Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swu

Nature under Glass (SWU371)
มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swu

 1. 1. How to make NATURE UNDER GLASS By Key Group SWU 371 / Section B10
 2. 2. ที่มา และ ความสาคัญ ในปัจจุบัน มีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกแก่มนุษย์ หรือใช้เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเป็นจานวนมาก มีการสร้างสรรค์รูปแบบที่แตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ออกสู่ ท้องตลาดมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบของผลงานที่ ผสมผสานหรือใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งมีความน่าสนใจ เนื่องจากวัสดุจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ทั่วไปจาก รอบๆตัวของเรา
 3. 3. ที่มา และ ความสาคัญ Nature under Glass จึงเป็นโปรเจคที่มีแรงบันดาลใจมาจากการนา ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเรามาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ เพื่อประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่สามารถนามาใช้งานได้จริงใน ชีวิตประจาวัน โดยสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่าง สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถนาผลงานไปจาหน่ายเพื่อทาให้เกิด มูลค่าสูงสุด อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อื่นๆได้ อีกมากมาย รวมถึงยังดัดแปลงลวดลายได้ตามต้องการ เช่น ที่ทับ กระดาษ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆ
 4. 4. วัตถุประสงค์  เพื่อนาวัสดุธรรมชาติจากรอบๆตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ฝึกทักษะความคิดคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการใช้ความคิดอย่าง เป็นระบบ  ฝึกทักษะในการวางแผน จัดลาดับขั้นตอนและกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงาน  ฝึกทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 5. 5. ขอบเขตของโครงงาน โครงงานนี้จะประดิษฐ์จานรองแก้วซึ่งเป็นวัสดุจากการ หล่อเรซิ่น ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้จาก รอบๆตัว โดยผลิตออกมาในขนาดที่ใหญ่พอที่จะ รองรับแก้วได้ทุกขนาด
 6. 6. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ของผลงาน นวัตกรรมของผลงาน : การใช้วัตถุดิบในการสร้างที่รองแก้วน้าแบบ แปลกใหม่และด้วยขนาดที่ถูกออกแบบมาให้ลองรับแก้วน้าขนาดต่างๆ และยัง ประดับไปด้วยใบไม้สวยงาม จากธรรมชาติ เปลี่ยนอารมณ์ ทาให้ ได้รู้สึกถึงธรรมชาติมากขึ้น และยังสามารถนาไปต่อยอด เช่นทาที่รอง จาน ที่รองถ้วย เป็นต้น รวมไปถึงการเลือกชนิดและการจัดวาง ไม้ใบ ก็ ยังสามารถสื่อถึงอารมณ์ต่างๆได้ การจัดเรียงไม้ใบ ที่กระจาย โดยที่ไม่ เหมือนเป็นการตั้งใจ ยิ่งสื่อถึงธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น
 7. 7. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ของผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน : การทาที่รองแก้วน้าที่ประดับไป ด้วยใบไม้ และการใช้วัสดุ อย่างเรซิ่นที่ ทนทานต่อการกระแทก ทาตก ก็ไม่เสียหาย ทดทาน และยังทนต่ออุณหภูมิร้อนได้พอสมควร สามารถวางแก้วน้า ร้อน หรือเย็น ได้ และด้วย การออกแบบ ที่ ให้วางแก้วได้ตั้งแต่ ขนาดเล็กไปจนถึง ขนาดใหญ่พอสมควร วัสดุอย่างเรซิ่นยังเกาะ พื้นผิวดี และด้วยน้าหนักที่เบาสามารถพกพา ได้สะดวก หาก ท่านเป็นคน ที่ชอบ ดื่มกาแฟ
 8. 8. Business Model พันธมิตรหลัก  ร้านค้าจาหน่ายเรซิน  ฟิวเจอร์บอร์ดรีไซเคิล  ต้นไม้  สถานที่จัดทา
 9. 9. Business Model ความสัมพันธ์กับลูกค้า -ลูกค้าแบบครั้งคราว ติดต่อผ่าน social network
 10. 10. Business Model ลูกค้า กลุ่มคนที่สนใจและชื่นชอบในงานศิลปะจากธรรมชาติ ร้านอาหารสไตล์ธรรมชาติ กลุ่มคนที่ชอบเก็บสะสม
