Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎ  NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIAÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ         ÁÞËËÅÒÅÍÜMO...
ÃÀÐ×Èà          CONTENTSÅðºíõèé òýìäýãëýë       General notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Monthly Bulletin of Statistics     Åðºíõèé òýìäýãëýë                General notesI. Òîâ÷èëñîí òýìäýãë...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü     Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð             Methodological notes   Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí ò...
Monthly Bulletin of Statisticsõýðýãöýýòýé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí    households for its own consumption.ººð÷ëºëòèéã ò...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü   ̺í ò¿¿í÷ëýí Ñòàòèñòèêèéí òóõàé       According to 22nd paragraph of theÌîíãîë óëñûí õó...
Monthly Bulletin of Statistics       Õºäºëìºð                     Labour   Àæèëëàãñäûí òîî í...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü        Áîëîâñðîë                  Education   Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñó...
Monthly Bulletin of Statistics   Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã,          Economic and Social Situation     íèéã...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüíü ºìíºõ ñàðûíõààñ 99.6 òýðáóì òºãðºãººð  increased by 4.4 percent or 99.6 bln.togrogsáóþó 4.4 õóâ...
Monthly Bulletin of Statisticsîíû 11 ä¿ãýýð ñàðûíõààñ 18.3 õóâü òóñ òóñ  December of 2007, rate of togrog weakenñóëðàâ. ...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüãóòàë, áºñ áàðààíûx 16.5 õóâü, ãýð àõóéí   and services by 14.6%, alcoholic beverages,áàðàà, òàâèë...
Monthly Bulletin of Statistics21.7 õóâü, õàäààñíûõ 11.1 õóâèàð òóñ òóñ spike increased by 11.1 percent comparedºñ÷ýý.   ...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüáîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í 3.3 ñàÿ  thereof exports increased by 1.6 mln.USàì.äîëëàðààð,  ...
Monthly Bulletin of Statisticsàì.äîëëàðààð; õºíãºí òýðýãíèé èìïîðòûí   thous.pieces or 88.9 mln.US. dollars; flouráèåò ...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüîëáîðëîëò, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã    wooden products, manufacture of foodõèéõ àæèëëàãàà, òºì...
Monthly Bulletin of Statistics    Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð       In 2008, production of industry (at2008 îí...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüæèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû    increased by 31.5 percent or 3.6 thousand,çàñâàðëàõ ¿éë à...
Monthly Bulletin of Statisticsîðëîãîòîé æèæèã àæ àõóéí íýãæèéí òàëáàé    MNT 100 thousand have an efficient trading63.2...
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü    Á¿õ òºðëèéí òýýâýðëýëòèéí íèéò        In 2008, total revenue of transportationîðëîãî 2...
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Bulletin 2008 dec
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bulletin 2008 dec

1,762 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bulletin 2008 dec

 1. 1. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎ NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIAÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜMONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 2008 îíû 12 ñàð December 2008 Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar
 2. 2. ÃÀÐ×Èà CONTENTSÅðºíõèé òýìäýãëýë General notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Main indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32I Õ¿í àì Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33II Óëñûí íýãäñýí òºñºâ State budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35III ̺íãº, çýýë, ¿íýò Money, loan, stock öààñíû çàõ çýýë market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39IV ¯íý Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46V Äîòîîäûí Gross domestic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í productsVI Ãàäààä õóäàëäàà External trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64VII Àæ ¿éëäâýð Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74VIII Õºäºëìºð Labour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81IX պ人 àæ àõóé Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85X Òýýâýð, õîëáîî Transport and communications . . . . . . . . .105XI Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí Business Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108XII Èõ áàðèëãà Ñonstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114XIII Äîòîîä õóäàëäàà Domestic trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116XIV Ýð¿¿ë ìýíä Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117XV Íèéãìèéí Selected çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä social indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120XVI Íèéãìèéí õàëàìæ, Social welfare and äààòãàë social insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122XVII Áîëîâñðîë Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124XVIII Õèëýýð íýâòýðñýí Inbound and Outbound . . . . . . . . . . . . . . . 131 çîð÷èã÷èä passengersXIX Ãýìò õýðýã Crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133XX Öàã óóð, àãààðûí Meteorology and air áîõèðäîëò pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Õàâñpàëò Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
 3. 3. Monthly Bulletin of Statistics Åðºíõèé òýìäýãëýë General notesI. Òîâ÷èëñîí òýìäýãëýãýý: I. Abbreviations: ÀÐ Àðõàíãàé AR Arkhangai Áª Áàÿí-ªëãèé BO Bayan-Olgii ÁÕ Áàÿíõîíãîð BKH Bayankhongor ÁÓ Áóëãàí BU Bulgan ÃÎ Ãîâü-Àëòàé GO Govi-Altai ÄÎ Äîðíîãîâü DO Dornogovi ÄÄ Äîðíîä DD Dornod ÄÓ Äóíäãîâü DU Dundgovi ÇÀ Çàâõàí ZA Zavkhan ªÂ ªâºðõàíãàé OV Ovorkhangai ªÌ ªìíºãîâü OM Omnogovi ѯ Ñ¿õáààòàð SU Sukhbaatar ÑÝ Ñýëýíãý SE Selenge Òª Òºâ TO Tov Ó Óâñ UV Uvs ÕÎ Õîâä KHO Khovd Õª Õºâñãºë KHS Khovsgol ÕÝ Õýíòèé KHE Khentii ÄÀ Äàðõàí-Óóë DA Darkhan-Uul ÓÁ Óëààíáààòàð UB Ulaanbaatar ÎÐ Îðõîí OR Orkhon ÃÑ Ãîâüñ¿ìáýð GS GovisumberII. Ñàðóóäûã ðîì òîîãîîð òýìäýãëýâ (I, II, II. Months have been shown by the RomanIII, IV, V... ã.ì) numerals (I, II, III, IV, V, etc).I-XII æèëèéí ýõíèé òóõàéí ñàðûã îðóóëñàí I-XII shows the accumulated data from theºñºí íýìýãäýõ ä¿íã õàðóóëàâ. beginning of the year including the particular month.1990-1995; 1990-1997 òóõàéí õóãàöààíû 1990-1995; 1990-1997 annual average foræèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò áîëíî. this particular time period.III. Äàðààõ òýìäýãëýë¿¿äèéã àøèãëàâ: III. The following symbols were used: ... ìýäýýëýë áàéõã¿é ... data are not available 0.0 ìàø áàãà òîî 0.0 the amount is nil or negligible - ã¿éöýòãýë áàéõã¿é. - no execution. “¯¿íýýñ” ãýäãèéã õàðóóëàõ áºãººä Shows the term “of which” and inçàðèì òîõèîëäîëä òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí some cases it indicates not all elements ofá¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéí íèéëáýð íýãäñýí sum are given.ä¿íòýé òýíöýõã¿é áàéæ áîëíî.IV. Îðîí äýâø¿¿ëýëòýýñ õàìààð÷ çàðèì IV. Due to the rounding figures (composition)¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð íü ä¿íòýéãýý, may not add up to the total and 100á¿òöèéã õóâèàð èëýðõèéëýõýä 100 õóâèàñ percentage.áàãà çýðýã çºðºõ òîõèîëäîë áàéæ áîëíî. 3
 4. 4. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General government budget Òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí òîîöîîã Since October 1995, the budgetÎëîí Óëñûí Âàëþòûí Ñàíãèéí ñòàíäàðò revenue and expenditure has been compiledàíãèëëààð 1995 îíû 10-ð ñàðààñ ýõëýí æèë according to the International Monetary Fundá¿ð ãàðãàæ áàéíà. standard classifications. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí The Mongolian General governmentîðëîãî, çàðëàãà íü óëñûí òºñâèéí áîëîí budget revenue and expenditure consists ofîðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãààñ the central and local budget revenue andá¿ðäýíý. expenditure. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, The Ministry of Finance collects andçàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì àéìàã, aggregates the General government budgetíèéñëýëèéí õàðúÿà íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ revenue and expenditure data from it’síýãòãýí Yíäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí õîðîî department and offices that are under the(YÑÕ)-íä èð¿¿ëäýã. jurisdiction of the ministry and forward the Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, data to the National Statistical Office (NSO).çàðëàãûí ä¿íä Çàñãèéí ãàçðûí òóñãàé State budget revenue andçîðèóëàëòûí ãýæ íýðëýäýã Òýòãýâðèéí, expenditure includes revenue andÍèéãìèéí õàëàìæèéí, Çàìûí, ªì÷ expenditure of Government Special funds forõóâü÷ëàëûí ñàíãóóäûí îðëîãî, çàðëàãûã Pension, Social Security, Roads, andîðóóëñàí. Privatization. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë Money, loan, stock market ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãºíä Currency in circulation includes theáàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãº, áàíêíû êàññ äàõü population and commercial banks cash andáýëýí ìºíãèéã îðóóëíà. currency outside the banks. ̺í㺠Ì1-ä óëñûí áîëîí õóâèéí Money M1 includes public and privateñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº, sectors bank account currency, populationèðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæ, áàíêíû demand deposits and currency outside theãàäóóðõ áýëýí ìºíãèéã õàìðóóëíà. banks. ̺í㺠Ì2 áîë ̺í㺠Ì1 áîëîí Money M2 is a sum of money M1 andáàðàã ìºíãºíèé íèéëáýð þì. Áàðàã Quasi money. Quasi money consists of theìºíãºíä èðãýä, áàéãóóëëàãóóäûí time saving deposits of individuals andõóãàöààòàé õàäãàëàìæóóä, ãàäààä enterprises as wellas foreign currencyâàëþòûí õàäãàëàìæèéã õàìðóóëíà. deposits. ¯íýò öààñíû òóõàéí ñàðûí An active stock in a particular monthàðèëæààíä õàìãèéí èõ ã¿éëãýýòýé áàéñàí is considered as the stock of companies withêîìïàíèéí õóâüöààã èäýâõòýé õóâüöàà ãýæ predominated trading.¿çäýã. ¯íý Prices Àéìãèéí òºâ, íèéñëýëèéí çàõóóäàä The average market prices ofáîðëîãäîæ áàéãàà õºäºº àæ àõóéí agricultural foodstuff, wool, hide & skin atãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, íîîñ, aimags centers & the capital city were shown.íîîëóóð, àðüñ øèð çýðýã çàðèìá¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íèéãõàðóóëàâ. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) The consumer price index is aãýäýã íü ºðõ îðëîãîîðîî ººðñäèéí weighted average by consumptionõýðýãöýýíä õóäàëäàí àâñàí, ¿éë÷ë¿¿ëñýí expenditure distribution of prices of variousõàìãèéí ÷óõàë ýí òýðã¿¿íèé íèéòëýã goods and services purchased by the4
