Soup) เป็ นหนึ่งในอาหาร พื้นเมืองของประเทศลาว มีส่วนผสมในการ ประกอบอาหาร คือ ตะไคร้ ใบสะระแหน่ กระเทียม และหอมแดง ทั้งนี้ อาหารลาวส่ วนใหญ่ มักจะมี ผักและสมุนไพรเป็ นส่ วนผสมในการปรุ ง
 8. 8. สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศลาว หลวงพระบาง โดยการนํากระจกสี ตัดแล้วประดับเป็ นภาพ ในภาพ เป็ น ่ ต้นทอง ซึ่ งเคยมีข้ ึนอยูมากมาย ในบริ เวณหลวงพระบาง ตลาดมืด ยามค่าคืน บริเวณ ถนน ศรีสว่างวงศ์ จะปิ ด แล้ วถูกแปรสภาพกลายเป็ น ตลาดมืด ไม่ใช่ขายของผิด กฏหมาย แต่ขายของ พื ้นเมือง มีหลากหลายให้ เรา เลือกซื ้อ ทังกระเป๋ า ้ ผ้ าพันคอ ปลอกหมอน จนถึงผ้ าปูที่นอน สร้ อย แหวน กาไล หรื อ ธูปหอม ฯลฯ มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... ตักบาตรเช้ า อีกหนึงกิจกรรมที่เราไม่ควรพลาด คือ ่ วัดเชียงทอง มาหลวงพระบาง ต้อง มาเที่ยววัด นี้ไม่เช่นนั้นเสี ยเที่ยวแย่ เพราะวัดนี้ นับเป็ นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมของลาว เอาไว้เลย วัดเชียงทองสร้างโดย พระ ไชยเชษฐาธิ ราช ก่อนที่จะย้ายเมือง ไปยัง นคร เวียงจันทน์ พระอุโบสถ อุโบสถวัดนี้มีจุดเด่นตรงที่มีหลังคาโค้ง และ ชายหลังคา ตํ่าลงมา ซึ่ งหลังคานี้จะซ้อนกัน 3 ชั้น สําหรับอุโบสถ นี้ ชาวลาว เรี ยกกันว่า "สิ ม " บริ เวณกลาง หลังคา จะมี ช่อฟ้ า อยู่ ซึ่ งวัด ที่พระมหากษัตริ ย ์ สร้างนั้นจะ มีช่อฟ้ า 17 ช่อ แต่ถาเป็ นคนธรรมดา จะมี ช่อฟ้ า 1 ้ 7 ช่อเท่านั้น ด้านหลังของ พระอุโบสถ นี้ ภาพ มีสวยงาม ตักบาตรเช้ า ในช่วงเช้ าเวลาประมาณ 5.30น.เป็ นต้ นไป ในตัวเมือง จะมีพระออกเดิน บิณฑบาตร โดยพระสงฆ์ ทุกวัดจะออกเดินทังหมด เราสามารถ ไปทาบุญตักบาตร ้ กันได้ ด้วย ซึงบริเวณ ริมถนนจะมีเหล่าแม่ค้า นาข้ าว ่ เหนียวมาขาย เป็ น กระติบๆ เราสามารถซื ้อ เพื่อ ตัก ๊ บาตรได้ เลย มาถึงหลวงพระบางแล้ ว ไม่ได้ ตกบาตรเซ้ า คง ั น่าเสียดายนะครับ อ้ อ พระแต่ละวัด จะนุงจีวรสีไม่ ่ เหมือนกัน ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 9. 9. ข้อมูลทัวไป ่ ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พืนที่ : 5,193,250 ตารางกิโลเมตร เป็ นแผ่นดิน ้ 2,027,087ตารางกิโลเมตร เป็ นพื ้นที่ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร เป็ นประเทศหมูเ่ กาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดใน ุ โลก ประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ ประชากร : ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วยชน พื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซึ่ งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ่ ร้อยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา ภูมอากาศ : อินโดนีเซียมีอากาศร้ อนชื ้นแบบศูนย์สตร ิ ู ประกอบด้ วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) ภาษา : ภาษาลาวเป็ นภาษาราชการ ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้ อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้ อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้ อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้ อยละ 1.8 นับถือ ศาสนาฮินดู และร้ อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ หน่ วยเงินตรา : รู เปี ยห์ (1,000 รู เปี ยห์ เท่ากับ 33 บาท) ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดี เป็ นประมุข และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร ธงชาติประเทศอินโดนี เซีย ดอกไม้ประจาประเทศอินโดนี เซีย ดอก Moon orchid หรื อ ลักษณะเป็ นธง สี่ เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็ น สองส่ วนตาม แนวนอน ครึ่ งบนสี แดง หมายถึง ความกล้าหาญและ อิสระภาพ ครึ่ งล่างสี