Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serah tarima panganten

715 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Serah tarima panganten

  1. 1. Nama: Toni Fajar HKelas : XII-IPA 4SMAN 22 BANDUNG MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum Wr.Wb. Alhamdulillahi rabbil alamiin, washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin waala alihi washohbihi ajmain. Robbisrohli sodri, wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli. Dulur-dulur anu sami kumpul, sanak baraya nu pada aya, sepuh anom jaler istri, kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep____Tipayun mugi sih panghaksami, reh sim kuring saabringan, cunduk rusuh datang geura, tanding walik muru pasir, tanding julang muru rangrang, tanding jogjog moro mondok, moro panonobanana. Dupi anu dimaksad, ieu nganteur nu teu ludeung, nu hoream datang nyorangan, pun anak wasta_____ Inyana, mun peuting teu genah cicing, mun beurang teu puguh lampah, suda dahar suda polah, henteu puguh rarasaan. Singhoreng sabada dititenan, cenah katiir jamparing asih, karuncang panah asmara, bareuh asa nyanyautan. Kantos nyobi-nyobi diheureuyan, nguji pamadegannana.disisilihan wanoja lian. Singhoreng gilig pikir buleud tekad, teu kalis ku nu gareulis, teu sadrah ku dibeberah, majarkeun teh, mun abdi pareng jadi jeung anjeuna, bangun moal pegat son, ari margi, duriat mandean gunung, cinta mandean sagara, kembang cinta terus mangkak, leleb moal manggih ganti, geus saati geus sapikir. Kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak, mugi kebesan keresa nampi. Mung hatur uninga, pun anak teh badag soteh warugana, elmuna mah hejo tur bangbangan keneh, masih didikeun atikeun kalayan kasobaran. Kalih ti eta deuiah, cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang, estu lugag-legog bari lengoh datang bari keupatnampah, teu aya jingjing bawana. Sakadar ugal egol nyoren pestol, mamanggul talutug nahun, aseuk maneuh pancir waris, nini aki. Bahanna ti paku jajar, waja perak beusi akas, disipuh ku kayu garui dipancaran ku samida, matih beunang nganaatan. Hatur lumayan, keur ngaseukeun bibinihan, binih asih tangkal duriat, di huma leuweung larangan nu aheng kabina-bina tayan kagadabah jalama. Kibesan! Dalah dikumaha atuh, sakieu geuning buktina, dibeber-beber kalah soeh, dikenyang-kenyang karah bedah, lieuk euweuh ragap taya mung tekad ngakar maneuh jero manah meleuleuheungkeun tuang putera, rek dipetik dipimilik, dipajang dina jambangan, didamel jimat paripih. Mung tamba pamali teuing, nyanggakeun saaya-aya, batok kohok, piring semplek, beas sasiki, gula sapasi, paris ipis tamba tiris, sendal capit keur ka cai. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si Ujang ka si nyai, sakieu geuning buktosna, tumamprak sadaya-daya.Mungguh sepuh sakadar sumambung du’a, dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran, sial dangkalna, sue naasna, geus ditalangan ku apana ku emana, barudak mah mugia laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran karahayuan, negrak di hanjuang siang. Pungkas asur, beurat hate hese kacap, teuleum teu werat ka dasar, ka leuwi tangeh rek nepi, nyanggakaun sadaya-daya, cag dugi kadinya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
  2. 2. Panampian Calon Panganten PamegetAsalamu’alaikum Wr. Wb.Bismillah, alhamdulillah, lahaula wala quwwata illa billaah,Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir, rohmat sareng salamurang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW, ka kulawargina miwahpara sohabatna. Purwa pamaksadannana, sim kuring seja sasanggem, kedal lisanpanampian, ngawakilan mutlak keresana Bapa... miwah ibu. Ka para sesepuhhormateun sim kuring, ka nu weruh di tempatna, ka nu reugreug dipageuhna,utamina ka kersana besan sarombongan. Tinangtu anu bakal kapihatur, estutebih ti utami, anggang ti kasampurnaan ari margi, sim kuring sanes ahlina dinawidang ieu, mung piraku ari kedah medal sila onaman. Kukituna mugia sihhampurana ti sadayana. Pangersa besan jaler istri , tamu-tamu nu samidimulyakeun ku Allah. Tadi sami-sami nyakseni, pamaksadan ki tamu nudidugikeun ku wawakilna, nganggo runtuyan miwah ungkara basa nungabujangga, leubeut ku rekaan basa nu merenah, beuneur eusina jembarpedarannana, atra anu dipimaksadna. Paingan aya kila-kila, si jalak ngelak, sikate beger, kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. Sihoreng bariscunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur, undur taun datang bulan,ayeuna ugana datang.Alhamdulillah, kabingah sesah bangsana, suka ati pilih tanding, ringkesna mahditampi sapamaksadan. Ki Besan, naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan, di dieuge sami-sami, sakieu geuning buktina, sanes teu nyaah, sanes teu hormat ka siujang ka ki besan, dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya.Ka si Kasep, deudeuh teuing hidup anaking, cunduk dituyun ibu, datang dijajapku rama, kalih diabring ku kadang wargi. Ieu hiji tawsi , maksad hidep kengingpang rujuk ti sepuh, pidu’a ti kadang warga. Apa sareng ema di dieu, teungahero jonghok rebo ku gembolan, ringkid kerid ku jingjingan, kulit awisesebitan, nu diantio jinis jisimna sawiji, jasad tunggalna nu saurang, ujamngwasta cep...... jajaka nu titih surti ngaji rasa, nu duduga tur peryoga, teurenjagan teu gembangan, estu teguh pamadegannana.Ditampi kasep, mola rek disaha-saha, diangken anak pituin, heg geura pelakantuh gunung nu masih gundul, pasir nu masih bulistir, sawah anu lawas ngahgar,ku madu ka asih, muga-muga hejo lembok, lir ibarat bibit tumuwuh di tanahsubur. Mung eta nu ulah kakantun teh, parabot nu boga pamor, senjata nunggaltalutug nahun tea, seukeut teu karana diasah, keur mencug batu nugar cadas,di dieu geus sayagi pihumauen asukaneun.Mangga urang sami-sami ngadu’a, dahupna ieu barudak muga manjing wancininggang uga, diparengkeun camperenik buncir eusi, ngarandah mamanggaran,renung sirungna, mayakpak cangkokannana.Amin ya Robbal ‘alamiin.Sakali deui ditampi sapamaksadan.Cag.Wassalamu’alaikum Wr.Wb

×