 5. 5. Monthly Bulletin of Statisticsõýðýãöýýòýé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí households for its own consumption.ººð÷ëºëòèéã òýäãýýðèéí õýðýãëýýíèéçàðäàëä ýçëýõ õóâèàð æèãíýñýí äóíäàæþì. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî íü Since January 2008 having revised itsõýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñèéã methodology for CPI by which CPI forÓëààíáààòàð õîòûí Õ¯È-ýýð òîîöîæ Ulaanbaatar city was taken a national CPI,áàéñàí àðãà÷ëàëàà øèíý÷èëæ, îëîí óëñûí the National Statistics Committee has movedíèéòëýã àðãà ç¿éí äàãóó õýðýãëýýíèé ¿íèéí to the international methodology by which theóëñûí èíäåêñèéã àéìàã, íèéñëýëèéí national CPI is estimated on the basis ofºðõèéí õýðýãëýýíèé 2005 îíû çàðäëààð weighted average for 2005 HIESæèãíýñýí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëòýýð òîîöîõ consumption expenditure of aimags and theàðãà÷ëàëä 2008 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí Capital city.øèëæèæ áàéíà. Ãàäààä õóäàëäàà External trade Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí Åðºíõèé The tables of this chapter wereãàçðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ¿íäýñëýí òóñ developed on the basis of the statisticalá¿ëãèéí õ¿ñíýãò¿¿äèéã áîëîâñðóóëàâ. reports from the Customs General Administration of Mongolia. Äýëõèéí õóäàëäààíû The commodities were classifiedáàéãóóëëàãààñ (øèíý íýðýýð) according to the Harmonized Systemáîëîâñðóóëñàí "Áàðààã òîäîðõîéëîõ, developed by the World Trade Organization.êîäëîõ óÿëäóóëñàí ñèñòåì"-èéí The price of import goods is defined by theàíãèëëûí äàãóó áàðààíû á¿ëýã, íýð CIF condition wtich means that exporter hasòºðëèéã àâñàí áîëíî. Ñ.È.Ô íºõöºëèéí to bear costs of transportation & insurance¿íýýð èìïîðòûí áàðààã ¿íýëýõ áºãººä ýíý till purchaser’s country border as well asíü õóäàëäàí àâàã÷ îðíû õèë õ¿ðòýëõ customs tax.òýýâðèéí áîëîí äààòãàëûí, ãààëèéíõóðààìæ çýðýã çàðäëóóäûã ýêñïîðòëîã÷õàðèóöíà ãýñýí ¿ã. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í Gross domestic product Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé The primary data sources for Gross(ÄÍÁ) àíõäàã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð íü àæ Domestic Product (GDP) are official statisticsàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû and balancesheets of enterprises.ìýäýý, òàéëàí òýíöýë þì. ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum ofäýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic andäîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sumõàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period.áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîííýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéíá¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì. ¯ÑÃ-ûí äàðãà, Ñàíãèéí ñàéäûí "Methodology on estimation of GDP2007 îíû 101/203 òîîò òóøààëààð and GNI" is approved by a decree Chairman"Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí of NSO and Minister of Finance, 101/203, on¿íäýñíèé íèéò îðëîãî òîîöîõ àðãà÷ëàë" 2007. GDP from 2000-2006 estimated by thisøèíý÷ëýãäýí áàòëàãäàæ, ÄÍÁ-èé methodology.2000-2006 îíû òîîöîî /äèíàìèê/-ã äýýðõàðãà÷ëàëûí äàãóó çàñâàðëàí òîîöëîî. 5
 6. 6. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü ̺í ò¿¿í÷ëýí Ñòàòèñòèêèéí òóõàé According to 22nd paragraph of theÌîíãîë óëñûí õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí third part, 12th article of the Law on Statistics,3 äàõü õýñãèéí 22 äóãààð çààëòûí äàãóó it has decided to change base year of GDPÄÍÁ-èé çýðýãö¿¿ëýõ ¿íèéí 2000 îíû estimation at the constant price from 2000 byñóóðèéã 2005 îíûõîîð øèëæ¿¿ëýõýýð 2005.òîãòîîñîí áîëíî. Àæ àõóéí íýãæèéí ðåãèñòðèéí ñàí Business Register Àæ àõóéí íýãæèéí ðåãèñòðèéí Business Register Database has nowìýäýýëëèéí ñàíã 1998 îíä ÿâàãäñàí àæ been under construction for number of yearsàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûí ¿ð and is based on the results of the Census ofä¿íä òóëãóóðëàí àíõ áàéãóóëñàí áºãººä Establishments, which was held in 1998. Theò¿¿íýýñ õîéø îðñîí ººð÷ëºëòèéã Ìîíãîë Business database is currently updated onÓëñûí Òàòâàðûí Åðºíõèé ãàçðûí á¿ðòãýë regular basis from National General Taxationáîëîí áóñàä áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéã Department data files as well as other¿íäýñëýí óëèðàë òóòàì øèíý÷èëæ òóñãàí registering organizations.èðñýí áîëíî. Ýíýõ¿¿ á¿ëýãò õàðóóëñàí This Chapter is prepared based on¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí Business Register data of the Nationalãàçðûí áèçíåñèéí ðåãèñòðèéí ñàíãèéí Statistical Office, by end of March 2005.2005 îíû 3-ð ñàðûí ýöñèéí ìýäýýëëýýðáýëòãýâ. “Õóóëèéí ýòãýýä” ãýæ “Õóóëèéí “Legal Unit” is the organizationalýòãýýäèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí òóõàé” Ìîíãîë structure specified in provision 1.1, article 3Óëñûí õóóëèéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 1.1-ä of Law on “State registration of Legal Units”çààñàí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãäëèéã of Mongolia.õýëíý. Ýäèéí çàñãèéí õýä õýäýí òºðëèéí Legal units and economic entities that¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, conduct several economic activities areáàéãóóëëàãûí õóâüä ¿íäñýí ¿éë reported by the main type of businessàæèëëàãààãààð àíãèëàí õîëáîãäîõ activities.ñàëáàðò îðóóëñàí áîëíî. Àæ ¿éëäâýð Industry Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí Classification by the kind of economic¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà ͯÁ-ûí activities is based on the ISIC (Internationalýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû Îëîí Standard Industrial Classification) of Unitedóëñûí ñòàíäàðò àíãèëàëûã ìºðäºæ áàéíà. Nation. Àæ ¿éëäâýðèéí áîðëóóëñàí The value of total industrial sale isá¿òýýãäýõ¿¿í íü àæ àõóéí íýãæ value of sales, completed work and servicesáàéãóóëëàãûí òàéëàíãèéí õóãàöààíä of business entities during the particularõóäàëäñàí áóþó ãàäàãø ã¿éöýòãýñýí àæèë, period.¿éë÷èëãýýíèé õýìæýý þì. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé The growth of the industrial productionºñºëòèéã òîîöîõäîî ãîë íýð òºðëèéí was estimated on the basis of constant priceá¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ of 2005 for the main commodities.¿íýýð ¿íýëæ òîäîðõîéëñîí áîëíî. Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé Data on production of the main¿éëäâýðëýë íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé industrial commodities shows a physical¿éëäâýðëýëèéí áèåò õýìæýýã õàðóóëíà. quantity of the particular produced goods.6
 7. 7. Monthly Bulletin of Statistics Õºäºëìºð Labour Àæèëëàãñäûí òîî íü ñàðûí ýöýñò The employment is the number ofáýëýí áàéãàà òóõàéí ñàëáàðûí employees of the particular economic sectoràæèëëàãñäûí òîî þì. Àæèëã¿é÷¿¿äèéí at the end of the month. According to theòîîíä îëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëëûí International standard methodologyäàãóó Ìîíãîë óëñûí õóóëèàð unemployed persons are those segments ofçºâøººðºãäñºí õºäºëìºðëºõ íàñíû, the population in the working age who areõºäºëìºð ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, öàëèí currently not working in a paid or self-õºëñòýé àæèë áîëîí õóâèàðàà õºäºëìºð employed, actively looking for job andýðõýëäýãã¿é, òóõàéí ¿åä àæèëëàõàä áýëýí, registered at the Employment Office.öàëèí õºëñòýé àæèë èäýâõòýé ýðæ, õàéæáàéãàà õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáàíäá¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñ îðñîí. Ýð¿¿ë ìýíä Health Íÿëõñûí íàñ áàðàëò (1 õ¿ðòýë The infant mortality rate (infants underíàñíû 1000 õ¿¿õäýä íîãäîõ)-ûã 1 õ¿ðòýëõ age one year per 1000 live births) isíàñàíäàà íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéí òîîã äýýðõ estimated as a ratio of the number of deathsõóãàöààíä àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä of infants under 1 year to the number of aliveõàðüöóóëæ òîäîðõîéëäîã. births during a particular period of time. Ãýìò õýðýã Crime Ýð¿¿ãèéí õóóëü øèíý÷ëýãäñýíòýé The Crime indicators have beenõîëáîãäîí óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí innovated and enriched in connection withãýìò õýðãèéí íýð òºðºë óðüäûíõààñ íýëýýä change of Criminal Law.