ขาว หมายถึง ความยริ สุทธิ์ ยติธรรม ธง ุ นี้มีความคล้ายคลึงกับธงชาติโปแลนด์และธงชาติสิงคโปร์ และเหมือนกับธงชาติโมนาโคเกือบทุกประการ แต่ต่างกัน ที่สัดส่ วนธงเท่านั้น ดอกกล้วยไม้ราตรี เป็ นกล้วยไม้ในสาย พันธุ์ Phalaenopsis Amabilis ซึ่งเป็ นหนึ่ง ในสามของดอกไม้ ประจําชาติอินโดนีเซีย โดยดอกไม้ประจําชาติที่เหลือ คือ ดอก Jasmi-num sambac และดอก Rafflesia arnoidii อาหารประจาประเทศอินโดนี เซีย ชุดประจาชาติประเทศอินโดนี เซีย บาติกจัดให้เป็ นงานศิลปะ แ ล ะ ง า น ฝี มื อ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อินโดนี เซี ยและยังเป็ นที่รู้จกในชุ ด ั ประจํา ชาติ ข องประเทศอี ก ด้ ว ย ลวดลายของผ้า บาติ ก ที่ มี ล ัก ษณะ ใกล้เ คี ย งกับ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย สามารถพบได้ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และไทย กาโด กาโด (Gado Gado) เป็ นหนึ่งในอาหารยอดนิยม ของอินโดนีเซี ย คล้ายกับ สลัดแขกซึ่ งประกอบด้วยถัว ่ เขียว มันฝรั่ง ถัวงอก เต้าหู ้ ่ ้ ไข่ตมสุ ก กะหลํ่าปลี ข้าวเกรี ยบกุง รับประทานกับซอสถัว ้ ่ ที่มีลกษณะเหมือนซอสสะเต๊ะ ั
 10. 10. สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศอินโดนี เซีย เทมภัคสิริงค์ ( Tampaksiring ) มีตีรตะ เอมปลูน้ าพุศกดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวบาหลี ํ ั ผูคนเชื่อกันว่านํ้าพุน้ ีมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ ทุก ้ ปี ผูคนจากทัวทุกสารทิศจะเดินทางมาที่นี่เพื่อชําระล้าง ้ ่ มลทินในบ่อนํ้า บริ สุทธิ์ ก่อนอาบนํ้าจะทําการบูชาขอบคุณ ่ เทพเจ้าแห่งนํ้าพุ ที่แท่นบูชาและกรุ ณาจําไว้วาห้ามถ่ายรู ป ชาวบาหลีขณะอาบนํ้าถือเป็ นเรื่ องที่ หยาบคายมากๆ ทุกวัน พระจันทร์ เต็มดวงในเดือนตุลาคม ชาวบ้านจากหมู่บานมุ ้ นะคะยา จะเดินทางมาที่นี่พร้อมกับหิ นศักดิ์สิทธิ์ จากวัดปุรา ซะเกนัน เพื่อประกอบพิธีชาระล้างหิน ํ กุหนุงกาวี (Gunung Gawi) ที่ฝังพระศพ โบราณตั้งแต่ 8-900 ปี ก่อน เลยไปทาง ตะวันออก จะมุ่งสู่ เบซากี (Besakih)ซึ่งเป็ นวัดที่มี ความสําคัญที่สุด และถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัด ่ ้ ใหญ่นอยรวมอยูดวยกันถึง 22 วัด ถ้าขึ้นเหนื อไปยังภูเขาบา ้ ตู จะได้ชมวิวสวยของภูเขาและทะเลสาบที่คินตามนี หาก ่ ลงทางใต้ปลายสุ ดติ่งใกล้นูซาดูอา มีวดอูลูวาตู อยูริมผาซึ่ ง ั มีความสวยงามมากในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน เช่นเดียวกับวัดทานาลอต ซึ่ งจะพิเศษสุ ดเวลานํ้าขึ้นท่วม ้ ทราย ตัดให้กอนหิ นใหญ่ที่ต้ งวัดกลายเป็ นเกาะเล็กๆริ ม ั ทะเล เป็ นต้น ถาช้ างหรือกัวคชา (Goa Gajah) ที่ปากถํ้าเป็ นหิน ้ สลักรู ปหน้ายักษ์อาปากกว้าง ข้างในมีรูปพระคเณศวร์ และ ้ ลึงค์สามแท่ง แทนเทพสาม องค์คือ ศิวะ นารายณ์ และ วิษณุ มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 11. 11. ข้อมูลทัวไป ่ ชื่อทางการ : ประเทศไทย พืนที่ : 514,000 ตารางกิโลเมตร ้ เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ประชากร : 63 ล้านคน (พ.ศ.2551) ภูมอากาศ : ช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยจะมีสภาพ อากาศ ิ ชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกติดต่อกันโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ส่ วนในช่วงฤดูหนาวจะได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ ม ฤดู หนาว จึงทําให้มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็น แต่ ว่าจะปรากฎอยูเ่ พียงระยะเวลาสั้น ๆ คือราว ๆ 3 เดือน เท่านั้น ส่ วนระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 3 เดือนจะเป็ น ช่วงที่อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก ภาษา : มีภาษาของตนเองโดยเฉพาะทั้งภาษาพูดและเขียน เป็ นภาษาประจําชาติ เรี ยกว่า "ภาษาไทย” ศาสนา : มีศาสาพุทธเป็ นศาสนาประจาชาติ นับถือ ศาสนาพุทธถึงร้อยละ 90 และศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนา อิสลาม ศาสนคริ สต์ ศานาพราหม์-ฮินดู และซิกซ์ หน่ วยเงินตรา : บาท ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้ ารัฐบาล ธงชาติประเทศไทย ธงชาติไทย หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ธงไตรรงค์ มี ลักษณะเป็ นธง สี่ เหลี่ยมผืนผ้าใช้สี หลักในธง 3 สี คือ สี แดง ขาว และนํ้าเงิน โดยภายในแบ่งเป็ นแถบ 5 แถบ แถบในสุ ดสี น้ าเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็ นสี ํ ขาวและสี แดง ตามลําดับ ความหมายสําคัญของธงไตรรงค์ นั้น หมายถึง สามสถาบันหลักของประเทศไทย คือ ชาติ (สี แดง) ศาสนา (สี ขาว) และพระมหากษัตริ ย ์ (สี น้ าเงิน) สี ท้ ง ํ ั ่ สามนี้เอง คือ ที่มาของการเรี ยกชื่อธงนี้วา ธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี ) ชุดประจาชาติประเทศไทย ชุ ด ไ ท ย จั ก รี คื อ ชุ ด ไ ท ย ประกอบด้วยสไบเฉี ยง จะเย็บให้ติด กับซิ่ นเป็ นท่อนเดี ยวกัน หรื อจะมีผา ้ สไบห่ มต่างหากก็ได้เปิ ดบ่าข้างหนึ่ ง ชายสไบคลุมไหล่ทิ้งชายข้างหลังยาว ดอกไม้ประจาประเทศไทย ต้น Ratchaphruek หรื อ ราชพฤกษ์ มีช่อดอกสี เหลืองที่สวยงาม ชาวไทย ถือว่าสี เหลืองของดอกไม้ชนิ ดนี้ คือ สี ของพระพุทธศาสนาและความ รุ่ งโรจน์ อีกทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์ของ ความสามัคคีปรองดองของคนไทย อาหารประจาประเทศไทย ้ ต้มยํากุง (Tom Yam Goong) เป็ นอาหารที่โด่งดัง มากที่สุดของประเทศไทย ้ ชาวต่างชาติจะรู ้จกต้มยํากุง ั มากกว่าต้มยําชนิดอื่นๆ การ ้ ปรุ งต้มยํากุงเน้นรสชาติเปรี้ ยว และเผ็ดเป็ นหลัก จะออกเค็ม และหวานเล็กน้อย มี เครื่ องเทศที่ใส่ ในนํ้าแกงที่สาคัญคือ ใบมะกรู ด ตะไคร้ ํ ส่ วนผักที่ใส่ ในต้มยํา ได้แก่ มะเขือเทศ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้ า ใบผักชี ส่ วนเครื่ องปรุ งที่จาเป็ นต้องใส่ คือ มะนาว นํ้าปลา ํ นํ้าตาลและนํ้าพริ กเผา
 12. 12. สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศไทย มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... วัดอรุณราชวราราม เป็ นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัย ่ อยุธยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เดิม ํ เรี ยกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อตําบลบางมะกอก ซึ่ งเป็ นตําบลที่ต้ งวัด ั ภายหลังเปลี่ยนเป็ น "วัด มะกอกนอก" เพราะมีวด ั สร้างขึ้นใหม่ในตําบล ่ เดียวกันแต่ อยูลึกเข้าไป ในคลองบางกอกใหญ่ ชื่อ "วัดมะกอกใน" ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชมี พระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุ งธนบุรีจึงเสด็จ กรี ฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้ เมื่อเวลารุ่ งอรุ ณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็ น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่ งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัด เมื่อ เวลารุ่ งอรุ ณ เกาะสิมิลน หรือ เกาะแปด เป็ นเกาะที่ใหญ่ ั ที่สุดในหมู่เกาะสิ มิลน ลักษณะอ่าวเป็ นรู ปโค้งเหมือนเกือก ั ม้า มีหาดทรายขาวละเอียดเนี ยนนุ่มนํ้าทะเลใสน่าเล่น ใต้ ทะเลมีปะการังสวยงามหลายชนิด ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังใบไม้ ปะการังสมอง ปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ที่ ้ มีความสมบูรณ์ กัลปั งหา พัดทะเล กุงมังกร และปลา ประเภทต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงามมากมาย เป็ นเกาะที่ สามารถดํานํ้าทั้งนํ้าลึกและนํ้าตื้น และทางด้านเหนื อของ ้ เกาะมีกอนหิ นขนาดใหญ่ รู ปร่ างแปลกตา เช่น หิ นรู ป รองเท้าบูท หรื อรู ปหัวเป็ ดโดนัลด์ดก ตอนบนที่ตรงกับ ๊ ั๊ แนวหาดมีหินรู ปเรื อใบ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่จะ มองเห็นความสวยงามของท้องทะเลได้กว้างไกล ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 13. 