 11. 11. Business Model กิจกรรมหลัก ออกแบบ สารวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่ใช้ได้ สารวจวัสดุที่ใช้ เช่น ราคา แหล่งจาหน่าย  ทาการจัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทาชิ้นงาน ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
 12. 12. Business Model กิจกรรมหลัก ทาการตรวจสอบคุณภาพว่าใช้งานได้จริง ทา Package บรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมเตรียมจาหน่าย ทาการโฆษณาสิ้นค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทาการจัดจาหน่ายสินค้า
 13. 13. Business Model ทรัพยากรหลัก เงินทุน แรงงานคน วัสดุอุปกรณ์ (เรซิ่น,ฟิวเจอร์บอร์ด,วัสดุตกแต่ง) เวลา
 14. 14. Business Model ต้นทุน ทางตรง (เงินทุน,แรงงาน) ทางอ้อม (เวลา,ความเครียด,ค่า Package,ค่าอุปกรณ์, ค่าเดินทาง)
 15. 15. Business Model ช่องทาง โอนเงิน ส่งไปรษณีย์ นัดรับ งานออกบูธ
 16. 16. Business Model รายได้และผลประโยชน์ ลูกค้าได้รับสินค้า จานรองแก้วแบบใหม่ๆ ไปใช้ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ ผลงานที่มีความเป็นธรรมชาติ ผู้จัดทาได้รับผลกาไร
 17. 17. Business Model คุณประโยชน์ที่สร้างขึ้น ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนาวัสดุเหลือใช้มาทา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่รองแก้วแบบใหม่
 18. 18. ขั้นตอนและวิธีการทาชิ้นงาน
 19. 19. 1.นาดอกไม้หรือใบไม้ที่ต้องการ คลี่ให้แบนแล้วหุ้มด้วย กระดาษฟอยส์
 20. 20. 2.ใช้เตารีดที่ความร้อนปานกลาง รีดทับลงไปจนกว่า ใบไม้หรือดอกไม้จะแห้ง หรือแบนราบไม่เปลี่ยนรูปทรง จากนั้นตากทิ้งเอาไว้
 21. 21. 3.ผสมเรซิ่นกับตัวทาแข็งในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 จากนั้นคนให้เท่ากัน
 22. 22. 4.นาบล็อกยางที่ต้องการขึ้นเป็นรูปมาทาด้วยวาสลีน เพื่อป้ องกันเรซิ่นติดบล็อกยางมากเกินไป
 23. 23. 5.เทเรซิ่นที่ผสมตัวทาแข็งแล้วลงในบล็อกยาง จากนั้นทิ้ง ไว้ 20-30 นาที *ข้อควรระวัง หากพื้นที่ที่วางงานไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี ควรพรมน้า เล็กน้อยบริเวณที่วางบล็อก แล้วจึงวางบล็อกทับลงไป เพื่อช่วยระบายความร้อน
 24. 24. 6.เมื่อผ่านไป 20-30 นาที เรซิ่นจะเริ่มแข็งตัวเป็นวุ้น ให้ นาใบไม้หรือดอกไม้ มาวางจากนั้นกดลงไปเล็กน้อย เพื่อให้ติดกับเรซิ่น
 25. 25. 7.เมื่อใบไม้และดอกไม้ติดกับเรซิ่นดีแล้ว ให้ผสมเรซิ่น กับตัวทาแข็งอีกครั้ง แล้วเททับลงไป จากนั้นทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง *ข้อควรระวัง ระหว่างนี้ดอกไม้หรือใบไม้ สามารถลอยขึ้นมาบนผิว เรซิ่นได้ ควรหมั่นกดกลับลงไปเสมอ และควรระวังฟองอากาศ
 26. 26. 8.ตรวจสอบชิ้นงาน หากมีใบไม้หรือดอกไม้ลอยขึ้นมา บนผิว ให้ผสมเรซิ่นกับตัวทาแข็งเททับอีกครั้งบางๆ 9.หากชิ้นงานเรียบร้อยดีแล้ว ให้ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง เพื่อรอ ให้เรซิ่นแห้งสนิท
 27. 27. 10.เมื่อเรซิ่นแห้งสนิทแล้ว ให้เจือจางโซดาไฟกับน้า แล้ว แช่เรซิ่นทิ้งไว้อีกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อดับกลิ่นและล้าง คราบเหนียว
 28. 28. 11.หลังจากแช่เรซิ่นจนได้ที่แล้ว ให้นาเรซิ่นออกมาขัด คราบที่โซดาไฟกัดออกมา หลังจากขัดแล้วเช็ดให้แห้ง เร ซิ่นจะขุ่นดังภาพ
 29. 29. 12.พ่นเรซิ่นด้วยแลคเกอร์เคลือบเงา ทิ้งให้แห้ง เรซิ่นจะ กลับมาเงางามอีกครั้ง จากนั้นจึงบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ ต่อไป