ººð÷ëºãäñºí. - Indicators like crime against human life,-Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò health, crime to cause others to commitõýðýãò áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ, suicide, violent crime such as attempted andèðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã negligent murder are being compiled in theãýìò õýðýã áîëîí õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ, bulletin;áîëãîîìæã¿é àëàõ õýðãèéã íýãòãýíîðóóëñàí. - Rape crime was included to the crime-Õ¿¿õýä ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû against children, family and social morality;ýñðýã ãýìò õýðýãò õ¿÷èíãèéí õýðãèéãîðóóëñàí. - Crime against ownership right includes theft-ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûí of property, robbery, snatch away othersýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ, áóñäûí ýä property, deceiving to obtain others property,õºðºíãèéã áóëààõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã illegally misuse others property and wasting;äýýðýìäýõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàëèëàíìýõýëæ àâàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéãçàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðãèéãõàìðóóëñàí. - Arson was included to crime against-Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò environmental protection.õýðýãò ãàë ò¿éìðèéí õýðãèéã õàìðóóëñàí. - Indecent assault was added to crime against-Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò social safety.õýðýãò òàíõàéí ãýìò õýðãèéã îðóóëñàí. The number of committed offences per 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 10000 10000 population aged 18 and over is aõ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã quotient of the number of crimes and numberãàðãàõäàà íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí of people aged 18 and over at the beginningòîîã îíû ýõíèé 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû of the year.õ¿í àìä õàðüöóóëàí òîîöíî. 7
 8. 8. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Áîëîâñðîë Education Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí Data for school enrollment, graduatesáàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, and new entrants is shown by aimags andýëñýã÷èä, áàãø íàðûí òîîã àéìàã, íèéñëýë, capital city, sex and academic years.õ¿éñýýð, õè÷ýýëèéí æèëýýð ãàðãàâ. Öýöýðëýã, åðºíõèé áîëîâñðîëûí Such as the number of pupils andñóðãóóëü (ÅÁÑ), ìýðãýæëèéí ñóðãàëò- students kindergartens, secondary and high¿éëäâýðëýëèéí òºâ, èõ, äýýä ñóðãóóëü, school, vocational training institutions andêîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷äèéí òîîã higher educational institutions andÁîëîâñðîëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò universities is being compiled according toàíãèëàëûí äàãóó ãàðãàñàí. Áîëîâñðîëûí the international standard Classification ofîëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëàë íü 1997 îíä Education. The ISCED has been updatedøèíý÷ëýãäýí ìºðäºãäºæ ýõýëñýí áºãººä óã and revised in 1997 and adopted since then.àíãèëëààî áîëîâñðîëûí ò¿âøèíã 0-6 According to this classification the educationò¿âøèíä àíãèëíà. is classified between 0-6 levels. Öàã óóð, àãààðûí áîõèðäîë Meteorology and air pollution Îëîí æèëèéí äóíäàæ õýìèéã Multi year mean air temperature is1960-1990 îíóóäààð ãàðãàâ. estimated by mean temperature from 1960 to 1990. o0o8
 9. 9. Monthly Bulletin of Statistics Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, Economic and Social Situation íèéãìèéí áàéäàë of Mongolia (2008 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð) (As of the preliminary result of 2008) Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General Government budget Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî, For the preliminary result of 2008, totalòóñëàìæèéí ä¿í 2008 îíû óðüä÷èëñàí revenue and grants of General Governmentã¿éöýòãýëýýð 2156.4 òýðáóì òºãðºã, íèéò budget amounted to 2156.4 bln.togrogs andçàðëàãà áà ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë total expenditure and net lending 2462.02462.0 òýðáóì òºãðºã áîëæ, íýãäñýí bln.togrogs. The General Governmentòºñâèéí àëäàãäàë 305.7 òýðáóì òºãðºã budget overall balance was a deficit 305.7áîëñîí áàéíà. bln.togrogs. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî, For the preliminary result of 2008,òóñëàìæèéí ä¿í 2008 îíû óðüä÷èëñàí share of total revenue and grants, totalã¿éöýòãýëýýð ÄÍÁ-èé 35.2 õóâü, íèéò expenditure and net lending and budgetçàðëàãà, ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë 40.2 deficit to the GDP amounted 35.2, 40.2 andõóâü, íýãäñýí òºñâèéí àëäàãäàë 5.0 õóâèéã 5.0 percent respectively.òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Òºñâèéí óðñãàë îðëîãî 2136.1 Current revenue of Generalòýðáóì òºãðºã, óðñãàë çàðäàë 1749.5 Government amounted to 2136.1 bln.togrogsòýðáóì òºãðºã áîëæ, óðñãàë òýíöýë 386.6 and current expenditure 1749.5 bln.togrogs.òýðáóì òºãðºãèéí àøèãòàé ãàðëàà. ÄÍÁ-ä The budget current balance was a surplusòºñâèéí óðñãàë àøãèéí õýìæýý 2008 îíû 386.6 bln.togrogs. For the preliminary resultóðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 6.3 õóâü áîëæ of 2008, the budget current balance surplus2007 îíûõîîñ 4.3 ïóíêòýýð áóóð÷ýý. to the GDP amounted 6.3 percent, which decreased by 4.3 points compared with 2007, respectively. Òàòâàðûí íèéò îðëîãî 2007 Compared to 2007, tax revenueîíûõîîñ 386.6 òýðáóì òºãðºã áóþó 25.7 increased by 25.7 percent or 386.6õóâü, ¿¿íýýñ ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí bln.togrogs, taxes on foreign trade increasedîðëîãî 48.4 òýðáóì òºãðºã áóþó 47.2 õóâü, by 47.2 percent or 48.4 bln.togrogs, exciseîíöãîé àëáàí òàòâàðûíõ 44.7 òýðáóì tax increased by 33.4 percent or 44.7òºãðºã áóþó 33.4 õóâü, íýìýãäñýí ºðòãèéí bln.togrogs and value added tax increasedàëáàí òàòâàðûíõ 90.0 òýðáóì òºãðºã áóþó by 33.9 percent or 90.0 bln.togrogs ,33.9 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäýâ. respectively. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò The share of capital expenditure in theçàðëàãà, ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýëèéí total expenditure and net lending amountedä¿íä óðñãàë çàðäàë 71.1 õóâü, õºðºíãèéí to 25.4 percent, which increased by 8.2çàðäàë 25.4 õóâü, ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð points compared with the 2007. But theçýýë 3.6 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà íü 2007 shares of current expenditure and net lendingîíûõîîñ óðñãàë çàðäëûí ýçëýõ õóâèéí æèí in the total expenditure and net lending7.2 ïóíêò, ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë 1.0 amounted to 71.1 percent and 3.6 percent,ïóíêòýýð òóñ òóñ áóóð÷, õºðºíãèéí çàðäëûí which decreased by 7.2 points and 1.0 pointsýçëýõ õóâèéí æèí 8.2 õóâèàð ºññºí áàéíà. compared with 2007, respectively. ÄÍÁ-ä õºðºíãèéí çàðäëûí ýçëýõ For the preliminary result of 2008, theõóâü 2008 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð capital expenditure to the GDP amounted10.2 õóâü áîëæ 2007 îíûõîîñ 3.7 ïóíêòýýð 10.2 percent, which increased by 3.7 pointsíýìýãäñýí áàéíà. compared with 2007, respectively. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë Money, Loan and Stock market Mîíãîë áàíêíû ìýäýýãýýð ìºíãºíèé According to the report of the Bank ofíèéë¿¿ëýëò (M2) 2008 îíû 12 äóãààð Mongolia, at the end of December of 2008ñàðûí ýöýñò 2341.4 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí money supply (broad money or M2) 9
 10. 10. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüíü ºìíºõ ñàðûíõààñ 99.6 òýðáóì òºãðºãººð increased by 4.4 percent or 99.6 bln.togrogsáóþó 4.4 õóâèàð ºññºí áîëîâ÷ 2007 over the November of 2008, reaching 2341.4îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 59.9 òýðáóì bln. togrogs and decreased by 2.5 percent oròºãðºãººð áóþó 2.5 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. 59.9 bln.togrogs compared to December ofÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠2008 îíû 2007. At the end of December, 2008 currency12 äóãààð ñàðûí ýöýñò 407.2 òýðáóì issued in circulation increased by 23.0òºãðºãò õ¿ðñýí íü ºìíºõ ñàðûíõààñ 76.3 percent or 76.3 bln.togrogs compared toòýðáóì òºãðºãººð áóþó 23.0 õóâü ºñ÷, 2007 November of 2008, reaching 407.2îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 43.1 òýðáóì bln.togrogs and increased by 11.8 percent oròºãðºãººð áóþó 11.8 õóâèàð íýìýãäëýý. 43.1 bln.togrogs compared to December ofÈðãýä, áàéãóóëëàãûí òºãðºãèéí õàäãàëàìæ 2007. Domestic currency deposits decreasedºìíºõ ñàðûíõààñ 67.9 òýðáóì òºãðºãººð by 6.7 percent or 67.9 bln.togrogs over theáóþó 6.7 õóâèàð, 2007 îíûõîîñ 169.6 November of 2008, decreased by 15.2òýðáóì òºãðºãººð áóþó 15.2 õóâèàð òóñ òóñ percent or 169.6 bln.togrogs compared toáóóð÷ 944.1 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðýâ. Ãàäààä December of 2007, reaching 944.1âàëþòûí õàäãàëàìæ 452.8 òýðáóì òºãðºãò bln.togrogs. As for foreign currency depositsõ¿ðñýí íü ºìíºõ ñàðûíõààñ 50.4 òýðáóì increased by 12.5 percent or 50.4 bln.togrogsòºãðºãººð áóþó 12.5 õóâü ºñ÷, 2007 reaching 452.8 bln.togrogs over theîíûõòîé õàðüöóóëàõàä 76.8 òýðáóì November of 2008 and increased by 20.4òºãðºãººð áóþó 20.4 õóâèàð èë¿¿ áàéíà. percent or 76.8 bln.togrogs compared to December of 2007. 