13. ข้อมูลทัวไป ่ ธงชาติประเทศมาเลเซีย ชื่อทางการ : ประเทศมาเลเซีย พืนที่ : 329,758 ตารางกิโลเมตร ้ เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประชากร : 245.5 ล้านคน (พ.ศ. 2550 ) ภูมอากาศ : อากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก อุณหภูมิ ิ ประจําวันโดยเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่าง 21-32 องศา ่ เซลเซี ยส และบริ เวณที่สูงมีอุณหภูมิอยูระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส ความชื้นประมาณร้อยละ 80 ภาษา : ภาษาลาวมาเลย์ ศาสนา : ศาสนาประจําชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ ดี มีผนบถือศาสนาพุทธ คริ สต์ ลัทธิ เต๋ า ฮินดูหรื อซิกห์ อยู่ ู้ ั ทัวไป ่ หน่ วยเงินตรา : ริ งกิต (1 ริ งกิต เท่ากับ 10.42 บาท) ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย แบบ รัฐสภา เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : +1 ชัวโมง ่ ธงชาติมาเลเซี ย หรื อเรี ยกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “Jalur Gemilang” (แปลว่า ธงริ้ วแห่งความรุ่ งเรื อง) มี ลักษณะเป็ นธงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีพ้ืนสี แดงสลับสี ขาว รวม 14 แถบ ภายในบรรจุเครื่ องหมายพระจันทร์ เสี้ ยวและ ดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า “Bintang Persekutuan” หรื อ ดารา แห่งสหพันธ์” แถบริ้ วสี แดงและแถบริ้ วสี ขาวทั้ง 14 แถบ หมายถึงรัฐในสหพันธ์รัฐมาเลเซี ยทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาล กลางที่กรุ งกัวลาลัมเปอร์ รัศมีดาว 14 แฉก หมายถึงความ เป็ นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด พระจันทร์ เสี้ ยว หมายถึงศาสนอิสลามอันเป็ นศาสนาประจําชาติ สี เหลือง ในพระจันทร์ เสี้ ยวและดาราแห่งสหพันธ์ คือ สี แห่งยังดี เปอร์ ตวน อากง ผูเ้ ป็ นปนะมุขแห่งสหพันธรัฐส่ วนสี น้ าเงิน ํ นั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซี ยซึ่ งแต่เดิมสี น้ ีใช้ แทนความเชื่ อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซี ยกับ เครื อจักรภพอังกฤษ ชุดประจาชาติประเทศมาเลเซีย Baju Melayu เป็ นชุ ด ประจําชาติของประเทศมาเลเซี ย ที่ มี ค วามหมายว่า “เสื้ อ มาเลย์” ซึ่ ง ประกอบไปด้วยเสื้ อแขนยาวและ กางเกง ที่ทามาจากผ้าไหม ผ้าผ้าย ํ หรื อ ส่ ว นผสมของโพลี เ อสเตอร์ และผ้า ฝ้ าย โดยชุ ด แต่ ง กายของ ผูหญิงมีชื่อว่า Baju kurung ที่ ้ ประกอบด้วยเสื้ อคลุมยาวและกางเกงยาว ดอกไม้ประจาประเทศมาเลเซีย ดอก Bunga raya หรื อดอก ่ พูระหง เป็ นดอกไม้ประจําชาติ ของประเทศมาเลเซีย โดย 5 กลีบของดอก Bunga raya เป็ นตัวแทน 5 หลักการแห่ง ความเป็ นชาติของประเทศ มาเลเซี ยซึ่ งเป้ นปรัชญาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นปึ กแผ่น และความอดทนในชาติ