 30. 30. สรุปเวลาในการทา 1 ชิ้นงาน  รีดใบไม้ ดอกไม้ให้แห้ง 5 นาที  หล่อฐานเรซิ่น 20-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนตัวทาแข็ง)  วางใบไม้ ดอกไม้ ตกแต่งให้สวยงาม ไม่เกิน 3 นาที และทิ้งไว้อีก 5 นาที  หล่อเรซิ่นทับด้านบน รอจนได้รูป 2 ชั่วโมง  ตรวจเช็คชิ้นงาน แล้วจึงรอให้เรซิ่นแห้งสนิทอีก 6-8 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนตัวทาแข็ง)  แช่โซดาไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  พ่นแลคเกอร์เคลือบเงา 5 นาที ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 10 – 12 ชั่วโมงต่อการทา 1 ชิ้นงาน
 31. 31. จุดเด่นและจุดด้อยของชิ้นงาน จุดเด่น รูปทรงมีความสวยงามน่าสนใจ มีขนาดที่ใหญ่สามารถรองรับแก้วได้หลายขนาด มีความคงทนสูง ใช้เป็นของที่ระลึกได้ สามารถจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ
 32. 32. จุดเด่นและจุดด้อยของชิ้นงาน จุดด้อย มีรูปทรงโค้งทั้งอัน ทาให้อาจจะตั้งให้อยู่นิ่งๆ ได้ยาก มีเพียงขนาดเดียว ไม่หลากหลาย ขนาดใหญ่อาจจะทาให้ไม่สะดวกในการหยิบออกมาใช้ ขนาดใหญ่ทาให้เวลาใช้อาจจะเปลืองพื้นที่ในการวาง
 33. 33. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เรซิ่นแห้งช้ามาก ทาให้เวลาในการทาชิ้นงานแต่ละชิ้นต้องใช้ เวลามากด้วย (10-12 ชั่วโมงต่อชิ้น) สภาพอากาศขณะทาการหล่อเรซิ่นมีความชิ้นสูง ทาให้บล็อก ยางสาหรับขึ้นรูปไม่สามารถคงตัวได้ เมื่อเรซิ่นเริ่มแข็งตัวเป็น วุ้นทาให้ชิ้นงานผิดรูป ไม่สามารถดาเนินงานต่อได้ แก้ไข : จำเป็นต้องเฝ้ ำดูแลชิ้นงำนตลอด 20 นำทีแรก เพื่อคอย ประคองบล็อกยำง จนกว่ำเรซิ่นจะเริ่มเป็นวุ้น
 34. 34. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ การประมาณอัตราส่วนระหว่างเรซิ่นกับตัวทาแข็งค่อนข้างยาก เนื่องจากากใส่น้อยไปเรซิ่นอาจจะไม่แข็งหรือต้องใช้เวลาใน การแข็งนานมาก แต่หากใส่มากไป เรซิ่นจะเปราะและแตกง่าย แก้ไข : ทดลองกับอัตรำส่วนที่แน่นอนโดยใช้บีกเกอร์เป็นตัว วัดปริมำณ และใส่ตัวทำแข็งให้น้อยกว่ำระดับที่แนะนำเล็กน้อย คือประมำณ 2-3% ของน้ำหนักเรซิ่น
 35. 35. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เรซิ่นจะกัดใบไม้หรือดอกไม้ทาให้สีคล้าหรืออ่อนลง แก้ไข : เลือกดอกไม้หรือใบไม้ที่ค่อนข้ำงแห้งหรือใบไม้แก่ๆมำทำ ชิ้นงำน หลังจากเทเรซิ่นใส่ใบไม้หรือดอกไม้แล้ว มีความเป็นไปได้ที่ดอกไม้ หรือใบไม้เหล่านั้น จะลอยขึ้นมาที่ผิวเรซิ่น ทาให้ชิ้นงานเสียทันที แก้ไข : คอยเฝ้ ำติดตำม และพยำยำมกดใบไม้หรือดอกไม้เหล่ำนั้น ให้อยู่ใต้เรซิ่นเสมอ จนกว่ำเรซิ่นจะเริ่มแข็งตัวเป็นวุ้น
 36. 36. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เมื่อนาเรซิ่นไปแช่โซดาไฟเพื่อกาจัดคราบเหนียวและลดกลิ่น พบว่า โซดาไฟได้กัดพื้นผิวของชิ้นงานออกไปบางส่วนด้วย และ ทาให้ชิ้นงานขุ่นมัว ไม่ใสเหมือนก่อนแช่โซดาไฟ แก้ไข : ทาการเจือจางโซดาไฟให้ได้มากสุด แล้วใส่ผงซักฟอก ร่วมด้วย เพื่อทาให้คราบหลุดออกง่าย เมื่อขัดชิ้นงานจนสะอาด แล้ว เช็ดแห้ง แล้วพ่นทับด้วยแลคเกอร์เคลือบเงา
 37. 37. ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการหล่อชิ้นงานด้วยเรซิ่น ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ได้ฝึกทักษะความคิดคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการใช้ความคิด อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกทักษะในการวางแผน จัดลาดับขั้นตอนและกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงาน ได้ฝึกทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกสมาธิ และความอดทนในการประดิษฐ์สิ่งของหรือชิ้นงาน
 38. 38. ข้อเสนอแนะและการต่อยอด หลังจากที่ได้ประดิษฐ์ผลงาน แผ่นรองแก้ว แล้วสามารถนาวัสดุที่ ใช้ประดิษฐ์แผ่นรองแก้วนั้นมาต่อยอดนามาประดิษฐ์เป็นรูปแบบ ต่างๆได้อีก เช่น การทาแจกันจากเรซิ่น การทาเคสมือถือจาก เรซิ่น อาจจะใช้วัสดุเช่นเดิมที่มาจากธรรมชาติ ใบไม้ ดอกไม้ ใบไผ่ หรือ การนารูปภาพ การ์ตูน ลวดลายต่างๆมาใส่ ซึ่ง สามารถเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

×