2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò àæ In the end of December 2008 theàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä îëãîñîí remainder of loans outstanding increased byíèéò çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 2007 28.2 percent, reaching 2635.6 bln.togrogs.îíûõîîñ 28.2 õóâèàð ºñ÷, 2635.6 òýðáóì Loans for individuals are increased by 20.9òºãðºãò õ¿ðñýí áàéíà. Èðãýäýä îëãîñîí percent, private sectors increased by 34.7çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 2007 îíûõîîñ percent, and public sectors increased by 27.320.9 õóâèàð, õóâèéí áàéãóóëëàãûíõ 34.7 percent and other financial corporationsõóâèàð, óëñûí áàéãóóëëàãûíõ 27.3 õóâèàð, increased by 20.6 percent, respectively.ñàíõ¿¿ãèéí áóñàä áàéãóóëëàãûíõ 20.6 Other sectors decreased by 36.8 percent.õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áîë áóñàä Meanwhile, principals in arrears increasedáàéãóóëëàãûíõ 36.8 õóâèàð áóóð÷ýý. Õàðèí by 2.3 times or 53.0 bln.togrogs andõóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë substandard, doubtful, loss loans increased53.0 òýðáóì òºãðºãººð áóþó 2.3 äàõèí, by 2.8 times or 120.6 bln.togrogs. The non-÷àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 120.6 performing loans reached 188.7 bln.togrogs,òýðáóì òºãðºãººð áóþó 2.8 äàõèí ºñºâ. which was 7.2 percent of the total loansÁàíêíû ñèñòåìèéí õýìæýýãýýð ÷àíàðã¿é outstanding is increased by 3.85 pointçýýë 188.7 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, íèéò compared with December of 2007.çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäëèéí 7.2 õóâèéãýçýëæ áàéãàà áºãººä 2007 îíûõîîñ 3.85ïóíêòýýð íýìýãäñýí áàéíà. Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö At the end of November of 2008, the2007 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí ýöñèéí reverse assets reached to 606.3áàéäëààð 606.3 ñàÿ àì.äîëëàðò õ¿ðñýí íü mln.US.dollar which equals with the importìàíàé óëñûí èìïîðòûí 8.7 äîëîî õîíîã needs of 8.7 weeks or 2.2 months. Compareáóþó 2.2 ñàðûí õýðýãöýýã õàíãàõóéö with the November of 2007, the reverseò¿âøèíä õ¿ðñýí áàéíà. 2007 îíûõòîé assets decreased by 39.8 percent or 400.9õàðüöóóëàõàä ãàäààä âàëþòûí öýâýð mln.US dollar.àëáàí íººö 400.9 ñàÿ àì.äîëëàð áóþó 39.8õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Òºãðºãèéí àì. äîëëàðòàé õàðüöàõ The nominal rate of togrog againstíýðëýñýí õàíø 2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí US.dollar is 1267.51 togrog at the end ofýöýñò 1267.51 òºãðºãò õ¿ð÷ 2007 îíû 12 December 2008. Compared with Decemberäóãààð ñàðûíõòàé õàðüöóóëàõàä 8.3 õóâü, of 2007, rate of togrog weaken by 8.3 percent.2008 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûíõààñ 8.3 õóâü òóñ Compared with November of 2008, rate ofòóñ ñóëàð÷ýý. Òºãðºãèéí åâðîòîé õàðüöàõ togrog weaken by 8.3 percent. The nominalíýðëýñýí õàíø 1786.75 òºãðºãò õ¿ð÷ 2007 rate of togrog against EUR is 1786.75 togrogîíû 12 äóãààð ñàðûíõààñ 4.1 õóâü, 2008 at the end of December 2008. Compared with10
 11. 11. Monthly Bulletin of Statisticsîíû 11 ä¿ãýýð ñàðûíõààñ 18.3 õóâü òóñ òóñ December of 2007, rate of togrog weakenñóëðàâ. Òºãðºãèéí þàíüòàé õàðüöàõ by 4.1 percent, compared with November ofíýðëýñýí õàíø 185.25 òºãðºã áîëæ 2007 2008, rate of togrog weaken by 18.3 percent.îíû 12 äóãààð ñàðûíõààñ 15.7 õóâü, 2008 The nominal rate of togrog CNY is 185.25îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûíõààñ 8.1 õóâü òóñ òóñ togrog compared with December of 2007, rateñóëàðñàí áàéíà. of togrog weaken by 15.7 percent. Compared with November of 2008, rate of togrog weaken by 8.1 percent. Õºðºíãèéí áèðæèä ¿íýò öààñíû According to Mongolian Stockàðèëæàà 2008 îíû 12 äóãààð ñàðä 23 óäàà Exchange report, in December of 2008, theÿâàãäàæ, 2.4 ñàÿ øèðõýã ¿íýò öààñ stocks were traded 23 times, in total 2.4àðèëæèãäàæ, 740.4 ñàÿ òºãðºãèéí ã¿éëãýý mln.stocks were traded and value of tradedõèéãäýâ. Àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîã stocks has reached to 740.4 òln. togrogs.2008 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûíõòàé Compared with November of 2008, stocksõàðüöóóëáàë 61.6 õóâèàð, ã¿éëãýýíèé traded and value of traded stocks decreasedõýìæýý íü 37.5 õóâèàð òóñ òóñ áóóðñàí by 61.6 percent or 37.5 percent, stocks tradedáàéíà. 2007 îíû 12 äóãààð ñàðûíõòàé decreased by 8.5 times and value of tradedõàðüöóóëàõàä àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû stocks decreased by 22.2 times comparedòîî 8.5 äàõèí, ã¿éëãýýíèé õýìæýý 22.2 with December of 2007.äàõèí áóóðñàí áàéíà. ÒÎÏ-20 äóíäàæ èíäåêñ 2008 îíû 12 During December of 2008, the TOP-äóãààð ñàðä 5777.7 áîëæ, ºìíºõ 20 average index decreased by 623.7 pointsñàðûíõààñ 623.7 íýãæýýð áóóð÷ýý. compared with November of 2008, reaching 5777.7 point. Õºðºíãèéí çàõ çýýë äýýð ¿éë Total market capitalization of listedàæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóâüöààò companies decreased by 8.3 percent or 46.5êîìïàíèé íèéò ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí bln. togrogs compared with November of¿íýëãýý 2008 îíû 12 äóãààð ñàðä 515.9 2008, reaching 515.9 bln. togrogs inòýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, ºìíºõ ñàðûíõààñ 46.5 December of 2008.òýðáóì òºãðºãººð áóþó 8.3 õóâèàð áóóðñàíáàéíà. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ Consumer price index Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý In December 2008, the nationalóëñûí ä¿íãýýð 2008 îíû æèëèéí ýöýñò consumer prices increased by 0.04 percentºìíºõ ñàðûíõòàé õàðüöóóëàõàä 0.04 õóâü, compared with previous month and by 22.12007 îíû æèëèéí ýöñèéíõýýñ 22.1 õóâèàð percent from the end of previous year.ºñ뺺. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí ºñºëò íü Ìîíãîë CPI increase by 22.1 percent wasÓëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéã 2008 îíä higher 3.6 times than the objective in theõºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýëä äýâø¿¿ëñýí Main Guidelines of Socio-Economicõýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéã 6.0 õóâüä Development of Mongolia for 2008 which CPIáàéëãàõààð òàâüñàí çîðèëòîîñ 3.7 äàõèí shall be kept at 6.0%.ºíäºð áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õýðýãëýýíèé ¿íèéí Annual average CPI for 2008 wasèíäåêñèéí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí 2008 28.0 percent, the highest growth over the lastîíä 28.0 õóâü áàéãàà íü ñ¿¿ëèéí 10 æèëä decadeãàðààã¿é ºíäºð ¿ç¿¿ëýëò þì. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñ In 2008, national consumer price2008 îíä 22.1 õóâü ºññºíèé äîòîð index increased by 22.1% of the total, indexáîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé á¿ëãèéí ¿íý of education group went up by 39.9%,ä¿íãýýðýý 39.9 õóâü, çî÷èä áóóäàë, íèéòèéí restaurants and hotels by 31.4%, medicalõîîë, äîòóóð áàéðíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 31.4 goods and care by 27.0%, transport byõóâü, ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 25.8%, foodstuff by 24.0%, housing, water,27.0 õóâü, òýýâðèéíõ 25.8 õóâü, õ¿íñíèé electricity and fuels by 22.6%, clothing andáàðààíûõ 24.0 õóâü, îðîí ñóóö, óñ, footwear by 16.5%, household furnishingsöàõèëãààí, ò¿ëøíèéõ 22.6 õóâü, õóâöàñ, and goods by 15.4%, miscellaneous goods 11
 12. 12. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüãóòàë, áºñ áàðààíûx 16.5 õóâü, ãýð àõóéí and services by 14.6%, alcoholic beverages,áàðàà, òàâèëãûíõ 15.4 õóâü, áóñàä áàðàà, tobacco by 12.4%, recreation and cultural¿éë÷èëãýýíèéõ 14.6 õóâü, ñîãòóóðóóëàõ goods by 9.7%, whereas prices ofóíäàà, òàìõèíû á¿ëãèéíõ 12.4 õóâü, communication group decreased by 3.0%.àìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà,¿éë÷èëãýýíèéõ 9.7 õóâèàð ºñ÷, õàðèíõîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 3.0 õóâèàðáóóð÷ýý. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí 10.2 point of the 22.1 percent increaseèíäåêñèéí 2008 îíû 22.1 õóâèéí ºñºëòèéí is explained by an increase in food prices,10.2 íýãæ íü õ¿íñíèé áàðààíû á¿ëãèéí 2.4 point - housing, water electricity and fuels,¿íèéí ºñºëòººñ; 2.4 íýãæ íü îðîí ñóóö, óñ 2.4 point - transport, 2.3 point clothing andöàõèëãààí, ò¿ëøíèé á¿ëãèéí; 2.4 íýãæ íü footwear, 2.2 point- education. These wereòýýâðèéí á¿ëãèéí, 2.3 íýãæ íü õóâöàñ, the major contribution to the increase in theãóòàë, áºñ áàðààíû á¿ëãèéí, 2.2 íýãæ íü national overall index.áîëîâñðîëûí á¿ëãèéí ¿íèéí ºñºëòººñãîëëîí øàëòãààëñàí áàéíà. Àéìãóóäàä õýðýãëýýíèé áàðàà, In December 2008, consumer price¿éë÷èëãýýíèé ¿íý 2008 îíû æèëèéí ýöýñò index (CPI) went up by 11.9-29.4 percent in2007 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 11.9-29.4 all aimags and highest percent was in Bulganõóâü ºññºíèé äîòîð Áóëãàí àéìàãò aimag up to 29.4, compared with the end ofõýðýãëýýíèé ¿íý 29.4 õóâü íýìýãäñýí íü 2007 year.õàìãèéí ºíäºð ºñºëòòýé áàéâ. Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí Average prices of major construction Óëààíáààòàð õîòûí äóíäàæ ¿íý materials on sale in Ulaanbaatar Óëààíáààòàð õîòîä àðèëæààëàãäàæ In the report of average prices of majoráàéãàà ýõ îðíû ¿éëäâýðèéí áîëîí ÎÕÓ, construction materials on sale 35 types ofÁÍÕÀÓ, ÕÁÍÃÓ, ÁÍÑÓ-ä ¿éëäâýðëýñýí 35 materials from produced by domestic,íýð òºðëèéí áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿íèéã Russian Federation, People’s Republic of2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöñèéí China, Federal Republic of Germany andáàéäëààð ìýäýýíä õàìðóóëëàà. Republic of Korea are covered in Ulaanbaatar for December of 2008. Ýäãýýð íýð òºðëèéí áàðèëãûí Comparing the prices of theseìàòåðèàëûí ¿íèéã 2008 îíû 11 ä¿ãýýð construction materials at the end ofñàðûíõòàé õàðüöóóëàõàä Ìîíãîë óëñàä December of 2008 with those of the¿éëäâýðëýñýí øàëíû õîâèëã¿é áàíçíû ¿íý November of 2008 plank for floor without4.0 õóâü, õóóðàé ïàëêíû ¿íý 6.3 õóâèàð òóñ groove decreased by 4.0 percent and dryòóñ áóóðñàí áîë áóñàä íýð òºðëèéí palk decreased by 6.3 percent, other typesìàòåðèàëûí õóâüä ¿íý òîãòâîðòîé áàéëàà. of construction materials price was constant Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿íèéí Compared to the December of 2007,õàíäëàãûã 2007 îíû æèëèéí ýöñýýñ ýõëýí 22 types of construction materials price2008 îíû òóðøèä íèéò 22 íýð òºðëèéí increased, vacuum window decreased andìàòåðèàëûí ¿íý ºñ÷, âàêóóì öîíõíû ¿íý other 11 types of construction materials priceáóóð÷, áóñàä 11 íýð òºðëèéí ìàòåðèàëûí was constant.õóâüä õàðüöàíãóé òîãòìîë áàéñàí áàéíà. Ìîíãîë óëñàä ¿éëäâýðëýñýí õºíãºí Compared to the December of 2007,áåòîíû ¿íý 2007 îíû 12 äóãààð ñàðûíõààñ iron concrete increased by 6.3 percent, brick6.3 õóâü, óëààí òîîñãîíûõ 66.7 õóâü, made in Mongolia increased by 66.7 percent,øàëíû õîâèëã¿é áàíçíûõ 71.4 õóâü, plank for floor without groove increased byçàõàëñàí áàíçíûõ 92.3 õóâü, äîòîð 71.4 percent, edged plank increased by 92.3ýìóëüñíèéõ 13.3 õóâèàð, ïàëêíûõ 2.1 percent, inward emulsion increased by 13.3äàõèí íýìýãäýæ, âàêóóì öîíõíû ¿íý 11.1 percent, palk increased by 2.1 times andõóâèàð áóóð÷ýý. vacuum window decreased by 11.1 percent. ÎÕÓ- ààñ èìïîðòîîð àâäàã õàð As of December of 2008, prices oföààñíû ¿íý 2007 îíû 12 äóãààð ñàðûíõààñ roofing paper imported from Russian Federation increased by 21.7 percent and12
 13. 13. Monthly Bulletin of Statistics21.7 õóâü, õàäààñíûõ 11.1 õóâèàð òóñ òóñ spike increased by 11.1 percent comparedºñ÷ýý. to the December of 2007. At the end of December of 2008, ÁÍÕÀÓ-ààñ èìïîðòëîñîí öîíõíû prices of imported from People’s Republic ofíºëººòýé øèëíèé ¿íý 2007 îíû 12 äóãààð China window glass with reflection increasedñàðûíõààñ 53.8 õóâü, öîíõíû íºëººã¿é by 53.8 percent, glass without reflectionøèëíèéõ 41.2 õóâü, õàíûí öààñíûõ 40.0 increased by 41.2 percent, wallpaperõóâü, ÷óëóóã¿é õàð öààñíûõ 33.3 õóâü, increased by 40.0 percent, window roofing30õ30 õýìæýýòýé ïëèòàíûõ 33.3 õóâü, paper without stone 33.3 percent, slab stoneòîñîí áóäàãíûõ 25.0 õóâü, õàäààñíûõ 20.0 for floor / 30x30/ 33.3 percent, oil paint 25.0õóâü, øààçàí óãààãóóðíûõ 20.0 õóâü, percent, spike increased by 20.0 percent,øààçàí ñóóëòóóðíûõ 20.0 õóâü, ºäðèéí ceramic sink increased by 20.0 percent,ãýðýëíèéõ 20.0 õóâü, ïàðêåòàí øàëíûõ ceramic lavatory pan increased by 20.013.3 õóâü, ä¿¿æèí òààçíûõ 12.0 õóâü òºìºð percent, electric filament lamp increased byõààëãàíûõ 8.3 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. 20.0 percent, parquet floor increased by 13.3 percent, false ceiling increased by 12.0 percent, metal building door increased by 8.3 percent compared to the December of 2007. Ãàäààä õóäàëäàà External trade Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò áàðàà For the preliminary estimates of 2008,ýðãýëò 2008 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð total external trade turnover equaled 6155.16155.1 ñàÿ àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò mln. US dollars, of which exports 2539.32539.3 ñàÿ, èìïîðò 3615.8 ñàÿ àì.äîëëàð mln.US dollars and imports 3615.8 mln.USáîëæ, ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë 1076.5 dollars. Total external trade balance turnedñàÿ àì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàðëàà. a deficit of 1076.5 mln.US dollars. The deficitÃàäààä õóäàëäààíû àëäàãäëûí õýìæýý is increased by 855.6 mln.US.dollars2007 îíûõîîñ 855.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð compared with the 2007. External trade deficitíýìýãäñýí áàéíà. ¯¿íä èìïîðòûí áýëýí has been influenced by the import growth ofá¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí øàòàõ òîñëîõ products and materials of fuels which is 36.3ìàòåðèàëûí ¿íèéí ºñºëòººñ øàëòãààëæ point higher than export growth. Asèìïîðòûí ºñºëò ýêñïîðòûíõîîñ 36.3 compared with the 2007, total external tradeïóíêòýýð èë¿¿ áàéãàà íü íºëººëºâ. Íèéò turnover increased by 49.4 percent, exportsáàðàà ýðãýëò 2007 îíûõîîñ 49.4 õóâü, by 30.3 percent and imports by 66.6 percentýêñïîðò 30.3 õóâü, èìïîðò 66.6 õóâèàð òóñ respectively.òóñ ºñ뺺. Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, In the Main Guidelines of Socio-íèéãìèéã 2008 îíä õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí Economic Development 2008, there have÷èãëýëä ãàäààä õóäàëäààíû òýíöëèéã special goals such as to improve externalñàéæðóóëæ, ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí trade surplus, to raise net official reserves.íººöèéã ºñãºõ çîðèëò òàâüñàí áîëîâ÷ But the total external trade balance deficit wasãàäààä õóäàëäààíû íèéò òýíöýë 2008 îíû 1076.5 mln. US.dollars and it is increased byóðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 1076.5 ñàÿ 855.6 mln US.dollars or 4.9 times comparedàì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàð÷, 2007 with the 2007.îíûõîîñ àëäàãäëûí õýìæýý 855.6 ñàÿàì.äîëëàðààð áóþó 4.9 äàõèí ºññºí ä¿í As compared with the 2007, mineralãàð÷ áàéíà. 2007 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä products exports increased by 224.1 mln.USýêñïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã dollars, natural or cultured stones, preciousýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í 224.1 ñàÿ metal, jewellery exports increased by 365.3àì.äîëëàðààð, ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, mln.US dollars, chemical and chemicalìåòàëë, ãî¸ëûí ç¿éëñ 365.3 ñàÿ industry products increased by 31.7 mln.USàì.äîëëàðààð, õèìè, õèìèéí ¿éëäâýðèéí dollars, live animals, animals origin productsá¿òýýãäýõ¿¿í 31.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ìàë, increased by 4.7 mln.US dollars; but textilesàìüòàä, òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í and textile articles decreased by 37.1 mln.US4.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäýæ, dollars, base metals & articles exportsõàðèí íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í decreased by 3.3 mln.US dollars, raw and37.1 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ¿íäñýí òºìºðëºã processed hides, skins, fur and articles 13
 14. 14. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüáîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í 3.3 ñàÿ thereof exports increased by 1.6 mln.USàì.äîëëàðààð, ò¿¿õèé áîëîí dollars respectuvely.áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ,ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 1.6 ñàÿàì.äîëëàðààð áóóðñàí áàéíà. Íèéò ýêñïîðòûí õýìæýý 2007 As compared with the 2007, totalîíûõîîñ 590.1 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóþó export increased by 30.3 percent or 590.130.3 õóâèàð ºññºíèé 207.5 ñàÿ àì.äîëëàð mln.US. dollars, of which 35.2 percent oráóþó 35.2 õóâü íü ¿íèéí ºñºëò, 382.6 ñàÿ 207.5 mln. US.dollars due to price increase,àì.äîëëàð áóþó 64.8 õóâü íü áèåò 64.8 percent or 382.6 mln. US.dollars due toõýìæýýíèé ºñºëò áàéæýý. volume increase. Çýñèéí áàÿæìàëûí ýêñïîðòûí áèåò The volume of copper concentrateõýìæýý 2007 îíûõîîñ 4.1 õóâèàð áóóð÷, exports decreased by 4.1 percent but their¿íèéí ä¿í íü 3.0 õóâèàð ºññºí áàéíà. 2007 value in US dollars increased by 3.0 percentîíä íýã òîíí çýñèéí áàÿæìàëûí ¿íý compared with the 2007. For the 2007, theäóíäæààð 1335.2 àì.äîëëàð áàéñàí áîë average price of copper concentrate per ton2008 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 1433.6 was 1335.2 US dollars. But in the preliminaryàì.äîëëàð áîëæ, 7.4 õóâèàð ºñ÷ýý. estimates of 2008, it was 1433.6 US dollars and increased by 7.4 percent. Áîëîâñðóóëààã¿é àëòíû ýêñïîðòûí The volume of gold, unwrought or ináèåò õýìæýý 2007 îíûõîîñ 91.2 õóâèàð, semi-manufactured forms exports increased¿íèéí ä¿í íü 2.5 äàõèí ºññºí áàéíà. 2007 by 91.2 percent and their value in US dollarsîíä íýã êã áîëîâñðóóëààã¿é àëòíû ¿íý increased by 2.5 times compared with theäóíäæààð 20.3 ìÿíãàí àì.äîëëàð áàéñàí 2007. For the 2007, the average price of gold,áîë 2008 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð unwrought or in semi-manufactured forms per27.1 ìÿíãàí àì.äîëëàð áîëæ, 33.6 õóâèàð kilogram was 20.3 thous.US dollars. But iníýìýãäýâ. the preliminary estimates of 2008, it was 27.1 thous.US dollars and increased by 33.6 percent. 2007 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä Compared with the 2007, mineralèìïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã products imports, which are comprised highýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 362.7 ñàÿ percentage in the imports, increased by 362.7àì.äîëëàðààð, àâòî, àãààð, óñàí çàìûí mln.US dollars, auto, air and water transportòýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí vehicles and their spare parts importsèìïîðò 235.