 14. 14. อาหารประจาประเทศมาเลเซีย นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) เป็ น หนึ่งในอาหารยอด นิยมของมาเลเซีย เป็ นข้าวผัดกับกะทิ และสมุนไพร นาซิ เลอมัก เสิ ร์ฟพร้อมกัลป์ ปลากะตักทอด แตงกวาหัน ไข่ตม ้ ่ สุ กและถัวอบ นาซิ เลอมัก แบบดั้งเดิมจะห่ อในใบตองและ ่ รับประทานเป็ นอาหารเช้า อันดับ 4 ของโลก รองจากที่แคนาดา รัสเซีย และจีน มี ความสู งถึง 421 เมตร โดยใช้เป็ นสถานีวทยุโทรทัศน์ และ ิ ใช้ระบบสื่ อสารไฮเทคต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าจะเป็ น สวนหย่อมขนาดใหญ่มีตนไม้ใหญ่อายุ 100 ปี มีชื่อว่าต้นเจ ้ ลลิตง ซึ่งทางการต้องใช้เงินถึง 4.3 ล้านบาท ในการเก็บ รักษาต้นไม้ระหว่างการสร้างหอคอยแห่งนี้ ภายในหอคอย จะมีภตตาคาร ร้านขายของที่ระลึกมากมายหลายแห่ง ั นอกจากนี้ หอคอยแห่งนี้ ยังเป็ นจุดชมวิวอีกด้วย เนื่องจาก รอบตัวโดมกรุ ด้วยกระจกรอบด้าน ทําให้สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ได้รอบ โดยแต่ละช่วงจะมีแผนที่ประกอบ ชี้ให้เห็นว่าตึกต่างๆ ที่เห็นอยูเ่ บื้องหน้าและเบื้องล่างนั้น เป็ นตึกอะไรบ้าง มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ทาว เวอร์ (Menara Kuala Lumpur) ่ ตั้งอยูบนยอดเขาบูกิตนานาส เป็ นหอคอยที่มีความสู งเป็ น ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 15. 15. ข้อมูลทัวไป ่ ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ ดอกไม้ประจาประเทศฟิลิปปินส์ ดอก Sampaguita Jasmine เป็ นดอกไม้ประจําชาติของ ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ พืนที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร ้ เมืองหลวง : กรุงมะนิลา ประชากร : 91 ล้านคน (พ.ศ. 2550 ) ภูมอากาศ : อากาศเมืองร้อน ิ ภาษา : ภาษาฟิ ลิปิโน และอังกฤษเป็ นภาษาราชการ ศาสนา : โรมันคาธอลิกร้อยละ 83 โปรเตสแตนท์ร้อยละ 9 มุสลิมร้อยละ 5 พุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 3 หน่ วยเงินตรา : เปโซ (1 เปโซ เท่ากับ 0.73 บาท) ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ตามแบบ สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเป็ นประมุขและหัวหน้ าคณะ บริหารประเทศ เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : +1 ชัวโมง ่ สัญลักษณ์ ในธงชาติมี ความหมาย คือ สามเหลี่ยม สี ขาว คือ การเคลื่อนไหวเพื่อเสรี ภาพ สี น้ าเงิน ํ และสี แดงแทนความหมาย คือ ความมีน้ าใจและความกล้า ํ หาญ ดาวเหลืองดวงใหญ่ 8 แฉกแทนแคว้นเล็กทั้ง 8 ที่ต่อสู ้ กับสเปน ดาวเหลืองดวเล็ก 5 แฉก 3 ดวง คือ เกาะใหญ่ท้ ง ั 3 ได้แก่ ลูซอน มินดาเนา วิสายัน ชุดประจาชาติประเทศฟิลิปปินส์ ลักษณะการแต่งกาย คือ ผูชายจะนุ่งกางเกงขายาว ้ เสื้ อทําด้วยใยสับปะรด มีบ่าคอตั้ง แขนยาว ด้านหน้า และที่ ป ล า ย แ ข น สื้ อ ที่ ข้ อ มื อ จ ะ ปั ก ่ ลวดลาย เรี ยกเสื้ อชนิ ดนี้ วา “บารอง ตากาล็ อ ก ” สํ า หรั บผู ้ ห ญิ งนุ่ ง กระโปรงยาวบานสวมเสื้ อแขนสั้น จับ จี บ แล้ว ยกตั้ง ขึ้ น เหนื อ ไหล่ ดู คล้า ยปี กผีเ สื้ อ เรี ย กว่า “บาลิ น ตา วัก” ประเทศฟิ ลิปินส์ ดอก Sampaguita มีกลีบดอกรู ปดาว สี ขาวที่บานตลอดทั้งปี โดยจะแย้ม ดอกในตอนกลางคืนและส่ งกลิ่น หอมประมาณหนึ่งวัน ดอกไม้ ชนิดนี้เป็ นสัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ์ ความเรี ยบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็ง อาหารประจาประเทศฟิลิปปินส์ อโตโบ้ (Adobo) เป็ นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของ ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นอาหารที่ มีตรกําเนิดมาจาก ้ ภาคเหนือของฟิ ลิปปิ นส์ และเป็ นที่นิยมของนัก ่ เดินทางหรื อนักเดินเขา อโตโบ้ทาจากหมูหรื อไก่ที่ผาน ํ กรรมวิธีการหมักและปรุ งรสโดยจะใส่ ซีอิ๊ขาว นํ้าส้มสายชู กระเทียมสับ ใบกระวาน พริ กไทยดํา นําไปทําให้สุกโดย ใส่ ในเตาอบหรื อทอด และรับประทานกับข้าว