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ìàøèí, inreased by 235.5 mln.US dollars, machinery,ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, equipment electric appliances, recorders, TVäóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä sets & spare parts imports increased by 183.1àíãèéí èìïîðò 183.1 ñàÿ àì.äîëëàðààð, mln.US dollars, base metals & articles thereof¿íäñýí òºìºðëºã ò¿¿ãýýð õèéñýí increased by 102.7 mln.US dollars, foodá¿òýýãäýõ¿¿í 102.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð, products increased by 71.1 mln.US dollars,õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í 71.1 ñàÿ vegetable origin products imports increasedàì.äîëëàðààð, óðãàìëûí ãàðàëòàé by 81.2 mln.US dollars, chemical & chemicalá¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 81.2 ñàÿ industry products increased by 42.6 mln.USàì.äîëëàðààð, õèìè, õèìèéí ¿éëäâýðèéí dollars but textiles and textile articles importá¿òýýãäýõ¿¿í 42.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ decreased by 10.2 mln.US dollars or 21.0òóñ ºñ÷, õàðèí íýõìýë áîëîí íýõìýë percent respectively.á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 10.2 ñàÿàì.äîëëàðààð áóþó 21.0 õóâèàð áóóðñàíáàéíà. Èìïîðòûí õýìæýý 2007 îíûõîîñ As compared with the 2007, total66.6 õóâèàð áóþó 1445.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð import increased by 66.6 percent or 1445.7ºññºíèé 64.2 õóâü áóþó 928.8 ñàÿ mln.US. dollars, of which 64.2 percent oràì.äîëëàð íü ¿íèéí ºñºëò, 35.8 õóâü áóþó 928.8 mln. US.dollars due to price increase516.9 ñàÿ àì.äîëëàð íü áèåò õýìæýýíèé and 35.8 percent or 516.9 mln. US.dollars dueºñºëò áàéíà. to volume increase. 2007 îíûõîîñ àâòîáåíçèíèé Compared with the 2007, petrolsèìïîðòûí áèåò õýìæýý 20.3 ìÿíãàí import increased by 20.3 thous.tons or 123.1òîííîîð, ¿íèéí ä¿í íü 123.1 ñàÿ mln.US. dollars; car import increased by 16.314
 15. 15. Monthly Bulletin of Statisticsàì.äîëëàðààð; õºíãºí òýðýãíèé èìïîðòûí thous.pieces or 88.9 mln.US. dollars; flouráèåò õýìæýý 16.3 ìÿíãàí øèðõýãýýð, ¿íèéí import increased by 19.9 thous.tons or 25.5ä¿í 88.9 ñàÿ àì.äîëëàðààð; ãóðèëûí mln.US. dollars but electricity importèìïîðòûí áèåò õýìæýý 19.9 ìÿíãàí decreased by 9.9 mln.kwt.hours, increasedòîííîîð, ¿íèéí ä¿í 25.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð by 1627.9 thous.US. dollars respectivily.íýìýãäýæ; õàðèí öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèéèìïîðòûí áèåò õýìæýý 9.9 ñàÿ êâò.öàãààðáóóð÷, ¿íèéí ä¿í 1627.9 ìÿíãàíàì.äîëëàðààð òóñ òóñ ºñ뺺. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ) Gross domestic product (GDP) 1. ÄÍÁ, óëèðëààð. ÄÍÁ 2005 îíû 1. Quarterly GDP. For the 4rd quarterçýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 2008 îíû 4 ä¿ãýýð of 2008, quarterly GDP was 1034.3 billionóëèðàëä 1034.3 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, ºìíºõ togrogs at 2005 constant prices. Comparedîíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä 42.8 òýðáóì to the same period of 2007 that was increasedòºãðºãººð áóþó 4.3 õóâü ºñ뺺. ªìíºõ îíû by 42.8 billion togrogs or by 4.3 percent.ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä óëèðëûí ÄÍÁ Compared to the same period of 20072008 îíû 1 ä¿ãýýð óëèðàëä 15.0 õóâü, quarterly GDP for first quarter of the 2008 wasýõíèé õàãàñ æèëä 11.9 õóâü ýõíèé 3 increased by 15.0 percent, for first half yearóëèðàëä 10.8 õóâü, æèëèéí ä¿íãýýð 8.9 by 11.9 percent, for the first 3 quarters by 10.8õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. percent and for the total of 4 quarters by 8.9 2. ÄÍÁ, æèëýýð. ÄÍÁ 2008 îíû percent respectively.óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð îíû ¿íýýð 6130.3 2. Annual GDP. The preliminary GDPòýðáóì òºãðºã, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð of 2008 reached 6130.3 billion togrogs at3620.5 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, 2007 îíûõòîé current prices and 3620.5 billion togrogs atõàðüöóóëàõàä îíû ¿íýýð 33.3 õóâü, 2005 constant prices. It shows an increaseçýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 8.9 õóâèàð òóñ òóñ by 33.3 percent at current prices and 8.9ºñºõººð áàéíà. percent at 2005 constant prices compared ÄÍÁ-èé 2008 îíû 8.9 õóâèéí with the previous year.ºñºëòºä ìàëûí òîî òîëãîé 43.3 ñàÿä õ¿ð÷ This increase will achieve mainly by2007 îíûõîîñ 7.5 õóâü áóþó 3.0 ñàÿ growth of livestock, which will reach 43.3òîëãîéãîîð íýìýãäñýí áîëîí ãàçàð mln.heads, that compared with 2007 willòàðèàëàíãèéí ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëò increase by 3.0 mln.heads or 7.5 percent andºìíºõ îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 21.0 õóâèàð also production of crops will increase by 21.0ºññºí, ò¿¿í÷ëýí áîëîâñðóóëàõ àæ percent, manufacturing by 4.7 percent, and¿éëäâýðèéí ñàëáàð 4.7 õóâü, ¿éë÷èëãýýíèé services by 15.9 percent respectively.ñàëáàð 15.9 õóâèàð ºñññºí íü ãîë íºëºº¿ç¿¿ëæ áàéíà. Àæ ¿éëäâýð Industry Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé In 2008, the total industrial output was¿éëäâýðëýë 2008 îíä 2005 îíû 1764.6 bln.togrogs at the constant pricesçýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1764.6 òýðáóì òºãðºã 2005, that was more than by 2.8 percent oráîëæ, ºìíºõ îíûõîîñ 47.7 òýðáóì 47.7 bln.togrogs with the same period ofòºãðºãººð áóþó 2.8 õóâèàð ºñ÷ýý. previous year. 2007 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä áóñàä Compared with the 2007 industrialàøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò, óñ àðèóòãàë, output has been increased by 0.7 percent 9.0óñàí õàíãàìæ, íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë, times for other mining and quarrying,öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë, í¿¿ðñ collection, purification and distribution ofîëáîðëîëò, òàìõè ¿éëäâýðëýë, ìåáåëü water, manufacture of textiles, electricity,òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ thermal energy, steam, mining of coal andñàëáàðûí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, lignite, extraction of peat, manufacture ofìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð tobacco products, manufacture of furniture,ýäëýë ¿éëäâýðëýë, ìîä, ìîäîí ýäëýë manufacturing, n.e.c, manufacture of¿éëäâýðëýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà fabricated metal products, expect machinery¿éëäâýðëýë, ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé and equipment, manufacture of wood and 15
 16. 16. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüîëáîðëîëò, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã wooden products, manufacture of foodõèéõ àæèëëàãàà, òºìºðëºã áóñ ýðäýñ products and beverages, extraction of crudeáîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, áè÷èã petroleum and natural gas, publishing,õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê printing and reproduction of recorded media,¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë production of other non-metallic mineral¿éëäâýðëýë, õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í products, manufacture of office, accounting¿éëäâýðëýë, êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã and computing machinery, manufacture ofèäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë, òýýâðèéí áóñàä electrical machinery and apparatus,õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë, çýðýã ñàëáàðûí manufacture of chemicals and chemical¿éëäâýðëýë 0.7 õóâèàñ 9.0 äàõèí ºñ÷, products, manufacture of coke, refinedõàðèí ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò, öààñ, petroleum products and nuclear fuel,öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, òºìðèéí manufacture of other transport equiment, etc¿éëäâýðëýë, ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, divisions; and declined by 3.2-66.7 percentíàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã for mining of metal ores, manufacture of paper¿éëäâýðëýë, õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã and paper products, manufacture of basicàðüñ áîëîâñðóóëàëò, ðåçèí áîëîí metals, manufacture of medical precision andõóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, optical instruments, watches and clocks,àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, manufacture of wearing apparel, dressingãóòàë ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ and dyeing of fur, manufacture of rubber and¿éëäâýðëýë çýðýã ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëò plastic products, tanning, dressing of leather,3.2-66.7 õóâü áóóðñàí áàéíà. manufacture of luggage, handbags, saddlery harness, and footwear, manufacture of Àæ ¿éëäâýðèéí ìýäýýíä machinery and equipment n.e.c etc. divisions.õàìðàãäñàí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã Compared with the 2007 the2007 îíûõòîé õàðüöóóëáàë 61.8 õóâèéíõ production of 61.8% of main industrialíü ¿éëäâýðëýë ºñ÷, 38.2 õóâèéíõ íü products increased, while the remaining¿éëäâýðëýë áóóð÷ýý. 38.2% decreased. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò In 2008, industrial productivity (at 2005õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ (2005 îíû constant prices) has reached 34.8 millionçýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) 2008 îíä 34.8 ñàÿ togrogs, increased by 5.3 percent comparedòºãðºãò õ¿ð÷, ºìíºõ îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 5.3 with the same period of the previous year. Asõóâèàð ºññºí áàéíà. Õºäºëìºðèéí compared with the same period of theá¿òýýìæèéí ¿ç¿¿ëýëò 2007 îíûõîîñ previous year, labor productivity ináîëîâñðóóëàõ ñàëáàðò 13.8 õóâü, manufacturing sector increased by 13.8öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ percent, and in electricity, thermal energy¿éëäâýðëýëòèéí ñàëáàðò 5.5 õóâèàð ºñ÷, sector increased by 5.5 percent respectively;õàðèí óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ñàëáàðò 1.3 and declined in mining and quarrying sectorõóâèàð áóóð÷ýý. increased by 1.3 percent. Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí Production of main items of industrialá¿òýýãäýõ¿¿íýýñ öàõèëãààí, äóëààí, í¿¿ðñ, products, electricity, thermal energy coal,ò¿ãýýñýí öýâýð óñ, ãàçðûí òîñ, õàéëóóð distribution of water, crude oil, fluor sparæîíøíû áàÿæìàë, ìàëûí ìàõ, concentrate, meat, milk, sausage, sour milkáîëîâñðóóëñàí øèíãýí ñ¿¿, õèàìíû ç¿éë, and yoghurt, bread, bakery products,òàðàã, òàëõ, íàðèéí áîîâ, ãîéìîí, ñïèðò, macaroni noodles, spirit, alcoholicàðõè, ïèâî, öýâýð óñ, æ¿¿ñ, òàìõè, õèâñ, beverages, beer, pure water, juice, cigarettes,øàõìàë ýì, øîõîé, òºìºð áåòîí ýäëýë, carpet, medical tablets, lime, articles of ironøàâàðäëàãûí çóóðìàã, õººñºíöºð õàâòàí, concrete, plastering mortar, lather panel,ìåòàëë áýëäýö, ìåòàëë öóâèìàë çýðýã metal steel, metal foundries etc. increased byá¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò volume; copper concentrate with 35%,õýìæýýãýýð ºñ÷, õàðèí 35 õóâèéí àãóóëãàä molybdenum concentrate with, 47 %, gold,øèëæ¿¿ëñýí çýñèéí áàÿæìàë, 47 õóâèéí zincum concentrate, small intestine, flour,àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñýí ìîëèáäåíèé sweets, wine, copper, injection, solidáàÿæìàë, àëò, öàéðûí áàÿæìàë, ºëºí concrete, metal sleeper steel casting,ãýäýñ, ãóðèë, ÷èõýð, äàðñ, òàðèëãûí ýì, disposable injection, candle etc. decreasedêàòîäûí çýñ, áåòîí äýð, öóë áåòîí, ãàí by volume.òºìºð õèéö, íýã óäààãèéí òàðèóð, ëàà çýðýãá¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåòõýìæýýãýýð áóóðñàí áàéíà.16
 17. 17. Monthly Bulletin of Statistics Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð In 2008, production of industry (at2008 îíä 2920.8 òýðáóì òºãðºãèéí (îíû current prices) on 2920.8 togrogs sold at¿íýýð) á¿òýýãäýõ¿¿íèéã äîòîîä, ãàäààäûí domestic and foreign markets.çàõ çýýëä áîðëóóëàâ. Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, According to the guidelines foríèéãìèéí 2008 îíä õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí Mongolia’s economic and social÷èãëýëä ¿éëäâýðëýëèéí àðãààð development in 2008, it was reflected to beáîëîâñðóóëñàí ìàõíû õýìæýý 19.0 ìÿíãàí that processed meat 19.0 thousand ton, flouròîíí, äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëýýð õàíãàõ domestic supply of 43%, processed milk 25.9ãóðèëûí õàíãàëòûí õóâü 43, million liter, cement production 300.0¿éëäâýðëýëèéí àðãààð áîëîâñðóóëñàí thousand ton, briquette production 150.0ñ¿¿íèé õýìæýýã 25.9 ñàÿ ëèòð, öåìåíòíèé thousand tonn. For this year, processed meat¿éëäâýðëýë 300.0 ìÿíãàí òí, ýêîëîãèéí was 12.0 thousand tonn, processed milk wasöýâýð ò¿ëøíèé ¿éëäâýðëýë 150 ìÿí.òí 7.4 million liter, cement production was 269.3áàéõààð òóñãàñàí áºãººä 2008 îíû thousand tonn, briquette production was 2.6ã¿éöýòãýëýýð ¿éëäâýðëýëèéí àðãààð thousand tonn, and flour domestic supply wasáîëîâñðóóëñàí ìàõ 12.0 ìÿíãàí òîíí, 31.9%.¿éëäâýðëýëèéí àðãààð áîëîâñðóóëñàíñ¿¿íèé õýìæýý 7.4 ñàÿ ëèòð, öåìåíòèéí¿éëäâýðëýë 269.3 ìÿíãàí òîíí, ýêîëîãèéíöýâýð ò¿ëøíèé ¿éëäâýðëýë 2.6 ìÿíãàí òîííáîëñíû äýýð äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëýýðõàíãàõ ãóðèëûí õóâèéí æèí 31.9 áàéíà. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí Business Register ðåãèñòðèéí ñàí Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí In the 2008 Business Registerðåãèñòðèéí ñàíä 2008 îíä 60.5 ìÿíãàí àæ Database has registered 60.5àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà á¿ðòãýãäñýíèé thous.enterprises, of which 36.536.5 ìÿíãà áóþó 60.3 õóâü íü òîãòìîë ¿éë thous.enterprises or 60.3 percent areàæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. ¯éë àæèëëàãàà operating actively. Among all activeÿâóóëæ áàéãàà ýäãýýð àæ àõóéí íýãæ, enterprises 81.9 percent of enterprises 1-9áàéãóóëëàãûí 81.9 õóâèéã 1-9 employees, 8.5 percent of them 10-19àæèëëàã÷èäòàé, 8.5 õóâèéã 10-19 employees, 6.3 percent of them 20-49àæèëëàã÷èäòàé, 6.3 õóâèéã 20-49 employees and 3.3 percent of them more thanàæèëëàã÷èäòàé, 3.3 õóâèéã 50-èàñ äýýø 50 employees.àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàýçýëæ áàéíà. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîã Compared with the 2007, the number of2007 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä á¿ðòãýëòýé àæ registered enterprises increased by 4.6àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà 4.6 ìÿíãà áóþó thousand or 8.3 percent and the number of8.3 õóâü, ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ those operating on an active basis by 4.4àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà 4.4 ìÿíãà áóþó thousand or 13.7 percent. Of all active13.7 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. ¯éë enterprises, establishments with 1-9àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, employees increased by 4.2 thousand oráàéãóóëëàãûí õóâüä 1-9 àæèëëàã÷èäòàé àæ 16.2 percent, those with 10-19 employeesàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà 4.2 ìÿíãà áóþó by 0.3 thousand or 10.4 percent, but those16.2 õóâü, 10-19 àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí with 20-49 employees decreased by 65 oríýãæ, áàéãóóëëàãà 0.3 ìÿíãà áóþó 10.4 2.8 percent, those with more than 50õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäýæ, õàðèí 20-49 employees by 11 or 0.9 percent.àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà65 áóþó 2.8 õóâü, 50-ààñ äýýøàæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà11 áóþó 0.9 õóâèàð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ Compared with the 2007, the numberàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîã 2007 of enterprises in wholesale and retail tradeîíûõòîé õàðüöóóëàõàä Ẻíèé áîëîí industry and repair shop for household goods 17
 18. 18. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüæèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû increased by 31.5 percent or 3.6 thousand,çàñâàðëàõ ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ and number of those in transport, storage andàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî 3.6 ìÿíãà communications incraesed by 14.4 percentáóþó 31.5 õóâèàð, òýýâýð, àãóóëàõûí àæ or 129, and number of other community,àõóé, õîëáîîíû ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã social and personal services by 13.2 percentàæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí òîî 129 áóþó or 482 respectively.14.4 õóâèàð, Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõáóñàä ¿éë÷èëãýý ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ,áàéãóóëëàãûí òîî 482 áóþó 13.2 õóâèàðíýìýãäñýí áàéíà. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íèéò Classifying the total enterprises byòîîíä áàðèëãûí ñàëáàðûíõ 3.9 õóâèéã; construction industry for 3.9 percent,õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, industries, agriculture, hunting, forestry,çàãàñ àãíóóðûí ñàëáàðûíõ 4.4 õóâèéã; àæ fishing industries for 4.4 percent, industry for¿éëäâýðèéí ñàëáàðûíõ 8.4 õóâèéã; 8.4 percent, personal services for 38.5¿éë÷èëãýýíèé áîëîí áóñàä ñàëáàð 38.5 percent, wholesale and retail trade industryõóâèéã, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, and repair shop for household appliancesãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë account for 44.8 percent respectively.àæèëëàãààíû ñàëáàðûíõ 44.8 õóâèéã òóñòóñ ýçýëæ áàéíà. Äîòîîä õóäàëäàà Domestic trade 2008 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð As end of 2008, 41.2 percent ofóëñûí õýìæýýíèé íèéò àæ àõóéí íýãæèéí business entities running their activities41.2 õóâü íü õóäàëäààíû ñàëáàðò ¿éë nationwide were ones in the commercialàæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä 2007 sector. Compared with the 2007, the numberîíûõòîé õàðüöóóëàõàä õóäàëäààíû of business entities in the commercial sectorñàëáàðûí àæ àõóéí íýãæèéí òîî 31.5 rose by 31.5 percent and increased moreõóâèàð ºñ÷, óëñûí õýìæýýíèé àæ àõóéí rapidly than that of the total business entities.íýãæèéí òîîíû ºñºëòººñ ºíäºð õóðäàöòàé This indicates the commercial sector isáàéãàà íü õóäàëäààíû ñàëáàð æèëýýñ growing year by year and becoming one ofæèëä ºðãºæèí òýëæ, ýäèéí çàñãèéí ãîëëîõ the main economic sectors. The number ofñàëáàðóóäûí íýã áîëæ áàéãààã õàðóóëæ citizens engaged in kiosk, shed, and smalláàéíà. Æèæèãëýí õóäàëäààíû ñàëáàðò shop services in the commercial sector÷èíãýëýã, ëàíãóó, Ò¯Ö-èéí ¿éë÷èëãýý reached to 24.9 thousands.ýðõýëæ áàéãàà èðãýäèéí òîî 24.9 ìÿíãàäõ¿ðñýí áàéíà. Áººíèé áîëîí æèæèãëýí For the preliminary estimates of 2008,õóäàëäààíû ñàëáàðûí íèéò áîðëóóëàëò the total sales of wholesale and retail trade2008 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 1573.3 entities was 1573.3 bln. togrogs (at currentòýðáóì òºãðºãò (îíû ¿íýýð) õ¿ð÷, 2007 prices) and it was increased by 513.6 bln.îíûõîîñ 513.6 òýðáóì òºãðºãººð áóþó togrogs or 48.5 percent compared with the48.5 õóâü ºññºí áàéíà. Óã ºñºëòºä á¿õ 2007. The growth of total sales hàs beenòºðëèéí ò¿ëø, øàòàõóóíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé influenced by the all types of fuel, petroleumèìïîðò 60.5 õóâü ºññºí íü ãîëëîí products import growth which is 60.5 percent.íºëººë뺺. Õóäàëäààíû íèéò áîðëóóëàëòûí The total sales comprises 59.7 percent59.7 õóâèéã Ẻíèé õóäàëäàà, 40.3 õóâèéã wholesale and 40.3 percent retail trade. Theæèæèãëýí õóäàëäàà ýçýëæ áàéíà. 2007 share of wholesale to the total sales wasîíûõòîé õàðüöóóëàõàä Ẻíèé increased by 0.6 point compared with theõóäàëäààíû äýä ñàëáàðûí áîðëóóëàëòûí 2007.ýçëýõ õóâü 0.6 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. 2008 îíû áàéäëààð 5 òýðáóì As end of 2008, business entities withòºãðºãººñ äýýø áîðëóóëàëòûí îðëîãîòîé income of above MNT 5 billion have, onòîìîîõîí àæ àõóéí íýãæèéí õóâüä average, an efficient trading area of 1151.3õóäàëäààíû àøèãòàé òàëáàé íü äóíäæààð m2 whereas the ones with income of below1151.3 àì ìåòð áàéõàä, 100 ñàÿàñ áàãà18