 16. 16. สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศฟิลิปปินส์ สวนไรซาล (Rizal Park) หรื อมีอีกชื่อว่า ลูเนตา (Luneta) เป็ น สวนหย่อมขนาดใหญ่ ของเมือง และเป็ นที่ต้ ง ั ของอนุสาวรี ย ์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ซึ่งเป็ นผูนาใน ้ ํ การปลดแอกฟิ ลิปปิ นส์จากสเปนในช่วง ค.ศ.1896-1898 และในบริ เวณเดียวกันก็เป็ นจุดที่ฟิลิปปิ นส์ประกาศ อิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ.1941 ด้วย อินทรามูรอส (Intramuros) มีลกษณะ ั เป็ นป้ อมปราการและ กําแพงคูเมือง เป็ น ศูนย์กลางในการ ปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการค้าในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง ปลายศตวรรษที่ 19 ภายในพื้นที่ ประมาณ 395 ไร่ ที่ ่ ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นสู ง ประกอบไปด้วยที่อยูอาศัย โบสถ์ โรงเรี ยน และสถานที่ราชการ รวมทั้งสถานที่น่าชม คือ ป้ อมซานติเอโก (Fort Santiago) ซึ่ งเป็ นด่านแรกที่ ป้ องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่เข้ามาทางปากแม่น้ าปาซิ ก ํ จากอ่าวมะนิลา ป้ อมแห่งนี้ถูกทําลายจากการโจมตีของ กองทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็ น "ปูชนีย สถานแห่งเสรี ภาพ " (Shrine of Freedom) บริ เวณรอบ ป้ อมมีสวนหย่อม รายล้อมโดยมีรถม้าให้บริ การ พาชมรอบ บริ เวณ บริ เวณดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยู่ บริ เวณริ มแม่น้ าปากแม่น้ าปาซิ ก และส่ วนหนึ่งของป้ อมนี้ ํ ํ ถูกทําเป็ นสนามกอล์ฟอย่างสวยงา มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... คาซา มะนิลา (Casa Manila) ซึ่งเป็ นย่านที่อยู่ อาศัยของชั้นสู งชาวสเปน บนถนนสายเล็กๆ ที่สอง ฝั่งถนนเป็ นตึกทรงโบราณแบบสเปน สวยงามแปลกตา นอกจากนี้ บริ เวณย่านนี้ยงมีโบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ที่มี ั ชื่อเสี ยง ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 17. 17. ข้อมูลทัวไป ่ ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พืนที่ : 331,033 ตารางกิโลเมตร ้ เมืองหลวง : กรุงฮานอย ประชากร : 87 ล้านคน (พ.ศ. 2551 ) ภูมอากาศ : เป็ นแบบมรสุ มเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้าน ิ ตะวันออกเปิ ดโล่งรับลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พด ั ผ่านทะเลจีนใต้ ทําให้มีโอกาสรับลมมรสุ มและพายุหมุน เขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว ภาษา : ภาษาเวียดนาม ศาสนา : พุทธ (มหายาน) หน่ วยเงินตรา : ด่อง (4,880 ด่อง เท่ากับ 10 บาท) ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรค คอมมิวนิสต์เป็ นพรรคการเมืองเดียว เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : เท่ากับประเทศไทย ธงชาติประเทศเวียดนาม ลักษณะของธงชาติ เวียดนามนั้น เป็ นธง สี่ เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสี แดง ตรงกลางมีรูป ดาวห้าแฉกสี เหลือง ทอง สี แดง หมายถึง การต่อสู ้เพื่อกูเ้ อกราชของชาวเวียดนาม สี เหลือง คือ สี ของ ชาวเวียดนาม ส่ วนดาวห้าแฉก หมายถึงชนชั้นต่างๆ ใน สังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝี มือ พ่อค้า และ ทหาร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี 2519 ความหมายธงได้มีการอธิ บายใหม่ในทางการเมืองว่า สี แดง หมายถึง การปฏิวติ โดยชนชั้นกรรมาชีพและดาวสี ั ทอง หมายถึง การชี้นาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ํ ชุดประจาชาติประเทศฟิลิปปินส์ Ao dai เป็ นชุดประจําชาติ ของประเทศเวีย ดนามที่ ป ระกอบ ไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตวสวมทับ ั กับกางเกงยาว Ao dai เป็ นชุดที่มก ั สวมใส่ ในงานแต่งงานและพิธีการ สําคัญในประเทศเวียดนาม ดอกไม้ประจาประเทศเวียดนาม ดอก Lotus หรื อดอกบัว เป็ นดอกที่ชาวเวียดนาม ถือว่าเป็ น 1 ใน 4 ดอกไม้ และพืชที่มีความสง่างาม ที่ประกอบไปด้วย ต้นสน ต้นไผ่ และต้นเบญจมาศ ดอกบัวเป็ นที่รู้จกในนาม ‘ดอกไม้ ั แห่งรุ่ งอรุ ณ’ ดอกบัว คือ สัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ์ ความ ผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ความสง่างามของดอกบัว อาหารประจาประเทศเวียดนาม Nem หรื อ เปาะเปี๊ ยะ เวียดนาม เป็ นหนึ่งใน อาหารพื้นเมืองที่มี ชื่อเสี ยงมากที่สุดใน เวียดนาม แผ่นเปาะเปี๊ ยะ ทําจากแผ่นแป้ งที่ทาจากข้าวเจ้า โดยไส้เปาะเปี๊ ยะอาจเป็ น ํ ้ ไก่ หมู กุง ห่อรวมกับผักต่างๆ นับเป็ นอาหารยอดนิยมที่ สามารถรับประทานได้ทวไปในเวียดนาม ั่
 18. 18. สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม เจดีย์เสาเดียว ตังอยู่ด้านหลังของสุสาน ้ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1049 สมัยราชวงศ์หลี เจดีย์ไม้ ที่ งดงามแห่งนี ้ตัง้ อยูบนเสาเดียวอยู่กลางสระบัว สาหรับต้ น ่ ไทรด้ านหลังเจดีย์สาเดียวปลูกโดย ท่านประธานาธิบดีเนห์ รูแห่งประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ.1958 ในระหว่างเดินทางมา เยือนประเทศเวียดนาม พิพธภัณฑ์ ิ โฮจิมินห์ ตงอยูหลัง ั้ ่ สวนสาธารณะใกล้ กบ ั สุสานโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชม เมื่อปี ค.ศ.1990 เป็ นอาคารคอนกรี ตขนาดใหญ่ ทันสมัย และมีการจัดการที่ดี ผู้เข้ าเยี่ยมชมจะได้ มีโอกาส สัมผัส เรื่ องราวการต่อสู้เพื่อเอก ราชตลอดช่วงชีวิตที่ผานมาของ ่ วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ จนได้ รับชัยชนะในการรวมประเทศ เวียดนาม เป็ นอันหนึงอันเดียวกันได้ ่ อ่ าวฮาลองหรือ กุ้ยหลินเวียดนาม ตังอยู่ ้ ทางทิศตะวันออกของ เวียดนาม ชาวเวียดนาม เรี ยกอ่าว ฮาลองว่า “วินห์ ฮาลอง” (VINH HA LONG)ในภาษาเวียดนามคาว่า “ฮาลอง”แปลว่า “มังกรร่อนลง” อ่าวฮาลองเป็ นสิ่ง มหัศจรรย์ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติแห่งหนึงในโลกและ ่ ด้ วยความมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาตินี ้เอง องค์การยูเนสโก ได้ ขึ ้นทะเบียนให้ อ่าวฮาลองเบย์เป็ นมรดกโลกทาง ธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1994 อ่าวฮาลองแห่งนี ้กินเนื ้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร (1,500 ตารางไมล์) มีเกาะ หินปูนน้ อยใหญ่ กระจัด กระจาย มากกว่า 1,000 เกาะ ด้ วยพลังคลื่นลม มหาศาล จากธรรมชาติกดเซาะภูเขา หินปูนเหล่า นี ้ต่อ ั เนื่องเนิ่นนานมาเป็ นเวลานาน นับพันปี ภูเขาหินปูนรูปทรง ประหลาดโผล่ขึ ้นจากทะเลนับพันๆลูกเลย ทีเดียว อ่าวฮา ลองแห่งนี ้เคยโด่งดังในหมูนกท่องเที่ยวชาวตะวันตกจาก ่ ั ภาพยนตร์ ผรั่งเศส เรื่ อง “อินโดจีน” (INDOCHINE) ซึงมี ่ นักแสดงสาวชาวฝรั่งเศส คือ แคทเธอรี น เดอเนิฟ เป็ น ดารานาแสดง สถานที่ทองเที่ยว ที่เวียดนามกลาง ่ มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 19. 19. ข้อมูลทัวไป ่ ชื่อทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พืนที่ : 657,740 ตารางกิโลเมตร ้ เมืองหลวง : เมืองเนปี ดอร์ ประชากร : 48.8 ล้านคน (พ.ศ. 2550 ) ภูมอากาศ : มรสุ มเมืองร้อน ิ ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกําบังลม ภาคกลางตอนล่าง เป็ นดินดอนสามเหลี่ยวปากแม่น้ าขนาด ํ ใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศ ค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง ภาษา : ภาษาพม่า ศาสนา : ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 90) ศาสนาคริ สต์ (ร้อยละ 5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 3.8) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 0.05 หน่ วยเงินตรา : จัต (1 จัต เท่ากับ 1,200 บาท) ๊ ๊ ระบอบการปกครอง : ระบอบเผด็จการ โดยรัฐบาล ธงชาติประเทศพม่า ธงชาติพม่า ที่ใช้ในปั จจุบนเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสี แดง ที่ ั มุมบนด้านต้นธงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี น้ าเงินขนาดเล็ก ํ ่ ภายในมีรูปช่อรวงข้าวอยูหน้าฟันเฟื อง ล้อมรอบด้วยดาว ห้าแฉก 14 ดวงเป็ นวงกลมรู ปเหล่านี้เป็ นรู ปสี ขาว สําหรับ ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติแบบปั จจุบนมีดงนี้ รู ป ั ั ฟันเฟื องและรวงข้าว เป็ นสัญลักษณ์ในเชิงสังคมนิยม หมายถึง ชาวนาและกรรมกร ดาวห้าแฉก 14 ดวง หมายถึง เขตปกครองทั้ง 14 เขตของพม่า (7 รัฐ 7 เขต) สี แดง หมายถึง ความกล้าหาญ สี ขาว หมายถึง ความบริ สุทธิ์ สี น้ า ํ เงิน หมายถึง สันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ ชุดประจาชาติประเทศพม่า Longyi คือ เครื่ อง แต่ ง กายประจํ า ชาติ ข อง ปร ะ เท ศ พ ม่ า โ ด ย มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ใ น รู ป ทรงกระบอก มี ค วามยาว จากเอวจรดปลายเท้า การ สวมใส่ Longyi ใช้วิธีการ ขมวดผ้า เข้า ด้วยกันโดยไม่ มัดหรื อพับขึ้นมาถึงหัวเข่าเพื่อความสะดวกในการสวมใส่ ดอกไม้ประจาประเทศพม่า ดอก Paduak หรื อ ดอก ประดู่ ผลิดอกสี เหลืองทอง และส่ งกลิ่นหอมหลังฤดูฝน แรกของเดือนเมษายน ซึ่ง ทหาร เป็ นเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองเทศาลปี ใหม่ของประเทศ เวลาแตกต่ างจากประเทศไทย : - 30 นาที พม่า เมื่อผลิดอก ต้นของดอก Paduak จะเป็ นสี ทองตลอด ทั้งคืน ชาวพม่าจึงถือว่าต้น Paduak เป็ นสัญลักษณ์ของ ความแข็งแรงและความทนทาน ดอกไม้ชนิ ดนี้ยงหมายถึง ั วัยหนุ่มสาวและความรัก
 20. 20. อาหารประจาประเทศพม่า หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็ น อาหารประจําชาติของ พม่าที่มีลกษณะคล้ายกับ ั ยําเมี่ยง ของไทยโดย รับประทานกับเครื่ อง เคียงเช่น ใบชาหมัก กระเทียมเจียว ถัวชนิดต่างๆ งาคัว กุงแห้ง ขิง มะพร้าวคัว ่ ่ ้ ่ เป็ นต้น โดยในเทศกาลสําคัญต่างๆ ของพม่า จะมีอาหาร ยอดนิยมจานนี้เป็ นหลัก สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศพม่า พระธาตุอนทร์ แขวน ิ ์ หรื อ ไจ้กทิโย (Kyaikhtiyo) ใน ภาษามอญ หมายความว่า หิ นรู ป หัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ่ ์ ตั้งอยูที่เมืองไจ้กโถ่ อําเภอ สะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศ พม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนื อระดับ นํ้าทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุ อินทร์ แขวนคือ มีลกษณะเป็ นก้อนหิ นสี ทองขนาดใหญ่สูง ั ่ 5.5 เมตร ตั้งอยูบนหน้าผาสู งชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะ หล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่าง เหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็ น1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็ นพระธาตุประจําปี จอ (สุ นข) ที่คนเกิดปี นี้ตองไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต ั ้ มารูจกประเทศสมาชิก ้ั อาเซียนกันเถอะ... ทะเลเจดีย์ เจดียจะสร้างจากอิฐเผาสี แดงหรื อไม่ก็ศิลา ์ แลง มีหลายรู ปแบบ แต่ส่วนมากจะเป็ นสี่ เหลี่ยมหักมุมทรง กลมระฆังควํ่า ทรงแบบอินเดีย ฯลฯ มีท้ งองค์เดี่ยว องค์หมู่ ั มากมายนับแทบไม่ถวน ว่ากันว่า เจดียในพุกามมีมากถึง 4 ้ ์ พันองค์ แต่ทุกวันนี้ หลงเหลืออยูเ่ พียง 2 พันกว่าองค์เท่านั้น ทั้งจากที่เสื่ อมโทรม ไปตามกาลเวลา และ ที่ถูกรื้ อถอนมาสร้าง เป็ นกําแพงเมืองหอรบในสงครามครั้งสุ ดท้ายของพุกาม กับ พระเจ้ากุบไลข่าน แห่งมองโกล ตลอดที่ราบริ มฝั่งอิระวดี ล้วนเต็มไปด้วยเจดียนอย-ใหญ่ หลากหลายลักษณะ เรี ยง ์ ้ รายสุ ดสายตา ด้วยเหตุน้ ี พุกาม ถึงได้รับยกย่อง ให้เป็ น มรดกโลก World Heritage จาก UNESC ศู นย์ อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่ าใหม่ บ้านสิ้ว) สั งกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 ้ ่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

×