 19. 19. Monthly Bulletin of Statisticsîðëîãîòîé æèæèã àæ àõóéí íýãæèéí òàëáàé MNT 100 thousand have an efficient trading63.2 àì ìåòð áàéíà. area of 63.2 m2. Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí àæëûí öàãèéí Of the total business entities, 1.6%õîíîãò ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà íèéò àæ àõóéí worked up to 8 hours, 81.9% 8-10 hours, andíýãæèéí 1.6 õóâüä íü 8 õ¿ðòýë öàã, 81.9 16.5% 24 hours in terms of the length of aõóâüä íü 8-10 öàã, 16.5 õóâüä íü 24 öàã working day.áàéíà. Òýýâýð Transport Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2008 îíä 23.9 In 2008, 23.9 mln.ton of freight andñàÿ òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 231.6 231.6 mln.passengers (duplicated) wereñàÿ çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü 2007 îíûõîîñ carried by all type of transport. Compared toòýýñýí à÷àà 574.1 ìÿíãàí òîíí áóþó 2.5 2007, volume of freight and number ofõóâü, çîð÷èã÷äûí òîî 21.7 ñàÿ õ¿í áóþó 10.3 passengers were increased by 2.5 percentõóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. or 574.1 thous.ton and by 10.3 percent or 21.7 mln.persons, respectively. Òºìºð çàìûí òýýâðýýð 2008 îíä In 2008, 14.6 mln.ton of freight and 4.414.6 ñàÿ òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 4.4 mln.passengers (duplicated) were carried byñàÿ çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü 2007 îíûõîîñ railway transport. Compared to 2007, volumeòýýñýí à÷àà 525.6 ìÿíãàí òîíí áóþó 3.7 of freight were decreased by 3.7 percent orõóâèàð ºñ÷, çîð÷èã÷äûí òîî 125.4 ìÿíãàí 525.6 thous.ton and number of passengersõ¿í áóþó 2.8 õóâèàð áóóðëàà. 2008 îíû 12 were increased by 2.8 percent or 125.4äóãààð ñàðä ºìíºõ ñàðûíõààñ òýýñýí à÷àà thous.persons. And the railway transportation139.1 ìÿíãàí òîíí áóþó 11.1 õóâü, carried freight and carried passengers wereçîð÷èã÷äûí òîî 68.0 ìÿíãàí õ¿í áóþó 20.0 decreased by 11.1 percent or 139.1 thous.tonõóâèàð áóóð÷ýý. Òºìºð çàìûí äîòîîäîä and by 20.0 percent or 68.0 thous.persons inòýýâýðëýñýí à÷àà 472.8 ìÿíãàí òîíí áóþó December compared to November, 2008.6.3 õóâü, îëîí óëñàä òýýâýðëýñýí à÷àà 52.9 Compared to 2007, the railway transportationìÿíãàí òîíí áóþó 0.8 õóâèàð íýìýãäæýý. domestic carried freight and internationalÄàìæèí ºíãºðºõ òýýâðèéí à÷ààíû õýìæýý carried freight were increased by 6.3 percent2337.1 ìÿíãàí òîíí áîëæ, 2007 îíûõîîñ or 472.8 thous.ton and by 0.8 percent or 52.91136.2 ìÿíãàí òîíí áóþó 32.7 õóâèàð thous.ton. The carried transit freight reachedáóóðñàí áàéíà. to 2337.1 thous.ton which decreased by 32.7 percent or 1136.2 thous.ton, compared to 2007. Àãààðûí òýýâðýýð 2008 îíä 1.8 In 2008, 1.8 thous.ton of freight andìÿíãàí òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 365.5 thous.passengers (duplicated) were365.5 ìÿíãàí çîð÷èã÷ òýýâýðëýæ, 2007 carried by air transport. Compared to 2007,îíûõîîñ òýýñýí à÷àà 0.1 ìÿíãàí òîíí áóþó the air transportation carried freight and2.4 õóâü, çîð÷èã÷äûí òîî 22.9 ìÿíãàí õ¿í carried passengers were decreased by 2.4áóþó 5.9 õóâèàð áóóðëàà. 2008 îíû 12 percent or 0.1 thous.ton and by 5.9 percentäóãààð ñàðä ºìíºõ ñàðûíõààñ àãààðûí or 22.9 thous.persons. And the airòýýâðýýð òýýñýí à÷àà 7.4 òîíí áóþó 5.6 transportation carried freight and carriedõóâü, çîð÷èã÷äûí òîî 1.3 ìÿíãàí õ¿í áóþó passengers were decreased by 5.6 percent5.7 õóâèàð òóñ òóñ áóóð÷ýý. Àãààðûí or 7.4 ton and by 5.7 percent or 1.3òýýâðýýð îëîí óëñàä òýýâýðëýñýí thous.persons in December compared toçîð÷èã÷äûí òîî 2007 îíûõîîñ 3.5 ìÿíãàí November, 2008. For the air-transportation,õ¿í áóþó 1.3 õóâü, äîòîîäîä òýýâýðëýñýí the international and domestic carriedçîð÷èã÷äûí òîî 19.5 ìÿíãàí õ¿í áóþó 15.9 passengers were decreased by 1.3 percentõóâèàð áóóðàâ. or 3.5 thous.persons and by 15.9 percent or 19.5 thous.persons, compared to 2007. Àâòî òýýâðýýð 2008 îíä 9.3 ñàÿ òîíí In 2008, 9.3 mln.ton of freight andà÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 226.9 ñàÿ 226.9 mln.passengers (duplicated) wereçîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü 2007 îíûõîîñ carried by auto transport. Compared to 2007,òýýñýí à÷àà 48.6 ìÿíãàí òîíí áóþó 0.5 õóâü, volume of freight and number of passengersçîð÷èã÷äûí òîî 21.9 ñàÿ õ¿í áóþó 10.7 were increased by 0.5 percent or 48.6õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. thous.ton and by 10.7 percent or 21.9 mln.persons. 19
 20. 20. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Á¿õ òºðëèéí òýýâýðëýëòèéí íèéò In 2008, total revenue of transportationîðëîãî 2008 îíä 412.1 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, reached 412.1 bln.togrogs which increased2007 îíûõîîñ 20.4 õóâü áóþó 69.8 òýðáóì by 20.4 percent or 69.8 bln.togrogs,òºãðºãººð íýìýãäæýý. compared to 2007. Àâòî òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýã, In 2008, 190.5 thousand vehiclesòîîëëîãûí ä¿íãýýð 2008 îíä 190.5 ìÿíãàí were counted by auto vehicle inspectionòýýâðèéí õýðýãñýë òîîëîãäñîí íü 2007 which was increased by 17.6 percent or 28.5îíûõîîñ 17.6 õóâü áóþó 28.5 ìÿíãààð thousand vehicles compared to 2007. 40.1íýìýãäñýí áàéíà. Íèéò àâòî òýýâðèéí percent of the total vehichles have been usedõýðýãñëèéí 40.1 õóâü íü 10 õ¿ðòýëõ æèë, up to 10 years and 59.9 percent more than59.9 õóâü íü 10-ààñ äýýø æèë àøèãëàãäñàí 10 years.áàéíà. Øóóäàí, õîëáîî Post and Communication Øóóäàí, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèé At the end of 2008, revenues from postñàëáàðûí îðëîãî 2008 îíû ýöýñò 343.4 and communication services amounted toòýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, 2007 îíûõîîñ 96.6 343.4 bln. togrogs. Compared with 2007,òýðáóì òºãðºã áóþó 39.1 õóâèàð íýìýãäæýý. revenues of the post and communication¯¿íýýñ õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî 297.4 services amounted increased by 39.1 percentòýðáóì òºãðºã áîëæýý. or 96.6 bln. togrogs, of which revenue from population was 297.4 bln. togrogs. Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî 2008 At the end of 2008, number ofîíû ýöýñò 151.4 ìÿíãà áîëæ, 2007 îíûõîîñ telephones were 151.4 thousand. Compared1.4 ìÿíãààð ºññºí áàéíà. with 2007, number of telephones increased by 1.4 thousand. Óòàñã¿é òåëåôîíû òîî 2008 îíû At the end of 2008, there were 35.4ýöýñò 35.4 ìÿíãà, ¿¿ðýí òåëåôîí thous.wireless telephones, 1745.9õýðýãëýã÷äèéí òîî 1745.9 ìÿíãà, êàáåëèéí thous.cellular mobile telephone users andòåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî 101.3 101.3 thous.cabel television subscribers.ìÿíãàä òóñ òóñ õ¿ð÷ýý. 2007 îíûõòîé Compared with 2007, wireless telephonesõàðüöóóëàõàä óòàñã¿é òåëåôîíû òîî 10.3 were increased by 40.9 percent or 10.3ìÿíãà áóþó 40.9 õóâü, ¿¿ðýí òåëåôîí thousand, cellular mobile telephone usersõýðýãëýã÷äèéí òîî 570.8 ìÿíãà áóþó 48.6 and cabel television subscribers wereõóâü, êàáåëèéí òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí increased by 48.6 percent or 570.8 thous andòîî 11.6 ìÿíãà áóþó 13.0 õóâèàð òóñ òóñ by 13.0 percent or 11.6 thous, respectively.íýìýãäñýí áàéíà. 2008 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð At the end of 2008, total soum of theìàíàé óëñûí íèéò ñóì ¿¿ðýí òåëåôîíû state had connected to mobile phone service.ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí áàéíà. In the 2008, postal services division Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð 2008 delivered 649.8 thous.pieces letter and mail,îíä 649.8 ìÿíãàí øèðõýã áè÷èã, çàõèäàë, 51.3 thous.pieces wrappers and parcels,51.3 ìÿíãàí øèðõýã èëãýýìæ, 18975.9 18975.9 thous.pieces periodicals to theìÿíãàí øèðõýã òîãòìîë õýâëýëèéã customers.¿éë÷ë¿¿ëýã÷èääýý õ¿ðãýæýý. Áàðèëãà Construction 2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò At of the end of December, 2008,íèéò 440.3 òýðáóì òºãðºãèéí áàðèëãà construction installation work was carriedóãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë ã¿éöýòãýñíèé out 440.3 bln.togrogs, of which domestic416.0 òýðáóì òºãðºã áóþó 94.5 õóâèéã construction entities to value of 416.0äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä, 24.2 bln.togrogs or 94.5 percent and foreignòýðáóì òºãðºã áóþó 5.5 õóâèéã ãàäààäûí construction entities to value of 24.2áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä ã¿éöýòãýâ. bln.togrogs or 5.5 percent. Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí Compared with end of Decemberàæëûã 2007 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 50.9 2007, construction and capital repairòýðáóì òºãðºã áóþó 13.1 õóâü, ¿¿íýýñ decreased by 50.9 bln.togrogs or 13.120

×